VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE"

Átírás

1 XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések évi adományozásáról 115/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény igazgatójának kinevezéséről 116/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgatójának kinevezéséről ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 11/2006. (VII. 7.) számú rendelet A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendelet módosításáról /2006. (VII. 7.) számú rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.)számú rendelete módosításáról 525 KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 113/2006. (VII. 07.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 114/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 117/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, valamint a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál szociális foglalkoztatási tevékenységéhez történő hozzájárulásról, alapító okirataik módosításáról, továbbá szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó házirendjük és szakmai programjaik elfogadásáról 118/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról

2 JÚLIUS /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálat intézmény megszüntetéséről 120/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Savaria Tourist Kft üzletrészének és a társaság rendelkezésére bocsátott ingatlanoknak és ingó vagyonnak értékesítéséről /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Velem Hotel Avarszálló értékesítéséről /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének működtetésére létrehozott szindikátusi szerződés módosításáról 123/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei közgyűlés évekre szóló társadalmigazdasági programjának végrehajtásáról, valamint a bizottságok munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról 124/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 125/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei fenntartású egészségügyi intézmények járóbeteg szakellátási szolgáltatásairól szóló beszámoló elfogadásáról 126/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyetörténeti kutatások helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 127/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Florasca Környezetgazdálkodási Kft tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről 128/2006. (VII. 07.) sz. határozat A Szalafő, Pityerszeri Falumúzeum kezelői jogának átadásáról 129/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi költségvetése zárszámadásában kimunkált szabad pénzmaradvány felhasználásáról szóló javaslatról 130/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi céltámogatási igénybejelentésének módosításáról /2006. (VII. 07.) sz. határozat Kulturális célú alapítvány támogatásáról /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd intézeti gyógyszertára létesítésének támogatásáról 133/2006. (VII. 07.) sz. határozat A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről készült számvevői jelentés megállapításairól 134/2006. (VII. 07.) sz. határozat A megyei közgyűlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről 135/2006. (VII. 07.) sz. határozat Az ikervári ÁMK létrehozásához, a püspökmolnári Prinz Gyula Általános Iskola átszervezéséhez, a jánosházi zeneiskola átszervezéséhez, a telekesi általános iskola megszüntetéséhez, Sitke község feladat-ellátási-, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervéhez szakvélemény kiadásáról

3 2006. JÚLIUS /2006. (VII. 07.) sz. határozat Az oktatási bizottság megbízásáról szakvélemény kiadásához /2006. (VII. 07.) sz. határozat A Velem 572. hrsz-ú megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó jelzálog szerződés jóváhagyásáról 582 KÖZLEMÉNYEK Beszámoló a megyei közgyűlés évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának végrehajtásáról 583 Beszámoló a bizottságok, illetve szakbizottságok tevékenységéről 628 Beszámoló a Vas Megyei Sportigazgatóság közötti tevékenységéről 644 Beszámoló a megyei fenntartású egészségügyi intézmények járóbeteg szakellátási szolgáltatásairól 675 Beszámoló a megyetörténeti kutatások helyzetéről 684 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 37/2006. (II.16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések évi adományozásáról A közgyűlés évben: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Hetyei Sándor Szombathelyi Határőr Igazgatóság közalkalmazottja, főmunkatárs Prácser Lajos a Kőszegi Polgárőr Szövetség elnöke "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: Kiss Andrea Sejberné Szabó Marianna Sipos Győző Gyermekek Háza, Szombathely intézményvezetője Kardos László Általános Iskola Vasvár tanára MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat szolgálatvezetője részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerések átadásával. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: június 3, június 23, illetve július 8. A megyei közgyűlés 115/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény igazgatójának kinevezéséről A közgyűlés a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény igazgatói munkakörébe szeptember 1-jei hatállyal augusztus 31-ig öt éves időtartamra Rába Istvánt nevezi ki. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal

4 JÚLIUS 7. A megyei közgyűlés 116/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgatójának kinevezéséről A közgyűlés a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete intézmény igazgatójává szeptember 1-i hatállyal határozatlan időtartamra Bandi Zoltánt nevezi ki. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2006. (VII. 7.) számú rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 14. (1) bekezdése helyébe a következő új szakasz lép: Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt. 2. A Rendelet 14. a következő (2) (3) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik: 14. (2) A személyi térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről a megyei közgyűlés elnöke mérlegelési jogkörében eljárva határoz, figyelemmel a személyi térítési díj fizetésére kötelezett jövedelmi, vagyoni viszonyaira, továbbá az egyéb méltánylást érdemlő körülményekre. 14. (3) A határozattal megállapított személyi térítési díj csökkentésére, illetve elengedésére vonatkozó méltányossági kérelemről a megyei közgyűlés elnöke határoz az előző bekezdésben foglaltak szerint. Ez a rendelet a kihirdetéstől hatályos. 3. Szombathely, július 7. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

5 2006. JÚLIUS Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2006. /VII.07./ számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2006./II.16./ számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2006.(II.16.) számú évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól alkotott - rendeletét /továbbiakban: R/ az előirányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntésének megfelelően a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi előirányzatát a R. 3. -ban rögzített 23, E Ft-ról 24, E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2.. A közgyűlés a finanszírozási bevételek előirányzatát E Ft-ban rögzíti, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. 3.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 17, E Ft-ról E Ft-ra módosul, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet. 1/A. számú mellékletében szerepelnek A megyei önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz kötődően 2, E Ft támogatást 2, E Ft-ra módosítja. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összegét E Ft-ról E Ft-ra módosítja. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintű számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák A közgyűlés a költségvetési szervek részére a költségvetésben 4, E Ft, az II.-III. sz. előirányzat módosításokban 4, E Ft, valamint 5, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 5, E Ft-ra módosít, melyből E Ft működési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklet tartalmazza.

6 JÚLIUS 7. A költségvetés kiadásai A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási előirányzatát 23, E Ft-ról 24, E Ft-ra módosítja. 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: Személyi juttatások előirányzata 7, E Ft-ról 8, E Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6, E Ft-ról 7, E Ft-ra Speciális célú támogatások E Ft-ról E Ft-ra Felújítási előirányzat E Ft-ról E Ft-ra Beruházási előirányzat 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások E Ft-ról E Ft Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése E Ft-ról E Ft Hitelek E Ft E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások: E Ft-ról E Ft-ra Működési tartalék E Ft Államháztartási tartalék E Ft Költségvetési kiadási előirányzat összesen 23, E Ft-ról 24, E Ft-ra 8.. A R. 5. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ról E Ft-ra módosul A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásait E Ft-ról 1, E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft-ról E Ft-ra változik/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft-ról E Ft-ra változik / e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) E Ft-ról E Ft-ra módosítja. Ebből: az államháztartási tartalékot E Ft-ban rögzíti, A működési tartalékot E Ft-ról E Ft-ra módosítja.

7 2006. JÚLIUS A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti: ig 3.833,8 fő ig 3.827,3 fő ig 3.830,3 főről 3.835,3 főre ig 3.821,3 főről 3.826,3 főre változik. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 308 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 2 főben, a köztisztviselők létszámát 68 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 18 főben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit június 30-ig visszamenőlegesen kell érvényesíteni. Szombathely, július 7. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

8 JÚLIUS 7.

9 2006. JÚLIUS

10 JÚLIUS 7.

11 2006. JÚLIUS

12 JÚLIUS 7.

13 2006. JÚLIUS

14 JÚLIUS 7.

15 2006. JÚLIUS

16 JÚLIUS 7.

17 2006. JÚLIUS

18 JÚLIUS 7.

19 2006. JÚLIUS

20 JÚLIUS 7.

21 2006. JÚLIUS

22 JÚLIUS 7.

23 2006. JÚLIUS

24 JÚLIUS 7.

25 2006. JÚLIUS

26 JÚLIUS 7.

27 2006. JÚLIUS

28 JÚLIUS 7.

29 2006. JÚLIUS

30 JÚLIUS 7.

31 2006. JÚLIUS

32 JÚLIUS 7.

33 2006. JÚLIUS

34 JÚLIUS 7.

35 2006. JÚLIUS

36 JÚLIUS 7.

37 2006. JÚLIUS

38 JÚLIUS 7.

39 2006. JÚLIUS

40 JÚLIUS 7.

41 2006. JÚLIUS

42 JÚLIUS 7.

43 2006. JÚLIUS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyűlés 113/2006. (VII. 07.) sz. határozata a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyűlés: 1. az előző ülés óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja; 2. a 106/2006.(V.26.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Boza Gáborné Közhasznú Alapítvány, valamint a Napsugaras Ősz Alapítvány részére a Ft támogatás helyett Ft támogatást engedélyez; 3. felkéri a pénzügyi bizottságot, hogy a rumi Általános Iskola Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon intézményben gyógyuszoda kialakításának lehetőségét vizsgálja meg; 4. a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról készített tájékoztatóját a következők szerint tudomásul veszi: a Vas Megyei Védelmi Bizottság működési kiadásainak finanszírozására a Belügyminisztérium E Ft támogatást biztosított; a évi országgyűlési választás elszámolását követően a Belügyminisztérium a Területi Választási Iroda részére további 528 E Ft támogatást biztosított. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke augusztus (a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet előterjesztésére) A megyei közgyűlés 114/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a évi költségvetési előirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 117/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, valamint a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál szociális foglalkoztatási tevékenységéhez történő hozzájárulásról, alapító okirataik módosításáról, továbbá szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó házirendjük és szakmai programjaik elfogadásáról A közgyűlés: 1. jóváhagyja a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, valamint a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona szociális foglalkoztatási szakmai programját és a szociális foglalkoztatásra vonatkozó házirendjét; 2. hozzájárul a Vas Megyei Szakosított Otthonban Iváncon, valamint a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthonában Sajtoskálon a szociális foglalkoztatás elindításához; 3. a személyi feltételek teljesítése érdekében engedélyezi a Vas Megyei Szakosított Otthonban Iváncon 3 fő fejlesztő pedagógus, a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthonában Sajtoskálon 2 fő segítő határozott időtartamra szóló felvételét azzal a feltétellel, hogy a létszámfelvétel a megyei önkormányzat költségvetésében működési, kiadási többletet nem eredményezhet;

44 JÚLIUS a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc szociális helyiségeinek kialakításához kb millió Ft-os egyszeri fejlesztési támogatást biztosít a várható vagyonhasznosításból származó bevétel terhére; 5. megbízza a megyei főjegyzőt, hogy a július 7-i közgyűlésen jóváhagyott költségvetési rendeletben az engedélyezett létszámkeret növekedést vezesse át; 6. az intézmények alapító okiratait az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és módosítja és felkéri elnökét a módosított alapító okiratok aláírására Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke (1-4., valamint 6. pontnál) megyei főjegyző (5. pontnál) azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a július 7-én kelt, 117 / (VII. 7.) számú határozatával módosítja az Alapító Okiratot a 217 / (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtak alapján. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1.) Az intézmény azonosító adatai: Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Székhelye: 9931 Ivánc, Kossuth L. u PIR törzsszám: Szakágazat: Adóazonosító száma: Alapító Okirat száma: 110/2003. (IX. 19.) Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése Bankszámla száma: Pénzintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Rt Körmend 2.) Létrehozásának éve: ) Az intézmény külön szakmai programmal működő telephelyei: Lakóotthon I Ivánc, Kossuth L. u. 70. Alapítva: Lakóotthon II Ivánc, Kossuth L. u Alapítva: ) Működési területe: a.) b.) c.) értelmi fogyatékosok Vas megye, lakóotthonok: Vas megye, időskorúak Körmend és Szentgotthárd város, továbbá vonzáskörzetük. 5.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 6.) Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 7.) Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága és Önkormányzati Hivatala 8.) Az intézmény felügyelet szerve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 9.) Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. 10.) Az intézmény típusa: értelmi fogyatékosok ápolását és gondozását végző bentlakásos intézmény, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonával és időskorúak ellátásával.

45 2006. JÚLIUS ) Az intézmény feladatai: a.) Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény. azoknak a 18 éves koron felüli súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, indokolt esetben enyhe értelmi fogyatékos személyeknek az ápolása, gondozása, akik nem vagy csak részben oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók, valamint gondozásuk csak intézményi keretek között oldható meg; azoknak az időskorúaknak és 18 éves koron felüli, de önmagukról gondoskodni nem tudó beteg személyeknek az ápolása, gondozása, akik egyébként gyógyintézeti kezelést nem igényelnek; önmaguk ellátására részben képes, 18 éven felüli, de nyugdíjkorhatárt még el nem ért fogyatékos személyek ellátása lakóotthonban, az otthonlakók korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása, a pszichés gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése, foglalkoztatásuk biztosítása; az intézményi jogviszonyban álló személyek intézmények intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka rehabilitáció vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében. Szakfeladat: Szakfeladat: Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Szociális foglalkoztatás b.) Önként vállalt feladata nincs. c.) Munkahelyi étkeztetés Szakfeladat: ) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: a.) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, továbbá az intézmény éves költségvetése és zárómérlege tartalmazza. b.) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog illeti meg. 13.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. 14.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szombathely, július 7. Záradék: Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 117 / (VII. 7.) számú határozatával a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Alapító Okiratát módosítja. Szombathely, július 7. Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke

46 JÚLIUS 7. ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a július 7-én kelt, 117 / (VII. 7.) számú határozatával módosítja az Alapító Okiratot a 217 / (XII. 30.) számú, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtak alapján. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1.) Az intézmény azonosító adatai: Költségvetési szerv megnevezése: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Székhelye: 9632 Sajtoskál, Rákóczi F. u. 1. PIR törzsszám: Szakágazat: Adóazonosító száma: Alapító Okirat száma: 128/2001. (X. 26.) Jóváhagyó testület: Vas Megye Közgyűlése Bankszámla száma: Pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt Sárvári Fiókja 2.) Létrehozásának éve: ) Az intézmény külön szakmai programmal működő telephelye: Lakóotthon 9632 Sajtoskál, Metőc sétány 16. Alapítva: ) Működési területe: Vas megye. 5.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 6.) Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 7.) Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága és Önkormányzati Hivatala. 8.) Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. 9.) Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 10.) Az intézmény típusa: pszichiátriai betegek ápolását és gondozását végző bentlakásos intézmény, pszichiátriai betegek lakóotthonával, értelmi fogyatékosokat és mozgásfogyatékosokat ellátó részleggel. 11.) Az intézmény feladatai: a.) Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény azoknak a 18 éves koron felüli pszichiátriai betegeknek az ápolása, gondozása, akik számottevő pszichiátriai kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, nem rehabilitálhatók, viszont önálló életvitelre nem képesek és állandó intézeti gondoskodást igényelnek; azoknak a 18 éves koron felüli súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, indokolt esetben enyhe értelmi fogyatékos személyeknek az ápolása, gondozása, akik nem vagy csak részben oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók, valamint gondozásuk csak intézményi keretek között oldható meg; azoknak a 18 éves koron felüli, de önmagukról gondoskodni nem tudó mozgásfogyatékosoknak az ápolása, gondozása, akik egyébként gyógyintézeti kezelést nem igényelnek; azoknak a 18 éves koron felüli pszichiátriai beteg személyeknek az ellátása rehabilitációs célú lakóotthonban, akik rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorulnak és utógondozásukra nincs más mód; a rehabilitációs célú lakóotthonban élő pszichiátriai beteg személyek részére munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatás szervezése, családi és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésük előkészítése;

47 2006. JÚLIUS az otthonlakók korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségi ellátás biztosítása, a pszichés gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése; az intézményi jogviszonyban álló személyek intézmények intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka rehabilitáció vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében. Szakfeladat: Szakfeladat: Szakfeladat: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Szociális foglalkoztatás b.) Önként vállalt feladata nincs. c.) Munkahelyi étkeztetés Szakfeladat: ) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: a.) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2000. (V.19.) számú rendelete, továbbá az intézmény éves költségvetése és zárómérlege tartalmazza. b.) Az intézményt a vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog illeti meg. 13.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezése szerint éves költségvetés alapján folytatja. 14.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szombathely, július 7. Záradék: Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 117 / (VII. 7.) számú határozatával a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Alapító Okiratát módosítja. Szombathely, július 7. Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A megyei közgyűlés 118/2006. (VII. 07.) sz. határozata a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról A közgyűlés a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kiegészíti és módosítja és felkéri elnökét a módosított alapító okirat aláírására. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal

48 JÚLIUS 7. *A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 69.. (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88.. (9) bekezdése alapján a Vas Megyei Közgyűlés a 13/2003. (II. 14.) számú határozatával vette át a feladat ellátását a július 1-től június 30-ig terjedő időszakra. Vas Megye Közgyűlésének a 81/2003. (VI.27.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 110/2003. (IX.19.), a 31/2004. (III.26.), a 200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX.23.), a 93/2006. (V.26.) és 118/2006. (VII. 07.)számú módosító határozatával egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT* Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi u Tagintézménye: nincs 5. Székhelyén kívüli telephelye: kollégium: 9900 Körmend, Thököly u. 29. Tanműhely: 9900 Körmend, Sport u. 2. Tanterület: a 8-as főút mellett Körmend és Magyarszecsőd község közötti területen 6. Működési területe: Vas megye 7. Az intézmény alapítója: Vas Megye Tanácsa 8. Az alapító címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Az intézmény létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. 11. Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1-től június 30-ig 12. Az intézmény vezetőjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján nevezi ki. 13. Az intézmény típusa: Közös igazgatású többcélú nevelési-oktatási intézmény: szakközépiskola, szakiskola, kollégium 14. Tagozata: nappali 15. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Nappali rendszerű szakközépiskolainevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás OKJ asztalos OKJ autószerelő

49 2006. JÚLIUS OKJ cipőfelsőrész-készítő OKJ élelmiszer- és vegyi áru kereskedő OKJ kőműves OKJ mezőgazdasági gépész OKJ mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ nőiruha-készítő OKJ ruhaipari technikus (technológus irány) OKJ szerkezetlakatos OKJ vállalkozási ügyintéző OKJ géplakatos OKJ menedzser asszisztens OKJ számítástechnika szoftver üzemeltető OKJ számítógép kezelő (használó) OKJ informatikus OKJ gyógyszer és tápszerkészítő OKJ varrómunkás OKJ karosszérialakatos OKJ szállítmányozási ügyintéző OKJ logisztikai ügyintéző OKJ vas-és műszaki kereskedő OKJ kárpitos OKJ eljárás szerinti hegesztő OKJ autógyártó OKJ gazdasági informatikus OKJ logisztikai szervező OKJ NC-, CNC-gépkezelő OKJ NC-,CNC-programozó technológus OKJ pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ közlekedés gépészeti technikus közúti jármű-gépész OKJ targoncavezető Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása Kollégiumi intézményi közétkeztetés Diáksport Intézményi vagyon működtetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai TEÁOR 6023 Közúti személyszállítás TEÁOR 6024 Közúti teherszállítás 16. Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; b.) Munkahelyi vendéglátás c.) Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként d.) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 17. Évfolyamainak száma: - szakközépiskola: 4 +2 v. 1,5 v.1 - szakiskola: v. 2 v. 1 - felnőttek középiskolája: Felvehető maximális tanulólétszám: - szakközépiskola: 420 fő - szakiskola: 280 fő - felnőttek középiskolája: 140 fő - kollégiumban 62 fő

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben