Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: /2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015."

Átírás

1 Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: /2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotására Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (3) bekezdése alapján a jegyzı által elıkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig nyújtja be a képviselı-testületnek. Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) január 1. napján lépett hatályba. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet 38. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a költségvetés tárgyalásáról: 38. (1) Az éves költségvetés tárgyalása egyfordulós tárgyalási rendben történik, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján készített elıterjesztés szerint. (2) A költségvetés tárgyalásához számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bıvítésének lehetıségét és meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerő megoldásait, be kell mutatni a felmerült igényeket, ezek kielégítésének alternatíváit. A fentiek alapján az elsı fordulóban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta január 26-i ülésén a költségvetésrıl szóló elıterjesztést, majd a bizottság javaslata alapján kerül a képviselı-testület elé a rendelet-tervezet, közmeghallgatást követıen. Jelen elıterjesztés kisebb módosításokat tartalmaz az akkor elıterjesztett javaslathoz viszonyítva. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. (1) bekezdése alapján A jegyzı a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetıivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltak szerint a képviselı-testület bizottságai elé terjeszti.. Az egyeztetésre a közmeghallgatást követıen, február 10-én került sor, az arról készült jegyzıkönyvet az elıterjesztéshez mellékelem. Az elıterjesztés az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. melléklet: az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló../ (....) Önkormányzati Rendelet-tervezet; 2. melléklet: az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzati intézmények költségvetésének funkciónkénti összesítése; 3. melléklet: az önkormányzat költségvetésének munkalapjai; 4. melléklet: a Hivatal költségvetésének munkalapjai; 5. melléklet: a költségvetési szervek vezetıivel történt egyeztetés jegyzıkönyve.

2 2 A rendelet-tervezet 1. mellékletében a évi várható bevételek és kiadások adatai még nem szerepelnek, a évi elıirányzatok módosításáról készülı elıterjesztés adatai lesznek ide átvezetve a képviselı-testület ülésére. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság számára készült elıterjesztést minden képviselınek megküldtük, így az abban leírtakat csak a legfontosabb esetekben tartom indokoltnak megismételni. A tervezet szerinti költségvetés összege eft, mely eft mőködési és eft felhalmozási kiadást tartalmaz. A tervezet eft költségvetési hiányt tartalmaz, melybıl eft felhalmozási hiány, eft mőködési többlet. A költségvetési hiányt eft felhalmozási hitel és eft felhalmozási célú pénzmaradvány finanszírozza. E mellett eft mőködési célú pénzmaradvány igénybevétel és eft mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatás tervezete biztosítja a költségvetés egyensúlyát. Az ismertetett változások egy része a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság javaslata alapján került be a rendelet-tervezetbe. Beépítésre kerültek a képviselı-testület az óta történt döntéseinek hatása, illetve kisebb helyesbítések. A Városi Sporttelep tribün felújítására a sportklub pályázott TAO pályázat keretében eft önerıt kell biztosítanunk, melyhez eft hitelt kívánunk felvenni. A mőködési hiány elkerülése érdekében eft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel (bevétel) és ugyanilyen összegő felhalmozási céltartalék (kiadás), mely az elkülönített lakásalap kiadásként nem tervezett részét jelenítette meg, kikerült a tervezetbıl. A jelenleg hatályos rovatrend szerint tartalék csak mőködési kiadásként szerepeltethetı, ez pedig tévesen megemelte a mőködési kiadásokat és így mőködési hiány alakult ki. Amennyiben év közben a lakáslapból felhasználásról dönt a képviselı-testület, akkor a felhalmozási pénzmaradványból és a tényleges felhalmozási kiadásból is elıirányzatot képezünk. A költségvetési törvény alapján az önkormányzatot megilletı költségvetési támogatások egy elemet kivéve ismertek, ezek jogcímeit és összegét részletesen tartalmazza a rendelet-tervezet 4. melléklete. A melléklet 28. sorában szereplı köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatás jelenleg még nem ismert, remélhetıleg a képviselı-testület üléséig közlik az adatot. Az alábbiakban az idei és tavalyi év költségvetési támogatásának összehasonlító táblázata látható: eredeti elıir terv Különbség Index (%) Önkormányzati hivatal mőködési támogatása ,8 Településüzemeltetés támogatása ,8 Óvodai nevelés támogatása ,9 Települési önkorm. szociális fel. egyéb tám ,0 Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat tám ,5 Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása ,0 Bölcsıdei ellátás támogatása ,7 Gyermekétkeztetés támogatása ,3 Könyvtári és közmővelıdési feladatok tám ,8 Központosított elıirányzatok ,0 Összesen: ,7

3 3 Mindkét évben feladatfinanszírozási alapokon nyugszik a támogatás, így biztosított az összehasonlítás. A évben az óvodapedagógusok bérének és az óvodamőködtetésre biztosított források növekménye látható a támogatás növekedésén. A pénzbeli szociális feladatok növekményét döntıen az iparőzési adóerıképességen alapuló beszámítás (támogatáscsökkentés) idei mérséklıdése okozza. A bölcsıdei ellátásnál 2014-ben évközben jelentıs támogatásról kellett lemondanunk, ezt megelızendı idén már alacsonyabb ellátotti létszámra igényeltünk támogatást. A gyermekétkeztetés támogatása általánosságban is emelkedett, illetve áttérve a támogatásos rendszerrıl a számlázásra magasabb a kiadásunk is, így ehhez mérten magasabb a támogatási szint is. Hajdúnánás évi adóerıképessége: Ft, mely egy fıre vetítve Ft/fı. A költségvetés második legjelentısebb bevételi forrását a helyi adó és gépjármőadó bevételek képezik. Az alábbi táblázat szemlélteti az elıterjesztett tervezet és az elızı évi tényadatok összehasonlítását: tény terv Különbség Index (%) Építményadó ,2 Magánszemélyek kommunális adója ,8 Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után ,3 Helyi iparőzési adó ,7 Talajterhelési díj ,2 Késedelmi pótlék ,5 Bírság és egyéb bevételek ,5 Gépjármőadó ,5 Települési adó Összesen: ,3 A tervezésnél figyelembe vettük a január elsejétıl bevezetett települési adót, valamint az építményadó mértékében történt változásokat. A szerepeltetett bevételi összegek csak valószínősített értékek, mivel a bevallások még ezután kerülnek beadásra. A képviselı-testület novemberi ülésén a települési adó bevezetésekor és az építményadó mértékének módosításakor elmondottak szerint az év során tervezzük a helyi iparőzési adó mértékének csökkentését 2,0 %-ról 1,9 %-ra. Jelenleg ezt a csökkentést még nem építettük be a rendelet-tervezetbe, mivel még mindig van bizonytalanság a települési adó kivethetıségének értelmezésében. Véleményünk szerint a mi rendeletünk alapján a föld tulajdonosa kerül adóztatásra és ez semmilyen összefüggésben nem áll annak esetleges vállalkozói tevékenységével. Tekintettel a települési adó várható bevételére annak kb. egyharmadát külterületi infrastruktúra fenntartására és fejlesztésére kívánjuk fordítani. Az alábbiakban felsorolt önállóan mőködı intézmények költségvetését a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (a továbbiakban: GEI) készítette el: Hajdúnánási Óvoda; Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (A Hajdúnánás Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás intézménye, az önkormányzat költségvetésében eft egyéb mőködési kiadás szerepel az intézmény támogatásaként); Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény; Városi Rendelıintézet.

4 4 A költségvetési tervezetekben a személyi jellegő kiadás a hatályos vonatkozó jogszabály, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján lett tervezve. Az óvodapedagógusok bére és szeptember 1. napjától emelkedet, illetve szeptember 1. napjától is emelkedik. A január 1-jétıl hatályos minimálbéremelés növelte a személyi és járulék kiadásokat. Az intézményeknél a közalkalmazottak számára béren kívüli juttatásként Ft/fı/hó értékben Erzsébet utalvány és étkezési támogatás juttatása került tervezésre. Az étkezési támogatás adó vonzata 35,7 %, míg az Erzsébet utalvány esetén 35,7 % Ft/hó juttatásig, a felett 51,17 %. Az elızı évben Ft/fı/hó összegő volt a juttatás mértéke. Az intézmények számára ebben az évben is az önkormányzat tartalékából biztosítjuk, eft keretösszegben, a tényleges jogosultság mértékében a jubileumi jutalmakkal kapcsolatos kiadásokat eft összegő céltartalékot is tartalmaz a költségvetés az esetlegesen póttámogatásra szoruló intézmények számára. A GEI költségvetésében található a gazdaságilag hozzá tartozó intézmények közüzemi költségének elıirányzata is. A GEI költségvetése tartalmazza az államhoz átkerült köznevelési intézmények mőködtetésének költségét is. A szakképzési intézmények mőködtetési költségét továbbszámlázzuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, ennek bevételi és kiadási vonzata a költségvetés év közbeni módosításakor épül be a költségvetésbe. A Városi Rendelıintézet gazdálkodási feladatait május 1. napjától a GEI látja el. Az ügyeleti szolgálat kiadásait az önkormányzat költségvetése tartalmazza. Az intézmény költségvetésében tervezett önkormányzati támogatás az intézményvezetı önkormányzat által megállapított illetménykiegészítéséhez való hozzájárulást tartalmazza. Az önkormányzati intézmények évi költségvetési tervezetét Alpolgármester úr, a Hivatal Közgazdasági Irodájának vezetıje és a GEI igazgatója vizsgálta meg. Az elemzés alapját az az összehasonlítás képezte, amelyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megismert az elsı fordulós elıterjesztésben. Ennek alapját képezte az intézmények tényleges évi támogatásának (figyelembe nem véve az évközi önkormányzattól kapott kiegészítéseket) összehasonlítása a évi tervezettel. Az elıterjesztés 5. mellékletét képezı jegyzıkönyv részletezi az intézmények költségvetésének felülvizsgálatát, melynek eredményeként a GEI esetében teszek javaslatot az önkormányzati támogatás eft összegő csökkentésére. Javaslom továbbá, hogy a GEI-tıl a képviselı-testület negyedévente kapjon részletes tájékoztatást az intézmények költségvetési gazdálkodásáról. Az önkormányzatnál és a Hivatalnál foglalkoztatottak bére a hatályos jogszabályok szerint került megállapításra. A köztisztviselık cafetéria juttatását a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló évi CXCIX törvény a szabályozza, mely szerint a juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél ( Ft), és a törvényben meghatározott juttatásokra használható fel. A költségvetési törvény 59. (2) alapján a cafetéria keret nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot. Így az elızı éveknek megfelelıen bruttó Ft/fı/év összeggel terveztünk. Közalkalmazottak esetén a cafetéria az intézményekhez hasonlóan Ft/fı/hó összeg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése alapján A költségvetési rendeletben mőködési hiány nem tervezhetı.. Az Áht. 23. (4) bekezdése alapján mőködési hiányon külsı finanszírozású (pl. hitel) mőködési célú költségvetési hiányt kell érteni. A jelenlegi tervezet ennek megfelel, hiszen mőködési hiányt nem tartalmaz. A leírtaknak megfelelıen a rendelet-tervezet 1. mellékletében a mőködési célú pénzmaradvány a mőködési bevételek között

5 5 szerepel, ellentétben a 2. melléklettel, ahol a rovatrendnek megfelelıen a finanszírozási bevételeket növeli. A költségvetés tervezete az alábbi tartalékokat tartalmazza (összesen eft): Általános tartalék Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) Közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önerejére) Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására Dolgozói lakásalap Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerı) Az elkülönítetten kezelt bérlakás-értékesítésbıl befolyt bevételeket tartalmazó lakásalapban december 31-én eft volt. Az alábbi célokhoz tartalmaz a rendelet-tervezet felhalmozási hitel igénybevételt, összesen eft összegben: KEOP-5.5.0/A/ Iskola u épületenerg. fel. önerıhöz KEOP /A/ Vár. Rendelı. napelemes rendsz. önerıhöz 190 KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerıhöz KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerıhöz KEOP-5.5.0/B/ Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg. felúj Városi Sporttelep tribün felújításához Az elsı öt hitelcél évben megkötött hitelszerzıdés alapján az idei évben várhatóan még lehívható hiteleket tartalmazza. A hatodik tétel 2015-ben induló fejlesztés. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. (3) bekezdés cc) pontja alapján legfeljebb 10 millió forint összegő fejlesztési célt szolgáló hitel Kormány hozzájárulás nélkül is felvehetı, azonban a Kormány tájékoztatása itt is szükséges az elfogadott költségvetés alapján. Az Áht. 23. (2) bekezdése elıírja, hogy a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban is meg kell jeleníteni. A rendelettervezetben ezen elıírásnak megfelelıen mind a bevételek, mind a kiadások megbontásra kerültek kötelezı és önként vállalt feladatokra a rendelet-tervezet 2. és 3. mellékletnek megfelelıen. A rendelettervezet 15. melléklete tartalmazza az önként vállalt és az államigazgatási feladatok felsorolását. Államigazgatási feladatot egyedül a Hivatal lát el, így a melléklet ilyen bontást csak a Hivatal esetén tartalmaz. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdése alapján: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetık kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprı-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjármővek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

6 6 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, elıadómővészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelızésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelık, ıstermelık számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetıségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetıségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közremőködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhıszolgáltatás; 21. víziközmő-szolgáltatás, amennyiben a víziközmő-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelısnek minısül. A rendelet-tervezet nem tartalmazza az önkormányzat létszám-elıirányzatát, ugyanis a hatályos jogszabályok szerint, 2015-tıl ez már nem képezi a költségvetési rendelet részét. Az Áht. 24. (4) bekezdése értelmében a költségvetés elıterjesztésekor a képviselı-testület részére tájékoztatásul a következı mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, elıirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és d) a 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelıen a költségvetési évet követı három év tervezett bevételi elıirányzatainak és kiadási elıirányzatainak keretszámait fıbb csoportokban, és a 29/A. szerinti tervszámoktól történı esetleges eltérés indokait. A rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, melybıl látható, hogy a terv eft költségvetési hiányt tartalmaz, melybıl mőködési többlet eft, felhalmozási hiány eft. A költségvetési hiányt finanszírozza eft felhalmozási hitel és eft elızı év felhalmozási célú költségvetési maradványa. A rendelet-tervezet 10. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási tervét mutatja be kiemelt elıirányzatok szerint, havi bontásban. A táblázatból látható, hogy a gazdálkodás biztonsága érdekében folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételére szükség lesz, tekintettel arra, hogy a helyi adó bevételek március és szeptember hónapra koncentrálódnak. Fıleg az elsı negyedévben és a nyári hónapokban számíthatunk likviditási nehézségekre, amelyet fokozhat a tervezett bevételek idıbeli csúszása, illetve a tervezett kiadások nem egyenletes eloszlásban történı felmerülése. A rendelet-tervezet 8. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntések számszerősítését, mely zömmel a jelenleg folyamatban lévı több évet érintı Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásait számszerősítve tartalmazza évenkénti bontásban.

7 7 Az Ávr a elıírja, hogy a követett támogatásokat milyen részletezettségben kell kimutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege, b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. A rendelet-tervezet 11. melléklete a fenti részletezettségben mutatja be a évben a tervek szerint nyújtandó közvetett támogatásokat. Ezek sorában a legjelentısebb tétel a helyi adókban, gépjármőadóban biztosított kedvezmény, mentesség összege, ami döntıen a helyi adókról szóló évi C. törvény által biztosított kedvezményt és mentességet jelent, illetve magánszemély adózók esetében a helyi rendeletünkben biztosított további kedvezményeket is tartalmaz. Helyiségek bérbeadásánál elıfordul a képviselı-testület által biztosított bérleti díjmentesség, illetve kedvezmény ennek idei évre tervezett összegét tartalmazza a táblázat. Az Áht. 29/A. -ának rendelkezése szerint: A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésıbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegét. A fentiek alapján az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdése határozza meg, hogy az önkormányzat saját bevételeinek mi minısül: 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. Ezek alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összege: Az önkormányzat saját bevételei (eft) Helyi adók, települési adó Vagyonhasznosítás Vagyonértékesítés Bírság-, pótlék- és díjbevétel Összesen:

8 8 Adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek (eft) Hitelek tıketörlesztése Hitelek kamat kötelezettsége Összesen: Az önkormányzat saját bevételein belül a helyi adóknál az iparőzési adó mértékének csökkentése miatti bevételcsökkenés, valamint a késıbbi években a várható gazdasági növekedést követı emelkedés lett figyelembe véve. A hitelekbıl eredı fizetési kötelezettségként a rendelet-tervezetben meghatározott idei fejlesztési hitel igénybevétel, illetve az elızı évben lehívott hitelekhez kapcsolódó tıketörlesztés és kamatfizetési kötelezettség lett tervezve. A fentieket határozatban kell elfogadnunk a költségvetés elfogadása elıtt. A 12. melléklet a kezességvállalások szintén többéves kihatással járó tételeit mutatja be évenkénti bontásban. A 9. melléklet a folyamatban lévı Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásait számszerősítve tartalmazza évenkénti bontásban. Az önkormányzat hitelállományát mutatja be a rendelet-tervezet 13. melléklete. Ezen hitelszerzıdéseket a év során kötöttük, az ingatlanvásárlási hitelen kívül a többi mind kedvezı kamatozású forint alapú a Magyar Fejlesztési Bank által forgalmazott hitel, míg az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó hitel az OTP Bank Nyrt. saját forrású hitele. Ezen szerzıdések alapján az idei évben várhatóan még eft hitelt fogunk lehívni. A rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat által évben biztosítandó támogatásokat. A rendelet-tervezet a keretösszeggel megállapított támogatások felhasználásáról rendelkezéseket tartalmaz. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 6. (3) bekezdés a)-b) pontja a reprezentatív szakszervezetekkel való egyeztetést írja elı a közalkalmazotti illetmény-elımeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés tervezetérıl, azonban az önkormányzat intézményeinél ilyen reprezentatív szakszervezet nincs. Az elıterjesztést a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdése alapján megküldöm a városban mőködı gazdasági kamaráknak is. Véleményüket a képviselı-testület ülésén ismertetni fogom. Tisztelt Képviselı-testület! A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által megtárgyalt a február 9-i közmeghallgatáson a lakossággal ismertetett költségvetési tervezetet elfogadásra javaslom. A jogszabályi elıírásnak megfelelıen mőködési hiány nélküli tervezetet terjesztek a képviselı-testület elé. A rendelet-tervezetben terveztünk eft mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatást, melynek igénybevételére a költségvetési törvény 3. melléklete tartalmaz rendelkezéseket. Az igénylés benyújtásához képviselıtestületi döntés szükséges. ELİZETES HATÁSVIZSGÁLAT (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatásai, különösen: 1. Társadalmi hatása: nincs.

9 9 2. Gazdasági hatása: az önkormányzat fizetıképességének megtartása. 3. Költségvetési hatásai: meghatározza a költségvetési gazdálkodást. 4. Környezeti következményei: nincsenek. 5. Egészségi következményei: nincsenek. 6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincsenek. 7. A jogszabály megalkotásának szükségessége: az Áht. szerinti kötelezı rendeletalkotási tárgy. 8. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az Áht-ban foglalt rendelkezések megsértése. 9. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. INDOKOLÁS (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 18. -a alapján) Az Áht. 24. (3) bekezdése szerint a polgármester a jegyzı által elkészített költségvetési rendelettervezetet a központi költségvetésrıl szóló törvény hatályba lépését követı 45. napig nyújtja be a képviselı-testületnek. Ugyanezen törvény 23. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Ezen rendelkezések alapján a rendeletalkotás kötelezı. A rendelettervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó Áht. a jogharmonizációs követelményeknek megfelel. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 20. -ában foglalt egyeztetési kötelezettség a költségvetési rendelet módosításának tervezetével szemben nem áll fenn. A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi H a t á r o z a t i j a v a s l a t ot: 1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Az önkormányzat saját bevételei (eft) Helyi adók, települési adó Vagyonhasznosítás Vagyonértékesítés Bírság-, pótlék- és díjbevétel Összesen:

10 10 Adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek (eft) Hitelek tıketörlesztése Hitelek kamat kötelezettsége Összesen: Felelıs: - Határidı: - 2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést elfogadja és ennek alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló../. (......) Önkormányzati Rendeletet megalkotja. Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı Határidı: február Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határoz, hogy a költségvetési évben a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény negyedévente adjon részletes tájékoztatást az önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásáról és azt a polgármester a polgármesteri jelentés keretében tegye hozzáférhetıvé a képviselı-testület számára. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. Felelıs: Szólláth Tibor polgármester Határidı: december 31. Hajdúnánás, február 13. Szólláth Tibor polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: /2014.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: /2014. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 1929-8/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 2227-4/2016. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat évi költségvetésének elsı olvasatban való megtárgyalására

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat évi költségvetésének elsı olvasatban való megtárgyalására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 787-21/2015. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 17391-3/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselıtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésérıl

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselıtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Indokolás. Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Indokolás. Alsózsolca Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Indokolás Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht. ) előírásai alapján

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: /2013.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: /2013. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 2214-2/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

61/2010. számú elıterjesztés

61/2010. számú elıterjesztés 61/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 16. Száma: 4326-12/2014. ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/279/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2013. január 24, 29. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: Petrovics László polgármester Ellenjegyző:

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2013. január 24, 29. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: Petrovics László polgármester Ellenjegyző: ELŐTERJESZTÉS 6. (GVB 3.) Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tabajd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyalása

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5.

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK, 2013. február 8. Előterjesztő: Tamás Barnabás polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunknak az Államháztartási törvény (2011.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.csefkó Judit E L İ T E R J E SZ T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. számú melléklet a.../2015 (...) önkormányzati rendelethez. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. számú melléklet a.../201 (......) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Rovat megnevezése

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 2. Száma: 18985-13/2013. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés

Részletesebben

4/2. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére

4/2. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére 4/2. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére 4. napirend Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben