Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója Elfogadva: 439/2008. (VII.10.) közgy. határozattal

2 I. Bevezetés Magyarországon az évi rendszerváltással egy időben a - korábban az élet számos területén jelen lévő - gondoskodó állam az addig kialakított és működtetett támogatási rendszerét átalakította, több területről kivonult, illetve jelenlétét csökkentette azokon a területeken, amelyek működésének alapja az állami támogatás volt. A folyamat különösen fájdalmasan érintette a lakosság azon részét, amely korábbi életszakaszában az állam intenzív segítségére szocializálódott. A szociálpolitikában az elmúlt években a szubszidiaritás elvének alkalmazása hazánkban is előtérbe került, mely szerint az egyes emberekről történő gondoskodás elsősorban az egyén önmagáért és családjáért, valamint a helyi közösségnek a tagjaiért viselt felelőssége. Ezen túl van feladata az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak. Az egyén, a kisebb-nagyobb közösségek és a társadalmi csoportok életében adódhatnak olyan helyzetek, melyek következtében önmagukról elfogadható szinten átmenetileg vagy tartósan - nem tudnak gondoskodni. Ezek az egyének vagy csoportok olyan zavarokkal küzdenek, amelyek akadályozzák a normális életvitelüket, megélhetésüket, a társadalomba való be- vagy visszailleszkedésüket. A szociálpolitika, a szociális gondoskodás egyik legfőbb feladata, hogy a társadalmilag tipikusnak tekinthető, de az egyének életében jelentkező speciális élethelyzeteket feltárja, és azokra minél hamarabb reagáljon. Ennek során meg kell találni azokat az eszközöket, amelyekkel a felmerült problémák a leghatékonyabban kezelhetők, biztosítva egyidejűleg az egyén szabadságát, tiszteletben tartva személyi jogait és a közösség védelmét. A lakáskérdést a kelet-európai országok többségében a rendszerváltás előtt sajátos modell jellemezte, aminek a lényege az volt, hogy az állam kezében tartotta a lakásszektor keresleti és kínálati oldalát is, és nem engedte, hogy a piaci mechanizmusok kialakuljanak, és integráló mechanizmusként működjenek. 1 Napjainkban a lakás is áru, s így rá is érvényesek piaci mechanizmusok. Magyarországon a társadalmi struktúrát viszonylag pontosan tükröző tényezők közé sorolandók a lakhatási körülmények. Idetartozik a lakással kapcsolatos anyagi terhek viselése csakúgy, mint az otthon teremtés módja és esélye. Az emberhez méltó lakáskörülmények biztosítása ma a társadalom tagjainak jelentős részétől komoly erőfeszítést 1 Hegedűs József-Várhegyi Éva: A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 2

3 követel. A lakás fenntartása, a lakhatás hónapról-hónapra, esetleg napról-napra történő biztosítása egyre növekvő tételként jelenik meg az egyén vagy a családok költségvetésében. A lakáspolitika kiinduló pontja a lakásprobléma meghatározása, társadalmi súlyának és az érintett társadalmi csoportok nagyságrendjének leírása és mindezek alapján a prioritások kijelölése. Ennek megfelelően a koncepció bemutatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakáshoz jutással kapcsolatos, valamint a mindennapos lakhatással járó - az egyes társadalmi rétegekre és demográfiai csoportokra nehezedő - terheket milyen szociálpolitikai eszközökkel mérsékli annak érdekében, hogy az igényeket és lehetőségeket figyelembe véve a település polgárai olyan lakáskörülmények között éljenek, mely a szó legnemesebb értelmében otthonul szolgál, de legalább hajlékot nyújt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatai között kezeli a lakásgazdálkodást, a helyi lakásstratégia kialakítását és annak továbbfejlesztését. A koncepció az általános helyzetkép bemutatásán túl tartalmazza az elmúlt években végbement folyamatokat, a meglévő problémákat, továbbá javaslatokat fogalmaz meg a lakáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó támogatási rendszert érintő kérdések átalakítására. A közelmúlt történéseinek elemzése, az adatsorok vizsgálata alapvetően a /2007. időszakra vonatkozóan történik, illetve felhasználásra kerülnek a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (továbbiakban: VÉKA) program keretében Társadalmi és térbeli kirekesztettség Békés megyében című évi kérdőív idevonatkozó adatai is. A VÉKA kutatás célja a társadalmi kirekesztettség lehetséges okainak feltárása volt, többek között olyan határvonalak megtalálása, amelyek utalnak azokra az élethelyzetekre, ahol a hátrányok már olyan mélyek vagy olyan összetettek, hogy abból már nehéz visszajutni a társadalomba. A vizsgálat főként a helyi életkörülmények változására fókuszált, kiemelve a gazdasági, térbeli kirekesztődés, valamint a társadalom intézményeiből, a kulturális javakból, a szabadidős aktivitásból való kirekesztődés helyben megmutatkozó formáit. Vizsgálati egysége a háztartás (N= 666 békéscsabai háztartás). A kérdéssor a háztartások élet- és lakókörülményeire, a megélhetési problémák okaira, a munkaerő-piaci és szociális helyzetre, valamint az egészségi állapotra koncentrált. A koncepció elkészítésekor a VÉKA kutatás anyagain túl felhasználásra kerültek a lakáskérdéssel összefüggő hatályos központi jogszabályok és helyi rendeletek: 3

4 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 2. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Ltv) 3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 4. 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról 5. 41/2000. (XII.12.) BM rendelet a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatások támogatásáról /2004. (X.26.) Kormány határozat az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentéséről, ellátáshoz juttatásáról és az utcai léttel kapcsolatos társadalmi konfliktusok kezeléséről 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/1994. (VII.7.) önk. rendelete, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II.29.) önk. rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (II.29.) önk. rendelete, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 10. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 29/2000. (VI. 8.) önk. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv.-ből adódó egyes feladatok szabályozásáról 11. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2003. (XII.11.) önk. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők lakhatását segítő adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 12. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (III.24.) önk. rendelete, a lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszeréről 13. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2007.(II.15.) önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (továbbiakban: Lakásrendelet) 4

5 II. Gazdasági, társadalmi helyzetkép Békéscsabán A Dél-Alföld keleti részén lévő Békés megye legnagyobb települése a közel lakosú Békéscsaba. A település 1950-ben nyerte el a megyeszékhely rangot. A várost a dél-kelet kapujaként is említi több szakirodalom, mivel fontos közúti és vasúti csomópont is. Munkácsy Mihály, a csabai kolbász és a cserép mellett a város nevét népszerűsítik a hagyományos élelmiszeripari és mezőgazdasági feldolgozó vállalkozások, valamint az egyre erősödő számítógép- és műszeripari tevékenység. A termelő ágazat nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy piacképes termékekkel tudjon megjelenni az egyre szigorúbb feltételeket támasztó nemzetközi piacon. 2 Bizonyos - gazdaságra vonatkozó - adatsorok csak megyei bontásban állnak rendelkezésre. Az ezekből összeállított mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy a Békés megyében elért eredmények a Dél-alföldi és az országos átlag alatt vannak, egyes értékei azoktól nagyságrendekkel lemaradnak. 1. sz. ábra Összehasonlító gazdasági adatok évben Békés Megye Dél-alföldi régió Országos Egy lakosra jutó GDP (ezer Ft) Regisztrált vállalkozás (db) Külföldi érdekeltségű vállalkozás Külföldi befektetés (millió Ft) Gazdasági szervezetek beruházásai (millió Ft) Egy lakosra jutó beruházás (Ft) A gazdasági élet hatással van a térség jövedelmi helyzetére, a fizetőképes kereslet alakulására. A havi bruttó átlagkeresetet tekintve a Dél-Alföld az Észak-alföldi Régiót megelőzve a 2 Internet: 5

6 magyarországi régiók sorában az utolsó előtti helyet foglalja el. A megyei adatsorokban rendszerint csak Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerepel Békés megye mögött. A békéscsabai teljes foglalkoztatási létszám kb. 34 %-a iparban, kb. 51 %-a kereskedelemben és szolgáltatásban, míg kb. 15 %-a a mezőgazdaságban dolgozik. Az önkormányzat is rendelkezik ipari munkahelyteremtésre alkalmas területekkel, de nagymértékben ez a lehetőség sem gyorsította fel az iparosodást és fejlődést. Az okok 2. sz. ábra elsősorban a közlekedési infrastruktúra korszerűtlenségére, a tőkehiányra, az alacsony szintű nyereség elérhetőségére és a piaci problémákra vezethetők vissza. A megfelelő infrastruktúra kialakítása segítene a jelenlegi fejlettségi szint javításán, ehhez kellene autópálya, de legalább egy gyorsforgalmi út. A vasút és a repülőtér kihasználtságát is meg lehetne erősíteni, melyből az idegenforgalom, az ipar és a kereskedelem is profitálhatna. Békéscsabán a évi foglalkoztatási, munkanélküliségi adatok alapján a területi mutató 3 6,7%. Megyei szintű adat áll rendelkezésre a munkanélküliségi ráta 4, (15,9%) a foglakoztatási arány 5 (46,2%) és az aktivitási arány 6 (50,7%) tekintetében fő azoknak száma, akik több mint 180 napja keresnek munkát (41% férfi, 59% nő). Ők tartós álláskeresőnek (munkanélkülinek) tekinthetők. A százalékos megoszlásokból arra lehet következtetni, hogy a Nyilvántartott álláskeresők szám a Békéscsabán évben sz. ábra nők nehezebben tudnak elhelyezkedni, mint a férfiak. Majdnem hétszázan vannak azok, akik több mint egy éve (365 napot meghaladóan) keresnek munkát. A nyilvántartott álláskeresők számának növekedését 2003 óta nem sikerült megállítani a megyeszékhelyen. 3 A nyilvántartott álláskeresők a munkavállaló korú népesség százalékában 4 Regisztrált álláskeresők száma a gazdaságilag aktív keresők számához viszonyítottan 5 A foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya 6 A gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül 6

7 A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása Békéscsabán június Főiskola 6% Gimnázium 12% Technikum 5% Egyetem 2% 8 általánosnál kevesebb 1% 8 általános 19% Szakközépiskola 19% Szakiskola 2% Szakmunkásképző 34% 4. sz. ábra Iskolai végzettségüket tekintve a regisztrált álláskeresők egyötöde mindössze 8 általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkezik. A legmagasabb a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők, illetve a szakiskolát végzettek aránya. Közel hasonló nagyságrendű az érettségizettek aránya, míg az egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya a legkisebb a regisztrált munkanélküliek közt. Jelentős változás a évi szociális szolgáltatástervezési koncepcióban szereplő adatokhoz képest, hogy a munkanélküliek körében a szakközépiskolánál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya növekszik. Foglalkoztatottak megoszlása Békéscsabán 5. sz. ábra 7

8 Békéscsabán még mindig a feldolgozóipar és a kereskedelem a legjelentősebb ágazat, de számottevő a közszférában dolgozók aránya is. A turizmus terén és vendéglátó iparban foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 1000 főt. Nyugdíjak és biztosítási ellátások fajtái Békéscsabán évben Az állását vesztett aktív korú népesség jelentős része nem munkanélkülivé válik, hanem a Hozzátartozói egyéb nyugdíjak 7% 6% munkaerőpiacról való kivonulás legális formájaként igénybe veszi a korkedvezményes Megváltozott munkaképességűek járadéka öregségi jellegű Öregségi és vagy a rokkant nyugdíjazás lehetőségét. 10% nyugdíjellátás 57% Ezáltal relatíve széles társadalmi réteg jut viszonylag alacsony, de rendszeres Korhatár alatti jövedelemhez. Békéscsaba teljes lakosságának rokkantsági nyugdíjak közel egyharmada részesül nyugdíjban, 20% járadékban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Az 6. sz. ábra ilyen ellátásban részesülő békéscsabai lakos évben átlag Ft ellátást kapott. Az összes ellátott 57 %-a részesül öregségi, öregségi jellegű nyugellátásban, 20 % korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban, és közel 10 %-uk megváltozott munkaképességűek járadékára jogosult. Hozzátartozói nyugdíjban 6 %, egyéb ellátási formában az ellátottak 7 %-a részesül. Békéscsabát sajnálatos módon az állandó népesség folyamatos csökkenése jellemzi. Az egykoron 70 ezer fős megyeszékhelyen a évi adatok szerint alig 64 ezer fő él állandó lakosként. A vizsgált időszakban mintegy Békéscsaba város állandó lakosainak száma fővel csökkent a megyeszékhelyen élő állandó lakosok száma. A lakónépesség (állandó és ideiglenesen bejelentkezett lakosok együtt) száma fő, ez az adat is csökkenő tendenciát mutat sz. ábra A népességszám fogyásának egyik oka az a nyolcvanas évek óta tartó folyamat, mely szerint az élve születések és a halálozások számának különbsége évről évre negatív értéket mutat. Ezt nevezzük természetes fogyásnak. A népességszám változásnak másik eleme a vándorlási egyenleg, ami az adott településre 8

9 költözők, illetve onnan elvándorlók különbsége. Ez a mutató összességében Békéscsabán szintén negatív, azzal együtt, hogy az egymást követő években a mértékét illetően hullámzás figyelhető meg. Az országos ütemnél nagyobb arányú lakosságszám csökkenésére - magyarázat lehet a vázolt gazdasági, társadalmi helyzetkép, azaz a régió kedvezőtlen fekvése a tőkebeáramlás, és munkahelyteremtés szempontjából, az infrastruktúra hiánya, az alacsony jövedelem, aminek további következménye a fiatalok, különösen a magasabb iskolai végzettségűek elvándorlása. A népesség számának változása mellett fontos demográfiai vizsgálati terület a népesség korstruktúrája. Egy adott közösség, illetve település korfája szemléletesen mutatja be az egyes korcsoportokat, nemenkénti bontásban. A fa karcsúsodó töve azt jelzi, hogy egyre kevesebb gyermek születik városunkban, annak ellenére, hogy a Ratkó-korszak gyermekei még szülőképes korban vannak. A gyermekvállalási szokások az elmúlt időszakban megváltoztak. A fiatalok későbbi életkorban alapítanak családot, mint évvel ezelőtt, és így kitolódik a szülők életkora az első gyermek születésénél, másrészt a vállalt gyermekek számát tekintve is radikális csökkenés figyelhető meg. Békéscsaba város lakosságának korstruktúráját tekintve a 15 éven aluliak aránya a népességen belül az elmúlt 5-6 évet tekintve 1000 főnél is nagyobb csökkenést mutat, míg a 60 év felettiek száma bár nem ilyen ütemben nő. A két folyamatot vizsgálva megállapítható, hogy az elöregedés folyamata létező probléma Békéscsabán. Ezt támasztja alá a demográfia egy másik mutatója, az öregedési index (a 60 évesnél idősebbek száma a 15 évesnél fiatalabbak számához viszonyítva) növekedése. A 15 éven aluliak száma jelenleg már nem éri el a főt, míg a 60 éven felüliek száma több mint fő. Békéscsaba népessége nem és korcsoport szerint január 1. éves Férfitöbblet Fé rfi 90 X Nő Nőtöbblet sz. ábra ezer fő ezer fő 9

10 III. Békéscsaba lakásállományának bemutatása Eladott OTP beruházású társasház lakások és tanácsi kiutalású eladott OTP lakások Békéscsabán Az egyes települések fejlődésének fontos mutatója a lakásállomány, s ezen belül az évente megépült és Eladott OTP beruházású 150 társasház lakások Eladott Tanácsi 100 kiutalású OTP használatba vett új lakások száma. A nyolcvanas évektől Békéscsabán sem épültek állami lakások, leállt az OTP l ká k 50 beruházású társasházlakások, és a sz. ábra tanácsi kiutalású OTP lakások értékesítése. Azokban a társadalmakban, ahol a piacgazdaság működik a lakás eredendően a piaci javak része, melynek elosztását is döntően a piac végzi. Ez azt feltételezi, hogy a lakáspiacon a kereslet-kínálat egyensúlya érvényesül. A piacgazdaságban a lakáshoz jutás elsődleges, alapvető formája a lakásvásárlás. Magyarországon általában erős hagyományai vannak a lakástulajdonlásnak. Békéscsabára ez fokozottan igaz. A városban a lakástulajdon jelentős része mindig is magántulajdonban volt. A lakástulajdonlás, a lakhatási körülmények fontos meghatározói a társadalmi hierarchiában elfoglalt helynek. A békéscsabai lakásállományt részletesebben a évi népszámláláskor gyűjtött adatokra támaszkodva lehet vizsgálni. E szerint Békéscsabán a lakóövezet jellege szerint a lakóingatlanok 47,8%-a családi házas területen lévő, 28,1%-a lakótelepi lakás, 19,2%-a városias beépítésű területen fekvő. 3,6 %-a külterületen van., falusias területen található 0,7% és villanegyedben lévő 0,5%. A történelmi hagyományokban mélyen élő magánerős (kalákában készített házak) építkezés a 90-es éveket követően fokozatosan visszaszorult. Az új családi házakat elsősorban a városból kivezető utak mentén és általuk körül zárt területeken, valamint az Erzsébet lakópark és a Nyugati kertváros folytatásaként kiosztott lakások száma sz. ábra Épített lakások Békéscsabán év szám városi értékesítésű közművesített telkeken építettek a tulajdonosok. A lakásállomány területi változásaira jellemző, hogy a város belterületén lebontott ingatlanok helyén 2-4 szintes, földszintjén üzleteket, emeletein különböző alapterületű lakásokat magába foglaló lakóépületek - főleg vállalkozói szektor által - épülnek. A szorosan vett üzleti negyeden kívül az újonnan épült lakások 10

11 általában 4-8 lakásos sorházak, családi házas jellegű társasházak, melyeket szintén jellemzően a vállalkozói szektor készít, értékesítési céllal. Az ilyen típusú lakásokból az utóbbi időben folyamatos a kínálat a piacon, az elkészült ingatlanok értékesítése több hónapig is eltarthat, amiből az a következtetés vonható le, hogy ebből a lakástípusból túlkínálat van a piacon. Az építkezések számának alakulására hatással vannak központi és helyi lakásépítési, vásárlási támogatási rendszerek. Befolyásolják a magánerős építkezéseket és az önkormányzati tulajdonú lakásállomány növelését is. A vizsgált időszakban a Békéscsabán épített lakások száma az első öt évben növekedett, majd csökkent. A táblázat az önkormányzati tulajdonú lakásokat is tartalmazza. A Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében állami támogatással és önkormányzati hozzájárulással megvalósult beruházások keretében 2003-ban 57 költségelvű bérlakás építése fejeződött be, 2005-ben további 33 garzonlakás készült el a Fövenyes utcában. A békéscsabai lakások megoszlása komfort fokozat szerint 35,80% 13,80% 51,40% összkomfortos komfortos nem komfortos 11. sz. ábra A békéscsabai lakások több mint fele összkomfortos, több mint egyharmada komfortos. A lakások 93,7%-ában van hálózati vezetékes víz, 91,3%-ában WC, és 88,5%- ában a vezetékes gáz is bevezetésre került. Közcsatorna van a lakások 60%-ában. Központi fűtés van a lakások több mint felében. Békéscsabán nincs távfűtéses lakás. A 2000 óta épített lakások paramétereit áttekintve azt láthatjuk, hogy ma már ritkábban épülnek egy-, vagy kétszobás lakások. Ezen lakások közel egy negyede három szobával készült, míg négy és több szobás az újonnan épített lakások mintegy 60%-a. Ez az adatsor utal az életvitel minőségében bekövetkezett változásokra, tükrözi az új építési szokásokat, illetve az építtetők anyagi helyzetére enged következtetni. A városban 1960 és1989 között új lakás épült, így nem meglepő, hogy a békéscsabai lakások mintegy fele (49%) kétszobás. A teljes lakásállomány 11%-a egyszobás, és 27%-a háromszobás. 13% fölött van a négy és több szobás lakások száma, ez a jövőben várhatóan tovább fog emelkedni. A lakások alapterületének átlaga 74,6 m 2. A családi házas építési formánál már a 70-es években is tömegével épültek a m 2 alapterületű, vagy a fölötti kockaházak, majd a - szintén nagy alapterületű - tetőtér beépítéses lakások terjedtek el. 11

12 Valamennyi Lakásállomány Békéscsabán években település, így Békéscsaba lakásállománya is folyamatosan mozgásban van, azaz változik. Ennek csak egyik oka az új építésű lakások megjelenése a lakáspiacon. A lakásállomány közel 30 %-a 1960 előtt épült, egy részük teljes vagy részleges felújítása nem gazdaságos. Meglévő 12. sz. ábra lakóingatlanok felszámolására sor kerülhet avulás, elemi csapás, területrendezés (pl. elkerülő út építése), vagy éppen lakásépítés miatt. A megszűnő lakások száma évente között mozog a városban, ami nem tekinthető számottevőnek. Békéscsaba lakásállománya az elmúlt hét évben összesen közel 1000 darabbal nőtt. A lakásállomány alakulásában és a város Az egy lakásra jutó lakosok száma Békéscsabán állandó lakosságszámában bekövetkezett változások vizsgálatakor látható, hogy 2,340 2,320 2,400 2,380 2,380 2,360 2,357 2,330 az egy lakásra jutó lakosok száma évrőlévre csökken. Egy-egy lakásban egyre 2,300 2,300 2,280 kisebb létszámú családok élnek. A 2,260 2,267 2,248 2,240 2,230 2,220 népszámlálási adatok alapján a lakások sz. ábra 63 %-ában nem él eltartott tanuló gyermek, egyharmadában van 1-2, és 3,2 %-ában 3 vagy több gyermek. Figyelemre méltó, hogy a lakott lakások 42,2 %-ában 60 éves vagy idősebb háztartásfő élt már 2001-ben is. A békéscsabai lakásállomány nagy része a lakás építésének éve, szobaszáma, alapterülete, felszereltsége alapján - jó minőségűnek mondható. A évi népszámlálási adatok és a VÉKA eredményei e tekintetben azonosak. Megállapítható, hogy a háztartások méretének növekedésével arányosan csökken a lakásokban az egy főre jutó alapterület. Az egyedülállóak esetében 75 m 2, míg a hat-, vagy többfős háztartásoknál m 2 jut egy főre. A laksűrűség a háztartásokban élő gyermekek számának növekedésével párhuzamosan még erőteljesebb növekedést mutat. 12

13 A VÉKA kutatás során a megkérdezett háztartások arra is választ adtak, hogy rendelkeznek-e bizonyos - a mai viszonyok között alapvető szükségletnek tekinthető - tartós fogyasztási cikkel, mint pl. hűtőszekrény, színes tv vagy mosógép. Ezeknek a javaknak a hiánya általában a háztartások egy szűkebb, anyagi gondokkal küzdő rétegét érinti. A megkérdezett háztartások 1 %-ának mosógépe nincs, 2 %-a nem rendelkezik hűtőgéppel, és 5 %-nak nincs színes tévéje. A vizsgált háztartások 46, illetve 63 %-ának van otthon hagyományos, illetve automata mosógépe. A háztartások tartós fogyasztási cikkel való ellátottsága jelentősen összefügg a lakáskörülményekkel. Minél kevesebb ingó vagyontárggyal rendelkezik egy család, annál inkább valószínű, hogy lakásának kisebb az alapterülete, rosszabb a minősége. A vagyoni helyzet a jövedelmi helyzetnél nagyobb mértékben differenciálhatja a háztartások lakáskörülményeit. A lakásban, illetve a környezetében előforduló negatív tényezőket tartalmazó adatsort is érdemes áttanulmányozni. Az első négy tényezőt a lakásban lakók anyagi helyzete befolyásolja, míg a második négy tényező jelenléte a városi lét esetleges negatív elemeit jelenti. 14. sz. ábra Sorsz. A negatív tényezők előfordulása a háztartások % lakókörnyezetében Békéscsabán 1. A lakás túl sötét, nincs elég fény 7,1 % 2. Beázik a tető 5,9 % 3. Nedvesek a falak vagy a padlózat 8,8 % 4. A lakás elavult, rosszul záródnak az ajtók, ablakok 23,9 % 5. Zajos szomszédok vagy zajos utca 19,2 % 6. Büdös, kellemetlen levegő 11,9 % 7. A lakókörnyezet szennyezett, szemetes 8,1 % 8. A lakókörnyezetben bűnözés, erőszak, vandalizmus van 9,8 % IV. Önkormányzati tulajdonú lakásállomány Békéscsabán a rendszerváltás időpontjában állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakás volt, melyekben fő, a település akkori lakosságának 11,3 %-a lakott. Az önkormányzatok 1990 után tulajdonosként szembesültek az alacsony lakbérek és magas költségek mellett működő bérlakás-vagyon negatív hozadékának problémájával. A lakásvagyon megtartása lakbéremelést igényelt volna. A bérlakások értékesítése önkormányzati bevételt jelent, helyi lakossági politikai támogatás mellett. 7 Az Ltv. alapján az önkormányzat is értékesítette a bérlakások nagy részét évben az önkormányzati tulajdonú lakások száma nem érte el az 500-t. 7 Dániel Zsuzsa: A bérlakás-privatizáció paradoxona Nemzeti ajándék vagy ráfizetés 13

14 Önkormányzati tulajdonú bérlakásállomány Békéscsabán években Békéscsabai lakásállomány jogcím szerinti megoszlása lakások száma szociális helyzet alapján önkormányzati intézmények számára biztosított bérlőkijelölési jogú HM BM szolgálati lakás átmeneti elhelyezést biztosító lakás költségelvű bérlakások 12% 10% 9% 11% 27% 31% garzonház lakóegységei évszám 15. sz. ábra 16. sz. ábra Az önkormányzati bérlakás állomány öszetétele (db) 61 szociális intézmények bérlőkijel. átmeneti 59 költségelvű 137 ifj. gazon 17. sz. ábra A bérlakások száma folyamatosan változik, aminek több oka is van. A lakások értékesítése 2000 novemberében leállt. A lakásszám ettől függetlenül mozgásban van ban 57, ben 33 nem szociális helyzet alapján bérbe adható lakás épült a városban pályázati támogatással. Az önkormányzat további néhány megüresedett, funkcióját vesztett ingatlan saját erőből történő átalakítása révén növelni tudta a szociális helyzet alapján bérbe adható lakások számát. A lakott bérlakások egy része ugyanakkor olyan műszaki állapotban van, hogy felújításuk nem lenne gazdaságos, ezért egy részük bontásra, a telkek pedig értékesítésre kerülnek. A vázolt folyamatok hatásaként év végén 530 önkormányzati tulajdonú bérlakással rendelkezett Békéscsaba. Az önkormányzati tulajdonú lakásállományt két nagy csoportra lehet osztani, a szociális helyzet (31 %), és a nem szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokra (69 %). Ez utóbbi csoportba tartoznak az önkormányzati intézmények számára biztosított (27 %), a bérlőkijelölési jogú - HM, BM -, szolgálati lakások (11 %), az átmeneti elhelyezést biztosító lakások (9 %), a költségelvű bérlakások (10 %) és az ifjúsági garzonház lakóegységei (12 %). 14

15 Önkormányzati tulajdonú lakások megoszlása szobaszám szerint Békéscsabán évben 31% 3% 3% 45% Önkormányzati tulajdonú lakásállomány megoszlása komfortfokozat szerint évben 5% 8% 18% 26% 61% egy szobás lakás két szobás lakás három szobás lakás másfél szobás lakás két és fél szobás lakás összkomfortos félkomfortos komfortos komfort nélküli 18. sz. ábra 19. sz. ábra A lakások átlag alapterülete 52 m 2. Több mint kétharmaduk egy vagy kétszobás. Ez összhangban van a valós kereslettel, hiszen elsősorban a kisebb alapterületű lakásokat keresik a majdani bérlők, remélve, hogy ezeknek a lakásoknak a havi fenntartásuk is kisebb költséggel jár. A lakások nagyobb része rendelkezik valamilyen komfort fokozattal is, de jelenleg 40 db komfort nélküli lakásra van érvényes bérleti szerződés. Az önkormányzati bérlakás állomány műszaki állapotát meghatározza az építés éve, és az építéskor alkalmazott építési technológia, a határoló falak, nyílászárók hőszigetelése, a gépészeti berendezések minősége és állapota, másrészt a lakás belső karbantartottsága, berendezéseinek, szerelvényeinek minősége és állapota. 20. sz. ábra Az önkormányzat tulajdonában álló 530 bérlakás építés módja szerint évben Építés módja Lakások darabszáma Ipari technológiával készült épületek 188 lakás Hagyományos építésű több szintes épületek 137 lakás Egyedi építésű bérlakások 158 lakás Kisházas ingatlanok 47 lakás A lakások több mint 60 %-a (324 db) 30 éves, vagy azt meghaladó korú. Az alacsony komfortfokozatú lakások többsége 1960 előtt épült lakóházak átalakításával létesült. A lakások 40 %-a a 70-es években épült, többségében ún. ipari technológiával vasbeton vázszerkezetű és panel épületek illetve középblokkos tégla felhasználásával. Ebből az időszakból az Irányi u szám alatti épület szinte egyedül képviseli a hagyományos építési módot. 15

16 A lakásállomány 22 %-a (118 db) 10 évnél fiatalabb (Erzsébet lakópark, Fövenyes u. 1/2., Dózsa Gy. út 7.). Az elmúlt három évben jelentősen felgyorsult az állami és önkormányzati támogatással megvalósult lakóépület-felújítások üteme. A Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: CsÜSz. Kft.) közreműködésével a Derkovits sor (önkormányzati tulajdonú lakások és pincék), a Derkovits sor (pincék), a Lepény Pál u szám alatti társasházi épületek korszerűsítése mellett évben a Vagyonkezelő Zrt. lebonyolításában elkészült az Andrássy út szám alatti 82 lakásos épület külső hőszigetelése és gépészeti rendszerének modernizálása. Az Andrássy út szám alatti épület külső felújításával párhuzamosan a Békés Megyei Önkormányzat finanszírozásában az itt lévő 42 lakás belső felújítására is sor került. Az elmúlt három évben megkezdődött az Irányi u szám alatti épület elavult lakásainak korszerűsítése. Az 51 lakásban mintegy 130 gázkészülék cseréje, 5 lakásnak pedig a teljes körű felújítása történt meg. V. Az önkormányzati lakásgazdálkodás alapstratégiája, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat korábbi Lakáskoncepciója novemberében készült és az akkori demográfiai, gazdasági, jogszabályi háttér elemzésére épült. A város lakáspolitikájának fő irányvonalait a és év közötti időintervallumban - a 625/2000. (XI. 16.) közgyűlési határozattal elfogadott Lakáskoncepció adta meg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évre szóló lakáskoncepciójában az alábbi stratégiai célkitűzéseket határozta meg: a) gazdálkodás a meglévő bérlakásokkal, b) alacsony komfortfokozatú lakások kialakítása, c) fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése, népességmegtartás, d) időskorúak lakhatási lehetőségeinek biztosítása, e) magántulajdonú lakások felújításának, korszerűsítésének segítése, f) új típusú támogatás és vegyes finanszírozású lakásszám növelés, g) pénzügyi alapok biztosítása a lakáskoncepció végrehajtására. 16

17 Megvalósult programok, beruházások 1999-től az önkormányzat a tízemeletes panel épületben lakó nagy összegű díjhátralékot felhalmozó bérlőket (12) alacsony komfortfokozatú lakásban helyezte el (Czuczor u. 14., Mikszáth u. 21., Tavasz u. 69., Kápolna u. 2., Gorkij u. 55.) és kamatmentes kölcsönt nyújtott részükre a díjhátralékuk megfizetésére, melynek havi részlete a család havi nettó jövedelme alapján került megállapításra ( ,- Ft). A Közgyűlés döntése alapján két nem lakás céljára szolgáló ingatlan került átalakításra (Aradi u. 12., Könyves u. 66.), ahol hét alacsony komfortfokozatú lakás lett kialakítva évben került átadásra a Teleki u. 3. szám alatt három szociális rászorultság alapján bérbe adható lakás. A fiatal házaspárok (30 év alattiak) lakáshoz jutását segítette az 1999-ben átadásra került Ifjúsági Garzonház (Dózsa Gy. u. 7.), amelyben 28 lakóegység került kialakításra. Ez a lakhatási forma a fiatalok későbbi lakásvásárlását, illetve -építését segíti. A lakóegységekben lakóknak nem kell bérleti díjat fizetni, csak Ft összegű lakóegység hozzájárulást. A lakások kis alapterületűek, így azok fenntartási költsége is alacsony. A pályázat útján bekerülő házaspárok legfeljebb 51 hónapig lakhatnak a lakásban. A bentlakás időtartama alatt takarékoskodnak (10.000,- Ft/hó/fő összegű, négyéves futamidőre szóló lakás előtakarékosság megfizetését vállalják), hogy megkönnyítsék a későbbi lakásvásárlást vagy építést. Hasonló feltételekkel vehető igénybe a 2005-ben átadott Felkelő Nap Háza (Fövenyes 1/2.), amely szintén a fiatalok lakáshoz jutását segíti. Szintén a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében valósult meg évben az Erzsébet Lakópark (57 lakással), amely a kvalifikált szakemberek városban tartását, letelepedését segíti. A Békéscsabai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező házaspárok, gyermeküket egyedül nevelők és élettársi kapcsolatban élők első lakásuk megvásárlásához, illetve építéséhez lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatást kérhetnek az önkormányzattól. 17

18 Az önkormányzat ig a magánlakás korszerűsítéséhez - négyemeletes panel épületben lakó tulajdonosok részére az egyedi fűtés kialakításához - kamatmentes kölcsönt ( ,- Ft) biztosított. Az időskorúak lakhatási lehetőségét az önkormányzat a Csabai Életfa Nyugdíjasház I.-II.- III. ütemének felépítésével segítette (99 férőhely) a között megvalósult beruházás során. Szintén jelentős lépés volt az Egyesített Szociális Intézmény Körgát sori Idősek Otthonának rekonstrukciója és férőhely bővítése, melynek kivitelezése májusban fejeződött be. A telephelyen fős részlegek kerültek kialakításra idősek, szenvedélybetegek illetve demensek részére. A Gyvt. alapján a gyermekek átmeneti ellátása keretében először a családok átmeneti otthona kezdte meg működését évben, majd a helyettes szülői hálózat került megszervezésre 2003-ban. A gyermekek átmeneti otthona február óta tudja fogadni az ellátást igénybe vevő kiskorú gyermekeket. Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány karbantartására, felújítására felújítási terv nem készült, mindig csak a megüresedő lakások felújítására került sor. 21. sz. ábra Az önkormányzati bérlakások felújítására fordított költségek évben Évszám Felhasznált összeg eft eft eft eft eft eft eft e Ft Összesen: eft A felújítási költségek tartalmazzák a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati bérlakások egyedi központi fűtési rendszerének kialakítási költségeit is. A évi lakáskoncepció pénzügyi alapját a lakásprivatizációból befolyt bevételek biztosították. 18

19 22. sz. ábra Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérbevételének/ üzemelési díjbevételének alakulása évben Év Lakbér Üzemelés Összesen hó hó Összesen sz. ábra Önkormányzati lakáshasznosítás bevételei évben (lakásalap) Év Összeg E/Ft Összesen: Az új koncepció kialakításánál a jelenlegi szükséglethez, gazdasági helyzethez, jogi szabályozáshoz igazodó koncepció elkészítését teszik szükségessé a korábbi lakáskoncepció felhasználásával. VI. A lakáshoz jutás és a lakhatás önkormányzati támogatási formái Békéscsabán VI.1. A lakástulajdon megszerzésének, felújításának segítése - Lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszere Békéscsaba Város Tanácsa 1985-ben vezette be az első lakáshoz jutók pénzbeli támogatását azzal a céllal, hogy a Békéscsabán élők építési és vásárlási terheit enyhítse. Kezdetben szociális helyzetüktől függően vissza nem térítendő, illetve kamatmentes kölcsön támogatás volt adható. A támogatás induló összege 50 ezer és 100 ezer forint között mozgott től megszűnt a vissza nem térítendő támogatás, ezt követően csak kamatmentes kölcsön támogatás igényelhető. A lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások mellett 1999-től 19

20 2004-ig a négyemeletes panel épületek tulajdonosai az egyedi fűtés kialakításához 50 ezer forinttól 100 ezer forintig terjedő kamatmentes kölcsönt igényelhettek. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítéséhez nyújtható támogatások összegét évente felülvizsgálja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. Jelenleg a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló rendelet 2 fordulós eljárás keretében várhatóan a évi júliusi Közgyűlésen kerül elfogadásra. 24. sz. ábra A felújított lakások száma, költségmegoszlása Békéscsabán Felújított lakások Lakások Tulajdonosi Állami Összes költség szám hozzájárulás támogatás Lepény P.u db Ft Ft Ft Wlassich sétány db Ft Ft Ft Petőfi u db Ft Ft Ft Wlassich sétány db Ft Ft Ft Petőfi u db Ft Ft Ft Bartók u db Ft Ft Ft Andrássy u db Ft Ft Ft Penza ltp db Ft Ft Ft Összesen: 333 db Ft Ft Ft A Békéscsaba, Andrássy u szám alatti lakás tisztán önkormányzati tulajdonú lakás, és a Lepény P.u lakásban is vannak önkormányzati tulajdonú lakások. A listában nem szereplő Wlassich sétány szám alatti épület felújítása most van folyamatban, 48,5 M Ft kivitelezési költséggel, ahol 55 lakás felújítására kerül sor. A lakásvásárláshoz, építéshez igényelhető támogatás minimális összege 100 ezer forint, maximális összege 800 ezer forint. Az igénylőknek 5 év alatt kell visszafizetniük a támogatást. Az elmúlt három évben csökkent a támogatást igénylők száma. A támogatást igénylők számát és a támogatás összegét 2001 évtől az alábbi ábra részletezi. Kamatmentes kölcsön támogatás év között 25. sz. ábra Év Támogatott családok száma Folyósított összeg Ft/év Maximális támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 20

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2015. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája Katonáné Szabó Gabriella Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.: 76/513-585 2011. november 16. Lakhatási

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető jogszabályok Hatósági osztály Sárbogárd Város

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Cím: lakás alapterülete : (négyzetméter) szobaszám: komfortfokozat: lakásfenntartás havi költségei: lakbér (szociális

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (I. 18.) rendelete A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2005. (IV.20.) számú rendelete az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZENTES VÁROS JEGYZÕJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS JEGYZÕJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS JEGYZÕJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-379 www.szentesinfo.hu/mozaik/polghiv,

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

12/2003. (IV.15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

12/2003. (IV.15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 12/2003. (IV.15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelettel Belváros Lipótváros

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására Készítette: dr.

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

1. függelék. Szociális bérlakások

1. függelék. Szociális bérlakások Szociális bérlakások 1. függelék 2. Andrássy út 22. II. 1. 3. Andrássy út 22. II. 3. 4. Aradi u. 12. fszt. 1. 5. Aradi u. 12. fszt. 2. 6. Aradi u. 12. fszt. 3. 7. Aradi u. 12. fszt. 4. 8. Baross u. 6.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (X.22.) számú RENDELETE A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL (Egységes szerkezetben) 1 1 Módosította: 6/2009.(II.19.) sz.

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 7. (1) bekezdésben szereplő állandó bejelentett lakóhellyel szövegrész helyébe a lakóhellyel szövegrész kerül.

A Rendelet 7. (1) bekezdésben szereplő állandó bejelentett lakóhellyel szövegrész helyébe a lakóhellyel szövegrész kerül. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati

Részletesebben