A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

2 Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás célja, tartalma... 4 A pénz- és értékkezelés általános szabályai... 5 Pénzforgalmi számla vezetés rendje... 5 Számlanyitás és számlavezetés... 6 Fizetési módok... 6 Átutalás... 7 Kincstári kártya... 8 Postai kifizetési utalvány... 9 Készpénzfizetés... 9 Kincstári számlák... 9 Más pénzintézetnél vezetett számlák A pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák A Kincstári kártyák használatának szabályozása Kincstári kártyarendszer, és jogszabályi háttere Érvényességi terület Eljárás-ügyrend A kincstári kártya típusai A kincstári kártya használattal kapcsolatos szakmai követelmények A kártyabirtokosok kötelezettségei a kártyahasználattal kapcsolatban Intézményi kártyával végrehajtott tranzakciók elszámolása Vásárlás Intézményi kártyával Készpénzfelvétel Intézményi kártyával VIP kártyákkal végrehajtott tranzakciók elszámolása Vásárlás VIP kártyával Vásárlás VIP kártyával belföldön Vásárlás VIP kártyával külföldön Készpénzfelvétel VIP kártyával Készpénzfelvétel VIP kártyával belföldön Készpénzfelvétel VIP kártyával külföldön Kártyaletiltások, pótkártya igénylések és megújítások Dokumentáció Előirányzatok készpénzben történő felhasználása Készpénz ellátmánnyal kapcsolatos általános szabályok A házipénztár működése A pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök Pénztári bizonylatok - nyomtatványok Az illetmény Elszámolásra kiadott összegek, értékpapírok, értékcikkek nyilvántartása Az elszámolásra kiadott előlegek összege és elszámolási határideje Egyes sajátos nyomtatványok nyilvántartási és elszámolási rendje Kereskedelmi forgalomban felhasználható étkezési utalványok Éves BKV bérlet nyilvántartása Vásárlási utalványok Letétek kezelésének rendje Készpénz kezelése egyéb pénzgyűjtő helyeken Valutapénztár Egyéb rendelkezések Záró és hatályba léptető rendelkezések Mellékletek Pénztári kazetta (lemezszekrény), páncélszekrény kulcsának nyilvántartása Jegyzőkönyv hamis pénz befizetésének esetére

3 Felelősségvállaló nyilatkozat pénztáros, pénztáros-helyettes, pénzkezelő részére Nyilatkozat Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv J e g y z ő k ö n y v Pénztári eltérés esetére Készpénzfelvételi utalvány nyilvántartása Elszámolásra legfeljebb kiadható előlegek Elszámolásra legfeljebb kiadható előlegek Elszámolásra legfeljebb kiadható előlegek Elszámolásra legfeljebb kiadható előlegek Elszámolásra legfeljebb kiadható előlegek Elszámolásra legfeljebb kiadható előlegek Elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról Értékpapírok analitikus nyilvántartása Sajátos elszámolású nyomtatványok analitikus nyilvántartó lapja Letétek nyilvántartása Ö S S Z E S Í T Ő a... pénzbeszedő helyen teljesített befizetésekről

4 Bevezetés Általános rendelkezés A számvitelről szóló évi C. törvény előírja, hogy a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát és ennek keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. Ezen követelmény alapján készítette el a Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola), a Pénz- és Értékkezelési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) 1. Jogforrások 1. (1) 2 A szabályzat elkészítésénél figyelembe vett jogforrások: 1. A számvitelről szóló évi C törvény (továbbiakban: Szt.) 2. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, (továbbiakban: ÁFA) 3. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, (továbbiakban: SZJA) 4. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 5. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, (továbbiakban: Áht.) 6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 7. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 8. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény 9. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 10. Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 11. Magyar Államkincstár vonatkozó szabályzatai (2) Főiskolai belső szabályzatok: 1. Főiskola Gazdálkodási Szabályzata, 2. Főiskola Számviteli Politikája, 3. Főiskola Bizonylati Szabályzata. A szabályozás célja, tartalma 2. (1) A Főiskola szerteágazó pénzgazdálkodást folytat. Ahhoz, hogy naprakész, pontos pénzügyi információ álljon rendelkezésre, a rendszert szabályozni kell. Csak kellően szabályozott rendszer biztosítja a megfelelő pénzügyi fegyelmet, továbbá a számviteli, pénzügyi, adózási és egyéb jogszabályok érvényesülését. (2) Jelen Szabályzat fejezetei teljes terjedelmében átfogják a Főiskola pénzügyi tevékenységét. A szabályozás célja, hogy a Főiskola biztosítsa: a) a folyamatos pénzellátását, b) pénzbefizetések-kifizetések szabályszerű utalványozását, 1 A módosítást a Szenátus június 24-i ülésen a 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 113. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 24. napjától. 2 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 4

5 c) az utalványozások ellenőrizhetőségét, d) a pénzkezelés-, szállítás, tárolás, őrzés biztonságát. (3) A Szabályzat biztosítja, hogy a) a számviteli, pénzügyi, adózási és egyéb jogszabályok, más belső szabályzatok ide vonatkozó előírásai követelményei érvényesüljenek, b) a pénzgazdálkodás és pénzkezelés feleljen meg a kincstári elszámolások szigorú rendjének, c) ellenőrizhető biztonságos legyen a rendszer, d) fogja át a Főiskola teljes számlapénz- és készpénz forgalmát, e) a szilárd pénzügyi fegyelem eszközeként funkcionáljon, f) a belső kontroll részére naprakész, megbízható, pontos információt nyújtson a pénzforgalomról. (4) A Szabályzat összeállításakor kiemelt törekvés volt, hogy a Főiskola a) minimálisra csökkentse a készpénzes kifizetéseket, b) a házipénztár működtetése során biztosítsa a pénz- és egyéb értékek védelmét, c) érvényesítse a sajátosságainak megfelelő ésszerű megoldási módokat. 3. (1) A Szabályzat tartalmazza: a) a pénzkezelés általános előírásait, b) a házipénztár(ak) működési rendjét, c) a pénzmozgások bizonylati rendszerét, d) a készpénzek, az értékpapírok megőrzésének, kezelésének, nyilvántartásának szabályait. (2) A Szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, tartalmának megváltoztatásáért, aktualizálásáért a Főiskola rektora a felelős. A Szabályzatot a Szenátus hagyja jóvá. A pénz- és értékkezelés általános szabályai Pénzforgalmi számla vezetés rendje 4. A Főiskola által bonyolított pénzforgalom a Magyar Államkincstárnál (illetőleg a Főiskolával kapcsolatot tartó fiókjánál, továbbiakban MÁK, Kincstár) számlapénzforgalommal, kisebb része készpénzforgalommal bonyolódik a hatályos rendelkezések szerint. 5

6 Számlanyitás és számlavezetés 5. (1) 3 A kincstári körbe tartozó számlák megnyitásával, megszüntetésével, a számlatörzsadatokban bekövetkezett módosítással, a számlavezetéssel kapcsolatos teendőknél a Magyar Államkincstár számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről szóló szabályzata és a devizaszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló szabályzata szerint kell eljárni. (2) A Főiskola, mint számlatulajdonos, illetve annak erre feljogosított vezetője (rektora) aláírás bejelentő nyomtatványon köteles bejelenteni a Kincstár területileg illetékes fiókjához a számlája feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó bélyegzőlenyomatot. Minden számlájához külön aláírás bejelentőt kell benyújtani. (3) A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a fizetési megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával. (4) 4 A rendelkezési jogosultság összegszerű korlátozására, aláírási sorrend meghatározására nincs lehetőség, azonban a számlatulajdonos szervezet vezetője kikötheti, hogy a rendelkezés egyik aláírójának a bejelentésében külön megjelölt személynek vagy személyeknek kell lenni. (5) A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy az aláírás bejelentés visszavonásáig érvényesek. Amennyiben a rendelkezésre jogosultak személyében változás következik be, az új aláírók bejelentésére az intézkedést haladéktalanul meg kell tenni. Az aláírók személyének kijelölése, az aláírási címpéldány eljuttatása a számlavezető pénzintézetekhez a gazdasági és műszaki főigazgató feladata. (6) A számlák feletti rendelkezési jog, két jogosult együttes aláírásával, elektronikus úton chipkártyák alkalmazásával is gyakorolható a Kincstár által használt informatikai rendszeren keresztül. (7) Az elektronikus aláírásra jogosultak külön bejelentésre kerülnek a MÁK-hoz, aki azonosítás után részükre az elektronikus aláírást lehetővé tévő chipkártyát kiadja. (8) A Kincstárhoz lejelentett bélyegző használatból történő kivonása esetén beleértve az eltulajdonítást, fizikai kopást stb. szintén az aláírás bejelentő kartonok újbóli elkészítésével és azokon már az új bélyegző lenyomat feltűntetésével kell a változást bejelenteni. (9) A készpénzfelvétel rendjét, valamint a pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket részletesen a pénzforgalmi számla szerződése szabályozza. Fizetési módok 6. (1) Amennyiben jogszabály a pénztartozás kiegyenlítésének módját (a továbbiakban fizetési mód) kötelezően nem írja elő, a felek a fizetési módban szabadon állapodhatnak meg. (2) Az alkalmazandó kifizetési módok a következők: a) átutalás (egyszerű átutalás), b) csoportos átutalás (giro), csoportos lakcímre utalás, c) készpénz-helyettesítő eszköz, kincstári kártya, 3 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 4 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 6

7 d) postai kifizetési utalvány, e) készpénzfizetés. (3) Amennyiben a számlatulajdonosok a pénzforgalmi számlák közötti fizetési módban nem állapodtak meg, a fizetést átutalással kell teljesíteni (1) A Kincstári pénzforgalmi számlákon bonyolított forgalom tranzakciós kódok használatával történik. Az alkalmazott tranzakciós kódokat a Magyar Államkincstár a Kincstárnál használt KTK-k januártól tájékoztatója tartalmazza. (2) A Kincstárral történő pénzforgalmi számla-, és készpénzforgalom lebonyolításához kizárólag a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványok használhatóak, melyeken valamennyi, az azonosításhoz szükséges adatot fel kell tüntetni. A nyomtatványokat a bejelentésnek megfelelően minden esetben kettős aláírással kell ellátni és a bejelentett bélyegzőt kell alkalmazni. (3) A pénzforgalmi számlákra kezdeményezett kifizetéseknek minden esetben kettős fedezetvizsgálaton kell átesniük, különös tekintettel a jogszabály szerint előzetes kötelezettségvállalás bejelentési kötelezettség alá eső átutalásokra. (4) Az esetlegesen fedezet-, vagy előirányzat hiány miatt visszautasított tételek esetében a Pénzügyi Osztály vezetőjének értesíteni kell az érintett kart/területi Intézetet a bizonylat dokumentált visszaküldése mellett a meghiúsulás tényéről, amely ezt követően köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, annak érdekében, hogy a kifizetés fedezete mielőbb rendelkezésre álljon A pénzforgalmi számlára történő befizetés módjai: a) pénzintézeti átutalás, b) készpénzbefizetés Kincstárnál, vagy készpénz-átutalási megbízással, c) hagyományos-, és virtuális POS terminál alkalmazásával, d) felhatalmazó levélen alapuló beszedéssel. Átutalás 9. (1) 7 A átutalások rendjét a Magyar Államkincstár számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről szóló szabályzata tartalmazza. Az átutalási megbízással a kötelezett megbízza a pénzintézetet, hogy pénzforgalmi számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a jogosult pénzforgalmi számlája javára. (2) 8 Az átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújtható, figyelembe véve a jogszabály miatti előzetes bejelentési kötelezettséget. (3) A pénzintézettel történő megállapodás alapján az átutalási megbízás értéknap feltüntetésével is benyújtható. Ebben az esetben a számlán történő terhelés e napi hatállyal történik. 5 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 6 Beépítette és a további -k számozását módosította a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: január 1. napjától. 7 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 8 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 7

8 (4) A Főiskola gazdálkodásában kizárólag az arra jogosultak által már utalványozott, ellenjegyzett és érvényesített, jogszabályoknak megfelelő alaki tartalmi kellékekkel rendelkező, és a megfelelő dokumentumokkal felszerelt bizonylatok kerülhetnek átutalásra, kifizetésre. 10. Formái: a) 9 Egyedi (egyszerű) átutalás 10 Az átutalási megbízás tételenként kinyomtatásra kerül kétpéldányos az MNB által rendszeresített nyomtatványra (PFNY-11), melyet a bejelentett aláírók közül ketten közösen aláírnak, majd a MÁK által elfogadott pecséttel ellátva a számlavezetőhöz kell megküldeni. A bizonylaton fel kell tüntetni többek között, a megbízó nevét, pénzforgalmi számla számát, az átutalás értéknapját, az átutalandó összeget, a jogosult nevét, pénzforgalmi számla számát, és a terhelendő Kincstári Tranzakciós Kódot (továbbiakban: KTK). Ha a kifizetés több jogcímet érint, az átutalási megbízás kiegészítő szelvényén kell feltüntetni a Kincstári tranzakció kódokat. Az egyedi átutalásokat összevontan, elektronikus állományban is továbbítani lehet (nem azonos a csoportos (giro) átutalással). Az állományt elektronikusan az Elektra rendszeren keresztül kell megküldeni a GIRO központnak a csoportos utalásnál részletezettek szerint, külön állományban. Ilyen módon kerülnek átutalásra elsősorban a kincstári körön belüli tételek, a nagy összegű kifizetések, több KTK-t érintő tételek stb. Devizában indított, illetve devizaszámláról indított átutalások esetén a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Deviza-átutalási megbízás nyomtatványt kell 1 példányban kitölteni és a számlavezetőhöz beküldeni. Deviza-átutalási megbízások elektronikus úton is beküldhetők az Elektra rendszeren keresztül. b) Csoportos átutalás (Giro rendszerű kifizetés) A MÁK-al történt megállapodás alapján, a Főiskola elektronikus úton is készíthet átutalási állományt (kiemelt előirányzatonként külön csoportkóddal). A számlavezetőhöz, megküldött állománynak tartalmaznia kell tételesen a jogosultak szükséges adatait, a részükre átutalandó összeget, valamint fel kell tüntetni a terhelés napját, a terhelendő pénzforgalmi számla számát, a kapcsolódó KTK-t, és a jogosultak által történő aláírást az aláírók nevével, az aláírás dátumával együtt. Ilyen módon kell átutalni, túlnyomó részt, a személyi juttatások nettó összegeit, a hallgatói juttatásokat, valamint a dologi-, felhalmozási és felújítási kiadások jelentős részét. Kincstári kártya 11. A MÁK-al történt megállapodás alapján, a Főiskola elkülönített kártyafedezeti számlát nyit, melyre a várható kifizetések ellenértékét elkülöníti. A kártyahasználat részletes szabályait a Szabályzat ai tartalmazzák. 9 A módosítást a Szenátus június 24-i ülésen a 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 113. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 24. napjától. 10 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 8

9 Postai kifizetési utalvány 12. (1) A készpénzátutalás (postai kifizetési utalvány) használata esetén, ha a kifizetés egy jogcímet érint, 4 példányos feladójegyzéket kell kitölteni, melyen az előző pontban leírt adatokon kívül, a jogosult pénzforgalmi számla száma hiányában lakcímét kell feltüntetni, valamint a Posta aktuális díjszabása alapján a postaköltséget, az átutalandó összeg függvényében. (2) A kifizetési bizonylathoz, minden esetben, átutalási megbízás kiegészítő szelvényt kell kiállítani, melyen a jogcímenkénti KTK-t fel kell tüntetni. (3) 11 Postai kifizetési utalvány elektronikus úton is továbbítható az Elektra rendszeren keresztül. Készpénzfizetés 13. A házipénztári kifizetésekre a jelen szabályzaton túlmenően a Főiskola Gazdálkodási Szabályzata is tartalmaz előírást a készpénzkifizetések csökkentésére vonatkozóan. Általános szabály, hogy személyi juttatások kivételes esetekben, illetve a dologi kiadások meghatározott értékhatárig fizethetők készpénzben. Kincstári számlák 14. A Kincstár a Főiskola részére a költségvetésének végrehajtásához a) előirányzat-felhasználási keretszámlát, b) köztartozás zárolt fedezeti számlát, c) célelszámolási számlát, d) 12 e) 13 f) kincstári kártyafedezeti számlát, g) devizaszámlát, h) európai uniós programok célelszámolási forintszámlát, i) 14 j) felsőoktatási intézmények részére saját bevételek célelszámolási számlát, k) 15 felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számlát, 11 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: január 1. napjától. 12 Hatályon kívül helyezte a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: január 1. napjától. 13 Hatályon kívül helyezte a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: január 1. napjától. 14 Hatályon kívül helyezte a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: január 1. napjától. 15 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: január 1. napjától. 9

10 l) 16 Neptun gyűjtő számlát vezethet. 15. A Főiskola gazdálkodásának lebonyolítására szolgál az előirányzat-felhasználási keretszámla. Az előirányzat-felhasználási keretszámla megnyitásának illetve megszüntetésének kezdeményezése a Kincstárnál az irányító szerv feladata További számlákat nyithat a Főiskola: a) a köztartozás zárolt fedezeti számla megnyitásáról a Kincstár hivatalból intézkedik. Az állammal és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szembeni tartozás miatt zárolt összegek kezelésére szolgál. A számla felett a Főiskola közvetlenül nem rendelkezhet. b) célelszámolási számla a pénzben beérkezett segélyek, adományok és hozzájárulások elkülönített kezelésére szolgál. c) 18 d) 19 e) a Kincstári kártyafedezeti számla a kincstári kártyával történő kifizetések pénzügyi fedezetének elkülönített kezelésére szolgál. A számlát kártyatípusonként lehet megnyitni. A pénzügyi fedezet biztosítása a Kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla terhére benyújtott átutalási megbízással történik. A Főiskola a készpénzkímélő fizetés céljára a kincstári kártya két típusát veheti igénybe: ea) az Intézményi kártyát, amely kizárólag belföldön használható elektronikus fizetési eszköz, melyet a készlet- és kisértékű tárgyi eszköz, beszerzésre, a nem rendszeres kisösszegű szolgáltatások kiegyenlítésére és készpénzfelvételére lehet használni. eb) VIP ezüst vagy arany kártyát, amely egyaránt használható elektronikus és hagyományos módú fizetési eszközként. A magasabb vezető beosztású, valamint a Főiskola rektora által kártyahasználatra feljogosított dolgozóinak reprezentációs és utazási kiadásainak kiegyenlítésére és készpénz felvételére használható. f) a devizaszámla a külföldi pénzeszközök nyilvántartására és azok felhasználásának lebonyolítására szolgál. A devizaszámla-vezetés feltételeit a pénzforgalmi számla szerződés rögzíti. g) 20 az európai uniós programok célelszámolási forintszámla az Európai Uniótól kapott támogatások felhasználásának elkülönített kezelésére szolgál. h) Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: január 1. napjától. 17 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 18 Hatályon kívül helyezte a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: január 1. napjától. 19 Hatályon kívül helyezte a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: január 1. napjától. 20 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 21 Hatályon kívül helyezte a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatálytalan: január 1. napjától. 10

11 i) a felsőoktatási intézmények saját bevételek célelszámolási számla a felsőoktatási intézmények saját bevételéből származó pénzforgalmának kezelésére nyitható. j) 22 a felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számla az állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltség és az államháztartáson kívülről érkező adományok elkülönített kezelésére szolgál. k) 23 a Neptun gyűjtőszámla a felsőoktatási hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek tetszőleges időközönkénti befizetéseinek elkülönített gyűjtésére szolgál. A számla az előirányzat-felhasználási keretszámla alszámlájaként működhet. Más pénzintézetnél vezetett számlák 17. Lakásépítés- és vásárlás munkáltatói támogatás elnevezésű számlák, melyet az OTP Bank Nyrt. vezet. A számla vezetéséhez külön engedély nem szükséges Kereskedelmi banknál a Főiskola nem vezethet egyéb pénzforgalmi számlákat. 19. A hitelintézetnél vezetett számla állományáról, illetve a kölcsönállományról és a munkáltatói lakásépítési támogatásokról a Főiskola az éves költségvetési beszámoló keretében ad számot. A pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák A Főiskola az alábbi pénzforgalmi számlákkal rendelkezik: Száma: Elnevezése: Előirányzat-felhasználási keretszámla Kincstári kártya-fedezeti számla VIP kártyafedezeti számla Célelszámolási (Szakképzési) számla Európai Uniós Programok célelszám. számla Deviza-betét számla MÁK Deviza-betét számla MÁK Deviza-betét számla MÁK Deviza-betét számla MÁK Deviza-betét számla MÁK Deviza-betét számla MÁK Deviza-betét számla MÁK Elkülönített lakásalap számla 22 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: január 1. napjától. 23 Beépítette a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: január 1. napjától. 24 A módosítást a Szenátus június 24-i ülésen a 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 113. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 24. napjától. 25 A módosítást a Szenátus június 24-i ülésen a 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 113. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 24. napjától. 26 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 11

12 A Kincstári kártyák használatának szabályozása Kincstári kártyarendszer, és jogszabályi háttere 21. (1) A Kincstári kártyát a készpénzforgalom kímélése érdekében elsősorban vásárlások ellenértékének kiegyenlítésére kell alkalmazni, de készpénzfelvételi funkciójánál fogva az Intézmény készpénzellátási igényének kielégítésére is használható. (2) A szabályozás célja, hogy a kártyabirtokosok és a kártyák kezelésével, elszámoltatásával megbízott pénzügyi, számviteli munkatársak a kártyahasználattal kapcsolatos előírásokat megismerjék. (3) 27 A kincstári kártyarendszer alkalmazásával összefüggő jogszabályi keretet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény tartalmazza. Az alacsonyabb szintű szabályozást igénylő kérdéseket a Magyar Államkincstár kincstári kártyaforgalomról szóló szabályzata. Érvényességi terület 22. Jelen szabályozás a Főiskola pénzkezelési feladatait érinti a készpénz-helyettesítő fizetési rendszer a kincstári kártyarendszer alkalmazása területén, amely fizetési mód belföldön és külföldön e szabályzat keretein belül használható. 23. Fogalmi meghatározások Eljárás-ügyrend Kártyafedezeti számlatulajdonos: Kártyabirtokosok: Kincstári kártya: Budapesti Gazdasági Főiskola a rektor által kijelölt közalkalmazottak névre szóló, másra át nem ruházható készpénzhelyettesítő fizetési eszköz. A kincstári kártya típusai 24. A Főiskola a kincstári kártya két alábbi típusát használja: a) 28 az Intézményi (MasterCard Unembossed) kártyát, amely a készletek, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, a nem rendszeres kis összegű szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és készpénz felvételére szolgáló forint alapú, kizárólag belföldön használható elektronikus módon elfogadható fizetési eszköz, b) VIP Ezüst és Arany kártyát, amely a magasabb vezetők, valamint a kártyahasználatra feljogosított dolgozók reprezentációs beszerzési és utazási kiadásai kiegyenlítésére és készpénz felvételére szolgáló külföldön és belföldön egyaránt használható elektronikus és hagyományos módon is elfogadható fizetési eszközök (továbbiakban együtt: kincstári kártya). 27 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 28 A módosítást a Szenátus június 24-i ülésen a 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 113. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 24. napjától. 12

13 A kincstári kártya használattal kapcsolatos szakmai követelmények 25. (1) 29 A Kincstári kártyafedezeti számla a Kincstári kártyával lebonyolítandó tranzakciók pénzügyi fedezetének elkülönített kezelésére szolgáló számla. (2) 30 A Kincstári kártyarendszer két típusához (MasterCard Unembossed Intézményi kártya, illetve MasterCard VIP Ezüst és Arany kártya) külön-külön kell a kártyafedezeti számlákat megnyitni. (3) A Kártyafedezeti számla a következő Kincstári számlához rendelhető: előirányzat-felhasználási keretszámla (Intézményi és VIP Kártyafedezeti számla). (4) A Kincstári Kártyafedezeti számla felett a rendelkezés jogát a Kincstári kártya használatára feljogosított kártyabirtokosok gyakorolják. (5) 31 A rektor a gazdasági és műszaki főigazgató javaslatára dönt a Kártyafedezeti számlákhoz igényelt Kincstári kártyák darabszámáról és a Főiskola szervezeti felépítésnek megfelelően (munkakörönként, területenként, szervezeti egységenként, stb.) határozza meg, hogy mely közalkalmazottat jogosítja fel az intézményi és melyet a VIP kártya használatára. (6) A kártyahasználatra szóló jogosultságot és kötelezettségeket a munkaköri leírásban rögzíteni kell. (7) 32 A Főiskola Kincstári kártya Szerződést köt a Kincstárral és a kártyabirtokosok számának megfelelő kártyát igényel az erre rendszeresített adatlapok kitöltésével, és a bejelentettek aláírásával, a Főiskola bélyegzőlenyomatával. (8) 33 Az egyéni adatlapok tartalmazzák a kártyabirtokosok részére a naponta felhasználható értékhatárokat (limitek), amely értékéig használhatják a kártyájukat vásárlások, illetve szolgáltatások ellenértékének kifizetésére, készpénz felvételre mind belföldön, mind külföldön egyaránt. (9) Az igényelt kártyákat és az azokhoz tartozó PIN kódokat a Kincstár által megbízott OTP Bank Nyrt készíti el és értesítést követően a megjelölt kártyabirtokos személyesen, vagy az általa a MÁK eljárási rendje szerint meghatalmazott személy veszi át az OTP Bank fiókjában. (10) 34 A kártyák nyilvántartására, őrzésére és kezelésére a szigorú számadású nyomtatványok kezelésére vonatkozó, e szabályzatban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyeket a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság köteles betartani. (11) A Gazdasági és Műszaki Főigazgató feladata a kártyabirtokos közalkalmazottat tájékoztatni, hogy milyen kártya és PIN kód őrzési-, elszámolási és anyagi felelősségi kötelezettséggel tartozik a birtokában lévő kártyáért és az azzal végzett tranzakciókért. A kártyabirtokos nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy megismerte és betartja a kártyahasználattal kapcsolatos kötelezettségeit. 29 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 30 A módosítást a Szenátus június 24-i ülésen a 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 113. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 24. napjától. 31 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 32 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 33 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 34 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 13

14 (12) A kártyabirtokosok részére a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság folyamatosan biztosítja a kártyarendszerrel kapcsolatban kiadott tájékoztató anyagokba és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumokba való betekintés lehetőségét. (13) A gazdasági és műszaki főigazgató köteles a kártyabirtokos közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, illetve a kártyahasználatra jogosultság visszavonásakor a kártyabirtokostól a kincstári kártyát azonnal bevonni. (14) A gazdasági és műszaki főigazgató köteles eljárni a kincstári kártyarendszert üzemeltető hitelintézetnél, ha jogosulatlan kártyaműveletekkel terhelték meg a kincstári kártyafedezeti számlát. Jogosulatlan kártyahasználat esetén a kincstári kártyát azonnali hatállyal a pénzintézetnél le kell tiltatni. (15) A kártyahasználathoz szükséges pénzügyi fedezetet a kártyabirtokos szervezeti egységek (karok/területi intézetek/rektorátus) saját keretük terére biztosítják. A kártyabirtokosok kötelezettségei a kártyahasználattal kapcsolatban Intézményi kártyával végrehajtott tranzakciók elszámolása 26. (1) 35 Az Intézményi kártya a kártyán szereplő emblémával megjelölt elfogadóhelyeken (kereskedelmi és szolgáltató egységeknél, bankjegykiadó automatákban, pénzintézeti fiókokban, postahivatalokban) használható. A kártya alkalmas a telefonos, postai és számítógép útján (interneten) történő megrendelések ellenértékének kiegyenlítésére is. (2) Vásárlás Intézményi kártyával csak az illetékes kötelezettségvállaló és ellenjegyző aláírása után történhet. (3) A kártyával történő vásárlás díjmentes tranzakció és az elfogadóhelyek sem kérhetnek ezért díjat. Vásárlás Intézményi kártyával 27. (1) 36 A kártyabirtokos az adatlapon meghatározott összeg erejéig használhatja naponta vásárlásra kártyáját. A kártyabirtokosoknak a kártyával történt vásárlás alkalmával ÁFA-s számlát kell kérnie, amelyet a Főiskola nevére és címére kell kiállítani. (2) A kártyával történt fizetés igazolásaként az elektronikus elfogadó terminál bizonylatot nyomtat, amelyet a kártyabirtokos aláírásával igazol. (3) A kártyabirtokosnak a kártyával végzett tranzakciókkal el kell elszámolni a kari/területi intézeti Gazdasági és Műszaki Osztály kijelölt munkatársának. (4) Az elszámolás az ÁFA-s számla, és az ehhez hozzátűzött kártyás kifizetés megtörténtét igazoló terminál által nyomtatott bizonylat leadásával történik. 35 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 36 A módosítást a Szenátus december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 41. számú határozatával 14

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1.

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1. [origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés: 2009. november 1. I. Bevezető Rendelkezések 1.1. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. a Pénzügyi

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A FIZETÉSI ÉS PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK... 3 II. A BANK ÁLTAL ALKALMAZOTT

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. szeptember 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

Hatályba lépés napja: 2013. január 15...

Hatályba lépés napja: 2013. január 15... POSTA VÁLLALKOZÁSI SZÁMLAVEZETÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Jelen Általános

Részletesebben