Módszertan. 1. Előzmények 2. A laekeni indikátorok köre és főbb tartalmi sajátosságai 3. Adatforrások az átmeneti időszak problémái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertan. 1. Előzmények 2. A laekeni indikátorok köre és főbb tartalmi sajátosságai 3. Adatforrások az átmeneti időszak problémái"

Átírás

1 Módszertan 1. Előzmények 2. A laekeni indikátorok köre és főbb tartalmi sajátosságai 3. Adatforrások az átmeneti időszak problémái

2 1. Előzmények 2001 decemberében az EU Bizottságának laekeni ülésén határozatot hoztak a jövedelmi szegénység és kirekesztettség mérésére szolgáló 18 közös statisztikai indikátor bevezetéséről. Ezen indikátorok feladata az, hogy mérjék a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben elért fejlődést, és nemzetközi szinten tegyék lehetővé az összehasonlíthatóságot között az unió tagországaiban az európai háztartási panel (a továbbiakban ECHP) képezte az ilyen típusú mérés elsődleges adatforrását, azonban e felvétel lezárulásával információs vákuum keletkezett. Az új politikai követelmények és a korábbi kedvező tapasztalatok átvétele jegyében határozták el a tagországok egy közös, új felvétel, a Jövedelem és Életkörülmények felvétel (Statistics on Income and Living Conditions, a továbbiakban EU-SILC) bevezetését. Ettől azt várják, hogy a jövedelemeloszlás és a társadalmi kirekesztettség európai szintű mérésére szolgáló összehasonlítható statisztika adatforrása lesz. Az EU-SILC-ből előálló indikátorok a társadalmi befogadás négy dimenzióját vizsgálják, a jövedelmi szegénységet, a foglalkoztatottságot, az egészséget és az oktatást, és ezáltal rávilágítanak a társadalmi befogadás sokdimenziós jelenségére. A felvétel 2003-ban önkéntes megállapodás (gentleman agreement) alapján hat tagországban (Belgium, Dánia, Görögország, Írország, Luxemburg, Ausztria) továbbá Norvégiában indult el ben az Európai Parlament és Tanács keretszabályozása alapján már 12 tagállamban folyt a felvétel (Németország, Hollandia és Nagy-Britannia mentességet kapott 2005-ig). Az új tagországokat is magában foglaló teljes kör esetében 2005 az első felvételi év. Az EUROSTAT az átmenet időszakában az EU-SILC-adatokkal nem rendelkező országok esetében azok hazai adataiból előállított indikátorait használta a hivatalos publikációkban. Az összehasonlíthatóság érdekében 2001-ben eljárást dolgozott ki a jelölt és felvételt kérő országok körére, hogy azok egy összehasonlítható indikátorkészletet állítsanak elő. Az EU-SILC-adatokkal való maximális összhang megteremtése érdekében a nemzeti adatforrásoknál mely általában a háztartásstatisztikát jelentette a jövedelem fogalmát az 1980/2003. számú Bizottsági Szabályzat (Commision Regulation) egységesen definiálta. 2. A laekeni indikátorok köre és főbb tartalmi sajátosságai A laekeni indikátorok célja azoknak a társadalompolitikai programoknak információkkal való támogatása, amelyek a szociális biztonságra épülő uniós politika kialakítását célozzák. Ennek megfelelően a mutatóknak három szintje van. Az első két szint indikátorai nemzetközi szinten azonosak, a harmadik szintet viszont az ún. nemzeti indikátorok alkotják, amelyeknek célja a nemzeti sajátosságok bemutatása. Az összesen 18 (elsődleges és másodlagos) laekeni közös indikátort az 1. tábla tartalmazza. A mutatók kisebb része (5., 6., 7., 8., 16., 17., 18.) a közösségi munkaerő-felmérésből (Community Labour Force Survey, a továbbiakban ) származik, többségüknek (jövedelmi típusúak) viszont az ECHP, illetve az ezt felváltó EU-SILC a forrása. Az EUROSTAT-ban jelenleg a 2006-ban EU-SILC-adatfelvételt végrehajtott országok adatainak validálása folyik. A kapott eredmények alapján dönthető el a fejlesztés további útja (több vagy kevesebb indikátor, javaslat szintetikus indikátorokra, a szubjektív megítélések bekapcsolása a nemzetközi összehasonlításokba stb.). 1

3 Az elsődleges és a másodlagos laekeni indikátorok* tartalmi leírása Sorszám Megnevezés Tartalom, bontás Forrás Elsődleges indikátorok 1. Szegénységi arány (társadalmi juttatások után) 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. 1/e. Szegénységi arány kor és nem szerint Szegénységi arány a legjellemzőbb gazdasági aktivitás és nem szerint Szegénységi arány a háztartás típusa szerint Szegénységi arány a lakáshasználat jogcíme szerint A szegénységi küszöb értéke (illusztratív érték) 2. A jövedelemeloszlás egyenlőtlensége (S80/S20 jövedelmi ötödök aránya) háztartásokban élő személyek aránya. háztartásokban élő személyek aránya. Korcsoportok: 0 15, 16 24, 25 49, 50-64, 65 éves. Nemek szerinti bontás minden korcsoportban és összesen. háztartásokban élő 16 éven felüli személyek aránya. Legjellemzőbb aktivitási státuszok: 1. alkalmazott, 2. vállalkozó, 3. munkanélküli, 4. nyugdíjas, 5. egyéb inaktív. Nemek szerinti bontás minden korcsoportban és összesen. háztartásokban élő személyek aránya. 1. Egyszemélyes háztartás 30 év alatt 2. Egyszemélyes háztartás, éves 3. Egyszemélyes háztartás 65 éves 4. Két felnőtt gyermek nélkül, legalább az egyik 65 éves 5. Két felnőtt gyermek nélkül, mindkettő 65 éves 6. Egyéb gyermek nélküli háztartások 7. Egy felnőtt, gyermek(ek)kel 8. Két felnőtt, 1 gyermekkel 9. Két felnőtt, 2 gyermekkel 10. Két felnőtt, 3 vagy több gyermekkel 11. Egyéb gyermekes háztartások 12. Összesen háztartásokban élő személyek aránya. 1. Tulajdonos 2. Bérlő 3. Összesen A medián ekvivalens jövedelem 60%-a vásárlóerő-paritáson kifejezve, euróban és nemzeti valutában: 1. Egyszemélyes háztartásban 2. Két felnőtt, két gyermekes háztartásban S80/S20: Az ekvivalens jövedelmek eloszlásában a felső 20% és alsó 20% jövedelmeinek hányadosa. 2

4 Az elsődleges és a másodlagos laekeni indikátorok* tartalmi leírása (folytatás) Sorszám Megnevezés Tartalom, bontás Forrás 3. A tartós szegénység aránya kor és nem szerint (medián 60%-a) 4. Relatív szegénységi rés kor és nem szerint Olyan személyek arány, akik a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élnek n évben, és legalább két másik évben n-1, n-2, n-3 évek közül. Nemek szerinti bontásban és összesen. A szegények mediánjövedelmének és a szegénységi küszöbnek a különbsége a szegénységi küszöb %-ában kifejezve. Nemek szerinti bontásban és összesen. 5. Regionális kohézió Regionális munkanélküliségi ráták relatív szórása NUTS2 szinten 6. Tartós munkanélküliségi ráta A tartós munkanélküliek (12 hónapnál régebb óta munkanélküli, ILO-definíció) száma az aktív népesség létszámához viszonyítva. Nemek szerinti bontásban és összesen. 7. A foglalkoztatott nélküli háztartásban élők aránya A dolgozó nélküli háztartásban élő 0 65 (0 60) éves személyek aránya. Viszonyítási alapul az összes háztartásban élő személyek szolgálnak, kivéve azok, ahol minden háztartástag: 18 évnél fiatalabb, éves tanuló vagy inaktív, 65 (60) évnél idősebb és nem dolgozik. 8. Korai iskolaelhagyók aránya A éves népességből a legfeljebb ISCED 2 szintű (alapfokú) iskolai végzettséggel rendelkező és jelenleg nem tanulók aránya. Nemek szerinti bontásban és összesen. 9. Születéskor várható élettartam Az ember által várhatóan leélt évek száma, 0 éves kortól számítva, nők és férfiak esetében külön-külön. 10. Szubjektív egészségi állapot jövedelem szerint 11. Az eltérő szegénységi küszöbök alatt élők (a medián 40, 50, 70%- a alattiak) aránya 12. A szegénységi arány időbeli alakulása (időben állandó szegénységi küszöb alkalmazásával) Az ekvivalens jövedelmek alapján a legalsó és legfelső kvintilisbe eső 16 éven felüli személyek között a saját egészségi állapotukat rossznak vagy nagyon rossznak (WHO-definíció) minősítők arányának hányadosa. Nemek szerinti bontásban és összesen. Másodlagos indikátorok A medián ekvivalens jövedelem 40%-ánál, 50%-ánál és 70%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya. Kiindulási év: ECHP Relatív szegénységi ráta 1997-ben (=1. indikátor) 2. Relatív szegénységi ráta 1995-ben az 1994/96-os inflációs rátával szorozva. demográfiai statisztika 3

5 Az elsődleges és a másodlagos laekeni indikátorok* tartalmi leírása (folytatás) Sorszám Megnevezés Tartalom, bontás Forrás 13. Társadalmi juttatások nélküli szegénységi arány kor és nem szerint 14. A jövedelmi eloszlás egyenlőtlensége: Gini-mutató 15. Tartós szegénységi arány kor és nem szerint (medián 50%-a) Relatív szegénységi ráta, a jövedelem következő számítási módja mellett: 1. Jövedeleml a szociális transzferek nélkül 2. Jövedelem az öregségi és özvegyi nyugdíjakkal 3. Jövedelem az összes szociális transzferrel (megegyezik az 1. sorszámú indikátorral). A jövedelme szerint sorba rendezett népesség kumulatív népességi arányának és kumulatív jövedelmi részarányának viszonyát kifejező mutató. Olyan személyek aránya, akik a medián ekvivalens jövedelem 50%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élnek n évben, és legalább két másik évben n-1, n-2, n-3 évek közül. Nemek szerint bontásban és összesen. 16. A tartós munkanélküliek aránya A tartós munkanélküliek (12 hónapnál régebb óta munkanélküli, ILO-definíció) száma a munkanélküliek létszámához viszonyítva. Nemek szerinti bontásban és összesen. 17. Nagyon tartós munkanélküliségi ráta 18. Az alacsony képzettségű személyek aránya * A be nem sötétített indikátorok a jövedelmi típusú laekeni indikátorok. A nagyon tartós munkanélküliek (24 hónapnál régebb óta munkanélküli, ILOdefiníció) száma az aktív népesség létszámához viszonyítva. Nemek szerinti bontásban és összesen. ISCED2 (alapfokú végzettségű) vagy annál alacsonyabb szintű iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek aránya korcsoportonként (25 34, 35 44, 45 54, 55 64). Nemek szerinti bontásban és összesen. Az elmúlt években sor került a jövedelem-összetevők, a jövedelemfogalom és az alkalmazandó fogyasztási egységkulcs pontos definiálására. Az adatállomány háromféle jövedelemfogalommal dolgozik, az 1. típusú a pénzbeni jövedelmeket tartalmazza, a 2. típusú a természetbeni jövedelmeket is figyelembe veszi (elsősorban a saját termelésű fogyasztás értéke tartozik ide, amely az újonnan csatlakozó országokban lehet fontos tétel), míg a 3. típusú az imputált lakbérrel is számol. Az EU-15-nél az 1. típusú szerinti jövedelmet, az újonnan csatlakozott országoknál a 2. típusút használják az összehasonlítás során, míg az imputált lakbért tartalmazó harmadik definíció alkalmazása csak 2007-től lesz kötelező ben a laekeni indikátorokon belül további, a gyermekek és az idősek helyzetét bemutató indikátorok kialakítása kezdődött meg, illetve az időseknél már el is fogadták azokat. Az idősekre vonatkozó, ún. nyugdíjas indikátoroknál az eddigi korcsoportokon belül, amely idősnek a 65 év felettieket tekintette, a 60 év alatti és feletti, valamint a 75 év alatti és feletti bontást is el kell készíteni. A korhatárcsökkentésben bizonyára szerepet játszott az, hogy az újonnan csatlakozott tagországokban a nyugdíjkorhatár alacsonyabb, mint 65 év, a felső korhatár kitolásának indoka pedig az, hogy az EUtagországok népessége egyre inkább elöregszik, és jelentősen nő a nagyon idősek ( oldest old ) aránya. 4

6 Jelenleg a fő kihívást a gyermekszegénység mérésére szolgáló indikátorok kialakítása képezi, mivel a gyermekszegénység csökkentése az országok jelentős részénél kiemelt figyelmet kapott. Új elem a szegénységi arány munkaintenzitás szerinti bontása háztartástípusonként, továbbá a legjellemzőbb aktivitási státus szerinti csoportosítás. Az előbbi azt méri, hogy a munkaképes korú háztartástagok hány hónapig dolgoztak az adott referenciaév során, s ez mekkora részét tette ki az elméletileg ledolgozható időnek. Kisebb bővítés történt a lakáshasználatnál is, a tulajdonosoknál elkülönítették a jelzáloggal terhelt, illetve a jelzálog nélküli lakásokat. A jelzáloggal terhelt lakásoknál ugyanis fizetési elmaradás esetén fennáll az azonnali kilakoltatás veszélye. A szegénység relatív fogalom, amely az adott ország gazdasági-társadalmi berendezkedésétől függ. A laekeni indikátorok jövedelmi szegénységgel kapcsolatos mutatói az egyes tagállamokban élők szegénységi arányát az országos szegénységi küszöbhöz viszonyítva adják meg. A mérés az egy fogyasztási egységre jutó mediánjövedelem-koncepció alapján történik. A helyzeti középérték használatát az indokolja, hogy a jövedelemeloszlás két szélén (főleg a tetején) előforduló kiugró értékek ennek nagyságát nem befolyásolják. Szegényeknek általában azokat tekintik, akik a medián 60 százaléka alatti ekvivalens jövedelemmel rendelkeznek. Jövedelemnek alapértelmezésben a háztartás rendelkezésére álló, tehát adózás utáni szociális jövedelmekkel (pl. nyugdíj, családi pótlék stb.) együttes nettó jövedelme számít. A jövedelmi helyzet és így a jövedelmi szegénység mérésére azonban elvileg többféle lehetőség van. Közös, hogy a jövedelmek összegét a háztartás egészére vonatkoztatva kell kiszámolni, mivel a háztartás képezi a legkisebb jövedelmi, fogyasztási közösséget, s tagjai között olyanok is vannak, akik nem rendelkeznek jövedelemmel (pl. a gyermekek). A különböző nagyságú és szerkezetű háztartások összehasonlításakor azonban figyelembe kell venni a méretgazdaságosságot is, tehát azt, hogy bizonyos szükségletek (pl. lakásfenntartás) nem a személyekhez, hanem a háztartás egészéhez kötődnek, s így ezek nagysága nem nő egyenes arányban a háztartás létszámával. A szükségletek nagysága nem független a személyek korától, így pl. a kisebb gyermekek szükséglete elmarad a felnőttekétől. Ha a jövedelmet egy főre számoljuk ami a legegyszerűbb módszer, a nagyobb taglétszámú háztartások helyzete relatíve rosszabbnak mutatkozik, mintha egységskála alkalmazásával végezzük el ugyanezt a számítást. A fogyasztási egységskálák alkalmazásának alapja az, hogy feltételezik a háztartás tagjainak szükségleteikkel arányos részesedését az összjövedelemből. Ez a feltételezés az alacsonyabb életszínvonalú országokban (így pl. Magyarországon) nem feltétlenül helytálló, mert korlátozottabb lehetőségek esetén a szülők hajlamosak saját szükségletük háttérbe szorítása révén is gyermekeik szükségleteit kielégíteni. A fogyasztási egységek használatában nemzetközileg kétféle skála terjedt el. Az ún. OECD1-skála a háztartás első felnőtt tagjához 1-es, a további felnőtt tagokhoz 0,7-es, a gyermekekhez 0,5-es értéket társít, míg az OECD2-skála a további felnőtt tagokhoz 0,5-es, a gyermekhez 0,3-es súlyt rendel. Ebből adódóan az OECD1-skála a nagyobb (többgyermekes), az OECD2- skála pedig a kisebb (jellemzően nyugdíjas) háztartások szegénységi arányát mutatja magasabbnak, s jelenleg ez utóbbi a hivatalos. Az OECD1-ről az OECD2-re történő uniós áttérés fő indoka az volt, hogy a lakásfenntartási kiadások aránya a fejlett nyugati országokban az összfogyasztáson belül jelentősen megnőtt. 3. Adatforrások az átmeneti időszak problémái A jövedelmi típusú laekeni indikátorokat között döntően az ECHP biztosította, amely tiszta panelfelvételként a háztartások és személyek éves kikérdezésekor egységesített kérdőívet alkalmazott. A kérdezés a jövedelmet (beleértve a különféle társadalmi jövedelmeket), az egészségügyet, az oktatást, a lakáskörülményeket, a demográfiai és a foglalkoztatottsági jellemzőket ölelte fel. A felvételt az EUROSTAT a tagállamokkal közösen dolgozta ki. Nagy-Britannia, Németország és Svédország a meglévő hazai adatforrásokból származó adatokat alakította át a megfelelő tartalmúra. 5

7 Az ECHP-t 2003-tól fokozatosan váltotta fel az EU-SILC. A két felvétel közötti lényegesebb eltérések a következők: Az időbeni rendelkezésre állás biztosítása volt az EU-SILC esetében az egyik alapvető cél, és mivel a longitudinális adatok előállítása sokkal időigényesebb, az EU-SILC kétféle adatot fog ugyan biztosítani (keresztmetszeti és paneladatokat), de más-más határidőre. Ily módon a keresztmetszeti és a longitudinális adatok különböző adatforrásokból is származhatnak, vagyis nem kell, hogy a longitudinális adatkészlet mikroszinten összekapcsolható legyen a keresztmetszeti adatokkal. Ennek ellenére azon országoknak, amelyek egy új EU-SILC-felvételt indítanak, azt ajánlja az EUROSTAT, hogy a felvétel mind a keresztmetszeti, mind a paneladatokra terjedjen ki, mivel az integrált tervezés sokkal költséghatékonyabb. A tervezés során a panel időtartama az ECHP-ben alkalmazott nyolc évről négy évre csökkent. A rotációs panel használata lehetővé teszi, hogy minden évben más-más alcsoportot kapcsoljanak be a felvételbe (pl. bevándorlókat) és ezáltal a keresztmetszeti adatok gazdagabbak lesznek annál, mintha csak tiszta panelt használnának. Az EU-SILC-ben a bruttó és nettó társadalmi jövedelmeket és annak összetevőit újra definiálták azért, hogy azok az ENSZ Canberra kézikönyvében leírtaknak a lehető legjobban megfeleljenek. A rendelkezésre álló jövedelemnél új összetevőket is bevezettek, pl. a más háztartásoknak fizetett transzfereket. (Az ECHP-ben csak a más háztartástól kapott transzfereket vették figyelembe.) Ezen kívül az EU-SILC számol a negatív vállalkozói jövedelemmel is, amit az ECHP eddig nullának tekintett. Az adólevonások közül az EU-SILC a jövedelemadón kívül a vagyonadót és a jelzálogra fizetett kamatot is levonja. Van néhány olyan jövedelmi tétel is, amelynek figyelembevétele az első években még csak lehetőség, de 2007-től kötelező lesz (pl. imputált lakbér). A vonatkozási időszak is sokkal rugalmasabb az EU-SILC esetében. Míg az ECHP-ben a jövedelem referenciaideje a megelőző év volt, az EU-SILC-ben a vonatkozási időszak lehet egy fix, 12 hónapos időszak (lehet az előző év vagy az előző adózási év), lehet egy mozgó, 12 hónapos időszak (pl. a felvételt megelőző 12 hónap) vagy más összehasonlítható időszak. Mivel az átmenet időszakában az európai háztartási panel adatok már nem állnak rendelkezésre, azokban az országokban, ahol még nem kezdődött el az új EU-SILC-felvétel, hazai forrásokból, az esetek jelentős részében a háztartási költségvetési felvételekből szolgáltattak adatokat. Ez a helyzet jellemezte egyrészt a régi tagállamok jelentős részét, továbbá az újonnan csatlakozott és jelölt országokat is. Erre a harmadik körre vonatkozó adatokat 2004 decemberében publikálták, a közölt adatok azonban a lehető legteljesebb mértékben megfeleltek az EU-SILC-módszertannak. Az összehasonlítást nehezítette viszont, hogy némi eltérés volt a referencia-időszakban (volt, ahol havi, volt, ahol éves adatok szerepeltek, az év lehetett az elmúlt 12 hónap vagy az elmúlt naptári év; az is előfordult, hogy a felvétel egy év bizonyos szakaszára esett, és a szezonalitás is hatással volt a jövedelemeloszlásra stb.). Longitudinális dimenzió hiányában tartós szegénységi kockázatot nem lehetett mérni. Néhány esetben a legjellemzőbb gazdasági aktivitás szerinti besorolást, amely az adott évben a leghosszabb ideig fennálló gazdasági aktivitást jelentette a jövedelem referencia-időszakához legközelebb eső aktivitással helyettesítették, az aktivitás meghatározása történhetett önbesorolás alapján stb., továbbá a munkaintenzitás szerinti csoportosítást sem tudta a nemzeti forrás biztosítani. A lehetséges eltérésekre példa az eltartott gyermek fogalma is. Az EU a 16 év alatti személyeket, továbbá a évesek közül azokat sorolja ide, akik legalább egy szülőjükkel közös háztartásban élnek és gazdaságilag inaktívak. Néhány országban vagy az aktivitási kritériumot vagy a korhatárt ettől eltérően határozták meg. 6

8 Az EU-SILC-re történő áttéréskor a fentiek miatt az adatsorban törés keletkezik. A évek esetében a HKF jövedelem-összetevőit, fogalmait igazítottuk az unió igényeihez, és azokból számoltuk ki a jövedelmi szegénységre vonatkozó laekeni indikátorokat ről a 2005-ben végrehajtott mikrocenzushoz kapcsolódóan az EU-SILC-program figyelembevételével kialakított felvételt hajtottunk végre. 7

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga készítette: Szmrecsányi Szilveszter Pál 2012. március A rendszerváltást követően

Részletesebben

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 1. KÖTET ELEMZÉSEK Budapest, 2010. május A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Az

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA Központi Statisztikai Hivatal A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA TÁRSADALOMSTATISZTIKAI FÜZETEK 43. Budapest, 2005 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISSN 1218-5620 ISBN 963 215

Részletesebben

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Közép- és Keleteurópai Iroda, Budapest Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról FERGE ZSUZSA TAUSZ KATALIN DARVAS ÁGNES

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

7. JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 80. Bevezető

7. JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 80. Bevezető közelkép 80 A tanulmány a Tárki háztartásmonitor-kutatássorozatának keretében született kutatási zárójelentés (Tárki, 2010) első fejezete alapján született cikk (Tóth, 2010) átdolgozásával és kiegészítésével

Részletesebben

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 1 TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON Bevezető Ebben a tanulmányban a gazdasági válság lehetséges

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 2001-ben.

Részletesebben

FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 18. 2007.

FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 18. 2007. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA Szerzők:

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

3. Önkormányzati szociális segélyezés *

3. Önkormányzati szociális segélyezés * 3. Önkormányzati szociális segélyezés * Bevezetés Magyarországon a nyolcvanas évek végén a tömeges munkanélküliség kialakulásával egy időben a munkanélküliek ellátására előbb a korlátozott időtartamra

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. A SZEGÉNYSÉGRŐL... 3 Jövedelmi szegénység... 4 Gyermekes háztartások,

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon

Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon Svraka András Szabó István Hudecz Viktor Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon Összefogalaló: Az aktivitási ráta Magyarországon és Közép-Európa országainak jelentős részében elmarad

Részletesebben

Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe

Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe Nagy Gyula BCE Emberi erőforrások tanszék A tananyag elkészítésében közreműködött: Gábor R. István A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és

Részletesebben

A gyermekes családok támogatása az adózási rendszeren és a szociális ellátásokon keresztül 1

A gyermekes családok támogatása az adózási rendszeren és a szociális ellátásokon keresztül 1 Francesco Figari Alari Paulus Holly Sutherland A gyermekes családok támogatása az adózási rendszeren és a szociális ellátásokon keresztül 1 A gyermekes családok kormányzati támogatásának fő célja a gyermekszegénység

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon

Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Kar Adóváltozások hatása a magyarországi munkakínálatra az extenzív határon Készítette: Rácz Olivér Miklós Közgazdasági Szak Makrogazdasági elemző és előrejelző

Részletesebben

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben