Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2007. (XII. 5.) rendelete Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998. (IX.16.) rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló - módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés felhatalmazása, továbbá a Fővárosi Közgyűlés 17/2006.(IV.14.) számú rendeletében foglaltak, valamint az évi LXXVIII. törvény 3. (1)-(2) bekezdés, 4. (3) bekezdés, 19., 21. (6) bekezdés, valamint 27., 33. (3) bekezdés, 34. és 84. (2) bekezdés felhatalmazása alapján III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonában lévő nyugdíjasházban található lakások bérletére, a lakbérek mértékére, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jog hasznosításának szabályaira a következő rendeletet alkotja: 1. Az Ör. Nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadása alcíme, valamint ai helyébe az alábbi alcím és rendelkezések lépnek: A nyugdíjasházi lakások bérbeadásának jogcímei 3. (1) A nyugdíjasházban lévő lakásokat az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni: a) névjegyzék alapján, b) pályázat útján. (2) A nyugdíjasházban lévő lakásokat elsősorban névjegyzék útján kell bérbe adni. Amennyiben a névjegyzékben szereplő igénylők a megüresedett lakást írásbeli értesítés ellenére nem fogadják el, a megüresedett lakás bérbeadására nyílt pályázatot kell kiírni. (3) A szerződésnek a bérbeadás e rendeletben meghatározott jogcímét tartalmaznia kell. A nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásának közös szabályai: 4/A. (1) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérlője az a személy lehet, aki: a) az öregségi nyugdíj-korhatárt elérte és önmaga ellátására képes, továbbá b) adásvételi szerződés keretén belül a kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest III. kerületében fekvő üres, beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogát - a lakóingatlan és a nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakásra megállapított bérleti jog értéke közötti különbözet 100 %-ának megfelelő összegért - Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat részére eladja, vagy c) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője, ha a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, és a bérlő a lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzatnak visszaadja, vagy d) készpénzzel bérleti jogot vásárol az alábbiak szerint: 1 szoba m 2 1 szoba m 2 1,5 és 2 szoba m 2 Harang u Ft - - Harrer P. u Ft Ft Hatvany L u Ft - Őszike u Ft - - Szérűskert u Ft - Víziorgona u Ft - Elfogadva: november 28.

2 - 2 - (2) A b), c) és d) pontok sorrendje egyben a bérbeadó lakásgazdálkodási szempontok alapján kialakított - prioritási szempontjait, illetve sorrendjét is jelentik. (3) Ha a b) pont szerint felajánlott lakóingatlan, illetve a c) pont szerint visszaadott lakásnak - a 46/2001. (2002. I. 2.) számú helyi rendeletben meghatározottak szerinti forgalmi értéke a nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakásra megállapított bérleti jog értékét nem éri el, a tulajdonos, illetve a bérlő vállalja, hogy a különbözetet megtéríti az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt összegeknek megfelelően. (4) A bérleti jog ellenértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számlájára kell megfizetni. Bérbeadás névjegyzék alapján 4/B. (1) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogának megszerzésére irányuló kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer P. u. 2.) kell benyújtani. (2) Az elbírálással kapcsolatos eljárási rendet a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérlőjének személyéről a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt, illetve adott esetben rendelkezik az önkormányzati tulajdonúvá vált lakás felhasználásáról. (4) A Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a jelen rendelet 4/A. b), c) és d) pontjai szerint felállított sorrend, valamint a bizottság által meghatározott egyéb tényezők (a felajánlott lakás szobaszáma, komfortfokozata, minősége, az igény benyújtásának éve stb.) figyelembe vételével állapítja meg a kérelmezők közötti, a döntés alapjául szolgáló rangsort. (5) A kijelölt bérlő a bérleti szerződést Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 46/2001. (2002. I. 2.) rendeletében, illetve jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint köteles megkötni. Bérbeadás pályázat útján A pályázaton való részvétel feltételei 4/C. (1) A nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadására kiírt pályázaton (a továbbiakban: pályázat) az a személy vehet részt, aki a) megfelel jelen rendelet 4/A. -ban meghatározott feltételeknek, továbbá: b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; c) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat illetékességi területén lévő bármely lakásba, illetve nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági eljárás, továbbá megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok. (2) A pályázat kiírásáról a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. (3) A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Ügyfélszolgálati Irodában 15 napra ki kell függeszteni és közzétételre a kerületi időszaki sajtókiadmányoknak is rendelkezésre kell bocsátani. A pályázat benyújtásának időpontját úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a pályázat közzétételétől számított 21 nap rendelkezésre álljon. (4) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a pályázatra kiírt lakások sorszámát, szobaszámát, komfortfokozatát, alapterületét és egyéb jellemzőit, b) a lakásokra megállapított bérleti díj mértékét és a külön szolgáltatások díjának megtérítésére vonatkozó kötelezettséget, a lakbér időszakonkénti emelésének feltételeit és módját, c) a bérbeadás időtartamát, d) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját, helyét és határidejét, e) az eredmény közlésének módját és időpontját, f) a pályázat szempontjából lényeges egyéb körülményeket, információkat.

3 - 3 - (5) A pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (4/2. számú melléklet) kell benyújtani. (6) A pályázathoz mellékelni kell: a) a pályázó és családja (együtt költöző hozzátartozói) jövedelmére és lakcímére vonatkozó igazolásokat, b) a jelen rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott egyéb okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat. (7) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt helyen kell benyújtani. A pályázat elbírálása 4/D. (1) Érvénytelen a pályázat, ha a) nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújtották be, b) hiányosan nyújtották be, vagy valótlan adatokat tartalmaz, c) nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek. (2) A pályázatok elbírálásának szempontjait - e rendelet keretei között - a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság határozza meg. (3) A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Ennek érdekében a pályázók által közölt adatokat - a csatolt mellékletek, valamint saját nyilvántartásai alapján - ellenőrzi. (4) A Polgármesteri Hivatal szükség esetén intézkedik egyéb adatok és igazolások beszerzéséről. A pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e nyilvántartott adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő felhasználásához. (5) A pályázatokat a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a soron következő ülésén elbírálja és kiválasztja a nyertes pályázót. (6) A Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a pályázat nyertesein túlmenően a további sorrendet is meghatározza. (7) A Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság döntésének megfelelően a Polgármesteri Hivatal a nyertes pályázókat írásban értesíti. A bérleti szerződés megkötése 4/E. (1) A pályázat nyerteseivel - jelen rendelet keretei között - a bérbeadó szerződést köt. (2) A lakásbérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes pályázó teljesítse jelen rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget. (3) Ha a nyertes pályázó az erről szóló értesítésben meghatározott határidőn belül a bérleti szerződést és az egyéb szükséges szerződéseket nem köti meg, a sorrendben következő pályázónak kell felajánlani a szerződés megkötésének lehetőségét. A szerződéskötésre a kiértesítés kézhezvételét követően legalább 15 napos határidőt kell biztosítani. (4) Amennyiben a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság által kiválasztott nyertes pályázóval kapcsolatosan a határozat meghozatalát követően a pályázati kiírásban szereplő valamely kizáró ok felmerül, úgy a kizáró körülmény tudomásra jutásától számított 15 napon belül annak tényét a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság felé be kell jelenteni. 2.. Az Ör. 5.. az alábbiak szerint módosul: 5. (1) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés határozatlan időtartamú. (2) A nyugdíjasházban lakó bérlő és a vele együtt lakó házastársa közös kérelmére a lakásra bérlőtársi szerződés köthető, kizárólag az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

4 - 4 - (3) A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti joga a bérbeadó előzetes hozzájárulásával elcserélhető. A hozzájárulás megadásakor a ban foglalt feltételeket értelemszerűen alkalmazni kell. A hozzájárulás megadásáról a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. (4) A bérlő a nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakást albérletbe nem adhatja, házastársán kívül más személyt csak a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság előzetes hozzájárulásával fogadhat be. A bérleti jogviszony megszűnésével a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság előzetes engedélye alapján befogadott személy lakáshasználati joga automatikusan megszűnik. 3.. (1) Az Ör. 2. számú mellékletének címe A névjegyzékbe történő felvétel eljárási szabályai -ra módosul, 3. számú mellékletének címe Névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem -re módosul, valamint 4/1. számú Pályázati felhívás és 4/2. számú Pályázati adatlap melléklettel egészül ki. (2) Az Ör. 1. számú függelékének sorszáma 3/1-re módosul, 2. számú függelékének sorszáma 3/2- re módosul és 3: számú függelékének sorszáma 3/3-ra módosul, továbbá 4/1. számú Orvosi vélemény című, 4/2. számú Beköltözhető nyugdíjasházi lakások pályázatán való részvétel általános szabályai című, valamint 4/3. számú Jövedelemnyilatkozat című függelékkel egészül ki. 4. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör a, valamint 4. számú függeléke. (3) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester

5 - 5-4/1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BEKÖLTÖZHETŐ, NYUGDÍJASHÁZBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. A bérletre való jogosultság feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár elérése és az önmaga ellátására való képesség. Pályázati úton bérbe adandó lakások: 1. cím 2. cím. m 2, m 2, szoba összkomfortos szoba összkomfortos Lakbér + kapcs.szolg:: Ft lakbér + kapcs.szolg.: Ft A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai (víz és csatorna, továbbá szemétszállítási átalány) önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak. Ezen felül szolgáltatók felé kötelezően fizetendő költség a távhőszolgáltatási díj és áramszolgáltatási díj. A pályázatra kiirt lakásokról alaprajz és műszaki leírás (alapterület, komfortfokozat, szobaszám) alapján lehet tájékozódni a pályázati kiírás kifüggesztésének helyszínén. A pályázati nyomtatványok és a pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázat benyújtásának feltételei a III. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. III. Harrer Pál u. 2.) továbbá a CELER kft központjában (Bp. III Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetők. A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok az Ügyfélszolgálati Irodában átvehetők. A pályázat benyújtásának határideje: helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodája. A pályázat eredménye kerül kifüggesztésre a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában és a CELER Kft. székhelyén.

6 - 6-4/2. számú melléklet P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Önkormányzati tulajdonú beköltözhető nyugdijasházi bérlakások pályázati úton történő elnyeréséhez 1) Pályázatra kiirt lakás sorszáma: szobaszáma: 2) Pályázatot benyújtó adatai: vele együtt költöző adatai Név:.. Születési név:..... Szül.hely, idő: Anyja neve: Állandó bejelentett lakóhely:.... Tartózkodási hely: Szem.ig.száma: Telefonszám: 3) Lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező bérlő albérlő családtag szívességi lakáshasználó (jogcím aláhúzandó) Jelenlegi lakásában lakó személyek száma: rokonsági fok:.... A pontok kitöltése csak azok számára szükséges, akik lakástulajdont adnak át, vagy önkormányzati bérleményt adnak vissza.

7 - 7-4) Lakószobák száma:. (1) 1 szoba (2) 1,5 szoba (3) 2 szoba (4) 1+2 szoba (5) 2,5 szoba (6) 3 szoba (7) 2+2 félszoba (8) 3,5 szoba (9) 4 szoba (10) 4,5 szoba (11) nagyobb, éspedig.. szoba 5) A lakás komfortfokozata:.. (1) összkomfortos (2) komfortos (3) félkomfortos (4) komfort nélküli 6) A lakás alapterülete:.. m2 Szobák alapterülete: (1).m2 (2).m2 (3).m2 (4).m2 7) A lakásban lévő egészségügyi helyiségek: (1) fürdőszoba (2) mosdó-, zuhanyozófülke (3) önálló WC (4) fürdőszoba ill. egészségügyi helyiség nincs 8) A lakás egyéb helyiségei: (1) hálófülke (2) hall (3) étkező (4) lakóelőtér (5) konyha (6) főzőfülke (7) előszoba (8) zárt veranda (10) átjáró (11) belépő (12) szélfogó (13) éléskamra, kamraszekrény (14) lomkamra (15) öltöző, gardrób (16) egyéb.. 9) A lakáshoz tartozó további helyiségek: (1) tüzelőtároló (fáskamra, pincerekesz) (2) padlás (3) WC (4) egyéb 10) A lakás fűtési módja:.. (1) távfűtés (2) központi fűtés (3) etázsfűtés (4) gázfűtés (5) olajtüzelésű kályha (6) szilárdtüzelésű kályha (7) szilárdtüzelésű cserépkályha (8) villanyfűtés 11. Melegvízzel való ellátottság:. (1) egyedi központi (2) villanybojler (3) gázbojler (4) fürdőkályha (5) egyéb 12. A lakás jellemzői:. (1) világos (2) sötét (3) egészséges (4) salétromos (5) nedves (6) aládúcolt (7) tapétázott (8) festett (9) a szobák külön bejáratúak 13) Telefon:. (1) van (2) nincs 14) A lakás fekvése:.. (1) utcai (2) udvari (3) vegyes 15) A lakásra fennálló kötelezettség vagy teher: (pl. OTP kölcsön, haszonélvezeti jog, eltartás, stb.)

8 - 8-16) A lakással kapcsolatos egyéb közlések: 17) A lakást igénylő szociális körülményei: - a kérelmező jövedelme.... Ft/hó - bérlőtársa, házastársa jövedelme. Ft/hó Jövedelmét folyósítótól kapott, vagy egyéb hitelt érdemlő bizonylattal igazolhatja. 18) Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Önkormányzattal szemben nem áll fenn adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása. A nyugdíjasházban történő elhelyezéskor még a következőket kérjük figyelembe venni: N Y I L A T K O Z A T 19) Kötelezettséget vállalunk arra, hogy bejelentjük a III. kerületi Polgármesteri Hivatalnak, ha a kért lakásra nem tartunk igényt. 20) Kijelentjük, hogy az általunk közölt, jelenlegi lakásunkra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. 21) Tudomásul vesszük, hogy kérelmünk teljesítése esetén kötelesek vagyunk jelenlegi lakásunkat beköltözhetően a CELER Kft rendelkezésére átadni, illetve a megállapított bérleti jog ellenértékét a nyugdíjasházban lévő lakás kijelölését követő 8 napon belül a III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat számlájára befizetni. 22) Pályázó indokai a lakásbérlet elnyerésére:......

9 - 9-23) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú családtag büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy öt éven belül nem költöztek be önkényes módon az önkormányzat illetékességi területén lévő bármely lakásba és nincs ellenük folyamatban lakásügyben bírósági végrehajtás, és nem áll fenn velük szemben a rendeletben meghatározott valamely kizáró ok. 24) A pályázó és a vele együtt költöző családtag kijelentik, hogy nyugdijasházi lakás bérletre jogosultak, a rendelet előírásainak megfelelnek, továbbá vállalják a lakásbérlettel járó kötelezettségeket. Tudomásul veszik, hogy a pályázat elnyerése esetén a nyilatkozataik valódiságát igazolniuk kell. 25) Pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozója hozzájárul (nak) a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott adatai(k) bérbeadó részére történő kiadásához, Illetve azoknak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő felhasználásához. Budapest, pályázó vele együtt költöző

10 I. A kitöltéssel kapcsolatos általános tudnivalók a) A nyomtatványt egy példányban, tintával, nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel kell kitölteni. b) Ahol a válasz előre nyomtatott, ott a feleletet aláhúzással kell megadni. c) Ha a kérdést számmal kell megválaszolni, csak arab számok (1,2,3, stb.) használhatók. d) Arra a kérdésre, amelyben az előre nyomtatott válaszok egyike sem felel meg a lakást felajánló körülményeinek, és a pontozott vonalon kiegészítést nem kérünk, nem kell válaszolni. e) Akkor szükséges másik beadványt kitölteni, ha az adatokban változás van. II. Fogalom meghatározások Összkomfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel) c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központ, etázs melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz-vízmelegítővel) és d) központos fűtési móddal (táv-, tömb-, egyedi központi vagy etázsfűtéssel) rendelkezik. Komfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel b) közművesítettséggel c) melegvíz-ellátással és d) egyedi fűtési móddal (szilárd-vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel, vagy WC-vel b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással) és c) egyedi fűtési móddal rendelkezik. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával és b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint c) a vízvétel lehetősége biztosított.

11 - 11-4/1. számú függelék O R V O S I V É L E M É N Y Nevezettet a mai napon megvizsgáltam. 1. Egészségi állapota: 2. Betegsége, fogyatékossága (látás, hallás) 3. Mozgásképes Mozgásában korlátozott Mozgásképtelen 4. Fertőző betegségben, veszélyeztető elmebetegségben szenved nem szenved 5. Kórokozó hordozó: igen nem 6. Indokoltnak tartom és javasolom étkeztetését házi gondozását nyugdíjasházba történő elhelyezését egyéb ellátásával kapcsolatban: Budapest, év hó. napján PH háziorvos, kezelőorvos

12 - 12-4/2. számú függelék Beköltözhető nyugdíjasházi lakások pályázatán való részvétel általános szabályai 1.) Pályázaton részt vehet minden cselekvőképes magyar állampolgár, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és önmaga ellátására képes. 2.) A pályázó személy nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérlője fentieken túlmenően - csak akkor lehet, ha a. III. kerületben lévő tulajdonát az önkormányzatnak megvételre felajánlja, vagy b. az önkormányzattal kötött bérleti szerződését a felek - közös megegyezéssel megszüntetik és a bérlő a lakást az önkormányzat részére visszaadja, vagy c. készpénzzel bérleti jogot vásárol. 3.) A pályázaton az a személy vehet részt: akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, valamint 4.) a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül birtokháborítással, vagy egyéb módon önkényesen nem költözött be az önkormányzat illetékességi területén lévő bármely lakásba, illetve nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági eljárás. 5.) A pályázó a meghirdetett üres lakások közül két lakás bérbevételére nyújthat be pályázatot. 6.) A bérbeadás határozatlan időre szól. 7.) A pályázatnak tartalmaznia kell: a. a megfelelő módon kitöltött pályázati űrlapot b. a pályázó nyilatkozatát saját és együttköltöző hozzátartozója jövedelméről, c. az adatlap mellékleteként szereplő kitöltött orvosi igazolást d. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket. 8) A pályázathoz mellékelni kell: a. a pályázó és együtt költöző hozzátartozója jövedelmére vonatkozó igazolásokat és a lakcímkártyák fénymásolatát, b. a pályázati kiírásban meghatározott egyéb okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat. c. készpénzzel történő bérleti jog megvásárlása esetén banki igazolást az összeg rendelkezésre állásáról. 9) Érvénytelen az a pályázat: melyet nem erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be, valamint hiányosan került benyújtásra, vagy valótlan adatokat tartalmaz, továbbá nem felel meg a helyi rendeletben, illetve a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A pályázati kérelmeket Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (Budapest, III. Harrer Pál u. 2.) lehet benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: Ügyfélszolgálati Iroda (Harrer Pál u. 2.)

13 - 13-4/3. számú függelék JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1. A pályázó rendszeres (bruttó) havi jövedelme: Ft 1.1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem:..ft 1.2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:.. Ft 1.3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű jövedelem:..ft 1.4. Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás:.....ft Az ellátást folyósító szerv neve és címe: Egyéb jövedelem: Emelt családi pótlék, Vakok személyi járadéka, Fogyatékossági támogatás Ft 2. Összes (nettó) havi jövedelem:..ft 3. Ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai: Név: Lakóhely: 4. Eltartási, életjáradéki, örökösödési szerződéssel: rendelkezem nem rendelkezem Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A pályázat benyújtásakor a szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. Dátum: Budapest.... A pályázó aláírása

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére 1. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004.(IV.30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

I) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve

I) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve K É R E L E M a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok

A) lap. I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba.

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba. 5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2003. (IV. 1.) számú r e n d e l e t e a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható - lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu

Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu 1. számú melléklet az 5/2014.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kérelmező: Péteri Község Önkormányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel.: 06(29)314-069; Fax: 06(29)314-070 E-mail: peteri@peteri.hu

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

LAKÁSCSERE SZERZŐDÉS ÉS KÉRELEM ANNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

LAKÁSCSERE SZERZŐDÉS ÉS KÉRELEM ANNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben