II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ"

Átírás

1 II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ Terjedelem: 5 doboz + 8 kötet = 13 raktári egység = 0,85 ifm. Létrehozásának kérdésével elıször 1924-ben a dévaványai közgyőlésen foglalkoztak ben e tárgyban az Angol-Amerikai Unitárius Társaság irányelveket küldött. Az Igazgatósági Fıtanács megbízta dr. Tóth Györgyöt a leendı Misszióház rendeltetését, célját, a budapesti egyházközséghez való viszonyát meghatározó tervezet készítésére ben a Misszióház gondozásában körlelkészség alakult a Duna-Tiszaközén és a Dunántúlon ben a Misszióház adótartozásának kiegyenlítésére az Angol-Amerikai Unitárius Táraság 500 dollárt küldött ben a Köri Tanács a Misszióház misszió-jellegét hatályon kívül helyezte és átadta a budapesti egyházközségnek ban került sor az államosításra. Jelen iratanyag a Misszióház további sorsát is tükrözi. 1. doboz 1. tétel Jegyzıkönyvek 1. Kivonat az Igazgató Tanács március 31-én tartott ülési jegyzıkönyvébıl 2. Jegyzıkönyvek évrendben /1-404/ Jegyzıkönyv, kötve Ua Ua doboz 2. tétel Elıterjesztések, határozatok, jelentések 1. Elıterjesztések, határozatok A Bp. IX., Rákos u. majd késıbb Hıgyes Endre u. 3. sz. ház - Misszióház - tulajdonjoga és mőködési iratai /1-19./ Diákotthon szervezete 3. Háborús károk felmérése, helyreállítási munkákkal kapcsolatos intézkedések, a sérült orgona és egyéb javítási munkák elszámolása /1-42./

2 4. Államosítás majd állami tulajdonba adás /telekkönyvi bejegyzés másolata/, jóvátétel és megszőnési iratok tétel Lakásbérleti ügyek 1. Valkovszky Györgyné /1-15./ Birtoklap Tompos József törzsırmester részére lakás kiutalás Sebestyén Istvánné házfelügyelı özv. Imreh Istvánné Illyés Lidia lakásügye valamint a pince bérbeadása Szolgálati lakások: Pethı István püspöki helynök és a házban lakó templomgondozók lakásügye /1-13./ 7. Lakásbérleti szerzıdés és e tárgyban egyházi fellebbezés Lakók névsora és régi névjegyzék Szövetség utcai ház ügye és Csiki Gábor e tárgyhoz tartozó két levele tétel Egyházi élet 1. Gvidó Béla egyházközségi gondnok /Hıgyes E. u./ névváltoztatása Gidót -ra és állásának megszüntetése 2. Budapesti Unitárius Misszióház Diákotthonának szervezeti és fegyelmi szabályzata, fenntartási költségekrıl kimutatás Misszióházi rendezvények Levelezés, levélfogalmazványok , , doboz 5. tétel Ügyviteli iratok, hiányos, sorszámos iktatással 18/1941 Kimutatás az erdélyi diákotthoni lakókról 1941-es év

3 23. Erdé1yi egyetemi hallgatók után a VKM diákotthoni lakássegélyt juttat 146. Lırincz József egyetemi hallgató internátusi felvételét kéri 150. Pásint István egyetemi hallgató nyári internátusi felvételét kéri 152. Fodor Gyula, ua Tıkés Ferenc, ua. szám nélkül, Tıkés Ferenc egyetemi hallgató internátusi felvételét kéri 160. Benke János, ua Sófalvai László, ua Unitárius vallású tanulók bejelentése 474. Egyházkörökkel kapcso1atos tervezet 6. tétel Ügyviteli iratok, érkezés szerinti hiányos, sorszámos iktatással 1943-as év 2/1943 Barabássy István temetése 11. Ferencz József lakásügye 12. Háromszéki Unitárius Nık Szövetsége ágynemő ajándéka 13. Lorántffy Zsuzsanna Egyesület 14. Meghívó a VI. Leventebizottság ülésére 15. Hozzászólás Kelemen Béla az Unitárius Értesítıben megjelent Szabad-e kettészakítani a budapesti egyházközséget? c. cikkéhez 16. Király és Komjáthy ifj. Gáspár Ferenc elhelyezése tb. kérvényez 18. Körirat a gyermekek törvényes iskolai vallásoktatása tb. 19. Körlevél a keresztény ipar és kereskedelem támogatására 20. Körlevél az egyházközségek nemzetiségi múltjának feldolgozása tb. 23. Diákotthon és évi zárszámadása 24. Misszióház kérelme székesfıvárosi egyesületi segélyért 25. Levél fogalmazvány a polgármesterhez, diákotthoni anyagi támogatást kérve 30. Kovách Gyula Misszióházi elhelyezése, mint átmeneti megoldás

4 32. Szórványok tb. megbeszélés 35. Körlevél a korpótlékok tb. 36. Körlevél a harctéren küzdı katonák támogatására 37. Józan Miklós püspöki levele kitartásra buzdít a háború viszontagságaiban 38. Körlevé1 jelentés kérés volt romániai egyházi ingatlanok adókötelezettsége tb. 45. Körlevél fıtanácsi vasúti kedvezmény tb. 48. Misszióház pénzügyi segélyezése 56. Csiki Gáborhoz Kecskemétrıl érkezett Lajos aláírású levél 57. Bessenyöi Bessenyı Zsigmondné úrvacsorai kenyérhez lisztet ajánl fel 58. Körlevél hiterısítı napok virágvasárnapi megtartását illetıen 61. Unitárius Irodalmi Társaság /Kolozsvár/ budapesti felolvasó ülése 63. Simon Mihály Pál dr., Ügyvéd 68. Torockói származásúak név és címjegyzéke /Budapest és környéke/ 71. Egyházak évi segélyezési kimutatása 74. Körlevél a kocsordi egyházközség támogatására 75. Körlevél leventék egyházi házasságkötése tb. 78. Meghívó IB ülésre 82. dr. Bölöni A. megfelelı javadalmazását kéri 84. Vallásvizsga Körlevél székely földnélküliek letelepítése tárgyában; anyakönyvezés 88. Erdélyi unitárius gyermekek magyarországi nyaraltatása 89. Misszióház évi zárszámadása és évi költségvetése 90. Körlevél Horthy Miklós 75. születésnapi megünneplése tb. 97. Szovátafürdıi üdülési lehetıség 98. Takarékossági felhívás az EKT részérıl 101. Ürmössy László kérése diákotthoni felvételre 107. Körlevél a Nyelvünk védelme c. könyv megrendelésére Körlevél az Erdélyi Párt és október 31. egyházi ünneppé nyilvánítása tb.

5 111. Szathmári Lajos kérelme diákotthoni felvételre 112. Lırincz József, ua Benedek Árpád, ua Internátus bıvítése az érkezı fiatalok elhelyezésére 116. Józan Miklós püspök levele a Misszióház Vezetıségéhezi az évi számadást elfogadja 117. Javaslat az IB tagjainak összetételére 118. Lónyay Gábor gr. által haszonbérelt 15. kat. hold szántóterület haszonbér elszámolása 119. Ürmössy József internátusi felvételi kérelme mellékletekkel 121. Selmeczi Ivánné szegedi és Somlai László. Bp., Hıgyes E. u. 3. sz. lakáscseréje 122. Rozsos Ernı lakatos, erdélyi menekült, Misszióházi elhelyezését kéri 123. Zoltán Sándor internátusi felvételt kér 126. Derzsy László, ua Pálffy Zoltán és Tibor internátusi /diákotthoni/ felvételi kérelme 133. Bartha Zoltán, n Tıkés László, ua Zoltán Attila, ua Rázmány András, ua Márkos András, ua Lırincz Dániel, ua Dakó Gyızı, ua Simó Tibor, ua Bndi Dezsı, ua Nagy Gyula, ua Benke István, ua Székely László, ua Patakfalvi Samu, ua Györke Zoltán, ua Pálffy Ferenc, ua özv. Fetter Mihályné lakásának fenntartását kéri 156. Györke Zoltán internátusi felvételi ügye 157. Lurtz Helniuth internátusi felvételét kéri 158. Nagy Samu, ua Kendi Sándor, ua Mentor Magyar Kereskedelmi Rt. - elszámolás

6 164. Internátusi felvétel tb. debreceni egyházközség 168. Internátus részére segély kérése: levél a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez 169. Ua.: levél az iparügyi miniszterhez 173. Józan Miklós Kolozsvárról a Nemzeti Munkaközpont zászlószentelési ünnepségére Budapestre érkezik 174. Határozat a Misszióház bizottsági tagjait illetıen 176. Tiboldi Gyula, Szolnok 178. Határozat kiutalt segélyösszegekrıl 179. Misszióház új szervezeti szabálya tárgyában tett észrevételek 180. Szabó Miklós és Árkosi Etelka költözése 183. Kovács Lajos levele Csiki Gáborhoz 186. Rendelet légvédelmi készültség idejére a tömeg forgalombani magatartásra 188. Diákotthon tb. felterjesztés a belügyminiszterhez 189. Rendkívüli segély iránti kérelem a polgármesterhez 190. Ua Misszióházi bizottsági tagnévsor 194. Nagybakosi határban lévı 15 kat. hold ingatlan vásárlási ügye 200. Országos Bethlen Gábor Szövetség V. Országos Protestáns Napok nagygyőlése 201. Tiboldi Gyula, Szolnok, istentisztelet tartása 204. Dr. Kozma Jenı elhunytával a Misszióház lntézö Bizottság tagjául az EKT dr. vitéz Szinte Jánost delegálja 205. Nyugdíjjárulék fizetéssel kapcsolatos tájékoztató 207. Lelkész továbbképzı tanfolyam szervezése 209. Reuter Pál egyházi esküvıjérıl anyakönyvi kivonatot kér 210. Körlevél Oncsa-segélyezés tb Program /ld. 200/1943/ 214. Pálffy Ákos ig. tanító, Homoródszentpál, kérelme 215. Magyar Nemzeti Bank értesítése az évi támogatási összegrıl 218. Józan Miklós püspök felkéri dr. Csiki Gábort a Berde Közebéden való emlékbeszéd megtartására 220. Ferencz József lakásügye /Debrecen - Budapest

7 Diákotthon/ 221. Körlevél Dávid Ferenc halálának megemlékezésérıl 227. Unitárius Misszióház Intézı Bizottsága győlése 228. Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége közgyőlésére meghívó 229. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fıtitkára válaszol a tanoncotthon segélykérelmére 230. Klemens Antal és Nagy Éva házassági adatai 233. Hıgyes Endre u. 3. sz. ház, Misszióház és a Diákotthon évi költségvetése 235. Dr. Tóth Györgyre a Misszióház egyik alapítójára halála kapcsán emlékezés. Levél fiához és özvegyéhez 335. Mezei István házasságkötésével kapcsolatos levele Szolnokról 336. A báró Balázsy-alap osztalékából kér segélyt egy aláírás nélküli segédlelkész /másodpéldány/ 340. Internátusi segélyezés ügyében benyújtott kérelem a közoktatásügyi miniszterhez 341. Székelyhídi János panaszlevele dr. Bölönyi András gondnokhoz 347. Kórházi lelkészi szolgálattal kapcsolatos díjazás folyósítása ügyében székesfıvárosi polgármesteri határozat 348. Mentor Magyar Kereskedelmi Rt. jegyzıkönyve 349. Diákotthon részére rajzasztalok beszerzése 351. Közellátási Hivatalhoz kérelem a karácsonyi úrvacsorai kenyérhez 10 kg fehérliszt kiutalására 352. Budapest Koháry utcai egyházközség lelkésze kéri a hiányos esketési adatok megküldését 357. Lelkészi megbízás a Püspöki Hivataltól /Kolozsvár/ és Csiki Gábor részére 358. Körlevél a lelkészekhez a karácsonyi segély tb Ua. a tanítókhoz 364. Ferencz József lelkész lakásügyben beadott kérésének a Misszióház Intézı Bizottság által hozott elutasító döntése 365. Debreceni Unitárius Szórványegyházközség kimutatása az évi tartozások törlesztését illetıen 368. Rendkívüli államsegély /civil/ az internátus részére 369. Iktatókönyv rendelése a Misszióház részére a

8 7. tétel Kaláka Szövetkezettıl 370. Költségvetés évre 371. Segélyre engedélyezett póthitel - Bencze Márton kinevezése a Misszióházhoz Ügyviteli iratok, hiányos sorszámos iktatással, 6/1944 Iparügyi miniszter segélye a tanoncotthon részére 12. Belügyminisztériumi államsegély elszámolása 13. Herczog István villanyszerelési munkáinak elszámolása 16. Körlevél elemi iskolai hitoktatói óradíjak utalására 17. Körirat búzakötvény jegyzésére 18. Körlevél áttérések ügyében 19. Egyetemisták részére diákotthoni férıhelyek száma kérdıív 20. Szabadjegy dr. Csiki Gábor részére 21. Határozat: évi költségvetés elfogadása 22. Ipari Anyaggazdálkodás Élelmiszer- és Gyógyszeripari osztályától az internátus mosóüzeme részére 10 kg keményítı kiutalására kérelem 23. Közellátási miniszter Szappan Irodájától a diákotthon részére szappan és mosószer kiutalási kérelme 24. Lırinczy Géza feljegyzése érkezésérıl 25. Textil Központtól támogatás kérése a diákotthon részére 29. Kocsordi templom-kölcsön törlesztése 30. Budapest központtal új szórványegyházközség létesítése 32. dr. Csiki Gábor a megbízást elfogadja 36. Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, Kolozsvár, körlevél 37. Körlevél a vallástani tankönyvek megírása tb. 38. Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör istentiszteleti rendje 1943-ban, jelentés 42. Diákinternátusi díjhátralékosok fizetési felszólítása 43. Textil Központ válasza a benyújtott anyagigénylési 1944-es év

9 kérelemre 46. Bp. rendırfıkapitány rendelete légoltalmi tárgyban 48. Meghívó az intézıbizottsági győlésre 52. Polgármesterhez benyújtott kérelem a diákotthon támogatására 58. Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület kérése a Misszióházban használaton kívüli egyetemi tankönyvek átengedését illetıen 59. Diákinternátusban elrendelt villanyhasználati korlátozás 60. Sebestyén István Misszióházi házmester fizetésemelési kérelme 61. Anyagigénylés zárolt készletbıl 62. Misszióház 1943.évi munkajelentése 63. EKT évi zárszámadást némi módosítással elfogadja 67. Magyar Textilgyárosok Országos Egyesülete irodájától válasz: a textiligénylést nem tudja telesíteni 68. Körlevél méhészeti tanfolyamok szervezésére 69. Unitárius iskolák igazgatóihoz körlevél a tanári özvegyi nyugdíjakról 70. Káromkodás és trágár beszéd elleni küzdelemre szólítás 71. Simó Tibor internátusi ügye 74. Elemi iskolai hiterısítı napok tartása, körlevél 76. Kiutalt államsegély elszámolása 82. Közellátási Hivatalhoz intézett kérelem úrvacsorai liszt kiutalása tárgyában 84. Körlevél egyházi szertartási reformalizálás tb. 86. Magyar Nemzeti Diákszövetség részére jelentés a Diákinternátus elhelyezési feltételeirıl 98. Carbon Szénkereskedelmi és Ipari rt.-tıl szénrendelés 100. Polgármesteri határozat az évi rendkívüli segélyezésrıl 102. Körlevél a szegények támogatására

10 103. Polgármesteri határozat évi rendes felekezeti segélyek kiutalásáról 110. Székely László diákotthoni felvételi kérvénye 111. Missziói Bizottság jegyzıkönyve 113. Magyar Protestáns Diákmenza 118. Iparügyi miniszterhez folyamodvány a diákotthon anyagi támogatásáért 120. Egyházi tevékenység a Misszióházban: beszámoló az EKT részére 122. Polgármesteri tájékoztató légoltalmi óvóhelyek létesítésérıl 124. Magyar Nemzeti Bank adománya a Misszióház részére 127. Meghívó a Duna-Tiszamenti Egyházkör évi rendes közgyőlésére 128. Körlevél népiskolai tanmenetek tárgyában 130. Esketési adatok az Unitárius Egyházközség Anyakönyvi Hivatala részére: Császár János és Oláh Ilona 131. A gondnok kéthavi kántori szolgálata 134. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részre: Kisgyörgy Imre, törvénytelen 135. Unitárius Értesítı, istentiszteleti sorrend 136. Carbon Szénkereskedelmi és Ipari Rt.-tıl rendelés 137. Ferencvárosi Kokszteleprıl koksz-igénylés templomi főtésre 138. Cseh Klára diákotthoni elhelyezése /nemleges/ 139. Kormánybiztoshoz intézett kérelem lakásbiztosításra a tanuló gyermekek elhelyezésre 140. Carbon Rt.-tıl szénkiutalási kérelem a diákotthon részére 142. Vallás és közoktatásügyi miniszter utasítása az internátusi segély kiutalására 143. Körlevél a Himnusz éneklése alatti magatartásra

11 144. Bazsa Károly diákotthoni elhelyezési kérelme 145. Kedves Jancsi megszólítású levélmásolat 146. Körlevél a bibliakövetık szektájának megtartásáról 147. Carbon Rt.-tıl szénkiutalási kérelem a Diákotthon részére 148. Unitárius Értesítı - istentiszteleti sorrend 151. Bálint Ferenc diákotthon felvételi kérelme 152. Körlevél az elemi iskolai hitoktatói óradíjak utalására 153. Körlevél ellenséges repülıgépek személyzetével szembeni magatartást illetıen 154. Szekeres János költségvetése 155. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Ráduly Mihály - Székely Mária 156. Rázmány András diákotthoni felvételi kérelme 157. Pálffy S. Károly, ua Unitárius Értesítı - istentiszteleti sorrend 160. Misszióház szeptember 5-i bombakára: a legszükségesebb javítások 161. Misszióház óvóhelyének létesítése Blaschnek Béla adományából megtörtént 162. Polgármestertıl a bombasérült Misszióházi templom helyreállítási munkálataihoz gyorssegély kiutalása iránti kérelem 163. Benedek Árpád diákotthoni felvételi kérelme 164. Benedek Elek, ua Lırincz József, ua Polgármesterhez a fıvárosi közkórházakban végzett unitárius lelkészi szolgálatok tiszteletdíjának kiutalása iránt benyújtott kérelem 170. Belügyminisztertıl a diákotthoni támogatás kérése 171. A Közellátási Hivataltól úrvacsorai liszt kiutalása iránti kérelem 172. Pásztorlevél

12 175. Polgárdi keresztelési adatok: Elek Mária Zsuzsanna törvénytelen 177. Igazolvány Kontes József diákotthoni menekültrıl 178. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Gagyi Teréz, Edit 179. Igazolvány Sófalvi László diákotthoni menekültrıl 180. Igazolvány Lırincz József ua Pálffy Tibor diákotthoni felvételi kérelme 185. Kiss Péterné sz. Bara Borbála temetése 186. Posh Gyula Magyar Nemzeti Bank elnökétıl támogatás kérése 187. Kisgyörgy Árontól a Diákotthon részére tej-juttatás kérése 188. Nagy Sándor tájékoztatása a házasságkötési feltételekrıl 189. Lırincz Dávid diákotthoni felvételi kérelme 191. Magyar Nemzeti Bank pénzadománya 193. Unitárius Értesítı istentiszteleti sorrend 195. Diákinternátusi lakók névsora október 16-án 196. Carbon Rt.-tıl szénkiutalás iránti kérelem 197. Polgármester rendkívüli segély kiutalása a Misszióház részére 198. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Zoltán Sándor - Tamás Judit Magdolna 200. Ipari Anyaghivataltól szén kiutalás iránti kérelem 201. Diákotthon új lakóiról kimutatás 203. Bombatámadási üvegkár jelentése 205. Studium Könyvkereskedelmi Rt. lakbér tartozása 206. Ürmössy Gyula - Ferencz József távirati szövege 208. Unitárius Értesítı - istentiszteleti sorrend 209. Nyugta és megbízás Bencze Márton részére 211. Csiki Gábor levele és távirat Ferencz József részére 213. dr. Abrudbányai János részére lakás kiutalása az

13 internátusban 216. Igazolás Sebe Ferenc menekült unitárius lelkész és családja Misszióházi elhelyezésérıl 219. Megbízás Sebestyén István házmester részére a kiutalt szén átvételére és hazaszállítására 224. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatalának: Zsiga Cecília 227. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatalának: Duffner János - Zoltán Judit 230. Unitárius Értesítı - istentiszteleti sorrend 231. P. Szentmártoni Lenke Misszióházi titkárnıi megbízatása 233. Polgármesteri rendelet /1944. évi/ jótékony célú egyesület segélyezésére vonatkozóan 234. Közellátási Hivataltól úrvacsorai kenyérhez való liszt kiutalása tárgyában kelt kérelem 235. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatalának: Lırincz Pál - Kerekes Katalin 8. tétel Ügyviteli iratok, hiányos, sorszámos iktatással Bombatámadás utáni üvegkár felmérése 6. Katonai vonatkozású tárgyak bejelentése 7. Sebestyén István és neje 1931 óta egyházi szolgálatban állnak 10. Bombakár bejelentése /1945: január 12-i támadás/ 11. Romeltakarítás 15. Nagy Ferenc unitárius lelkész igazolása 16. Antónya Mihály tisztviselı igazolása 18. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivta1ának: Homoródi Bálint 19. Szász Andrásné bombakárosult lakás kiutalása 21. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatalának: Grillusz Jenı - Árki Mária 22. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi

14 Hivatala részére: Mesteri László 24. Vaska Géza irodai tisztviselıként mőködik /igazolás/ 26. Misszióház helyreállítása tb. értekezlet összehívása 27. Ferencz József megbízatása Misszióházi felügyeleti teendık ellátására 29. Intézı Bizottság intézkedése a Misszióház helyzetének vizsgálata tb. 32. Esketési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Duffner János - Zoltán Judit Lırincz Pál - Kerekes Katalin 33. Fızıkályha kölcsönzése Pap Domokosné részére 36. Biró László mérnök árajánlata a helyreállítási munkákra 38. Meghívó /ld. 26. sz./ 39. Elektromos Mővek Igazgatóságához kérelem a Misszióház villanyszolgáltatására 40. Ua. a polgármesterhez 41. dr. Csiki Gábor Misszióházi lelkészt - mivel hónapok óta nem jelentkezett szolgálattételre - a fegyelmi vizsgálat eredményéig Képviselı Tanács állásából felfüggeszti 43. Távbeszélıállomás visszaállítási kérelme 44. Misszióház helyreállítási költségeihez polgármesteri segély folyósítási iránti egyházi kérelem 45. Imreh Ilona Misszióházi lakhatása 48. Magyar Behozatali és Kiviteli Rt. bérlet ügye 49. Kovács Kálmán, dr. Kozma Jenı és dr. Mikó Tibor delegálása a Misszióház Intézı Bizottságába 50. Ld. 48. sz. 51. Misszióház bombasérült temploma részére egyházi segély utalása 54. Körlevél a nyugdíjintézeti járulék haladéktalan

15 befizetésérıl 55. Bencze Márton lelkész vagyoni helyzetének igazolása 56. Unitárius egyházi alkalmazottak kötelezı egyházi igazoló eljárása - határozat 57. Amerikai Misszió 58. Angol Misszió 59. Ld. 41. és 27. sz. 61. Körlevél kongrua újbóli folyósításáról 65. IX. ker. elöljáró véghatározata arról, hogy Rauchwerk Gézát a Misszióház I. em. 4. sz. helységében, mint hajléktalanná váltat, elhelyezi 66. IX. ker. Elöljáróság házfelügyelıket kivizsgáló bizottsága felkérése a Misszióházi házfelügyelı házaspár Sebestyén István és neje kivizsgálására 67. IX. ker. Elöljáróság mérnöki Hivatalához kérelem a Misszióház soron kívüli szükséges munkálatainak elvégzésére 68. Szabadságolási ügy /névtelen/ 69. Sebe Ferenc lelkész igazolása 70. Bencze Márton lelkész kolozsvári útja esküvıjére 71. Ostrom idején a Misszióházban lakott lelkészekrıl jelentés az EKT részére 73. Meghívó az egyházi igazoló bizottság ülésére 74. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Lakatos Anna Mária 76. Erdélyi megüresedett lelkészi állások magyarországi betöltése 79. Határozat Szent-Iványi Sándornak püspököt helyettesítı minıségbeni és világi részrıl dr. br. Dániel Gábor megerısítésérıl 80. Takarékossági felhívás a Diákinternátus lakóihoz 86. Hittanból vizsgázottak felsorolása érdemjegyeikkel 90. Külföldi kapcsolatokról és a beérkezett pénzekrıl

16 jelentési kötelezettség 91. Ld. 76. sz. - Bencze Márton 92. Misszióház évi jelentése és évi költségvetés beterjesztése 94. IX. ker. elöljáró véghatározata: Vörös Dezsı bérlı a Hıgyes E. u. 3.-ban 95. Józan Miklós püspök Huszti János papnövendéket nyári gyakorlatra osztja be 96. Ld. 76. sz. - Bencze Márton kinevezése és a Misszióház kára tb. 98. Misszióház bombakára és helyreállítása ügyében tett intézkedések 101. EKT részére Bencze Márton igazolja a püspöktıl nyert lelkészi kinevezését 102. Intézıbizottság és Képviselı Tanács feladatköre a fegyverszüneti egyezmény idıtartamára, határozat 103. Fasiszta szellemő sajtótermékek eltávolítása az egyházi könyvtárakból, körlevél 104. BM rendelkezés az egyesületek mőködésének felülvizsgálatáról, bejelentésérıl 105. Kıvágó József polgármester rendkívüli segély kiutalása a Misszióház részére 107. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Vitéz Eszter, Piroska 109. Ld sz Ld. 90. sz. és arra reagálás /EKT felügyeleti joga anyagi vonatkozásban/ 111. Ld. 92. sz. és arra reagálás 114. Magyar Vallás és Közoktatásügyi Miniszter felszólítása: adatok bekérése az állami és nem állami diákjóléti intézményektıl 116. Sérült templom tetızetének kilátásba helyezett javítása 117. Simó Tibor internátusi lakó betegség igazolása

17 120. Rádiós Istentisztelet, szeptember Lelkészi jelentés a Misszióház 1944 évi tevékenységérıl, zárszámadás 124. Ld. 70. sz. szabadság iránti kérelem 134. Misszióház orvosi rendelıjének ügyei. Benne 125/1945. sz. Tiboldi Tibor orvostanhallgató és Blachnek Béla orvosi tanácsadó gondnok részére kiállított igazolás 137. EKT a VK felszólítására pontos adatokat kér a Misszióház alapításakori külföldi tıkebefektetésrıl 138. Ld. 98. és 110. sz. bizottság kijelölése a kérdések megvizsgálására 139. Kıvágó József polgármester kiegészíti a Misszióház részére már korábban kiutalt segély összegét 143. Knauer Andorné részére ismételt felszólítás, hogy adja át az általa lakott szobát az internátus részére 144. Intézkedés a szfv. polgármestere által átutalt segélyösszeg felvételérıl 147. Biró Lajosné elvált lelkész-feleség segély iránti kérelme 150. Kıvágó József szfv. polgármester rendkívüli segély kiutalása 151. Simó Tibor internátusi lakó betegség igazolása. Ld sz Misszióház lelkészi irodájának ablaka munka közben kitört 153. Polgármesterhez intézett kérelem a helyreállítás tb Ua Ld sz Bartha Zoltán igazolása 157. dr. Csiki Gábor havi államsegélyének megállapítása 158. Jövedelemadó-mentesség megállapítása tb. körlevél 161. Csiki Gábor és az angol unitárius misszió levélváltása a

18 Misszióházról 162. Ua. amerikai vonatkozásban 163. Borbély Lajos kérelme diákotthon elhelyezésért 166. Kıvágó József szfv. polgármester rendkívüli segélykülönbözet kiutalása 167. Orvosi rendelı felszerelése tb. küldött kérelmekre érkezett válaszok 169. Misszióházi díjmentes orvosi rendelı mőködtetése 170. Meghívó dr. Incze Gábor református lelkipásztor beiktatására 171. Ferencz József-féle lakás beázási ügye 174. Mortimer Rowe levele Csiki Gáborhoz 177. Szakorvosok jegyzékét kéri a Richter Gedeon gyár 178. Tóth László internátusi lakhatását felmondja a vezetıség 179. Az unitárius díjmentes szakorvosi rendelı megnyílt: Budapest XI., Mányoki út 14. II. em Az EKT utólag tudomásul veszi az unitárius orvosok ingyenes rendelıjének megnyitását, nehezményezi, hogy nem kértek hozzá egyházi jóváhagyást. Véleménye, hogy minél elıbb költözzenek be a Misszióházba, ahol e célra hely is van Misszióházzal kapcsolatos ügyek kivizsgálása 183. Szfv. polgármester válasza a Misszióház helyreállítási kérelme tb Kıvágó József szfv. polgármester rendkívüli segélykülönbözet kiutalása 187. Borbély Lajos segély iránti kérelmét Bencze Márton támogatja 188. Ld sz. jegyzıkönyv az ülésrıl 189. Misszióház ügyvédi képviselıje ifj. dr. Kozma Jenı ügyvéd 190. Imre Ellen áttérési ügye

19 191. Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz kérelem az orvosi rendelı mőködtetéséhez szükséges eszközök kölcsönzéséhez 196. Ld. 76., 91., 96., 101. sz. - Bence Márton kinevezése 197. Az amerikai Unitárius Társulat külügyi szakosztályának vezetıje Budapestre érkezik a háborús károk felmérésére 199. IARF január 13. Nemzetközi Vasárnap újévi körlevél kiküldése a lelkészeknek 202. dr. Fischer József országos építési kormánybiztoshoz írt levélfogalmazvány 9. tétel Ügyviteli iratok, hiányos sorszámos iktatással Ökumenikus bizottság utasítása felmérı kérdıív kitöltésére 3. Háborús károk felmérése /kitöltött nyomtatvány nélkül/ 4. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Eck Veronika 5. Unitárius Misszióház Orvosi Tanácsadó engedélyezési ügye 6. Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védı Iroda elismervénye 1 db Cyklop típusú vaskályha bérlésérıl és átvételérıl 8. Diákotthon részére tőzifa kiutalása iránti kérelem 10. Gadó Erzsébet hittanvizsga eredménye 11. Lehel Jenıné /Balassagyarmat/ tanúként keresi Benedek Elek és Rázmány András egykori diákotthoni lakókat 12. Dunapataji egyházközség földigénylése 13. Bencze Márton lelkész szolgálati bizonyítványa 15. Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére keresztelési adatok: Csiki Anikó Mária 16. Ua. halottvizsgálati bizonyítvány alapján, halálozás

20 bejelentése: Csagezi Árpád 18. Csiki Gábor reagálása az átmeneti állapotban hozott EKT határozatra 21. Magyar Behozatali és Kiviteli Rt közötti Evolut rendszerő könyvelési iratanyaga a Misszióházban bérelt raktárukban a Misszióházat ért bombatámadáskor megsemmisült 22. Helyreállítással kapcsolatos iratok 23. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Boncza Gábor 24. Unitarian voices 30. Intézıbizottság összehívását sürgetik a bizottsági és EKT tagok 33. Orvosi tanácsadó létesítésével kapcsolatos intézkedések 39. Orvosi tanácsadó jelentése 40. Angol nyelvő ismertetı-töredék a Misszióházról 42. Autóvásárlás 43. Duna-Tiszamenti unitárius egyházkör autonómiájának visszaállítása az EKT határozata 44. Igazolóbizottsági ülés összehívása 45. Csiki Gábor Misszióházi jelentése 46. Országos Földbirtokrendezı Tanácshoz kérelem a Misszióház részére föld kiutalása tb. 48. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Kelemen Ilona Rankli Ernı 49. Halálozás bejelentése az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Vámos Lajosné 52. József Dezsı gyulai tanár, festımővész levele Csiki Gáborhoz, melyben baráti segítségét kéri, hogy İ is kaphasson Angliából szeretetcsomagot, mert nélkülöznek

21 53. Men of Goodwill - John McLaughlin levele 58. American Unitarian Association elnöki értesítıje Thomas Montgomery Mark elhunytáról 59. Meghívó 64. Csiki Gábor dr. levele a Hungarian Unitarian Service Committee alakuló ülésére 66. Orvosi tanácsadó telefon ügye 68. VKM helyreállítási segélye 69. Budapest szfv. polgármester határozata az orvosi tanácsadó engedélyeztetésérıl 70. Keresztelési adatok az Unitárius Egyház Anyakönyvi Hivatala részére: Vajda Julianna Katalin 71. Budapest szfv. polgármester határozata rendkívüli segély kiutalásáról 72. Nyugdíjintézeti járulékok 74. Diáknévsor /hittanosok?/ 75. Pamlényi Ervinhez, a rádió irodalmi osztályvezetıjéhez intézett Csiki Gábor levél Csizmadia Sándor költı verseinek közlése ügyében 76. Menekült hallgatók lábbeli segélye 78. Építési kormánybiztoshoz benyújtott kérelem a minél elıbbi helyreállítás iránt 81. Értesítés a VKM államsegélyrıl 84. UNRRA-segély 85. VKM értesítése felszerelési és helyreállítási költségek kiutalásáról 89. Egyházak Világtanácsa igazgatójának beszéde az ökumenikus újjáépítési munka alapelveirıl és tevékenységérıl 92. Kikölcsönzött tárgyak jegyzéke 98. VKM államsegélye a diákotthoni fenntartási költségek támogatásara 100. Ua.

22 101. Orvosi tanácsadó a Mányoki úton megszőnt, telefon lemondása 102. VKM államsegély diákjóléti célokra 104. Külföldi diáksegély-akció 106. Budapest szfv. polgármestere július havi rendkívüli segélykiutalása 107. Átvételi elismervény 108. Postatakarékpénztári átutalási forgalmi értesítı 110. Diákinternátus részére körlevél /nincs a levél mellett/ 112. Amerikai Unitárius Társulat 1000 dolláros gyorssegélye 113. EKT elfogadja a Misszióház évi jelentését 134. Dunapataji segédlelkészi állás betöltése 135. Országos Építési Kormánybiztoshoz kérelem ablaküveg kiutalásáért 136. VKM miniszterhez kérelem a Diákotthon helyreállításához szükséges összeg 50 %-os vállalására 137. Virág Mihály kımővesmester árajánlata 140. Jóvátételi Hivatalhoz levéltervezet a helyreállítási költségek tb VKM részérıl a menekült egyetemi és fıiskolai hallgatók gondozásának újabb szabályozása érdekében tett intézkedés 142. VKM: budapesti állami kollégiumi díjak megalapítása 143. VKM részére beszámoló az augusztus 1. közötti idırıl 145. Székely László internátusi felvételi kérelme 146. Lókodi Pál, ua Szabó Kálmán, ua Vallásoktatás tárgyában egyházi körlevél 152. VKM miniszterhez kérelem Bencze Márton részére internátus felügyelıi díj kiutalása ügyében 153. Pálffy S. Károly internátusi felvételi kérelme

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék: X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr.

Részletesebben

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8.

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. TOMA Stefánia Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. 1989. december 21. A délelıtt folyamán feszült volt a hangulat a gyárakban (Vidombáki repülıgépgyár, Tractorul, Steagul Roşu). A vidombáki repülıgépgyár

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos

BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos ,l BEVEZETÉS A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltárában őrzött iratok a magyar művészképzés kiemelkedő jelentőségű forrásai. Mint arról a későbbiekben még szó lesz, ennek az iratanyagnak rendkívül hányatott

Részletesebben

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi Mellékletek I. Az Egyházmegyei Hivatal II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi III. Az Egyházmegye intézményei Tanácsok, bizottságok...

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2006. JÚNIUS 7. JEGYZÕKÖNYV mely

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája.

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. JANUÁR MÁRCIUS XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM MEGISMÉTELT EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2015. március 29. vasárnap, 11

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben