8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 13-ai ülésére Tárgy: Veszprém megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezetek, személyek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Közművelődési Iroda Vörös Kálmán irodavezető Wieland Erzsébet közoktatási referens Szigeti Ilona közoktatási referens Kovács-Borbás Zsófia közoktatási referens Kaiser Márta Alexandra, a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (3) bekezdése előírja a megyei önkormányzatok számára a közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervek (továbbiakban: fejlesztési terv) négyévenkénti felülvizsgálatát. Veszprém megye 2002-ben felülvizsgált közoktatási fejlesztési terve szeptember 1-jén lejárt. Időbeni hatálya alatt jól segítette a települések fejlesztési elképzeléseinek alátámasztását. Jelen felülvizsgálat a időszakra készült. A fejlesztési terv meghatározása a települési önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások közreműködésével és adatszolgáltatása alapján készült. A megye születési adatait a KSH Megyei Igazgatósága szolgáltatta. A dokumentumban való szerepeltetéshez beszereztük a nem önkormányzati intézményfenntartók hozzájáruló nyilatkozatait. A felülvizsgálat elsősorban a többcélú kistérségi társulások intézkedési tervein alapul, a jogszabályoknak megfelelően. Nehezítette a feldolgozó munkánkat, hogy ezek nem egységes szempontok alapján, eltérő mélységben és későn készültek el. A közoktatást érintő jogszabályok folyamatos változása nem tette egyszerűvé a középtávú célok, feladatok meghatározását. A gyermeklétszám csökkenése és a normatív finanszírozás kedvezőtlen módosulásai az önkormányzatokat a korábban prognosztizált módon intézményeik működtetésének újragondolására késztették. Ösztönzőleg hatott a társulási hajlandóság erősödésére a többcélú kistérségi társulások évi létrejötte; a közoktatás területén ennek érzékelhető jelei a év során mutatkoztak meg. A megyei fejlesztési tervben az országos közoktatási stratégiai célokat szem előtt tartva határoztuk meg a fejlesztési irányokat. Hangsúlyosan szerepeltettük a nevelő-oktató munka esélyteremtő jellegének erősítését, az alapkompetenciák fejlesztésének középpontba állítását, a kistérségi társulások növekvő szerepvállalásának fontosságát. Hangsúlyozandónak tartjuk annak megfogalmazását is, hogy az eszköz- és felszerelési jegyzéknek való megfelelésre folyamatos figyelmet kell fordítaniuk az intézményeknek és fenntartóiknak ehhez forrást kell rendelniük. A korábbiakhoz képest csak érintőlegesen tartalmazza a felülvizsgált anyag a szakképző iskolák helyzetét. Ennek indoka, hogy a közeljövőben, szeptember 1-jei hatállyal a szakképzést érintő törvények változása miatt szükségessé válik a szakképzés megyei struktúrájának teljes körű áttekintése. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az elkészülő koncepciót tekintse a fejlesztési terv részének. A fejlesztési terv felülvizsgálatának anyagát a települési önkormányzatok részére ajánlásként, a nem önkormányzati intézményfenntartók részére tájékoztatásul meg kell küldeni. A fejlesztési terv elfogadása feltétele lehet egyes pályázatokon való indulásnak.

3 A fentiek alapján Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata című dokumentumot elfogadásra javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek..../2007. (XII.13.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata című előterjesztést. A Közgyűlés a fejlesztési terv felülvizsgálatát ajánlásként kiadja, elfogadásra Veszprém megye települési önkormányzatainak és tájékoztatásul a nem önkormányzati közoktatási intézményfenntartóknak megküldi. Határidő: január 15. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző 2. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatás területén kiemelt feladatának tekinti a többcélú kistérségi társulásokkal való folyamatos kapcsolattartást a kistérségi fejlesztési elképzelések megvalósulását. Határidő: folyamatos Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a szakképzés-szervezés területén az érdekeltekkel partneri együttműködésben koordináló szerepét erősíteni kívánja. A szakképzési struktúra átalakításával kapcsolatos döntéseit, fejlesztési elképzeléseit a közoktatási fejlesztési terv részeként határozza meg. Határidő: június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata című anyagot a Megyei Önkormányzat honlapján hozza nyilvánosságra. Határidő: január 15. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző Veszprém, november 22. Lasztovicza Jenő

4 VESZPRÉM MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

5 TARTALOMJEGYZÉK oldalszám Bevezetés 3 1. A fejlesztési tervre ható tényezők 4 2. Változások a megye közoktatásának intézményhálózatában, a fejlesztési irányok meghatározásában Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés-oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása Alapfokú művészetoktatás Középfokú nevelés-oktatás Középfokú iskolai oktatás A kollégiumi ellátás helyzete Felnőttoktatás helyzete Pedagógia szakszolgálatok Pedagógiai szakmai szolgáltatások Az intézményfenntartó önkormányzatok együttműködésének alapelvei Az oktatási intézményrendszer átjárhatóságának biztosítékai és feltételei A megyei önkormányzat kötelező közoktatási feladatai és azok ellátása Ajánlások az intézményfenntartó önkormányzatok számára 40 Záró rendelkezések 41 Mellékletek 1. sz. Kimutatás a Veszprém megyében élve születettekről ( ) 2. sz. Ellátási, szolgáltatási mátrix a nevelés-oktatás területén (2007. évi adatok) 3. sz. Óvodával és általános iskolával nem rendelkező települések 4. sz. Német nemzetiségi, illetve német nemzetiségi nyelvet oktató óvodák és általános iskolák Veszprém megyében 5. sz. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását ellátó intézmények 6. sz. Beiskolázási terv a középfokú nevelési-oktatási intézményekbe (2008/2009 tanév) 7. sz. A közoktatási feladatellátásban résztvevő óvodák és általános iskolák 8. sz. Intézményfenntartó társulások Veszprém megyében 9. sz. Veszprém megye közoktatási intézményhálózatának változásai 10. sz. A Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalában nyilvántartott nem önkormányzati közoktatási intézmények jegyzéke 5

6 Bevezetés A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 61/1997. (V.29.) MÖK határozatával elfogadta, majd 16/2002. (II.14.) MÖK határozatával felülvizsgálta Veszprém megye és Veszprém Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét (továbbiakban: fejlesztési terv). A fejlesztési terv záró rendelkezései szerint a dokumentum értékelésére, felülvizsgálatára meghatározott időközönként sort kell keríteni. Az 1997-ben elfogadott és 2002-ben felülvizsgált megyei közoktatási fejlesztési terv szeptember 1-jéig volt érvényes. A fejlesztési terv érvényességi ideje alatt bizonyította annak megalapozottságát, jelezte a megye közoktatására ható tényezők várható bekövetkeztét. Reális alapot adott a megyei fejlesztési tervre épített szakvélemények megalkotásához, a települési önkormányzatok intézmény racionalizálási elképzeléseinek alátámasztásához. Jól segítette a megye közoktatási intézményeinek pályázatait, s az önkormányzatoknak lehetőséget biztosított nagyobb volumenű pályázatok benyújtására (pl. címzett vagy Területfejlesztési Tanács). Nem láthattuk ugyanakkor előre azt, hogy az önkormányzatok nehezedő gazdasági helyzetükben közoktatási intézményeiket, elsősorban általános iskoláikat elkezdik átadni alapítványi fenntartóknak. Bár ez a folyamat ebben az évben indult el, mégis jobban fel kellene figyelnie a központi irányításnak erre s a finanszírozásra, hiszen a közoktatás elsősorban állami és önkormányzati feladat. A közoktatási törvény évi módosítása, a normatív állami támogatás változatlanul hagyása vagy éppen csökkentése előre nem látható folyamatot indított el a megye közoktatási intézményhálózatának alakulásában (intézmények önállóságának megszüntetése, tagintézményekké válása), ami a települések fejlesztési elképzeléseinek, intézkedési terveiknek részbeni, egyes esetekben teljes újragondolását eredményezte. Mindezt 2002-ben, a megyei fejlesztési terv felülvizsgálatakor nem lehetett pontosan prognosztizálni. Fejlesztési terveink eddig a települési önkormányzatok intézkedési terveire épültek. A mostani felülvizsgálat elsősorban a többcélú kistérségi társulások intézkedési tervein alapul a jogszabálynak megfelelően. Nehezítette a munkát, hogy a többcélú kistérségi társulások nem egységes szempontok alapján alkották meg intézkedési tervüket, s az is, hogy egyik-másik későn készült el. Bár korábbi dokumentumaink tartalmazták és szorgalmazták a közoktatással kapcsolatos társulásokat, a többcélú kistérségi társulásokkal nem számolhatott, mert azokat csak később keletkezett jogszabály hívta életre. Az eddigi fejlesztési tervek részletesen foglalkoztak a megye szakképzésének helyzetével, fejlesztési feladataival. Most a szakképzést csak néhány mondattal érintjük. Ennek oka az, hogy a Megyei Közgyűlés 2006-ban és 2007-ben is napirendjére tűzte a szakképzés helyzetét. Legutóbb éppen a szakképzési konzorcium kapcsán. Az elhagyás legfőbb indoka azonban az, hogy a törvényi változások hatására a megye egész szakképzését, intézményrendszerét át kell 6

7 alakítani 2008 szeptemberére, ezért az arra vonatkozó terveket külön előterjesztésben tudjuk meghatározni. Mindezek alapján a most elkészült fejlesztési terv a szakképzés évben történő átalakítási elképzeléseivel egészül ki, s együtt tekintendők érvényben lévőnek. 1. A fejlesztési tervre ható tényezők Az 1990-es évek végén néhány, Veszprém megye peremén elhelyezkedő település kezdeményezte a szomszédos Győr-Moson-Sopron megyéhez történő csatlakozását. Ez a tendencia folytatódott 2002-ben is, amikor egyszerre hat település Veszprémvarsány, Sikátor, Románd, Bakonygyirót, Fenyőfő és Bakonyszentlászló került át Győr-Moson- Sopron megyéhez. Ezzel a változással Veszprém megye településeinek száma 223-ról 217-re, a területe km 2 -ről km 2 -re csökkent. A megye városainak száma 2004-ben - Badacsonytomaj és Berhida települések városi rangra emelkedésével - 14-re nőtt. A megyei fejlesztési terv 2002-ben elvégzett felülvizsgálata óta folytatódtak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok. A megye lakosságszáma akkor fő volt, amely adat 2006-ra főre, megközelítőleg 3 %-kal csökkent. A csökkenés mértéke nagyobb arányú, mint ugyanezen időszakra vonatkozó országos adat, amely 2 %, és meghaladja a megye és közötti népesség számának 1,6 %-os csökkenését is. A megye gazdasági szerkezetében a hagyományos ipari, bányászati, illetve mezőgazdasági ágazatok egyre inkább háttérbe szorulnak és fejlődik a szolgáltatási szektor. A munkaerő foglalkoztatásában a szezonális idegenforgalomnak köszönhetően jelentős különbségek mutathatók ki. A munkanélküliségi ráta a évi adatok alapján 6,1 %, ami alacsonyabb ugyan az országos átlagnál, de sokkal rosszabb a szomszédos Fejér megye 4,9 %-os arányánál. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok a közoktatási rendszert is érintik. A vizsgált időszakban jelentős mértékben csökkent a gyermekek, tanulók létszáma, ami a fenntartókat intézményeik átszervezésére, bezárására vagy közös fenntartására ösztönzi. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény is arra ösztönzi a fenntartókat, hogy a közoktatás-szolgáltatás megszervezését többcélú kistérségi társulás keretében valósítsák meg. A társulások létrejöttének vezérlő elve a települési önkormányzatok önkéntes döntése és a kölcsönös előnyök figyelembevétele kell, hogy legyen. A jogszabály adta lehetőséget kihasználva Veszprém megyében összesen hét többcélú kistérségi társulás jött létre, melyek közül az elsők még ben, a hetedik 2007-ben alakult. A többcélú kistérségi társulásnak az általa ellátott közoktatási feladatokhoz kapcsolódóan önálló intézkedési tervet kell készíteni, melynek a közoktatási törvény évi módosítása szerint tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket is. A többcélú kistérségi társulás által ellátott közoktatási feladatok vonatkozásában a települési önkormányzatok illetékességi területén megszűnik a megyei önkormányzat feladatellátási kötelezettsége. 7

8 2. Változások a megye közoktatásának intézményhálózatában, a fejlesztési irányok meghatározása 2.1. Óvodai nevelés Az óvodás gyermekek száma a 2006/2007. nevelési évben fő, ami majdnem gyermekkel kevesebb, mint öt évvel korábban. Ez a tendencia természetesen az óvodai csoportok számának változásában is megmutatkozik, a korábbi 582-ről 506-ra csökkenve. Az egy óvodai csoportra jutó gyermekek országos átlaga 22,5 fő. Veszprém megyében ez az adat alacsonyabb az országos átlagnál, a 2006/2007. nevelési évben 21,8 fő. Az egy óvodai csoportra jutó gyermekek száma is csökkent az elmúlt években a fejlesztési terv korábbi felülvizsgálatakor még 23,2 fő volt -, azonban kisebb arányban, mint a gyermekek összlétszáma, ami azt jelzi, hogy az intézmények fenntartói igyekeznek a csoportok létszámkihasználtságát a lehető legjobban maximalizálni, összhangban a költségvetési törvény támogatási rendszerével. Az óvodapedagógusok száma a 2006/2007. nevelési évben fő. Az egy csoportra jutó óvónők száma 2,08 fő, megfelelően a közoktatásról szóló törvény előírásainak. Az óvodák fenntartók szerinti megoszlása lényegesen nem változott az elmúlt években, néhány kivételtől eltekintve a települési önkormányzatok fenntartásában működnek ben a malomsoki és nagyacsádi napköziotthonos óvoda fenntartói joga került alapítványhoz, amikor az önkormányzatok megállapodást kötöttek a győri székhelyű Vocational Academy Alapítvánnyal. A fenntartóváltás ellenkező irányára is van példa: Herenden a Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde alapítványi fenntartásból került ismételten önkormányzati működtetésbe. A megyei fejlesztési terv előző felülvizsgálata óta az intézmények száma 198-ról 184-re csökkent. A Megyei Önkormányzathoz érkezett szakvéleménykérések szerint Bében, Pápadereskén, Bazsiban és Bakonypölöskén szűnt meg az óvodai nevelés, míg Pápán a Csatorna utcai és Veszprémben a Sün Balázs Óvoda bezárásával szűkült az intézményhálózat. Ennek ellenére a felmerülő igényeket még mindig ki tudja elégíteni, hiszen az intézményrendszer férőhelyeinek száma férőhely - meghaladja az óvodás gyermekek létszámát októberében Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor és Veszprémvarsány Győr-Moson-Sopron megyéhez csatlakozott, így a megye településeinek száma 223-ról 217-re csökkent. Ez a változás, illetve az előbbiekben említett óvodamegszüntetések együttesen eredményezik azt, hogy jelenleg mindössze eggyel kevesebb szám szerint 86 településen nincs óvoda, mint a fejlesztési terv 2002-es felülvizsgálatakor. Az óvodával nem rendelkező települések önkormányzatai kötelező feladatukat másik települési önkormányzattal kötött társulási megállapodás alapján látják el. A települési önkormányzatok közös feladatellátását szorgalmazza a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény is. Veszprém megye hagyományainak megfelelően továbbra is jelentős a német nemzetiségi, valamint a német nemzetiségi nyelvet oktató óvodák száma óta megszűnt a bébi és a bakonypölöskei intézmény, azonban a jogutód intézmények mindenhol biztosítani tudják a nemzetiségi nevelést. A roma kisebbség számára Csabrendeken és Devecserben biztosítottak a kisebbségi nevelés feltételei. 8

9 Az óvodai nevelést érintő tartalmi változást eredményezett a közoktatásról szóló törvény évi módosítása, amely egyértelműen kimondta, hogy a gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Kivételt jelent, ha a gyermek augusztus 31. után született, illetve a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. Ugyanezen törvénymódosítás tette kötelezővé valamennyi közoktatási intézmény számára, hogy felülvizsgálják, továbbá az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal kiegészítsék nevelési, illetve pedagógiai programjukat, valamint elkészítsék intézményi minőségirányítási programjukat. A minőségirányítási programot 2007-ben ki kellett egészíteni az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjaival és az értékelés rendjével január 1-jétől érvényes az óvodai körzethatárokra vonatkozó új előírás, mely szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A helyi önkormányzatok törvényi kötelezettsége, hogy december 31-éig felülvizsgálják önkormányzati intézkedési tervüket és kiegészítsék azt a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségére vagy az etnikai kisebbségi nevelés szélesebb körben történő biztosítására. Célok, feladatok, fejlesztési irányok Az intézményfenntartók számára a legnagyobb gondot a jövőben is a gyermeklétszám csökkenése jelenti, ezért a továbbiakban is számolni kell óvodai csoportok, önálló intézmények megszüntetésével vagy az intézmények társulás keretei között történő fenntartásával. A lehetőségek függvényében törekedni kell arra, hogy a gyermekek óvodai ellátása helyben történjen. Amennyiben az óvodai ellátás helyben nem biztosítható, iskolabusz működtetésével indokolt a gyermekek utaztatását megoldani. A helyi önkormányzatoknak biztosítania kell szeptember 1-jétől - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek három éves koruktól történő óvodai nevelését. A helyi önkormányzatok további kötelezettsége, hogy valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges feltételt megteremtsék augusztus 31-éig. Kötelező feladatukat társulásban való részvétellel, másik önkormányzattal vagy nem önkormányzati intézményfenntartóval kötött megállapodással, intézménylétesítéssel vagy bővítéssel tudják teljesíteni. Továbbra is törekedni kell az óvodai épületek korszerűsítésére, állagmegóvására, az akadálymentesítés megvalósítására. Ennek érdekében szükséges a pályázati források minél szélesebb körben történő kihasználása. 9

10 A közoktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékében foglaltakat augusztus 31-éig teljesíteni kell, ezért a fenntartóknak továbbra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani azok beszerzésére. Segíteni kell az óvodai nevelés tárgyi eszközeinek fejlesztését, a szabványnak megfelelő udvari játékok biztosítását. Támogatni szükséges új pedagógiai módszerek nevelési folyamatba történő bevezetését. Elő kell segíteni az adott kistérség adottságainak, speciális igényeinek megjelenítését az óvodai nevelésben Általános iskolai nevelés-oktatás A megyei fejlesztési terv 2002-ben elvégzett felülvizsgálatakor az általános iskolába járó tanulók száma még fő volt, ami a 2006/2007. tanévre közel 20 %-kal, főre csökkent. Ezzel párhuzamosan változott az osztályok száma is, a évi 1796-ról 1552-re, ami megközelítőleg 14%-os csökkenést jelent. Veszprém megyében az egy osztályra jutó tanulók száma 18,8 fő volt a 2006/2007. tanévben, ami nemcsak a régió másik két megyéjének adatánál alacsonyabb, de elmarad az országos átlagtól is, ami ugyanezen időszakra nézve 19,6 fő. Már a megyei fejlesztési terv korábbi felülvizsgálata is megállapította az általános iskolai tanulólétszám erőteljes csökkenését, azonban ez a tendencia az elmúlt öt évben felerősödött. Ezek az adatok a közoktatási rendszer normatív alapon történő központi támogatásával együtt - egyértelműen magyarázzák a megye általános iskolai intézményhálózatának elmúlt évekbeli változását. A Megyei Önkormányzattól az intézmények átszervezéséhez kért szakvélemények alapján világosan nyomon követhető az a folyamat, amelynek során egyes kistelepülések kénytelenek voltak az általános iskolájukat bezárni először csoportösszevonás, később a felső tagozat, majd pedig az alsó tagozat megszüntetése, mint például Szápáron, vagy Tésen, társulás keretében működtetni, vagy éppen az intézmény fenntartói jogát alapítványnak átadni. A vizsgált időszakban megszűnt ezáltal a megye általános iskoláinak száma 165-ről 151-re csökkent - az alapfokú nevelés-oktatás Köveskálon, Gyepükajánban, Szápáron, Bakonypölöskén, Egyházaskeszőn, Tésen, Kemenesszentpéteren, Somlószőlősön, Kamondon, Takácsiban és Kővágóörsön. Mihályházán összevonták az 1-3. és 5-7., majd következő évben a 2-4., 5-6. és 7-8. évfolyamot, Magyargencsen megszüntették a 4-8. évfolyamot. Az intézményi változások a városokat is érintették. Pápán összevonták a Belvárosi Általános Iskolát és a Nagy László Általános Iskolát, Balatonalmádiban bezárták a Váci Mihály Általános Iskolát, Balatonfűzfőn a Jókai Mór Általános Iskolát és Veszprémben a Nagy László Általános Iskolát. Ajkán racionalizálták az általános iskolai intézményhálózatot, melynek keretében két iskolacentrumot és ezekhez kapcsolódó tagintézményeket alakítottak ki. Néhány intézmény esetében fenntartóváltás történt óta egyesületi fenntartásban működik Nemesvámoson a Fehérlófia Waldorf Általános Iskola ban a veszprémi Alapítványi és Művészeti Általános Iskola kiköltözött Szentkirályszabadjára, egyúttal az intézményt fenntartó közhasznú társaság átvette a szentkirályszabadjai általános iskola működtetését ben Külsővat, Marcaltő és Nagyacsád települések önkormányzatai adták át közoktatási intézményeik fenntartását a győri székhelyű Vocational Academy Alapítványnak. 10

11 Az elmúlt években bővült az egyházi fenntartású intézmények köre a várpalotai Nepomuki Szent János Katolikus Általános Iskola, a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola, valamint a csajági Református Általános Iskola alapításával. A vizsgált időszakban emelkedett az intézményfenntartó társulások (8. sz. melléklet) száma. Jellemző továbbá, hogy egyre több község együttműködésével alakultak meg, és így nem ritka az 5-6 vagy még több tagból álló társulás sem. A társulások létrehozásánál valószínűleg nagy hangsúlyt kaptak a települések között meglévő, hagyományos földrajzi kapcsolatok, így gyakran előfordul, hogy a társulás tagjai más kistérséghez, vagy akár más megyéhez is tartoznak, pl. Balatonvilágos Siófok, Balatonederics Vonyarcvashegy, Bakonytamási Veszprémvarsány, Gic - Sokorópátka. A társulások kialakítására ösztönzőleg hatott a közoktatásról szóló évi törvény évi módosítása is, amely szerint a fenntartóknak augusztus 31-éig gondoskodniuk kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolájuk tagintézménnyé átalakításáról. A tagintézménnyé alakítás abban az esetben is kötelezettsége a fenntartónak, ha a hetedik és nyolcadik osztályok tanulólétszáma nem éri el a közoktatási törvényben meghatározott maximális osztálylétszám 50 %-át. Amennyiben a fenntartók nem tudják az intézmények átalakítását a jogszabályi feltételek szerint elvégezni, továbbműködési engedélyért fordulhattak az Oktatási Hivatalhoz január 31-éig. A megadott határidőig a megye 18 általános iskolájának továbbműködését kérték az intézményfenntartók. A törvénymódosítás a 2007/2008. tanév kezdetére alapvetően megváltoztatta a megye intézményhálózatát, jellemzően intézményfenntartó mikrotársulások kialakulását elősegítve a többcélú kistérségi társulásokon belül. A közoktatási feladatellátásban szeptember 1-jén részt vevő önkormányzati intézményeket a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 2006/2007. tanévben pedagógust alkalmaztak a megye általános iskoláiban. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 10,2 fő, ami kevéssel marad el az országos 10,7 tanuló/pedagógus átlagtól. A fejlesztési terv előző felülvizsgálatakor a foglalkoztatott pedagógusok száma még fő volt, és 12 tanuló jutott egy pedagógusra. A pedagógusok számának csökkenését nyilvánvalóan indokolja a tanulók létszámának változása, illetve a közoktatásról szóló törvény évi módosítása is, amely a 2007/2008. tanévtől két órával megemelte az egyes pedagógus-munkakörökre előírt heti kötelező óraszámokat és bevezette a kéthavi munkaidőkeretet. Befolyásolta továbbá a pedagógusok foglalkoztatását a közoktatási törvény évi módosítása, amely az egyes munkaköröket kötelező és nem kötelező csoportokra bontotta, ezáltal pl: igazgatóhelyettes, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező betöltésük a fenntartónak már nem kötelezettsége. Mindezek ellenére azonban megállapítható, hogy a pedagógusok számának csökkenése mindössze 5%-os, ezáltal jóval kisebb mértékű, mint az ugyanezen időszak alatt bekövetkezett tanulói létszámcsökkenés. Az általános iskolákban alkalmazott pedagógusok még mindig sok helyen nem felelnek meg teljes mértékig a képesítési előírásoknak. Továbbra is gondot jelent a készségtárgyak, az idegen nyelv, illetve az alacsony óraszámú tantárgyak fizika, kémia tanításához szakos pedagógus biztosítása. Veszprém megye általános iskoláinak tárgyi feltételei továbbra is eltérő képet mutatnak. A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék megvalósításának határidejét a fenntartó kérésére a közoktatási törvény alapján - az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 2003-ról augusztus 31-ére módosíthatta, azonban még így sem rendelkezik valamennyi általános 11

12 iskola tornateremmel, könyvtárral vagy éppen aulával. A fenntartók a viszonylag kisebb költségekkel megvalósítható felújításokat igyekeztek elvégezni nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, tetőszigetelés, azonban az olyan volumenű beruházásokra, mint amilyen egy korszerű tornaterem építése, anyagi fedezet vagy sikeres pályázat hiányában sok esetben nem kerülhetett sor. Az iskolaépületek egy része még mindig rossz állapotban van, és átfogó felújításra szorul. Az épületek teljes rekonstrukcióját és akadálymentesítését az önkormányzatok anyagi nehézségei miatt csak lassú ütemben és szinte kizárólag pályázati források bevonásával tudják megvalósítani. Örvendetes, hogy az elmúlt években jelentős infrastrukturális beruházások, fejlesztések is megvalósultak a megyében. Új iskolát építettek Nagyalásonyban, Tüskeváron, Szentgálon, Hajmáskéren és Balatonalmádiban (Vörösberényi Általános Iskola), bővítették a nemesgulácsi és a dabronci, valamint a balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolát. Címzett támogatás segítségével megvalósult a veszprémi Simonyi Zsigmond Ének - Zenei és Testnevelési Általános Iskola, illetve a Kossuth Lajos Általános Iskola teljes rekonstrukciója. A megyében élő nemzetiségek közül továbbra is csak a német nemzetiség számára biztosítottak a nemzetiségi nevelés-oktatás feltételei. Az elmúlt időszakban nem változott a nemzetiségi vagy nemzetiségi nyelvet oktató általános iskolák száma. Időközben megszűnt a bakonypölöskei általános iskola, viszont a 2006/2007. tanévtől a kupi általános iskolában bevezették a német nemzetiségi oktatást. A roma tanulók etnikai kisebbségi nevelése Devecserben biztosított, míg Berhidán az igények hiányában megszűnt. A közoktatási törvény 2003-as és 2006-os módosításaival az alapkészségek megerősítése, az esélyegyenlőség biztosítása kapott kiemelt hangsúlyt az általános iskolai nevelés-oktatásban. Ezt példázza, hogy az 1-4. évfolyamon túlmenően az 5. és a 6. évfolyamon is kiterjesztették a nem szakrendszerű oktatás megszervezését a kötelező tanórai foglalkozások %-ában szeptember 1-jétől az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben. A közoktatási törvény évi módosítása szeptember 1-jétől a nem szakrendszerű oktatás időkeretét megemelte, és a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének %-ában határozta meg, elősegítve ezzel a tanulói alapkészségek fejlesztését. Az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben kell ilyen módon megszervezni az oktatást, melyhez az általános iskoláknak el kellett végezniük a helyi tantervük átdolgozását szeptember 30-áig. Fontos változást jelentett a tanulók szöveges értékelésének - az 1-3. évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a 4. évfolyamon félévkor - bevezetése szeptember 1-jétől az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben, valamint az 1-3. évfolyamos tanulók évfolyamismétlésre való utasításának korlátozása. Ez utóbbira csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudták teljesíteni. Az általános iskolában, különös tekintettel az alsó tagozatos évfolyamokra, kiemelt figyelmet kap az egészséges életmódra nevelés. Ennek megvalósítását segíti elő a mindennapos testmozgás bevezetése szeptember 1-jétől az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben. A mindennapos testmozgást a helyi tantervben meghatározott legalább heti három testnevelési óra és a játékos testmozgás biztosítja. 12

13 A közoktatási intézményeknek 2004-ben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően felül kellett vizsgálni pedagógiai programjukat és ki kellett egészíteni az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal, illetve el kellett készíteniük a fenntartói minőségirányítási program előírásait figyelembe véve intézményi minőségirányítási programjukat. A közoktatási intézmények feladataik hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározzák minőségpolitikájukat, melynek végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert építenek ki és működtetnek. A minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni. A minőségirányítási programot a közoktatásról szóló törvény évi módosítása szerint március 31-éig ki kellett egészíteni az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjaival és az értékelés rendjével. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével első ízben a 2008/2009. tanévben, majd ezt követően évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A tanulói alapkészségek változásának figyelemmel kísérését segíti a közoktatási törvény azon módosítása, amely kötelezővé teszi a matematikai és anyanyelvi alapkészségek minden tanulóra kiterjedő felmérését az általános iskola 4., 6. és 8. évfolyamán. Amennyiben az országos mérés eredményei egy adott iskolában nem érik el a jogszabályban meghatározott minimumot, az intézménynek intézkedési tervet kell készítenie, első ízben a 2006/2007. tanév eredményei alapján január 1-jétől változtak elsődlegesen a több intézménnyel rendelkező városokat érintve - az általános iskolai körzethatárok megállapításának szabályai, ugyanis az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, illetve a közoktatásról szóló törvény előírásai alapján a helyi önkormányzatoknak december 31-éig át kell tekinteniük közoktatási intézkedési tervüket, és ebben meg kell jeleníteni a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, így különösen az ingyenes étkeztetéshez, az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek meglétét, a beiskolázási körzethatárok kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók többi tanulóhoz viszonyított arányát. Az intézkedési terv megléte az előfeltétele annak, hogy a helyi önkormányzat a hazai vagy nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon részt vegyen. Célok, feladatok, fejlesztési irányok Az intézményfenntartók számára fontos feladat kell, hogy legyen az iskolaépületek korszerűsítése, állagmegóvása, az akadálymentesítés megvalósítása. Ennek érdekében szükséges a pályázati források minél szélesebb körben történő kihasználása. 13

14 A közoktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékében foglaltakat augusztus 31-éig teljesíteni kell, ezért a fenntartóknak továbbra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani azok beszerzésére. Az iskolák megfelelő eszköz és felszerelésének biztosítását után is előnyben kell részesíteni. Amennyiben a tanulók nevelés-oktatása csak másik településen oldható meg, a közlekedést iskolabuszok fenntartásával célszerű elősegíteni. Törekedni kell a kistérségek közoktatási intézményeinek racionálisabb kihasználására. Ezzel összefüggésben javasoljuk a többcélú kistérségi társulásoknak, hogy a tanulólétszám csökkenésével párhuzamosan tekintsék át a kistérségi iskolacentrumok kialakításának lehetőségét. Erősíteni kell a szomszédos települések együttműködését annak érdekében, hogy a tanulók a számukra leginkább kedvező helyen vehessék igénybe az iskoláztatás lehetőségét. A tagintézmények, telephelyek kialakításával létrejött intézményhálózatok lehetőséget teremthetnek a hatékonyabb és racionálisabb munkaerő-gazdálkodásra, és ezen keresztül a szakos ellátottság javítására, különös tekintettel az alacsony óraszámú tantárgyak esetében. Támogatni szükséges a kistérségi helyettesítési rendszer kialakítását és működtetését, a kistérségi szakmai munkaközösségek létrehozását. Elő kell segíteni az adott kistérség adottságainak, speciális igényeinek megjelenítését a nevelési-oktatási folyamatban. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elő kell segíteni a diszkriminációmentességet és szegregációmentességet, támogatni szükséges a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációját. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az idegen nyelv és informatika tantárgyak oktatására. Támogatni szükséges az új pedagógiai módszerek bevezetését, melyek elősegíthetik a nevelés-oktatás színvonalának javítását. Külön figyelmet kell fordítani az összevont osztályokban folyó pedagógiai munka tartalmának és módszereinek újragondolására, a pedagógusok szakmai segítésére, továbbképzéseken való részvételük támogatására. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapkészségek fejlesztésére, elő kell segíteni a kompetenciaalapú oktatás - lehetőségek szerinti - széleskörű bevezetését. Az intézményeknek évente értékelniük kell minőségirányítási programjukat és megtenni a szükséges intézkedéseket tevékenységük folyamatos javítása érdekében. Az intézményfenntartóknak figyelmet kell fordítani az országos mérés-értékelés iskolai eredményeire, s nem megfelelő teljesítés esetén meg kell tenni a szükséges intézkedéseket Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdve, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást többek között az iskolai nevelés és oktatás keretében kell biztosítani. A közoktatási törvény évi módosítása újraértelmezte a sajátos nevelési igény fogalomkörét annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek valóban megkapják 14

15 az állapotuknak és helyzetüknek megfelelő oktatást, foglalkozást. A szakértői és rehabilitációs bizottságnak december 31-éig meg kell vizsgálnia a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított tanulókat (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros aktivitászavar). A sajátos nevelési igény akkor tartható fenn, ha azt a megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége indokolja. Ehhez a szakértői bizottság szakvéleményét pszichológiai, gyógypedagógiai és gyermekneurológiai vagy gyermek- és ifjúságpszichiátiai szakorvosi véleménnyel kell alátámasztani. Lényeges változás szeptember 1-jétől amellett, hogy szigorodtak a sajátos nevelési igényű tanulók vizsgálatai, besorolási feltételei, hogy sokkal konkrétabban határozza meg a törvény az ellátásukban közreműködő szervezetek feladatait is. Nőtt az óvodák, iskolák és kollégiumok szerepe, ugyanis a nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős a fejlesztő foglalkozások megszervezéséért, amennyiben az intézményébe olyan sajátos nevelési igényű tanuló jár, aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. Intézkedni kell arról is, hogy ezen tanulók a 2008/2009-es tanévtől kezdődően átkerüljenek az általános követelmények szerinti oktatásba, a nevelési tanácsadó felügyelete mellett. Megyénkben az értelmi fogyatékos tanulók nevelése 8 önálló intézményben és 12 általános iskola eltérő tantervű tagozatán folyik (5. sz. melléklet). Az értelmileg akadályozott tanulókat a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium fogadja, a tanulásban akadályozott gyermekek nevelése-oktatása a többi intézményben történik. A gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és gyermekotthon július 1-jei hatállyal jogutóddal megszűnt, így egyre csökkent a kizárólag értelmileg akadályozott tanulókat ellátó intézmények száma. A 2006/2007. tanévben Gicen tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek közül a 2007/2008. tanévben 7., 8., 9. és a 10. osztályba járók iskoláztatása Pápán, a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában folytatódik. A 11. osztályosok (szakképző évfolyam) iskoláztatása kollégiumi elhelyezéssel a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban történik. A 2007/2008. tanévben a 12. évfolyamon (szakképző évfolyam) tanulóknak lehetőségük lesz Gicen befejezni az ott elkezdett szakmák megszerzését kihelyezett osztályban, kifutó jelleggel. A 2008/2009. tanévtől a szakképzésben résztvevő valamennyi 11. és 12. osztályos tanuló iskoláztatását és kollégiumi elhelyezését már a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium mint a megszűnő Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon jogutód intézménye végzi majd ben megszüntetésre került a sümegi Kisfaludy-Ramassetter Iskola keretein belül működő Gyógypedagógiai Általános Iskola. Tanulói a 2007/2008-as tanévtől az ajkai Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben és a tapolcai Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolában teljesítik tankötelezettségüket. A felülvizsgálat időszakában a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményeken (Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 15

16 Szakiskola és Kollégium, Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola) kívül megyei fenntartásba került a tapolcai Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola is. Tanulásban akadályozott tanulókat nevelő tanulócsoport a berhidai Ady Endre Általános iskolában is működik, összevont 1. és 3., valamint 2. és 4. osztályokban, továbbá Balatonfüreden, Balatonfőkajáron, Csabrendeken, Devecserben, Lovászpatonán, Nagyvázsonyban, Öskün, Pápateszéren, Szentgálon és Zircen a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában, mely iskola Zirc Város és a Megyei Önkormányzat társulásában működik. A fent említett intézmények mindegyike fogadja a környező településekről érkező tanulókat. Különösen magas a várpalotai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában a bejárók száma. Az intézmény teljes tanulólétszámának 54%-a jár be valamelyik szomszédos településről. Szintén magas a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolába a bejárók aránya: 34%, az ajkai Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben arányuk: 29%. Az intézmények többségében csökkentek a tanulói létszámok a 2002-es létszámadatokhoz képest: Ajkán 242-ről 225-re, Pápán 196-ról 180-ra. Veszprémben a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban viszont nőtt a tanulói létszám 132-ről 144-re, ennek oka a gici intézmény megszüntetése is. A 2007/2008. tanévtől kezdődően a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium mellett a várpalotai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában is indult egy óvodai csoport a sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátására. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 125. (2) bekezdése értelmében szeptember 1-jétől kötelező a fejlesztő iskola létrehozása a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek számára. A fejlesztő iskola létrehozása a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium intézményi keretein belül lenne célszerű. Az elmúlt évek határozott oktatáspolitikai prioritása a sajátos nevelési igényű gyermekek és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának elősegítése. Pályázatok sora támogatta az együttnevelési elképzelést, mely az Európa Unióhoz való csatlakozással felerősödött. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának lehetőségével az általános iskolák egyre nagyobb hányada él. Sok intézményben azonban hiányoznak ennek a személyi, tárgyi feltételei. Ezen intézmények pedagógiai segítését szolgálja az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény elláthatja továbbá: a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés és az utazó szakember-hálózat működtetését. A jogszabály lehetőséget ad szolgáltatások (szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, pedagógusok továbbképzése, tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat) feladatainak ellátására is, továbbá az intézmény keretein belül óvodai vagy általános iskolai 16

17 feladatot ellátó intézményegység, nevelési tanácsadás, családsegítő szolgálat és az iskolaegészségügyi szolgálat is működhet. Az ajkai Molnár Gábor Általános Iskola a 2007/2008-as tanévtől egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként is működik. A várpalotai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tervei közt szintén szerepel, hogy egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé váljon. A tervek szerint 2008-ra szeretnék megteremteni az átalakulás alapjait. Az iskola segítségével megvalósítható lenne a várpalotai kistérségben az utazó gyógypedagógusi szolgálat, ami nagyban elősegítené az integrált oktatás kiterjesztését. A közoktatási intézmények részéről megvan az igény az utazó gyógypedagógusok foglalkoztatására. A fenti okok miatt szükséges a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának újragondolása, hiszen 2008 szeptemberétől a nem organikus okokra visszavezethető tartós tanulási zavar az intézményben dolgozó pedagógusok ellátásával korrigálandó, a nevelési tanácsadók közreműködésével. Ez a tény megnöveli majd a nevelési tanácsadók feladatait, így igény jelentkezhet az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény utazó szakembereire. Célok, feladatok, fejlesztési irányok Törekedni kell arra, hogy a sajátos nevelési igény megállapítására minél fiatalabb korban derüljön fény, hogy a gyermek nevelésére és oktatására a legmegfelelőbb intézményben kerüljön sor. A szegregált nevelés-oktatás fenntartását továbbra is szükségesek tartjuk, amennyiben indokolt. A települési önkormányzatok felelőssége, hogy csak olyan helyen adjanak lehetőséget integrált nevelés folytatására, ahol a személyi, tárgyi feltételek adottak. Célul tűzzük ki az intézmények személyi és tárgyi feltételeinek javítását, a rehabilitációhoz szükséges eszközök, felszerelések javítását, beszerzését a kötelező eszközjegyzékben leírtaknak megfelelően. Fontosnak tartjuk a gyógypedagógusok továbbképzését, meglévő ismereteik megújítását. Szorgalmazzuk az integrált oktatás személyi feltételeinek javítása érdekében a fejlesztő pedagógusi feladatok ellátásához továbbképzések indítását. Segíteni kell a gyógypedagógiai oktatási intézményekből kikerülő fiatalok életkezdését együttműködve a szociális intézményekkel. Fejlesztő iskola létrehozását kezdeményezzük a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium szervezetébe integráltan. A feltételek megteremtése, a zsúfoltság megszüntetése és a gici tanulók képzése érdekében az intézmény rekonstrukcióját a fenntartó kiemelten fontos feladataként jelöljük meg. A pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola részére tornaterem építése és a gyakorlati oktatótermek felújítása a tulajdonos önkormányzattal együttműködve. 17

18 2.4. Alapfokú művészetoktatás Az alapfokú művészetoktatási intézményekben művészeti nevelés és oktatás folyik. Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészeti kifejező készségeket és felkészíthet a továbbtanulásra. A művészetek tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti és európai azonosságtudat kialakításához és kultúra megismeréséhez. Az iskolatípus sajátossága, hogy bennük a tankötelezettség nem teljesíthető, és szolgáltatásaik csak térítési díj ellenében vehetők igénybe. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat köteles gondoskodni az alapfokú művészetoktatásról abban az esetben, ha azt a települési önkormányzatok nem látják el, illetve a feladat a megye területén nem megoldott. A 2007/2008-as tanév kezdetéig mindössze egy alapfokú művészetoktatási intézmény működött megyei fenntartásban, a pápai Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, egy intézmény a tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedig Tapolca Város és a Megyei Önkormányzat társulásában működött augusztus 31-jétől összesen 6 intézmény működik a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában: - az ajkai önkormányzat fenntartásában működött Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola összevonásra került a szintén ajkai önkormányzat fenntartásában működött Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Az összevont intézmény: Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. - az eddig társulásban működtetett Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntött a várpalotai önkormányzat fenntartásában működő Zenevár Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvételéről megyei fenntartásba és a már megyei fenntartásban működő Thuri György Gimnázium és Szakközépiskolával történő összevonásáról augusztus 31-től az összevont intézmény megnevezése: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény augusztus 31-jétől a társulásban működtetett Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működik. - a zirci Városi Zeneiskola átvételéről döntött a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az átvételt követően a Városi Zeneiskola összevonásra kerül a már megyei fenntartásban működő III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolával. Az összevont intézmény: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A fenti tagintézményekben zeneművészeti ágban folytatnak oktatást, a tanszakok száma bőséges. A zenei képzés egyéni foglalkozásokra épül, ezért a nagyobb intézmények tudnak bővebb kínálatot nyújtani és ehhez rendelkeznek a megfelelő hangszerállománnyal is, aminek karbantartása költséges. Kistelepüléseken inkább a csoportos oktatás (képző- és iparművészet, táncművészet, színművészet és bábművészet) feltételei teremthetők meg, mivel e művészeti ágak kevésbé eszköz és szakemberigényesek. Az alábbi településeken a helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény működik: Balatonfüred, Balatonalmádi, Veszprém, Berhida, Balatonfőkajár, Herend, Tihany, Balatonfűzfő, Homokbödöge, Balatoncsicsó, Nagyvázsony, Devecser, 18

19 Balatonkenese, Magyarpolány. Nemesgulácson a 2005/2006. tanévtől, Zalahalápon a 2006/2007. tanévtől indult művészeti képzés. A megyében mind a négy művészeti ágban (zeneművészet, képző- és iparművészet, táncművészet, színművészet és bábművészet) folyik képzés. Valamennyi önkormányzati fenntartásban működő alapfokú művészetoktatási intézmény fogadja a más településekről bejárókat. Sok intézmény rendelkezik telephelyekkel a környező településeken és iskolákban. Különösen sok telephellyel rendelkezők a várpalotai Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (10 telephellyel) és a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8 telephellyel). A 2007 szeptemberétől Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a kistérség szinte valamennyi iskolával rendelkező településén nyújt művészetoktatási szolgáltatást. Jelentős ezen a területen a nem önkormányzati fenntartású intézmények tevékenysége, telephelyeik számát dinamikusan bővítik. Örvendetes, hogy a kistelepülések gyermekei számára is elérhetővé teszik a művészeti képzést, az oktatás színvonalában azonban nem lehetnek különbségek kis- és nagytelepülések között. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvényben foglaltak értelmében az alapfokú művészetoktatási intézményeket minősíttetni kell a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II. 15) OM rendeletben meghatározott minősítési eljárásnak megfelelően. A normatíva 100%-ára csak abban az esetben jogosultak a fenntartók, ha az intézményeik megszerzik a Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vagy a Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet. A címeket a Minősítő Testület adományozza a helyszíni szemlét követően, ahol az intézmény dokumentumainak, tárgyi, személyi feltételeinek vizsgálata történik. A fejlesztési terv felülvizsgálatának időszakában valamennyi megyei fenntartásban működő alapfokú művészetoktatási intézmény sikeresen fejezte be az eljárás első szakaszát, az előminősítési eljárást, megszerezve ezzel az előminősített intézmény címet. Így már szeptember 1-jétől ezen intézmények jogosultak az állami normatíva 100%-ra, szemben azokkal az intézményekkel, amelyek nem szereztek ilyen címet. Ők csak a normatíva 50%-ára jogosultak. A helyszíni vizsgálatot magába foglaló minősítési eljárás lefolytatásának várható határideje december 31. Ezt követően kerül nyilvánosságra a minősített intézmények névsora. A minősítés 5 évre szól. Remélhetően a megyében a pedagógus ellátottság a minősítési eljárásnak köszönhetően pár éven belül 100%-os lesz, hiszen csak azon intézmény kaphatja meg a 100%-os állami hozzájárulást, amelyik a törvényi előírásoknak megfelelően működik. Célok, feladatok, fejlesztési irányok A tárgyi feltételek javítása, a hangszerek karbantartása és cseréje érdekében szorgalmazzuk a pályázati lehetőségek kihasználását. Ösztönözzük a pedagógusok képzését, továbbképzését, a megfelelő szakképzettség megszerzése érdekében. Segíteni kell, hogy minél több gyermek váljon művészetszerető emberré. A tehetségek kibontakoztatásának egyedülálló formája az alapfokú művészetoktatás. 19

20 Szükségesnek tartjuk az intézmények telephelyeinek áttekintését, felülvizsgálatát, hogy csak a megfelelő feltételekkel rendelkező telephelyeken folyhasson oktatás. Az oktatás minőségének biztosítását az alapfokú művészetoktatás területén is kiemelkedő fontosságú feladatnak tartjuk Középfokú nevelés-oktatás Középfokú iskolai oktatás A középfokú oktatás főbb mutatószámai Veszprém megyében a felülvizsgálat időszakában Tanulók száma a nappali rendszerű oktatásban 2001/ / / / /2006 Gimnázium 6184 (30,5 %) (32 %) Szakközépiskola 7856 (38,8%) (37,8%) Szakiskola 5778 (28,5 %) (27 %) Speciális szakiskola 418 (2 %) (2,8%) Összesen: Tanulók száma a felnőttoktatásban 2001/ / / / /2006 Gimnázium Szakközépiskola szakiskola Egy osztályra jutó tanulók száma a nappali és felnőttoktatásban 2001/ / / / /2006 Országos átlag 2005/2006 Gimnázium 31,1 30,6 30,1 29,8 29,4 28,9 Szakközép- 27,2 28,0 27,2 26,6 25,8 26,1 iskola Szakiskola 23,9 27,2 27,4 27,1 25,3 24,5 Speciális szakiskola 11,6 12,5 12,4 12,1 12,1 11,7 Egy pedagógusra jutó tanulók száma a nappali és a felnőttoktatásban 2001/ / / / /2006 Országos átlag 2005/2006 Gimnázium 14,5 15,1 14,0 12,7 13,6 13,4 Szakközép- 14,9 14,2 14,4 13,4 13,6 13,8 20

VESZPRÉM MEGYE ÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

VESZPRÉM MEGYE ÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA VESZPRÉM MEGYE ÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2007-2013 A fejlesztési terv felülvizsgálatát készítették:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 208/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1048-2/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Települések közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény (kozoktjuni)

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben