Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója Elfogadva: 439/2008. (VII.10.) közgy. határozattal

2 I. Bevezetés Magyarországon az évi rendszerváltással egy időben a - korábban az élet számos területén jelen lévő - gondoskodó állam az addig kialakított és működtetett támogatási rendszerét átalakította, több területről kivonult, illetve jelenlétét csökkentette azokon a területeken, amelyek működésének alapja az állami támogatás volt. A folyamat különösen fájdalmasan érintette a lakosság azon részét, amely korábbi életszakaszában az állam intenzív segítségére szocializálódott. A szociálpolitikában az elmúlt években a szubszidiaritás elvének alkalmazása hazánkban is előtérbe került, mely szerint az egyes emberekről történő gondoskodás elsősorban az egyén önmagáért és családjáért, valamint a helyi közösségnek a tagjaiért viselt felelőssége. Ezen túl van feladata az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak. Az egyén, a kisebb-nagyobb közösségek és a társadalmi csoportok életében adódhatnak olyan helyzetek, melyek következtében önmagukról elfogadható szinten átmenetileg vagy tartósan - nem tudnak gondoskodni. Ezek az egyének vagy csoportok olyan zavarokkal küzdenek, amelyek akadályozzák a normális életvitelüket, megélhetésüket, a társadalomba való be- vagy visszailleszkedésüket. A szociálpolitika, a szociális gondoskodás egyik legfőbb feladata, hogy a társadalmilag tipikusnak tekinthető, de az egyének életében jelentkező speciális élethelyzeteket feltárja, és azokra minél hamarabb reagáljon. Ennek során meg kell találni azokat az eszközöket, amelyekkel a felmerült problémák a leghatékonyabban kezelhetők, biztosítva egyidejűleg az egyén szabadságát, tiszteletben tartva személyi jogait és a közösség védelmét. A lakáskérdést a kelet-európai országok többségében a rendszerváltás előtt sajátos modell jellemezte, aminek a lényege az volt, hogy az állam kezében tartotta a lakásszektor keresleti és kínálati oldalát is, és nem engedte, hogy a piaci mechanizmusok kialakuljanak, és integráló mechanizmusként működjenek. 1 Napjainkban a lakás is áru, s így rá is érvényesek piaci mechanizmusok. Magyarországon a társadalmi struktúrát viszonylag pontosan tükröző tényezők közé sorolandók a lakhatási körülmények. Idetartozik a lakással kapcsolatos anyagi terhek viselése csakúgy, mint az otthon teremtés módja és esélye. Az emberhez méltó lakáskörülmények biztosítása ma a társadalom tagjainak jelentős részétől komoly erőfeszítést 1 Hegedűs József-Várhegyi Éva: A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 2

3 követel. A lakás fenntartása, a lakhatás hónapról-hónapra, esetleg napról-napra történő biztosítása egyre növekvő tételként jelenik meg az egyén vagy a családok költségvetésében. A lakáspolitika kiinduló pontja a lakásprobléma meghatározása, társadalmi súlyának és az érintett társadalmi csoportok nagyságrendjének leírása és mindezek alapján a prioritások kijelölése. Ennek megfelelően a koncepció bemutatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakáshoz jutással kapcsolatos, valamint a mindennapos lakhatással járó - az egyes társadalmi rétegekre és demográfiai csoportokra nehezedő - terheket milyen szociálpolitikai eszközökkel mérsékli annak érdekében, hogy az igényeket és lehetőségeket figyelembe véve a település polgárai olyan lakáskörülmények között éljenek, mely a szó legnemesebb értelmében otthonul szolgál, de legalább hajlékot nyújt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatai között kezeli a lakásgazdálkodást, a helyi lakásstratégia kialakítását és annak továbbfejlesztését. A koncepció az általános helyzetkép bemutatásán túl tartalmazza az elmúlt években végbement folyamatokat, a meglévő problémákat, továbbá javaslatokat fogalmaz meg a lakáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó támogatási rendszert érintő kérdések átalakítására. A közelmúlt történéseinek elemzése, az adatsorok vizsgálata alapvetően a /2007. időszakra vonatkozóan történik, illetve felhasználásra kerülnek a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (továbbiakban: VÉKA) program keretében Társadalmi és térbeli kirekesztettség Békés megyében című évi kérdőív idevonatkozó adatai is. A VÉKA kutatás célja a társadalmi kirekesztettség lehetséges okainak feltárása volt, többek között olyan határvonalak megtalálása, amelyek utalnak azokra az élethelyzetekre, ahol a hátrányok már olyan mélyek vagy olyan összetettek, hogy abból már nehéz visszajutni a társadalomba. A vizsgálat főként a helyi életkörülmények változására fókuszált, kiemelve a gazdasági, térbeli kirekesztődés, valamint a társadalom intézményeiből, a kulturális javakból, a szabadidős aktivitásból való kirekesztődés helyben megmutatkozó formáit. Vizsgálati egysége a háztartás (N= 666 békéscsabai háztartás). A kérdéssor a háztartások élet- és lakókörülményeire, a megélhetési problémák okaira, a munkaerő-piaci és szociális helyzetre, valamint az egészségi állapotra koncentrált. A koncepció elkészítésekor a VÉKA kutatás anyagain túl felhasználásra kerültek a lakáskérdéssel összefüggő hatályos központi jogszabályok és helyi rendeletek: 3

4 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 2. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Ltv) 3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 4. 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról 5. 41/2000. (XII.12.) BM rendelet a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatások támogatásáról /2004. (X.26.) Kormány határozat az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentéséről, ellátáshoz juttatásáról és az utcai léttel kapcsolatos társadalmi konfliktusok kezeléséről 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/1994. (VII.7.) önk. rendelete, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II.29.) önk. rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (II.29.) önk. rendelete, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 10. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 29/2000. (VI. 8.) önk. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv.-ből adódó egyes feladatok szabályozásáról 11. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2003. (XII.11.) önk. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők lakhatását segítő adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 12. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (III.24.) önk. rendelete, a lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszeréről 13. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2007.(II.15.) önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (továbbiakban: Lakásrendelet) 4

5 II. Gazdasági, társadalmi helyzetkép Békéscsabán A Dél-Alföld keleti részén lévő Békés megye legnagyobb települése a közel lakosú Békéscsaba. A település 1950-ben nyerte el a megyeszékhely rangot. A várost a dél-kelet kapujaként is említi több szakirodalom, mivel fontos közúti és vasúti csomópont is. Munkácsy Mihály, a csabai kolbász és a cserép mellett a város nevét népszerűsítik a hagyományos élelmiszeripari és mezőgazdasági feldolgozó vállalkozások, valamint az egyre erősödő számítógép- és műszeripari tevékenység. A termelő ágazat nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy piacképes termékekkel tudjon megjelenni az egyre szigorúbb feltételeket támasztó nemzetközi piacon. 2 Bizonyos - gazdaságra vonatkozó - adatsorok csak megyei bontásban állnak rendelkezésre. Az ezekből összeállított mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy a Békés megyében elért eredmények a Dél-alföldi és az országos átlag alatt vannak, egyes értékei azoktól nagyságrendekkel lemaradnak. 1. sz. ábra Összehasonlító gazdasági adatok évben Békés Megye Dél-alföldi régió Országos Egy lakosra jutó GDP (ezer Ft) Regisztrált vállalkozás (db) Külföldi érdekeltségű vállalkozás Külföldi befektetés (millió Ft) Gazdasági szervezetek beruházásai (millió Ft) Egy lakosra jutó beruházás (Ft) A gazdasági élet hatással van a térség jövedelmi helyzetére, a fizetőképes kereslet alakulására. A havi bruttó átlagkeresetet tekintve a Dél-Alföld az Észak-alföldi Régiót megelőzve a 2 Internet: 5

6 magyarországi régiók sorában az utolsó előtti helyet foglalja el. A megyei adatsorokban rendszerint csak Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerepel Békés megye mögött. A békéscsabai teljes foglalkoztatási létszám kb. 34 %-a iparban, kb. 51 %-a kereskedelemben és szolgáltatásban, míg kb. 15 %-a a mezőgazdaságban dolgozik. Az önkormányzat is rendelkezik ipari munkahelyteremtésre alkalmas területekkel, de nagymértékben ez a lehetőség sem gyorsította fel az iparosodást és fejlődést. Az okok 2. sz. ábra elsősorban a közlekedési infrastruktúra korszerűtlenségére, a tőkehiányra, az alacsony szintű nyereség elérhetőségére és a piaci problémákra vezethetők vissza. A megfelelő infrastruktúra kialakítása segítene a jelenlegi fejlettségi szint javításán, ehhez kellene autópálya, de legalább egy gyorsforgalmi út. A vasút és a repülőtér kihasználtságát is meg lehetne erősíteni, melyből az idegenforgalom, az ipar és a kereskedelem is profitálhatna. Békéscsabán a évi foglalkoztatási, munkanélküliségi adatok alapján a területi mutató 3 6,7%. Megyei szintű adat áll rendelkezésre a munkanélküliségi ráta 4, (15,9%) a foglakoztatási arány 5 (46,2%) és az aktivitási arány 6 (50,7%) tekintetében fő azoknak száma, akik több mint 180 napja keresnek munkát (41% férfi, 59% nő). Ők tartós álláskeresőnek (munkanélkülinek) tekinthetők. A százalékos megoszlásokból arra lehet következtetni, hogy a Nyilvántartott álláskeresők szám a Békéscsabán évben sz. ábra nők nehezebben tudnak elhelyezkedni, mint a férfiak. Majdnem hétszázan vannak azok, akik több mint egy éve (365 napot meghaladóan) keresnek munkát. A nyilvántartott álláskeresők számának növekedését 2003 óta nem sikerült megállítani a megyeszékhelyen. 3 A nyilvántartott álláskeresők a munkavállaló korú népesség százalékában 4 Regisztrált álláskeresők száma a gazdaságilag aktív keresők számához viszonyítottan 5 A foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya 6 A gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül 6

7 A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása Békéscsabán június Főiskola 6% Gimnázium 12% Technikum 5% Egyetem 2% 8 általánosnál kevesebb 1% 8 általános 19% Szakközépiskola 19% Szakiskola 2% Szakmunkásképző 34% 4. sz. ábra Iskolai végzettségüket tekintve a regisztrált álláskeresők egyötöde mindössze 8 általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkezik. A legmagasabb a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők, illetve a szakiskolát végzettek aránya. Közel hasonló nagyságrendű az érettségizettek aránya, míg az egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya a legkisebb a regisztrált munkanélküliek közt. Jelentős változás a évi szociális szolgáltatástervezési koncepcióban szereplő adatokhoz képest, hogy a munkanélküliek körében a szakközépiskolánál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya növekszik. Foglalkoztatottak megoszlása Békéscsabán 5. sz. ábra 7

8 Békéscsabán még mindig a feldolgozóipar és a kereskedelem a legjelentősebb ágazat, de számottevő a közszférában dolgozók aránya is. A turizmus terén és vendéglátó iparban foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 1000 főt. Nyugdíjak és biztosítási ellátások fajtái Békéscsabán évben Az állását vesztett aktív korú népesség jelentős része nem munkanélkülivé válik, hanem a Hozzátartozói egyéb nyugdíjak 7% 6% munkaerőpiacról való kivonulás legális formájaként igénybe veszi a korkedvezményes Megváltozott munkaképességűek járadéka öregségi jellegű Öregségi és vagy a rokkant nyugdíjazás lehetőségét. 10% nyugdíjellátás 57% Ezáltal relatíve széles társadalmi réteg jut viszonylag alacsony, de rendszeres Korhatár alatti jövedelemhez. Békéscsaba teljes lakosságának rokkantsági nyugdíjak közel egyharmada részesül nyugdíjban, 20% járadékban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Az 6. sz. ábra ilyen ellátásban részesülő békéscsabai lakos évben átlag Ft ellátást kapott. Az összes ellátott 57 %-a részesül öregségi, öregségi jellegű nyugellátásban, 20 % korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban, és közel 10 %-uk megváltozott munkaképességűek járadékára jogosult. Hozzátartozói nyugdíjban 6 %, egyéb ellátási formában az ellátottak 7 %-a részesül. Békéscsabát sajnálatos módon az állandó népesség folyamatos csökkenése jellemzi. Az egykoron 70 ezer fős megyeszékhelyen a évi adatok szerint alig 64 ezer fő él állandó lakosként. A vizsgált időszakban mintegy Békéscsaba város állandó lakosainak száma fővel csökkent a megyeszékhelyen élő állandó lakosok száma. A lakónépesség (állandó és ideiglenesen bejelentkezett lakosok együtt) száma fő, ez az adat is csökkenő tendenciát mutat sz. ábra A népességszám fogyásának egyik oka az a nyolcvanas évek óta tartó folyamat, mely szerint az élve születések és a halálozások számának különbsége évről évre negatív értéket mutat. Ezt nevezzük természetes fogyásnak. A népességszám változásnak másik eleme a vándorlási egyenleg, ami az adott településre 8

9 költözők, illetve onnan elvándorlók különbsége. Ez a mutató összességében Békéscsabán szintén negatív, azzal együtt, hogy az egymást követő években a mértékét illetően hullámzás figyelhető meg. Az országos ütemnél nagyobb arányú lakosságszám csökkenésére - magyarázat lehet a vázolt gazdasági, társadalmi helyzetkép, azaz a régió kedvezőtlen fekvése a tőkebeáramlás, és munkahelyteremtés szempontjából, az infrastruktúra hiánya, az alacsony jövedelem, aminek további következménye a fiatalok, különösen a magasabb iskolai végzettségűek elvándorlása. A népesség számának változása mellett fontos demográfiai vizsgálati terület a népesség korstruktúrája. Egy adott közösség, illetve település korfája szemléletesen mutatja be az egyes korcsoportokat, nemenkénti bontásban. A fa karcsúsodó töve azt jelzi, hogy egyre kevesebb gyermek születik városunkban, annak ellenére, hogy a Ratkó-korszak gyermekei még szülőképes korban vannak. A gyermekvállalási szokások az elmúlt időszakban megváltoztak. A fiatalok későbbi életkorban alapítanak családot, mint évvel ezelőtt, és így kitolódik a szülők életkora az első gyermek születésénél, másrészt a vállalt gyermekek számát tekintve is radikális csökkenés figyelhető meg. Békéscsaba város lakosságának korstruktúráját tekintve a 15 éven aluliak aránya a népességen belül az elmúlt 5-6 évet tekintve 1000 főnél is nagyobb csökkenést mutat, míg a 60 év felettiek száma bár nem ilyen ütemben nő. A két folyamatot vizsgálva megállapítható, hogy az elöregedés folyamata létező probléma Békéscsabán. Ezt támasztja alá a demográfia egy másik mutatója, az öregedési index (a 60 évesnél idősebbek száma a 15 évesnél fiatalabbak számához viszonyítva) növekedése. A 15 éven aluliak száma jelenleg már nem éri el a főt, míg a 60 éven felüliek száma több mint fő. Békéscsaba népessége nem és korcsoport szerint január 1. éves Férfitöbblet Fé rfi 90 X Nő Nőtöbblet sz. ábra ezer fő ezer fő 9

10 III. Békéscsaba lakásállományának bemutatása Eladott OTP beruházású társasház lakások és tanácsi kiutalású eladott OTP lakások Békéscsabán Az egyes települések fejlődésének fontos mutatója a lakásállomány, s ezen belül az évente megépült és Eladott OTP beruházású 150 társasház lakások Eladott Tanácsi 100 kiutalású OTP használatba vett új lakások száma. A nyolcvanas évektől Békéscsabán sem épültek állami lakások, leállt az OTP l ká k 50 beruházású társasházlakások, és a sz. ábra tanácsi kiutalású OTP lakások értékesítése. Azokban a társadalmakban, ahol a piacgazdaság működik a lakás eredendően a piaci javak része, melynek elosztását is döntően a piac végzi. Ez azt feltételezi, hogy a lakáspiacon a kereslet-kínálat egyensúlya érvényesül. A piacgazdaságban a lakáshoz jutás elsődleges, alapvető formája a lakásvásárlás. Magyarországon általában erős hagyományai vannak a lakástulajdonlásnak. Békéscsabára ez fokozottan igaz. A városban a lakástulajdon jelentős része mindig is magántulajdonban volt. A lakástulajdonlás, a lakhatási körülmények fontos meghatározói a társadalmi hierarchiában elfoglalt helynek. A békéscsabai lakásállományt részletesebben a évi népszámláláskor gyűjtött adatokra támaszkodva lehet vizsgálni. E szerint Békéscsabán a lakóövezet jellege szerint a lakóingatlanok 47,8%-a családi házas területen lévő, 28,1%-a lakótelepi lakás, 19,2%-a városias beépítésű területen fekvő. 3,6 %-a külterületen van., falusias területen található 0,7% és villanegyedben lévő 0,5%. A történelmi hagyományokban mélyen élő magánerős (kalákában készített házak) építkezés a 90-es éveket követően fokozatosan visszaszorult. Az új családi házakat elsősorban a városból kivezető utak mentén és általuk körül zárt területeken, valamint az Erzsébet lakópark és a Nyugati kertváros folytatásaként kiosztott lakások száma sz. ábra Épített lakások Békéscsabán év szám városi értékesítésű közművesített telkeken építettek a tulajdonosok. A lakásállomány területi változásaira jellemző, hogy a város belterületén lebontott ingatlanok helyén 2-4 szintes, földszintjén üzleteket, emeletein különböző alapterületű lakásokat magába foglaló lakóépületek - főleg vállalkozói szektor által - épülnek. A szorosan vett üzleti negyeden kívül az újonnan épült lakások 10

11 általában 4-8 lakásos sorházak, családi házas jellegű társasházak, melyeket szintén jellemzően a vállalkozói szektor készít, értékesítési céllal. Az ilyen típusú lakásokból az utóbbi időben folyamatos a kínálat a piacon, az elkészült ingatlanok értékesítése több hónapig is eltarthat, amiből az a következtetés vonható le, hogy ebből a lakástípusból túlkínálat van a piacon. Az építkezések számának alakulására hatással vannak központi és helyi lakásépítési, vásárlási támogatási rendszerek. Befolyásolják a magánerős építkezéseket és az önkormányzati tulajdonú lakásállomány növelését is. A vizsgált időszakban a Békéscsabán épített lakások száma az első öt évben növekedett, majd csökkent. A táblázat az önkormányzati tulajdonú lakásokat is tartalmazza. A Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében állami támogatással és önkormányzati hozzájárulással megvalósult beruházások keretében 2003-ban 57 költségelvű bérlakás építése fejeződött be, 2005-ben további 33 garzonlakás készült el a Fövenyes utcában. A békéscsabai lakások megoszlása komfort fokozat szerint 35,80% 13,80% 51,40% összkomfortos komfortos nem komfortos 11. sz. ábra A békéscsabai lakások több mint fele összkomfortos, több mint egyharmada komfortos. A lakások 93,7%-ában van hálózati vezetékes víz, 91,3%-ában WC, és 88,5%- ában a vezetékes gáz is bevezetésre került. Közcsatorna van a lakások 60%-ában. Központi fűtés van a lakások több mint felében. Békéscsabán nincs távfűtéses lakás. A 2000 óta épített lakások paramétereit áttekintve azt láthatjuk, hogy ma már ritkábban épülnek egy-, vagy kétszobás lakások. Ezen lakások közel egy negyede három szobával készült, míg négy és több szobás az újonnan épített lakások mintegy 60%-a. Ez az adatsor utal az életvitel minőségében bekövetkezett változásokra, tükrözi az új építési szokásokat, illetve az építtetők anyagi helyzetére enged következtetni. A városban 1960 és1989 között új lakás épült, így nem meglepő, hogy a békéscsabai lakások mintegy fele (49%) kétszobás. A teljes lakásállomány 11%-a egyszobás, és 27%-a háromszobás. 13% fölött van a négy és több szobás lakások száma, ez a jövőben várhatóan tovább fog emelkedni. A lakások alapterületének átlaga 74,6 m 2. A családi házas építési formánál már a 70-es években is tömegével épültek a m 2 alapterületű, vagy a fölötti kockaházak, majd a - szintén nagy alapterületű - tetőtér beépítéses lakások terjedtek el. 11

12 Valamennyi Lakásállomány Békéscsabán években település, így Békéscsaba lakásállománya is folyamatosan mozgásban van, azaz változik. Ennek csak egyik oka az új építésű lakások megjelenése a lakáspiacon. A lakásállomány közel 30 %-a 1960 előtt épült, egy részük teljes vagy részleges felújítása nem gazdaságos. Meglévő 12. sz. ábra lakóingatlanok felszámolására sor kerülhet avulás, elemi csapás, területrendezés (pl. elkerülő út építése), vagy éppen lakásépítés miatt. A megszűnő lakások száma évente között mozog a városban, ami nem tekinthető számottevőnek. Békéscsaba lakásállománya az elmúlt hét évben összesen közel 1000 darabbal nőtt. A lakásállomány alakulásában és a város Az egy lakásra jutó lakosok száma Békéscsabán állandó lakosságszámában bekövetkezett változások vizsgálatakor látható, hogy 2,340 2,320 2,400 2,380 2,380 2,360 2,357 2,330 az egy lakásra jutó lakosok száma évrőlévre csökken. Egy-egy lakásban egyre 2,300 2,300 2,280 kisebb létszámú családok élnek. A 2,260 2,267 2,248 2,240 2,230 2,220 népszámlálási adatok alapján a lakások sz. ábra 63 %-ában nem él eltartott tanuló gyermek, egyharmadában van 1-2, és 3,2 %-ában 3 vagy több gyermek. Figyelemre méltó, hogy a lakott lakások 42,2 %-ában 60 éves vagy idősebb háztartásfő élt már 2001-ben is. A békéscsabai lakásállomány nagy része a lakás építésének éve, szobaszáma, alapterülete, felszereltsége alapján - jó minőségűnek mondható. A évi népszámlálási adatok és a VÉKA eredményei e tekintetben azonosak. Megállapítható, hogy a háztartások méretének növekedésével arányosan csökken a lakásokban az egy főre jutó alapterület. Az egyedülállóak esetében 75 m 2, míg a hat-, vagy többfős háztartásoknál m 2 jut egy főre. A laksűrűség a háztartásokban élő gyermekek számának növekedésével párhuzamosan még erőteljesebb növekedést mutat. 12

13 A VÉKA kutatás során a megkérdezett háztartások arra is választ adtak, hogy rendelkeznek-e bizonyos - a mai viszonyok között alapvető szükségletnek tekinthető - tartós fogyasztási cikkel, mint pl. hűtőszekrény, színes tv vagy mosógép. Ezeknek a javaknak a hiánya általában a háztartások egy szűkebb, anyagi gondokkal küzdő rétegét érinti. A megkérdezett háztartások 1 %-ának mosógépe nincs, 2 %-a nem rendelkezik hűtőgéppel, és 5 %-nak nincs színes tévéje. A vizsgált háztartások 46, illetve 63 %-ának van otthon hagyományos, illetve automata mosógépe. A háztartások tartós fogyasztási cikkel való ellátottsága jelentősen összefügg a lakáskörülményekkel. Minél kevesebb ingó vagyontárggyal rendelkezik egy család, annál inkább valószínű, hogy lakásának kisebb az alapterülete, rosszabb a minősége. A vagyoni helyzet a jövedelmi helyzetnél nagyobb mértékben differenciálhatja a háztartások lakáskörülményeit. A lakásban, illetve a környezetében előforduló negatív tényezőket tartalmazó adatsort is érdemes áttanulmányozni. Az első négy tényezőt a lakásban lakók anyagi helyzete befolyásolja, míg a második négy tényező jelenléte a városi lét esetleges negatív elemeit jelenti. 14. sz. ábra Sorsz. A negatív tényezők előfordulása a háztartások % lakókörnyezetében Békéscsabán 1. A lakás túl sötét, nincs elég fény 7,1 % 2. Beázik a tető 5,9 % 3. Nedvesek a falak vagy a padlózat 8,8 % 4. A lakás elavult, rosszul záródnak az ajtók, ablakok 23,9 % 5. Zajos szomszédok vagy zajos utca 19,2 % 6. Büdös, kellemetlen levegő 11,9 % 7. A lakókörnyezet szennyezett, szemetes 8,1 % 8. A lakókörnyezetben bűnözés, erőszak, vandalizmus van 9,8 % IV. Önkormányzati tulajdonú lakásállomány Békéscsabán a rendszerváltás időpontjában állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakás volt, melyekben fő, a település akkori lakosságának 11,3 %-a lakott. Az önkormányzatok 1990 után tulajdonosként szembesültek az alacsony lakbérek és magas költségek mellett működő bérlakás-vagyon negatív hozadékának problémájával. A lakásvagyon megtartása lakbéremelést igényelt volna. A bérlakások értékesítése önkormányzati bevételt jelent, helyi lakossági politikai támogatás mellett. 7 Az Ltv. alapján az önkormányzat is értékesítette a bérlakások nagy részét évben az önkormányzati tulajdonú lakások száma nem érte el az 500-t. 7 Dániel Zsuzsa: A bérlakás-privatizáció paradoxona Nemzeti ajándék vagy ráfizetés 13

14 Önkormányzati tulajdonú bérlakásállomány Békéscsabán években Békéscsabai lakásállomány jogcím szerinti megoszlása lakások száma szociális helyzet alapján önkormányzati intézmények számára biztosított bérlőkijelölési jogú HM BM szolgálati lakás átmeneti elhelyezést biztosító lakás költségelvű bérlakások 12% 10% 9% 11% 27% 31% garzonház lakóegységei évszám 15. sz. ábra 16. sz. ábra Az önkormányzati bérlakás állomány öszetétele (db) 61 szociális intézmények bérlőkijel. átmeneti 59 költségelvű 137 ifj. gazon 17. sz. ábra A bérlakások száma folyamatosan változik, aminek több oka is van. A lakások értékesítése 2000 novemberében leállt. A lakásszám ettől függetlenül mozgásban van ban 57, ben 33 nem szociális helyzet alapján bérbe adható lakás épült a városban pályázati támogatással. Az önkormányzat további néhány megüresedett, funkcióját vesztett ingatlan saját erőből történő átalakítása révén növelni tudta a szociális helyzet alapján bérbe adható lakások számát. A lakott bérlakások egy része ugyanakkor olyan műszaki állapotban van, hogy felújításuk nem lenne gazdaságos, ezért egy részük bontásra, a telkek pedig értékesítésre kerülnek. A vázolt folyamatok hatásaként év végén 530 önkormányzati tulajdonú bérlakással rendelkezett Békéscsaba. Az önkormányzati tulajdonú lakásállományt két nagy csoportra lehet osztani, a szociális helyzet (31 %), és a nem szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokra (69 %). Ez utóbbi csoportba tartoznak az önkormányzati intézmények számára biztosított (27 %), a bérlőkijelölési jogú - HM, BM -, szolgálati lakások (11 %), az átmeneti elhelyezést biztosító lakások (9 %), a költségelvű bérlakások (10 %) és az ifjúsági garzonház lakóegységei (12 %). 14

15 Önkormányzati tulajdonú lakások megoszlása szobaszám szerint Békéscsabán évben 31% 3% 3% 45% Önkormányzati tulajdonú lakásállomány megoszlása komfortfokozat szerint évben 5% 8% 18% 26% 61% egy szobás lakás két szobás lakás három szobás lakás másfél szobás lakás két és fél szobás lakás összkomfortos félkomfortos komfortos komfort nélküli 18. sz. ábra 19. sz. ábra A lakások átlag alapterülete 52 m 2. Több mint kétharmaduk egy vagy kétszobás. Ez összhangban van a valós kereslettel, hiszen elsősorban a kisebb alapterületű lakásokat keresik a majdani bérlők, remélve, hogy ezeknek a lakásoknak a havi fenntartásuk is kisebb költséggel jár. A lakások nagyobb része rendelkezik valamilyen komfort fokozattal is, de jelenleg 40 db komfort nélküli lakásra van érvényes bérleti szerződés. Az önkormányzati bérlakás állomány műszaki állapotát meghatározza az építés éve, és az építéskor alkalmazott építési technológia, a határoló falak, nyílászárók hőszigetelése, a gépészeti berendezések minősége és állapota, másrészt a lakás belső karbantartottsága, berendezéseinek, szerelvényeinek minősége és állapota. 20. sz. ábra Az önkormányzat tulajdonában álló 530 bérlakás építés módja szerint évben Építés módja Lakások darabszáma Ipari technológiával készült épületek 188 lakás Hagyományos építésű több szintes épületek 137 lakás Egyedi építésű bérlakások 158 lakás Kisházas ingatlanok 47 lakás A lakások több mint 60 %-a (324 db) 30 éves, vagy azt meghaladó korú. Az alacsony komfortfokozatú lakások többsége 1960 előtt épült lakóházak átalakításával létesült. A lakások 40 %-a a 70-es években épült, többségében ún. ipari technológiával vasbeton vázszerkezetű és panel épületek illetve középblokkos tégla felhasználásával. Ebből az időszakból az Irányi u szám alatti épület szinte egyedül képviseli a hagyományos építési módot. 15

16 A lakásállomány 22 %-a (118 db) 10 évnél fiatalabb (Erzsébet lakópark, Fövenyes u. 1/2., Dózsa Gy. út 7.). Az elmúlt három évben jelentősen felgyorsult az állami és önkormányzati támogatással megvalósult lakóépület-felújítások üteme. A Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: CsÜSz. Kft.) közreműködésével a Derkovits sor (önkormányzati tulajdonú lakások és pincék), a Derkovits sor (pincék), a Lepény Pál u szám alatti társasházi épületek korszerűsítése mellett évben a Vagyonkezelő Zrt. lebonyolításában elkészült az Andrássy út szám alatti 82 lakásos épület külső hőszigetelése és gépészeti rendszerének modernizálása. Az Andrássy út szám alatti épület külső felújításával párhuzamosan a Békés Megyei Önkormányzat finanszírozásában az itt lévő 42 lakás belső felújítására is sor került. Az elmúlt három évben megkezdődött az Irányi u szám alatti épület elavult lakásainak korszerűsítése. Az 51 lakásban mintegy 130 gázkészülék cseréje, 5 lakásnak pedig a teljes körű felújítása történt meg. V. Az önkormányzati lakásgazdálkodás alapstratégiája, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat korábbi Lakáskoncepciója novemberében készült és az akkori demográfiai, gazdasági, jogszabályi háttér elemzésére épült. A város lakáspolitikájának fő irányvonalait a és év közötti időintervallumban - a 625/2000. (XI. 16.) közgyűlési határozattal elfogadott Lakáskoncepció adta meg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évre szóló lakáskoncepciójában az alábbi stratégiai célkitűzéseket határozta meg: a) gazdálkodás a meglévő bérlakásokkal, b) alacsony komfortfokozatú lakások kialakítása, c) fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése, népességmegtartás, d) időskorúak lakhatási lehetőségeinek biztosítása, e) magántulajdonú lakások felújításának, korszerűsítésének segítése, f) új típusú támogatás és vegyes finanszírozású lakásszám növelés, g) pénzügyi alapok biztosítása a lakáskoncepció végrehajtására. 16

17 Megvalósult programok, beruházások 1999-től az önkormányzat a tízemeletes panel épületben lakó nagy összegű díjhátralékot felhalmozó bérlőket (12) alacsony komfortfokozatú lakásban helyezte el (Czuczor u. 14., Mikszáth u. 21., Tavasz u. 69., Kápolna u. 2., Gorkij u. 55.) és kamatmentes kölcsönt nyújtott részükre a díjhátralékuk megfizetésére, melynek havi részlete a család havi nettó jövedelme alapján került megállapításra ( ,- Ft). A Közgyűlés döntése alapján két nem lakás céljára szolgáló ingatlan került átalakításra (Aradi u. 12., Könyves u. 66.), ahol hét alacsony komfortfokozatú lakás lett kialakítva évben került átadásra a Teleki u. 3. szám alatt három szociális rászorultság alapján bérbe adható lakás. A fiatal házaspárok (30 év alattiak) lakáshoz jutását segítette az 1999-ben átadásra került Ifjúsági Garzonház (Dózsa Gy. u. 7.), amelyben 28 lakóegység került kialakításra. Ez a lakhatási forma a fiatalok későbbi lakásvásárlását, illetve -építését segíti. A lakóegységekben lakóknak nem kell bérleti díjat fizetni, csak Ft összegű lakóegység hozzájárulást. A lakások kis alapterületűek, így azok fenntartási költsége is alacsony. A pályázat útján bekerülő házaspárok legfeljebb 51 hónapig lakhatnak a lakásban. A bentlakás időtartama alatt takarékoskodnak (10.000,- Ft/hó/fő összegű, négyéves futamidőre szóló lakás előtakarékosság megfizetését vállalják), hogy megkönnyítsék a későbbi lakásvásárlást vagy építést. Hasonló feltételekkel vehető igénybe a 2005-ben átadott Felkelő Nap Háza (Fövenyes 1/2.), amely szintén a fiatalok lakáshoz jutását segíti. Szintén a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében valósult meg évben az Erzsébet Lakópark (57 lakással), amely a kvalifikált szakemberek városban tartását, letelepedését segíti. A Békéscsabai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező házaspárok, gyermeküket egyedül nevelők és élettársi kapcsolatban élők első lakásuk megvásárlásához, illetve építéséhez lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatást kérhetnek az önkormányzattól. 17

18 Az önkormányzat ig a magánlakás korszerűsítéséhez - négyemeletes panel épületben lakó tulajdonosok részére az egyedi fűtés kialakításához - kamatmentes kölcsönt ( ,- Ft) biztosított. Az időskorúak lakhatási lehetőségét az önkormányzat a Csabai Életfa Nyugdíjasház I.-II.- III. ütemének felépítésével segítette (99 férőhely) a között megvalósult beruházás során. Szintén jelentős lépés volt az Egyesített Szociális Intézmény Körgát sori Idősek Otthonának rekonstrukciója és férőhely bővítése, melynek kivitelezése májusban fejeződött be. A telephelyen fős részlegek kerültek kialakításra idősek, szenvedélybetegek illetve demensek részére. A Gyvt. alapján a gyermekek átmeneti ellátása keretében először a családok átmeneti otthona kezdte meg működését évben, majd a helyettes szülői hálózat került megszervezésre 2003-ban. A gyermekek átmeneti otthona február óta tudja fogadni az ellátást igénybe vevő kiskorú gyermekeket. Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány karbantartására, felújítására felújítási terv nem készült, mindig csak a megüresedő lakások felújítására került sor. 21. sz. ábra Az önkormányzati bérlakások felújítására fordított költségek évben Évszám Felhasznált összeg eft eft eft eft eft eft eft e Ft Összesen: eft A felújítási költségek tartalmazzák a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati bérlakások egyedi központi fűtési rendszerének kialakítási költségeit is. A évi lakáskoncepció pénzügyi alapját a lakásprivatizációból befolyt bevételek biztosították. 18

19 22. sz. ábra Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérbevételének/ üzemelési díjbevételének alakulása évben Év Lakbér Üzemelés Összesen hó hó Összesen sz. ábra Önkormányzati lakáshasznosítás bevételei évben (lakásalap) Év Összeg E/Ft Összesen: Az új koncepció kialakításánál a jelenlegi szükséglethez, gazdasági helyzethez, jogi szabályozáshoz igazodó koncepció elkészítését teszik szükségessé a korábbi lakáskoncepció felhasználásával. VI. A lakáshoz jutás és a lakhatás önkormányzati támogatási formái Békéscsabán VI.1. A lakástulajdon megszerzésének, felújításának segítése - Lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszere Békéscsaba Város Tanácsa 1985-ben vezette be az első lakáshoz jutók pénzbeli támogatását azzal a céllal, hogy a Békéscsabán élők építési és vásárlási terheit enyhítse. Kezdetben szociális helyzetüktől függően vissza nem térítendő, illetve kamatmentes kölcsön támogatás volt adható. A támogatás induló összege 50 ezer és 100 ezer forint között mozgott től megszűnt a vissza nem térítendő támogatás, ezt követően csak kamatmentes kölcsön támogatás igényelhető. A lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások mellett 1999-től 19

20 2004-ig a négyemeletes panel épületek tulajdonosai az egyedi fűtés kialakításához 50 ezer forinttól 100 ezer forintig terjedő kamatmentes kölcsönt igényelhettek. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítéséhez nyújtható támogatások összegét évente felülvizsgálja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. Jelenleg a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló rendelet 2 fordulós eljárás keretében várhatóan a évi júliusi Közgyűlésen kerül elfogadásra. 24. sz. ábra A felújított lakások száma, költségmegoszlása Békéscsabán Felújított lakások Lakások Tulajdonosi Állami Összes költség szám hozzájárulás támogatás Lepény P.u db Ft Ft Ft Wlassich sétány db Ft Ft Ft Petőfi u db Ft Ft Ft Wlassich sétány db Ft Ft Ft Petőfi u db Ft Ft Ft Bartók u db Ft Ft Ft Andrássy u db Ft Ft Ft Penza ltp db Ft Ft Ft Összesen: 333 db Ft Ft Ft A Békéscsaba, Andrássy u szám alatti lakás tisztán önkormányzati tulajdonú lakás, és a Lepény P.u lakásban is vannak önkormányzati tulajdonú lakások. A listában nem szereplő Wlassich sétány szám alatti épület felújítása most van folyamatban, 48,5 M Ft kivitelezési költséggel, ahol 55 lakás felújítására kerül sor. A lakásvásárláshoz, építéshez igényelhető támogatás minimális összege 100 ezer forint, maximális összege 800 ezer forint. Az igénylőknek 5 év alatt kell visszafizetniük a támogatást. Az elmúlt három évben csökkent a támogatást igénylők száma. A támogatást igénylők számát és a támogatás összegét 2001 évtől az alábbi ábra részletezi. Kamatmentes kölcsön támogatás év között 25. sz. ábra Év Támogatott családok száma Folyósított összeg Ft/év Maximális támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 20

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. Anti-szegregációs terv Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Anti-szegregációs terv 1 1. Anti-szegregációs helyzetfeltárás 1.1. Bevezetés Jelen anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban az IVS-ben azonosított hét

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja 2012 I. FEJEZET I. I/I. Bevezetés A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentes Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentes Város Önkormányzata 2013. július 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végző munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...2 I. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat lakásépítési és lakásgazdálkodási koncepciójának célja...4 II. A kerület népességére és lakás-állományának

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017.

Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017. Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Püspökladány Helyi Esélyegyenlőségi Program PÜSPÖKLADÁNY HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

Püspökladány Helyi Esélyegyenlőségi Program PÜSPÖKLADÁNY HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA PÜSPÖKLADÁNY HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 2 Tartalomjegyzék Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai helyzet... 7 Öregedési index...

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben