NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a köztisztviselõk jogállásáról szóló - többszörösen módosított évi XXIII. tv. felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állók lehetséges anyagi elismerése és ösztönzése, a köztisztviselõ által betöltött munkakörhöz fûzõdõ sajátos tevékenység és felelõsség elismerése érdekében a köztisztviselõk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya /1/ E rendelet hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal /a továbbiakban: Hivatal/ határozatlan, illetve a helyettesítés vagy meghatározott feladat ellátása céljából határozott idõre kinevezett köztisztviselõire, valamint a politikai tanácsadóra. /2/ E rendelet elõírásait a részmunkaidõs, illetve az évközben keletkezõ vagy megszûnõ közszolgálati jogviszonyok esetében idõarányosan kell alkalmazni. /3/ E rendeletnek a címek adományozásával kapcsolatos elõírásai a Hivatal nyugdíjasainak vonatkozásában is alkalmazhatóak azzal, hogy nevezettek a közszolgálati jogviszonyuk fennállása alatt szerzett címeik használatára a nyugalmazott jelzõ feltüntetése mellett, a nyugállományba vonulásuk után is jogosultak. 1. II. fejezet 2. A Hivatal köztisztviselõi munkaköreinek megnevezése /1/ A Hivatal vezetõje Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzõje. A Jegyzõ tevékenységét közvetlenül az Aljegyzõ segíti, egyben távolléte, vagy egyéb

2 akadályoztatása esetén helyettesíti, továbbá ellátja a jegyzõi törzskar vezetésével kapcsolatos feladatokat. /2/ A Hivatal fõbb belsõ szervezeti egységeinek vezetésével határozatlan idõre szólóan megbízott köztisztviselõk munkakörének megnevezése: irodavezetõ, a polgármesteri kabinet esetében: kabinetvezetõ, a városi gyámhivatal esetében pedig: gyámhivatal vezetõ. Az irodavezetõket távollétükben, illetve egyéb akadályoztatásuk esetén a határozatlan idõre szólóan megbízott nem függetlenített irodavezetõhelyettesek helyettesítik. Az irodavezetõk és helyetteseik közötti feladatmegosztást a munkaköri leírásaikban pontosítani kell. /3/ A fõbb szervezeti egységeken belül az elkülönült szakfeladatokat ellátó legalább három fõbõl álló - csoportok élén a határozatlan idõre szólóan megbízott csoportvezetõk állnak. /4/ Az irodavezetõi és irodavezetõ-helyettesi, valamint a csoportvezetõi feladatok ellátására adott megbízások, külön indokolás nélkül, bármikor visszavonhatók. /5/ Az elõzõekben meg nem nevezett köztisztviselõk jogosultak a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben meghatározott- a munkaköri leírásaikban pontosított - besorolási fokozataiknak megfelelõ megnevezéseket használni. /6/A fizikai munkakörökben foglalkoztatott köztisztviselõk munkaköri megnevezésénél az általuk ténylegesen gyakorolt tevékenységnek a köznapi szóhasználatban meghonosodott meghatározására kell törekedni. III. fejezet A munkaidõ 3. /1/ A hivatal köztisztviselõinek heti munkaideje 40 óra. /2/ A heti munkaidõt az alábbi munkarend szerint kell ledolgozni: a./ A munkaidõ minden munkanapon hét óra harminc perckor kezdõdik, és hétfõn kedden csütörtökön tizenhat óráig, szerdán tizennyolc óráig, míg pénteken tizenhárom óra harminc percig tart. A napi munkaidõn belül a törzsmunkaidõ hétfõn, kedden és csütörtökön nyolc órától tizenöt óra harminc percig, szerdán nyolc órától tizenhét óra harminc percig, míg pénteken nyolc órától tizenhárom óráig tart. A törzsmunkaidõt a köztisztviselõk kötelesek a munkahelyeiken tölteni, a rugalmasan kezelt munkaórákat pedig azok igénybe vételének havában - a munkanapokon hét óra és tizenkilenc óra között - kötelesek ledolgozni. Ennek tényét a Jegyzõ az irodavezetõk közremûködésével, a jelenléti ívek adatai alapján legalább havonként ellenõrzi. A munkában töltött idõt

3 igazoló jelenléti ívet vagy egyéb, arra alkalmas kimutatást a hivatal valamennyi belsõ szervezeti egységénél vezetni kell. A rugalmas munkaidõ biztosította a kedvezményeket az ügyfélszolgálatot is ellátó köztisztviselõk az ügyfélszolgálatra történõ beosztásuk munkanapján az ügyfélszolgálati idõ terhére nem vehetik igénybe. b./ A takarítói munkakörben részmunkaidõben foglalkoztatottak munkaideje munkanapokon reggel öt órától nyolc óráig, míg délután tizenhat órától tizenkilenc óráig az étteremben foglalkoztatottak munkaideje pedig munkanapokon hat óra harminc perctõl tizenöt óráig tart, amely munkaidõt kötelesek a munkahelyeiken tölteni. c./ A közterületfelügyeleti feladatokat ellátó dolgozók alap munkaideje munkanapokon hét órakor kezdõdik és hétfõtõl csütörtökig tizenhat óráig, míg pénteken tizenhárom óra harminc percig tart. A közterületfelügyelõk változó munkarendben is foglalkoztathatók, melyet az ellátandó feladatoktól függõen a Közterület-felügyelet vezetõje a bejárási utasításban határoz meg. /3/ A napi munkaidõn belül huszonnégy perc munkaközi szünetet (ebédidõt) kell biztosítani, amely idõt a köztisztviselõk nem kötelesek a munkahelyen tölteni, és amely idõ a napi munkaidõbe nem számítható be. /4/ Az idõszakonként visszatérõen ismétlõdõ jelentõs többletfeladatok elvégzése érdekében a Jegyzõ elrendelheti a rugalmasan kezelhetõ munkaidõ napi ledolgozását is. 4. Túlmunkavégzés /1/ Túlmunkavégzésnek minõsül az a munkavégzés, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója a 3. /1/ bekezdésében meghatározott heti munkaidõt meghaladó mértékben írásban elrendel vagy annak elvégzését a köztisztviselõ kérésére írásban igazolja. /2/ A köztisztviselõt túlmunkavégzés esetén külön díjazás nem illeti meg, azonban a munkanapokon végzett túlmunkáért azzal azonos, míg a heti szabad-, illetve pihenõ napon vagy a munkaszüneti napokon végzett túlmunkáért kétszeres mértékû szabadidõre jogosult. /3/ A rendszeres túlmunkát végzõ köztisztviselõ részére évi maximum húsz munkanap szabadidõ- átalány állapítható meg. A szabadidõ-átalányban részesíthetõ munkaköröket és a szabadidõ-átalány mértékét a Jegyzõ állapítja meg. /4/ A túlmunkáért járó szabadidõ az irodavezetõ elõzetes egyetértésével vehetõ igénybe.

4 IV. fejezet A köztisztviselõk díjazása, jutalmazása, külön juttatásai és költségtérítései 5. Személyi illetmény /1/ A Jegyzõ a kimagasló teljesítményt nyújtó speciális szakismeretet igénylõ feladatokat ellátó köztisztviselõnek személyi illetményt állapíthat meg. /2/ A személyi illetményben a Hivatal létszámába tartozó köztisztviselõk legfeljebb 10 %-a részesíthetõ. /3/ A személyi illetmény mértéke nem haladhatja meg a Jegyzõ alapilletményének összegét és az azzal kapcsolatos személyzeti döntést nyilvánosságra kell hozni. 6. Helyettesítési díj /1/ A Hivatal távollévõ köztisztviselõjének helyettesítése, vagy betöltetlen létszámhely feladat-ellátására irányuló belsõ helyettesítés esetén helyettesítési díj 30 napot meghaladó helyettesítés esetében a helyettesítés 31. napjától állapítható meg. A helyettesítés a feladat-ellátás elsõ napjától díjazandó, a helyettesítõ a 31. naptól tarthat igényt díjazásra. /2/ A helyettesítéssel legfeljebb 2-2 köztisztviselõ bízható meg. A helyettesítési díj a helyettesített személy (létszámhely) alapilletményének összesen legfeljebb 50 %-a lehet. /3/ Az /1/ bekezdés szerinti helyettesítés - a Jegyzõ eltérõ engedélyének hiányában - nem haladhatja meg naptári évenként ugyanazon dolgozó esetében a két hónapot. /4/ Nem állapítható meg helyettesítési díj az éves szabadságát töltõ köztisztviselõ helyettesítése esetén. A helyettesítõ a helyettesítéssel megbízott köztisztviselõ nem jogosult helyettesítési díjra a folyamatosan 15 munkanapot meghaladó távolléte idejére. 7. Idegennyelvtudási-pótlék /1/ Ha a köztisztviselõ - a Jegyzõ által meghatározott - olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges, idegennyelvtudási-pótlékra jogosult, feltéve hogy a nyelvismeret nem munkaköri kötelessége. /2/ Az idegennyelvtudási pótlék mértéke: felsõfokú nyelvvizsgával rendelkezõk esetében az illetményalap 50 %-a,

5 középfokú nyelvvizsgával rendelkezõk esetében az illetményalap 30 %-a, alapfokú nyelvvizsgával rendelkezõk esetében az illetményalap 15 %-a. /3/ Azokban - az ugyancsak a Jegyzõ által meghatározott - munkakörökben, amelyekben az idegennyelv használata munkaköri kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a köztisztviselõ csak a nem kötelezõen elõírt nyelvvizsga birtokában jogosultak a pótlékra. Címadományozás 8. /1/ A címzetes tanácsosi, címzetes fõtanácsosi cím adományozására vonatkozó javaslattétel rendjét, illetve az adományozási alkalmat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /2/ A címzetes tanácsosi, címzetes fõtanácsosi cím adományozása esetén a cím használatára jogosultak e címeiket a munkakörük megnevezése mellett használhatják. /3/ A Kiváló Köztisztviselõi Munkáért díj adományozására vonatkozó javaslattétel rendjét, az adományozási alkalmat a szakmai kitüntetések adomámyozásának rendjérõl szóló 40/1997.(V.l.) számú Önkormányzati rendelet 5. -a tartalmazza. Külön juttatások, jutalmazás, költségtérítések /1/ A köztisztviselõk minden naptári évben külön juttatásként egy havi - pótlékkal, illetménykiegészítéssel számított - illetményüknek megfelelõ összegre jogosultak, amelyet a tárgyévet követõ elsõ hónap tizenötödik napjáig kell kifizetni. A közszolgálati jogviszony évközbeni megszûnése, illetve a köztisztviselõk áthelyezése esetén, részére a fenti összeg idõarányos részét az utolsó munkában töltött napján kell kifizetni. 9. /2/ A tartósan színvonalas teljesítményt nyújtó, és példamutató magatartást tanúsító köztisztviselõ jutalomban részesíthetõ. /3/ Az egyes jelentõsebb többletmunkával is járó feladatellátásra a Jegyzõ - az éves költségvetésben meghatározott kereteken belül - céljutalmat tûzhet ki. /4/ A köztisztviselõ részére a /9/ bekezdés szerint segély adható, továbbtanulás esetén szakkönyv, tanulmányokat elõsegítõ jegyzet használata biztosítható. /5/ A köztisztviselõt - kivéve a fizetés nélküli szabadságon lévõket - természetbeni juttatásként a hivatali étkezdében történõ étkezés esetén, a mindenkori, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adómentes mérték erejéig, étkezési költségtérítés illeti meg.

6 Azoknak, akik a rész-, illetve osztott munkaidõben történõ foglalkoztatásuk miatt a hivatali étkezde szolgáltatásait nem tudják igénybe venni, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt kell biztosítani, amelynek értéke meghatározásánál a mindenkori, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adómentes mértéket kell figyelembe venni. /6/ A Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívüli állandó lakóhellyel rendelkezõ köztisztviselõ részére - a jogszabályban meghatározott mértékû - utazási költségtérítés jár. /7/ A köztisztviselõk belföldi kiküldetés esetére járó napidíjának számításánál havonta 21 napot kell figyelembe venni és a napidíjat 10,- Ft-ra kerekítve kell megállapítani. /8/ Az elõre nem tervezhetõ, rendkívüli kiadások fedezésére a köztisztviselõ kérésére, részére évente egy alkalommal a havi illetményének megfelelõ mértékû illetményelõleg biztosítható, amelynek összege nem haladhatja meg a folyósítás napján hatályos jogszabályban megállapított mindenkori legkisebb havi munkabér mértékének ötszörösét. /9/ A Polgármesteri Hivatal a./ az arra rászoruló köztisztviselõjének, nyugdíjasának - az irodavezetõ, a hivatali szakszervezet javaslata alapján - az anyagi helyzetét lényegesen hátrányosan érintõ esetben (pl. huzamosabb betegség, háztartásban bekövetkezett káresemény, stb.) kérelmére a mindenkori illetményalappal megegyezõ összegû segélyt nyújthat. A köztisztviselõ által benyújtott segélykérelmet - a közvetlen munkahelyi vezetõ véleményezését követõen - a Jegyzõbõl, a Gazdasági Iroda vezetõjébõl, a szakszervezet képviselõjébõl, valamint a Személyzeti Csoport vezetõjébõl álló bizottság bírálja el. b./ valamennyi határozatlan idõre kinevezett, legalább hat hónapja állományában lévõ köztisztviselõ részére az eltartásában lévõ nappali tagozatos tanulmányokat folytató gyermeke (gyermekei) után évente gyermekenként az illetményalap 25 %- ának megfelelõ összegû beiskolázási segélyt folyósíthat. A segélyre való jogosultság tényét igazolni kell. A beiskolázási segély kifizetését a köztisztviselõk kérelmére - a Szakszervezeti Bizottság véleményezése mellett - a Jegyzõ engedélyezi. c./ valamennyi határozatlan idõre kinevezett köztisztviselõje részére annak közeli hozzátartozója halála esetén, amennyiben eltemettetésérõl maga gondoskodott, a mindenkori illetményalappal egyezõ mértékû temetési segély folyósítható. Közeli hozzátartozónak tekintendõ a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó -, a mostoha- és a nevelõszülõ, valamint a testvér, továbbá az élettárs.

7 A temetési segély kifizetését a köztisztviselõ kérelmére - a halotti anyakönyvi kivonat és a temetési számla benyújtását követõen - a Jegyzõ engedélyezi. /10/ A köztisztviselõt - amennyiben önkéntes nyugdíjpénztár tagja, - havonként a költségvetési rendeletben meghatározott mértékû tagdíjfizetési hozzájárulás illeti meg. 10. /1/ A Hivatalnál legalább egy éve állományban lévõ határozatlan idõre szólóan kinevezett köztisztviselõ munkáltatói támogatásban részesíthetõ lakótelek vásárlás, lakásépítés, lakásvásárlás, lakáscsere, vagy lakásbõvítés és korszerûsítés esetére. /2/ A támogatás forrása a közgyûlés által e célra a költségvetésbõl, a tárgyévi január hó 1-jén engedélyezett dolgozói létszám után Ft./fõ mértékben képzett lakásépítési alap, amely tartalmazza még a korábbi évek pénzmaradványait, a visszafizetett törlesztések összegét, a felszámított késedelmi kamatokat, az új munkáltató által megtérített támogatásokat, az idõ elõtti visszafizetések és rendkívüli törlesztések összegét. /3/ A támogatás részletes feltételeit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 11. A köztisztviselõt a közigazgatási alapvizsga letétele elõtt - egy esetben - három munkanap a közigazgatási szakvizsga vagy más a munkakörében hasznosítható szakvizsga letétele elõtt szintén egy esetben öt munkanap tanulmányi munkaidõ kedvezmény illeti meg. Az ügykezelõk az ügykezelõi alapvizsga letétele elõtt - egy esetben - két munkanap tanulmányi munkaidõ kedvezményre jogosultak. Az érintettek részére a távollétük idejére átlagilletményük jár. 12. /1/ Azok a köztisztviselõk, akik 10 éve, illetve annál hosszabb idõn keresztül állnak közszolgálati jogviszonyban a hivatallal és munkájukat megfelelõen, példamutatóan végzik, törzsgárda tagnak ismerhetõk el, és számukra oklevél, valamint pénzjutalom jár. /2/ A törzsgárda tagság elismerésének részletes szabályait és a pénzjutalom átadásának idõpontját e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. V. fejezet Záró és értelmezõ rendelkezések 13. /1/ Ahol e rendelet illetményalapot említ, azon a mindenkori, a tárgyévre vonatkozó a költségvetést elfogadó Önkormányzati rendeletben e címen meghatározott összeget kell érteni.

8 /2/ Ahol jogszabály közigazgatási szerv (közigazgatási hatóság) osztályvezetõjét említi, ott a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában irodavezetõt, kabinetvezetõt, illetve a jegyzõi törzskar vezetõjét, valamint a városi gyámhivatal vezetõjét kell érteni. 14. A jelen rendelet július 01. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl szóló 48/1992. (1993.I.1.) számú rendelet és az azt módosító 15/1994. (III.31.) számú, 32/1995. (VI.28.) számú, 3/1996. (II.1.) számú és 33/1996. (VII.5.) számú rendeletek. Nyíregyháza, április 19. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyzõ Ezt a rendeletet VII.1-jén kihirdetem. Nyíregyháza, július 1. Dr. Szemán Sándor jegyzõ 1.számú melléklet A címzetes tanácsosi, fõtanácsosi cím adományozásának szabályairól I. A címzetes tanácsosi és fõtanácsosi cím (Ktv. 30. ) adományozása és az errõl szóló oklevél átadása évente egy alkalommal a Köztisztviselõk Napján - július 1-jén - történik. Az adományozásra az irodavezetõk minden év április 30. napjáig írásban indokolással ellátott javaslatot tesznek. A javaslatokat véleményezi a Polgármesteri Hivatal Szakszervezeti Bizottsága. II.

9 Az adományozásról a vélemények figyelembevételével és a Polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója határozatban dönt. Címzetes tanácsosi és fõtanácsosi címben évente két-két fõ részesíthetõ. III. IV. Az oklevél elkészítéséért és az adományozással kapcsolatos teendõk, valamint a nyilvántartási feladadatok ellátásáért a hivatal személyzeti csoport vezetõje a felelõs. 2.számú melléklet SZABÁLYZAT a lakásépítés/-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról I. A szabályzat hatálya 1. E szabályzat hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselõkre, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottakra /a továbbiakban: munkavállalók/. II. A lakásépítési alap 2. /1/ A Közgyûlés kamatmentes kölcsön céljára a költségvetésbõl a tárgyévi, január 1-jén engedélyezett dolgozói létszám után számolva 1000 Ft/fõ mértékben lakásépítési alapot képez. Az éves alap tartalmazza még a korábbi évek pénzmaradványait, a visszafizetett törlesztések összegét, a felszámított késedelmi kamatokat, az új munkáltató által megtérített támogatási összeget, az idõ elõtti visszafizetés és rendkívüli törlesztés összegét. III. A munkáltatói támogatás feltételei 3. /1/ A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni a munkavállaló a, lakáskörülményeit, b, lakásigényének mértékét, c, munkavégzését, d, elsõ vagy további lakásszerzésben érdekelt-e,

10 e, helyi támogatásban részesült-e, f, jövedelmi, vagyoni helyzetét, g, szociális körülményeit. /2/ A támogatás mértékének meghatározásánál elõnyben kell részesíteni azt a munkavállalót, aki a, elsõ lakását építi, vagy vásárolja b, jelenlegi munkahelyén hosszabb munkaviszonnyal rendelkezik c, kettõ, vagy ennél több gyereket nevel d, gyermekét /gyermekeit/ egyedül neveli e, alacsony jövedelmû. IV. A lakásépítési támogatás formái és mértéke 4. /1/ A munkáltató kamatmentes kölcsönt nyújthat a dolgozónak - a tulajdonába kerülõ a, lakás építéséhez, b, lakás újjáépítéséhez, c, lakás vásárlásához, d, lakótelek vásárlásához, e, lakás cseréjéhez, f, lakástulajdon bõvítéséhez, g, lakástulajdona korszerûsítéséhez, h, lakástulajdona közmûvesítéséhez. /2/ A kölcsön összegét úgy kell megállapítani, hogy az arányban legyen a munkavállaló által vállalt építési, vásárlási terhekkel és igazodjon a munkavállaló szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaihoz. /3/ A kölcsön összege a a, b, c, d. pontok esetén maximum Ft, e, f, g, h pontok esetében maximum Ft. /4/ Támogatás csak egyféle címen igényelhetõ.

11 V. A támogatás igénylésének, elbírálásának és folyósításának rendje 5. /1/ A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével az igénylõnek - köztisztviselõk esetében a jegyzõnek, közalkalmazottak esetében a polgármesternek címezve - a közvetlen munkahelyi vezetõjéhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a támogatni kért cél igazolását /szerzõdés, hatósági engedély stb./ /2/ A kérelemnek tartalmaznia kell: az igény elõterjesztésének részletes indokolását és a jelenlegi élet- és lakáskörülmények bemutatását. A kérelemben konkrétan meg kell jelölni a felhasználás célját, az igényelt kölcsön pontos összegét, az építeni, vásárolni kívánt lakás adatait, a lakásba költözõ személyek számát. /3/ A kérelmet a közvetlen munkahelyi vezetõ véleményezi, - több kérelem esetén indokolt rangsorolással - és a támogatás összegére vonatkozó javaslattal ellátva megküldi a személyzeti vezetõhöz. Az intézményi munkavállalók támogatási kérelmét a felügyeletet ellátó polgármesteri hivatali irodavezetõ útján, annak véleményével ellátva kell megküldeni. Az igények felülvizsgálatát és a döntés elõkészítését bizottság végzi, melynek tagjai: - jegyzõ - gazdasági irodavezetõ - szakszervezet képviselõje - személyzeti vezetõ A támogatásban részesülõ munkavállalók személyérõl, valamint a támogatás mértékérõl - az elõkészítõ bizottság egyetértésével - a hatásköri szabályoknak megfelelõen a polgármester és a jegyzõ dönt szükség szerint, de legalább negyedévenként. /4/ A támogatásra kijelölt munkavállaló és a munkáltató szerv vezetõje a támogatásról és annak feltételeirõl írásbeli megállapodást köteles kötni. /5/ A megállapodásnak tartalmaznia kell: a./ a támogatásban részesülõ dolgozó adatait, b./ a támogatás jogcímét, c./ a kölcsön összegét,

12 d./ a kölcsön visszafizetésére meghatározott idõt, e./ a munkaviszony fenntartására vonatkozó kikötést, f./ a szerzõdésszegés következményeit, g./ a jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat, h./ a felek által szükségesnek tartott egyéb kikötéseket, i./ a szerzõdõ felek aláírását. /6/ A megállapodást kapják: - a dolgozó - Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Törzskar Személyzeti Csoport vezetõje - Gazdasági Iroda - közalkalmazottak esetében a közvetlen munkáltató /7/ Munkáltatói támogatásban nem részesíthetõ: - az a dolgozó, aki a korábbi lakástulajdonát elidegeníti és lakásigénye mértékét meghaladó lakást vásárol, - akinek az együtt költözõ családtagjai plusz lakóingatlannak, vagy nagy értékû üdülõingatlannal rendelkeznek, - ha az igénylõ lakás, családi ház építésnél már megkapta a használatbavételi engedélyt, - lakás, családi ház /lakótelek/ vásárlása esetén a vételár teljes egészében ki lett fizetve, - pénzintézettõl, magánszemélytõl felvett kölcsön ki váltására történik az igénylés. /8/ Ha a dolgozó szociálpolitikai kedvezményt vagy pénzintézeti kölcsönt vesz igénybe, a munkáltatói kölcsön összegét a kedvezményt, illetve a kölcsönt folyósító pénzintézet útján kell biztosítani. VI. A kölcsön visszafizetésének rendje 6. /1/ A kamatmentes kölcsön visszafizetésének idõtartama legfeljebb 15 év. /2/ A munkavállaló a kölcsönt pénzintézet útján, kamat-mentesen, havi egyenlõ részletekben, a megállapodásban meghatározott törlesztési idõ alatt köteles

13 visszafizetni. A pénzintézet által felszámított kezelési költség megtérítése a munkavállalót terheli. /3/ Amennyiben a dolgozó a kölcsönt a megállapított törlesztési idõ elõtt, de annak elsõ harmada elteltével fizeti vissza, úgy a fennálló kölcsöntartozás 40 %-ának megfizetése alól mentesül. /4/ Ha a dolgozó a megállapodás alapján rá háruló kötelezettségét a megállapodás szerinti munkahelyen teljesíti, a, 5 év szolgálati idõ után a kölcsönhátralék összegének 15 %-át, b, 10 év szolgálati idõ után a kölcsönhátralék összegének 25 %-át, c, 15 év szolgálati idõ után a kölcsönhátralék összegének 30 %-át a polgármester és a jegyzõ - a bizottsággal egyetértésben - elengedheti. /5/ A kölcsöntartozás késedelmes visszafizetése esetén a munkavállalót a Ptk ának /1/ bekezdésében foglaltak szerinti kamatfizetési kötelezettség terheli.3 hónapot meghaladó mulasztás esetén a polgármester és a jegyzõ a kölcsönt megvonhatja az egyösszegû visszafizetés jogkövetkezményével. /6/ A kölcsönben részesített dolgozó vagyoni, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett lényeges rosszabbodás esetén a polgármester és a jegyzõ - a bizottság egyetértésével - legfeljebb 1 évre fizetési halasztást engedélyezhet, vagy kivételesen indokolt esetben /pl. rokkantsági nyugdíjazás, vagy a dolgozó örökösének fizetési kötelezettsége esetén/ a ki nem egyenlített kölcsön összegét csökkentheti, vagy elengedheti. /7/ Amennyiben a kölcsönnel terhelt lakást a dolgozó másik lakás építése, vásárlása nélkül idegeníti el, a dolgozó a munkáltatói kölcsönt a vételárból egyösszegben köteles kiegyenlíteni. /8/ A dolgozó családja újonnan épített, vagy vásárolt másik lakására a még fennálló kölcsönhátralék átvihetõ. /9/ A munkavállaló tulajdonába kerülõ lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül szolgál. A munkáltató szerv jelzálogjogát a pénzintézetet követõ rangsorban a kölcsönt folyósító pénzintézetnek kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. /10/ A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt csak a pénzintézet és a munkáltató együttes hozzájárulásával szabad elidegeníteni, vagy megterhelni. /11/ A munkáltatói kölcsönt vissza kell vonni attól a munkavállalótól, aki annak felhasználását a pénzintézethez történõ átutalástól számított 9 hónapon belül nem kezdte meg.

14 E rendelkezéstõl egyedi mérlegelés alapján csak rendkívül indokolt esetben lehet eltérni. VII. A munkaviszony megszûnésének esetére vonatkozó eljárás 7. /1/ A munkáltató az általa nyújtott kölcsön ki nem egyenlített részének megfizetését egy összegben követelheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyát a megállapodásban meghatározott határidõ elõtt megszünteti. /2/ Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya a munkáltató részérõl történt felmentéssel, felmondással - beleértve az öregségi és rokkantsági nyugdíjazás, vagy az áthelyezés esetét is - szûnik meg, a dolgozó a kölcsön ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti. /3/ Ha a munkaviszony a munkavállaló halála folytán szûnik meg, az örökös a kölcsön ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti. /4/ Ha a támogatásban részesült munkavállaló munkaviszonya a megállapodásban elõírt határidõn belül megszûnik, az új munkáltató szerv - a munkavállaló kezdeményezése alapján - a még ki nem egyenlített kölcsönt a volt munkáltató szerv javára, megállapodásuk szerint megtérítheti. /5/ Ha a munkaviszony a munkavállaló részérõl történõ lemondással, fegyelmi büntetés következtében, vagy a munkaügyi szabályok megsértése miatt szûnik meg, a kölcsön ki nem egyenlített része egy összegben esedékessé válik. /6/ A támogatásban részesülõ dolgozó munkaviszonyának megszüntetésérõl a munkáltató haladéktalanul értesíti a Gazdasági Irodát. VIII. Egyéb rendelkezések 8. A munkáltatói alap pénzeszközeit az OTP Kereskedelmi Bank Rt Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságánál vezetett "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala lakásépítési alap" számlán kell kezelni. 9. /1/ Az egyéb feladatok körében a személyzeti csoport ellátja: a, az elõkészítõ bizottság mûködésével összefüggõ ügyviteli teendõket, b, a nyilvántartási kötelezettségeket. /2/ Az egyéb feladatok körében a Gazdasági Iroda ellátja: a, a támogatási megállapodások elkészítését a döntést követõ 8 napon belül,

15 b, a pénzintézeten keresztül a támogatás rendelkezésre bocsátását a megállapodás aláírását követõ 8 napon belül, c, a törlesztések figyelemmel kísérését a pénzintézettel kötött megállapodás alapján, d, a szerzõdésszegésbõl eredõ igények érvényesítését a pénzintézettel kötött megállapodás alapján. 10. A szabályzatban nem érintett kérdésekben a 106/1988. (XII.26.) MT, valamint a 77/1988. (XII.27.) PM-ÉVM. sz. együttes rendelet, valamint Ptk. elõírásait kell alkalmazni. Nyíregyháza, április számú melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI TÖRZSGÁRDATAGSÁGA ELISMERÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 1./ A törzsgárdatagok részére oklevél, valamint pénzjutalom jár az alábbiak szerint: - az adott naptári évben elért 10 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap egyszerese, - az adott naptári évben elért 15 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap másfélszerese, - az adott naptári évben elért 20 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap kétszerese, - az adott naptári évben elért 25 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap két és félszerese, - az adott naptári évben elért 30 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap háromszorosa, - az adott naptári évben elért 35 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap három és félszerese, - az adott naptári évben elért 40 éves közszolgálati jogviszony esetén az illetményalap négyszerese. 2./ Törzsgárda tagságra jogosító munkaviszonynak csak a Polgár mesteri Hivatalnál, valamint a hivatal jogelõdjénél, illetve a volt megyei, helyi tanácsi szerveknél eltöltött folyamatos - áthelyezéssel létesített - munkaviszony ismer- hetõ el. 3./ A pénzjutalom és oklevél átadása az alkalomhoz illõen, ün nepélyes keretek között a Köztisztviselõk Napján július 1-jén történik. Az oklevél tartalmazza az adományozás jogcímét és évét.

16 A pénzjutalmat és oklevelet a polgármester/jegyzõ adja át. 4./ Nem részesülhet elismerésben a dolgozó, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 5./ A korábban alkalmazott szabályzat eltérõ rendelkezései szerint történõ szolgálati idõ számítása miatt a törzsgárda tagság ismételten nem állapítható meg. 6./ Az adományozás elõkészítéséért és a nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásáért a hivatal személyzeti vezetõje felelõs.

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2016. június 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete

35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakáskörülményeinek javítása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki. Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről Kőszegpaty

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők,

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1..

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1.. Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának 7/1995. (IV. 19.) Ök. rendelete Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya II. Munkaidő. (1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra.

A rendelet hatálya II. Munkaidő. (1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(II.18.) számú rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Cserszegtomaj Község

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról.

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E (1)-(2) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. Barcs

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki.

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki. Vác Város Önkormányzat 36/2001.(X. 15.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejére, valamint a köztisztviselôket megilletô illetménykiegészítésről, vezetői pótlékról, juttatásokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY r e n d e l e t e köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben a 10/2011.(III.10.)

Részletesebben

/Egységes szerkezetben/

/Egységes szerkezetben/ Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2001. október 19. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 1/1999. (I.22.) számú rendeletével módosított 16/1998.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

2011. évi 1. számú szabályzat a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzatot

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról

Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról Felsőpakony Község Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők megbecsülésének, a

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

A rendelet hatálya. Visszatérítendő támogatás. (1) Az Önkormányzat kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat:

A rendelet hatálya. Visszatérítendő támogatás. (1) Az Önkormányzat kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a közalkalmazottak visszatérítendő lakáscélú támogatásáról Budapest Főváros XVII.

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel Üllő Nagyközségi Önkormányzat 2/2002. (II.23.) számú Ö.K. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról egységes szerkezetben a

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e a Képviselő-testület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket* megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben