II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ"

Átírás

1 II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ Terjedelem: 5 doboz + 8 kötet = 13 raktári egység = 0,85 ifm. Létrehozásának kérdésével elıször 1924-ben a dévaványai közgyőlésen foglalkoztak ben e tárgyban az Angol-Amerikai Unitárius Társaság irányelveket küldött. Az Igazgatósági Fıtanács megbízta dr. Tóth Györgyöt a leendı Misszióház rendeltetését, célját, a budapesti egyházközséghez való viszonyát meghatározó tervezet készítésére ben a Misszióház gondozásában körlelkészség alakult a Duna-Tiszaközén és a Dunántúlon ben a Misszióház adótartozásának kiegyenlítésére az Angol-Amerikai Unitárius Táraság 500 dollárt küldött ben a Köri Tanács a Misszióház misszió-jellegét hatályon kívül helyezte és átadta a budapesti egyházközségnek ban került sor az államosításra. Jelen iratanyag a Misszióház további sorsát is tükrözi. 1. doboz 1. tétel Jegyzıkönyvek 1. Kivonat az Igazgató Tanács március 31-én tartott ülési jegyzıkönyvébıl 2. Jegyzıkönyvek évrendben /1-404/ Jegyzıkönyv, kötve Ua Ua doboz 2. tétel Elıterjesztések, határozatok, jelentések 1. Elıterjesztések, határozatok A Bp. IX., Rákos u. majd késıbb Hıgyes Endre u. 3. sz. ház - Misszióház - tulajdonjoga és mőködési iratai /1-19./ Diákotthon szervezete 3. Háborús károk felmérése, helyreállítási munkákkal kapcsolatos intézkedések, a sérült orgona és egyéb javítási munkák elszámolása /1-42./

2 4. Államosítás majd állami tulajdonba adás /telekkönyvi bejegyzés másolata/, jóvátétel és megszőnési iratok tétel Lakásbérleti ügyek 1. Valkovszky Györgyné /1-15./ Birtoklap Tompos József törzsırmester részére lakás kiutalás Sebestyén Istvánné házfelügyelı özv. Imreh Istvánné Illyés Lidia lakásügye valamint a pince bérbeadása Szolgálati lakások: Pethı István püspöki helynök és a házban lakó templomgondozók lakásügye /1-13./ 7. Lakásbérleti szerzıdés és e tárgyban egyházi fellebbezés Lakók névsora és régi névjegyzék Szövetség utcai ház ügye és Csiki Gábor e tárgyhoz tartozó két levele tétel Egyházi élet 1. Gvidó Béla egyházközségi gondnok /Hıgyes E. u./ névváltoztatása Gidót -ra és állásának megszüntetése 2. Budapesti Unitárius Misszióház Diákotthonának szervezeti és fegyelmi szabályzata, fenntartási költségekrıl kimutatás Misszióházi rendezvények Levelezés, levélfogalmazványok , , doboz 5. tétel Ügyviteli iratok, hiányos, sorszámos iktatással 18/1941 Kimutatás az erdélyi diákotthoni lakókról 1941-es év

3 23. Erdé1yi egyetemi hallgatók után a VKM diákotthoni lakássegélyt juttat 146. Lırincz József egyetemi hallgató internátusi felvételét kéri 150. Pásint István egyetemi hallgató nyári internátusi felvételét kéri 152. Fodor Gyula, ua Tıkés Ferenc, ua. szám nélkül, Tıkés Ferenc egyetemi hallgató internátusi felvételét kéri 160. Benke János, ua Sófalvai László, ua Unitárius vallású tanulók bejelentése 474. Egyházkörökkel kapcso1atos tervezet 6. tétel Ügyviteli iratok, érkezés szerinti hiányos, sorszámos iktatással 1943-as év 2/1943 Barabássy István temetése 11. Ferencz József lakásügye 12. Háromszéki Unitárius Nık Szövetsége ágynemő ajándéka 13. Lorántffy Zsuzsanna Egyesület 14. Meghívó a VI. Leventebizottság ülésére 15. Hozzászólás Kelemen Béla az Unitárius Értesítıben megjelent Szabad-e kettészakítani a budapesti egyházközséget? c. cikkéhez 16. Király és Komjáthy ifj. Gáspár Ferenc elhelyezése tb. kérvényez 18. Körirat a gyermekek törvényes iskolai vallásoktatása tb. 19. Körlevél a keresztény ipar és kereskedelem támogatására 20. Körlevél az egyházközségek nemzetiségi múltjának feldolgozása tb. 23. Diákotthon és évi zárszámadása 24. Misszióház kérelme székesfıvárosi egyesületi segélyért 25. Levél fogalmazvány a polgármesterhez, diákotthoni anyagi támogatást kérve 30. Kovách Gyula Misszióházi elhelyezése, mint átmeneti megoldás

4 32. Szórványok tb. megbeszélés 35. Körlevél a korpótlékok tb. 36. Körlevél a harctéren küzdı katonák támogatására 37. Józan Miklós püspöki levele kitartásra buzdít a háború viszontagságaiban 38. Körlevé1 jelentés kérés volt romániai egyházi ingatlanok adókötelezettsége tb. 45. Körlevél fıtanácsi vasúti kedvezmény tb. 48. Misszióház pénzügyi segélyezése 56. Csiki Gáborhoz Kecskemétrıl érkezett Lajos aláírású levél 57. Bessenyöi Bessenyı Zsigmondné úrvacsorai kenyérhez lisztet ajánl fel 58. Körlevél hiterısítı napok virágvasárnapi megtartását illetıen 61. Unitárius Irodalmi Társaság /Kolozsvár/ budapesti felolvasó ülése 63. Simon Mihály Pál dr., Ügyvéd 68. Torockói származásúak név és címjegyzéke /Budapest és környéke/ 71. Egyházak évi segélyezési kimutatása 74. Körlevél a kocsordi egyházközség támogatására 75. Körlevél leventék egyházi házasságkötése tb. 78. Meghívó IB ülésre 82. dr. Bölöni A. megfelelı javadalmazását kéri 84. Vallásvizsga Körlevél székely földnélküliek letelepítése tárgyában; anyakönyvezés 88. Erdélyi unitárius gyermekek magyarországi nyaraltatása 89. Misszióház évi zárszámadása és évi költségvetése 90. Körlevél Horthy Miklós 75. születésnapi megünneplése tb. 97. Szovátafürdıi üdülési lehetıség 98. Takarékossági felhívás az EKT részérıl 101. Ürmössy László kérése diákotthoni felvételre 107. Körlevél a Nyelvünk védelme c. könyv megrendelésére Körlevél az Erdélyi Párt és október 31. egyházi ünneppé nyilvánítása tb.

5 111. Szathmári Lajos kérelme diákotthoni felvételre 112. Lırincz József, ua Benedek Árpád, ua Internátus bıvítése az érkezı fiatalok elhelyezésére 116. Józan Miklós püspök levele a Misszióház Vezetıségéhezi az évi számadást elfogadja 117. Javaslat az IB tagjainak összetételére 118. Lónyay Gábor gr. által haszonbérelt 15. kat. hold szántóterület haszonbér elszámolása 119. Ürmössy József internátusi felvételi kérelme mellékletekkel 121. Selmeczi Ivánné szegedi és Somlai László. Bp., Hıgyes E. u. 3. sz. lakáscseréje 122. Rozsos Ernı lakatos, erdélyi menekült, Misszióházi elhelyezését kéri 123. Zoltán Sándor internátusi felvételt kér 126. Derzsy László, ua Pálffy Zoltán és Tibor internátusi /diákotthoni/ felvételi kérelme 133. Bartha Zoltán, n Tıkés László, ua Zoltán Attila, ua Rázmány András, ua Márkos András, ua Lırincz Dániel, ua Dakó Gyızı, ua Simó Tibor, ua Bndi Dezsı, ua Nagy Gyula, ua Benke István, ua Székely László, ua Patakfalvi Samu, ua Györke Zoltán, ua Pálffy Ferenc, ua özv. Fetter Mihályné lakásának fenntartását kéri 156. Györke Zoltán internátusi felvételi ügye 157. Lurtz Helniuth internátusi felvételét kéri 158. Nagy Samu, ua Kendi Sándor, ua Mentor Magyar Kereskedelmi Rt. - elszámolás

6 164. Internátusi felvétel tb. debreceni egyházközség 168. Internátus részére segély kérése: levél a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez 169. Ua.: levél az iparügyi miniszterhez 173. Józan Miklós Kolozsvárról a Nemzeti Munkaközpont zászlószentelési ünnepségére Budapestre érkezik 174. Határozat a Misszióház bizottsági tagjait illetıen 176. Tiboldi Gyula, Szolnok 178. Határozat kiutalt segélyösszegekrıl 179. Misszióház új szervezeti szabálya tárgyában tett észrevételek 180. Szabó Miklós és Árkosi Etelka költözése 183. Kovács Lajos levele Csiki Gáborhoz 186. Rendelet légvédelmi készültség idejére a tömeg forgalombani magatartásra 188. Diákotthon tb. felterjesztés a belügyminiszterhez 189. Rendkívüli segély iránti kérelem a polgármesterhez 190. Ua Misszióházi bizottsági tagnévsor 194. Nagybakosi határban lévı 15 kat. hold ingatlan vásárlási ügye 200. Országos Bethlen Gábor Szövetség V. Országos Protestáns Napok nagygyőlése 201. Tiboldi Gyula, Szolnok, istentisztelet tartása 204. Dr. Kozma Jenı elhunytával a Misszióház lntézö Bizottság tagjául az EKT dr. vitéz Szinte Jánost delegálja 205. Nyugdíjjárulék fizetéssel kapcsolatos tájékoztató 207. Lelkész továbbképzı tanfolyam szervezése 209. Reuter Pál egyházi esküvıjérıl anyakönyvi kivonatot kér 210. Körlevél Oncsa-segélyezés tb Program /ld. 200/1943/ 214. Pálffy Ákos ig. tanító, Homoródszentpál, kérelme 215. Magyar Nemzeti Bank értesítése az évi támogatási összegrıl 218. Józan Miklós püspök felkéri dr. Csiki Gábort a Berde Közebéden való emlékbeszéd megtartására 220. Ferencz József lakásügye /Debrecen - Budapest

7 Diákotthon/ 221. Körlevél Dávid Ferenc halálának megemlékezésérıl 227. Unitárius Misszióház Intézı Bizottsága győlése 228. Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége közgyőlésére meghívó 229. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fıtitkára válaszol a tanoncotthon segélykérelmére 230. Klemens Antal és Nagy Éva házassági adatai 233. Hıgyes Endre u. 3. sz. ház, Misszióház és a Diákotthon évi költségvetése 235. Dr. Tóth Györgyre a Misszióház egyik alapítójára halála kapcsán emlékezés. Levél fiához és özvegyéhez 335. Mezei István házasságkötésével kapcsolatos levele Szolnokról 336. A báró Balázsy-alap osztalékából kér segélyt egy aláírás nélküli segédlelkész /másodpéldány/ 340. Internátusi segélyezés ügyében benyújtott kérelem a közoktatásügyi miniszterhez 341. Székelyhídi János panaszlevele dr. Bölönyi András gondnokhoz 347. Kórházi lelkészi szolgálattal kapcsolatos díjazás folyósítása ügyében székesfıvárosi polgármesteri határozat 348. Mentor Magyar Kereskedelmi Rt. jegyzıkönyve 349. Diákotthon részére rajzasztalok beszerzése 351. Közellátási Hivatalhoz kérelem a karácsonyi úrvacsorai kenyérhez 10 kg fehérliszt kiutalására 352. Budapest Koháry utcai egyházközség lelkésze kéri a hiányos esketési adatok megküldését 357. Lelkészi megbízás a Püspöki Hivataltól /Kolozsvár/ és Csiki Gábor részére 358. Körlevél a lelkészekhez a karácsonyi segély tb Ua. a tanítókhoz 364. Ferencz József lelkész lakásügyben beadott kérésének a Misszióház Intézı Bizottság által hozott elutasító döntése 365. Debreceni Unitárius Szórványegyházközség kimutatása az évi tartozások törlesztését illetıen 368. Rendkívüli államsegély /civil/ az internátus részére 369. Iktatókönyv rendelése a Misszióház részére a

8 7. tétel Kaláka Szövetkezettıl 370. Költségvetés évre 371. Segélyre engedélyezett póthitel - Bencze Márton kinevezése a Misszióházhoz Ügyviteli iratok, hiányos sorszámos iktatással, 6/1944 Iparügyi miniszter segélye a tanoncotthon részére 12. Belügyminisztériumi államsegély elszámolása 13. Herczog István villanyszerelési munkáinak elszámolása 16. Körlevél elemi iskolai hitoktatói óradíjak utalására 17. Körirat búzakötvény jegyzésére 18. Körlevél áttérések ügyében 19. Egyetemisták részére diákotthoni férıhelyek száma kérdıív 20. Szabadjegy dr. Csiki Gábor részére 21. Határozat: évi költségvetés elfogadása 22. Ipari Anyaggazdálkodás Élelmiszer- és Gyógyszeripari osztályától az internátus mosóüzeme részére 10 kg keményítı kiutalására kérelem 23. Közellátási miniszter Szappan Irodájától a diákotthon részére szappan és mosószer kiutalási kérelme 24. Lırinczy Géza feljegyzése érkezésérıl 25. Textil Központtól támogatás kérése a diákotthon részére 29. Kocsordi templom-kölcsön törlesztése 30. Budapest központtal új szórványegyházközség létesítése 32. dr. Csiki Gábor a megbízást elfogadja 36. Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, Kolozsvár, körlevél 37. Körlevél a vallástani tankönyvek megírása tb. 38. Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör istentiszteleti rendje 1943-ban, jelentés 42. Diákinternátusi díjhátralékosok fizetési felszólítása 43. Textil Központ válasza a benyújtott anyagigénylési 1944-es év

9 kérelemre 46. Bp. rendırfıkapitány rendelete légoltalmi tárgyban 48. Meghívó az intézıbizottsági győlésre 52. Polgármesterhez benyújtott kérelem a diákotthon támogatására 58. Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület kérése a Misszióházban használaton kívüli egyetemi tankönyvek átengedését illetıen 59. Diákinternátusban elrendelt villanyhasználati korlátozás 60. Sebestyén István Misszióházi házmester fizetésemelési kérelme 61. Anyagigénylés zárolt készletbıl 62. Misszióház 1943.évi munkajelentése 63. EKT évi zárszámadást némi módosítással elfogadja 67. Magyar Textilgyárosok Országos Egyesülete irodájától válasz: a textiligénylést nem tudja telesíteni 68. Körlevél méhészeti tanfolyamok szervezésére 69. Unitárius iskolák igazgatóihoz körlevél a tanári özvegyi nyugdíjakról 70. Káromkodás és trágár beszéd elleni küzdelemre szólítás 71. Simó Tibor internátusi ügye 74. Elemi iskolai hiterısítı napok tartása, körlevél 76. Kiutalt államsegély elszámolása 82. Közellátási Hivatalhoz intézett kérelem úrvacsorai liszt kiutalása tárgyában 84. Körlevél egyházi szertartási reformalizálás tb. 86. Magyar Nemzeti Diákszövetség részére jelentés a Diákinternátus elhelyezési feltételeirıl 98. Carbon Szénkereskedelmi és Ipari rt.-tıl szénrendelés 100. Polgármesteri határozat az évi rendkívüli segélyezésrıl 102. Körlevél a szegények támogatására

10 103. Polgármesteri határozat évi rendes felekezeti segélyek kiutalásáról 110. Székely László diákotthoni felvételi kérvénye 111. Missziói Bizottság jegyzıkönyve 113. Magyar Protestáns Diákmenza 118. Iparügyi miniszterhez folyamodvány a diákotthon anyagi támogatásáért 120. Egyházi tevékenység a Misszióházban: beszámoló az EKT részére 122. Polgármesteri tájékoztató légoltalmi óvóhelyek létesítésérıl 124. Magyar Nemzeti Bank adománya a Misszióház részére 127. Meghívó a Duna-Tiszamenti Egyházkör évi rendes közgyőlésére 128. Körlevél népiskolai tanmenetek tárgyában 130. Esketési adatok az Unitárius Egyházközség Anyakönyvi Hivatala részére: Császár János és Oláh Ilona 131. A gondnok kéthavi kántori szolgálata 134. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részre: Kisgyörgy Imre, törvénytelen 135. Unitárius Értesítı, istentiszteleti sorrend 136. Carbon Szénkereskedelmi és Ipari Rt.-tıl rendelés 137. Ferencvárosi Kokszteleprıl koksz-igénylés templomi főtésre 138. Cseh Klára diákotthoni elhelyezése /nemleges/ 139. Kormánybiztoshoz intézett kérelem lakásbiztosításra a tanuló gyermekek elhelyezésre 140. Carbon Rt.-tıl szénkiutalási kérelem a diákotthon részére 142. Vallás és közoktatásügyi miniszter utasítása az internátusi segély kiutalására 143. Körlevél a Himnusz éneklése alatti magatartásra

11 144. Bazsa Károly diákotthoni elhelyezési kérelme 145. Kedves Jancsi megszólítású levélmásolat 146. Körlevél a bibliakövetık szektájának megtartásáról 147. Carbon Rt.-tıl szénkiutalási kérelem a Diákotthon részére 148. Unitárius Értesítı - istentiszteleti sorrend 151. Bálint Ferenc diákotthon felvételi kérelme 152. Körlevél az elemi iskolai hitoktatói óradíjak utalására 153. Körlevél ellenséges repülıgépek személyzetével szembeni magatartást illetıen 154. Szekeres János költségvetése 155. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Ráduly Mihály - Székely Mária 156. Rázmány András diákotthoni felvételi kérelme 157. Pálffy S. Károly, ua Unitárius Értesítı - istentiszteleti sorrend 160. Misszióház szeptember 5-i bombakára: a legszükségesebb javítások 161. Misszióház óvóhelyének létesítése Blaschnek Béla adományából megtörtént 162. Polgármestertıl a bombasérült Misszióházi templom helyreállítási munkálataihoz gyorssegély kiutalása iránti kérelem 163. Benedek Árpád diákotthoni felvételi kérelme 164. Benedek Elek, ua Lırincz József, ua Polgármesterhez a fıvárosi közkórházakban végzett unitárius lelkészi szolgálatok tiszteletdíjának kiutalása iránt benyújtott kérelem 170. Belügyminisztertıl a diákotthoni támogatás kérése 171. A Közellátási Hivataltól úrvacsorai liszt kiutalása iránti kérelem 172. Pásztorlevél

12 175. Polgárdi keresztelési adatok: Elek Mária Zsuzsanna törvénytelen 177. Igazolvány Kontes József diákotthoni menekültrıl 178. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Gagyi Teréz, Edit 179. Igazolvány Sófalvi László diákotthoni menekültrıl 180. Igazolvány Lırincz József ua Pálffy Tibor diákotthoni felvételi kérelme 185. Kiss Péterné sz. Bara Borbála temetése 186. Posh Gyula Magyar Nemzeti Bank elnökétıl támogatás kérése 187. Kisgyörgy Árontól a Diákotthon részére tej-juttatás kérése 188. Nagy Sándor tájékoztatása a házasságkötési feltételekrıl 189. Lırincz Dávid diákotthoni felvételi kérelme 191. Magyar Nemzeti Bank pénzadománya 193. Unitárius Értesítı istentiszteleti sorrend 195. Diákinternátusi lakók névsora október 16-án 196. Carbon Rt.-tıl szénkiutalás iránti kérelem 197. Polgármester rendkívüli segély kiutalása a Misszióház részére 198. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Zoltán Sándor - Tamás Judit Magdolna 200. Ipari Anyaghivataltól szén kiutalás iránti kérelem 201. Diákotthon új lakóiról kimutatás 203. Bombatámadási üvegkár jelentése 205. Studium Könyvkereskedelmi Rt. lakbér tartozása 206. Ürmössy Gyula - Ferencz József távirati szövege 208. Unitárius Értesítı - istentiszteleti sorrend 209. Nyugta és megbízás Bencze Márton részére 211. Csiki Gábor levele és távirat Ferencz József részére 213. dr. Abrudbányai János részére lakás kiutalása az

13 internátusban 216. Igazolás Sebe Ferenc menekült unitárius lelkész és családja Misszióházi elhelyezésérıl 219. Megbízás Sebestyén István házmester részére a kiutalt szén átvételére és hazaszállítására 224. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatalának: Zsiga Cecília 227. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatalának: Duffner János - Zoltán Judit 230. Unitárius Értesítı - istentiszteleti sorrend 231. P. Szentmártoni Lenke Misszióházi titkárnıi megbízatása 233. Polgármesteri rendelet /1944. évi/ jótékony célú egyesület segélyezésére vonatkozóan 234. Közellátási Hivataltól úrvacsorai kenyérhez való liszt kiutalása tárgyában kelt kérelem 235. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatalának: Lırincz Pál - Kerekes Katalin 8. tétel Ügyviteli iratok, hiányos, sorszámos iktatással Bombatámadás utáni üvegkár felmérése 6. Katonai vonatkozású tárgyak bejelentése 7. Sebestyén István és neje 1931 óta egyházi szolgálatban állnak 10. Bombakár bejelentése /1945: január 12-i támadás/ 11. Romeltakarítás 15. Nagy Ferenc unitárius lelkész igazolása 16. Antónya Mihály tisztviselı igazolása 18. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivta1ának: Homoródi Bálint 19. Szász Andrásné bombakárosult lakás kiutalása 21. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatalának: Grillusz Jenı - Árki Mária 22. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi

14 Hivatala részére: Mesteri László 24. Vaska Géza irodai tisztviselıként mőködik /igazolás/ 26. Misszióház helyreállítása tb. értekezlet összehívása 27. Ferencz József megbízatása Misszióházi felügyeleti teendık ellátására 29. Intézı Bizottság intézkedése a Misszióház helyzetének vizsgálata tb. 32. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Duffner János - Zoltán Judit Lırincz Pál - Kerekes Katalin 33. Fızıkályha kölcsönzése Pap Domokosné részére 36. Biró László mérnök árajánlata a helyreállítási munkákra 38. Meghívó /ld. 26. sz./ 39. Elektromos Mővek Igazgatóságához kérelem a Misszióház villanyszolgáltatására 40. Ua. a polgármesterhez 41. dr. Csiki Gábor Misszióházi lelkészt - mivel hónapok óta nem jelentkezett szolgálattételre - a fegyelmi vizsgálat eredményéig Képviselı Tanács állásából felfüggeszti 43. Távbeszélıállomás visszaállítási kérelme 44. Misszióház helyreállítási költségeihez polgármesteri segély folyósítási iránti egyházi kérelem 45. Imreh Ilona Misszióházi lakhatása 48. Magyar Behozatali és Kiviteli Rt. bérlet ügye 49. Kovács Kálmán, dr. Kozma Jenı és dr. Mikó Tibor delegálása a Misszióház Intézı Bizottságába 50. Ld. 48. sz. 51. Misszióház bombasérült temploma részére egyházi segély utalása 54. Körlevél a nyugdíjintézeti járulék haladéktalan

15 befizetésérıl 55. Bencze Márton lelkész vagyoni helyzetének igazolása 56. Unitárius egyházi alkalmazottak kötelezı egyházi igazoló eljárása - határozat 57. Amerikai Misszió 58. Angol Misszió 59. Ld. 41. és 27. sz. 61. Körlevél kongrua újbóli folyósításáról 65. IX. ker. elöljáró véghatározata arról, hogy Rauchwerk Gézát a Misszióház I. em. 4. sz. helységében, mint hajléktalanná váltat, elhelyezi 66. IX. ker. Elöljáróság házfelügyelıket kivizsgáló bizottsága felkérése a Misszióházi házfelügyelı házaspár Sebestyén István és neje kivizsgálására 67. IX. ker. Elöljáróság mérnöki Hivatalához kérelem a Misszióház soron kívüli szükséges munkálatainak elvégzésére 68. Szabadságolási ügy /névtelen/ 69. Sebe Ferenc lelkész igazolása 70. Bencze Márton lelkész kolozsvári útja esküvıjére 71. Ostrom idején a Misszióházban lakott lelkészekrıl jelentés az EKT részére 73. Meghívó az egyházi igazoló bizottság ülésére 74. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Lakatos Anna Mária 76. Erdélyi megüresedett lelkészi állások magyarországi betöltése 79. Határozat Szent-Iványi Sándornak püspököt helyettesítı minıségbeni és világi részrıl dr. br. Dániel Gábor megerısítésérıl 80. Takarékossági felhívás a Diákinternátus lakóihoz 86. Hittanból vizsgázottak felsorolása érdemjegyeikkel 90. Külföldi kapcsolatokról és a beérkezett pénzekrıl

16 jelentési kötelezettség 91. Ld. 76. sz. - Bencze Márton 92. Misszióház évi jelentése és évi költségvetés beterjesztése 94. IX. ker. elöljáró véghatározata: Vörös Dezsı bérlı a Hıgyes E. u. 3.-ban 95. Józan Miklós püspök Huszti János papnövendéket nyári gyakorlatra osztja be 96. Ld. 76. sz. - Bencze Márton kinevezése és a Misszióház kára tb. 98. Misszióház bombakára és helyreállítása ügyében tett intézkedések 101. EKT részére Bencze Márton igazolja a püspöktıl nyert lelkészi kinevezését 102. Intézıbizottság és Képviselı Tanács feladatköre a fegyverszüneti egyezmény idıtartamára, határozat 103. Fasiszta szellemő sajtótermékek eltávolítása az egyházi könyvtárakból, körlevél 104. BM rendelkezés az egyesületek mőködésének felülvizsgálatáról, bejelentésérıl 105. Kıvágó József polgármester rendkívüli segély kiutalása a Misszióház részére 107. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Vitéz Eszter, Piroska 109. Ld sz Ld. 90. sz. és arra reagálás /EKT felügyeleti joga anyagi vonatkozásban/ 111. Ld. 92. sz. és arra reagálás 114. Magyar Vallás és Közoktatásügyi Miniszter felszólítása: adatok bekérése az állami és nem állami diákjóléti intézményektıl 116. Sérült templom tetızetének kilátásba helyezett javítása 117. Simó Tibor internátusi lakó betegség igazolása

17 120. Rádiós Istentisztelet, szeptember Lelkészi jelentés a Misszióház 1944 évi tevékenységérıl, zárszámadás 124. Ld. 70. sz. szabadság iránti kérelem 134. Misszióház orvosi rendelıjének ügyei. Benne 125/1945. sz. Tiboldi Tibor orvostanhallgató és Blachnek Béla orvosi tanácsadó gondnok részére kiállított igazolás 137. EKT a VK felszólítására pontos adatokat kér a Misszióház alapításakori külföldi tıkebefektetésrıl 138. Ld. 98. és 110. sz. bizottság kijelölése a kérdések megvizsgálására 139. Kıvágó József polgármester kiegészíti a Misszióház részére már korábban kiutalt segély összegét 143. Knauer Andorné részére ismételt felszólítás, hogy adja át az általa lakott szobát az internátus részére 144. Intézkedés a szfv. polgármestere által átutalt segélyösszeg felvételérıl 147. Biró Lajosné elvált lelkész-feleség segély iránti kérelme 150. Kıvágó József szfv. polgármester rendkívüli segély kiutalása 151. Simó Tibor internátusi lakó betegség igazolása. Ld sz Misszióház lelkészi irodájának ablaka munka közben kitört 153. Polgármesterhez intézett kérelem a helyreállítás tb Ua Ld sz Bartha Zoltán igazolása 157. dr. Csiki Gábor havi államsegélyének megállapítása 158. Jövedelemadó-mentesség megállapítása tb. körlevél 161. Csiki Gábor és az angol unitárius misszió levélváltása a

18 Misszióházról 162. Ua. amerikai vonatkozásban 163. Borbély Lajos kérelme diákotthon elhelyezésért 166. Kıvágó József szfv. polgármester rendkívüli segélykülönbözet kiutalása 167. Orvosi rendelı felszerelése tb. küldött kérelmekre érkezett válaszok 169. Misszióházi díjmentes orvosi rendelı mőködtetése 170. Meghívó dr. Incze Gábor református lelkipásztor beiktatására 171. Ferencz József-féle lakás beázási ügye 174. Mortimer Rowe levele Csiki Gáborhoz 177. Szakorvosok jegyzékét kéri a Richter Gedeon gyár 178. Tóth László internátusi lakhatását felmondja a vezetıség 179. Az unitárius díjmentes szakorvosi rendelı megnyílt: Budapest XI., Mányoki út 14. II. em Az EKT utólag tudomásul veszi az unitárius orvosok ingyenes rendelıjének megnyitását, nehezményezi, hogy nem kértek hozzá egyházi jóváhagyást. Véleménye, hogy minél elıbb költözzenek be a Misszióházba, ahol e célra hely is van Misszióházzal kapcsolatos ügyek kivizsgálása 183. Szfv. polgármester válasza a Misszióház helyreállítási kérelme tb Kıvágó József szfv. polgármester rendkívüli segélykülönbözet kiutalása 187. Borbély Lajos segély iránti kérelmét Bencze Márton támogatja 188. Ld sz. jegyzıkönyv az ülésrıl 189. Misszióház ügyvédi képviselıje ifj. dr. Kozma Jenı ügyvéd 190. Imre Ellen áttérési ügye

19 191. Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz kérelem az orvosi rendelı mőködtetéséhez szükséges eszközök kölcsönzéséhez 196. Ld. 76., 91., 96., 101. sz. - Bence Márton kinevezése 197. Az amerikai Unitárius Társulat külügyi szakosztályának vezetıje Budapestre érkezik a háborús károk felmérésére 199. IARF január 13. Nemzetközi Vasárnap újévi körlevél kiküldése a lelkészeknek 202. dr. Fischer József országos építési kormánybiztoshoz írt levélfogalmazvány 9. tétel Ügyviteli iratok, hiányos sorszámos iktatással Ökumenikus bizottság utasítása felmérı kérdıív kitöltésére 3. Háborús károk felmérése /kitöltött nyomtatvány nélkül/ 4. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Eck Veronika 5. Unitárius Misszióház Orvosi Tanácsadó engedélyezési ügye 6. Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védı Iroda elismervénye 1 db Cyklop típusú vaskályha bérlésérıl és átvételérıl 8. Diákotthon részére tőzifa kiutalása iránti kérelem 10. Gadó Erzsébet hittanvizsga eredménye 11. Lehel Jenıné /Balassagyarmat/ tanúként keresi Benedek Elek és Rázmány András egykori diákotthoni lakókat 12. Dunapataji egyházközség földigénylése 13. Bencze Márton lelkész szolgálati bizonyítványa 15. Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére keresztelési adatok: Csiki Anikó Mária 16. Ua. halottvizsgálati bizonyítvány alapján, halálozás

20 bejelentése: Csagezi Árpád 18. Csiki Gábor reagálása az átmeneti állapotban hozott EKT határozatra 21. Magyar Behozatali és Kiviteli Rt közötti Evolut rendszerő könyvelési iratanyaga a Misszióházban bérelt raktárukban a Misszióházat ért bombatámadáskor megsemmisült 22. Helyreállítással kapcsolatos iratok 23. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Boncza Gábor 24. Unitarian voices 30. Intézıbizottság összehívását sürgetik a bizottsági és EKT tagok 33. Orvosi tanácsadó létesítésével kapcsolatos intézkedések 39. Orvosi tanácsadó jelentése 40. Angol nyelvő ismertetı-töredék a Misszióházról 42. Autóvásárlás 43. Duna-Tiszamenti unitárius egyházkör autonómiájának visszaállítása az EKT határozata 44. Igazolóbizottsági ülés összehívása 45. Csiki Gábor Misszióházi jelentése 46. Országos Földbirtokrendezı Tanácshoz kérelem a Misszióház részére föld kiutalása tb. 48. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Kelemen Ilona Rankli Ernı 49. Halálozás bejelentése az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Vámos Lajosné 52. József Dezsı gyulai tanár, festımővész levele Csiki Gáborhoz, melyben baráti segítségét kéri, hogy İ is kaphasson Angliából szeretetcsomagot, mert nélkülöznek

21 53. Men of Goodwill - John McLaughlin levele 58. American Unitarian Association elnöki értesítıje Thomas Montgomery Mark elhunytáról 59. Meghívó 64. Csiki Gábor dr. levele a Hungarian Unitarian Service Committee alakuló ülésére 66. Orvosi tanácsadó telefon ügye 68. VKM helyreállítási segélye 69. Budapest szfv. polgármester határozata az orvosi tanácsadó engedélyeztetésérıl 70. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Vajda Julianna Katalin 71. Budapest szfv. polgármester határozata rendkívüli segély kiutalásáról 72. Nyugdíjintézeti járulékok 74. Diáknévsor /hittanosok?/ 75. Pamlényi Ervinhez, a rádió irodalmi osztályvezetıjéhez intézett Csiki Gábor levél Csizmadia Sándor költı verseinek közlése ügyében 76. Menekült hallgatók lábbeli segélye 78. Építési kormánybiztoshoz benyújtott kérelem a minél elıbbi helyreállítás iránt 81. Értesítés a VKM államsegélyrıl 84. UNRRA-segély 85. VKM értesítése felszerelési és helyreállítási költségek kiutalásáról 89. Egyházak Világtanácsa igazgatójának beszéde az ökumenikus újjáépítési munka alapelveirıl és tevékenységérıl 92. Kikölcsönzött tárgyak jegyzéke 98. VKM államsegélye a diákotthoni fenntartási költségek támogatásara 100. Ua.

22 101. Orvosi tanácsadó a Mányoki úton megszőnt, telefon lemondása 102. VKM államsegély diákjóléti célokra 104. Külföldi diáksegély-akció 106. Budapest szfv. polgármestere július havi rendkívüli segélykiutalása 107. Átvételi elismervény 108. Postatakarékpénztári átutalási forgalmi értesítı 110. Diákinternátus részére körlevél /nincs a levél mellett/ 112. Amerikai Unitárius Társulat 1000 dolláros gyorssegélye 113. EKT elfogadja a Misszióház évi jelentését 134. Dunapataji segédlelkészi állás betöltése 135. Országos Építési Kormánybiztoshoz kérelem ablaküveg kiutalásáért 136. VKM miniszterhez kérelem a Diákotthon helyreállításához szükséges összeg 50 %-os vállalására 137. Virág Mihály kımővesmester árajánlata 140. Jóvátételi Hivatalhoz levéltervezet a helyreállítási költségek tb VKM részérıl a menekült egyetemi és fıiskolai hallgatók gondozásának újabb szabályozása érdekében tett intézkedés 142. VKM: budapesti állami kollégiumi díjak megalapítása 143. VKM részére beszámoló az augusztus 1. közötti idırıl 145. Székely László internátusi felvételi kérelme 146. Lókodi Pál, ua Szabó Kálmán, ua Vallásoktatás tárgyában egyházi körlevél 152. VKM miniszterhez kérelem Bencze Márton részére internátus felügyelıi díj kiutalása ügyében 153. Pálffy S. Károly internátusi felvételi kérelme

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK

FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK IX FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK XIX-XX. sz. Terjedelem: 5 doboz + 2 téka = 7 raktári egység = 1,00 ifm. 1. doboz 1. tétel Egyedi darabok 1. Amerikai Kossuth-zarándok Emlékalbum 1928 2. Duna-Tiszamenti

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 2. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-246/2010. 13/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 440/2010. (IX.16.) B-L.Ö.h. 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Bizottsága 19/2010.(I.26.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv 2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv Idıpont Megnevezés Felelıs Augusztus 24. 8 óra Fıállású tanároknak tanévkezdés, megbeszélés Augusztus 24. 10 Angliai felkészítı

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/23420/ Szektor : 61

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/23420/ Szektor : 61 Gyula 5700 Petõfi tér 2. Oldal: 1 / 7 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv ha m2 k.fill

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4

I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I/3 A IX. ESPERESI KÖR IRATAI 6 I/4 A BUDAPESTI IDEIGLENES EGYHÁZI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám: /126203/

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám: /126203/ Budapest, XI., Budafoki út 59. 1519 Budapest, Pf. 415 Oldal: 1 / 8 1012 Kosciuszkó Tádé utca 8. földszint. ajtó:3. "felülvizsgálat alatt" I. R É S Z 1. Az egyéb önálló ingatlan adatai: megnevezés terület

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-14/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12 én 9 órakor

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 17 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 17 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-103/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17 én 9 órakor

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/18264/ Szektor : 61

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/18264/ Szektor : 61 Békéscsaba 5601 Szent István tér 18. Pf. 171. Oldal: 1 / 7 5600 Áchim lakótelep 19. "felülvizsgálat alatt" I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Repertórium. I/6 Püspökség iratai. 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm IV/2 PESTSZENTLŐRINCI EGYHÁZKÖZSÉG

Repertórium. I/6 Püspökség iratai. 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm IV/2 PESTSZENTLŐRINCI EGYHÁZKÖZSÉG Repertórium 2014. évi gyarapodás - /az előző tételek folytatása/ I/6 Püspökség iratai 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm 60. doboz 4. tétel Egyházi főtanácsi és képviselőtanácsi iratok a/ Sorszámosan

Részletesebben

2.f. fond Külügyi iratok

2.f. fond Külügyi iratok 2.f. fond Külügyi iratok 1863 1950 22,38 ifm I. Külügyi bizottsági iratok 1. doboz Külföldi akciók 1907 1920 2. doboz Külföldi akciók 1921 1926 3. doboz Külföldi akciók 1927 1935 4. doboz Külföldi akciók,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben