Úny Község Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Úny Község Önkormányzata"

Átírás

1 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/ Fax: 33/ ============================================================== J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete január 28. napján megtartott ülésérıl Úny, február 6.

2 Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2. Tel.: 33/ ================================================================== 1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének január 28-án megtartott ülésérıl Az ülés helye: Községháza Úny, Kossuth L. u. 2. Az ülésen megjelentek: Pósfai József polgármester Borossné Bakon Erika képviselı Csákány Zoltán János képviselı Kovács Ferencné képviselı Molnár Ferencné képviselı Németh Dezsı Attila képviselı Podhorszki Attila képviselı Kovács Gyuláné körjegyzı Szabó Zsoltné pénzügyi fıelıadó Meghívott: Csánkné Kövess Gabriella Tagiskolavezetı Molnár Józsefné Tagóvodavezetı Bednanics Józsefné Telephelyvezetı Pluhár Károly IMS Magyarország (kereskedelmi vez.) Az ülést vezette: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Köszönti a megjelenteket, és akinek még nem tette, Boldog Újévet kíván, majd megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 8 megválasztott képviselı közül 7 fı jelen van. A meghívó szerinti napirend tárgyalását javasolja. Kérdezi, van-e módosító javaslat? Más javaslat hiányában kéri a napirend elfogadását. A képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 28.) Kt. határozata Az ülés napirendjérıl Napirend: 1.) Úny Község Önkormányzata évi költségvetési tervének megvitatása, elfogadása Elıadó: Pósfai József polgármester 2

3 2.) Pályázatírói szerzıdés megvitatása a szennyvízcsatorna pályázat elkészítésére Elıadó: Pósfai József polgármester Meghívott vendég: Pluhár Károly 3.) A luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése Elıadó: Pósfai József polgármester 4.) Egyebek. Elıadó: Pósfai József polgármester NAPIREND ELİTTI FELADATOK Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. számú melléklete.) Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2009. (I. 28.) Kt. határozata A két ülés közötti eseményekrıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót e l f o g a d j a. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 3

4 N A P I R E N D 1.) Napirend tárgyalása Úny Község Önkormányzata évi költségvetési tervének megvitatása, elfogadása Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete) Pósfai József polgármester: Az írásos elıterjesztést a Meghívóval egyidejőleg kézhez kapták a jelenlévık. A Pénzügyi Bizottság elızetesen véleményezte. Bevezetésként elmondja, hogy az állami normatívák nominálisan is csökkentek. Ennek ellenére a közelmúlt önkormányzati intézkedései (létszámcsökkentés, szemétdíj bevezetése), tartozások teljesítése (közvilágítás, Westel iparőzési adója), valamint a mozgókönyvtári szolgálat bevezetése és a szociális alapfeladatok térségi szintő társulása következtében, az önkormányzat költségvetése pozitív egyenleget mutat. A bevételnövelésre pályázáson kívül nincs ötlete, viszont a kiadások csökkentésével lehet még javítani az egyenlegen. A Társulási megállapodás elıírása szerint a tagintézmények költségvetését a hónap utolsó napjáig tovább kell küldeni a gesztornak, tehát ma el kell fogadni. A tagintézményi költségvetéséket megvizsgálta elmondja mi az ami új, és mi az, amin lehetne változtatatni. Új: Az ÖNO kistérségi társulásban mőködik január 1-tıl, ahol bizonyos juttatásokat egységesen kell kezelni. Ilyen az étkezési hozzájárulás. Ma tudta meg, hogy üdülési csekket is javasolnak 50 EFt/fı/év összegben. Az egységesség elvét önkormányzati szintre is kibıvítette, így az étkezési hozzájárulás (6 EFt/fı/hó) mindenhol tervezve van. Az üdülési csekket ilyen szinten nem tudja támogatni. Dorog tervezte a 13. havi bért, mint kiadást, de Csolnok nem kérte. Még az önkormányzati igazgatáson van ez tervezve. Igazából az egyenleget nem befolyásolja, mert állítólag utólag a Kincstár téríti ezeket a kifizetéseket. Új még, hogy kérték a normatívák minden tagintézménynél kerüljenek felhasználásra. Ez azt jelenti, hogy az eddigiektıl eltérı dologi kiadásokat is kell átadni az óvodánál. Így az óvodai étkeztetés kiadásai csökkentek. Az étel-beszerzés marad helyben. Módosító javaslatai: Tagiskolánál, tagóvodánál nem tudja elfogadni a túlóra egy részét és a helyettesítést, mint költséget. Szerinte az iskolában 3 pedagógus kötelezı óraszámába bele kell, hogy férjen a tagiskola mőködése. Leegyszerősítve, a 66 óra napi 13 órát jelent. Egy tanulócsoportra számítva ez 6,5 óra. E szerint, ha azt figyelembe sem veszik, hogy a napközi már csak egy csoport, 8-tól 15 óráig mőködhet az iskola. Ebbıl következıen a javaslata óvodánál 162 EFt + járulékai, az iskolánál pedig 226 EFt + járulékai elvonása. A tagiskolánál az 1,1 millió Ft karbantartásra, kisjavításra tervezett összeget javasolja az általános tartalékba áthelyezni, a pályázási kedvet növelendı, és majd önrészként felhasználni. Az ÖNO-nál az üdülési jegyet nem javasolja (100 EFt). Még az intézményvezetıi pótlék az, ami a társulás következtében felére csökkenthetı. Ma kapta meg a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás levelét, mely szerint a évi Únyra esı pályázati önerı Ft, ami a kiadásokat növeli, és az egyenleget csökkenti. Nincs tervezve még a tavalyi partfalpályázat tervezıi díja, ami csak ebben az évben kerül teljesítésre. Ez ~250 EFt. 4

5 Csánkné Köves Gabriella tagiskolavezetı: Kéri, hogy elıször a tagiskolát tárgyalja a Testület, mert buszhoz van kötve. A kötelezı órák levezetése nagyon le van egyszerősítve. İ a pedagógusai érdekeit is kell, hogy képviselje. A napközi vezetése szerinte tényleges túlóra, ezzel tervezett. Kéri számolni azzal is, hogy ennek elvonása miatt esetleg más munkahely után néznek a kolleganıi. Tételesen ismerteti a kért árajánlatok alapján, hogy az 1,1 millió Ft, mit takar. Kérdezte a csolnoki iskolaigazgatót pályázati lehetıségrıl, negatív választ kapott. Ezért tervezte be a költségvetésbe. Szeretné, ha ez maradna is a tervben. Pósfai József polgármester: Szerinte biztos lesz a külsı felújításra vonatkozó pályázat. Kompromisszumként javasolja az étkezési hozzájárulást elfogadni a túlóra kompenzációjaként. Az 1,1 millió Ft maradjon az iskolai étkeztetésen, de a felhasználását kéri az elsı félévre zárolni. Addig biztos kiderül lesz-e lehetıség pályázni. Borossné Bakon Erika képviselı: Mint gyakorló pedagógus naponta hallja, hogy az esztergomi iskolákban is milyen kiadási szigorításokat kénytelenek az igazgatók bevezetni. Úgy gondolja a polgármester javaslata teljesen humánus, hiszen az iskola és a munkahelyek megmaradnak. Bízik a kollegái jó belátásában. Mint a PB Elnöke is támogatja a javaslatot. Több hozzászólás, javaslat hiányában a Képviselı-testület eghangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2009. (I. 28.) Kt. határozata A tagiskola évi költségvetésének a kiegészítı támogatásáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatási intézmények közös fenntartásáról és fejlesztésérıl szóló Társulási megállapodás e) pontja alapján, a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Únyi Tagiskola évi költségvetésének tervét a módosító javaslatokkal - a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, az intézmény mőködtetésére Ft, azaz egymilliónyolcszázkilencvenhétezer Ft kiegészítı támogatást nyújt. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Elnökét értesítse. Felelıs: a polgármester Határidı: január 31. Pósfai József polgármester: Kérdezi a tagóvoda-vezetıt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Molnár Józsefné tagóvoda-vezetı: Ismerve a polgármester álláspontját a helyettesítésrıl, túlórázásról, nem tervezett ilyen kiadást, az óvodavezetı tervezte. Tudomásul veszi, ha nem lehet ilyen kiadás. Pósfai József polgármester: Természetesen az étkezési hozzájárulást az óvoda is megkapja. Kéri odafigyelni a normatíva pótigénylésére, mert szerinte az elmúlt évben 3-4 gyermekkel kevesebbre történt az igénylés. Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5

6 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2009. (I. 28.) Kt. határozata A tagóvoda évi költségvetésének kiegészítı támogatásáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatási intézmények közös fenntartásáról és fejlesztésérıl szóló Társulási megállapodás e. pontja alapján, a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Únyi Tagóvoda évi költségvetésének tervét a módosító javaslatokkal - a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, az intézmény mőködtetésére 0 Ft, azaz nulla Ft kiegészítı támogatást nyújt. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Elnökét értesítse. Felelıs: a polgármester Határidı: január 31. Pósfai József polgármester: Megkérdezi a Gondozási Központ vezetıjét kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Bednanits Józsefné intézményvezetı: Elmondja, hogy felújításra (új székek, padló) is tervezett, új székekre mindenképpen szükség van. Várja a kérdéseket. Kovács Gyuláné körjegyzı: Kérdezi, hogy a vezetıi pótlékon kíván-e változtatni a Testület? A 100 % a kötelezı. Jelenleg 200 %, amit kap. Podhorszki Attila képviselı: Javasolja 100 %-ra módosítani. Kovács Ferencné képviselı: Szintén a 100 %-ra tesz javaslatot. Több hozzászólás, javaslat hiányában a Képviselı-testület eghangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2009. (I. 28.) Kt. határozata A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelye évi költségvetésének a kiegészítı támogatásáról Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a DTKT Társulási Megállapodás III. fejezetének Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat alcíme elıírásai szerint, az Únyi Telephely évi költségvetésének tervét a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A telephely mőködtetéséhez Ft, azaz kettıszázhatvanegy ezer Ft kiegészítı támogatást nyújt. Felkéri a polgármestert, a határozatról a DTKT Elnökét értesítse. Felelıs: a polgármester Határidı: január 31. Pósfai József polgármester: Megköszöni az intézményvezetık megjelenését. Elmondja, hogy a többi szakfeladat, a jelenlegi információi ismeretében, reálisan van tervezve. Pontosan ma nem lehet megmondani, hogy az iparőzési adó bevétel, illetve a szociális kiadások (munkanélküliség, 6

7 közmunkaprogram), hogy alakulnak év közben, de bízik benne, hogy a tényleges alakulásuk sem ront az általános tartalék összegén, inkább javít. Ha nincs több észrevétel, javaslat, kéri a rendelettervezetet a mai módosítások beépítésével elfogadni. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi rendeletet alkotta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Kt. rendelete A évi költségvetési rendeletének az elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének évi költségvetésérıl a jegyzıkönyv 2. számú melléklete szerinti rendeletet alkotja. 2.) Napirend tárgyalása Pályázatírói szerzıdés megvitatása a szennyvízcsatorna pályázat elkészítésére Elıadó: Pósfai József polgármester (Szerzıdéstervezet a jegyzıkönyv melléklete) Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy a pályázatíró kiválasztásához szükséges egyszerő közbeszerzési eljárás, a Testület Közbeszerzési Szabályzatának megfelelıen megtörtént. A nyertes az IMS Magyarország Kft (székhely: 2133 Szıdliget, Rezeda u. 7.). A Bíráló Bizottság kérte, hogy a Megbízási Szerzıdést a Testület hagyja jóvá. Áttanulmányozva a szerzıdést az 5.2. pontot jelenlegi formájában talán feleslegesnek tartja, mert olyasmirıl ír általánosságban, ami a késıbbiek során részletesen le van szabályozva. Észrevétele még, hogy az Önkormányzat garanciája sikertelen pályázat esetében számára nem egyértelmő. Üdvözli Pluhár Károlyt az IMS Magyarország Kft kereskedelmi vezetıjét és megadja neki a szót. Pluhár Károlyt az IMS Magyarország Kft: Üdvözli a jelenlévıket. A várható pályázati kiírással összhangban tették meg ajánlatukat, ami viszonylag szolid ár, mert nem csak a pályázatírásról szól, hanem az ahhoz szükséges Megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésérıl, és sikeres pályázat esetén a beruházás közbeszerzésérıl. Így már csak a projektmenedzseri teendıket kell majd még közbeszereztetnie az Önkormányzatnak. A megbízási díj négy részösszegbıl áll, aminek elsı két részletét, sikeres pályázat esetén a támogatási szerzıdésének az aláírásakor kell teljesíteni. A másik kettıt csak eredményes pályázás esetén, a kivitelezıi közbeszerzés megtörténte után. A kérdéses pont kihagyható, de szerinte nem zavaró. A garancia szerinte megfelelı. A 13.3 pont a vállalási díj 25 %-ában határozza meg a kötelezettségüket nem teljesítés esetén. Ez szerinte egyértelmő, és olyan gesztus, ami nem általános a pályázatírói piacon. Várhatóan nagyobb lesz a verseny, mint 2008-ban, mert több tapasztalattal rendelkeznek a pályázatírók. Mégis kockáztatják a saját munkadíjukat sıt annál többet, bízván az eredményes pályázásban. 7

8 Pósfai József polgármester: Az már tudható, hogy a évi pályázat egy fordulós lesz, és várhatóan az elsı fél év vége a benyújtási határidı. Számára a kétfordulós volt a szimpatikusabb. Kérdezi, hogy egy forduló esetében milyen készültségő tervdokumentációt és engedélyeket (építési, vízjogi létesítési) kell mellékelni, mert ez egy újabb költségtényezı. Kérdezi még, hogy ezek intézése, megterveztetése kinek a feladata lesz? Csákány Zoltán János Képviselı: Kérdezi, hogy a 2008-ban készíttetett tervek hasznosíthatóak-e? Pluhár Károlyt az IMS Magyarország Kft: Ami biztos: egy fordulós pályázat lesz, és várhatóan a második negyedévben írják ki. Részletes kiviteli terv kell, aminek az elkészíttetése valóban ~6 millió Ft, de tud olyan tervezıkrıl, akik % elılegért dolgoznak, és a teljes összeget csak szintén a támogatási szerzıdés megkötése után kérik. A tervezı kiválasztását intézik, ha kapnak rá megbízást, de szerzıdni az Önkormányzatnak kell. A Megvalósíthatósági tanulmányt saját szakemberük készíti. Tervek használhatóak, de ha más tervezı lesz, és részletes kiviteli terv kell, akkor lehet szerencsésebb a teljesen új terv. Az építési és a vízjogi létesítési engedélyrıl tudtával egy igazolást kell mellékelni, hogy benyújtásra került a kérelem. Kovács Gyuláné körjegyzı: A lakossági aktivitással kapcsolatosan vannak aggályai, illetve ebbıl adódóan a közmőfejlesztési hozzájárulások beszedhetıségét illetıen. Mikorra várható az eredményhirdetés, illetve a beruházás? Pluhár Károlyt az IMS Magyarország Kft: Pályafutása során olyannal még nem találkozott, hogy a lakosság hozzáállása miatt hiúsult meg valahol is a szennyvízcsatornázás. Lehet, hogy házról-házra kell majd járni agitálni, de általában megértik az emberek ennek a fontosságát. İk is nagyon szívesen jönnek fórumokra, ha van rá igény. A lakossági hozzájárulás segítésére a szerzıdéskötés után elıtakarékossági szerzıdést kell kötni a legkedvezıbb ajánlatot tévı bankkal. Mire szükség lesz ezekre a pénzekre, a fele befizetésre kerül. Legjobb esetben idén még sor kerülhet a pályázat eredményhirdetésére. Ebben az esetben második felében tán megkezdhetı a beruházás. A teljes befejezés végére várható. Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2009. (I. 28.) Kt. határozata Megbízási szerzıdés megkötésérıl a KDOP évi Szennyvíz-elvezetés és kezelés fejlesztése címő pályázati felhívására történı pályázat elı- és elkészítésére Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete IMS-Úny-1/2009 jelő Megbízási szerzıdést a jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: Felelıs: Megküldésre 15 nap Pósfai József polgármester 8

9 3.) Napirend tárgyalása A luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Megadja a szót a Körjegyzı asszonynak. Kovács Gyuláné körjegyzı: Az Alkotmánybíróság a 155/2008. (XII.17.) AB határozat 3.) pontjában megállapította, hogy a luxusadóról szóló évi CXXI. törvény egésze alkotmányellenes, a törvényt megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság döntésébıl következıen, alkotmányellenessé vált a 4/2006. (III. 20.) Önk. rendelet a luxusadóról, ezért kell hatályon kívül helyezni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2009. (II. 2.) Kt. rendelete a luxusadóról szóló 4/2006. (XII. 8.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezésérıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, a luxusadóról szóló 4/2006. (XII. 8.) Önk. rendeletének a hatályon kívül helyezésérıl a jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti rendeletet alkotja. 4.) Napirend tárgyalása Egyebek Elıadó: Pósfai József polgármester a) OMSZ kérelme Pósfai József polgármester: Az OMSZ levélben kereste meg az Önkormányzatot, hogy a KEM-i szervezetének, a költségvetés tervezésekor nyújtsanak támogatást. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009. (I. 28.) Kt. határozata Az OMSZ KEM-i szervezetének anyagi támogatásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete az OMSZ KEM-i szervezetének felelısségteljes munkájához évben, Ft, azaz ötezer Ft anyagi támogatást nyújt, forráshiányos gazdálkodásának enyhítése érdekében. A támogatás fedezetéül az általános tartalékot jelöli meg. 9

10 Felhatalmazza a polgármester az összeg folyószámlára utalására. Határidı: Felelıs: 15 nap Polgármester b) İrangyal Európai Alapítvány kérelme Pósfai József polgármester: Ismerteti az İrangyal Európai Alapítvány megkeresését. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2009. (I. 28.) Kt. határozata Az İrangyal Európai Alapítvány kérelmének anyagi támogatásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete az İrangyal Európai Alapítvány kérelmének helyt ad, és a tatabányai Kersztesi Gergı speciális ültetıszék beszerzéséhez Ft, azaz ötezer Ft támogatást nyújt. A támogatás fedezetéül az általános tartalékot jelöli meg. Felhatalmazza a polgármester az összeg folyósítására. Határidı: Felelıs: 15 nap Polgármester c) Vasúti betontalpak árának a megvitatása Pósfai József polgármester: Emlékeztet, hogy a évi közmeghallgatáson lakossági igényként megfogalmazódott, hogy a Határ utcában deponált beton vasúti talpakat vásárolja meg az Önkormányzat, és építse bele a felvezetı útba. Megkereste a tulajdonost, ~300 db-ról van szó, és Ft között szeretné értékesíteni darabját. Ez esetben a földmunkákhoz gépet is biztosítana m hosszan lenne elég. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2009. (I. 28.) Kt. határozata Bontott vasúti betontalpak vételi ajánlatáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Targuba Béla, 2528 Úny, Határ u. 1. szám alatti lakos tulajdonát képezı, bontott vasúti betontalpak vételi árát 1000 Ft/db-ban határozza meg. Az adásvétel létrejötte esetén, fedezetül az általános tartalékot jelöli meg. Felhatalmazza a polgármester az egyeztetı tárgyalás lefolytatására. Határidı: Felelıs: következı testületi ülés Polgármester 10

11 d) Patakmeder nyárfáinak kivágása az únyi 53 hrsz-ú ingatlannal határos részén Pósfai József polgármester: Az únyi 19 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa megkereste a Körjegyzı asszonyt, hogy intézkedjen az únyi 53 hrsz-ú ingatlannal határos részen, az únyi 34 hrsz-ú patakmederben található nyárfák kivágásáról, mert azok veszélyeztetik az ingatlanát. Több éve húzódó kérésrıl van szó. Önkormányzati tulajdon a fa. Ingyen nem vágja ki senki. Nehezen megközelíthetı helyen vannak, alattuk be van építve. Több százezer Ft-ba kerülne a kivágatás. Javasolja, hogy ajánlják fel kivágásra a kérelmezınek. Ha neki sem kell, szakértıi véleménnyel támassza alá a kivágás szükségességét. Kovács Gyuláné körjegyzı: A fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a jegyzı engedélyezi a közterületen lévı fák kivágását, de a képviselı-testület hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A patak meder szélén, a kérelmezett szakaszon 7 nyárfa található, amelybıl 2 megdölt a kérelmezı ingatlana felé, ami veszélyeztetheti a szomszédos ingatlant. A két megdılt fa kivágásához a hozzájárulást javasolja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2009. (I. 28.) Kt. határozata Közterületen lévı fák kivágásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Úny Község Önkormányzata tulajdonát képezı únyi 34. hrsz-ú patakmeder, 19 hrsz-ú ingatlan melletti szakaszán lévı nyárfák kivágását nem vállalja fel. Hozzájárulását adja, hogy a szomszédos 19 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a hét db nyárfa közül a 2 db megdılt nyárfát kivágják. Amennyiben a 2 fa kivágását felvállalni nem tudják, szakértıi véleménnyel igazolják, hogy a nyárfák élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztetnek, és e veszély másként nem hárítható el. Határidı: Felelıs: azonnal polgármester e) A kábeltv szolgáltatás ÁSZF-nek módosítása Pósfai József polgármester: Az elmúlt évben változtak a mősorszórást szabályozó törvényi elıírások. Ezért szükséges az Általános Szerzıdési Feltételek módosítása. Lényeges változtatások nem történtek. Az apró változtatások lényege a szolgáltatás színvonalának emelése és az elıfizetık nagyobb védelme. A mősorszórási lista lett még pontosítva. Egységes szerkezetben a nagy terjedelemre való tekintettel -ben megkapták a Képviselık az ÁSZF-et. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2009. (I. 28.) Kt. határozata A vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételeinek a módosításáról 11

12 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint tulajdonos és szolgáltató, az Általános Szerzıdési Feltételek a vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Úny Település közigazgatási területén címő szabályzatát a törvényi elıírásoknak megfelelıen módosítja, egységes szerkezetben a jegyzıkönyv mellékletét * képezı formában elfogadja. Határidı: Felelıs: folyamatos polgármester Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 19 óra 35 perckor bezárta. K.m.f. P ó s f a i József s.k. polgármester Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı * Az Általános Szerzıdési Feltételek megtalálható a honlap kábeltv menüpontja alatt. 12

13 1. számú melléklet ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTİL 2528 ÚNY, KOSSUTH L. U. 2. Iktatószám: Ú-126-1/2009. E L İ T E R J E S Z T É S Készült: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének január 27. napján tartandó ülésére. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. I. Lejárt határidejő határozatok: 126/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: A kábeltv hálózat. Belépési (Bekapcsolási) díj akciója meghirdetve. Eddig 15 új igénylı van. 127/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: A Szolgáltató a települési hulladékra vonatkozó közszolgálati díj számításáról, a 64/2008. (III. 28.) kormányrendelet alapján Úny községben évre szóló határozati kivonat idıben postázva. 130/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: A LEADER Európa Falu tábla kihelyezésre került. 132/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: Földanya Alapítvány Ültess fát a jövınek akciójában való részvételünkrıl határozati kivonat megküldve. 133/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: Az Idısek karácsonyi ajándékozása határidıre megtörtént. 134/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: Új Dózsa György utca kátyúzása még Karácsony elıtt megtörtént. 135/2008. (XII. 3.) Kt. határozat: A helyi Gondozási Központ megszüntetı okirat idıben postáztuk. 137/2008. (XII. 30.) Kt. határozat: A 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet szerinti pályázat benyújtása az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatás elnyerésére, határidıre megtörtént. 138/2008. (XII. 30.) Kt. határozat: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról a határozati kivonatot idıben postáztuk. 13

14 139/2008. (XII. 30.) Kt. határozat: A Pedagógiai Szakszolgálati feladatok ellátásáról a határozati kivonatot idıben postáztuk. 140/2008. (XII. 30.) Kt. határozat: A Községháza felújítási terve idıben megrendelve, és határidıre el is készült. II. Két ülés közötti fontosabb események: XII. 06. Úny: a Mikulás Únyon házhoz ment. Köszönet érte a Carino Lovas SE-nek. XII. 17. Úny: Egyeztetı megbeszélés az IMS Magyarország képviselıjével Községháza pályázatról. XII. 18. Dorog: A DTKT decemberi közgyőlése. XII. 19. Csolnok: A Gerecse-Pilis Vízitársulat IB-nak Közgyőlése. XII. 23. Úny: Az idısek karácsonyi ajándékozása I. 10. Úny: a községháza felújítása pályázat véglegesítése, benyújtása. I. 13. Dorog: Tájékoztató a Kistérségi Alapellátó Szociális Társulás aktuális kérdéseirıl. I. 27. Tatabánya: A Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács ülése. I. 28. Bábolna: TÖOSZ KEM-i éves értekezlete. I. 28. Úny: A helyi ISZB ülése III. Átruházott hatáskörben hozott döntések: Polgármester határozatai: Temetési segély: - Az Igazgatási és Szociális Bizottság határozatai: Átmeneti segély: Két fı részére került megállapításra összesen 7000 Ft összegben. Kérem az elıterjesztésem megvitatás utáni elfogadását. Úny, január 27. P ó s f a i József s.k. Polgármester 14

15 2. számú melléklet Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Önk. rendelete Úny Község Önkormányzata évi költségvetésérıl Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdése alapján, figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm rendelet 29. -ában meghatározottakat, a évi költségvetésérıl és annak végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi rendeletet alkotja: ELSİ RÉSZ Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fıösszege 1. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetése bevételi fıösszegét ezer forintban kiadási fıösszeget ezer forintban állapítja meg. 2. (1) Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 1. -ban megállapított bevételeit forrásonként részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg részletezését, költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét a Képviselı-testület e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó feladatait és elıirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat közvetett támogatásait az 5. számú kimutatás tartalmazza. (6) Az 1. szerinti bevételi és kiadási fıösszegen belül a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok évi alakulását mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 6. számú melléklet mutatja be. (7) Az 1. -ban megállapított bevételi és kiadási fıösszegek, valamint a költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási elıirányzatok címek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 7. számú melléklete mutatja be. (8) Az 1. szerinti bevételi és kiadási fıösszeg figyelembevételével összeállított elıirányzat-felhasználási ütemtervet és likviditási tervet e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (9) Az önkormányzat évi pénzmaradványát a melléklet 9. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (10) Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történı hozzájárulásokat az Önkormányzat nem tervez. 3. A képviselı-testület a címrendet, az államháztartásról szóló törvény 67. -a alapján, a 10. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés egyes elıirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetıleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések 5. Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselıtestület a következık szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: ezer Ft 15

16 Ebbıl: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 6. Az önkormányzat felújításait célonként a 11. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 12. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat egyéb az 5. -ban és 6. -ban megállapított elıirányzatokba nem tartozó (hitelek, kölcsönök, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások) belföldi finanszírozási kiadásainak évi elıirányzata 750 ezer Ft, 8. (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi tartaléka összesen: ezer Ft, Ebbıl: az általános tartalék ezer Ft, amely év közben a mőködési, valamint a rendkívüli kiadások fedezetéül szolgál. (3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. 9. A képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 13. számú melléklet szerint 6 fıben állapítja meg. MÁSODIK RÉSZ A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. (1) A Képviselı-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és Dág-Úny Körjegyzıséget a költségvetésben elıírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetık. 11. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatók (2) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a kiemelt elıirányzatok, és a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. 12. Úny Község Önkormányzatának Képviselı-testülete számláját az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dorogi Fiókja vezeti. 13. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdálkodása 14. Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve Dág-Úny Körjegyzıséget is - a jóváhagyott elıirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Elıirányzat-módosítás az önkormányzati költségvetési intézményeknél 15. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi elıirányzatokon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı 16

17 képviselı-testületi tájékoztatás után történhet. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen elıirányzat maradványa fordítható képviselı-testületi jóváhagyást követıen, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat. (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzataiktól - a személyi juttatások kivételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. Vegyes és záró rendelkezések 16. (1) E rendelet visszamenıleg január l. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel - gondoskodik, (3) A Képviselı-testület a évi költségvetési rendeletének a hatályba lépéséig felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére biztosítsa a fedezetet, az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére. (4) E rendelet mellékletei: 1. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szerveinek címenkénti évi bevételei forrásonként 2. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szerveinek - címenkénti évi mőködési, fenntartási kiadásai 3. számú melléklet Az Önkormányzat évi pénzforgalmi mérlege 4. számú melléklet Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai 5. számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásai 6. számú melléklet Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok évi alakulása 7. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szerveinek mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai együttesen 8. számú melléklet évi elıirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv 9. számú melléklet Az Önkormányzat évi pénzmaradvány-kimutatása 10. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésének címrendje 11. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek évi felújítási elıirányzatai célonként 12. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásai feladatonként 13. számú melléklet A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı Pósfai József s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: Úny, február 2. Kovács Gyuláné s.k. körjegyzı 17

18 1. számú melléklet Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Önk. rendeletéhez Elıirányzat csoport Kiemelt elıirányzat.részelıirányzat Al sz. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek címenkénti évi bevételei forrásonként Cím száma, neve: Költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételek Alcím száma: Szakfeladatok megnevezés: Óvodai intézmény i étkeztetés Iskolai Intézményi étkeztetés Önkorm. igazgatás Önk. feladatra Kábeltv nem tervezhetı Város- és Mővelıdési községgazdálkodás ház Köztemetı Közmővelıdés, könyvtár Szakfeladatok száma: Önkormányzat tervezett bevételei összesen MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési Egyéb saját bevétel I I I Intézményi ellátási díjak I I 2 Szolgáltatási díj bevétel Alaptev. összefüggı egyéb I 2 bevétel 1 Bérbeadás - - I 2 2 Alaptev. saj. szolg Intézmények ellenértéke egyéb sajátos I 3 bevétele I Bérleti és lízing Áfa díjbevételek bevételek, I 4 visszatérülések 1 ÁFA bevételek Kamatbevételek Áht. alrendszereinek mők bevétele 1 Önkormányzat sajátos I mőködési 2 Kommunális bevételei adó I 2 6 Iparőzési adó I 3 Pótlékok, bírságok I 4 Átengedett központi adók I 4 1 SZJA helyben I 4 2 maradó SZJA kiegészítés része 8 % I 4 4 Gépjármőadó I 4 5 Földbérbeadás TÁMOGATÁS, KIEG. ÉS ATV PÉNZESZK. 2 Önkorm. költségvetési támogatása 1 Normatív állami I hozzájárulás I Lakosságszámhoz kötött I norm. 1 Közcélú hj I I 2 foglalkoztatás Tel.önk. feladatai I I 3 Körjegyzıség - 2 I I 4 támogatása Pénzb. szociális I I 7 juttatások Közmővelıdési és I I 8 közgy. Tömegközlekedés feladat I I 9 Lakott külterület Mők. c. pénzeszköz átv. áht-n belül I Mők. célú pe. átvétel önk-tól Elızı évi pénzmaradvány BEVÉTELI FİÖSSZEG:

19 2. számú melléklet Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Önk. rendeletéhez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek - címenkénti évi mőködési, fenntartási kiadásai Cím száma, neve: Alcím száma: Szakfeladatok megnevezése: Óvodai étkeztetés Önkormányzati Iskolai étkeztetés ig. tev. Önkorm. elszámolásai Kábeltv üzemeltetés 2. költségvetési szervezethez nem kapcsolódó feladatok Város és község gazdálkodás Közvilágitási feladatok Közutak, hidak üzemeltetése Védınıi szolg. Mőv.ház tevékenys. Könyvtári tevékenys. Köztemetı fenntart. Települési hull. Rendszeres szoc. segély Eseti Pénzbeni Támogat. Önkormányzat tervezett kiadásai Szakfeladatok száma: összesen Elızı év eredeti eiöir.: Elızı év módosított elöir.: MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások I 1 Rendszeres személyi juttatások O O 430 O O O O 480 O O O O Alapilletménv Egyéb juttatások I 2 Nem rendszeres személyi juttatások O O O O O O O O O O O O Munkavégzéssel kapcsolatos juttatások O 2 O O O O O O O O O O O O O 2 Egyéb munkával kapcs. juttatások Szem. kapcs. költségtérítési hozzájárulás O O O O O O O O O O O O Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok O 7 O O O O 162 O O 200 O I Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék O Egészségügyi hozzájárulás Táppénz 3 3 O 3 O 3 Dologi és egyéb folyó kiadások O O O Dologi kiadások O O O I 1 Készlet beszerzése O O 240 O O O O O O Élelmiszer beszerzés (nversanyag) O gyógyszer-, vegyszer Irodaszer, nvomtatv. beszerzés Könyv, folyóira!t, egvéb info.h Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 1500 O Anyag, kis ért. t. eszk. besz O Munkaruha, védıruha Egyéb készletbeszerzés I 2 Kommunikációs szolgáltatás 6O O 1610 O O O O O O O O O Nem adatátviteli c. távközlési díj O Adatátviteli c. távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg I 3 Szolgáltatási kiadások O O O O O Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak 213 O Szállítási szolgáltatás O Gázenergia-szolgáltatás díja O Vill. energia-szolgáltatás díja O Víz- és csatornadíjak O 2 0O Karbantart., kisjavítási szolgáltatás O Egyéb üzemeltetés, fenntartás O O I 4 Vásárolt közszolgáltatás O Ált. forgalmi adó összesen O O O I Vás. termékek és szolgáltatások áfája I 6 Kiküldetés reprezentáció, reklám O O O O O 24 O O O O O O Belföldi kiküldetés Reprezentáció I 7 Egyéb dolgii kiadások Egyéb folyó kiadások O O 120 O O O O 22 O O O Adók, díjak, befizetések O O 120 O O O O 22 O O O Munkáltató által fizetett szja O Adók, díjak, egyéb befiz. O O Kamatkiadások O 5 O 5 O O O O O O O O O O O O Kamatkiadások áht-n kívülre Pénzeszközátadás, egyéb támogatás O O O 9115 O O O O O O O O O Mőködési célú pe. átad áht~n belülre O O O 9115 O O O O O O O O O O O l Körjegyzıségnek Tagiskolára Tagóvodára O O ÖNO Kistérségnek Családsegítınek Rekultivációs programra (Tatabánya) Társadalom- és szoc.pol juttatások O O O O O O O O O O O O O Önk. által folyósított ellátások O O O O O O O O O O O O O Gyermeknevelési támogatás O O Rászorultságtól függı szoc. ellátás O O O O O O O O O O O O O Aktív korúak ellátása Ápolási díj Idıskoruak járadéka Egyéb rászorultságtól. függı ellátás ] 3 Eseti pénzbeli ellátások O O O O O O O O O O O O O O l Temetési segély Átmeneti segély Természetben nyújtott szoc. ellátás O O O O O O O O O O O O O 30 O ] 4 3 Közgyógyel1átás HITEL, KÖLCS., ÉRTP. PÉNZF. N. KlFIZETÉSEK O O 750 O O O O O O O O O O O O I Felh. kölcsön visszafizetése áht-n kívülre FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási kiadások Beruházás forgalmi adója Pénzforgalom nélküli kiadások O O 5660 O O O O O O O O O O O O általános tartalék 5660 O 4 2 céltartalék 500 KIADÁSI FİÖSSZEG: ll Alkalmazotti létszám: évi bevétel: Egyenleg:

20 3. számú melléklet Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (II. 2.) Önk. rendeletéhez Az Önkormányzat évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Sorszám évre I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mők. bev. (Komm. adó nélk.) Önkormányzat költségvetési tám. (fejl. tám. nélkül) Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú hitel 5 0 Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybev Mőködési célú bevételek ö s s z. ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z. ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei 16 Kommunális adó (ha fejlesztési célú) 17 0 Fejlesztési célú támogatások (cél-, címzett támogatás) 18 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 19 Felhalmozási Áfa visszatérülése 20 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja 21 Felhalmozási célú hitel (kötvény) 22 Elızı évi tartalékok 23 Felhalmozási célú bevételek ö s s z.( ) 24 0 Felhalmozási kiadások (Áfá-val) Felújítási kiadások (Áfá-val) 26 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 Felhalmozási célú hitel (kötv.) és kamatának visszafiz Tartalékok 29 0 Felhalmozási célú kiadások ö s s z.( ) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (07+23) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (14+28)

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzat

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a 2010. évi költségvetése teljesítésérıl Pogány község Önkormányzati Képviselıtestülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl (Egységes szerkezetben a 7/2015. (IX.14.), 10/2015. (XII.07.),

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet hatályba lépésének napja: április 29.

Rendelet hatályba lépésének napja: április 29. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) Rendelet hatályba lépésének napja: 2011.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben