2012. Éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. Éves beszámoló"

Átírás

1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás címe Debrecen, Tüzér u. 4.sz Éves beszámoló Kelt: Debrecen, április 24. a vállalkozás vezet je (képvisel je) P.H.

2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni H szolgáltató Zrt MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése El z év El z év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott el legek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok M szaki berendezések, gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el legek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezettlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott el legek II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ( ) Bevételek aktív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Debrecen, április 24. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

3 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni H szolgáltató Zrt MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése El z év El z év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 57. D. SAJÁT T KE ( ) I. JEGYZETT T KE Ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) III. T KETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jöv beni költségekre Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Ebb l: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vev kt l kapott el legek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ( ) Bevételek passzív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Debrecen, április 24. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

4 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni H szolgáltató Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tétel- A tétel megnevezése El z év El z év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Saját termelés készletek állományváltozása Saját el állítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (± ) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebb l : visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebb l: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi m veletek egyéb bevételei Ebb l: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai Ebb l: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI M VELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C±D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Debrecen, április 24. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

5 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Debreceni H szolgáltató Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmiköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tétel- A tétel megnevezése El z év El z év(ek) Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI ( ) III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI ( ) V. EGYÉB BEVÉTELEK Ebb l: visszaírt értékvesztés VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebb l: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi m veletek egyéb bevételei Ebb l: értékelési különbözet VII. PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai Ebb l: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI M VELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK X. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C±D) XI. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Debrecen, április 24. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

6 2012. évi KIEGÉSZÍT MELLÉKLET

7 Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések A vállalkozás bemutatása Cégjogi adatok Jogi környezet Tevékenység, piaci helyzet A társaság tartama, üzletrészeinek összetétele A számviteli politika f vonásai A befektetett eszközök Forgóeszközök értékelése: Aktív id beli elhatárolások Értékvesztés elszámolása: Saját t ke Céltartalék képzés Kötelezettségek értékelése Passzív id beli elhatárolások Cash-pool követelések és kötelezettségek Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek Ellen rzésre vonatkozó el írások Elhatárolt veszteség (negatív adóalap) felhasználása Tájékoztató rész A társaság anyavállalata A társaság leányvállalatai A társaság közös vezetés vállalatai A társaság társult vállalkozásai A társaság egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásai A társaság kapcsolt vállalkozásai Munkavállalók létszáma, bérköltsége és személyi jelleg kifizetései Vezet tisztségvisel k javadalmazása Könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatások Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eszközök Források Külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Üzemi (üzleti) eredmény Pénzügyi m veletek eredménye: Rendkívüli eredmény Támogatások A társasági adó és az adózott eredmény levezetése Ellen rzés A központi szabályozás alá vont tevékenységek számviteli szétválasztásának bemutatása Cash-Flow kimutatás Mutatók év Kiegészít Melléklet 2

8 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása Cégjogi adatok A társaság cégneve: A társaság székhelye: Debreceni H szolgáltató Zártkör en M köd Részvénytársaság 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. sz. A társaság alakulása : október 01. Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai szám: Internetes honlap címe: A társaság tevékenységi körei: F tevékenység G zellátás, légkondicionálás Egyéb tevékenységek Elektronikus, optikai eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Folyadék szállítására szolgáló közm építése Talajmintavétel, próbafúrás Víz-, gáz-, f tés-, légkondicionáló-szerelés Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Film-, video- és televízióprogram terjesztése Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mérnöki tevékenység, m szaki tanácsadás M szaki vizsgálat, elemzés Médiareklám A társaság képvisel je: A társaság gazdasági igazgatója: A társaság értékesítési igazgatója: A társaság szolgáltatási igazgatója: Csonka Tibor vezérigazgató Debrecen, Tormai István u. 14/a. Bede László Hernyák Imre Kovács Zsolt év Kiegészít Melléklet 3

9 A Felügyel Bizottság összetétele: Elnök: Szathmári Károly Tagok: Balázs Ákos Csaholczi Attila Fodor Levente Mezei Antal Nagy József Könyvviteli feladatok irányításáért felel s: Turi Olga 4031 Debrecen, István út 73. regisztrálási száma: A társaság a számvitelr l szóló évi C. törvény a szerint könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló cég adatai: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, és Könyvszakért, Tanácsadó ZRt Debrecen, Széchenyi u. 25. cégjegyzékszám: A könyvvizsgálatért személyében felel s könyvvizsgáló: Tóth Kálmán 4024 Debrecen, Teleki u. 22. regisztrálási száma: év Kiegészít Melléklet 4

10 Jogi környezet A társaság alakulása április 01-én alakult meg a Debreceni H szolgáltató Részvénytársaság, amely április 01-t l tisztaprofilú gazdálkodó szervezetként m ködik. A DMJV Önkormányzata 41/2000 (III.09.) Kh. számú határozatával úgy döntött, hogy létrehozza a Debreceni Vagyonkezel Rt-t. A döntés mögött az a szándék húzódott, hogy egy olyan holdingszervezet jöjjön létre, amely a korábban a város kizárólagos tulajdonában lév gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A társaságunk ennek a holding szervezetnek a tagja, a Debreceni Vagyonkezel Rt. leányvállalata. A DMJV Közgy lésének 175/2000. (VII.06.) Kh. határozata és az Rt. Közgy lésének 4/2000. (VII.07.) Kh. sz. határozata nyomán a Debreceni Vagyonkezel Rt. tulajdonosává vált a tíz, korábban kizárólagos önkormányzati tulajdonban lév gazdasági társaságnak. A tagvállalatok száma tovább b vült az el bbiekben bemutatott apportálást követ en: december 21- ével az Rt. megvásárolta az AIRPORT-DEBRECEN Kft. üzletrészeinek 100%-át, december 07-én pedig az Rt. egyszemélyes társaságként megalapította a Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft-t. A DV Rt március 28-án vásárolta meg a Régi Vigadó Kft., június 6-án a Friss Rádió Kft. üzletrészeinek 100%-át évben több beolvadás is történt: október 31-én a Régi Vigadó Kft. a Debreceni Gyógyfürd Kftbe, november 14-én a Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft. és a Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft. a Cívis Ház Rt-be olvadt be évben új társaságok kerültek a vállalatcsoportba: november 16-án a Debreceni Vagyonkezel Rt. és a Cívis Ház Rt. megalapította a Cívis Ház Ingatlan Kft-t, november 29-én a Debreceni Vagyonkezel Rt. és a Debreceni Gyógyfürd Kft. hozta létre a Nagyerdei Gyógyászati Kft-t. A Debreceni Vagyonkezel Rt április 01-én a megvásárolta az Airport Invest Ingatlanfejleszt Kft. üzletrészeinek 100%-át, június 03-án megalapította Debreceni Sportuszoda Kft-t december 16-án a Debreceni Vagyonkezel Rt. és a Debreceni Vízm Rt. közösen megalapították székelyudvarhelyi székhely S.C. AQUA NOVA HARGITA S.R.L. romániai bejegyzés társaságot november 28-án Debreceni Vagyonkezel Zrt. és a Debreceni Gyógyfürd Kft. eladta a Nagyerdei Gyógyászati Kft. üzletrészeinek 51%-át a VESZ Vagyonkezel Kft-nek, mely következtében a Debreceni Gyógyfürd Kft. tulajdonába maradt a Nagyerdei Gyógyászati Kft. üzletrészeinek 49%-a november 30-án a Debreceni Vagyonkezel Zrt. megvásárolta a DMJV Önkormányzatától az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 49%-os tulajdoni részét. A Debreceni Vagyonkezel Zrt április 20-án megalapította a DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft-t szeptember 30-án a Cívis Ház Ingatlan Kft. és az Airport Invest Ingatlanfejleszt Kft. beolvadt a Cívis Ház Zrt-be. A Debreceni Vagyonkezel Zrt ban eladta három 100%-os tulajdonú leányvállalatát: november 30-án az AIRPORT-DEBRECEN Kft-t, december 15-én a Debreceni Sportuszoda Kft-t, december 30-án a Friss Rádió Kft-t május 4-t l ismét a Debreceni Vagyonkezel Zrt. lett az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os tulajdonosa szeptember 30-án a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. beolvadt a Cívis Ház Zrt-be december 18-án a Debreceni H szolgáltató Zrt. eladta a Debreceni Energetikai Centrumban lev részesedését a DKV Zrt-nek szeptember 30-ai nappal megtörtént a Debreceni Vízm Zrt. és a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. vagyonátértékeléssel egybekötött kedvezményes átalakulása, összeolvadása év Kiegészít Melléklet 5

11 Ugyancsak szeptember 30-án hasonló módon olvadt össze a Debreceni H szolgáltató Zrt. és a DEHIR Kft szeptember 30-án az AIRPORT-DEBRECEN Kft-b l kiválással létrejött a Debreceni Reptér Eszközkezel Kft., majd október 1-jén a Debreceni Vagyonkezel Zrt. eladta az AIRPORT-DEBRECEN Kft-ben lév részesdésének 74%-át. A Debreceni Vagyonkezel Zrt., egyszemélyes tulajdonosként, augusztus 24-én megalakította a Déli Ipari Park Kft-ét. A Debreceni Gyógyfürd Kft december 17-én értékesítette a Nagyerdei Gyógyászati Kft-ben meglév üzletrészeit a VESZ Vagyonkezel Kft. részére. A társaság tulajdonosi és felügyeleti jogosítványait a DV Zrt. Igazgatósága gyakorolja ben hatályba lépett a távh szolgáltatásról szóló új törvény (XVIII. tv.), valamint a törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) számú kormányrendelet. A távh szolgáltatás területén így rendezett lett az a jogi környezet, melynek révén a távh szolgáltatás piaci szerepl inek (távh termel,- szolgáltató,- felhasználó), a tulajdonosoknak és a közrem köd hatóságoknak jogai és kötelességei, valamint együttm ködésük szabályai áttekinthet ek és jogilag szabályozottak. Illeszkedve az új törvényben meghatározott feladatokhoz, Debrecen Megyei Jogú Városának Közgy lése rendeletet alkotott a távh szolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távh szolgáltatás egyes kérdéseir l / 4/2006. (II. 24.) Ö.r./. Megjelent a évi LXVII. tv. a távh szolgáltatás versenyképesebbé tételér l, amely szerint július 01-t l ismét központi (állami) szintre került a lakossági távh ármegállapítása (a Magyar Energia Hivatal el zetes árellen rzési jogosítványt kapott). A lakossági távh szolgáltatás díjának, a h energia távh termel és a távh szolgáltató közötti szerz désben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veend szempontokról, valamint a MEH által lefolytatott eljárásban kötelez en benyújtandó adatok körér l a 36/2009. (VII.22.) KHEM r. rendelkezik. A távh szolgáltatás ÁFA kulcsa január 15 -t l 18 %-ról 5 %-ra mérsékl dött. A Kormány évben január 01-t l, május 01-t l és július 01-t l rendeletben szabályozta a távh felhasználás szociális támogatási rendszerét. A távh felhasználás szociális támogatási rendszere szeptember 1-t l megsz nt, illetve átalakult lakásfenntartási támogatássá. A távh szolgáltatónak értékesített távh árát, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távh szolgáltatás legmagasabb hatósági árát a MEH javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg /2011. évi CXXVI. törvény a távh szolgáltatásról, 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távh szolgáltatás díjáról, 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távh szolgáltatási támogatásról, 66/2011. (XI.30.) NFM módosító rendelet a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról, 83/2011. (XII.29.) NFM rendelet a távh áráról, a 21/2012. (IV.27.) NFM módosító rendelet a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról, az 59/2012. (X.31.) NFM módosító rendelet a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról, a 78/2012. (XII.22.) NFM módosító rendelet a távh szolgáltatás díjáról és a távh szolgáltatási támogatásról/ év Kiegészít Melléklet 6

12 Tevékenység, piaci helyzet A Debreceni H szolgáltató Zrt. tisztaprofilú távh szolgáltató társaságként m ködött 2012 évben. Debrecenben db lakossági, db egyéb és üzemi felhasználónak nyújt távh szolgáltatást, mely teljes kör en h központi mérés szerinti elszámolással történik. A távf tött épületek légtere lm 3 (2011 év: lm 3 ), az er m t l igényelt éves lekötött h teljesítmény 210 MW (DOTENERGO +18 MW), míg az összes h mennyiség GJ (2011 év: GJ) volt. Vízfelmelegítés céljából felhasznált h lakásonkénti mérése 99%-os mértéket meghaladta, míg a felhasznált mennyiség m 3 t tett ki (2011 év: m 3 ). A távh szolgáltatás üzemeltetését 88 km távvezeték hálózatból és 833 db. h központból, h fogadó állomásból látja el a társaság. A teljes távf tött lakásállomány közel 60 %-ában valósult már meg a szekunder oldali f téskorszer sítés. A rendszer szabályozhatóságából adódó h energia megtakarítás mértéke az épületek átlagában 10-30%-ot ért el. A cég legnagyobb beszállítója az E.ON Energiatermel Kft ben helyezte üzembe az új kombinált ciklusú er m vét, amely ugyan növeli a forrásoldali ellátás biztonságát, de a megváltozott árviszonyok következtében nem tudja betölteni eredeti szerepét. A piacb vítési folyamat tovább folytatódott, 1 db egyéb fogyasztó bekapcsolása révén (0,300 MW). Hajdúböszörmény cégünk általi távh ellátása június 30-án megsz nt ( a helyi önkormányzathoz kerültek a távh szolgáltatási feladatok 210 db lakossági és 3 db egyéb felhasználó számára, 1,170 MW, lm 3, GJ, m 3 ). Szintén megsz nt a cég szolgáltatása június 30-án az Airport- Debrecen Repül téren A társaság tartama, üzletrészeinek összetétele A társaság határozatlan id re alakult, a cégbejegyzés napjával, október 01-ével kezd d en. A társaság alapt kéje: e Ft. A társaság alapt kéje névre szóló törzsrészvényekb l áll. A névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekké nem alakíthatóak át. A részvénytársaság alapt kéje az alábbi részvényekb l tev dik össze: db egyenként Ft, azaz 1 millió forint névérték év Kiegészít Melléklet 7

13 1.3. A számviteli politika f vonásai A Debreceni Vagyonkezel Zrt. által kiadott, többször módosított 5/2001. számú elnökigazgatói utasítás tartalmazza a vállalatcsoport egységes, a Számvitelr l szóló évi C. törvény el írásaival összhangban lév számviteli politikáját. E szabályzat tartalmazza azon kérdésekben hozott döntéseket, melyekben a törvény választási lehet séget biztosít a gazdálkodók számára. A vállalatcsoport valamennyi tagja saját számviteli politikáját ennek figyelembevételével alakította ki. A tagvállalati sajátosságok, vezet i információs rendszer és igények figyelembe vételével, a tagvállalatok vezet i saját hatáskörükben tovább részletezhetik a csoport szint szabályozást - a vállalatcsoport számviteli politikájában rögzített el írások, értékelési elvek megtartásával. A számviteli adatok nyilvántartása t l Visual Apolló ügyviteli rendszerben történik. A társaság a számviteli politikája stabilitásával kívánja biztosítani az egyes üzleti évek összehasonlíthatóságát. A társaság a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekt l nem tér el. A vállalkozás számviteli politikájának f bb vonásai a következ k: Beszámoló formája: Könyvvezetés módja: Mérleg: Eredménykimutatás: éves beszámoló kett s Sztv. 1.sz. melléklet A változat Sztv. 2. sz. melléklet összköltség eljárással készített A változat és a vezet i számvitel információs igénye kielégítése érdekében a Sztv. 3. sz. melléklet forgalmi költség eljárással készített A változat Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés id pontja: február 28. A Társaság könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni a kezelésében lév illetve tulajdonát képez eszközökr l és forrásokról, amely - a gazdasági m veletek folytán - az eszközökben és forrásokban, továbbá saját t kében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelel en, folyamatosan (id rendben) áttekinthet en mutatja. Könyvelni kell minden gazdasági eseményt, amelyek - az eszközök és források mennyiségében és értékében változást okoznak, - az eredmény alakulására hatással vannak, - az adott naptári évre vonatkoznak, de csak a mérleg fordulónapját követ en és a mérleg elkészítését megel z en válnak ismertté, - a mérleg fordulónapjával lezárt év gazdasági eseményeib l erednek, de csak a mérlegkészítés id szakában következnek be, vagy válnak ismertté. A pénzeszközöket érint gazdasági m veletek, események bizonylatainak adatait a pénzmozgással egyidej leg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor; az egyéb pénzeszközöket érint tételeket pedig tárgyhót követ hó 15-éig kell a könyvekben rögzíteni, illetve kimutatni. A beérkez és kimen számlák vev -szállító f könyvre való könyvelésének a számlán szerepl Ptk. szerinti teljesítés id pontjának megfelel id szakban kell megtörténnie év Kiegészít Melléklet 8

14 évközben és a beszámoló készítés id szakában is (áthúzódó hatású számlák). A kimen számlákon a Ptk. szerinti teljesítési id pontot is külön fel kell tüntetni. Abban az esetben, ha a számla több szolgáltatási, ebb l következ en több teljesítési id pontot is tartalmaz, akkor a számlán szerepl végs szolgáltatási id pontot kell a PTK szerinti teljesítési id pontként figyelembe venni. Abban az esetben, ha a számlán többféle szolgáltatás kerül kiszámlázásra, eltér teljesítési id pont feltüntetéssel, akkor a f szolgáltatás végs id pontját kell a PTK szerinti teljesítési id pontként figyelembe venni a vev -szállító f könyvre való könyvelés során. Az egyéb gazdasági m veletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági m velet, esemény megtörténte után, de legalább negyedévente kell a könyvekben rögzíteni és az ezzel kapcsolatos számviteli, illetve egyéb jelleg elszámolásokat elvégezni. Amennyiben az adott gazdasági esemény(ek) f könyvi elszámolásáról külön utasítás, vagy jelen utasítás a kés bbiekben eltér en rendelkezik, akkor az eltér utasítás szerint kell eljárni. A Társaság a könyvvezetést az egységes számlarend és szöveges magyarázat elkészítésével biztosítja. Az analitikus nyilvántartásoknak (számítógépes rendszereknek) szoros kapcsolatban kell lenni a f könyvi könyvelési rendszerrel, illetve könyvvezetéssel. Az eszköz bekerülési értéke: A társaság a számviteli törvényben el írt értékelést alkalmazza: az eszköz bekerülési (beszerzési, el állítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történ beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetít i tevékenység ellenértékét, díjait, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót), a vámterheket foglalja magában. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi: az eszköz beszerzéséhez, el állításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön: - felvétele el tt fizetett a hitel, a kölcsön feltételként el írt bankgarancia díja, - szerz désben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, - szerz dés közjegyz i hitelesítésének díja, - felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történ beszállításig terjed id szakra elszámolt (id szakot terhel ) kamat. Azon tagvállalatok, amelyek beruházásaikhoz a vállalatcsoportban m köd Cash-pool rendszerb l szereznek forrást, vagyis a beruházási ráfordításaiknak kifizetése és a beruházások aktiválása között id szakban részben vagy végig negatív Cash-pool egyenlegben állnak és a beruházásukhoz más küls forrást nem kaptak, azoknak a Cash-pool kötelezettségük után fizetend kamatot fel kell osztaniuk a beruházásokra és a nem beruházásokra es részre. Felosztási elv, hogy el bb a beruházások összegét kell a Cash-poolból finanszírozni, csak a beruházási ráfordításokat meghaladó negatív Cash-pool egyenleg kamata eshet a nem beruházásokra. A felosztásnak napra lebontottnak kell lennie, a év Kiegészít Melléklet 9

15 Cash-pool kölcsönösszegeket bels és pénzintézeti, valamint Ft és devizanemenként kell rögzíteni a kapcsolódó kamatlábakkal együtt. Az egyes beruházási ráfordításokra es kamat összegét a kamatok napi átlagával kell meghatározni. Ha a tagvállalat beruházáshoz Cash-pool-on kívüli küls forrásból (a beruházási ráfordítás kifizetését megel z en) el finanszírozásban részesül, akkor a beruházási ráfordítás el finanszírozott összegére és id szakára nem lehet Cash-pool kamatot számítani. Ha egy beruházáshoz olyan utólagos finanszírozású küls forrást kap a tagvállalat, amelynél a küls forrást elszámoláshoz kötik, a beruházás teljes összegére beruházási alszámlát kell elkülöníteni. a beruházáshoz, a vagyoni érték joghoz közvetlenül kapcsolódó az eszköz üzembe helyezéséig terjed id szakra elszámolt (id szakot terhel ) biztosítási díj; a beruházáshoz, a vagyoni érték joghoz közvetlenül kapcsolódó devizaszámlán meglév devizakészlettel nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjed id szakra elszámolt árfolyam különbözete (függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség, vagy veszteség); a beruházás tervezés, a beruházás el készítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei. földgáz, villamos energia, ivóvíz beszerzése esetén a földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkeresked, a villamosenergia egyetemes szolgáltató, a villamosenergia-keresked, az ivóvíz-szolgáltató által a földgáz, a villamos energia, az ivóvíz végfelhasználónak (fogyasztónak) történ értékesítésr l kiállított számlában szerepl, külön jogszabály szerint kötelez en felszámított díjak, tételek. A bekerülési érték részét képezi az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó: - illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke], - az el zetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, - a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, - az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakért i díj), - a vásárolt vételi opció díja. A társaság a számviteli politikában rögzített döntés alapján - a pénzügyi instrumentumokra vonatkozóan nem alkalmazza a valós értéken történ értékelés módszerét. Az egyes eszközcsoportok bekerülési értékére vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény el írásait átvev számviteli politikánk tartalmazza A befektetett eszközök Ezen eszközcsoport a vállalkozási tevékenységet tartósan, 1 éven túl szolgálja. A társaság az értékhelyesbítés eszközét nem alkalmazza. Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket el reláthatóan használni fogja. A hasznos élettartam az az id szak, amely alatt az amortizálható eszközt a társaság id arányosan az eredmény terhére elszámolja: az az id szak, amely alatt az amortizálható eszközt a társaság a várható fizikai elhasználódás (m szakok száma, tevékenységre jellemz körülmények, az eszköz fizikai jellemz i), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényez k figyelembe vételével várhatóan használni fogja év Kiegészít Melléklet 10

16 A maradványérték a rendeltetésszer használatbavétel, az üzembehelyezés id pontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Az eszközök értékcsökkenési leírásának megtervezésekor megállapítandó maradványérték akkor lehet nulla, ha annak értéke valószín síthet en nem jelent s. Nem jelent s a maradványérték, ha összege: az 500 e Ft-ot nem haladja meg vagy ha az 500 e Ft-ot meghaladja, de nem éri el a beszerzési érték 10%-át. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) - maradványérték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési értékhez (bruttó értékhez) - viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, ebb l adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemz körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történ rögzítést követ en a rendeltetésszer használatbavételt l, az üzembe helyezést l kell alkalmazni. Az üzembe helyezés id pontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történ rendeltetésszer hasznosításának a kezd id pontja. Az üzembe helyezést hitelt érdeml módon dokumentálni kell (üzembe helyezési jegyz könyv). Terv szerinti értékcsökkenést addig kell elszámolni, amíg az eszközöket rendeltetésüknek megfelel en használják. Az értékcsökkenés elszámolása bruttó értékre vetítve, lineáris, napi elszámolási módon az eszköz várható használati idejére történik. (az aktiválás napjától a használatból történ kivonás napjáig). Az alkalmazott értékcsökkenési normák az eszközök gyors, egyenletes leírását szolgálják. Az immateriális javak értékelése, használati idejük: Ft egyedi beszerzési érték alatt: használatbavételkor egy összegben Vagyoni érték jogok: 6 év alatti leírás, szükség szerint terven felüli leírásuk lehetséges Üzleti vagy cégérték: 5 év alatti leírás Szellemi termékek: 3 év alatti leírás, szükség szerint terven felüli leírásuk is lehetséges Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: 2 év alatti leírás, szükség szerint terven felüli leírásuk is lehetséges Az Sztv. 25. (3) bekezdése szerinti alapítás-átszervezés aktivált értéke: 5 év (Az alapítás-átszervezés ráfordításait a tagvállalat egyedi döntése szerint aktiválhatja). A tárgyi eszközök értékelése, használati idejük: Ft egyedi beszerzési, el állítási érték alatti eszközöknél: használatbavételkor egy összegben Ft közötti egyedi beszerzési, el állítási érték alatti eszközöknél: 2 év Koncessziós jog, illetve vagyonkezel i jog térítés ellenében történ megszerzése esetén, a jogok leírási kulcsát a koncessziós, illetve, vagyonkezel i szerz dések id tartama alapján kell meghatározni. Amennyiben a társaság bizonyos eszközöket egy meghatározott id tartamú bérleti szerz dés teljesítéséhez szerez be, akkor az eszközöket a szerz dés id tartama alatt kell leírni év Kiegészít Melléklet 11

17 Éves leírási kulcsok a várható használati id nek megfelel en: (azoknál az eszközöknél, amelyek több csoportba is besorolhatóak, a magasabb leírási kulcsot kell alkalmazni) Épületek: Hosszú élettartamú szerkezetb l: 2% Közepes élettartamú szerkezetb l: 3% Rövid élettartamú szerkezetb l: 6% Minden bérbe adott épület a szerkezet élettartamának megfelel általános kulccsal. (Az épületgépészet körébe tartozó, továbbá az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések, az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülett l függetlenül, a gépeknél, illetve vezetékeknél megadott használati id re kell megállapítani.) Építmények: Elektromos és távközlési vezetékek: 8% Adatátviteli hálózatok, jelz kábelek: 4% K olaj- és gázvezeték: 6% Vízlágyított g z-, forróvíz- és vízvezeték: 0-10 év* 4% év* 5% év* 6,5 % év* 8 % 30 év felett* 11 % *megjegyzés: az életkort napjához viszonyítva kell meghatározni, a napja után aktiválásra kerül eszközök esetében a legalacsonyabb kulcsot kell alkalmazni. Alagút és földalatti építmény: 2 % kivéve: Közm alagút és minden egyéb építmény 0-10 év* 2 % év* 3 % év* 4 % év* 5 % 30 év felett* 6 % *megjegyzés: az életkort napjához viszonyítva kell meghatározni, a napja után aktiválásra kerül eszközök esetében a legalacsonyabb kulcsot kell alkalmazni Idegen építményen beruházás: 6 % Minden bérbe adott építmény: 5 % Minden egyéb építmény: 2 % Gépek, berendezések, felszerelések, járm vek: 33%: A HR , 8479 vtsz.-okból a programvezérlés, számvezérlés gépek, berendezések, a víztermel és szennyvíztisztító telepen m köd vezérl szekrények kivételével. A HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetés számítástechnikai gépek, berendezések. A HR 84. és 85. Árucsoportból az ipari robotok év Kiegészít Melléklet 12

18 A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz.-ok, valamint a HR vtsz.- alszám (irodai berendezések). A HR , , vtsz.-alszámok. A HR vtsz.-alszám, valamint a HR 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisít, -feldolgozó, -hatástalanító és -hasznosító berendezések (szennyvíztelepi gépek). A HR , vtsz.-alszámok (pl. szennyvíztelepi centrifugák) 20%: A HR 8701 vtsz.-ból a járm vek, valamint a HR , 8710, 8711 vtsz.- ok. 14,5%: Emel és szállító berendezések a HR 8427 vtsz-okból villás emel targonca, szállítószerkezettel, Földmunkagépek HR 8429 vtsz-okból földmunkához szükséges járm vek, Minden egyéb fel nem sorolt gép, berendezés, felszerelés, járm Egyéb %: H központi technológia: Egy, vagy több épület (vagy építmény) h ellátása céljából h hordozó közeg fogadására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, mérésére szolgáló technológiai berendezések. 0-5 év* 7 % 5-10 év* 11 % év* 15,5 % 15 év felett* 20 % *megjegyzés: az életkort napjához viszonyítva kell meghatározni, a napja után aktiválásra kerül eszközök esetében a legalacsonyabb kulcsot kell alkalmazni. Amennyiben a társaság szempontjából meghatározó jelent ség tárgyi eszközöknél, immateriális javaknál az elszámolásra kerül értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerül értékcsökkenés megváltoztatható. Ilyen változás évben nem történt. A számviteli törvény lehet séget nyújt arra, hogy az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál figyelembe vegye a vállalkozás az adott eszköz használatával elért bevételt terhel egyéb, az eszköz beszerzésével összefügg, de bekerülési értéknek nem min sül ráfordításokat, az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket az egyedi eszköznek az adott vállalkozási tevékenységre jellemz körülmények alapján számított várható hasznos élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt indokolja. A társaság úgy ítéli meg, hogy az összemérés elvét e módszer alkalmazása nélkül is biztosítani tudja, ezért az elszámolandó értékcsökkenések megállapításakor ezen ráfordításokat nem veszi figyelembe. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha: a.) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást) könyvszerinti értéke tartósan és jelent sen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke év Kiegészít Melléklet 13

19 Tartósan magasabb az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházás) könyv szerinti értéke a piaci értéknél, ha 1 éven át magasabb, és akkor min sül jelent snek, ha meghaladja a könyv szerinti érték 20%-át és legalább e Ft-ot; b.) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelel en nem használható, illetve használhatatlan; c.) a vagyoni érték jog a szerz dés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthet ; d.) a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelel en nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell vezetni. Az Egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét. Amennyiben a leírások miatt az eszközök könyvszerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, - a megbízható és valós összkép érdekében az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás). Ha az üzleti év mérleg-fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke jelent sen meghaladja a könyvszerinti értékét, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyvszerinti értékét. A különbözettel a könyvszerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételekor számításba vett értékéig, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékig kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg Forgóeszközök értékelése: Vásárolt készleteket esetében év közben értékben és mennyiségben vezetett készletanalitika mellett tényleges beszerzési áron FIFO módszerrel kell a készletértéket meghatározni. Ha a számla vagy más bizonylat a raktárba történ beszállításig nem érkezik meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján kell állományba venni. Kés bb, amikor a számla megérkezik, a különbözetet min síteni kell. Ha jelent s, az a beszerzési árat módosítja; ha nem, akkor egyéb bevételként vagy ráfordításként számolandó el. Jelent s a különbözet, ha összege eléri az eredetileg elszámolt bekerülési érték 10%-át, de legalább 100 e Ft-ot. Saját termelés készleteknél év közben történik a készletre vétel utókalkulált tényleges közvetlen önköltségen év Kiegészít Melléklet 14

20 Társaságunk saját tulajdonú raktárkészlettel a polgárvédelmi eszközök, bontott anyagok, valamint a nyomtatvány és irodaszerek kivételével nem rendelkezik. Az anyagvásárlás célirányosan történik, a beszerzett anyagok a beszerzést követ en azonnal felhasználásra kerülnek. A nyomtatvány és irodaszer beszerzéseket évközben költségként számoljuk el, az év végi állomány tényleges leltárfelvétel alapján és az utolsó beszerzési árak figyelembevételével kerül készletre a f könyvi könyvelésben állományváltozás elszámolásával. Tárgyi eszköz selejtezések esetén a vissznyeremény értéke haszonanyag, illetve hulladék értéken kerül be a f könyvi nyilvántartásba. Ezen készletek rövid id alatt a társaságon belül felhasználásra, illetve értékesítésre kerülnek. Amennyiben el fordul térítés nélküli eszközátvétel, ezen eszközöket az Sztv. el írásainak megfelel en piaci értéken vesszük nyilvántartásba. A követeléseket a számlázott, illetve folyósított értékben mutatjuk be. Az óvatosság számviteli elvéb l kiindulva az évvégén fennálló, a mérlegkészítésig ki nem egyenlített követelések, kétes követelések, továbbá a kölcsönként, az el legként adott összegek miatt várható veszteségek fedezetére értékvesztést kell elszámolni akkor, ha a mérlegkészítés id pontjában rendelkezésre álló információk alapján (ez a tartósság általunk megállapított kritériuma) a könyvszerinti érték és a várhatóan megtérül összeg között jelent s összeg veszteség jelleg különbözet várható. Az értékvesztés értékének megállapításához a vev k, az adósok egyedi min sítése, a fizetés bizonytalanságának fizetési határid t l független - becslése szükséges. Az értékvesztés megállapítása szempontjából egyaránt kell vizsgálni a le nem járt, a mérlegkészítés id pontjáig lejárt, valamint a mérleg fordulónapjáig lejárt fizetési esedékesség, ki nem egyenlített követeléseket. A pénzeszközöket bankszámlakivonattal egyez en illetve a pénztárt megszámlálással értékeljük. Deviza-valuta mozgások elszámolása évközben is bekerülési áron történik. E pénzeszközök csökkenésekor átlagáras megoldás kerül alkalmazásra Aktív id beli elhatárolások Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott id szak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló id szak és az elszámolási id szak között megoszlik (az id beli elhatárolás elve). A mérlegben eszközként kell kimutatni az aktív id beli elhatárolásokat. Aktív id beli elhatárolásként elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja el tt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ide értve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követ id szakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt id szakra számolandók el, továbbá ha a kötelezettség visszafizetend összege nagyobb a kapott összegnél a fizetend kamatként elszámolt különbözetb l a tárgyévet követ üzleti év(ek)et terhel összeget év Kiegészít Melléklet 15

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben