VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI- MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jókutiné Szabó Ágota sk. igazgató

2 1 Tartalomjegyzék: I. Általános rész old. II. Az intézmény feladata 5. old. III. Az intézmény szervezeti felépítése 5. old. I. Intézményvezető 5. old. II. Gondozási részleg old. III. Gazdasági műszaki részleg 6. old. IV. Az Idősek Otthona részlegeinek feladatai II/1. Mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatást vezető II/2. Egészségügyi csoport II/3. Kisegítő feladatkör III/1. Főkönyvi könyvelő, pénztáros-raktáros, analit.könyvelő III/2. Raktáros-adminisztrátor III/3. Élelmezési feladatkör III/4. Műszaki-feladat ellátási feladatkör old. 9. old old. 10. old. 10. old. 10. old. 10. old old. V. Az igazgató feladatköre, felelőssége old. Vezető ápoló feladatainak jellege és főiránya old. Gazdasági vezető feladatinak jellege és fő iránya: old. Gondozási részleg beosztott dolgozóinak feladatának jell old. Kisegítő tevékenység 16. old. Élelmezésvezető old. Vezető szakmunkás old. Gazdasági műszaki ellátási részleg beosztott dolgozó 18. old. VI. Szakmai alapelvek VII. Pénzkezelési szabályzat VIII. Intézményi fórumok IX. Az Idősek Otthona munkarendje old old old. 55. old. X. A Szervezeti Működési Szabályzat mellékletei old. XI. Záró rendelkezés 56. old. 1. sz. melléklet: Séma az intézmény szervezetéről és hierarchikus kapcsolatáról 2. sz. melléklet: Állománytábla

3 2 I. Általános rész 1./ Az intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 2./ Székhelye: 8460 Devecser, Petőfi tér 5. 3./ Az intézmény alapítója: Ajka Városi Tanács VB /1983./ Alapító okirat számnélküli 4./ Az intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5./ Felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6./ Gazdálkodási jogkör szerinti besorolás: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 7./ Az intézmény alaptevékenysége: Szociális ellátás szállásnyújtással. 8./ Szakfeladatok száma és megnevezése: Munkahelyi vendéglátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Kisegítő tevékenységek: az intézmény üzemeltetési, fenntartási, működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok: ( pl: konyha, mosoda ).

4 3 9./ Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok megnevezése: - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény. - Többszörösen módosított 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. - 29/1993. (II.17.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. - 36/2007. (XII.22.) SZMM. rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészégi állapottól alakuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól /2007. (XII.23.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működésének engedélyezéséről. - A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008. (IV.28.) MÖK. rendelet. - A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési és egyszeri hozzájárulási díjának megállapításáról szóló 1/2008.(II.26.) MÖK. rendelet / Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 11./ Alaptevékenységek forrásai: költségvetési támogatás és saját bevétel 12./ Feladatmutatók megnevezése, köre és mértéke: - ezen belül: férőhelyek száma: 100 ellátottak száma: 100 fő engedélyezett alkalmazotti létszám: 46 fő.

5 4 13./ A költségvetési szerv telephelyének száma: 1; címe: Devecser, Petőfi tér 5. sz. 14./ A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységét: a Veszprém Megyei OTP. által vezetett számú költségvetési számláról bonyolítja le. 15./ A költségvetési szerv ÁFA. alany: - az alaptevékenység tárgyi adómentes, - a munkahelyi étkeztetés ÁFA. köteles. 16./ Az SZMSZ-hez belső szabályzatok kapcsolódnak, amelyek tartalmazzák: a feladatellátásnak a költségvetési szerv költségvetését befolyásoló feltétel és követelményrendszerét, folyamat- és kapcsolatrendszerét, a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárások leírását. Ámr-t módosító 280/2001. ( XII. 26. ), Korm. r. alapján ( ld: Ügyrend ) 17./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: pályáztatás utján, határozott időre. 18./ Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 19./ Az intézmény képviselete: az intézményt az otthon igazgatója képviseli. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja az, hogy világos átlátható belső viszonyok alakuljanak ki, ahol minden egység és dolgozó tudja, hogy mi a feladata és hol a helye a rendszerben. II.

6 5 Az intézmény feladata A Devecser Petőfi tér 5. alatt működő 100 férőhelyes Idősek Otthona az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, 4 órás gondozási szükségletet meghaladó elsődlegese a nyugdíj korhatárt betöltött személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátásáról) gondoskodik. Otthonunk ellátási területe az egész megyére kiterjed Az otthon működteti saját szervezeti egységeit. Feladatát az általános rész 9. pontjában leírt jogszabályok alapján végzi. III. Az intézmény szervezeti felépítése Szervezeti egységek: I. Intézményvezető II. Gondozási részleg III. Gazdasági műszaki részleg I. Intézményvezető: az igazgató munkáltató egy személyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó gondozásért, ápolásért, az intézmény gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért, folyamatos, zavartalan működéséért. II. Gondozási részleg vezetője; a vezető ápoló, aki az egészségügyi ellátásért - ápolás, gondozás - mentálhigiénés foglalkoztatási feladatok ellátásáért és a kisegítő tevékenységek - takarítás, mosás - ellátásáért felelős vezető.

7 6 1. Mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatást vezető felelős a kiegyensúlyozott, nyugodt, biztonságos, harmonikus életminőség biztosításáért. 2. Egészségügyi feladatkör: fős gondozási csoportonként ápolás gondozás. 3. Kisegítő feladatkör: személyi és környezeti higiéné - takarítás, mosás -. III. Gazdasági műszaki részleg: a gazdasági vezető a gazdálkodás, műszaki ellátás folyamatos tervszerű biztosításáért felelős vezető. 1. Pénzügyi számviteli feladatkör: főkönyvi könyvelés, pénztárosi feladatok. 2. Anyag eszközgazdálkodási feladatkör: anyagkönyvelés, raktározás, adminisztráció. 3. Élelmezési feladatkör: középszintű vezető élelmezésvezető irányítása mellett kb: 150 fő kiszolgáló konyhai tevékenység. 4. Műszaki ellátási feladatkör: gépkocsivezetéssel megbízott vezető szakmunkás irányítása mellett karbantartási, energia ellátási, kisebb házilagos kivitelezési, felújítási feladatok ellátása. IV. Az Idősek Otthona részlegeinek feladatai Gondozási részleg feladatai: a./ Egészségügyi feladatkör: rendszeres alap-orvosi felügyelet egyéni ápolás egyéni gondozás gyógyszer, gyógyászati segédeszköz biztosítása személyi, környezeti higiéné biztosítása. b./ Mentálhigiénés-, foglalkoztatási feladatkör egyéni és csoportos foglakoztatás

8 7 esetkezelés a lakók családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatainak kialakítása, fenntartása lakók érdekvédelme c./ Kisegítő feladatok. Gazdasági műszaki ellátási részleg feladatai: a./ Pénzügyi - számviteli feladatkörben: költségvetési ügyek gazdálkodás, pénzügyek értékkönyvelés bérügyek, bérgazdálkodás TB. és adóügyek pénztár ellenőrzése gondozási díj ügyek gondozotti letétek ellenőrzése pénzügyi adminisztráció. b./ Anyag-eszközgazdálkodási feladatkörben: készletgazdálkodás leltározás, selejtezés textil és anyag-ellátás eszköz beszerzés tárgyi eszközök és készletek raktári kezelése, nyilvántartása. c./ Élelmezési feladatkörben: konyhaüzem működtetése élelmiszerraktár kezelése élelmi anyagok beszerzése élelmezési ügyvitel. d./ Műszaki ellátási feladatkörben: szállítási ügyek karbantartás

9 8 tűzvédelem munkavédelem energia ellátás karbantartási tervek készítése munkalapok vezetése kisebb felújítások lebonyolítása karbantartási anyagok beszerzése, elszámolása. Az intézmény vezetésének szervezete: Igazgató: felett a munkáltatói jogkört a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke gyakorolja. Egy személyes felelős vezető, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gondozási és a gazdasági műszaki részlegek munkáját, e feladatkörben ellenőrzi az együttműködést, munkamegosztást, munkafegyelmet az etikai követelmények betartását. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. Vezető ápoló: az igazgató szakmai helyettese. A szakma irányelveinek és a belső szabályzatnak megfelelően szervezi és irányítja az intézményben élő ellátottak ápolását, gondozását. Biztosítja a gyógyító megelőző tevékenység hatékony működését. Javaslattételi joga van: - szakmai szabályzatok módosítására szervezési módszerek, technikák bevezetésére, - munkatársak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására. Gazdasági vezető: az igazgató általános helyettese a gazdálkodási, műszaki ellátási részleg vezetője. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a fenti részlegeket, adatszolgáltatásra kötelezett, munkaügyi feladatokat is ellátja. Javaslattételi joga van: - gazdálkodással, működéssel kapcsolatos változtatásokra, korszerűsítésre, szabályzatok módosítására. A munkáltatói jogokat gyakorló igazgató iránymutatása mellett végzi feladatát a vezető ápoló és a gazdasági vezető akik egymáshoz viszonyítottan, mellérendelten végzik feladatukat.

10 9 II.1./Mentálhigiénés munkatárs: közvetlen felettese a vezető ápoló. Feladatait munkacsoport tagjaként végzi. Szakszerű gyakorlati segítő tevékenységet végez az egyéni esetkezelés, a szociális csoport és a közösségi munka területén. Gondoskodik a rábízott lakók letétbe helyezett költőpénzének szabályszerinti kezeléséről. Részt vesz az előgondozásban. Javaslattételi joga van: - a gondozási tevékenység módosítására, korszerűsítésére, szabályzatok módosítására, - az intézmény szakmai munkájának hatékonyságát, gazdaságosságát javító új szervezési módszerek, technikák bevezetésére. Foglalkoztatást vezető: közvetlen felettese a vezető ápoló. A mentálhigiénés asszisztens koordinálása mellett munkacsoport tagjaként látja el feladatát. Szervezi és előkészíti az intézmény tradicionális ünnepeit, rendezvényeit. Gondoskodik a szabadidő szervezett, hasznos eltöltéséről. Aktív részese a segítő tevékenységeknek. Gondoskodik a rábízott lakók letétbe helyezett költőpénzének szabályszerinti kezeléséről. Részt vesz az előgondozásban. Javaslattételi joga van: - a gondozási tevékenység módosítására, korszerűsítésére, szabályzatok módosítására, - az intézmény szakmai munkájának hatékonyságát, gazdaságosságát javító új szervezési módszerek, technikák bevezetésére. II/2. Egészségügyi csoport: 1 1 fő döntésért-felelős vezető irányítása mellett működik fős gondozási egységenként. A döntésért-felelős nővér irányítja a gondozási egység munkáját, szükség szerint ápolási feladatot is ellát. Ezen felül 1 fő döntésért-felelős vezető a gazdasági teendőket, 1 fő döntésért-felelős vezető a vezető ápoló helyettesítését látja el. Mindketten gondoskodnak a rábízott lakók letétben elhelyezett költőpénzének szabályszerinti kezeléséről. Javaslattételi joga van: - a gondozási tevékenység módosítására, korszerűsítésére, szabályzatok módosítására,

11 10 - az intézmény szakmai munkájának hatékonyságát, gazdaságosságát javító új szervezési módszerek, technikák bevezetésére. Szoc. otthoni ápolónő munkáját a döntésért-felelős vezető irányításával, a vezető ápoló útmutatása mellett és beosztása szerint végzi, az etikai kódex szellemében. Javaslattételi joggal élhet: - az intézményi ellátással, intézményi munkával kapcsolatban. II/3. Kisegítő feladatkör: mosónő, takarítók. Munkájukat a döntésért-felelős vezető irányításával a vezető ápoló útmutatása mellett a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzik. III/1. a./ főkönyvi könyvelő: a gazdasági vezető irányítása és számszaki jelölés alapján vezeti a főkönyvi könyvelést. b./ pénztáros raktáros analitikus könyvelő: a gazdasági vezető irányítása mellett napi 8 órában megosztva végzi feladatát: A házipénztár és letétek, valamint élelmiszer raktár kezelését, analitikus gépi könyvelést. III/2. a./ raktáros adminisztrátor: feladatát a gazdasági vezető irányításával végzi. A vagyonvédelem szabályainak betartása mellett kezeli a vegyi, a műszaki és a textilraktárt. Az intézmény ügyiratkezelését az iratkezelési szabályzata alapján végzi. III/3. élelmezési feladatkör: az élelmezésvezető feladatát a gazdasági vezető irányításával látja el, a konyhaüzem élén áll, beosztott dolgozói a konyhai dolgozók. III/4. műszaki feladat ellátási feladatkör: a gazdasági vezető irányításával működik. a. gépkocsivezetésével megbízott vezető szakmunkás: a karbantartó szakmunkások munkáját közvetlen koordinálja. Munkájával kapcsolatos észrevételezési, javaslattételi joggal bír. b. szakmunkások: munkahelyi felettes a gazdasági vezető, szakmai koordinátoruk a vezető szakmunkás. A szakmunkások végzettségüknek megfelelő szakfeladat ellátásán felül az intézmény folyamatos, biztonságos, tervszerű üzemeléséről is gondoskodni kötelesek.

12 11 V. Az igazgató feladatköre, felelőssége 1./ Az igazgató egyszemélyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért. 2./ Feladatának jellege és fő iránya: Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. Tanulmányozza az új gondozási módszereket, figyelemmel kíséri és segíti intézkedéseivel az ellátottak közösségbe való beilleszkedését. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. Elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, az intézmény házirendjét a dolgozók munkaköri leírását, (a vezető ápoló által összeállított szakdolgozói, gazdasági vezető által összeállított adminisztratív dolgozók munkaköri leírásait jóváhagyja) a jogszabályban előírt egyéb szabályzatokat. Ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott munkáltatói jogokat, fegyelmi jogkört, gazdasági feladatokat, a jogszabályokban és/vagy irányító szerv által meghatározott egyéb feladatokat. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: a gondozási, gazdasági-műszaki részlegek munkáját, ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést, munkamegosztást és a szabályzatokban foglaltak betartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. Az intézményben folyó munkavédelmi tevékenységet irányítja és ellenőrzi. A gondozási /ápolási terv elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítéséről gondoskodik.

13 12 Az intézmény orvosa által összeállított alapgyógyszerek köréről készített részletes tájékoztatás közzétételéről gondoskodik. Gondoskodik a belső ellenőrzésről. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik. Biztosítja az Érdekképviseleti Fórum működését. Kapcsolatot tart társadalmi szervezetekkel, az intézményt patronálókkal, egészségügyi intézményekkel, lakók hozzátartozóival. Kötelezettséget vállal és utalványoz. Évente értékeli a végzett tevékenységet, és erről igény szerint beszámol. Megállapítja, és évente felülvizsgálja az ellátást igénybevevők személyi térítési díját. 3./ Feladatát a felügyeleti szerv által jóváhagyott munkaköri leírás alapján végzi. 4./ Általános helyettese a gazdasági vezető. 5./ Az Idősek Otthona igazgatójának szakmai helyettese a vezető ápoló. Vezető ápoló feladatainak jellege és fő iránya: 1./ Gondozási részleg vezetője a vezető ápoló. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Az intézmény nem főfoglalkozású orvosával kapcsolatot tart és tájékoztatja a gondozási munkáról, lakók egészsége érdekében együtt működik vele. 2./ Feladata: elkészíti a hozzá beosztott dolgozók munkarendjét irányítja és ellenőrzi a mentálhigiénés munkatárs, a foglalkoztatást vezető, valamint a gondozási részleg / döntést-hozó felelős vezetőjét, ápolónők, takarítónők, mosónő / munkáját szervezi, irányítja az egészségügyi szakdolgozók rendszeres képzését, továbbképzését

14 13 ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen a gondozási részleg vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat közvetlen felügyeletet gyakorol a gondozási és ápolási, valamint takarítás és mosás feladatellátás felett gondoskodik a szakmai adminisztráció vezetéséről részt vesz a heti étrend elkészítésében, ellenőrzi az ételek minőségét rendszeresen kapcsolatot tart az intézmény orvosával, lakók hozzátartozóival, az intézmény patronálóival a hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetésére, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, szükség esetén fegyelmi feljárást kezdeményez munkafolyamatba épített rendszeres belsőellenőrzést, szükség szerint célvizsgálatot végez munkájáról rendszeresen írásban negyedévenként beszámol az intézmény igazgatójának. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 3./ Távolléte esetén megbízott helyettesítő a döntést-hozó felelős vezető Gazdasági vezető feladatainak jellege és fő iránya: 1./ Felelős vezetője az intézményben folyó gazdasági-műszaki ellátásnak. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol az igazgatónak. 2./ Feladata: az intézmény költségvetésének elkészítése vagyonvédelem és vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése számvitellel kapcsolatos feladatok bérgazdálkodási feladatok összefogása az érték és anyagkönyvelés ellenőrzése kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladatával megbízott személy ellenőrzi a pénzgazdálkodással, az anyag-eszközgazdálkodási, az élelmezési és a műszaki ellátó csoport munkáját

15 14 elősegíti a szakmai feladatok zökkenőmentes lebonyolítását. ellenőrzés és a belsőellenőrzési munka irányítása éves megbízólevél alapján rendszeresen végzi. 3./ Távolléte esetén helyettesítését a könyvelő látja el. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Gondozási részleg beosztott dolgozói feladatának jellege és fő iránya: Mentálhigiénés munkatárs Feladatát munkacsoport tagjaként végzi, az egyéni esetkezelés a csoportos és közösségi munkaterületén. Felvilágosító tevékenységet folytat. Mentálhigiénés tervet, demens lakóink gondozási tervét elkészíti, munkáját rendszeresen adminisztrálja. Aktívan közreműködik az otthon értékrendjének a szakma etikai normái szerinti alakításában. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Foglalkoztatást vezető 1./ Feladatát a mentálhigiénés munkatárssal egy csoportban közvetlenül a vezető ápoló irányítása mellett végzi. 2./ Feladata: foglakoztatási tervek elkészítése, munkáját rendszeresen adminisztrálja a gondozottak részére a célszerű és hasznos tevékenység, foglalkoztatás szervezése a foglalkoztatási csoportok kialakítása a foglalkoztatás felügyeletének ellátása és biztosítása a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás a társadalmi szervekkel, intézményekkel, patronálókkal javaslattétel a foglalkoztatásban résztvevő lakók jutalmazására együttműködik a csoport és részlegek vezetőivel.

16 15 3./ Távolléte esetén a döntést-hozó felelős vezető helyettesíti. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Eü. csoport dolgozói Döntést-hozó felelős vezető Feladatát a vezető ápoló irányításával végzi. Gondoskodik a speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásáról. ápolónői feladatok mellett látja el az 50 fős gondozási egység irányítását a gondozási - ápolási tervek elkészítését, szükség szerint felülvizsgálatában, korrigálásában részt vesz gazdasági nővéri - helyettesítési feladatokat lát el és/vagy vezető ápoló helyettes, - helyettesítési feladatokat lát el a nővérek napi szakmai munkáját segíti, ellenőrzi rendezvények szervezésében, végrehajtásában aktívan részt vesz együttműködik a mentálhigiénés munkatárssal és a foglalkozatást vezetővel. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Szoc. otthoni ápolónő 1./ Az ápolónő feladatát az osztályvezető nővér közvetlen irányítása mellett a vezető ápoló instrukciója alatt végzi. 2./ Feladata: a gondozási - ápolási munkát a személyre szóló gondozási/ápolási terv szerint végzi a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok elvégzése a lakók ruházata, ágynemű cseréje a lakók személyi higiénéjének biztosítása az orvos utasítása szerint injekciózás, gyógyszerelés az ellátottak állandó megfigyelése, változások jelentése írásban és/vagy szóban gondozási csoportmunka ellátása és az itt előírt dokumentáció vezetése csoportmunka értékelésében való aktív részvétel

17 16 interpersonalis és társadalmi kapcsolatok kialakításának segítése foglalkoztatások segítése, azokon való részvétel foglalkoztatással kapcsolatos feladatait a mentálhigiénés munkatárssal és a foglalkoztatást vezető irányításával végzi a lakók kórházba, szakrendelésre, szűrővizsgálatokra való kisérése az egészségügyi rehabilitáció elősegítése a kórházban lévő lakók látogatása. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Kisegítő tevékenység Takarítónő Gondoskodik és biztosítja az intézmény egész területén a higiénés követelmények betartását. Feladatát a vezető ápoló/döntést-hozó felelős vezető irányítása alatt végzi. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Mosónő Biztosítja a lakók ruházatának, textíliájának az intézmény ruházatának textíliájának szakszerű tisztítását. Feladatát a vezető ápoló/döntést-hozó felelős vezető irányítása alatt végzi. Távolléte esetén helyettesítését takarítónő látja el. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Élelmezésvezető: 1./ Az élelmezési csoport vezetője az élelmezésvezető, a közalkalmazotti törvény szerint nem vezető beosztású dolgozó. Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt végzi, de közvetlen kapcsolatot tart a vezető ápolóval. Munkájáról rendszeresen szóban beszámol a gazdasági vezetőnek, negyedévenként írásban az intézmény igazgatójának. 2./ Feladata: közvetlenül irányítja a konyhaüzem dolgozóinak munkáját

18 17 megállapítja a hozzá beosztott dolgozók munkáját és munkarendjét a lakók és a dolgozók folyamatos, egészséges életmódnak megfelelő élelmezését biztosítja konyhaüzem tisztaságának, rendjének ellenőrzése, a közegészségügyi előírások betartása, illetve betartatása a hozzá beosztott dolgozók egészségügyi vizsgálatának elrendelése munkafolyamatba épített rendszeres célvizsgálat elvégzése. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. 3./ Távolléte esetén a helyettesét a gazdasági vezető jelöli ki az összeférhetetlenség kizárása mellett. Vezető szakmunkás 1./ A műszaki csoport vezetője a közalkalmazotti törvény szerint nem vezető beosztású dolgozó, munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt végzi. 2./ Feladata: a karbantartó műhely irányítása a szállítási ügyek intézése felelős az intézmény területén a tűzvédelmi és a munkavédelmi szabályok betartásáért, illetve betartatásáért együttműködik a csoportok, részlegek vezetőivel megállapítja a hozzá beosztott dolgozók munkáját és munkarendjét felelős az intézmény zavartalan energia ellátásának biztosításáért gondoskodik az intézményben lévő gépek, berendezések karbantartásáról, a felszerelési tárgyak javításáról felelős a karbantartási anyagok beszerzéséért és elszámolásáért vezeti a munkalapokat felelős a kisebb felújítások lebonyolításáért Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Gazdasági - műszaki ellátási részleg beosztott dolgozói

19 18 1. Pénzügyi - számviteli feladat 2. Anyag eszközgazdálkodási feladat 3. Élelmezési feladat 4. Műszaki ellátási feladat 1./ Az intézménynél a pénzügyi - számviteli feladatokat 1 fő könyvelő és 1 fő pénztáros látja el. 2./ Az anyag eszközraktározás feladat ellátása raktáros feladata. 3./ Élelmezési feladatokat az élelmezésvezető és 5 fő konyhai dolgozó látja el. 4./ Műszaki ellátási feladat: vez. szakmunkás /lakatos, /gk.vez. 1 fő vízvezeték szerelő 1 fő villanyszerelő 1fő festő l fő A gazdasági műszaki ellátási részleg feladatait tételes felsorolásban a gazdasági - műszaki ügyrend tartalmazza. VI. Szakmai alapelvek Az ellátás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásba részesülő személyek emberi jogai ne sérüljenek, az állampolgári jogok érvényesüljenek, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet be valósuljon meg az ellátás. Mindent meg kell tenni az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében.

20 19 Az előgondozás szükségessége és fontossága a beilleszkedés folyamatában nyer megerősítést. Nagyon fontos, hogy a korábbi szociális státusz ismeretében - előre vetíthető ki mennyire képes az új megszokására-nagy empátiával végzett beszélgetésekkel segítsük a korábbi alkalmazkodási mechanizmusok működését. Az önmegvalósítást segíteni kell kézműves és művészi tevékenységgel, ezek megmozgatják a fantáziát, pihentetnek és egyben összpontosítást is kívánnak, beléjük feledkeznek, de újra magukra is találnak. Nagyon sok lelki problémára is gyógyító segítségnek bizonyul az úgynevezett foglalkozási terápia. Nemcsak a manuális tevékenység szerez örömet, hanem az alkotni tudás élménye is. Mindez, pedig hat a lélekre: harmóniához segít olyan elégedettség és boldog érzés forrása, amely a derűvel határos, amely kisugározhat lakóink minden napjaira és környezetére. A kiscsoportok beindítása jó módszer az izoláció leküzdésére, a közösségi szellem erősítésére. Ezekben a csoportokban a kapcsolatok kialakulását az összehangolt atmoszféra, az egymás segítésének, a humanitás, az azonos problémák megoldására szerveződés érzése segíti. A mi feladatunk tehát megerősíteni a szabadsághoz való jogot, valamint a intimitás biztonságát. Szakellátás, ápolás A legnehezebb nővéri feladatok közé tartozik az idős emberek hatékony és eredményes ápolása, gondozása. Az ellátás feladatai közé tartozik a testi funkciók fenntartása, a lelki támogatás, a szellemi tevékenység lehetőségének biztosítása azon feladatok mellett, amelyek az esetleges betegség jellegéből következően amúgy is megvalósítandók. Az idős emberek betegségeinek ellátásához az ápolási technika lelkiismeretes alkalmazása elengedhetetlen. Bizonyos értelemben úgy lehet az idős ember betegápolására gondolni, mint egy olyan feladatra, amely alkalmat ad a nővér teljes szakmai felkészültségének hasznosítására. A nővéri kar feladata, hogy segítse az idős lakókat tájékozottságuk folyamatos megőrzésében. Az egyéni ápolási terv készítésekor figyelembe kell venni az egyén életútját, személyiség képét /intelligencia szint, kor, nem, életcélok, megoldott és meg nem oldott életproblémák/

21 20 A betegellátó folyamat módszereinek alkalmazásával kell megtervezni az adott egyénnél alkalmazható ápolási tervet és eszközeit. Az otthon lakóinak egészségügyi ellátása az un. progresszív betegellátási forma szerint történik. Otthonon belül lakóink ellátása két szinten valósul meg: 1. Gondozási szint 2. Ápolási szint 2 x 50 fős gondozási egységen belül 14 x 7 fős gondozási csoport működik A szakember feladata, hogy kielégítse a lakó szociális igényeit, tehát elősegíti és kielégíti társadalmi kapcsolódásra irányuló vágyait: - Közösségi szellemet teremt - Az idősek szellemét alakítani tudja - Ki tudja mozdítani az idős embert az izolálódás az introvertáltság, az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából. A mentálhigiénés csoport, a foglalkoztatást vezető rendszeresen szervez programokat intézményen belül és kívül annak érdekében, hogy a hétköznapokat változatosabbá tegyék. A programokon, foglalkoztatásokon való részvétel mindig önkéntes. A foglalkoztatásban közvetve vagy közvetlenül az intézmény valamennyi dolgozója részt vesz, ezért a foglalkoztatással kapcsolatos problémák megbeszélésébe, konfliktusok rendezésébe való bevonásuk alapkövetelmény. Az intézmény biztosítja minden lakója számára a szabad vallásgyakorlás feltételeit. A vezető ápoló, vagy az általa megbízott személy a lakó állapotának rosszabbodásáról azonnal értesíti a hozzátartozót, vallási meggyőződésének megfelelően gondoskodik a végtisztességről TEAM munka konstruktívan együttműködő szakemberek csoportja A munka multidiszciplináris jellegéből fakadóan eredményesebb a csoportban végzett tevékenység, hiszen a problémák sokszínűsége ugyanilyen sokszínű feladatmegoldást,

22 21 különböző szakemberek speciális ismeretének alkalmazását igényli. A szociális feladatok ellátására vállalkozó szakemberek sokkal hatékonyabban képesek végezni feladataikat, ha team-ban dolgoznak. Intézményünkben működő team összetétele: orvos, vezető ápoló, mentálhigiénés munkatárs, 2 fő döntést-hozó felelős vezető, foglalkoztatást vezető. Az igazgató a team munkáját koordinálja, és a feladatok teljesítéséről gondoskodik. A szociális team megbeszéléseket tart, felvetik a problémákat, meghatározzák a feladatokat, közösen kidolgozzák a megoldási módokat, és rendszeresen értékelik a részeredményeket is. A problémák közös megbeszélése a közös felelősségvállalás olyan munkaforma elsajátítását követeli meg a tagoktól, melyben a mellérendelő viszony dominál. Középpontban a lakó van saját szükséglet hiányával, körülötte együttműködésben a kompetens szakmai döntéshozók állnak. VII. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bevezetés A számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Korm. rendelet szerint az államháztartás szervezetei számviteli politikájának kötelező tartalmi eleme a pénz- és értékkezelési szabályzat. E szabályozási kötelezettségének eleget téve a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, (Devecser, Petőfi tér. 5.) (továbbiakban: intézményünk) házipénztári pénzkezelését, valamint a bankszámlákon lebonyolított pénzforgalom kezelését az alábbi törvények, jogszabályok figyelembevételével szabályozza: - a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény, - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) számú Korm. rendelet,

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma... 2 2. Jogszabályi

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben