E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi 1

2 TARTALOMJEGYZÉK évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat évi költségveté si rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormán yzata évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre tervez ett bevételei 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre ter vezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre terveze tt fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre tervezett fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata é vre tervezett bevételeiről és kiadásairól 5.1. melléklet: Szociális ellátások évre tervezett kiadásain ak szöveges indoklása 5.2.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 5.2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 5.2.C melléklet: Püspökladányi Polgármesteri Hivatal államigazgatás i feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre tervezett felhas ználása és forrás megoszlása 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költség vetési mérlege közgazdasági tagolásban, a évre tervezett műk ödési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat előirányzat felhas ználási ütemterve a évre tervezett bevételi és kiadási előirányza tokról 8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatáss al járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a sa ját bevételek 50%- ának alakulása éves bontásban 9. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évre tervezett közvetett támogatásokról 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós tám ogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrá sai évben 11. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat évi költs égvetési rendeletében az Áht. 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlege khez és kimutatásokhoz 2

3 Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetésének tervezése - Magyarország évi központi költségvetéséről sz óló évi CCXXX. törvény, - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló é vi CXCIV. törvény, - Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év CLXXXIX. törvény, - fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrende letek, - az önkormányzat helyi rendeletei, valamint - az önkormányzat évre elfogadott költségvetési koncepciójában meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év i CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. (2) bekezdése szerint: Az önként vál lalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy a z erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Azonban egy város költségvetése nem képzelhető el ö nként vállalt feladatok megvalósítása nélkül. A működési költségvetést tekintve számításokat vége ztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támoga tást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni annak az Mötv (4) b ekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A költségvetés tervezés során nagy könnyebbséget jelentet az, hogy a költségvetési törvény értelmében az önkormányzatok adósságállományát február 28-á n konszolidálja az Állam. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat költségvetése minimál is összegben tartalmaz fejlesztési jellegű tőketörlesztési kötelezettséget. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 169/2013. (XII.19.) önkormányzati testületi határozata értelmében évre vonatkozóan e Ft likvid hitel felvételéről döntött. Az önkormányzat likvid hitel igénybevétele nélkül zárta a évet. A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adóss ágot keletkeztető kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, i lletve kezesség vállalása) nem haladhatja meg a 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatároz ottak szerint számított saját bevétel 50 %-át. Az önkormányzat fenti feltételeknek megfelel. Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat évben forráshiányos költségvetést nem készíthet. A költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányza ti fejezeti tartalék során millió Ft került elkülönítésre az önkormányzatok működőképess égének megőrzése érdekében. Az önkormányzatok kiegészítő támogatást figyelemm el Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény (2) bekezdésében foglaltakra kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető h elyzet esetén igényelhetnek. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírá lását követően folyamatosan, de legkésőbb december 20-ig döntenek. 3

4 Az államháztartásról szóló törvény 23. (2) bekezd és a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és k öltségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező felad atok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetve valamennyi önállóan működő; illetve önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozóan. A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó töb bletköltséget, illetve a soros előrelépések fedezetét az intézmények részére bizto sítja a finanszírozás. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedele m adó törvény változásából eredő bércsökkenés ellentételezésére a központi költségve tés ez évben is bérkompenzációt biztosít. Egyetlen, a közszférában tevékenykedő (közalkalmazo tt, köztisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló net tó bére sem csökken az előző évihez képest. A személyi kiadások után évben a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 27 % maradt. Az intézményi költségvetések létszámbővítést csak a zon intézményeknél tartalmaznak, ahol feladatbővülésre került sor. A évi költségvetési koncepció meghatározta, h ogy az önkormányzat évi költségvetését megalapozó számítási anyagot első kö rben a szakbizottságok tárgyalják meg, s azok javaslatait is figyelembe véve készüljön el a végleges költségvetési rendelet-tervezet. A év során várhatóan jelentkező likviditási p roblémát a folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át. Év közben pályázatot nyújtunk be az önkormányzati fejezeti tartalék jogcímen elkülönített támogatásr a évben a folyamatban lévő és új, induló beruhá zások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára, melyeket a 3. mellé klet részletesen bemutat. Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan e Ft tartalékot terveztünk be, melynek forrása a kibocsátott kötvény. BEVÉTELEK (1. melléklet) A bevételeket bemutató 1. melléklet szerkezete az e lőző évihez hasonlóan készült el. I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata működési bevételei között szerepelnek a temető bérleti díja, a kötvénybefektetés várható bevétele, a évről áthúzódó ÁFA visszaigénylés bevétele, a tárgyévben várhatóan az Újtelepi Szenny vízhálózat beruházásához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés, valamint az Öntsünk tiszta viz et a pohárba beruházás évben várható ÁFA visszaigénylése. 4

5 A Polgármesteri Hivatal bevételei között kerül kimutatásra a bérbeadásból továbbszámlázott rezsiköltségből származó bevétel. és A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevétele az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóinak étkezteté séből származó bevételt mutatja. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet ellátja az általános iskolai tanulók kivéve a Petritelepi Általános Iskola tanulóit és a középiskolai tanulók étkeztetését. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési bevétele az előző évi szintnek megfelelően került b eállításra. 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzati helyi adók között két adónem talál ható: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó. Idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg érvényben lévő 300 Ft/fő/éjszaka változatlan adómérték mellett a várha tó adóbevétel évben - figyelembe véve a tárgy időszak adatait e Ft. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Figyelembe véve azonban főleg a év adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság még napjainkban is érezhető hatását, évben 1,5 %- os (változatlan) adómérték mellett e Ft bevétellel számol az önkormányzat, mely az előző évi teljesítés szintjéhez igazodik. Átengedett központi adó a gépjármű adó, mely az előző évi e Ft összeggel került tervezésre. A költségvetési törvény az e jogcímen b efolyó adóbevétel 40 %-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, a fennmaradó 60 % a központi köl tségvetést illeti. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen összesen e Ft-ot bevétellel számol a költségvetés. A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez ig azodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a ki bocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és hely i vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Egyre több adózó ráköt a központi csatornahálózatra évben 500 e Ft talajterhelési díj beszedésével számol az önkormányzat. A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei is itt kerülnek tételesen meg tervezésre: egyéb polgármesteri hivatali bevételek, ÁFA bevétel és a házasságkötések lebonyolításának bevétele. A 3. és 4 pontban szerepelnek az államháztartáson b elülről átvett működési célú támogatásértékű bevételek, illetve az államháztartá son kívülről származó szintén működési célú végleges pénzeszközátvételek. Ezeket a bevétel ek tételesen felsorolásra kerülnek és közülük az alábbi tételek kerülnek kiemelésre: 5

6 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat működési hiányának fedezetére az alábbi településektől érkezik bevétel : Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé. A mezőőri szolgálatra e Ft támogatást igényel az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságától. Az előzetes kalkulációk szerint a évben a Mun kaügyi Központtól közfoglalkoztatás lebonyolítására várhatóan e Ft átvételére ke rül sor. Itt kerültek kimutatásra a Püspökladány Város Önkor mányzata által elnyert 100 %-os támogatottságú pályázatok működési bevételei: Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése ÁROP e Ft Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város ÉA OP e Ft Ezerarcú Sárrét TÁMOP e Ft Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért T ÁMOP e Ft Tiéd a város, te vigyázz rá TÁMOP e Ft Segítsünk többen, többet! TÁMOP e Ft Építünk rád Püspökladány TÁMOP e Ft A évről áthúzódó STARTmunka mintaprogramok mezőgazdasági munkák, egyéb értékteremtő foglalkoztatások, belvíz-védekezési mu nkák, bio- és megújuló energia felhasználás program évben jelentkező kiadá saira jutó támogatás betervezésre került. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 169/2013. (XII.19.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Bihar-Sárrét LEADER keretein belül Ladányi Nyár 2014 rendezvén ysorozat megvalósítása érdekében. A pályázatot nyertesnek nyilvánították, mely értelm ében e Ft támogatásban részesül az önkormányzat. 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartás on kívülről évben az önkormányzat egyes beruházásokra meg előlegezte a támogatáson elnyert forrást, mely évben érkezik meg az önkormányz at számlájára összesen e Ft összegben, melynek tételei: Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejles ztése e Ft Püspökladány Petritelepi településrész és déli váro srész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába 397 e Ft Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése e Ft Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város e Ft Öntsünk tiszta vizet a pohárba KEOP beruházás 394 e Ft Összesen: e Ft A Bocskai utca Dózsa György utca Keleti sor köz ötti járdaszakasz megépítéséhez a Tesco Global Zrt.-től még ebben az évben e Ft hozzá járulás várható. 6

7 II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A költségvetési törvény 2. melléklet I. pontja érte lmében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására e Ft-ot biztosít a költségvetés. Ebből az összegből lehetősége van az önkormányzatnak arra, h ogy más feladatokra csoportosítson át forrásokat. A II. pontban foglaltak szerint a köznevelési (óvod ai ellátás) feladatok támogatására juttatott összeg e Ft. A III. pont tartalmazza a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását. A Szociális Iroda adatszolgáltatása alapján az egye s jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt támogatás e Ft (adó sságcsökkentési támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogat ás, alanyi lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog atása jogcímen kapja az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyerm ekjóléti Szolgálat feladataihoz, a bölcsődei ellátáshoz és a gyermekétkeztetési felada t ellátásához történő hozzájárulást e Ft összegben. A IV. pont alatt szerepel a könyvtári és közművelőd ési feladatok támogatása. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz ny újtott támogatás lakosságszám alapján összesen e Ft, a muzeális intézményi feladat ok támogatása e Ft Helyi önkormányzatok által felhasználható közp ontosított előirányzatok A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a központosított támogatásokat. Üdülőhelyi feladatokra az önkormányzat által e jogcímen beszed ett bevétel 1,5-szeresére jogosult a központi költségvetésből, amely e Ft-ot jelen t. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása jogcímen e Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen 28 e Ft k erült feltüntetésre. III. Felhalmozási bevételek 1. Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzatának felhalmozási cé lú közhatalmi bevétele a kommunális adóbevétel, melynek mértéke január 1-jétől Ft/ing atlan/év. E mérték mellett évre is e Ft árbevétel tervezhető. 2. Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati bérlakások törlesztő-részleteiből évben befolyó bevétel e Ft január 1-jétől az ivóvíz és csatornaszolgálta tási feladatokat Püspökladányban a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el. A víz iközmű vagyont az önkormányzat a Zrt. részére üzemeltetésre átadta. A rendszer-független elemek használatáért évben az önkormányzat a TRV Zrt. előzetes tájékoztatása alap ján e Ft bevétel várható. Az egyeztetések folyamatban vannak. 7

8 Beállításra kerültek az ingatlanértékesítések terve zett tételei, melyeket az 1. melléklet tételesen tartalmaz. 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Az 1. melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat ot évben megillető, pályázaton nyert felhalmozási célú támogatásokat. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartás on kívülről A Püspökladányi Víziközmű Társulattól e Ft ho zzájárulás átvétele került betervezésre. Ezen a jogcímen érkező bevételek között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó évben megelőlegezett, évben igényelhető EU önerő vá rható támogatása: Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejle sztése e Ft Püspökladányi belterületi vízrendezés e Ft Öntsünk tiszta vizet a pohárba KEOP beruházás e Ft Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP beruhá zás e Ft Összesen: e Ft Ezen a jogcímen érkező bevételek között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó évi EU önerő várható támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP beruhá zás e Ft Öntsünk tiszta vizet a pohárba KEOP beruházás e Ft Püspökladány Petritelepi településrész és déli vár osrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába e F t Összesen: e Ft IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szol gáló pénzforgalom nélküli bevételek Ezen a soron mutatjuk ki a évi pénzmaradvány igénybevételét, melynek összetétele az alábbi. Püspökladány Város Önkormányzatának fejlesztési pénzmaradványa összesen e Ft, melynek részét képezi a december 31. napj áig fel nem használt kötvényforrás is. Az 1. számú melléklet részletesen bemutatja a fejleszt ési pénzmaradvány tételeit. Működési pénzmaradvány összesen e Ft, mely a év ben megkapott előlegeket tartalmazza. KIADÁSOK Működési kiadások (2. melléklet) A működési kiadások tervezése a bevezetőben említet t törvények, azok végrehajtási rendeletei, a helyi rendeletek és a képviselő-testü let koncepcióban elfogadott döntései alapján történt. 8

9 A működési kiadások szerkezete az alábbi: I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül köt elező és önként vállalt feladatok) II. Polgármesteri Hivatal (ezen belül kötelező és á llamigazgatási feladatok) III. Önkormányzati intézmények (kötelező feladatok) 1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Közpo nt, Könyvtár, Múzeum I. Püspökladány Város Önkormányzata Kötelező feladatok A közvilágítási feladaton e Ft került betervezésre az előző évi teljesítést figyelembe véve. A belvíz-elvezetési, -védekezési feladat egy darab szivattyútelep üzemeltetési, karbantartá si költségeit tartalmaz. Az egyéb város- és községgazdálkodási feladatok között kerültek megtervezésre a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a lo mtalanítás költségei, egyéb kisebb beszerzések és karbantartási előirányzatok. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. feladataihoz történő hozzájárulást az előterjesztés e Ft összegben javasolja. A Képviselő-testület évben 68 hektár önkormányzati tulajdonú föld megművelésével bízta m eg a Kft-t. A parkgondozási feladat ellátásába bevonhatók a közfoglalkoztatottak is, íg y éves szinten jelentősen csökkenthető a Kft. költsége. Az önkormányzat a tulajdonában lévő buszt üzemeltetésre átadta a Kft-nek, melyet a Kft. szabadon hasznosíthat. A Püspökladányi Víziközmű Társulatot addig kell fenntartania az önkormányzatnak, amíg az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése meg történik. Ez évben a társulat működési költségei egy fő könyvelő díját, illetve a társulat üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az érintett településrész képviselője térítésmentesen vállalta a társulati elnöki teendők ellátást. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A központi költségvetés a költségvetési törvényben hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímen e Ft támogatást nyújt az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbe li és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz bi ztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormá nyzatok általi, szociális alapon történő támogatásához. Az önkormányzat kötelező feladat ellátási körébe tartozik az önkormányzati segély. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő t örvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi 9

10 III. törvényt. Ez alapján január 1-jétől az á tmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. Fenti ellátások 100%-ban az előbb említett forrásból kerülnek kifizetésre. Az önkormányzati körben évben esedékes jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulók helyettesítése kapcsán felmerülő kifizetések előirányzata összevontan került megtervezésre. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja az érvényben lévő szerződés figyelembe vételével került megterve zésre. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 169/2013. (XII.19.) önkormányzati testületi határozata értelmében évre vonatkozóan e Ft likvid hitel felvételéről döntött. A folyószámla hitel igé nybevételének oka a prémium éves dolgozók bér és szociális hozzájárulási adó kifizetésének me gelőlegezése, az utófinanszírozott beruházások támogatási forrásának megelőlegezése, v alamint a bevételek nem egyenletes ütemben történő érkezése. Az év során várhatóan fel merülő működési kamatköltség fedezetére e Ft került beállításra. A gimnáziumi oktatásra eső üzemeltetési költségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza az önkormányzat részére. A KLIK által az önkormányzatunkhoz januárjában megküldött számlák alapján a gimnáziumi oktatásra eső üzemeltetési költség 9 hónapra e Ft. Ezt figyelembe véve az e felada tra évre e Ft kiadás betervezése indokolt. Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a postai közreműködési dí jakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetéket, illetve önkormányzati tagsági díjakat. A Képviselő-testület működési kiadásai az előző évi tényleges kiadásokh oz igazodóan kerültek megtervezésre. Az Intézményfenntartó Társulás részére átadásra kerül a Segítő Kezek Szociális Sz olgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez szük séges intézményfinanszírozás, mely az intézmény által ellátott feladatok állami támogatás án túl tartalmazza a települések (Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé és Püspökla dány) által a hiány megszüntetése érdekében megfizetendő hozzájárulást. A püspökladán yi feladatellátásra jutó hiány e Ft. A évben indult STARTmunka mintaprogram belvíz-védekezési, egyéb értékteremtő, bio- és megújuló energia felhasználás program 1 hav i bérköltsége és szociális hozzájárulási adója húzódik át erre az évre. A mezőgazdasági munk ákat érintő program esetében 3 havi kiadás mutatkozik a költségvetésben. Püspökladány Város Önkormányzata évben is pál yázatot nyújt be a Munkaügyi Központhoz a Startmunka Mintaprogram folytatása érdekében. Jelenleg 3 pályázat előkészítése folyik. Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák 2014 : A program keretében várhatóan március február 28-ig te rjedő időszakra 117 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Fólia sátras és szabadföldi növényt ermesztés, állattartás, valamint tésztakészítés és savanyító üzem elindítása, seprűk észítés fog megvalósulni. A megtermelt 10

11 zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek ér tékesítésre kerülnek. Már évben is termelésre került növények: paprika, zöldborsó, sárgadinnye, sütőtök, csemege kukorica, vöröshagyma, póréhagyma, uborka, paradicsom, zöldba b, burgonya, újhagyma, cékla, fokhagyma, búza. Új zöldségek: görögdinnye, karaláb é, karfiol. A tervek szerint beszerzésre kerül egy traktor és adapterei. Startmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglal koztatások program I. 2014: A program keretében várhatóan június október 31-ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Cél a évben megkezdett munka folytatása, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjólét i Szolgálat munkájának segítése, ebédkihordás, idős, elesett emberek segítése, gondo zása, napi ellátása. Startmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglal koztatások program II. 2014: A program keretében várhatóan június október 31-ig terjedő időszakra 35 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Cél a évi b elvíz projektben ÉMI engedélyt kapott betonelemek gyártása, kihelyezése, illetve apríték gyűjtése. A Munkaügyi Központ nem támogatja a Startmunka mintaprogrammal kapcsolatban felmerült közüzemi díjakat, ezért az el nem számolh ató többletköltségek (közüzemi díjak és egyéb kiadások) fedezetére 500 e Ft előirányzat ker ül beállításra. Önként vállalt feladatok A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával tö rténik, mint az előző években. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tartalmazzák a tanévkezdési támogatást, a BURSA Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjat, a nyugdí jasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatását, az adósságcsökkentési tá mogatást, a nyári gyermekétkeztetés önerejét, valamint az Arany János ösztöndíj támogat ási előirányzatát e Ft összegben. Ebből az önerő szükséglet e Ft. A vállalkozó háziorvosok és az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatására betervezett összeg e Ft. Ez tartalmazza a ház i gyermekorvosok és fogorvosok rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az isko laorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő hozzájárulását, valamint két vállalkozó háziorvos rendelőintézeten kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos re zsiköltségét. A Közművelődési Alapítvány és a Sportalapítvány részére a évi szinten került beállításra a támogatás mértéke. Az egyházak támogatása a évi szinten került meghatározásra. Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége a korábbi években a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe volt beépítve, azonban ez a feladat az önkormányzat feladatkörébe tartozik. Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatását az előző évi előirányzathoz képest e Ft-tal javasoljuk megemelni a megnöv ekedett igénybevétel miatt. 11

12 Itt kerültek kimutatásra a Püspökladány Város Önkor mányzata által elnyert 100 %-os támogatottságú pályázatok működési kiadásai: Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért T ÁMOP e Ft Ezerarcú Sárrét TÁMOP e Ft Tiéd a város, te vigyázz rá TÁMOP e Ft Segítsünk többen, többet! TÁMOP e Ft Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése ÁROP e Ft Építünk rád Püspökladány TÁMOP e Ft Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város ÉA OP e Ft Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 169/2013. (XII.19.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Bihar-Sárrét LEADER keretein belül Ladányi Nyár 2014 rendezvénysorozat megvalósítása érdekében. A pályázatot nyertesnek nyilvánították, mely értelm ében e Ft támogatásban részesül az önkormányzat, melyhez e Ft önerőt kell biztos ítani. A Bentlakásos Otthon - idősek átmeneti és tartós szociális ellátását sz olgáló intézmény évi működtetésének megkezdéséhez e Ft tartalék került elkülönítésre. A helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az önkormányzat a feladatot ellátó vállalkozó részére e Ft támogatást épít be a költségvetésbe. II. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok A személyi jellegű kiadások között a béreken és a s zociális hozzájárulási adón túl a soros előrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszer zése, a nyelvvizsgapótlék, valamint minimálbér emelés miatti többletköltségek kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadásait a évi tényl eges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk meg. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások feladaton az alábbi tételek szerepelnek: - ISO minőségirányítási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos díj, - informatikai felügyelet szolgáltatás díja, - szoftver jogkövetés díja (pl. integrált számvitel i rendszer, BEFESZ program). Államigazgatási feladatok Pénzbeli és természetbeni juttatások tartalmazza a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, az alanyi lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyóg yellátás kiadásait és azok forrásösszetételét. 12

13 Önkormányzati intézmények 1) Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A feladatellátás az önkormányzat kötelező feladata az önkormányzati törvény alapján. Az intézményi keretszám meghatározása az alábbiak szer int történt: lebontásra került az intézmény részére az általa elkészített jegyzéken s zereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A személyi jutta tásokra lebontott összeg tartalmazza az óvodapedagógusok szeptember 1-jén esedékes bé remelkedését is. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében megbízási dí j került lebontásra. A dologi kiadásokra betervezett összeg a évi tényleges kiadást tü krözi. Kalkulálva lett az óvoda területén megtalálható udvari játékok (mászókák) minőségbizto sítási vizsgálatával, melynek várható összege e Ft. A korábbi évekhez hasonlóan az ingyenesen étkezők, illetve az 50 %-os térítési díjat fizetők után az önkormányzat megfina nszírozta a nyersanyagnormát és az arra eső Áfá-t. A rehabilitációs hozzájárulás forrását 5 fő után, teljes évre tartalmazza a számítás. Ez összeg szerint e Ft, mellyel az intézményn ek lehetősége nyílik csökkentett munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására. Az a lkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összeggel fizetik meg az étk ezési térítési díjat. Az ebből származó többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dolog i kiadások fedezetére, melynek kalkulált összege e Ft. Központi forrásból a feladatellátásra az önkormányz at e Ft-ot kap. Ezen felül az óvodás gyermekek és a Petritelepi Általános Iskola tanulóira eső étkezési normatíva e Ft. Így az intézmény összesen e Ft állami támogatás ban részesül. Az önkormányzat e Ft finanszírozást biztosít a z intézmény számára. Bölcsőde Az intézményben 6 főt foglalkoztatnak. A dologi kia dások a évben lebontott szinten kerültek meghatározásra. A bölcsődei ellátásra e Ft állami támogatást kap a város. Az önkormányzat e Ft finanszírozást biztosít az intézmény számára. 2) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete A GESZ január 1-jétől látja el a következő fe ladatokat: az önkormányzathoz tartozó intézmények kivéve a P olgármesteri Hivatal és Püspökladány Város Önkormányzata gazdálkodási fel adatai, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartás a alá kerülő oktatási intézmények működtetési feladatai: általános iskolá k, zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat, kollégium esetében a karbantartási é s takarítási feladatokat, a Kálvin Téri Általános Iskola és a Petőfi Sándor Á ltalános Iskola ellátottai, illetve a középiskolai ellátottak számára biztosítja az étkez tetést az adott intézmények konyháinak működtetésével decemberében megnyitott a Püspökladányi TÉKA üzlet a Tesco Áruházban. A feladat ellátásához 2 fő alkalmazott felvétele vált szükség essé. Lebontásra került az intézmény részére az általa el készített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A dologi kiadások a évi tényleges költségek a lapján kerültek meghatározásra. A rehabilitációs hozzájárulás forrását 3,6 fő után, t eljes évre tartalmazza a számítás. Ez összeg szerint e Ft, mellyel az intézménynek lehetős ége nyílik csökkentett munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására. Lebontásra került továbbá az ingyenesen étkezők és az 50 %-os díjkedvezményben részesülők nyersanyag normaköltsége és az arra jutó ÁFA összeg e. Az alkalmazottak és a vendégek a rezsiköltséggel növelt összegben fizetik meg az étk ezési térítési díjat, melyből származó 13

14 többletbevételt az intézmény visszaforgatja a dolog i kiadások fedezetére. Ennek kalkulált összege e Ft. 3) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum A múzeum működtetéséhez jogszabály alapján mivel területi múzeumnak minősül - 4 fő létszám szükséges. Ezen a szakfeladaton jelenleg 3 fő a képviselő-testület által engedélyezett létszám, ezért 1 fő létszámemelés szükséges. Lebontásra került az intézmény részére az általa el készített jegyzéken szereplő dolgozók bére és szociális hozzájárulási adója a teljes évre. A d ologi kiadások az intézmény által kimutatott évi tényleges teljesítés szintjén kerültek be állításra. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁ ZATOK 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorn a hálózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok telj esítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl, meglévő rendszer fejlesztésére és a s zennyvíz-telep felújítására is sor kerül. A év I. negyedévében lezárult a beruházás közbe szerzése. A nyertes kivitelezővel április 2-án kötött szerződést az önkormányzat, mel y alapján a kivitelezés időtartama 15 hónap, mely magában foglalja a 3 hónap próbaidőt. J elenleg a módosított ütemben történik a műszaki kivitelezés. 2) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete határozatot hozott márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztés ére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Keré kpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, P üspökladány, belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petőfi Sándor utca Erdő utca - Petri Pál utca K arcagi utca Árpád utca, valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán léte sült kerékpárút. A Támogatási Szerződés szeptember 12-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során júniusában megtörtént. A nyerte s konzorcium a beruházást 2013-ban befejezte. Műszaki átadásra 2013.december 30-án ker ült sor. A pályázat elszámolására és zárására I. negyedévében kerül sor. Az elkész ült létesítmény forgalomba helyezési engedélyét az önkormányzat megkérte. 3) Öntsünk tiszta vizet a pohárba (KEOP) Az ivóvízminőség javító program keretében az önkorm ányzat sikeresen pályázott. A támogatási szerződés szeptember 10-én aláírás ra került. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonstrukciója tör ténik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-mangán és arzéns zűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfelelnek majd a 201/ (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. Az ivóvízminőség javító programra kií rt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési szerződés aláírásra került. Kiegészítő munka igény merült fel, melyet a közreműködő Energia Központ jóváhagyott. Ebből több ségében a vízműtelep épületeinek a 14

15 felújítása történik meg. A kivitelezés befejezéséne k szerződés szerinti befejezési határideje április 8. 4) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Te rv keretében meghirdetett az Észak- Alföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhív ására, Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a váro s gyűjtő út hálózatába címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat által érintett útszakaszoka t: Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza), Kálvin János utca, Árpád u tca, Karcagi utca. Továbbá, az Árpád utcán egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút ki alakítása a Széchenyi és Kaán Károly utcák közötti szakaszán. A támogatási szerződés meg kötésre került. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés lezárult. Meg történt a szerződéskötés a nyertes Colas Út Zrt-vel. A kivitelező kiegészítő építési tevéken ység igénnyel lépett fel, melyet a műszaki ellenőr és az ÉARFÜ megalapozottnak ítélt. A kiegés zítő építési tevékenység műszaki átadása december 12-én megtörtént. A kivitele zési határidő december 31-ig történő meghosszabbításához a közreműködő szervezet hozzájárult. A főszerződés szerinti kivitelezés lezárult, december 30-án műszaki átadása megtörtént. A pályázat elszámolására és zárására I. negyedévében ker ül sor. Az elkészült létesítmény forgalomba helyezési engedélyét és a vízjogi üzemel ési engedélyét az önkormányzat megkérte. 5) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyú ló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmart in településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország Románia Határon Átny úló Együttműködési Program keretén belül közös pályázatot nyújtott b e útépítés/felújítás tevékenységi területre A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejleszt ése Sinmartin és Püspökladány városok között címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása fog megtörténni: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15. előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Da mjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, K ismester utca és Hajdú utca. A pályázat benyújtása megtörtént, augusztus hónapban született pozitív döntés az elbírálás során. Az önkormányzat augusztusában aláírt az Együttmű ködési Megállapodást Sinmartin városával. A Főszerződést októberében írták a lá a felek. Jelenleg a Társfinanszírozási szerződésnek a Közreműködő Szervezet általi aláírás a van folyamatban. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A beruházás kivitelezőjének k iválasztása folyamatban van. A projekt zárására a támogatási szerződés szerint év vé géig kerül sor. 6) Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejleszté se (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 108/2012. (VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-4.1.2/A-1 2 kódszámú Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében a petritelepi és újtelepi orvosi rendelők felújítása, bővítése, valamint a rendelők eszközbeszerzése történne meg. A pályázat december 28-án benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészültek. A projektmen edzser és műszaki ellenőr kiválasztása folyamatba van, ezt követően a kivitelező kiválaszt ására kerül sor, közbeszerzési eljárás keretében. A projekt zárására a támogatási szerződé s szerint év végéig kerül sor. 15

16 7) Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-1 2 kódszámú Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, Püspökladány a hagyományokra építő aktív város címmel. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. Pályázat ele mei: piac és közösségi tér kialakítása a vásártéren, szabadtéri színház kiépítése, közlekedé si fejlesztések a művelődési ház környezetében, feltáró út létrehozása a művelődési ház környezetében, polgármesteri hivatal felújítása és "Soft" elemek. A projektet a támogatá si szerződés szerint december 31-én kell lezárni. A piac építési engedélye kiadmányozás ra került, még nem jogerős. A gyalogút engedélyeztetése folyamatban van. A kiviteli tervek et decemberében a tervező benyújtotta önkormányzathoz. A szabadtéri színház é s közlekedési létesítmények fejlesztésének belvízelvezetés vízjogi engedélyezés i eljárása folyamatba van. Jelenleg a megfelelő közbeszerzési eljárás megalapozása illetv e kivitelező kiválasztása zajlik. 8) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata a 145/2012. (XI.8) önkormányzati testületi határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészet ek Kollégiuma pályázati felhívására Karacs Ferenc térkép- és rézmetsző városunk szülött e bronzszobrának állítására pályázatot nyújtott be. A szobor a Gagarin utca Bajcsy-Zsili nszky utca sarkán, a gimnázium előtt kerül felállításra. A támogatás megítéléséről december 21-én kaptunk értesítést. A támogatási szerződés aláírásra került, a kivitelezé s szeptemberében elkezdődött. A szobor március 16-án, Karacs Ferenc születésn apján kerül átadásra. A pénzügyi elszámolásra év I. félévében sor kerül. 9) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése a 45/2013. (IV. 29.) önk. testületi határozat alapján Az önkormányzat képviselő-testülete a 45/2013.(IV.2 9.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésé re. A pályázat benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatá si szerződés megkötésére év végén került sor. A beruházás megvalósításának határideje december 31. A beruházáshoz szükséges tervezést I. negyedévében meg kell valósítani. 10) "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökla dány lakóinak és vendégeinek" pályázat Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő testü lete a 78/2013. (VII.24.) határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújto tt be a Bihar-Sárrét LEADER HACS-hoz az Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspöklad ány lakóinak és vendégeinek címmel. A pályázat lehetőséget nyújt a Püspökladányi Gyógyfür dő főépülete előtti területre gyógyvizű, állandó kifolyású kút kialakítására, kút környezeté nek kialakítására, úgy hogy mindenki szabadon hozzájuthasson a gyógyvízhez. Kút turiszti kai attrakció is, mert díszkútként kerül kialakításra Győrfi Lajos szobrászművész elképzelés e szerint. A pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A pályázat zárásának határi deje december 31. Jelenleg a projekt előkészítése folyik. 11) Tiéd a város, te vigyázz rá! TÁMOP A projekt keretein belül egy rendezvénysátor kerül beszerzésre. 16

17 12) "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP A pályázat keretein belül krízisház felújítása fog megtörténni a Rákóczi u. 8. sz. alatt. 13) Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesz tése ÁROP 117/2013. (VIII.2.) A pályázat keretein belül szoftverbeszerzés fog meg valósulni. 14) Építünk rád Püspökladány TÁMOP A projekt keretein belül beszerzésre kerül egy univ erzális földmunkagép adapterekkel, illetve egyéb nagyértékű eszközök. 15) Téli közfoglalkoztatás Beszerzésre kerül kettő darab betonvágó, egy darab betonkeverő, kettő darab lapvibrátor. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mód osítása, akkor az erre betervezett e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. A püspökladányi telep helyű cégek kérelmére elindítottuk a rendezési terv módosítását, melyből eredő többletkö ltséget a vállalkozóknak kell megfizetniük. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkész ítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatá nak el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási E ngedélyét. Az engedélyes tervek 4 ütemben készültek el évben a IV. ütem tervké szítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A IV. ütem tervdokumentációja év I. negyedévében benyújtásra kerül a Tiszántúli Vízügyi Hatósághoz vízjogi engedélyezésr e. 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantar tása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a te lepülés városmarketing koncepcióját. Az elkészítés költségét a évi költségvetésében b iztosítva van. 5) Mezőőrök részére éjjellátó készülék beszerzése A mezőőri feladatok ellátásával kapcsolatban kettő darab éjjellátó eszköz kerül beszerzésre. 6) Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A bentlakásos otthon kialakításához szükséges e lőkészítő munkák év első felében megvalósultak júniusában a kivitelező kivála sztása megtörtént. A kivitelezés 17

18 folyamatban van. A befejezési határidő februá r. A saját beruházás lezárása 2014 első félévében sor kerül. 7) Városi Sporttelep öltöző felújítása Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 4/2014. (I.30.) számú határozatával döntött arról, hogy tulajdonában lévő Városi Sporttelep öltözőjének felújítása céljából a Püspökladányi Labdarúgó Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott Sporttelephely felújítási program TAO el őminősítési pályázat benyújtásához szükséges önrészt biztosítja. C) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-tes tület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készí tési költségei kerültek beépítésre. 2) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata 116/2012. (IX. 13. ) számú önkormányzati testületi határozata alapján pályázatot nyújtott be az Új Szé chenyi Terv keretén belül az ÉAOP /A.I-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és sz olgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püsp ökladányban címmel. A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Károly utcák ált al határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátó t, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalós ítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partnere a Püspökladányi Városüzemeltet ő és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént, a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírálás ellen kifogást nyújtott unk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyamatban van. 3) Napelemes megújuló energia Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 28-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4.2.0/A kódszámú pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be az intézményei en ergia szükségleteinek napenergiával történő ellátása céljából. Napenergia hasznosítást tervezünk a Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám, a Művelődési Központ Bajcsy-Zsilinszk y utca 2. szám, Katica Óvoda Bajcsy- Zsilinszky utca 8. szám, Napfény Óvoda Honvéd utca szám, Szivárvány Bölcsőde Honvéd utca 12. szám, Fészek Óvoda Zrínyi utca 2. s zám és a Nyitnikék Óvoda Karcagi utca 37. szám alatti épületeiben napelem és napkollektor felszerelésével. Jelenleg nincs pályázati kiírás. 4) Tüdőszűrő gép beszerzés A költségvetésbe betervezésre került a tüdőszűrő gé p beszerzéséhez szükséges forrás. 5) Önkormányzati utak építése Püspökladány belterületén jelenleg földút, szilárd burkolatú úttá történő kiépítése történne meg. Az útépítési engedélyes tervek 2009-ben elkész ültek. 18

19 6) Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felújítása a 10/2014. (II. 11.) önk. testületi határozat alapján Az önkormányzat képviselő-testülete a 10/2014. (II. 11.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felújítására. II. Egyéb fejlesztési kiadások Beépítésre került még számítástechnikai eszközbesze rzés; fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása; közbeszerzési, tanácsadási díjak; hatós ági, eljárási díjak; pályázatírás. III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre e Ft összegben. Ebből az alapból kell biztosítani olyan beruházások költségeit, melyekre nincs pályázati lehetőség. IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Ebben a fejezetben mutatjuk be a korábbi években fe lvett fejlesztési hiteleknek a évben esedékes tőketörlesztő részleteit. Az adósságkonszo lidáció által az Állam február 28-án vállalja át az önkormányzatok adósságállományát. Ad dig az időpontig egy hitel tőketörlesztése válik esedékessé, mely beállításra került a költségvetésbe. Püspökladány Város Önkormányzata évre terveze tt fejlesztési kiadásainak önerő szükséglete a még fel nem használt kötvényforrásból kerül biztosításra. Ennek részleteit a szöveges elemzés és a 3. melléklet tartalmazza. Összefoglaló A működési bevételek és kiadások összehasonlítása s orán megállapítható, hogy a fennálló forráshiány összege e Ft, amely az összes finanszírozási kiadás 7,5 %-a. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel, illetve átvett pénzeszköz betervezésével került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében Püspökla dány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 4. mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt millió Ft-ból t örténő támogatás elnyerése érdekében. A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, köve tkezetes és takarékos gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valam ennyi általa fenntartott intézményénél. Kérem a képviselő-testületet, hogy a évi költ ségvetési rendelet-tervezetet fogadja el. Püspökladány, február 13. Dombi Imréné polgármester 19

20 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./.. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felada tkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. (2) bekezdés c) po nt ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költs égvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadásokkal, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jel legű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással állapítja meg.

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. DECEMBER 31. II. ÜTEM Az előterjesztést

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2016. MÁJUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetés bevételei és kiadásai Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 11/214.(V.3.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 214. évi költségvetéséről szóló 4/214.(II.28) számú rendelet módosításáról 1

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben