Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9021 Győr, Árpád u Ügyiratszám: /2005. Melléklet: 6 db Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések 1. MEGNEVEZÉSE Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( rövidített neve: ÉDU-KTVF, a továbbiakban Felügyelőség ) 2. SZÉKHELYE 9021 Győr, Árpád u ALAPÍTÓJA A Magyar Köztársaság Kormánya, alapító okiratának száma: JKH-182/4/2004., alapításának időpontja: december JOGELŐDJE Az december 1. napján alapított Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség illetékességi területén működő vízügyi felügyeletek, valamint működő nemzeti park igazgatóságok. 5. FELÜGYELETI SZERVE

2 2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 6. FELETTES SZERVE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség ( 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. ) 7. JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI RENDJE (1) A Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatát ( a továbbiakban: SZMSZ, illetőleg Szabályzat ) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára hagyja jóvá. 2) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv, önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A Felügyelőség vállalkozási tevékenységet nem végezhet. (3) A Felügyelőség számlavezetője a Magyar Államkincstár, számlaszáma: (4) A Felügyelőség vezetőinek azon gazdasági jogosítványaira vonatkozó szabályokat, amelyek a költségvetési szerv képviseletével kapcsolatosak, a Gazdasági Ügyrend tartalmazza. 8. A FELÜGYELŐSÉG ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE (1) Ellátja az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat-és hatásköréről szóló 341/2004.(XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján feladat-és hatáskörébe tartozó, a (2)-( 7) bekezdésekben meghatározott feladatokat. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja az első fokú a.) környezetvédelmi, b.) természetvédelmi, c.) tájvédelmi és d.) vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket - külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén. (3) A Felügyelőség a.) működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot b.) vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat c.) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer ( a továbbiakban Információs Rendszer) rendelkezésére bocsátja az annak működtetéséhez szükséges a feladatkörével összefüggő - területi feladatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

3 3 (4) Ellátja a.) a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint - a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Információs Rendszer működtetéséhez szükséges - hatáskörébe utalt - területi feladatokat. b.) a jogerős hatósági határozaton alapuló, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat. (5) Véleményezi a.) a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat; b.) a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, vagyonfelosztási javaslatot; c.) a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, megyei és a kistérségi, területfejlesztési koncepciót és programot, valamint a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket. (6) Közreműködik a.) a környezetvédelmi érdekek érvényesítését szolgáló nemzetközi feladatok végzésében; b.) III. fokú készültség esetén az ár-és belvízvédekezés, valamint vízminőségi kárelhárítás külön jogszabályokban meghatározatott feladatainak ellátásában. (7) A Felügyelőség a.) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról; b.) segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában; c.) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában, közreműködik a környezetvédelmi kutatási, oktatás, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben; d.) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal. e.) a környezet védelme érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, a természetes személyekkel és szervezeteikkel, a gazdálkodó szervezetekkel és mindezek érdekvédelmi szervezeteivel, valamint más intézményekkel;

4 4 (8) A Felügyelőség a.) Javaslatot tesz az ország területének légszennyezettség mértéke alapján zónákba történő besorolásra, - határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt, b.) Közreműködik - szmogriadóterv kidolgozásában, - vízgyűjtőgazdálkodási tervezési részegységek összeállításában - szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal. 9. A FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE A Felügyelőség illetékességi területét, szakmai területi kapcsolatait a 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet az alábbiak szerint határozza meg: A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárásokban: 1) Győr megyei jogú város közigazgatási területe 2.) Sopron megyei jogú város közigazgatási területe 3.) Tatabánya megyei jogú város közigazgatási területe 4.) Győr-Moson-Sopron megye kivéve: Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasfalu, Gyalóka, Iván, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und, Zsira közigazgatási területét 5.) Komárom-Esztergom megye teljes közigazgatási területe 6.) Vas megyéből: Csánig, Csönge, Jákfa, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápóc,

5 5 Rábapaty, Répcelak, Uraiújfalu közigazgatási területe 7.) Veszprém megyéből: Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Malomsok, Marcaltő, Várkesző közigazgatási területe. B.) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban: a.) folyószabályozási: a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly- torkolatig ( fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág 122 km és az Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak Mórichida (Új Malomsok) alatti, vagyis a vízügyi igazgatóság illetékességi területének déli határától a torkolatig terjedő szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertő tó; b.) árvízvédelmi: a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Győr között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt. C.) Általános területi kapcsolattartása: Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom megye területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok. 10. EGYÜTTMŰKÖDÉS, NYILVÁNOSSÁG (1) A Felügyelőség tevékenysége ellátása során a természeti és épített környezet védelme érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, társhatóságokkal, a természetes személyekkel és azoknak a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekeik képviseletére létrehozott szervezeteivel, a gazdálkodó szervezetekkel és mindezek érdekvédelmi szervezeteivel, valamint más intézményekkel. (2) Feladatának ellátása során - az Aarhusi egyezmény szellemét követve, a jogszabályi rendelkezések által meghatározattak szerint - biztosítja a társadalmi részvételt.

6 6 II. A felügyelőség szervezeti tagozódása 11. (1) A Felügyelőség az igazgató irányítása, vezetése és ellenőrzése alatt álló, egymással horizontális és vertikális kapcsolatban lévő belső szervezeti egységekre, Irodákra, Osztályokra, csoportokra tagozódik. A Felügyelőség szervezeti felépítését a Szabályzat 1.sz. melléklete ábrázolja. (2) Az Igazgató közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek: Közgazdasági Osztály, Természet-és Tájvédelmi Osztály, Mérőállomás és Informatikai csoport. (3) A Felügyelőség igazgatójának közvetett - igazgatóhelyettesek útján - végzett irányítása alatt álló két nagy szervezeti egység: a Hatósági Iroda és a Műszaki Iroda. (4) A Felügyelőség hatósági igazgatóhelyettesének közvetlen irányítása alatt álló Hatósági Iroda keretén belül működik a Hatósági Osztály, valamint az Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztály. (5) A Felügyelőség Műszaki Igazgatóhelyettesének közvetlen irányítása alatt álló Műszaki Irodán belül végzi feladatát a Vízvédelmi Osztály, Vízgazdálkodási Osztály, Hulladékgazdálkodási Osztály, valamint a Levegőtisztaság-, Zaj- és Rezgésvédelmi, Településfejlesztési Osztály. (6) A Felügyelőség felső szintű vezetőinek megnevezése, szervezeti egységeinek jelölése a következő: Igazgató Igazgatóhelyettesek: - hatósági igazgatóhelyettes - műszaki igazgatóhelyettes Szervezeti egységek: I. Hatósági Osztály II. Közgazdasági Osztály III. Vízvédelmi Osztály IV. Mérőállomás V. Hulladékgazdálkodási Osztály VI. Levegőtisztaság-, Zaj- és Rezgésvédelmi, Településfejlesztési Osztály VII. Vízgazdálkodási Osztály VIII. Természet-és Tájvédelmi Osztály IX. Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztály Informatikai csoport

7 7 (7) A Felügyelőség igazgatója közvetlen irányítása alatt működik a Titkárság, valamint végzik tevékenységüket a belső ellenőrzési feladatot, személyzeti, valamint munka-, egészség-és tűzvédelmi tevékenységet ellátó munkatársak. III. A felügyelőség igazgatójának és munkatársainak jogállása 12. Az igazgató jogállása: (1) A Felügyelőség egyszemélyi felelős vezetője. Az igazgatót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára nevezi ki, és vele kapcsolatosan gyakorolja a munkáltatói jogkört. (2) Távolléte vagy akadályozatása esetén hatósági kérdésben a hatósági igazgatóhelyettes, műszaki-szakmai kérdésekben a műszaki igazgatóhelyettes, míg gazdasági döntések tekintetében a gazdasági vezető helyettesíti. 13. Feladatköre és hatásköre, hatósági jogköre: (1) Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a felügyelete alatt működő szervezeti egységek hatósági, szakhatósági, szakigazgatási és - a Közgazdasági Osztályon keresztül - a működéssel összefüggő gazdasági, pénzügyi és belső igazgatási feladatellátását. (2) Munkáltatói jogkört gyakorol a Felügyelőséggel közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkkel és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozókkal, illetőleg az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatban - az adott jogviszonyra alkalmazandó szabályok szerint. Az igazgató munkáltatói jogköréből az egyes jogkörök gyakorlását az osztályvezetőkre ruházza át, így az egyes osztályokon dolgozók tekintetében: a.) a béremelésre és jutalmazásra fordítható pénzösszegek tekintetében a személyekre vonatkozó javaslattételt, b.) az évi szabadság ütemterv végrehajtásából adódó feladatokat, és a tanulmányi szabadság ütemezését, c.) a dolgozók munkaidő-nyilvántartásával kapcsolatos igazolások kiadását, d.) a szervezeti egységnél dolgozó köztisztviselők tárgyévi teljesítménykövetelményének megállapítását, a követelmények teljesülésének értékelését, a teljesítményértékelés alapján az illetménymódosítás kezdeményezését.

8 8 (5.) Az igazgató dönt a szolgálati szabadalmakról, találmányokról, a szerzői jog hatálya alá tartozó szolgáltatásokról, szerződésekről. (6.) Dönt az általa adományozható elismerésekről, javaslatot tesz kitüntetések adományozására. (7) Dönt a Jóléti Bizottság előterjesztése alapján a kamatmentes, lakáscélú kölcsön odaítéléséről, az illetményelőlegek folyósítását célző éves keretösszeg meghatározásáról, a szociális támogatásokról, a dolgozót megillető kegyeleti gondoskodás mértékéről, tanulmányi szerződés kötéséről. (8) Dönt a nyugdíj- előtakarékossághoz adható munkáltató hozzájárulásról. (9) Gazdálkodási jogkörében: a.) a Közgazdasági Osztály útján a belső szervezeti egységek bevonásával gondoskodik a költségvetési tervezéssel, az előirányzatfelhasználással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és beszámoltatási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos és a felügyelőség szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáról, b.) dönt a felügyelőség létszám-, bér- és jutalmazási keretének felhasználásáról, c.) meghozza a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntéseket. (10) Ellenőrzési jogkörében: a.) kialakítja a belső ellenőrzés, a vezetői ellenőrzés rendjét, b.) kialakítja, működteti és fejleszti a gazdálkodás folyamataira a FEUVE rendszerét (a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést), c.) felügyeli a belső ellenőr tevékenységét, d.) beszámoltatja és ellenőrzi a belső szervezeti egységek vezetőit feladatellátásukkal kapcsolatban. 14. (1) Az igazgató személyes hatáskörében jár el mindazon ügyekben, amelyekben jogszabály az intézkedés jogát személyes hatáskörébe utalja, vagy amelyekben a döntés jogát a saját részére fenntartotta. (2) Az igazgató az intézkedés jogát - jogszabályi keretek között - bármely ügyben magához vonhatja, meghatározott ügyekre, annak intézésére a felügyelőség bármely köztisztviselőjét, - vezetőjét, ügyintézőjét - ezen

9 9 szabályzatban, ill. a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörtől eltérően is kijelölheti, az ügyintézés módjára utasítást adhat. (3) Köteles az irányítása alá tartozó munkatársakat rendszeresen tájékoztatni a feladataik ellátásához szükséges döntésekről, szolgálati utasításokról, valamint az egyes konkrét ügyek és feladatok megoldásához nélkülözhetetlen tényekről. (4) Szabályzatok, utasítások, körlevelek kiadásával szabályozza a Felügyelőség belső működését. 15. (1) A munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával a köztisztviselő anyagi és erkölcsi ösztönzésével, valamint szükség esetén a felelősség érvényesítésével megszervezi, illetve megszervezteti a fegyelmezett munkavégzést. (2) A rendelkezésre álló eszközök gazdaságos felhasználásával a Felügyelőség területén irányítja a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel, vízvédelemmel összefüggő, jogszabályok által előírt feladatok elvégzésére beosztottai munkáját. (3) Elősegíti a Felügyelőség szervezeti egységei munkájában a törvényesség maradéktalan érvényre juttatását, a jogszabályok rendelkezéseinek és a felettes szervek utasításainak végrehajtását, az állami tulajdon védelmét. (4) Felelős a Felügyelőség kárelhárítási, munka-, tűz-, és egészségvédelmi tevékenységéért. A balesetelhárítás, a munkavédelem, valamint a tűzvédelem általános és speciális szabályainak figyelembevételével megteremti a munkavégzés biztonságát. (5) Dönt: - a Felügyelőség szakmai, gazdasági és ügymenetet érintő ügyeiben, megállapítja az éves munkatervet, - az igazgatóhelyettesek egymás közti vitájában, - a Felügyelőség kötelezettségvállalásai, szerződései tárgyában, - a kárelhárítási készültség elrendeléséről és megszüntetéséről, - a Felügyelőség létszám- és illetményalapjának felhasználásáról, az illetményen kívüli juttatások rendjéről, - a bírságot megállapító, a kötelezést megállapító elsőfokú határozattal végződő hatósági ügyekben (6) Gyakorolja: - a védelemvezetői jogokat, - a titkos ügykezelés körébe tartozó ügyekben az első minősítő jogait. (7) Irányítja a Felügyelőség személyügyi munkáját. (8) Meghatározza a tárgyévi felügyelőségi kiemelt célokat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása érdekében.

10 10 (9) Meghatározza a vezetők és a közvetlenül általa irányított köztisztviselők teljesítménykövetelményeit, értékeli azok teljesítését, valamint végzi a vezetők minősítésével kapcsolatos teendőket. (10) Ellátja a köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos munkáltatói feladatokat. (11) Gondoskodik az MSZ EN 45001:1990 ISO 9001 szabvány szerint kiépített minőségbiztosítási rendszer működtetéséről. Megbízza a minőségügyi vezetőt, meghatározza a Felügyelőség minőségpolitikáját, jóváhagyja a Minőségügyi Kézikönyvet és a minőségügyi eljárásokat. (12) Tájékoztatja a külső szerveket, a nyilvánosságot a Felügyelőséget érintő ügyekben, illetve felhatalmazást ad a tájékoztatás megadására. (13) A Felügyelőség képviseletében részt vesz a felettes szervek vezetői által tartott munkamegbeszéléseken, a megyei államigazgatási kollégiumok ülésein. 16. A hatósági igazgatóhelyettes jogállása: (1) A 12. (2) bekezdésben felsorolt jogkörök kivételével teljes jogkörben helyettesíti az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén. (2) A helyettesítés ideje alatt a Közgazdasági Osztály kivételével - vezeti és irányítja az igazgató közvetlen vezetése, irányítása alatt álló szervezeti egységek munkáját. (3) A hatósági igazgatóhelyettes az igazgató távolléte és akadályoztatása esetén sem dönthet az alábbi munkáltatói jogkörökben: a.) fegyelmi jogkör gyakorlása b.) közszolgálati, illetőleg munkaviszony létesítése, megszüntetése c.) vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos igazgatói feladatok d.) illetmények megállapításával, módosításával kapcsolatos döntések. (4) Az osztályvezetők útján irányítja a Hatósági Irodát alkotó Hatósági Osztály és Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységét. (5) Dönt - a bírságot és kötelezést tartalmazó határozatok, valamint a műszaki igazgatóhelyettes és Hatósági Osztály, valamint Hulladékgazdálkodási Osztály vezetőjének kiadmányozási jogkörébe tartozó e Szabályzatban rögzített egyes ügyek kivételével - a felügyelőség hatáskörébe tartozó hatósági határozatok kiadásáról, végzi a beérkező ügyiratok szervezeti egységekre történő szignálását. (6) Feladata kiterjed - az igazgató irányítási, utasítási jogának sérelme nélkül - a felügyelőség hatósági-szakhatósági tevékenysége törvényességének felügyeletére, az ügyintézési határidők betartásának ellenőrzésére, a jogalkalmazási-jogértelmezési feladatok koordinálására, a belső képzési tevékenység irányítására, összefogja a jogszabály-tervezetek véleményezésével kapcsolatos felügyelőségi tevékenységet.

11 11 (7) Kezdeményezi és előkészíti a belső szabályzatok, igazgatói utasítások kiadását, koordinálja az éves beszámoló jelentés elkészítését. (8) Feladata a sajtóval való kapcsolattartás szervezési munkájának ellátása, valamint a hatósági tevékenység tekintetében a nyilvánosság, médiák tájékoztatása, amely során folyamatosan együttműködik a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Sajtó Önálló Osztályával, valamint a Társadalmi Kapcsolatok Önálló Osztállyal. (9) Kiemelt tevékenysége a lakossággal, a települési és megyei önkormányzatokkal, környezetvédelmi társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint az oktatási intézményekkel kialakítandó együttműködés szervezése. (10) Közreműködik a megyei államigazgatási kollégiumok és bizottságaik munkájában, szervezi, irányítja a felügyelőség részvételét az ezen együttműködési formák keretei között meghatározott feladatok végrehajtása érdekében. (11) Ellátja az igazgató által saját feladat- és hatásköréből átruházott egyéb faladatokat. 17. A műszaki igazgatóhelyettes jogállása (1) Az igazgató távolléte esetén műszaki-szakmai kérdésekben helyettesíti az igazgatót. (2) Az osztályvezetők útján irányítja a Műszaki Irodát alkotó szakmai osztályok tevékenységét. Az Iroda vezetése mellett egyidejűleg ellátja a Vízvédelmi Osztály vezetését. (3) Koordinálja a műszaki osztályok tevékenységét, gondoskodik az egységek feladatainak hatékony végrehajtásáról. (4) Irányítja a kiemelkedő jelentőségű, több műszaki osztály közreműködését igénylő, komplex ügyek intézését.. (5) Felelős a Felügyelőség munkatervének előkészítéséért, az éves beszámoló jelentés szakmai osztályokat érintő részének összeállításáért. (6) Irányítja a Felügyelőség kárelhárítási szervezetét, ellátja a védelemvezetőhelyettesi feladatokat, biztosítja az ügyeleti rendszer működését. (7) Intézkedik mindazokban az általa irányított szakterületeket érintő műszaki kérdésekben, amelyekben a döntési jog nem tartozik az igazgató hatáskörébe.

12 12 (8) Segíti a hatósági igazgatóhelyettest kommunikációs feladatai ellátásában, feladata a Felügyelőség tevékenységének műszaki-szakmai kérdéseiben a tájékoztatás megadása. (9) Szervezi és irányítja a magyar-osztrák és magyar-szlovák határvízi együttműködésből a Felügyelőségre háruló feladatokat. (10) Dönt az üzemi vízminőségi kárelhárítási szabályzatok jóváhagyásáról. 18. Az osztályvezetők jogállása: (1) Közvetlenül az igazgató, illetőleg az igazgatóhelyettesek irányítása alá tartoznak. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezetik, irányítják és ellenőrzik a felügyeletük alá tartozó osztályokat. (2) Az irányítási jogok gyakorlásában közvetlen szakmai irányítással és ellenőrzéssel, a szakmai feladatok koordinálásával, az igazgatói döntések előkészítésével és végrehajtásának megszervezésével vesznek részt. (3) A Hatósági Osztály vezetője: a.) Az igazgató és a hatósági igazgatóhelyettes együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén - e vezetők hatósági döntési jogkörében - helyettesítési feladatokat lát el. A hatósági igazgatóhelyettes távolléte és akadályozatása esetén általános helyettesítési jogkörrel ellátja annak feladatait. b.) Irányítja a Hatósági Osztály tevékenységét, amelynek ügyintézői a szakmai osztályok javaslatai alapján előkészítik a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági határozatokat, intézkednek a határozatok végrehajtása iránt. c.) A Hatósági Osztály vezetője dönt a levegőtisztaság-védelmi engedélyek kiadásáról, a zaj- és rezgésvédelmi határértékek megállapításáról, a felszámolási eljárásokban tett nyilatkozatok elfogadásáról, valamint kiadmányozza az eljárási kérdésekben hozott határozatokat. d.) A Felügyelőség hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben, az igazgató és a hatósági igazgatóhelyettes kiadmányozási jogkörébe tartozó természetvédelmi és vízügyi hatósági határozat-tervezeteket ellenőrzi, azokat kiadmányozás és irattárba helyezés előtt láttamozza. (4) Az Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztály vezetője a.) Irányítja a felügyelete alá tartozó osztályt, amelynek alapvető feladata a Felügyelőség valamennyi szervezeti egységének kiszolgálása az ügyviteli feladatok ellátása tekintetében, így elsődleges tevékenysége az Iktató Iroda működtetése.

13 13 b.) Felügyeli a hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások tekintetében vezetett hatósági nyilvántartás folyamatos vezetését, a vízikönyvi okirattár működését. c.) Irányítja az Ügyfélszolgálati Iroda működését. d.) Közreműködik a Felügyelőség hatósági tevékenységére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésében. e.) Ellátja a felelős műszaki vezetői névjegyzék vezetéséből és az adatvédelmi felelősi tevékenységből adódó feladatokat. (5) A Közgazdasági Osztály vezetője Gazdasági vezetőként a.) közvetlenül irányítja és ellenőrzi az osztályt, b.) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad és ellenőrzi azt, c.) gazdasági intézkedéseket hoz, d.) felelős a 13. (9) bekezdésben részletezett feladatok jogszerű ellátásáért, e.) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet értelmében a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese, feladatait a költségvetési szerv vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett látja el, Az SZMSZ-ben nem szabályozott feladatai ellátására a Gazdasági Ügyrendben foglaltak az irányadóak. (6) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakmai feladatokat ellátó osztályok vezetői: a.) Döntenek - és e tekintetben kiadmányozási jogkört gyakorolnak - a felügyelőségi hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatban. b.) A Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője dönt az egyedi hulladékgazdálkodási tervek, valamint a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek működési szabályzatának jóváhagyásáról.

14 14 c.) Az osztályvezetők közvetlen felettese - a Természet-és Tájvédelmi Osztály kivételével a szakmai feladatok ellátása tekintetében a műszaki igazgatóhelyettes. d.) Teljes felelősséggel irányítják, ellenőrzik és koordinálják a felügyeletükhöz tartozó osztály szakmai munkáját Az osztályvezetők feladat-, hatásköre : (1) Feladatuk az osztály (Mérőállomás) munkájának, szakmai tevékenységének irányítása, szervezése és összehangolása. (2) Közreműködés a környezetvédelmet, természetvédelmet, tájvédelmet, vízvédelmet érintő egységes állásfoglalás kialakításában, a programok meghatározásában. (3) Közreműködés az igazgatói döntések előkészítésében, meghozatalában, a végrehajtás megszervezésében és ellenőrzésében. (4) Képviselik az osztályt a vezetői értekezleteken, valamint az igazgató kijelölése alapján a Felügyelőséget. (5) Kapcsolatot tartanak az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a társosztályokkal, koordinálják a vezetői döntések végrehajtását, a hatóságiszakhatósági feladatellátást. (6) Tájékoztatást adnak az irányításuk alá tartozó munkatársaknak a feladataik ellátásához szükséges döntésekről, állásfoglalásokról, az egyes konkrét ügyek és feladatok megoldásához nélkülözhetetlen tényekről, döntésekről. (7) Javaslatot adnak a szakmai feladatellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatokra, előirányzat-módosításokra. Elemzik a szakmai programok, feladatok költségvetési, gazdasági kihatásait, az alaptevékenység körébe tartozó szolgáltatásoknál a személyi és anyagi kapacitások kihasználtságát, valamint a kiadások és bevételek eredményére gyakorolt hatását. (8) Kötelesek biztosítani az államigazgatási ügyekben első fokon hozott döntéseknél, a hatósági - szakhatósági - munkában a jogszabályok, a szakmai követelmények, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben és a belső szabályzatokban előírtak betartását és betartatását, a koordinációt. (9) Gondoskodnak az osztályra lebontott feladatkörben a tűz- vagyonvédelmi-, munka- és egészségvédelmi feladatellátásról. 20. Az osztályvezetők munkáltatói jogkörei: (1) Munkáltatói jogkört gyakorolnak a Szabályzatban meghatározott átruházott hatáskörben az osztály dolgozói felett.

15 15 (2) Az osztályon belüli személyi változásnál kötelesek a feladatkör átadás- -átvételéről gondoskodni, gazdálkodási és pénzügyi feladatoknál a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt dolgozó közreműködését igénybe venni. (3) Kötelesek tájékoztatást adni a dolgozók részére a jogszabályokban, belső szabályzatokban meghatározottakról a feladat és munkakört érintően. Meghatározzák a dolgozók munkaköri feladatait (munkaköri leírás), s azt a munkáltatói jogkör gyakorlójával jóváhagyatják. 21. Az osztályvezető feladatai az ellenőrzés területén: (1) Kötelesek felülvizsgálni az intézkedések, az ügyintézés törvényességét, megalapozottságát, célszerűségét, a szakmai és eljárási szabályok alkalmazását, a határozatok alaki, tartalmi színvonalát, az ügyintézési határidők betartását a munkafolyamat egész tartama alatt. (2) Beszámoltatják a munkatársakat a feladatellátásról, ellenőrzik a szakmai tevékenységet, a feladatok időarányos teljesítését. (3) Gazdasági és pénzügyi kihatással járó döntéseknél a munkafolyamat tartama alatt vizsgálni és ellenőrizni kötelesek a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt - okmányok alapján - a jogosultságot, összegszerűséget, a fedezet rendelkezésre állását, a bizonylati fegyelem betartását. (4) A közbeszerzési eljárásban kötelesek vizsgálni az értékhatárt, a közbeszerzésről szóló törvény (Kbt.) hatályát a beszerzés tárgyára és a szolgáltatásra, a Kbt-ben, a végrehajtási rendeletekben és a belső szabályzatban előírtak alkalmazását, törvényességét. (5) Ellenőrzik az alaptevékenységen belüli szolgáltatásoknál az önköltség érvényesülését, a kalkuláció helyességét. (6) Az ellenőrzés során megállapításra kerülő hiányosságokért, a mulasztással felelőssé tehető személlyel szemben felelősségrevonást kötelesek kezdeményezni. 22. Az osztályvezetők helyettesítésével megbízott személyek jogállása: (1) Teljes jogkörben helyettesítik az osztályvezetőt annak távolléte, akadályoztatása esetén, valamint az osztályvezető külön megbízása alapján az általa meghatározott ügyekben. A Hatósági Osztály helyettesítésével megbízott személy az osztályvezetőt az igazgató és a hatósági igazgatóhelyettes kiadmányozási jogkörében nem helyettesítheti.

16 16 (2) Felelősek a helyettesítés alatt az osztályvezető általános felelőssége mellett az osztály, az osztályvezető feladat- hatáskörébe, hatósági (szakhatósági) jogkörébe utalt feladatellátásért. 23. Az ügyintézők jogállása (1) Közvetlenül az osztályvezető irányítása, vezetése és ellenőrzése alá tartoznak. (2) Ellátják a munkaköri leírások szerint - a munkakörükbe tartozó és megbízás alapján feladat-hatáskörükbe utalt feladatokat. A munkavégzést akadályozó körülményekről jogosultak és kötelesek az osztály vezetőjét, illetve annak helyettesítését ellátó személyt tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni. (3) Felelősek a munkakörükbe utalt feladatellátásért, az ügyintézés jogszerűségéért, a szakmai követelmények érvényesítéséért. Felelősségüket nem érinti az osztályvezető vagy annak helyettesítését ellátó személy felelőssége. (4) Az ügyintézőt távolléte, akadályoztatása esetén az osztályvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. (5) A Hatósági Osztály ügyintézője a saját nevében kiadmányozza a határozathozatalt megelőző előkészítő iratokat. IV. Az osztályszervezeten kívüli egységek feladatköre 24. (1) A Titkárság: a.) A Titkárságot alkotó titkárnők közvetlenül az igazgató vezetése és irányítása alatt állnak. b.) Ellátják az igazgató és a hatósági igazgatóhelyettes tevékenységével közvetlenül összefüggő szervezési, ügyviteli feladatokat. c.) Szervezik és irányítják a Felügyelőség központi épületéhez tartozó gépjárművek, valamint a közösségi helyiségek igénybevételét. d.) Ellátják a humánpolitikai főmunkatárs, a belső ellenőr, valamint a munkavédelmi-és tűzvédelmi megbízott munkájával kapcsolatos ügyviteli teendőket. e.) Végzik a személyzeti iratok, valamint a titkos ügyiratok ügykezelésével kapcsolatos feladatokat. f.) Elkészítik a vezetői értekezletek emlékeztetőit.

17 17 (2)Humánpolitikai főmunkatárs a.) Közvetlenül az igazgató vezetése, irányítása, ellenőrzése alatt áll. b.) Ellátja a Felügyelőség köztisztviselőinek és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknak a személyzeti-és munkaügyeit. (3) Informatikai csoport a.) Biztosítja a Felügyelőségen a hatósági, szakhatósági és egyéb feladatok ellátásának informatikai hátterét. b.) Gondoskodik a Felügyelőség számítógépes hálózatának működtetéséről. c.) Kezdeményezi és intézi új eszközök beszerzését, illetve a központi beszerzésből biztosított eszközök rendszerbe állítását, közreműködik a számítógépes eszközállomány nyilvántartásában. d.) Vezeti a Felügyelőség rendelkezésére álló programrendszerek nyilvántartását, közreműködik új programok telepítésében és használatának honosításában. e.) Felel a szakági egységek által működtetett rendszerek üzembiztonságáért, a képzett adatállományok rendelkezésre állásáért. f.) Közreműködik a kötelező és eseti típusú adatállományok képzésében, a feldolgozás, rögzítés, ellenőrzés, archiválás, adattovábbítás folyamatában. (4) A belső ellenőr: a.) Közvetlenül az igazgató vezetése, irányítása és ellenőrzése alatt áll. b.) Ellátja a belső ellenőrzési és az igazgató által feladatkörébe utalt feladatokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és az éves munkaprogramban meghatározottak szerint. c.) Feladatkörében információs, elemző, értékelő tevékenységet folytat. d.) Az ellenőrzések tapasztalatait jelentésekben értékeli, ennek alapján javaslatot tesz az igazgatónak. Tevékenységéről éves jelentést készít. e.) Felelős a megbízásokban foglaltak teljesítéséért, az ellenőrzések megalapozottságáért, jogszerűségéért, szakszerűségéért.

18 18 f.) Felelősségét nem érinti az igazgató általános, a gazdasági vezető gazdasági- pénzügyi tevékenységéért fennálló, valamint az osztályvezetők és az ügyintézők felelőssége. (5) A tűz-, munka és egészségvédelmi felelős: a.) Közvetlenül az igazgató vezetése, irányítása és ellenőrzése alatt áll. b.) Ellátja a feladat-, hatáskörébe utalt tűz-, munka- egészségvédelmi feladatokat a jogszabályi rendelkezések, belső szabályzatok alapján. c.) Ellenőrzi a jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak betartását, intézkedést kezdeményez a feltárt hiányosságok megszüntetésére. d.) Kapcsolatot tart a belső szervezeti egységek vezetőivel az alkalmazásra előírt jogszabályi rendelkezések betartása végett. Figyelemmel kíséri a kötelezően előírt munka- és egészségvédelmi rendelkezések alkalmazását és betartását. e.) Felelős a munkakörébe utalt feladatellátásért, az ellenőrzések rendszeres megtartásáért. Felelősségét nem érinti az igazgató általános, a gazdasági vezető gazdasági- pénzügyi tevékenységéért, a belső szervezeti egységek vezetőinek a tűz- munka- egészségvédelemért fennálló felelőssége. V. Az osztályok általános feladatai 25. (1) A vízminőség-védelemmel és a vizek mennyiségi védelmével, a hulladékok káros hatásai elleni védelemmel, a radioaktív sugárzás elleni védelemmel, a levegőtisztaság-védelemmel, a településfejlesztéssel, zaj- és rezgésvédelemmel, természetvédelemmel és tájvédelemmel kapcsolatos hatósági-, szakhatósági feladatok ellátása, a hatósági tevékenység műszaki megalapozása, az informatikával, a mérésüggyel, a védelmi-és megelőzési módszerek vizsgálatával, a módszerek alkalmazásának és elterjesztésének elősegítésével kapcsolatos feladatok, valamint az egyes műszaki, gazdasági, tervezési és ellenőrzési tevékenységek műszaki megalapozása.

19 19 (2) A működéssel összefüggő gazdasági-, pénzügyi-, bér és munkaügyi, üzemeltetési-, fenntartási feladatok ellátása. (3) Egyes kutatási tevékenységekben való aktív részvétel. (4) A környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi, vízvédelmi érdekek érvényesítése, véleményezés, javaslat adása a feladat-, hatáskört, hatósági jogkört meghatározó szabályok szerint. (5) A területi információs-, adatszolgáltatási rendszer működtetése. (6) Kapcsolattartás, koordináció a felügyelőségnek az ügyben érintett szakmai osztályaival és a hatósági osztállyal a hatósági-, szakhatósági döntések előkészítésénél, meghozatalánál, valamint együttműködés a területileg illetékes önkormányzatokkal, társhatóságokkal. (7) A lakossági panaszok, közérdekű bejelentések intézése. (8) Az osztályok konkrét feladat-, hatáskörét-, szakigazgatási jogkörét osztályonként a Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. VI. A működés szabályai 26. A vezetői értekezletek: (1) A vezetői értekezlet az igazgató által vezetett, két heti gyakoriságú tájékoztató, koordinációs, feladatkijelölő tanácskozás. (2) Résztvevői az igazgatón kívül az igazgatóhelyettesek, az osztályvezetők, a szakszervezeti bizottság képviselője és az igazgató által kijelölt, illetőleg meghívott dolgozók, személyek. (3) A vezetői értekezleten elhangzott hozzászólások lényege, az igazgatói állásfoglalások, döntések emlékeztetőben kerülnek rögzítésre. (4) A vezetői értekezlet előkészítése, összehívása, az emlékeztető érintettek részére történő eljuttatása a Titkárság feladatkörébe tartozik, a munkatársak tájékoztatása, a döntések végrehajtásának megszervezése és azok teljesítése, koordinálása az osztályvezetők feladata. 27. Az ügyfélfogadás rendje:

20 20 (1) A Felügyelőség Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Osztályának munkatársai a központi épület földszintjén kialakított Ügyfélszolgálati Irodán ügyfélfogadást tartanak. (2) Az Ügyfélszolgálati Iroda az ügyfeleket hétfőtől szerdáig 9-től 15 óráig, míg csütörtökön 16 óráig fogadja. Pénteki napon az ügyfélfogadás szünetel. (3) A Felügyelőség igazgatója elrendelheti, hogy az ügyfélfogadás zavartalanságának biztosítása érdekében, meghatározott időszakokban az ügyfélfogadási teendők ellátásában más osztályok munkatársai is részt vegyenek A kötelezettségvállalás szabályai: (1) A Felügyelőség nevében, a feladatok ellátása, végrehajtása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Felügyelőség igazgatója, illetőleg az általa megbízott személy jogosult. (2) A gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy ellenjegyzése nélkül a Felügyelőséget terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő és ilyen intézkedés nem tehető. (3) A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjét az erről rendelkező külön Szabályzat határozza meg. 29. A kiadmányozás rendje: (1) Az ügy érdemi elintézésének befejezéseként az arra jogosult vezető rendelkezik az elintézést tartalmazó ügyirat tervezetének kiadásáról (kiadmányozás) vagy az ügyirat végleges irattárba helyezéséről. (2) A kiadmányozó az (1) bekezdésben meghatározottak szerint jár el akkor is, a.) ha a belső szervezeti egysége a másik részére, vagy a felügyelőség igazgatójához érdemi állásfoglalást vagy intézkedést tartalmazó ügyiratot átirányít, b.) ügyet érdemi elintézés végett illetékességből más szervhez áttesz. (3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés rendelkezését a közbenső intézkedéseknél, a más szervezeti egységhez visszavárólag megküldött ügy intézésénél. 30. (1) Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik az alábbi ügyiratok kiadmányozása: a.) a Felügyelőség egészének működésével, vezetésével, ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések,

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Egyesület hatályos Alapszabályával, a 2011. évi CLXXV. és a 2013. évi V. törvénnyel összhangban

Részletesebben