Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2007. (XII. 5.) rendelete Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998. (IX.16.) rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló - módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés felhatalmazása, továbbá a Fővárosi Közgyűlés 17/2006.(IV.14.) számú rendeletében foglaltak, valamint az évi LXXVIII. törvény 3. (1)-(2) bekezdés, 4. (3) bekezdés, 19., 21. (6) bekezdés, valamint 27., 33. (3) bekezdés, 34. és 84. (2) bekezdés felhatalmazása alapján III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonában lévő nyugdíjasházban található lakások bérletére, a lakbérek mértékére, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jog hasznosításának szabályaira a következő rendeletet alkotja: 1. Az Ör. Nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadása alcíme, valamint ai helyébe az alábbi alcím és rendelkezések lépnek: A nyugdíjasházi lakások bérbeadásának jogcímei 3. (1) A nyugdíjasházban lévő lakásokat az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni: a) névjegyzék alapján, b) pályázat útján. (2) A nyugdíjasházban lévő lakásokat elsősorban névjegyzék útján kell bérbe adni. Amennyiben a névjegyzékben szereplő igénylők a megüresedett lakást írásbeli értesítés ellenére nem fogadják el, a megüresedett lakás bérbeadására nyílt pályázatot kell kiírni. (3) A szerződésnek a bérbeadás e rendeletben meghatározott jogcímét tartalmaznia kell. A nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásának közös szabályai: 4/A. (1) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérlője az a személy lehet, aki: a) az öregségi nyugdíj-korhatárt elérte és önmaga ellátására képes, továbbá b) adásvételi szerződés keretén belül a kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest III. kerületében fekvő üres, beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogát - a lakóingatlan és a nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakásra megállapított bérleti jog értéke közötti különbözet 100 %-ának megfelelő összegért - Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat részére eladja, vagy c) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője, ha a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, és a bérlő a lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzatnak visszaadja, vagy d) készpénzzel bérleti jogot vásárol az alábbiak szerint: 1 szoba m 2 1 szoba m 2 1,5 és 2 szoba m 2 Harang u Ft - - Harrer P. u Ft Ft Hatvany L u Ft - Őszike u Ft - - Szérűskert u Ft - Víziorgona u Ft - Elfogadva: november 28.

2 - 2 - (2) A b), c) és d) pontok sorrendje egyben a bérbeadó lakásgazdálkodási szempontok alapján kialakított - prioritási szempontjait, illetve sorrendjét is jelentik. (3) Ha a b) pont szerint felajánlott lakóingatlan, illetve a c) pont szerint visszaadott lakásnak - a 46/2001. (2002. I. 2.) számú helyi rendeletben meghatározottak szerinti forgalmi értéke a nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakásra megállapított bérleti jog értékét nem éri el, a tulajdonos, illetve a bérlő vállalja, hogy a különbözetet megtéríti az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt összegeknek megfelelően. (4) A bérleti jog ellenértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számlájára kell megfizetni. Bérbeadás névjegyzék alapján 4/B. (1) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogának megszerzésére irányuló kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer P. u. 2.) kell benyújtani. (2) Az elbírálással kapcsolatos eljárási rendet a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérlőjének személyéről a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt, illetve adott esetben rendelkezik az önkormányzati tulajdonúvá vált lakás felhasználásáról. (4) A Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a jelen rendelet 4/A. b), c) és d) pontjai szerint felállított sorrend, valamint a bizottság által meghatározott egyéb tényezők (a felajánlott lakás szobaszáma, komfortfokozata, minősége, az igény benyújtásának éve stb.) figyelembe vételével állapítja meg a kérelmezők közötti, a döntés alapjául szolgáló rangsort. (5) A kijelölt bérlő a bérleti szerződést Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 46/2001. (2002. I. 2.) rendeletében, illetve jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint köteles megkötni. Bérbeadás pályázat útján A pályázaton való részvétel feltételei 4/C. (1) A nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadására kiírt pályázaton (a továbbiakban: pályázat) az a személy vehet részt, aki a) megfelel jelen rendelet 4/A. -ban meghatározott feltételeknek, továbbá: b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; c) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat illetékességi területén lévő bármely lakásba, illetve nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági eljárás, továbbá megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok. (2) A pályázat kiírásáról a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. (3) A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Ügyfélszolgálati Irodában 15 napra ki kell függeszteni és közzétételre a kerületi időszaki sajtókiadmányoknak is rendelkezésre kell bocsátani. A pályázat benyújtásának időpontját úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a pályázat közzétételétől számított 21 nap rendelkezésre álljon. (4) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a pályázatra kiírt lakások sorszámát, szobaszámát, komfortfokozatát, alapterületét és egyéb jellemzőit, b) a lakásokra megállapított bérleti díj mértékét és a külön szolgáltatások díjának megtérítésére vonatkozó kötelezettséget, a lakbér időszakonkénti emelésének feltételeit és módját, c) a bérbeadás időtartamát, d) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját, helyét és határidejét, e) az eredmény közlésének módját és időpontját, f) a pályázat szempontjából lényeges egyéb körülményeket, információkat.

3 - 3 - (5) A pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (4/2. számú melléklet) kell benyújtani. (6) A pályázathoz mellékelni kell: a) a pályázó és családja (együtt költöző hozzátartozói) jövedelmére és lakcímére vonatkozó igazolásokat, b) a jelen rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott egyéb okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat. (7) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt helyen kell benyújtani. A pályázat elbírálása 4/D. (1) Érvénytelen a pályázat, ha a) nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújtották be, b) hiányosan nyújtották be, vagy valótlan adatokat tartalmaz, c) nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek. (2) A pályázatok elbírálásának szempontjait - e rendelet keretei között - a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság határozza meg. (3) A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Ennek érdekében a pályázók által közölt adatokat - a csatolt mellékletek, valamint saját nyilvántartásai alapján - ellenőrzi. (4) A Polgármesteri Hivatal szükség esetén intézkedik egyéb adatok és igazolások beszerzéséről. A pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e nyilvántartott adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő felhasználásához. (5) A pályázatokat a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a soron következő ülésén elbírálja és kiválasztja a nyertes pályázót. (6) A Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a pályázat nyertesein túlmenően a további sorrendet is meghatározza. (7) A Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság döntésének megfelelően a Polgármesteri Hivatal a nyertes pályázókat írásban értesíti. A bérleti szerződés megkötése 4/E. (1) A pályázat nyerteseivel - jelen rendelet keretei között - a bérbeadó szerződést köt. (2) A lakásbérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes pályázó teljesítse jelen rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget. (3) Ha a nyertes pályázó az erről szóló értesítésben meghatározott határidőn belül a bérleti szerződést és az egyéb szükséges szerződéseket nem köti meg, a sorrendben következő pályázónak kell felajánlani a szerződés megkötésének lehetőségét. A szerződéskötésre a kiértesítés kézhezvételét követően legalább 15 napos határidőt kell biztosítani. (4) Amennyiben a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság által kiválasztott nyertes pályázóval kapcsolatosan a határozat meghozatalát követően a pályázati kiírásban szereplő valamely kizáró ok felmerül, úgy a kizáró körülmény tudomásra jutásától számított 15 napon belül annak tényét a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság felé be kell jelenteni. 2.. Az Ör. 5.. az alábbiak szerint módosul: 5. (1) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés határozatlan időtartamú. (2) A nyugdíjasházban lakó bérlő és a vele együtt lakó házastársa közös kérelmére a lakásra bérlőtársi szerződés köthető, kizárólag az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

4 - 4 - (3) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti joga a bérbeadó előzetes hozzájárulásával elcserélhető. A hozzájárulás megadásakor a ban foglalt feltételeket értelemszerűen alkalmazni kell. A hozzájárulás megadásáról a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. (4) A bérlő a nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakást albérletbe nem adhatja, házastársán kívül más személyt csak a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság előzetes hozzájárulásával fogadhat be. A bérleti jogviszony megszűnésével a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság előzetes engedélye alapján befogadott személy lakáshasználati joga automatikusan megszűnik. 3.. (1) Az Ör. 2. számú mellékletének címe A névjegyzékbe történő felvétel eljárási szabályai -ra módosul, 3. számú mellékletének címe Névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem -re módosul, valamint 4/1. számú Pályázati felhívás és 4/2. számú Pályázati adatlap melléklettel egészül ki. (2) Az Ör. 1. számú függelékének sorszáma 3/1-re módosul, 2. számú függelékének sorszáma 3/2- re módosul és 3: számú függelékének sorszáma 3/3-ra módosul, továbbá 4/1. számú Orvosi vélemény című, 4/2. számú Beköltözhető nyugdíjasházi lakások pályázatán való részvétel általános szabályai című, valamint 4/3. számú Jövedelemnyilatkozat című függelékkel egészül ki. 4. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör a, valamint 4. számú függeléke. (3) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester

5 - 5-4/1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BEKÖLTÖZHETŐ, NYUGDÍJASHÁZBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. A bérletre való jogosultság feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár elérése és az önmaga ellátására való képesség. Pályázati úton bérbe adandó lakások: 1. cím 2. cím. m 2, m 2, szoba összkomfortos szoba összkomfortos Lakbér + kapcs.szolg:: Ft lakbér + kapcs.szolg.: Ft A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai (víz és csatorna, továbbá szemétszállítási átalány) önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak. Ezen felül szolgáltatók felé kötelezően fizetendő költség a távhőszolgáltatási díj és áramszolgáltatási díj. A pályázatra kiirt lakásokról alaprajz és műszaki leírás (alapterület, komfortfokozat, szobaszám) alapján lehet tájékozódni a pályázati kiírás kifüggesztésének helyszínén. A pályázati nyomtatványok és a pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázat benyújtásának feltételei a III. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. III. Harrer Pál u. 2.) továbbá a CELER kft központjában (Bp. III Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetők. A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok az Ügyfélszolgálati Irodában átvehetők. A pályázat benyújtásának határideje: helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodája. A pályázat eredménye kerül kifüggesztésre a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában és a CELER Kft. székhelyén.

6 - 6-4/2. számú melléklet P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Önkormányzati tulajdonú beköltözhető nyugdijasházi bérlakások pályázati úton történő elnyeréséhez 1) Pályázatra kiirt lakás sorszáma: szobaszáma: 2) Pályázatot benyújtó adatai: vele együtt költöző adatai Név:.. Születési név:..... Szül.hely, idő: Anyja neve: Állandó bejelentett lakóhely:.... Tartózkodási hely: Szem.ig.száma: Telefonszám: 3) Lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező bérlő albérlő családtag szívességi lakáshasználó (jogcím aláhúzandó) Jelenlegi lakásában lakó személyek száma: rokonsági fok:.... A pontok kitöltése csak azok számára szükséges, akik lakástulajdont adnak át, vagy önkormányzati bérleményt adnak vissza.

7 - 7-4) Lakószobák száma:. (1) 1 szoba (2) 1,5 szoba (3) 2 szoba (4) 1+2 szoba (5) 2,5 szoba (6) 3 szoba (7) 2+2 félszoba (8) 3,5 szoba (9) 4 szoba (10) 4,5 szoba (11) nagyobb, éspedig.. szoba 5) A lakás komfortfokozata:.. (1) összkomfortos (2) komfortos (3) félkomfortos (4) komfort nélküli 6) A lakás alapterülete:.. m2 Szobák alapterülete: (1).m2 (2).m2 (3).m2 (4).m2 7) A lakásban lévő egészségügyi helyiségek: (1) fürdőszoba (2) mosdó-, zuhanyozófülke (3) önálló WC (4) fürdőszoba ill. egészségügyi helyiség nincs 8) A lakás egyéb helyiségei: (1) hálófülke (2) hall (3) étkező (4) lakóelőtér (5) konyha (6) főzőfülke (7) előszoba (8) zárt veranda (10) átjáró (11) belépő (12) szélfogó (13) éléskamra, kamraszekrény (14) lomkamra (15) öltöző, gardrób (16) egyéb.. 9) A lakáshoz tartozó további helyiségek: (1) tüzelőtároló (fáskamra, pincerekesz) (2) padlás (3) WC (4) egyéb 10) A lakás fűtési módja:.. (1) távfűtés (2) központi fűtés (3) etázsfűtés (4) gázfűtés (5) olajtüzelésű kályha (6) szilárdtüzelésű kályha (7) szilárdtüzelésű cserépkályha (8) villanyfűtés 11. Melegvízzel való ellátottság:. (1) egyedi központi (2) villanybojler (3) gázbojler (4) fürdőkályha (5) egyéb 12. A lakás jellemzői:. (1) világos (2) sötét (3) egészséges (4) salétromos (5) nedves (6) aládúcolt (7) tapétázott (8) festett (9) a szobák külön bejáratúak 13) Telefon:. (1) van (2) nincs 14) A lakás fekvése:.. (1) utcai (2) udvari (3) vegyes 15) A lakásra fennálló kötelezettség vagy teher: (pl. OTP kölcsön, haszonélvezeti jog, eltartás, stb.)

8 - 8-16) A lakással kapcsolatos egyéb közlések: 17) A lakást igénylő szociális körülményei: - a kérelmező jövedelme.... Ft/hó - bérlőtársa, házastársa jövedelme. Ft/hó Jövedelmét folyósítótól kapott, vagy egyéb hitelt érdemlő bizonylattal igazolhatja. 18) Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Önkormányzattal szemben nem áll fenn adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása. A nyugdíjasházban történő elhelyezéskor még a következőket kérjük figyelembe venni: N Y I L A T K O Z A T 19) Kötelezettséget vállalunk arra, hogy bejelentjük a III. kerületi Polgármesteri Hivatalnak, ha a kért lakásra nem tartunk igényt. 20) Kijelentjük, hogy az általunk közölt, jelenlegi lakásunkra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. 21) Tudomásul vesszük, hogy kérelmünk teljesítése esetén kötelesek vagyunk jelenlegi lakásunkat beköltözhetően a CELER Kft rendelkezésére átadni, illetve a megállapított bérleti jog ellenértékét a nyugdíjasházban lévő lakás kijelölését követő 8 napon belül a III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat számlájára befizetni. 22) Pályázó indokai a lakásbérlet elnyerésére:......

9 - 9-23) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú családtag büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy öt éven belül nem költöztek be önkényes módon az önkormányzat illetékességi területén lévő bármely lakásba és nincs ellenük folyamatban lakásügyben bírósági végrehajtás, és nem áll fenn velük szemben a rendeletben meghatározott valamely kizáró ok. 24) A pályázó és a vele együtt költöző családtag kijelentik, hogy nyugdijasházi lakás bérletre jogosultak, a rendelet előírásainak megfelelnek, továbbá vállalják a lakásbérlettel járó kötelezettségeket. Tudomásul veszik, hogy a pályázat elnyerése esetén a nyilatkozataik valódiságát igazolniuk kell. 25) Pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozója hozzájárul (nak) a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott adatai(k) bérbeadó részére történő kiadásához, Illetve azoknak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő felhasználásához. Budapest, pályázó vele együtt költöző

10 I. A kitöltéssel kapcsolatos általános tudnivalók a) A nyomtatványt egy példányban, tintával, nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel kell kitölteni. b) Ahol a válasz előre nyomtatott, ott a feleletet aláhúzással kell megadni. c) Ha a kérdést számmal kell megválaszolni, csak arab számok (1,2,3, stb.) használhatók. d) Arra a kérdésre, amelyben az előre nyomtatott válaszok egyike sem felel meg a lakást felajánló körülményeinek, és a pontozott vonalon kiegészítést nem kérünk, nem kell válaszolni. e) Akkor szükséges másik beadványt kitölteni, ha az adatokban változás van. II. Fogalom meghatározások Összkomfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel) c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központ, etázs melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz-vízmelegítővel) és d) központos fűtési móddal (táv-, tömb-, egyedi központi vagy etázsfűtéssel) rendelkezik. Komfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel b) közművesítettséggel c) melegvíz-ellátással és d) egyedi fűtési móddal (szilárd-vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel, vagy WC-vel b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással) és c) egyedi fűtési móddal rendelkezik. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával és b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint c) a vízvétel lehetősége biztosított.

11 - 11-4/1. számú függelék O R V O S I V É L E M É N Y Nevezettet a mai napon megvizsgáltam. 1. Egészségi állapota: 2. Betegsége, fogyatékossága (látás, hallás) 3. Mozgásképes Mozgásában korlátozott Mozgásképtelen 4. Fertőző betegségben, veszélyeztető elmebetegségben szenved nem szenved 5. Kórokozó hordozó: igen nem 6. Indokoltnak tartom és javasolom étkeztetését házi gondozását nyugdíjasházba történő elhelyezését egyéb ellátásával kapcsolatban: Budapest, év hó. napján PH háziorvos, kezelőorvos

12 - 12-4/2. számú függelék Beköltözhető nyugdíjasházi lakások pályázatán való részvétel általános szabályai 1.) Pályázaton részt vehet minden cselekvőképes magyar állampolgár, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és önmaga ellátására képes. 2.) A pályázó személy nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérlője fentieken túlmenően - csak akkor lehet, ha a. III. kerületben lévő tulajdonát az önkormányzatnak megvételre felajánlja, vagy b. az önkormányzattal kötött bérleti szerződését a felek - közös megegyezéssel megszüntetik és a bérlő a lakást az önkormányzat részére visszaadja, vagy c. készpénzzel bérleti jogot vásárol. 3.) A pályázaton az a személy vehet részt: akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, valamint 4.) a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül birtokháborítással, vagy egyéb módon önkényesen nem költözött be az önkormányzat illetékességi területén lévő bármely lakásba, illetve nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági eljárás. 5.) A pályázó a meghirdetett üres lakások közül két lakás bérbevételére nyújthat be pályázatot. 6.) A bérbeadás határozatlan időre szól. 7.) A pályázatnak tartalmaznia kell: a. a megfelelő módon kitöltött pályázati űrlapot b. a pályázó nyilatkozatát saját és együttköltöző hozzátartozója jövedelméről, c. az adatlap mellékleteként szereplő kitöltött orvosi igazolást d. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket. 8) A pályázathoz mellékelni kell: a. a pályázó és együtt költöző hozzátartozója jövedelmére vonatkozó igazolásokat és a lakcímkártyák fénymásolatát, b. a pályázati kiírásban meghatározott egyéb okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat. c. készpénzzel történő bérleti jog megvásárlása esetén banki igazolást az összeg rendelkezésre állásáról. 9) Érvénytelen az a pályázat: melyet nem erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be, valamint hiányosan került benyújtásra, vagy valótlan adatokat tartalmaz, továbbá nem felel meg a helyi rendeletben, illetve a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A pályázati kérelmeket Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (Budapest, III. Harrer Pál u. 2.) lehet benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: Ügyfélszolgálati Iroda (Harrer Pál u. 2.)

13 - 13-4/3. számú függelék JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1. A pályázó rendszeres (bruttó) havi jövedelme: Ft 1.1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem:..ft 1.2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:.. Ft 1.3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű jövedelem:..ft 1.4. Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás:.....ft Az ellátást folyósító szerv neve és címe: Egyéb jövedelem: Emelt családi pótlék, Vakok személyi járadéka, Fogyatékossági támogatás Ft 2. Összes (nettó) havi jövedelem:..ft 3. Ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai: Név: Lakóhely: 4. Eltartási, életjáradéki, örökösödési szerződéssel: rendelkezem nem rendelkezem Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázat benyújtásakor a szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. Dátum: Budapest.... A pályázó aláírása

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet célja

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet célja ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/1998. (IX. 16.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ NYUGDÍJASHÁZBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRÓL ÉS LAKBÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A 24/1999. (VII.

Részletesebben

19/1998. (IX. 16.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ NYUGDÍJASHÁZBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRÓL ÉS LAKBÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

19/1998. (IX. 16.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ NYUGDÍJASHÁZBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRÓL ÉS LAKBÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/1998. (IX. 16.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ NYUGDÍJASHÁZBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRÓL ÉS LAKBÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A 24/1999. (VII. 13.),

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez 1.sz. Melléklet Az alábbi jogcímek közül kérjük a megfelelőt aláhúzni: 1.) Szolgálati jelleggel, 2.) Szociális jelleggel, 3.)Piaci alap jelleggel, 4.)Fiatalok

Részletesebben

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót!

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Az Önkormányzati Hivatal tölti ki! Iktatószám:.. Sorszám:.. L A K Á S I G É N Y L É S I K É R E L EM A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Zsana Önkormányzata tulajdonában

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs - egyéb (aláhúzandó) Neve: I. Pályázó II. Pályázó Születéskori neve: Családi állapota: Szül.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Érkezett: Nyilvántartásba vétel kelte: ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő:

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs - egyéb (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő: Anyja

Részletesebben

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:...

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:... ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint 1 :... 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs 2 neve:... 2. Pályázó adatai

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1. A lakbérek megállapításáról

6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1. A lakbérek megállapításáról 6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138.. /1/ bekezdés n./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Lakáscsere szerződés és kérelem annak jóváhagyására

Lakáscsere szerződés és kérelem annak jóváhagyására 1131 Lakáscsere szerződés és kérelem annak jóváhagyására oldal: 1/10 1131 Útmutató a lakáscsere szerződés nyomtatvány kitöltéséhez 1. Önkormányzati lakások cseréje esetén: Ha az érintett bérlakások XIII.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Iktatószám: SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Rádóckölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete: szociális bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati szociális bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Cím: lakás alapterülete : (négyzetméter) szobaszám: komfortfokozat: lakásfenntartás havi költségei: lakbér (szociális

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS költségalapú lakás bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS garzonházi lakások bérbeadására Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsényi úton épülõ fiatalok garzonházában lévõ 18 db önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (II. 17.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Tájékoztató: 1. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a.) Kérelem (formanyomtatványon) b.) Kitöltött jövedelemnyilatkozatot (formanyomtatványon) - A jövedelemnyilatkozatban

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (II. 17.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Pályázati kiírás. 60 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakás, 1 szoba, előszoba, konyha, fürdő, toalett, kamra helyiségekkel.

Pályázati kiírás. 60 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakás, 1 szoba, előszoba, konyha, fürdő, toalett, kamra helyiségekkel. Pályázati kiírás Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- Testülete A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló- többször módosított- 1993. évi

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.)

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 3554 BÜKKARANYOS, PETŐFI S ÚT 100.. TELEFON : 06 46 / 476-352 /FAX: 06 46 / 576-263 K É R E L E M Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

KÉRELEM. 1. A kérelmező adatai: További kérelmező adatai:

KÉRELEM. 1. A kérelmező adatai: További kérelmező adatai: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 1102 Budapest, Szent László tér 29. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő: 08.00

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Pályázatot nyújtok be az év hó napján kiirt pályázat alapján. 1. Az igényelt lakás címe:.. 2. A pályázó(k) adatai: Pályázó (k) neve:...

Pályázatot nyújtok be az év hó napján kiirt pályázat alapján. 1. Az igényelt lakás címe:.. 2. A pályázó(k) adatai: Pályázó (k) neve:... 1. melléklet 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! A D A T L A P a szociális helyzet alapján történő lakás-pályázat benyújtásához Pályázatot nyújtok be az év hó

Részletesebben

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt 5. melléklet a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez A hivatal tölti ki Irat száma: VÁRPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni. 1. sz. melléklet a /2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:...

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:... JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint:............. 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:..

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága pályázatot hirdet szociális jellegű bérlakás bérbeadására A megpályázható lakás: Címe Szoba szám Egyéb helyiségek

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI!!

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI!! A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KELL KITÖLTENI!! P Á L Y Á Z A T I N Y O M T A T V Á N Y a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest, XIII. kerület JÁSZ UTCA 91. szám alatti

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

HARC A LAKÁSMAFFIA ELLEN Dokumentumok, javaslatok, határozatok és jogszabályok

HARC A LAKÁSMAFFIA ELLEN Dokumentumok, javaslatok, határozatok és jogszabályok CD melléklet HARC A LAKÁSMAFFIA ELLEN Dokumentumok, javaslatok, határozatok és jogszabályok Szerkesztő: Dr. Dunavölgyi Szilveszter VIII. Egyéb dokumentumok 1. 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ. főov. körlevél a lakásmaffia

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben