Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9021 Győr, Árpád u Ügyiratszám: /2005. Melléklet: 6 db Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések 1. MEGNEVEZÉSE Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( rövidített neve: ÉDU-KTVF, a továbbiakban Felügyelőség ) 2. SZÉKHELYE 9021 Győr, Árpád u ALAPÍTÓJA A Magyar Köztársaság Kormánya, alapító okiratának száma: JKH-182/4/2004., alapításának időpontja: december JOGELŐDJE Az december 1. napján alapított Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség illetékességi területén működő vízügyi felügyeletek, valamint működő nemzeti park igazgatóságok. 5. FELÜGYELETI SZERVE

2 2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 6. FELETTES SZERVE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség ( 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. ) 7. JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI RENDJE (1) A Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatát ( a továbbiakban: SZMSZ, illetőleg Szabályzat ) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára hagyja jóvá. 2) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv, önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A Felügyelőség vállalkozási tevékenységet nem végezhet. (3) A Felügyelőség számlavezetője a Magyar Államkincstár, számlaszáma: (4) A Felügyelőség vezetőinek azon gazdasági jogosítványaira vonatkozó szabályokat, amelyek a költségvetési szerv képviseletével kapcsolatosak, a Gazdasági Ügyrend tartalmazza. 8. A FELÜGYELŐSÉG ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE (1) Ellátja az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat-és hatásköréről szóló 341/2004.(XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján feladat-és hatáskörébe tartozó, a (2)-( 7) bekezdésekben meghatározott feladatokat. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja az első fokú a.) környezetvédelmi, b.) természetvédelmi, c.) tájvédelmi és d.) vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket - külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén. (3) A Felügyelőség a.) működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot b.) vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat c.) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer ( a továbbiakban Információs Rendszer) rendelkezésére bocsátja az annak működtetéséhez szükséges a feladatkörével összefüggő - területi feladatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

3 3 (4) Ellátja a.) a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint - a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Információs Rendszer működtetéséhez szükséges - hatáskörébe utalt - területi feladatokat. b.) a jogerős hatósági határozaton alapuló, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat. (5) Véleményezi a.) a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat; b.) a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, vagyonfelosztási javaslatot; c.) a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, megyei és a kistérségi, területfejlesztési koncepciót és programot, valamint a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket. (6) Közreműködik a.) a környezetvédelmi érdekek érvényesítését szolgáló nemzetközi feladatok végzésében; b.) III. fokú készültség esetén az ár-és belvízvédekezés, valamint vízminőségi kárelhárítás külön jogszabályokban meghatározatott feladatainak ellátásában. (7) A Felügyelőség a.) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról; b.) segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában; c.) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában, közreműködik a környezetvédelmi kutatási, oktatás, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben; d.) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal. e.) a környezet védelme érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, a természetes személyekkel és szervezeteikkel, a gazdálkodó szervezetekkel és mindezek érdekvédelmi szervezeteivel, valamint más intézményekkel;

4 4 (8) A Felügyelőség a.) Javaslatot tesz az ország területének légszennyezettség mértéke alapján zónákba történő besorolásra, - határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt, b.) Közreműködik - szmogriadóterv kidolgozásában, - vízgyűjtőgazdálkodási tervezési részegységek összeállításában - szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal. 9. A FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE A Felügyelőség illetékességi területét, szakmai területi kapcsolatait a 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet az alábbiak szerint határozza meg: A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárásokban: 1) Győr megyei jogú város közigazgatási területe 2.) Sopron megyei jogú város közigazgatási területe 3.) Tatabánya megyei jogú város közigazgatási területe 4.) Győr-Moson-Sopron megye kivéve: Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasfalu, Gyalóka, Iván, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und, Zsira közigazgatási területét 5.) Komárom-Esztergom megye teljes közigazgatási területe 6.) Vas megyéből: Csánig, Csönge, Jákfa, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápóc,

5 5 Rábapaty, Répcelak, Uraiújfalu közigazgatási területe 7.) Veszprém megyéből: Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Malomsok, Marcaltő, Várkesző közigazgatási területe. B.) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban: a.) folyószabályozási: a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly- torkolatig ( fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág 122 km és az Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak Mórichida (Új Malomsok) alatti, vagyis a vízügyi igazgatóság illetékességi területének déli határától a torkolatig terjedő szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertő tó; b.) árvízvédelmi: a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Győr között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt. C.) Általános területi kapcsolattartása: Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom megye területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok. 10. EGYÜTTMŰKÖDÉS, NYILVÁNOSSÁG (1) A Felügyelőség tevékenysége ellátása során a természeti és épített környezet védelme érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, társhatóságokkal, a természetes személyekkel és azoknak a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekeik képviseletére létrehozott szervezeteivel, a gazdálkodó szervezetekkel és mindezek érdekvédelmi szervezeteivel, valamint más intézményekkel. (2) Feladatának ellátása során - az Aarhusi egyezmény szellemét követve, a jogszabályi rendelkezések által meghatározattak szerint - biztosítja a társadalmi részvételt.

6 6 II. A felügyelőség szervezeti tagozódása 11. (1) A Felügyelőség az igazgató irányítása, vezetése és ellenőrzése alatt álló, egymással horizontális és vertikális kapcsolatban lévő belső szervezeti egységekre, Irodákra, Osztályokra, csoportokra tagozódik. A Felügyelőség szervezeti felépítését a Szabályzat 1.sz. melléklete ábrázolja. (2) Az Igazgató közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek: Közgazdasági Osztály, Természet-és Tájvédelmi Osztály, Mérőállomás és Informatikai csoport. (3) A Felügyelőség igazgatójának közvetett - igazgatóhelyettesek útján - végzett irányítása alatt álló két nagy szervezeti egység: a Hatósági Iroda és a Műszaki Iroda. (4) A Felügyelőség hatósági igazgatóhelyettesének közvetlen irányítása alatt álló Hatósági Iroda keretén belül működik a Hatósági Osztály, valamint az Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztály. (5) A Felügyelőség Műszaki Igazgatóhelyettesének közvetlen irányítása alatt álló Műszaki Irodán belül végzi feladatát a Vízvédelmi Osztály, Vízgazdálkodási Osztály, Hulladékgazdálkodási Osztály, valamint a Levegőtisztaság-, Zaj- és Rezgésvédelmi, Településfejlesztési Osztály. (6) A Felügyelőség felső szintű vezetőinek megnevezése, szervezeti egységeinek jelölése a következő: Igazgató Igazgatóhelyettesek: - hatósági igazgatóhelyettes - műszaki igazgatóhelyettes Szervezeti egységek: I. Hatósági Osztály II. Közgazdasági Osztály III. Vízvédelmi Osztály IV. Mérőállomás V. Hulladékgazdálkodási Osztály VI. Levegőtisztaság-, Zaj- és Rezgésvédelmi, Településfejlesztési Osztály VII. Vízgazdálkodási Osztály VIII. Természet-és Tájvédelmi Osztály IX. Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztály Informatikai csoport

7 7 (7) A Felügyelőség igazgatója közvetlen irányítása alatt működik a Titkárság, valamint végzik tevékenységüket a belső ellenőrzési feladatot, személyzeti, valamint munka-, egészség-és tűzvédelmi tevékenységet ellátó munkatársak. III. A felügyelőség igazgatójának és munkatársainak jogállása 12. Az igazgató jogállása: (1) A Felügyelőség egyszemélyi felelős vezetője. Az igazgatót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára nevezi ki, és vele kapcsolatosan gyakorolja a munkáltatói jogkört. (2) Távolléte vagy akadályozatása esetén hatósági kérdésben a hatósági igazgatóhelyettes, műszaki-szakmai kérdésekben a műszaki igazgatóhelyettes, míg gazdasági döntések tekintetében a gazdasági vezető helyettesíti. 13. Feladatköre és hatásköre, hatósági jogköre: (1) Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a felügyelete alatt működő szervezeti egységek hatósági, szakhatósági, szakigazgatási és - a Közgazdasági Osztályon keresztül - a működéssel összefüggő gazdasági, pénzügyi és belső igazgatási feladatellátását. (2) Munkáltatói jogkört gyakorol a Felügyelőséggel közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkkel és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozókkal, illetőleg az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatban - az adott jogviszonyra alkalmazandó szabályok szerint. Az igazgató munkáltatói jogköréből az egyes jogkörök gyakorlását az osztályvezetőkre ruházza át, így az egyes osztályokon dolgozók tekintetében: a.) a béremelésre és jutalmazásra fordítható pénzösszegek tekintetében a személyekre vonatkozó javaslattételt, b.) az évi szabadság ütemterv végrehajtásából adódó feladatokat, és a tanulmányi szabadság ütemezését, c.) a dolgozók munkaidő-nyilvántartásával kapcsolatos igazolások kiadását, d.) a szervezeti egységnél dolgozó köztisztviselők tárgyévi teljesítménykövetelményének megállapítását, a követelmények teljesülésének értékelését, a teljesítményértékelés alapján az illetménymódosítás kezdeményezését.

8 8 (5.) Az igazgató dönt a szolgálati szabadalmakról, találmányokról, a szerzői jog hatálya alá tartozó szolgáltatásokról, szerződésekről. (6.) Dönt az általa adományozható elismerésekről, javaslatot tesz kitüntetések adományozására. (7) Dönt a Jóléti Bizottság előterjesztése alapján a kamatmentes, lakáscélú kölcsön odaítéléséről, az illetményelőlegek folyósítását célző éves keretösszeg meghatározásáról, a szociális támogatásokról, a dolgozót megillető kegyeleti gondoskodás mértékéről, tanulmányi szerződés kötéséről. (8) Dönt a nyugdíj- előtakarékossághoz adható munkáltató hozzájárulásról. (9) Gazdálkodási jogkörében: a.) a Közgazdasági Osztály útján a belső szervezeti egységek bevonásával gondoskodik a költségvetési tervezéssel, az előirányzatfelhasználással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és beszámoltatási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos és a felügyelőség szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáról, b.) dönt a felügyelőség létszám-, bér- és jutalmazási keretének felhasználásáról, c.) meghozza a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntéseket. (10) Ellenőrzési jogkörében: a.) kialakítja a belső ellenőrzés, a vezetői ellenőrzés rendjét, b.) kialakítja, működteti és fejleszti a gazdálkodás folyamataira a FEUVE rendszerét (a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést), c.) felügyeli a belső ellenőr tevékenységét, d.) beszámoltatja és ellenőrzi a belső szervezeti egységek vezetőit feladatellátásukkal kapcsolatban. 14. (1) Az igazgató személyes hatáskörében jár el mindazon ügyekben, amelyekben jogszabály az intézkedés jogát személyes hatáskörébe utalja, vagy amelyekben a döntés jogát a saját részére fenntartotta. (2) Az igazgató az intézkedés jogát - jogszabályi keretek között - bármely ügyben magához vonhatja, meghatározott ügyekre, annak intézésére a felügyelőség bármely köztisztviselőjét, - vezetőjét, ügyintézőjét - ezen

9 9 szabályzatban, ill. a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörtől eltérően is kijelölheti, az ügyintézés módjára utasítást adhat. (3) Köteles az irányítása alá tartozó munkatársakat rendszeresen tájékoztatni a feladataik ellátásához szükséges döntésekről, szolgálati utasításokról, valamint az egyes konkrét ügyek és feladatok megoldásához nélkülözhetetlen tényekről. (4) Szabályzatok, utasítások, körlevelek kiadásával szabályozza a Felügyelőség belső működését. 15. (1) A munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával a köztisztviselő anyagi és erkölcsi ösztönzésével, valamint szükség esetén a felelősség érvényesítésével megszervezi, illetve megszervezteti a fegyelmezett munkavégzést. (2) A rendelkezésre álló eszközök gazdaságos felhasználásával a Felügyelőség területén irányítja a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel, vízvédelemmel összefüggő, jogszabályok által előírt feladatok elvégzésére beosztottai munkáját. (3) Elősegíti a Felügyelőség szervezeti egységei munkájában a törvényesség maradéktalan érvényre juttatását, a jogszabályok rendelkezéseinek és a felettes szervek utasításainak végrehajtását, az állami tulajdon védelmét. (4) Felelős a Felügyelőség kárelhárítási, munka-, tűz-, és egészségvédelmi tevékenységéért. A balesetelhárítás, a munkavédelem, valamint a tűzvédelem általános és speciális szabályainak figyelembevételével megteremti a munkavégzés biztonságát. (5) Dönt: - a Felügyelőség szakmai, gazdasági és ügymenetet érintő ügyeiben, megállapítja az éves munkatervet, - az igazgatóhelyettesek egymás közti vitájában, - a Felügyelőség kötelezettségvállalásai, szerződései tárgyában, - a kárelhárítási készültség elrendeléséről és megszüntetéséről, - a Felügyelőség létszám- és illetményalapjának felhasználásáról, az illetményen kívüli juttatások rendjéről, - a bírságot megállapító, a kötelezést megállapító elsőfokú határozattal végződő hatósági ügyekben (6) Gyakorolja: - a védelemvezetői jogokat, - a titkos ügykezelés körébe tartozó ügyekben az első minősítő jogait. (7) Irányítja a Felügyelőség személyügyi munkáját. (8) Meghatározza a tárgyévi felügyelőségi kiemelt célokat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása érdekében.

10 10 (9) Meghatározza a vezetők és a közvetlenül általa irányított köztisztviselők teljesítménykövetelményeit, értékeli azok teljesítését, valamint végzi a vezetők minősítésével kapcsolatos teendőket. (10) Ellátja a köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos munkáltatói feladatokat. (11) Gondoskodik az MSZ EN 45001:1990 ISO 9001 szabvány szerint kiépített minőségbiztosítási rendszer működtetéséről. Megbízza a minőségügyi vezetőt, meghatározza a Felügyelőség minőségpolitikáját, jóváhagyja a Minőségügyi Kézikönyvet és a minőségügyi eljárásokat. (12) Tájékoztatja a külső szerveket, a nyilvánosságot a Felügyelőséget érintő ügyekben, illetve felhatalmazást ad a tájékoztatás megadására. (13) A Felügyelőség képviseletében részt vesz a felettes szervek vezetői által tartott munkamegbeszéléseken, a megyei államigazgatási kollégiumok ülésein. 16. A hatósági igazgatóhelyettes jogállása: (1) A 12. (2) bekezdésben felsorolt jogkörök kivételével teljes jogkörben helyettesíti az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén. (2) A helyettesítés ideje alatt a Közgazdasági Osztály kivételével - vezeti és irányítja az igazgató közvetlen vezetése, irányítása alatt álló szervezeti egységek munkáját. (3) A hatósági igazgatóhelyettes az igazgató távolléte és akadályoztatása esetén sem dönthet az alábbi munkáltatói jogkörökben: a.) fegyelmi jogkör gyakorlása b.) közszolgálati, illetőleg munkaviszony létesítése, megszüntetése c.) vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos igazgatói feladatok d.) illetmények megállapításával, módosításával kapcsolatos döntések. (4) Az osztályvezetők útján irányítja a Hatósági Irodát alkotó Hatósági Osztály és Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységét. (5) Dönt - a bírságot és kötelezést tartalmazó határozatok, valamint a műszaki igazgatóhelyettes és Hatósági Osztály, valamint Hulladékgazdálkodási Osztály vezetőjének kiadmányozási jogkörébe tartozó e Szabályzatban rögzített egyes ügyek kivételével - a felügyelőség hatáskörébe tartozó hatósági határozatok kiadásáról, végzi a beérkező ügyiratok szervezeti egységekre történő szignálását. (6) Feladata kiterjed - az igazgató irányítási, utasítási jogának sérelme nélkül - a felügyelőség hatósági-szakhatósági tevékenysége törvényességének felügyeletére, az ügyintézési határidők betartásának ellenőrzésére, a jogalkalmazási-jogértelmezési feladatok koordinálására, a belső képzési tevékenység irányítására, összefogja a jogszabály-tervezetek véleményezésével kapcsolatos felügyelőségi tevékenységet.

11 11 (7) Kezdeményezi és előkészíti a belső szabályzatok, igazgatói utasítások kiadását, koordinálja az éves beszámoló jelentés elkészítését. (8) Feladata a sajtóval való kapcsolattartás szervezési munkájának ellátása, valamint a hatósági tevékenység tekintetében a nyilvánosság, médiák tájékoztatása, amely során folyamatosan együttműködik a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Sajtó Önálló Osztályával, valamint a Társadalmi Kapcsolatok Önálló Osztállyal. (9) Kiemelt tevékenysége a lakossággal, a települési és megyei önkormányzatokkal, környezetvédelmi társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint az oktatási intézményekkel kialakítandó együttműködés szervezése. (10) Közreműködik a megyei államigazgatási kollégiumok és bizottságaik munkájában, szervezi, irányítja a felügyelőség részvételét az ezen együttműködési formák keretei között meghatározott feladatok végrehajtása érdekében. (11) Ellátja az igazgató által saját feladat- és hatásköréből átruházott egyéb faladatokat. 17. A műszaki igazgatóhelyettes jogállása (1) Az igazgató távolléte esetén műszaki-szakmai kérdésekben helyettesíti az igazgatót. (2) Az osztályvezetők útján irányítja a Műszaki Irodát alkotó szakmai osztályok tevékenységét. Az Iroda vezetése mellett egyidejűleg ellátja a Vízvédelmi Osztály vezetését. (3) Koordinálja a műszaki osztályok tevékenységét, gondoskodik az egységek feladatainak hatékony végrehajtásáról. (4) Irányítja a kiemelkedő jelentőségű, több műszaki osztály közreműködését igénylő, komplex ügyek intézését.. (5) Felelős a Felügyelőség munkatervének előkészítéséért, az éves beszámoló jelentés szakmai osztályokat érintő részének összeállításáért. (6) Irányítja a Felügyelőség kárelhárítási szervezetét, ellátja a védelemvezetőhelyettesi feladatokat, biztosítja az ügyeleti rendszer működését. (7) Intézkedik mindazokban az általa irányított szakterületeket érintő műszaki kérdésekben, amelyekben a döntési jog nem tartozik az igazgató hatáskörébe.

12 12 (8) Segíti a hatósági igazgatóhelyettest kommunikációs feladatai ellátásában, feladata a Felügyelőség tevékenységének műszaki-szakmai kérdéseiben a tájékoztatás megadása. (9) Szervezi és irányítja a magyar-osztrák és magyar-szlovák határvízi együttműködésből a Felügyelőségre háruló feladatokat. (10) Dönt az üzemi vízminőségi kárelhárítási szabályzatok jóváhagyásáról. 18. Az osztályvezetők jogállása: (1) Közvetlenül az igazgató, illetőleg az igazgatóhelyettesek irányítása alá tartoznak. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezetik, irányítják és ellenőrzik a felügyeletük alá tartozó osztályokat. (2) Az irányítási jogok gyakorlásában közvetlen szakmai irányítással és ellenőrzéssel, a szakmai feladatok koordinálásával, az igazgatói döntések előkészítésével és végrehajtásának megszervezésével vesznek részt. (3) A Hatósági Osztály vezetője: a.) Az igazgató és a hatósági igazgatóhelyettes együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén - e vezetők hatósági döntési jogkörében - helyettesítési feladatokat lát el. A hatósági igazgatóhelyettes távolléte és akadályozatása esetén általános helyettesítési jogkörrel ellátja annak feladatait. b.) Irányítja a Hatósági Osztály tevékenységét, amelynek ügyintézői a szakmai osztályok javaslatai alapján előkészítik a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági határozatokat, intézkednek a határozatok végrehajtása iránt. c.) A Hatósági Osztály vezetője dönt a levegőtisztaság-védelmi engedélyek kiadásáról, a zaj- és rezgésvédelmi határértékek megállapításáról, a felszámolási eljárásokban tett nyilatkozatok elfogadásáról, valamint kiadmányozza az eljárási kérdésekben hozott határozatokat. d.) A Felügyelőség hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben, az igazgató és a hatósági igazgatóhelyettes kiadmányozási jogkörébe tartozó természetvédelmi és vízügyi hatósági határozat-tervezeteket ellenőrzi, azokat kiadmányozás és irattárba helyezés előtt láttamozza. (4) Az Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztály vezetője a.) Irányítja a felügyelete alá tartozó osztályt, amelynek alapvető feladata a Felügyelőség valamennyi szervezeti egységének kiszolgálása az ügyviteli feladatok ellátása tekintetében, így elsődleges tevékenysége az Iktató Iroda működtetése.

13 13 b.) Felügyeli a hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások tekintetében vezetett hatósági nyilvántartás folyamatos vezetését, a vízikönyvi okirattár működését. c.) Irányítja az Ügyfélszolgálati Iroda működését. d.) Közreműködik a Felügyelőség hatósági tevékenységére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésében. e.) Ellátja a felelős műszaki vezetői névjegyzék vezetéséből és az adatvédelmi felelősi tevékenységből adódó feladatokat. (5) A Közgazdasági Osztály vezetője Gazdasági vezetőként a.) közvetlenül irányítja és ellenőrzi az osztályt, b.) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad és ellenőrzi azt, c.) gazdasági intézkedéseket hoz, d.) felelős a 13. (9) bekezdésben részletezett feladatok jogszerű ellátásáért, e.) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet értelmében a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese, feladatait a költségvetési szerv vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett látja el, Az SZMSZ-ben nem szabályozott feladatai ellátására a Gazdasági Ügyrendben foglaltak az irányadóak. (6) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakmai feladatokat ellátó osztályok vezetői: a.) Döntenek - és e tekintetben kiadmányozási jogkört gyakorolnak - a felügyelőségi hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatban. b.) A Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője dönt az egyedi hulladékgazdálkodási tervek, valamint a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek működési szabályzatának jóváhagyásáról.

14 14 c.) Az osztályvezetők közvetlen felettese - a Természet-és Tájvédelmi Osztály kivételével a szakmai feladatok ellátása tekintetében a műszaki igazgatóhelyettes. d.) Teljes felelősséggel irányítják, ellenőrzik és koordinálják a felügyeletükhöz tartozó osztály szakmai munkáját Az osztályvezetők feladat-, hatásköre : (1) Feladatuk az osztály (Mérőállomás) munkájának, szakmai tevékenységének irányítása, szervezése és összehangolása. (2) Közreműködés a környezetvédelmet, természetvédelmet, tájvédelmet, vízvédelmet érintő egységes állásfoglalás kialakításában, a programok meghatározásában. (3) Közreműködés az igazgatói döntések előkészítésében, meghozatalában, a végrehajtás megszervezésében és ellenőrzésében. (4) Képviselik az osztályt a vezetői értekezleteken, valamint az igazgató kijelölése alapján a Felügyelőséget. (5) Kapcsolatot tartanak az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a társosztályokkal, koordinálják a vezetői döntések végrehajtását, a hatóságiszakhatósági feladatellátást. (6) Tájékoztatást adnak az irányításuk alá tartozó munkatársaknak a feladataik ellátásához szükséges döntésekről, állásfoglalásokról, az egyes konkrét ügyek és feladatok megoldásához nélkülözhetetlen tényekről, döntésekről. (7) Javaslatot adnak a szakmai feladatellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatokra, előirányzat-módosításokra. Elemzik a szakmai programok, feladatok költségvetési, gazdasági kihatásait, az alaptevékenység körébe tartozó szolgáltatásoknál a személyi és anyagi kapacitások kihasználtságát, valamint a kiadások és bevételek eredményére gyakorolt hatását. (8) Kötelesek biztosítani az államigazgatási ügyekben első fokon hozott döntéseknél, a hatósági - szakhatósági - munkában a jogszabályok, a szakmai követelmények, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben és a belső szabályzatokban előírtak betartását és betartatását, a koordinációt. (9) Gondoskodnak az osztályra lebontott feladatkörben a tűz- vagyonvédelmi-, munka- és egészségvédelmi feladatellátásról. 20. Az osztályvezetők munkáltatói jogkörei: (1) Munkáltatói jogkört gyakorolnak a Szabályzatban meghatározott átruházott hatáskörben az osztály dolgozói felett.

15 15 (2) Az osztályon belüli személyi változásnál kötelesek a feladatkör átadás- -átvételéről gondoskodni, gazdálkodási és pénzügyi feladatoknál a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt dolgozó közreműködését igénybe venni. (3) Kötelesek tájékoztatást adni a dolgozók részére a jogszabályokban, belső szabályzatokban meghatározottakról a feladat és munkakört érintően. Meghatározzák a dolgozók munkaköri feladatait (munkaköri leírás), s azt a munkáltatói jogkör gyakorlójával jóváhagyatják. 21. Az osztályvezető feladatai az ellenőrzés területén: (1) Kötelesek felülvizsgálni az intézkedések, az ügyintézés törvényességét, megalapozottságát, célszerűségét, a szakmai és eljárási szabályok alkalmazását, a határozatok alaki, tartalmi színvonalát, az ügyintézési határidők betartását a munkafolyamat egész tartama alatt. (2) Beszámoltatják a munkatársakat a feladatellátásról, ellenőrzik a szakmai tevékenységet, a feladatok időarányos teljesítését. (3) Gazdasági és pénzügyi kihatással járó döntéseknél a munkafolyamat tartama alatt vizsgálni és ellenőrizni kötelesek a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt - okmányok alapján - a jogosultságot, összegszerűséget, a fedezet rendelkezésre állását, a bizonylati fegyelem betartását. (4) A közbeszerzési eljárásban kötelesek vizsgálni az értékhatárt, a közbeszerzésről szóló törvény (Kbt.) hatályát a beszerzés tárgyára és a szolgáltatásra, a Kbt-ben, a végrehajtási rendeletekben és a belső szabályzatban előírtak alkalmazását, törvényességét. (5) Ellenőrzik az alaptevékenységen belüli szolgáltatásoknál az önköltség érvényesülését, a kalkuláció helyességét. (6) Az ellenőrzés során megállapításra kerülő hiányosságokért, a mulasztással felelőssé tehető személlyel szemben felelősségrevonást kötelesek kezdeményezni. 22. Az osztályvezetők helyettesítésével megbízott személyek jogállása: (1) Teljes jogkörben helyettesítik az osztályvezetőt annak távolléte, akadályoztatása esetén, valamint az osztályvezető külön megbízása alapján az általa meghatározott ügyekben. A Hatósági Osztály helyettesítésével megbízott személy az osztályvezetőt az igazgató és a hatósági igazgatóhelyettes kiadmányozási jogkörében nem helyettesítheti.

16 16 (2) Felelősek a helyettesítés alatt az osztályvezető általános felelőssége mellett az osztály, az osztályvezető feladat- hatáskörébe, hatósági (szakhatósági) jogkörébe utalt feladatellátásért. 23. Az ügyintézők jogállása (1) Közvetlenül az osztályvezető irányítása, vezetése és ellenőrzése alá tartoznak. (2) Ellátják a munkaköri leírások szerint - a munkakörükbe tartozó és megbízás alapján feladat-hatáskörükbe utalt feladatokat. A munkavégzést akadályozó körülményekről jogosultak és kötelesek az osztály vezetőjét, illetve annak helyettesítését ellátó személyt tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni. (3) Felelősek a munkakörükbe utalt feladatellátásért, az ügyintézés jogszerűségéért, a szakmai követelmények érvényesítéséért. Felelősségüket nem érinti az osztályvezető vagy annak helyettesítését ellátó személy felelőssége. (4) Az ügyintézőt távolléte, akadályoztatása esetén az osztályvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. (5) A Hatósági Osztály ügyintézője a saját nevében kiadmányozza a határozathozatalt megelőző előkészítő iratokat. IV. Az osztályszervezeten kívüli egységek feladatköre 24. (1) A Titkárság: a.) A Titkárságot alkotó titkárnők közvetlenül az igazgató vezetése és irányítása alatt állnak. b.) Ellátják az igazgató és a hatósági igazgatóhelyettes tevékenységével közvetlenül összefüggő szervezési, ügyviteli feladatokat. c.) Szervezik és irányítják a Felügyelőség központi épületéhez tartozó gépjárművek, valamint a közösségi helyiségek igénybevételét. d.) Ellátják a humánpolitikai főmunkatárs, a belső ellenőr, valamint a munkavédelmi-és tűzvédelmi megbízott munkájával kapcsolatos ügyviteli teendőket. e.) Végzik a személyzeti iratok, valamint a titkos ügyiratok ügykezelésével kapcsolatos feladatokat. f.) Elkészítik a vezetői értekezletek emlékeztetőit.

17 17 (2)Humánpolitikai főmunkatárs a.) Közvetlenül az igazgató vezetése, irányítása, ellenőrzése alatt áll. b.) Ellátja a Felügyelőség köztisztviselőinek és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak a személyzeti-és munkaügyeit. (3) Informatikai csoport a.) Biztosítja a Felügyelőségen a hatósági, szakhatósági és egyéb feladatok ellátásának informatikai hátterét. b.) Gondoskodik a Felügyelőség számítógépes hálózatának működtetéséről. c.) Kezdeményezi és intézi új eszközök beszerzését, illetve a központi beszerzésből biztosított eszközök rendszerbe állítását, közreműködik a számítógépes eszközállomány nyilvántartásában. d.) Vezeti a Felügyelőség rendelkezésére álló programrendszerek nyilvántartását, közreműködik új programok telepítésében és használatának honosításában. e.) Felel a szakági egységek által működtetett rendszerek üzembiztonságáért, a képzett adatállományok rendelkezésre állásáért. f.) Közreműködik a kötelező és eseti típusú adatállományok képzésében, a feldolgozás, rögzítés, ellenőrzés, archiválás, adattovábbítás folyamatában. (4) A belső ellenőr: a.) Közvetlenül az igazgató vezetése, irányítása és ellenőrzése alatt áll. b.) Ellátja a belső ellenőrzési és az igazgató által feladatkörébe utalt feladatokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és az éves munkaprogramban meghatározottak szerint. c.) Feladatkörében információs, elemző, értékelő tevékenységet folytat. d.) Az ellenőrzések tapasztalatait jelentésekben értékeli, ennek alapján javaslatot tesz az igazgatónak. Tevékenységéről éves jelentést készít. e.) Felelős a megbízásokban foglaltak teljesítéséért, az ellenőrzések megalapozottságáért, jogszerűségéért, szakszerűségéért.

18 18 f.) Felelősségét nem érinti az igazgató általános, a gazdasági vezető gazdasági- pénzügyi tevékenységéért fennálló, valamint az osztályvezetők és az ügyintézők felelőssége. (5) A tűz-, munka és egészségvédelmi felelős: a.) Közvetlenül az igazgató vezetése, irányítása és ellenőrzése alatt áll. b.) Ellátja a feladat-, hatáskörébe utalt tűz-, munka- egészségvédelmi feladatokat a jogszabályi rendelkezések, belső szabályzatok alapján. c.) Ellenőrzi a jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak betartását, intézkedést kezdeményez a feltárt hiányosságok megszüntetésére. d.) Kapcsolatot tart a belső szervezeti egységek vezetőivel az alkalmazásra előírt jogszabályi rendelkezések betartása végett. Figyelemmel kíséri a kötelezően előírt munka- és egészségvédelmi rendelkezések alkalmazását és betartását. e.) Felelős a munkakörébe utalt feladatellátásért, az ellenőrzések rendszeres megtartásáért. Felelősségét nem érinti az igazgató általános, a gazdasági vezető gazdasági- pénzügyi tevékenységéért, a belső szervezeti egységek vezetőinek a tűz- munka- egészségvédelemért fennálló felelőssége. V. Az osztályok általános feladatai 25. (1) A vízminőség-védelemmel és a vizek mennyiségi védelmével, a hulladékok káros hatásai elleni védelemmel, a radioaktív sugárzás elleni védelemmel, a levegőtisztaság-védelemmel, a településfejlesztéssel, zaj- és rezgésvédelemmel, természetvédelemmel és tájvédelemmel kapcsolatos hatósági-, szakhatósági feladatok ellátása, a hatósági tevékenység műszaki megalapozása, az informatikával, a mérésüggyel, a védelmi-és megelőzési módszerek vizsgálatával, a módszerek alkalmazásának és elterjesztésének elősegítésével kapcsolatos feladatok, valamint az egyes műszaki, gazdasági, tervezési és ellenőrzési tevékenységek műszaki megalapozása.

19 19 (2) A működéssel összefüggő gazdasági-, pénzügyi-, bér és munkaügyi, üzemeltetési-, fenntartási feladatok ellátása. (3) Egyes kutatási tevékenységekben való aktív részvétel. (4) A környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi, vízvédelmi érdekek érvényesítése, véleményezés, javaslat adása a feladat-, hatáskört, hatósági jogkört meghatározó szabályok szerint. (5) A területi információs-, adatszolgáltatási rendszer működtetése. (6) Kapcsolattartás, koordináció a felügyelőségnek az ügyben érintett szakmai osztályaival és a hatósági osztállyal a hatósági-, szakhatósági döntések előkészítésénél, meghozatalánál, valamint együttműködés a területileg illetékes önkormányzatokkal, társhatóságokkal. (7) A lakossági panaszok, közérdekű bejelentések intézése. (8) Az osztályok konkrét feladat-, hatáskörét-, szakigazgatási jogkörét osztályonként a Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. VI. A működés szabályai 26. A vezetői értekezletek: (1) A vezetői értekezlet az igazgató által vezetett, két heti gyakoriságú tájékoztató, koordinációs, feladatkijelölő tanácskozás. (2) Résztvevői az igazgatón kívül az igazgatóhelyettesek, az osztályvezetők, a szakszervezeti bizottság képviselője és az igazgató által kijelölt, illetőleg meghívott dolgozók, személyek. (3) A vezetői értekezleten elhangzott hozzászólások lényege, az igazgatói állásfoglalások, döntések emlékeztetőben kerülnek rögzítésre. (4) A vezetői értekezlet előkészítése, összehívása, az emlékeztető érintettek részére történő eljuttatása a Titkárság feladatkörébe tartozik, a munkatársak tájékoztatása, a döntések végrehajtásának megszervezése és azok teljesítése, koordinálása az osztályvezetők feladata. 27. Az ügyfélfogadás rendje:

20 20 (1) A Felügyelőség Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztályának munkatársai a központi épület földszintjén kialakított Ügyfélszolgálati Irodán ügyfélfogadást tartanak. (2) Az Ügyfélszolgálati Iroda az ügyfeleket hétfőtől szerdáig 9-től 15 óráig, míg csütörtökön 16 óráig fogadja. Pénteki napon az ügyfélfogadás szünetel. (3) A Felügyelőség igazgatója elrendelheti, hogy az ügyfélfogadás zavartalanságának biztosítása érdekében, meghatározott időszakokban az ügyfélfogadási teendők ellátásában más osztályok munkatársai is részt vegyenek A kötelezettségvállalás szabályai: (1) A Felügyelőség nevében, a feladatok ellátása, végrehajtása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Felügyelőség igazgatója, illetőleg az általa megbízott személy jogosult. (2) A gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy ellenjegyzése nélkül a Felügyelőséget terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő és ilyen intézkedés nem tehető. (3) A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjét az erről rendelkező külön Szabályzat határozza meg. 29. A kiadmányozás rendje: (1) Az ügy érdemi elintézésének befejezéseként az arra jogosult vezető rendelkezik az elintézést tartalmazó ügyirat tervezetének kiadásáról (kiadmányozás) vagy az ügyirat végleges irattárba helyezéséről. (2) A kiadmányozó az (1) bekezdésben meghatározottak szerint jár el akkor is, a.) ha a belső szervezeti egysége a másik részére, vagy a felügyelőség igazgatójához érdemi állásfoglalást vagy intézkedést tartalmazó ügyiratot átirányít, b.) ügyet érdemi elintézés végett illetékességből más szervhez áttesz. (3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés rendelkezését a közbenső intézkedéseknél, a más szervezeti egységhez visszavárólag megküldött ügy intézésénél. 30. (1) Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik az alábbi ügyiratok kiadmányozása: a.) a Felügyelőség egészének működésével, vezetésével, ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések,

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat TITK- 31-8/2006. 7/2006. számú Igazgatói Utasítás Szervezeti és Működési Szabályzat 2006. szeptember BEVEZETÉS A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és 182/2006. (VIII.28.) Korm.

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A 2006. január 20-i, április 15-i, augusztus 31-i és november 15-i módosításokkal egységes szerkezetben Szeged 2 Tartalom I.

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzat. Debrecen, 2005.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzat. Debrecen, 2005. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen, 2005. 1 Tartalom I. Fejezet A Szabályzat hatálya 4 II. Fejezet A Felügyelőség jogállása, irányítása és feladatai 4 A Felügyelőség

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2/2005. számú Igazgatói Utasítás a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatáról. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Szervezeti, működési és ügyrendi szabályzata

Szervezeti, működési és ügyrendi szabályzata Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szolnok Szervezeti, működési és ügyrendi szabályzata Szolnok, 2005. május 2 I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szervezeti, Működési

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek jogállása és alapadatai

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek jogállása és alapadatai Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek jogállása és alapadatai II. fejezet AZ ISZKI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben