VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI- MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jókutiné Szabó Ágota sk. igazgató

2 1 Tartalomjegyzék: I. Általános rész old. II. Az intézmény feladata 5. old. III. Az intézmény szervezeti felépítése 5. old. I. Intézményvezető 5. old. II. Gondozási részleg old. III. Gazdasági műszaki részleg 6. old. IV. Az Idősek Otthona részlegeinek feladatai II/1. Mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatást vezető II/2. Egészségügyi csoport II/3. Kisegítő feladatkör III/1. Főkönyvi könyvelő, pénztáros-raktáros, analit.könyvelő III/2. Raktáros-adminisztrátor III/3. Élelmezési feladatkör III/4. Műszaki-feladat ellátási feladatkör old. 9. old old. 10. old. 10. old. 10. old. 10. old old. V. Az igazgató feladatköre, felelőssége old. Vezető ápoló feladatainak jellege és főiránya old. Gazdasági vezető feladatinak jellege és fő iránya: old. Gondozási részleg beosztott dolgozóinak feladatának jell old. Kisegítő tevékenység 16. old. Élelmezésvezető old. Vezető szakmunkás old. Gazdasági műszaki ellátási részleg beosztott dolgozó 18. old. VI. Szakmai alapelvek VII. Pénzkezelési szabályzat VIII. Intézményi fórumok IX. Az Idősek Otthona munkarendje old old old. 55. old. X. A Szervezeti Működési Szabályzat mellékletei old. XI. Záró rendelkezés 56. old. 1. sz. melléklet: Séma az intézmény szervezetéről és hierarchikus kapcsolatáról 2. sz. melléklet: Állománytábla

3 2 I. Általános rész 1./ Az intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 2./ Székhelye: 8460 Devecser, Petőfi tér 5. 3./ Az intézmény alapítója: Ajka Városi Tanács VB /1983./ Alapító okirat számnélküli 4./ Az intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5./ Felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6./ Gazdálkodási jogkör szerinti besorolás: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 7./ Az intézmény alaptevékenysége: Szociális ellátás szállásnyújtással. 8./ Szakfeladatok száma és megnevezése: Munkahelyi vendéglátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Kisegítő tevékenységek: az intézmény üzemeltetési, fenntartási, működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok: ( pl: konyha, mosoda ).

4 3 9./ Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok megnevezése: - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény. - Többszörösen módosított 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. - 29/1993. (II.17.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. - 36/2007. (XII.22.) SZMM. rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészégi állapottól alakuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól /2007. (XII.23.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működésének engedélyezéséről. - A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008. (IV.28.) MÖK. rendelet. - A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési és egyszeri hozzájárulási díjának megállapításáról szóló 1/2008.(II.26.) MÖK. rendelet / Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 11./ Alaptevékenységek forrásai: költségvetési támogatás és saját bevétel 12./ Feladatmutatók megnevezése, köre és mértéke: - ezen belül: férőhelyek száma: 100 ellátottak száma: 100 fő engedélyezett alkalmazotti létszám: 46 fő.

5 4 13./ A költségvetési szerv telephelyének száma: 1; címe: Devecser, Petőfi tér 5. sz. 14./ A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységét: a Veszprém Megyei OTP. által vezetett számú költségvetési számláról bonyolítja le. 15./ A költségvetési szerv ÁFA. alany: - az alaptevékenység tárgyi adómentes, - a munkahelyi étkeztetés ÁFA. köteles. 16./ Az SZMSZ-hez belső szabályzatok kapcsolódnak, amelyek tartalmazzák: a feladatellátásnak a költségvetési szerv költségvetését befolyásoló feltétel és követelményrendszerét, folyamat- és kapcsolatrendszerét, a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárások leírását. Ámr-t módosító 280/2001. ( XII. 26. ), Korm. r. alapján ( ld: Ügyrend ) 17./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: pályáztatás utján, határozott időre. 18./ Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 19./ Az intézmény képviselete: az intézményt az otthon igazgatója képviseli. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja az, hogy világos átlátható belső viszonyok alakuljanak ki, ahol minden egység és dolgozó tudja, hogy mi a feladata és hol a helye a rendszerben. II.

6 5 Az intézmény feladata A Devecser Petőfi tér 5. alatt működő 100 férőhelyes Idősek Otthona az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, 4 órás gondozási szükségletet meghaladó elsődlegese a nyugdíj korhatárt betöltött személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátásáról) gondoskodik. Otthonunk ellátási területe az egész megyére kiterjed Az otthon működteti saját szervezeti egységeit. Feladatát az általános rész 9. pontjában leírt jogszabályok alapján végzi. III. Az intézmény szervezeti felépítése Szervezeti egységek: I. Intézményvezető II. Gondozási részleg III. Gazdasági műszaki részleg I. Intézményvezető: az igazgató munkáltató egy személyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó gondozásért, ápolásért, az intézmény gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért, folyamatos, zavartalan működéséért. II. Gondozási részleg vezetője; a vezető ápoló, aki az egészségügyi ellátásért - ápolás, gondozás - mentálhigiénés foglalkoztatási feladatok ellátásáért és a kisegítő tevékenységek - takarítás, mosás - ellátásáért felelős vezető.

7 6 1. Mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatást vezető felelős a kiegyensúlyozott, nyugodt, biztonságos, harmonikus életminőség biztosításáért. 2. Egészségügyi feladatkör: fős gondozási csoportonként ápolás gondozás. 3. Kisegítő feladatkör: személyi és környezeti higiéné - takarítás, mosás -. III. Gazdasági műszaki részleg: a gazdasági vezető a gazdálkodás, műszaki ellátás folyamatos tervszerű biztosításáért felelős vezető. 1. Pénzügyi számviteli feladatkör: főkönyvi könyvelés, pénztárosi feladatok. 2. Anyag eszközgazdálkodási feladatkör: anyagkönyvelés, raktározás, adminisztráció. 3. Élelmezési feladatkör: középszintű vezető élelmezésvezető irányítása mellett kb: 150 fő kiszolgáló konyhai tevékenység. 4. Műszaki ellátási feladatkör: gépkocsivezetéssel megbízott vezető szakmunkás irányítása mellett karbantartási, energia ellátási, kisebb házilagos kivitelezési, felújítási feladatok ellátása. IV. Az Idősek Otthona részlegeinek feladatai Gondozási részleg feladatai: a./ Egészségügyi feladatkör: rendszeres alap-orvosi felügyelet egyéni ápolás egyéni gondozás gyógyszer, gyógyászati segédeszköz biztosítása személyi, környezeti higiéné biztosítása. b./ Mentálhigiénés-, foglalkoztatási feladatkör egyéni és csoportos foglakoztatás

8 7 esetkezelés a lakók családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatainak kialakítása, fenntartása lakók érdekvédelme c./ Kisegítő feladatok. Gazdasági műszaki ellátási részleg feladatai: a./ Pénzügyi - számviteli feladatkörben: költségvetési ügyek gazdálkodás, pénzügyek értékkönyvelés bérügyek, bérgazdálkodás TB. és adóügyek pénztár ellenőrzése gondozási díj ügyek gondozotti letétek ellenőrzése pénzügyi adminisztráció. b./ Anyag-eszközgazdálkodási feladatkörben: készletgazdálkodás leltározás, selejtezés textil és anyag-ellátás eszköz beszerzés tárgyi eszközök és készletek raktári kezelése, nyilvántartása. c./ Élelmezési feladatkörben: konyhaüzem működtetése élelmiszerraktár kezelése élelmi anyagok beszerzése élelmezési ügyvitel. d./ Műszaki ellátási feladatkörben: szállítási ügyek karbantartás

9 8 tűzvédelem munkavédelem energia ellátás karbantartási tervek készítése munkalapok vezetése kisebb felújítások lebonyolítása karbantartási anyagok beszerzése, elszámolása. Az intézmény vezetésének szervezete: Igazgató: felett a munkáltatói jogkört a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke gyakorolja. Egy személyes felelős vezető, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gondozási és a gazdasági műszaki részlegek munkáját, e feladatkörben ellenőrzi az együttműködést, munkamegosztást, munkafegyelmet az etikai követelmények betartását. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. Vezető ápoló: az igazgató szakmai helyettese. A szakma irányelveinek és a belső szabályzatnak megfelelően szervezi és irányítja az intézményben élő ellátottak ápolását, gondozását. Biztosítja a gyógyító megelőző tevékenység hatékony működését. Javaslattételi joga van: - szakmai szabályzatok módosítására szervezési módszerek, technikák bevezetésére, - munkatársak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására. Gazdasági vezető: az igazgató általános helyettese a gazdálkodási, műszaki ellátási részleg vezetője. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a fenti részlegeket, adatszolgáltatásra kötelezett, munkaügyi feladatokat is ellátja. Javaslattételi joga van: - gazdálkodással, működéssel kapcsolatos változtatásokra, korszerűsítésre, szabályzatok módosítására. A munkáltatói jogokat gyakorló igazgató iránymutatása mellett végzi feladatát a vezető ápoló és a gazdasági vezető akik egymáshoz viszonyítottan, mellérendelten végzik feladatukat.

10 9 II.1./Mentálhigiénés munkatárs: közvetlen felettese a vezető ápoló. Feladatait munkacsoport tagjaként végzi. Szakszerű gyakorlati segítő tevékenységet végez az egyéni esetkezelés, a szociális csoport és a közösségi munka területén. Gondoskodik a rábízott lakók letétbe helyezett költőpénzének szabályszerinti kezeléséről. Részt vesz az előgondozásban. Javaslattételi joga van: - a gondozási tevékenység módosítására, korszerűsítésére, szabályzatok módosítására, - az intézmény szakmai munkájának hatékonyságát, gazdaságosságát javító új szervezési módszerek, technikák bevezetésére. Foglalkoztatást vezető: közvetlen felettese a vezető ápoló. A mentálhigiénés asszisztens koordinálása mellett munkacsoport tagjaként látja el feladatát. Szervezi és előkészíti az intézmény tradicionális ünnepeit, rendezvényeit. Gondoskodik a szabadidő szervezett, hasznos eltöltéséről. Aktív részese a segítő tevékenységeknek. Gondoskodik a rábízott lakók letétbe helyezett költőpénzének szabályszerinti kezeléséről. Részt vesz az előgondozásban. Javaslattételi joga van: - a gondozási tevékenység módosítására, korszerűsítésére, szabályzatok módosítására, - az intézmény szakmai munkájának hatékonyságát, gazdaságosságát javító új szervezési módszerek, technikák bevezetésére. II/2. Egészségügyi csoport: 1 1 fő döntésért-felelős vezető irányítása mellett működik fős gondozási egységenként. A döntésért-felelős nővér irányítja a gondozási egység munkáját, szükség szerint ápolási feladatot is ellát. Ezen felül 1 fő döntésért-felelős vezető a gazdasági teendőket, 1 fő döntésért-felelős vezető a vezető ápoló helyettesítését látja el. Mindketten gondoskodnak a rábízott lakók letétben elhelyezett költőpénzének szabályszerinti kezeléséről. Javaslattételi joga van: - a gondozási tevékenység módosítására, korszerűsítésére, szabályzatok módosítására,

11 10 - az intézmény szakmai munkájának hatékonyságát, gazdaságosságát javító új szervezési módszerek, technikák bevezetésére. Szoc. otthoni ápolónő munkáját a döntésért-felelős vezető irányításával, a vezető ápoló útmutatása mellett és beosztása szerint végzi, az etikai kódex szellemében. Javaslattételi joggal élhet: - az intézményi ellátással, intézményi munkával kapcsolatban. II/3. Kisegítő feladatkör: mosónő, takarítók. Munkájukat a döntésért-felelős vezető irányításával a vezető ápoló útmutatása mellett a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzik. III/1. a./ főkönyvi könyvelő: a gazdasági vezető irányítása és számszaki jelölés alapján vezeti a főkönyvi könyvelést. b./ pénztáros raktáros analitikus könyvelő: a gazdasági vezető irányítása mellett napi 8 órában megosztva végzi feladatát: A házipénztár és letétek, valamint élelmiszer raktár kezelését, analitikus gépi könyvelést. III/2. a./ raktáros adminisztrátor: feladatát a gazdasági vezető irányításával végzi. A vagyonvédelem szabályainak betartása mellett kezeli a vegyi, a műszaki és a textilraktárt. Az intézmény ügyiratkezelését az iratkezelési szabályzata alapján végzi. III/3. élelmezési feladatkör: az élelmezésvezető feladatát a gazdasági vezető irányításával látja el, a konyhaüzem élén áll, beosztott dolgozói a konyhai dolgozók. III/4. műszaki feladat ellátási feladatkör: a gazdasági vezető irányításával működik. a. gépkocsivezetésével megbízott vezető szakmunkás: a karbantartó szakmunkások munkáját közvetlen koordinálja. Munkájával kapcsolatos észrevételezési, javaslattételi joggal bír. b. szakmunkások: munkahelyi felettes a gazdasági vezető, szakmai koordinátoruk a vezető szakmunkás. A szakmunkások végzettségüknek megfelelő szakfeladat ellátásán felül az intézmény folyamatos, biztonságos, tervszerű üzemeléséről is gondoskodni kötelesek.

12 11 V. Az igazgató feladatköre, felelőssége 1./ Az igazgató egyszemélyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért. 2./ Feladatának jellege és fő iránya: Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. Tanulmányozza az új gondozási módszereket, figyelemmel kíséri és segíti intézkedéseivel az ellátottak közösségbe való beilleszkedését. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. Elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, az intézmény házirendjét a dolgozók munkaköri leírását, (a vezető ápoló által összeállított szakdolgozói, gazdasági vezető által összeállított adminisztratív dolgozók munkaköri leírásait jóváhagyja) a jogszabályban előírt egyéb szabályzatokat. Ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott munkáltatói jogokat, fegyelmi jogkört, gazdasági feladatokat, a jogszabályokban és/vagy irányító szerv által meghatározott egyéb feladatokat. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: a gondozási, gazdasági-műszaki részlegek munkáját, ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést, munkamegosztást és a szabályzatokban foglaltak betartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. Az intézményben folyó munkavédelmi tevékenységet irányítja és ellenőrzi. A gondozási /ápolási terv elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítéséről gondoskodik.

13 12 Az intézmény orvosa által összeállított alapgyógyszerek köréről készített részletes tájékoztatás közzétételéről gondoskodik. Gondoskodik a belső ellenőrzésről. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik. Biztosítja az Érdekképviseleti Fórum működését. Kapcsolatot tart társadalmi szervezetekkel, az intézményt patronálókkal, egészségügyi intézményekkel, lakók hozzátartozóival. Kötelezettséget vállal és utalványoz. Évente értékeli a végzett tevékenységet, és erről igény szerint beszámol. Megállapítja, és évente felülvizsgálja az ellátást igénybevevők személyi térítési díját. 3./ Feladatát a felügyeleti szerv által jóváhagyott munkaköri leírás alapján végzi. 4./ Általános helyettese a gazdasági vezető. 5./ Az Idősek Otthona igazgatójának szakmai helyettese a vezető ápoló. Vezető ápoló feladatainak jellege és fő iránya: 1./ Gondozási részleg vezetője a vezető ápoló. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Az intézmény nem főfoglalkozású orvosával kapcsolatot tart és tájékoztatja a gondozási munkáról, lakók egészsége érdekében együtt működik vele. 2./ Feladata: elkészíti a hozzá beosztott dolgozók munkarendjét irányítja és ellenőrzi a mentálhigiénés munkatárs, a foglalkoztatást vezető, valamint a gondozási részleg / döntést-hozó felelős vezetőjét, ápolónők, takarítónők, mosónő / munkáját szervezi, irányítja az egészségügyi szakdolgozók rendszeres képzését, továbbképzését

14 13 ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen a gondozási részleg vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat közvetlen felügyeletet gyakorol a gondozási és ápolási, valamint takarítás és mosás feladatellátás felett gondoskodik a szakmai adminisztráció vezetéséről részt vesz a heti étrend elkészítésében, ellenőrzi az ételek minőségét rendszeresen kapcsolatot tart az intézmény orvosával, lakók hozzátartozóival, az intézmény patronálóival a hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetésére, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, szükség esetén fegyelmi feljárást kezdeményez munkafolyamatba épített rendszeres belsőellenőrzést, szükség szerint célvizsgálatot végez munkájáról rendszeresen írásban negyedévenként beszámol az intézmény igazgatójának. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 3./ Távolléte esetén megbízott helyettesítő a döntést-hozó felelős vezető Gazdasági vezető feladatainak jellege és fő iránya: 1./ Felelős vezetője az intézményben folyó gazdasági-műszaki ellátásnak. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol az igazgatónak. 2./ Feladata: az intézmény költségvetésének elkészítése vagyonvédelem és vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése számvitellel kapcsolatos feladatok bérgazdálkodási feladatok összefogása az érték és anyagkönyvelés ellenőrzése kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladatával megbízott személy ellenőrzi a pénzgazdálkodással, az anyag-eszközgazdálkodási, az élelmezési és a műszaki ellátó csoport munkáját

15 14 elősegíti a szakmai feladatok zökkenőmentes lebonyolítását. ellenőrzés és a belsőellenőrzési munka irányítása éves megbízólevél alapján rendszeresen végzi. 3./ Távolléte esetén helyettesítését a könyvelő látja el. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Gondozási részleg beosztott dolgozói feladatának jellege és fő iránya: Mentálhigiénés munkatárs Feladatát munkacsoport tagjaként végzi, az egyéni esetkezelés a csoportos és közösségi munkaterületén. Felvilágosító tevékenységet folytat. Mentálhigiénés tervet, demens lakóink gondozási tervét elkészíti, munkáját rendszeresen adminisztrálja. Aktívan közreműködik az otthon értékrendjének a szakma etikai normái szerinti alakításában. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Foglalkoztatást vezető 1./ Feladatát a mentálhigiénés munkatárssal egy csoportban közvetlenül a vezető ápoló irányítása mellett végzi. 2./ Feladata: foglakoztatási tervek elkészítése, munkáját rendszeresen adminisztrálja a gondozottak részére a célszerű és hasznos tevékenység, foglalkoztatás szervezése a foglalkoztatási csoportok kialakítása a foglalkoztatás felügyeletének ellátása és biztosítása a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás a társadalmi szervekkel, intézményekkel, patronálókkal javaslattétel a foglalkoztatásban résztvevő lakók jutalmazására együttműködik a csoport és részlegek vezetőivel.

16 15 3./ Távolléte esetén a döntést-hozó felelős vezető helyettesíti. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Eü. csoport dolgozói Döntést-hozó felelős vezető Feladatát a vezető ápoló irányításával végzi. Gondoskodik a speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásáról. ápolónői feladatok mellett látja el az 50 fős gondozási egység irányítását a gondozási - ápolási tervek elkészítését, szükség szerint felülvizsgálatában, korrigálásában részt vesz gazdasági nővéri - helyettesítési feladatokat lát el és/vagy vezető ápoló helyettes, - helyettesítési feladatokat lát el a nővérek napi szakmai munkáját segíti, ellenőrzi rendezvények szervezésében, végrehajtásában aktívan részt vesz együttműködik a mentálhigiénés munkatárssal és a foglalkozatást vezetővel. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Szoc. otthoni ápolónő 1./ Az ápolónő feladatát az osztályvezető nővér közvetlen irányítása mellett a vezető ápoló instrukciója alatt végzi. 2./ Feladata: a gondozási - ápolási munkát a személyre szóló gondozási/ápolási terv szerint végzi a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok elvégzése a lakók ruházata, ágynemű cseréje a lakók személyi higiénéjének biztosítása az orvos utasítása szerint injekciózás, gyógyszerelés az ellátottak állandó megfigyelése, változások jelentése írásban és/vagy szóban gondozási csoportmunka ellátása és az itt előírt dokumentáció vezetése csoportmunka értékelésében való aktív részvétel

17 16 interpersonalis és társadalmi kapcsolatok kialakításának segítése foglalkoztatások segítése, azokon való részvétel foglalkoztatással kapcsolatos feladatait a mentálhigiénés munkatárssal és a foglalkoztatást vezető irányításával végzi a lakók kórházba, szakrendelésre, szűrővizsgálatokra való kisérése az egészségügyi rehabilitáció elősegítése a kórházban lévő lakók látogatása. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Kisegítő tevékenység Takarítónő Gondoskodik és biztosítja az intézmény egész területén a higiénés követelmények betartását. Feladatát a vezető ápoló/döntést-hozó felelős vezető irányítása alatt végzi. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Mosónő Biztosítja a lakók ruházatának, textíliájának az intézmény ruházatának textíliájának szakszerű tisztítását. Feladatát a vezető ápoló/döntést-hozó felelős vezető irányítása alatt végzi. Távolléte esetén helyettesítését takarítónő látja el. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Élelmezésvezető: 1./ Az élelmezési csoport vezetője az élelmezésvezető, a közalkalmazotti törvény szerint nem vezető beosztású dolgozó. Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt végzi, de közvetlen kapcsolatot tart a vezető ápolóval. Munkájáról rendszeresen szóban beszámol a gazdasági vezetőnek, negyedévenként írásban az intézmény igazgatójának. 2./ Feladata: közvetlenül irányítja a konyhaüzem dolgozóinak munkáját

18 17 megállapítja a hozzá beosztott dolgozók munkáját és munkarendjét a lakók és a dolgozók folyamatos, egészséges életmódnak megfelelő élelmezését biztosítja konyhaüzem tisztaságának, rendjének ellenőrzése, a közegészségügyi előírások betartása, illetve betartatása a hozzá beosztott dolgozók egészségügyi vizsgálatának elrendelése munkafolyamatba épített rendszeres célvizsgálat elvégzése. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. 3./ Távolléte esetén a helyettesét a gazdasági vezető jelöli ki az összeférhetetlenség kizárása mellett. Vezető szakmunkás 1./ A műszaki csoport vezetője a közalkalmazotti törvény szerint nem vezető beosztású dolgozó, munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt végzi. 2./ Feladata: a karbantartó műhely irányítása a szállítási ügyek intézése felelős az intézmény területén a tűzvédelmi és a munkavédelmi szabályok betartásáért, illetve betartatásáért együttműködik a csoportok, részlegek vezetőivel megállapítja a hozzá beosztott dolgozók munkáját és munkarendjét felelős az intézmény zavartalan energia ellátásának biztosításáért gondoskodik az intézményben lévő gépek, berendezések karbantartásáról, a felszerelési tárgyak javításáról felelős a karbantartási anyagok beszerzéséért és elszámolásáért vezeti a munkalapokat felelős a kisebb felújítások lebonyolításáért Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Gazdasági - műszaki ellátási részleg beosztott dolgozói

19 18 1. Pénzügyi - számviteli feladat 2. Anyag eszközgazdálkodási feladat 3. Élelmezési feladat 4. Műszaki ellátási feladat 1./ Az intézménynél a pénzügyi - számviteli feladatokat 1 fő könyvelő és 1 fő pénztáros látja el. 2./ Az anyag eszközraktározás feladat ellátása raktáros feladata. 3./ Élelmezési feladatokat az élelmezésvezető és 5 fő konyhai dolgozó látja el. 4./ Műszaki ellátási feladat: vez. szakmunkás /lakatos, /gk.vez. 1 fő vízvezeték szerelő 1 fő villanyszerelő 1fő festő l fő A gazdasági műszaki ellátási részleg feladatait tételes felsorolásban a gazdasági - műszaki ügyrend tartalmazza. VI. Szakmai alapelvek Az ellátás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásba részesülő személyek emberi jogai ne sérüljenek, az állampolgári jogok érvényesüljenek, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet be valósuljon meg az ellátás. Mindent meg kell tenni az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében.

20 19 Az előgondozás szükségessége és fontossága a beilleszkedés folyamatában nyer megerősítést. Nagyon fontos, hogy a korábbi szociális státusz ismeretében - előre vetíthető ki mennyire képes az új megszokására-nagy empátiával végzett beszélgetésekkel segítsük a korábbi alkalmazkodási mechanizmusok működését. Az önmegvalósítást segíteni kell kézműves és művészi tevékenységgel, ezek megmozgatják a fantáziát, pihentetnek és egyben összpontosítást is kívánnak, beléjük feledkeznek, de újra magukra is találnak. Nagyon sok lelki problémára is gyógyító segítségnek bizonyul az úgynevezett foglalkozási terápia. Nemcsak a manuális tevékenység szerez örömet, hanem az alkotni tudás élménye is. Mindez, pedig hat a lélekre: harmóniához segít olyan elégedettség és boldog érzés forrása, amely a derűvel határos, amely kisugározhat lakóink minden napjaira és környezetére. A kiscsoportok beindítása jó módszer az izoláció leküzdésére, a közösségi szellem erősítésére. Ezekben a csoportokban a kapcsolatok kialakulását az összehangolt atmoszféra, az egymás segítésének, a humanitás, az azonos problémák megoldására szerveződés érzése segíti. A mi feladatunk tehát megerősíteni a szabadsághoz való jogot, valamint a intimitás biztonságát. Szakellátás, ápolás A legnehezebb nővéri feladatok közé tartozik az idős emberek hatékony és eredményes ápolása, gondozása. Az ellátás feladatai közé tartozik a testi funkciók fenntartása, a lelki támogatás, a szellemi tevékenység lehetőségének biztosítása azon feladatok mellett, amelyek az esetleges betegség jellegéből következően amúgy is megvalósítandók. Az idős emberek betegségeinek ellátásához az ápolási technika lelkiismeretes alkalmazása elengedhetetlen. Bizonyos értelemben úgy lehet az idős ember betegápolására gondolni, mint egy olyan feladatra, amely alkalmat ad a nővér teljes szakmai felkészültségének hasznosítására. A nővéri kar feladata, hogy segítse az idős lakókat tájékozottságuk folyamatos megőrzésében. Az egyéni ápolási terv készítésekor figyelembe kell venni az egyén életútját, személyiség képét /intelligencia szint, kor, nem, életcélok, megoldott és meg nem oldott életproblémák/

21 20 A betegellátó folyamat módszereinek alkalmazásával kell megtervezni az adott egyénnél alkalmazható ápolási tervet és eszközeit. Az otthon lakóinak egészségügyi ellátása az un. progresszív betegellátási forma szerint történik. Otthonon belül lakóink ellátása két szinten valósul meg: 1. Gondozási szint 2. Ápolási szint 2 x 50 fős gondozási egységen belül 14 x 7 fős gondozási csoport működik A szakember feladata, hogy kielégítse a lakó szociális igényeit, tehát elősegíti és kielégíti társadalmi kapcsolódásra irányuló vágyait: - Közösségi szellemet teremt - Az idősek szellemét alakítani tudja - Ki tudja mozdítani az idős embert az izolálódás az introvertáltság, az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából. A mentálhigiénés csoport, a foglalkoztatást vezető rendszeresen szervez programokat intézményen belül és kívül annak érdekében, hogy a hétköznapokat változatosabbá tegyék. A programokon, foglalkoztatásokon való részvétel mindig önkéntes. A foglalkoztatásban közvetve vagy közvetlenül az intézmény valamennyi dolgozója részt vesz, ezért a foglalkoztatással kapcsolatos problémák megbeszélésébe, konfliktusok rendezésébe való bevonásuk alapkövetelmény. Az intézmény biztosítja minden lakója számára a szabad vallásgyakorlás feltételeit. A vezető ápoló, vagy az általa megbízott személy a lakó állapotának rosszabbodásáról azonnal értesíti a hozzátartozót, vallási meggyőződésének megfelelően gondoskodik a végtisztességről TEAM munka konstruktívan együttműködő szakemberek csoportja A munka multidiszciplináris jellegéből fakadóan eredményesebb a csoportban végzett tevékenység, hiszen a problémák sokszínűsége ugyanilyen sokszínű feladatmegoldást,

22 21 különböző szakemberek speciális ismeretének alkalmazását igényli. A szociális feladatok ellátására vállalkozó szakemberek sokkal hatékonyabban képesek végezni feladataikat, ha team-ban dolgoznak. Intézményünkben működő team összetétele: orvos, vezető ápoló, mentálhigiénés munkatárs, 2 fő döntést-hozó felelős vezető, foglalkoztatást vezető. Az igazgató a team munkáját koordinálja, és a feladatok teljesítéséről gondoskodik. A szociális team megbeszéléseket tart, felvetik a problémákat, meghatározzák a feladatokat, közösen kidolgozzák a megoldási módokat, és rendszeresen értékelik a részeredményeket is. A problémák közös megbeszélése a közös felelősségvállalás olyan munkaforma elsajátítását követeli meg a tagoktól, melyben a mellérendelő viszony dominál. Középpontban a lakó van saját szükséglet hiányával, körülötte együttműködésben a kompetens szakmai döntéshozók állnak. VII. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bevezetés A számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Korm. rendelet szerint az államháztartás szervezetei számviteli politikájának kötelező tartalmi eleme a pénz- és értékkezelési szabályzat. E szabályozási kötelezettségének eleget téve a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, (Devecser, Petőfi tér. 5.) (továbbiakban: intézményünk) házipénztári pénzkezelését, valamint a bankszámlákon lebonyolított pénzforgalom kezelését az alábbi törvények, jogszabályok figyelembevételével szabályozza: - a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény, - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) számú Korm. rendelet,

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 53/2011. (IX.28.) sz. határozatával) 2011. 2 A számvitelről

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 433-9/2010. Előterjesztés

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP Veszprém Megyei Kármentő Bizottság Veszprém, Megyeház tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. október 21-től A 252/2010. (X.21.) Korm. rendelettel létrehozott MAGYAR KÁRMENTŐ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető rész Intézmény neve: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 4. Intézményi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben