Úny Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Úny Község Önkormányzata"

Átírás

1 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/ Fax: 33/ ============================================================== J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete január 28. napján megtartott ülésérıl Úny, február 6.

2 Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2. Tel.: 33/ ================================================================== 1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének január 28-án megtartott ülésérıl Az ülés helye: Községháza Úny, Kossuth L. u. 2. Az ülésen megjelentek: Pósfai József polgármester Borossné Bakon Erika képviselı Csákány Zoltán János képviselı Kovács Ferencné képviselı Molnár Ferencné képviselı Németh Dezsı Attila képviselı Podhorszki Attila képviselı Kovács Gyuláné körjegyzı Szabó Zsoltné pénzügyi fıelıadó Meghívott: Csánkné Kövess Gabriella Tagiskolavezetı Molnár Józsefné Tagóvodavezetı Bednanics Józsefné Telephelyvezetı Pluhár Károly IMS Magyarország (kereskedelmi vez.) Az ülést vezette: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Köszönti a megjelenteket, és akinek még nem tette, Boldog Újévet kíván, majd megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 8 megválasztott képviselı közül 7 fı jelen van. A meghívó szerinti napirend tárgyalását javasolja. Kérdezi, van-e módosító javaslat? Más javaslat hiányában kéri a napirend elfogadását. A képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 28.) Kt. határozata Az ülés napirendjérıl Napirend: 1.) Úny Község Önkormányzata évi költségvetési tervének megvitatása, elfogadása Elıadó: Pósfai József polgármester 2

3 2.) Pályázatírói szerzıdés megvitatása a szennyvízcsatorna pályázat elkészítésére Elıadó: Pósfai József polgármester Meghívott vendég: Pluhár Károly 3.) A luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése Elıadó: Pósfai József polgármester 4.) Egyebek. Elıadó: Pósfai József polgármester NAPIREND ELİTTI FELADATOK Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. számú melléklete.) Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2009. (I. 28.) Kt. határozata A két ülés közötti eseményekrıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót e l f o g a d j a. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 3

4 N A P I R E N D 1.) Napirend tárgyalása Úny Község Önkormányzata évi költségvetési tervének megvitatása, elfogadása Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete) Pósfai József polgármester: Az írásos elıterjesztést a Meghívóval egyidejőleg kézhez kapták a jelenlévık. A Pénzügyi Bizottság elızetesen véleményezte. Bevezetésként elmondja, hogy az állami normatívák nominálisan is csökkentek. Ennek ellenére a közelmúlt önkormányzati intézkedései (létszámcsökkentés, szemétdíj bevezetése), tartozások teljesítése (közvilágítás, Westel iparőzési adója), valamint a mozgókönyvtári szolgálat bevezetése és a szociális alapfeladatok térségi szintő társulása következtében, az önkormányzat költségvetése pozitív egyenleget mutat. A bevételnövelésre pályázáson kívül nincs ötlete, viszont a kiadások csökkentésével lehet még javítani az egyenlegen. A Társulási megállapodás elıírása szerint a tagintézmények költségvetését a hónap utolsó napjáig tovább kell küldeni a gesztornak, tehát ma el kell fogadni. A tagintézményi költségvetéséket megvizsgálta elmondja mi az ami új, és mi az, amin lehetne változtatatni. Új: Az ÖNO kistérségi társulásban mőködik január 1-tıl, ahol bizonyos juttatásokat egységesen kell kezelni. Ilyen az étkezési hozzájárulás. Ma tudta meg, hogy üdülési csekket is javasolnak 50 EFt/fı/év összegben. Az egységesség elvét önkormányzati szintre is kibıvítette, így az étkezési hozzájárulás (6 EFt/fı/hó) mindenhol tervezve van. Az üdülési csekket ilyen szinten nem tudja támogatni. Dorog tervezte a 13. havi bért, mint kiadást, de Csolnok nem kérte. Még az önkormányzati igazgatáson van ez tervezve. Igazából az egyenleget nem befolyásolja, mert állítólag utólag a Kincstár téríti ezeket a kifizetéseket. Új még, hogy kérték a normatívák minden tagintézménynél kerüljenek felhasználásra. Ez azt jelenti, hogy az eddigiektıl eltérı dologi kiadásokat is kell átadni az óvodánál. Így az óvodai étkeztetés kiadásai csökkentek. Az étel-beszerzés marad helyben. Módosító javaslatai: Tagiskolánál, tagóvodánál nem tudja elfogadni a túlóra egy részét és a helyettesítést, mint költséget. Szerinte az iskolában 3 pedagógus kötelezı óraszámába bele kell, hogy férjen a tagiskola mőködése. Leegyszerősítve, a 66 óra napi 13 órát jelent. Egy tanulócsoportra számítva ez 6,5 óra. E szerint, ha azt figyelembe sem veszik, hogy a napközi már csak egy csoport, 8-tól 15 óráig mőködhet az iskola. Ebbıl következıen a javaslata óvodánál 162 EFt + járulékai, az iskolánál pedig 226 EFt + járulékai elvonása. A tagiskolánál az 1,1 millió Ft karbantartásra, kisjavításra tervezett összeget javasolja az általános tartalékba áthelyezni, a pályázási kedvet növelendı, és majd önrészként felhasználni. Az ÖNO-nál az üdülési jegyet nem javasolja (100 EFt). Még az intézményvezetıi pótlék az, ami a társulás következtében felére csökkenthetı. Ma kapta meg a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás levelét, mely szerint a évi Únyra esı pályázati önerı Ft, ami a kiadásokat növeli, és az egyenleget csökkenti. Nincs tervezve még a tavalyi partfalpályázat tervezıi díja, ami csak ebben az évben kerül teljesítésre. Ez ~250 EFt. 4

5 Csánkné Köves Gabriella tagiskolavezetı: Kéri, hogy elıször a tagiskolát tárgyalja a Testület, mert buszhoz van kötve. A kötelezı órák levezetése nagyon le van egyszerősítve. İ a pedagógusai érdekeit is kell, hogy képviselje. A napközi vezetése szerinte tényleges túlóra, ezzel tervezett. Kéri számolni azzal is, hogy ennek elvonása miatt esetleg más munkahely után néznek a kolleganıi. Tételesen ismerteti a kért árajánlatok alapján, hogy az 1,1 millió Ft, mit takar. Kérdezte a csolnoki iskolaigazgatót pályázati lehetıségrıl, negatív választ kapott. Ezért tervezte be a költségvetésbe. Szeretné, ha ez maradna is a tervben. Pósfai József polgármester: Szerinte biztos lesz a külsı felújításra vonatkozó pályázat. Kompromisszumként javasolja az étkezési hozzájárulást elfogadni a túlóra kompenzációjaként. Az 1,1 millió Ft maradjon az iskolai étkeztetésen, de a felhasználását kéri az elsı félévre zárolni. Addig biztos kiderül lesz-e lehetıség pályázni. Borossné Bakon Erika képviselı: Mint gyakorló pedagógus naponta hallja, hogy az esztergomi iskolákban is milyen kiadási szigorításokat kénytelenek az igazgatók bevezetni. Úgy gondolja a polgármester javaslata teljesen humánus, hiszen az iskola és a munkahelyek megmaradnak. Bízik a kollegái jó belátásában. Mint a PB Elnöke is támogatja a javaslatot. Több hozzászólás, javaslat hiányában a Képviselı-testület eghangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2009. (I. 28.) Kt. határozata A tagiskola évi költségvetésének a kiegészítı támogatásáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatási intézmények közös fenntartásáról és fejlesztésérıl szóló Társulási megállapodás e) pontja alapján, a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Únyi Tagiskola évi költségvetésének tervét a módosító javaslatokkal - a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, az intézmény mőködtetésére Ft, azaz egymilliónyolcszázkilencvenhétezer Ft kiegészítı támogatást nyújt. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Elnökét értesítse. Felelıs: a polgármester Határidı: január 31. Pósfai József polgármester: Kérdezi a tagóvoda-vezetıt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Molnár Józsefné tagóvoda-vezetı: Ismerve a polgármester álláspontját a helyettesítésrıl, túlórázásról, nem tervezett ilyen kiadást, az óvodavezetı tervezte. Tudomásul veszi, ha nem lehet ilyen kiadás. Pósfai József polgármester: Természetesen az étkezési hozzájárulást az óvoda is megkapja. Kéri odafigyelni a normatíva pótigénylésére, mert szerinte az elmúlt évben 3-4 gyermekkel kevesebbre történt az igénylés. Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5

6 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2009. (I. 28.) Kt. határozata A tagóvoda évi költségvetésének kiegészítı támogatásáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatási intézmények közös fenntartásáról és fejlesztésérıl szóló Társulási megállapodás e. pontja alapján, a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Únyi Tagóvoda évi költségvetésének tervét a módosító javaslatokkal - a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, az intézmény mőködtetésére 0 Ft, azaz nulla Ft kiegészítı támogatást nyújt. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Elnökét értesítse. Felelıs: a polgármester Határidı: január 31. Pósfai József polgármester: Megkérdezi a Gondozási Központ vezetıjét kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Bednanits Józsefné intézményvezetı: Elmondja, hogy felújításra (új székek, padló) is tervezett, új székekre mindenképpen szükség van. Várja a kérdéseket. Kovács Gyuláné körjegyzı: Kérdezi, hogy a vezetıi pótlékon kíván-e változtatni a Testület? A 100 % a kötelezı. Jelenleg 200 %, amit kap. Podhorszki Attila képviselı: Javasolja 100 %-ra módosítani. Kovács Ferencné képviselı: Szintén a 100 %-ra tesz javaslatot. Több hozzászólás, javaslat hiányában a Képviselı-testület eghangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2009. (I. 28.) Kt. határozata A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelye évi költségvetésének a kiegészítı támogatásáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a DTKT Társulási Megállapodás III. fejezetének Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat alcíme elıírásai szerint, az Únyi Telephely évi költségvetésének tervét a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A telephely mőködtetéséhez Ft, azaz kettıszázhatvanegy ezer Ft kiegészítı támogatást nyújt. Felkéri a polgármestert, a határozatról a DTKT Elnökét értesítse. Felelıs: a polgármester Határidı: január 31. Pósfai József polgármester: Megköszöni az intézményvezetık megjelenését. Elmondja, hogy a többi szakfeladat, a jelenlegi információi ismeretében, reálisan van tervezve. Pontosan ma nem lehet megmondani, hogy az iparőzési adó bevétel, illetve a szociális kiadások (munkanélküliség, 6

7 közmunkaprogram), hogy alakulnak év közben, de bízik benne, hogy a tényleges alakulásuk sem ront az általános tartalék összegén, inkább javít. Ha nincs több észrevétel, javaslat, kéri a rendelettervezetet a mai módosítások beépítésével elfogadni. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi rendeletet alkotta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Kt. rendelete A évi költségvetési rendeletének az elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének évi költségvetésérıl a jegyzıkönyv 2. számú melléklete szerinti rendeletet alkotja. 2.) Napirend tárgyalása Pályázatírói szerzıdés megvitatása a szennyvízcsatorna pályázat elkészítésére Elıadó: Pósfai József polgármester (Szerzıdéstervezet a jegyzıkönyv melléklete) Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy a pályázatíró kiválasztásához szükséges egyszerő közbeszerzési eljárás, a Testület Közbeszerzési Szabályzatának megfelelıen megtörtént. A nyertes az IMS Magyarország Kft (székhely: 2133 Szıdliget, Rezeda u. 7.). A Bíráló Bizottság kérte, hogy a Megbízási Szerzıdést a Testület hagyja jóvá. Áttanulmányozva a szerzıdést az 5.2. pontot jelenlegi formájában talán feleslegesnek tartja, mert olyasmirıl ír általánosságban, ami a késıbbiek során részletesen le van szabályozva. Észrevétele még, hogy az Önkormányzat garanciája sikertelen pályázat esetében számára nem egyértelmő. Üdvözli Pluhár Károlyt az IMS Magyarország Kft kereskedelmi vezetıjét és megadja neki a szót. Pluhár Károlyt az IMS Magyarország Kft: Üdvözli a jelenlévıket. A várható pályázati kiírással összhangban tették meg ajánlatukat, ami viszonylag szolid ár, mert nem csak a pályázatírásról szól, hanem az ahhoz szükséges Megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésérıl, és sikeres pályázat esetén a beruházás közbeszerzésérıl. Így már csak a projektmenedzseri teendıket kell majd még közbeszereztetnie az Önkormányzatnak. A megbízási díj négy részösszegbıl áll, aminek elsı két részletét, sikeres pályázat esetén a támogatási szerzıdésének az aláírásakor kell teljesíteni. A másik kettıt csak eredményes pályázás esetén, a kivitelezıi közbeszerzés megtörténte után. A kérdéses pont kihagyható, de szerinte nem zavaró. A garancia szerinte megfelelı. A 13.3 pont a vállalási díj 25 %-ában határozza meg a kötelezettségüket nem teljesítés esetén. Ez szerinte egyértelmő, és olyan gesztus, ami nem általános a pályázatírói piacon. Várhatóan nagyobb lesz a verseny, mint 2008-ban, mert több tapasztalattal rendelkeznek a pályázatírók. Mégis kockáztatják a saját munkadíjukat sıt annál többet, bízván az eredményes pályázásban. 7

8 Pósfai József polgármester: Az már tudható, hogy a évi pályázat egy fordulós lesz, és várhatóan az elsı fél év vége a benyújtási határidı. Számára a kétfordulós volt a szimpatikusabb. Kérdezi, hogy egy forduló esetében milyen készültségő tervdokumentációt és engedélyeket (építési, vízjogi létesítési) kell mellékelni, mert ez egy újabb költségtényezı. Kérdezi még, hogy ezek intézése, megterveztetése kinek a feladata lesz? Csákány Zoltán János Képviselı: Kérdezi, hogy a 2008-ban készíttetett tervek hasznosíthatóak-e? Pluhár Károlyt az IMS Magyarország Kft: Ami biztos: egy fordulós pályázat lesz, és várhatóan a második negyedévben írják ki. Részletes kiviteli terv kell, aminek az elkészíttetése valóban ~6 millió Ft, de tud olyan tervezıkrıl, akik % elılegért dolgoznak, és a teljes összeget csak szintén a támogatási szerzıdés megkötése után kérik. A tervezı kiválasztását intézik, ha kapnak rá megbízást, de szerzıdni az Önkormányzatnak kell. A Megvalósíthatósági tanulmányt saját szakemberük készíti. Tervek használhatóak, de ha más tervezı lesz, és részletes kiviteli terv kell, akkor lehet szerencsésebb a teljesen új terv. Az építési és a vízjogi létesítési engedélyrıl tudtával egy igazolást kell mellékelni, hogy benyújtásra került a kérelem. Kovács Gyuláné körjegyzı: A lakossági aktivitással kapcsolatosan vannak aggályai, illetve ebbıl adódóan a közmőfejlesztési hozzájárulások beszedhetıségét illetıen. Mikorra várható az eredményhirdetés, illetve a beruházás? Pluhár Károlyt az IMS Magyarország Kft: Pályafutása során olyannal még nem találkozott, hogy a lakosság hozzáállása miatt hiúsult meg valahol is a szennyvízcsatornázás. Lehet, hogy házról-házra kell majd járni agitálni, de általában megértik az emberek ennek a fontosságát. İk is nagyon szívesen jönnek fórumokra, ha van rá igény. A lakossági hozzájárulás segítésére a szerzıdéskötés után elıtakarékossági szerzıdést kell kötni a legkedvezıbb ajánlatot tévı bankkal. Mire szükség lesz ezekre a pénzekre, a fele befizetésre kerül. Legjobb esetben idén még sor kerülhet a pályázat eredményhirdetésére. Ebben az esetben második felében tán megkezdhetı a beruházás. A teljes befejezés végére várható. Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2009. (I. 28.) Kt. határozata Megbízási szerzıdés megkötésérıl a KDOP évi Szennyvíz-elvezetés és kezelés fejlesztése címő pályázati felhívására történı pályázat elı- és elkészítésére Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete IMS-Úny-1/2009 jelő Megbízási szerzıdést a jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: Felelıs: Megküldésre 15 nap Pósfai József polgármester 8

9 3.) Napirend tárgyalása A luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Megadja a szót a Körjegyzı asszonynak. Kovács Gyuláné körjegyzı: Az Alkotmánybíróság a 155/2008. (XII.17.) AB határozat 3.) pontjában megállapította, hogy a luxusadóról szóló évi CXXI. törvény egésze alkotmányellenes, a törvényt megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság döntésébıl következıen, alkotmányellenessé vált a 4/2006. (III. 20.) Önk. rendelet a luxusadóról, ezért kell hatályon kívül helyezni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2009. (II. 2.) Kt. rendelete a luxusadóról szóló 4/2006. (XII. 8.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezésérıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, a luxusadóról szóló 4/2006. (XII. 8.) Önk. rendeletének a hatályon kívül helyezésérıl a jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti rendeletet alkotja. 4.) Napirend tárgyalása Egyebek Elıadó: Pósfai József polgármester a) OMSZ kérelme Pósfai József polgármester: Az OMSZ levélben kereste meg az Önkormányzatot, hogy a KEM-i szervezetének, a költségvetés tervezésekor nyújtsanak támogatást. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009. (I. 28.) Kt. határozata Az OMSZ KEM-i szervezetének anyagi támogatásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete az OMSZ KEM-i szervezetének felelısségteljes munkájához évben, Ft, azaz ötezer Ft anyagi támogatást nyújt, forráshiányos gazdálkodásának enyhítése érdekében. A támogatás fedezetéül az általános tartalékot jelöli meg. 9

10 Felhatalmazza a polgármester az összeg folyószámlára utalására. Határidı: Felelıs: 15 nap Polgármester b) İrangyal Európai Alapítvány kérelme Pósfai József polgármester: Ismerteti az İrangyal Európai Alapítvány megkeresését. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2009. (I. 28.) Kt. határozata Az İrangyal Európai Alapítvány kérelmének anyagi támogatásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete az İrangyal Európai Alapítvány kérelmének helyt ad, és a tatabányai Kersztesi Gergı speciális ültetıszék beszerzéséhez Ft, azaz ötezer Ft támogatást nyújt. A támogatás fedezetéül az általános tartalékot jelöli meg. Felhatalmazza a polgármester az összeg folyósítására. Határidı: Felelıs: 15 nap Polgármester c) Vasúti betontalpak árának a megvitatása Pósfai József polgármester: Emlékeztet, hogy a évi közmeghallgatáson lakossági igényként megfogalmazódott, hogy a Határ utcában deponált beton vasúti talpakat vásárolja meg az Önkormányzat, és építse bele a felvezetı útba. Megkereste a tulajdonost, ~300 db-ról van szó, és Ft között szeretné értékesíteni darabját. Ez esetben a földmunkákhoz gépet is biztosítana m hosszan lenne elég. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2009. (I. 28.) Kt. határozata Bontott vasúti betontalpak vételi ajánlatáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Targuba Béla, 2528 Úny, Határ u. 1. szám alatti lakos tulajdonát képezı, bontott vasúti betontalpak vételi árát 1000 Ft/db-ban határozza meg. Az adásvétel létrejötte esetén, fedezetül az általános tartalékot jelöli meg. Felhatalmazza a polgármester az egyeztetı tárgyalás lefolytatására. Határidı: Felelıs: következı testületi ülés Polgármester 10

11 d) Patakmeder nyárfáinak kivágása az únyi 53 hrsz-ú ingatlannal határos részén Pósfai József polgármester: Az únyi 19 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa megkereste a Körjegyzı asszonyt, hogy intézkedjen az únyi 53 hrsz-ú ingatlannal határos részen, az únyi 34 hrsz-ú patakmederben található nyárfák kivágásáról, mert azok veszélyeztetik az ingatlanát. Több éve húzódó kérésrıl van szó. Önkormányzati tulajdon a fa. Ingyen nem vágja ki senki. Nehezen megközelíthetı helyen vannak, alattuk be van építve. Több százezer Ft-ba kerülne a kivágatás. Javasolja, hogy ajánlják fel kivágásra a kérelmezınek. Ha neki sem kell, szakértıi véleménnyel támassza alá a kivágás szükségességét. Kovács Gyuláné körjegyzı: A fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a jegyzı engedélyezi a közterületen lévı fák kivágását, de a képviselı-testület hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A patak meder szélén, a kérelmezett szakaszon 7 nyárfa található, amelybıl 2 megdölt a kérelmezı ingatlana felé, ami veszélyeztetheti a szomszédos ingatlant. A két megdılt fa kivágásához a hozzájárulást javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2009. (I. 28.) Kt. határozata Közterületen lévı fák kivágásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Úny Község Önkormányzata tulajdonát képezı únyi 34. hrsz-ú patakmeder, 19 hrsz-ú ingatlan melletti szakaszán lévı nyárfák kivágását nem vállalja fel. Hozzájárulását adja, hogy a szomszédos 19 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a hét db nyárfa közül a 2 db megdılt nyárfát kivágják. Amennyiben a 2 fa kivágását felvállalni nem tudják, szakértıi véleménnyel igazolják, hogy a nyárfák élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztetnek, és e veszély másként nem hárítható el. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester e) A kábeltv szolgáltatás ÁSZF-nek módosítása Pósfai József polgármester: Az elmúlt évben változtak a mősorszórást szabályozó törvényi elıírások. Ezért szükséges az Általános Szerzıdési Feltételek módosítása. Lényeges változtatások nem történtek. Az apró változtatások lényege a szolgáltatás színvonalának emelése és az elıfizetık nagyobb védelme. A mősorszórási lista lett még pontosítva. Egységes szerkezetben a nagy terjedelemre való tekintettel -ben megkapták a Képviselık az ÁSZF-et. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2009. (I. 28.) Kt. határozata A vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételeinek a módosításáról 11

12 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint tulajdonos és szolgáltató, az Általános Szerzıdési Feltételek a vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Úny Település közigazgatási területén címő szabályzatát a törvényi elıírásoknak megfelelıen módosítja, egységes szerkezetben a jegyzıkönyv mellékletét * képezı formában elfogadja. Határidı: Felelıs: folyamatos polgármester Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 19 óra 35 perckor bezárta. K.m.f. P ó s f a i József s.k. polgármester Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı * Az Általános Szerzıdési Feltételek megtalálható a honlap kábeltv menüpontja alatt. 12

13 1. számú melléklet ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTİL 2528 ÚNY, KOSSUTH L. U. 2. Iktatószám: Ú-126-1/2009. E L İ T E R J E S Z T É S Készült: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének január 27. napján tartandó ülésére. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. I. Lejárt határidejő határozatok: 126/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: A kábeltv hálózat. Belépési (Bekapcsolási) díj akciója meghirdetve. Eddig 15 új igénylı van. 127/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: A Szolgáltató a települési hulladékra vonatkozó közszolgálati díj számításáról, a 64/2008. (III. 28.) kormányrendelet alapján Úny községben évre szóló határozati kivonat idıben postázva. 130/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: A LEADER Európa Falu tábla kihelyezésre került. 132/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: Földanya Alapítvány Ültess fát a jövınek akciójában való részvételünkrıl határozati kivonat megküldve. 133/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: Az Idısek karácsonyi ajándékozása határidıre megtörtént. 134/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: Új Dózsa György utca kátyúzása még Karácsony elıtt megtörtént. 135/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: A helyi Gondozási Központ megszüntetı okirat idıben postáztuk. 137/2008. (XII. 30.) Kt. határozat: A 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet szerinti pályázat benyújtása az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatás elnyerésére, határidıre megtörtént. 138/2008. (XII. 30.) Kt. határozat: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról a határozati kivonatot idıben postáztuk. 13

14 139/2008. (XII. 30.) Kt. határozat: A Pedagógiai Szakszolgálati feladatok ellátásáról a határozati kivonatot idıben postáztuk. 140/2008. (XII. 30.) Kt. határozat: A Községháza felújítási terve idıben megrendelve, és határidıre el is készült. II. Két ülés közötti fontosabb események: XII. 06. Úny: a Mikulás Únyon házhoz ment. Köszönet érte a Carino Lovas SE-nek. XII. 17. Úny: Egyeztetı megbeszélés az IMS Magyarország képviselıjével Községháza pályázatról. XII. 18. Dorog: A DTKT decemberi közgyőlése. XII. 19. Csolnok: A Gerecse-Pilis Vízitársulat IB-nak Közgyőlése. XII. 23. Úny: Az idısek karácsonyi ajándékozása I. 10. Úny: a községháza felújítása pályázat véglegesítése, benyújtása. I. 13. Dorog: Tájékoztató a Kistérségi Alapellátó Szociális Társulás aktuális kérdéseirıl. I. 27. Tatabánya: A Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács ülése. I. 28. Bábolna: TÖOSZ KEM-i éves értekezlete. I. 28. Úny: A helyi ISZB ülése III. Átruházott hatáskörben hozott döntések: Polgármester határozatai: Temetési segély: - Az Igazgatási és Szociális Bizottság határozatai: Átmeneti segély: Két fı részére került megállapításra összesen 7000 Ft összegben. Kérem az elıterjesztésem megvitatás utáni elfogadását. Úny, január 27. P ó s f a i József s.k. Polgármester 14

15 2. számú melléklet Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Önk. rendelete Úny Község Önkormányzata évi költségvetésérıl Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdése alapján, figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm rendelet 29. -ában meghatározottakat, a évi költségvetésérıl és annak végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi rendeletet alkotja: ELSİ RÉSZ Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fıösszege 1. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetése bevételi fıösszegét ezer forintban kiadási fıösszeget ezer forintban állapítja meg. 2. (1) Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 1. -ban megállapított bevételeit forrásonként részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg részletezését, költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét a Képviselı-testület e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó feladatait és elıirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat közvetett támogatásait az 5. számú kimutatás tartalmazza. (6) Az 1. szerinti bevételi és kiadási fıösszegen belül a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok évi alakulását mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 6. számú melléklet mutatja be. (7) Az 1. -ban megállapított bevételi és kiadási fıösszegek, valamint a költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási elıirányzatok címek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 7. számú melléklete mutatja be. (8) Az 1. szerinti bevételi és kiadási fıösszeg figyelembevételével összeállított elıirányzat-felhasználási ütemtervet és likviditási tervet e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (9) Az önkormányzat évi pénzmaradványát a melléklet 9. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (10) Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történı hozzájárulásokat az Önkormányzat nem tervez. 3. A képviselı-testület a címrendet, az államháztartásról szóló törvény 67. -a alapján, a 10. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés egyes elıirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetıleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések 5. Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselıtestület a következık szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: ezer Ft 15

16 Ebbıl: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 6. Az önkormányzat felújításait célonként a 11. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 12. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat egyéb az 5. -ban és 6. -ban megállapított elıirányzatokba nem tartozó (hitelek, kölcsönök, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások) belföldi finanszírozási kiadásainak évi elıirányzata 750 ezer Ft, 8. (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi tartaléka összesen: ezer Ft, Ebbıl: az általános tartalék ezer Ft, amely év közben a mőködési, valamint a rendkívüli kiadások fedezetéül szolgál. (3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. 9. A képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 13. számú melléklet szerint 6 fıben állapítja meg. MÁSODIK RÉSZ A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. (1) A Képviselı-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és Dág-Úny Körjegyzıséget a költségvetésben elıírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetık. 11. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatók (2) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a kiemelt elıirányzatok, és a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. 12. Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete számláját az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dorogi Fiókja vezeti. 13. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdálkodása 14. Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve Dág-Úny Körjegyzıséget is - a jóváhagyott elıirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Elıirányzat-módosítás az önkormányzati költségvetési intézményeknél 15. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi elıirányzatokon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı 16

17 képviselı-testületi tájékoztatás után történhet. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen elıirányzat maradványa fordítható képviselı-testületi jóváhagyást követıen, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat. (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzataiktól - a személyi juttatások kivételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. Vegyes és záró rendelkezések 16. (1) E rendelet visszamenıleg január l. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel - gondoskodik, (3) A Képviselı-testület a évi költségvetési rendeletének a hatályba lépéséig felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére biztosítsa a fedezetet, az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére. (4) E rendelet mellékletei: 1. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szerveinek címenkénti évi bevételei forrásonként 2. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szerveinek - címenkénti évi mőködési, fenntartási kiadásai 3. számú melléklet Az Önkormányzat évi pénzforgalmi mérlege 4. számú melléklet Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai 5. számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásai 6. számú melléklet Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok évi alakulása 7. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szerveinek mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai együttesen 8. számú melléklet évi elıirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv 9. számú melléklet Az Önkormányzat évi pénzmaradvány-kimutatása 10. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésének címrendje 11. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek évi felújítási elıirányzatai célonként 12. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásai feladatonként 13. számú melléklet A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı Pósfai József s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: Úny, február 2. Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı 17

18 1. számú melléklet Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Önk. rendeletéhez Elıirányzat csoport Kiemelt elıirányzat.részelıirányzat Al sz. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek címenkénti évi bevételei forrásonként Cím száma, neve: Költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételek Alcím száma: Szakfeladatok megnevezés: Óvodai intézmény i étkeztetés Iskolai Intézményi étkeztetés Önkorm. igazgatás Önk. feladatra Kábeltv nem tervezhetı Város- és Mővelıdési községgazdálkodás ház Köztemetı Közmővelıdés, könyvtár Szakfeladatok száma: Önkormányzat tervezett bevételei összesen MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési Egyéb saját bevétel I I I Intézményi ellátási díjak I I 2 Szolgáltatási díj bevétel Alaptev. összefüggı egyéb I 2 bevétel 1 Bérbeadás - - I 2 2 Alaptev. saj. szolg Intézmények ellenértéke egyéb sajátos I 3 bevétele I Bérleti és lízing Áfa díjbevételek bevételek, I 4 visszatérülések 1 ÁFA bevételek Kamatbevételek Áht. alrendszereinek mők bevétele 1 Önkormányzat sajátos I mőködési 2 Kommunális bevételei adó I 2 6 Iparőzési adó I 3 Pótlékok, bírságok I 4 Átengedett központi adók I 4 1 SZJA helyben I 4 2 maradó SZJA kiegészítés része 8 % I 4 4 Gépjármőadó I 4 5 Földbérbeadás TÁMOGATÁS, KIEG. ÉS ATV PÉNZESZK. 2 Önkorm. költségvetési támogatása 1 Normatív állami I hozzájárulás I Lakosságszámhoz kötött I norm. 1 Közcélú hj I I 2 foglalkoztatás Tel.önk. feladatai I I 3 Körjegyzıség - 2 I I 4 támogatása Pénzb. szociális I I 7 juttatások Közmővelıdési és I I 8 közgy. Tömegközlekedés feladat I I 9 Lakott külterület Mők. c. pénzeszköz átv. áht-n belül I Mők. célú pe. átvétel önk-tól Elızı évi pénzmaradvány BEVÉTELI FİÖSSZEG:

19 2. számú melléklet Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Önk. rendeletéhez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek - címenkénti évi mőködési, fenntartási kiadásai Cím száma, neve: Alcím száma: Szakfeladatok megnevezése: Óvodai étkeztetés Önkormányzati Iskolai étkeztetés ig. tev. Önkorm. elszámolásai Kábeltv üzemeltetés 2. költségvetési szervezethez nem kapcsolódó feladatok Város és község gazdálkodás Közvilágitási feladatok Közutak, hidak üzemeltetése Védınıi szolg. Mőv.ház tevékenys. Könyvtári tevékenys. Köztemetı fenntart. Települési hull. Rendszeres szoc. segély Eseti Pénzbeni Támogat. Önkormányzat tervezett kiadásai Szakfeladatok száma: összesen Elızı év eredeti eiöir.: Elızı év módosított elöir.: MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások I 1 Rendszeres személyi juttatások O O 430 O O O O 480 O O O O Alapilletménv Egyéb juttatások I 2 Nem rendszeres személyi juttatások O O O O O O O O O O O O Munkavégzéssel kapcsolatos juttatások O 2 O O O O O O O O O O O O O 2 Egyéb munkával kapcs. juttatások Szem. kapcs. költségtérítési hozzájárulás O O O O O O O O O O O O Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok O 7 O O O O 162 O O 200 O I Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék O Egészségügyi hozzájárulás Táppénz 3 3 O 3 O 3 Dologi és egyéb folyó kiadások O O O Dologi kiadások O O O I 1 Készlet beszerzése O O 240 O O O O O O Élelmiszer beszerzés (nversanyag) O gyógyszer-, vegyszer Irodaszer, nvomtatv. beszerzés Könyv, folyóira!t, egvéb info.h Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 1500 O Anyag, kis ért. t. eszk. besz O Munkaruha, védıruha Egyéb készletbeszerzés I 2 Kommunikációs szolgáltatás 6O O 1610 O O O O O O O O O Nem adatátviteli c. távközlési díj O Adatátviteli c. távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg I 3 Szolgáltatási kiadások O O O O O Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak 213 O Szállítási szolgáltatás O Gázenergia-szolgáltatás díja O Vill. energia-szolgáltatás díja O Víz- és csatornadíjak O 2 0O Karbantart., kisjavítási szolgáltatás O Egyéb üzemeltetés, fenntartás O O I 4 Vásárolt közszolgáltatás O Ált. forgalmi adó összesen O O O I Vás. termékek és szolgáltatások áfája I 6 Kiküldetés reprezentáció, reklám O O O O O 24 O O O O O O Belföldi kiküldetés Reprezentáció I 7 Egyéb dolgii kiadások Egyéb folyó kiadások O O 120 O O O O 22 O O O Adók, díjak, befizetések O O 120 O O O O 22 O O O Munkáltató által fizetett szja O Adók, díjak, egyéb befiz. O O Kamatkiadások O 5 O 5 O O O O O O O O O O O O Kamatkiadások áht-n kívülre Pénzeszközátadás, egyéb támogatás O O O 9115 O O O O O O O O O Mőködési célú pe. átad áht~n belülre O O O 9115 O O O O O O O O O O O l Körjegyzıségnek Tagiskolára Tagóvodára O O ÖNO Kistérségnek Családsegítınek Rekultivációs programra (Tatabánya) Társadalom- és szoc.pol juttatások O O O O O O O O O O O O O Önk. által folyósított ellátások O O O O O O O O O O O O O Gyermeknevelési támogatás O O Rászorultságtól függı szoc. ellátás O O O O O O O O O O O O O Aktív korúak ellátása Ápolási díj Idıskoruak járadéka Egyéb rászorultságtól. függı ellátás ] 3 Eseti pénzbeli ellátások O O O O O O O O O O O O O O l Temetési segély Átmeneti segély Természetben nyújtott szoc. ellátás O O O O O O O O O O O O O 30 O ] 4 3 Közgyógyel1átás HITEL, KÖLCS., ÉRTP. PÉNZF. N. KlFIZETÉSEK O O 750 O O O O O O O O O O O O I Felh. kölcsön visszafizetése áht-n kívülre FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási kiadások Beruházás forgalmi adója Pénzforgalom nélküli kiadások O O 5660 O O O O O O O O O O O O általános tartalék 5660 O 4 2 céltartalék 500 KIADÁSI FİÖSSZEG: ll Alkalmazotti létszám: évi bevétel: Egyenleg:

20 3. számú melléklet Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Önk. rendeletéhez Az Önkormányzat évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Sorszám évre I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mők. bev. (Komm. adó nélk.) Önkormányzat költségvetési tám. (fejl. tám. nélkül) Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú hitel 5 0 Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybev Mőködési célú bevételek ö s s z. ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z. ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei 16 Kommunális adó (ha fejlesztési célú) 17 0 Fejlesztési célú támogatások (cél-, címzett támogatás) 18 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 19 Felhalmozási Áfa visszatérülése 20 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja 21 Felhalmozási célú hitel (kötvény) 22 Elızı évi tartalékok 23 Felhalmozási célú bevételek ö s s z.( ) 24 0 Felhalmozási kiadások (Áfá-val) Felújítási kiadások (Áfá-val) 26 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 Felhalmozási célú hitel (kötv.) és kamatának visszafiz Tartalékok 29 0 Felhalmozási célú kiadások ö s s z.( ) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (07+23) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (14+28)

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben