SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED HÁZASSÁG KONTRA EGYÜTTÉLÉS VÁLASZTÁSI MOTÍVUMAI TUDATOS ÉS TUDATTALAN KOGNITÍV SÉMÁK SZINTJÉN Készítette: Kisnémet Mónika EHA kód: HOKOAAB.SZE Pszichológia szak Témavezető: Tisljár Roland Egyetemi tanársegéd 2011.

2 SZAKDOLGOZATI NYILATKOZAT Alulírott Kisnémet Mónika, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy Házasság kontra együttélés választási motívumai tudatos és tudattalan kognitív sémák szintjén című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott nyomtatott és elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogok nemzetközi szabályainak megfelelően készült. Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít: szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül. Szeged, április 30.

3 Összefoglaló A párkapcsolat-típusok hátterében álló döntési motívumok jelen vizsgálatának egyedisége, hogy mind tudatos, mind tudattalan szinteken igazolta a választások sémamintázatainak az eltérését, és azok összefüggéseit a párkapcsolati elégedettségekkel a nemek és a családi állapot vonatkozásában. A kutatásban 190 nő és 81 férfi vett részt, az eredmények azt mutatják, hogy számos apróbb megkülönböztetést teszünk a két kapcsolattípus között, de a legnagyobb eltérést a partner elköteleződésének mértékében, illetve a kapcsolat nyújtotta szabadság fokában látjuk. A kutatás eredményei jól beilleszthetőek az evolúciós paradigmába, különös tekintettel a szülői ráfordítás modellbe, és azt is alátámasztották, hogy a Szemantikus Szelekciós Teszt ígéretes módszer a kognitív struktúrák vizsgálatához. Kulcsszavak: házasság, együttélés, választási motívumok, kognitív séma, evolúciós hatások, Szemantikus Szelekciós Teszt

4 Házasság kontra együttélés választási motívumai tudatos és nem-tudatos kognitív sémák szintjén Témaválasztásom háttere Szakdolgozatomban egy olyan aktuális kérdést szerettem volna körbejárni, amely széles rétegeket érint, a gyakorlatban is hasznosítható infomációkkal bővítheti szakmai ismereteimet, valamint szakirányomhoz tanácsadás és iskolapszichológia és módszerspecifikus képzésemhez családterápia is kapcsolódik. Választásom a párkapcsolati típusok kognitív sémáinak, azaz tudatos és tudattalan döntési motívumainak vizsgálatára esett, amely választás gyökerei visszavezetnek az alapképzés során (2009) a meddőség kérdéseit vizsgáló műhelymunkáimhoz. Az egyik műhelymunkában a meddő és gyermeket váró párok kommunikációs, illetve humorstílusukat érintő összeillés korrelációit kutattam önkitöltős kérdőívekkel, és kaptam meghökkentő eredményeket a kapcsolati formák tekintetében, mint nem várt, de mégis lényeges függő váltózó által. Tulajdonképpen ezen eredményeknek köszönhetően figyeltem fel a családszerkezet, azon belül is a kapcsolati forma jelentőségére. Másik kutatásomban a nőiesség megélésének zavarát kapcsoltam össze a meddőség problémájával egy speciális eszköz, a Szemantikus Szelekciós Teszt (SST) segítségével. Az eszköz fogalmak jelentését méri két szabadon választható dimenzió mentén, amely módszer új lehetőségeket nyit meg a kognitív reprezentációk összetett vizsgálata előtt. A téma fontosságát az evolúciós pszichológia és a családi szocializációs vizsgálatok is megerősítik, hiszen számos kutatás alátámasztja az (evolúciós) pszichológia azon tételét, hogy az élőlények zavartalan fejlődéséhez meghatározott szenzitív periódusoknak megfelelő ingerek szükségesek, amely ingerek közül a szociális környezetből jövő hatásokat tartják az adaptív viselkedés kialakulásának első sz. faktorának. A gyermekeknek a társas kötelékekbe a társadalomba, az adott kultúra szabályai szerint való belépését készítik elő azok a viselkedési mintázatok, amelyeket születésüktől fogva megtapasztalnak és gyakorolnak fajtársaikkal. Ezek a komplex hatások nemcsak a személyiségüket, hanem egész életvezetésük sikerességét, élettörténeti pályájukat meghatározzák (Bereczkei, 2003, 309. o.). Ezen komplex hatások többek között a családban, amely egy komplex, sokfunkciójú szociális 1

5 kapcsolati rendszer és a társadalom alapegysége (Horváth-Szabó, 2011, 15. o.), mint elsődleges szocializációs közegen keresztül érik az egyént. Ennek értelmében a család, mint a személyiségfejlődés meghatározó színtere, nemcsak gazdasági/szociológia egység, hanem pszichológiai is, hiszen mint elsődleges szocializációs közeg fontos szerepet tölt be többek között a szerepminták, modellek, elhárító-, illetve coping mechanizmusok közvetítésében. A szociológiai és pszichológiai szempontokat együttesen magában foglaló definíció szerint a család egy intézmény és speciális kapcsolati háló. Mint intézmény az embert elhelyezi egy felelősségi rendszerben, és szerepet ad neki a kultúra áthagyományozásában. Mint speciális kapcsolati háló formát, jelleget és kifejezést ad az ember identitásának és jellemének (Fincham és Bradbury, 1990; Hunter, 1990; id Horváth- Szabó, 2011, 16. o.). A legújabb fogalom-meghatározások ezen szempontok mellett a családban kialakuló teljes életközösséget hangsúlyozzák, amely a család tagjainak szoros érzelmi kötődéséből, kölcsönös, viszonzáson alapuló gondoskodásból, felelősségéből, közös élményekből, tevékenységekből formálódik (Buda, 1999; Székely, 2003, id Horváth- Szabó, 2011, 16. o.). Böszörményi-Nagy Iván egyéni- és családterápiás módszere vezette be azt a szemléletet, amely a családot a kapcsolati etika szemszögéből közelítette meg, s amely felhívta a figyelmet arra, hogy a családtagok között nemcsak érzelmi, hanem erkölcsi kötelék is van. Egy olyan kötelék, amely az egymás iránti felelősségben és az egymás iránti gondoskodásban nyilvánul meg, és amely a kapcsolati értékrend szerinti élet megélésére motivál (Böszörményi-Nagy, 1987, id Horváth-Szabó, 2011, 16. o.; Eerenbeemt és Heusden, 2001.). Napjainkban nagyon sokszínű az a családi környezet, amiben a jövő generációi felnőhetnek, így egy társadalmon belül ezek a szociológiai-psziszhológiai-erkölcsi közösségek annak szerkezete, kapcsolati típusa stb. egyáltalán nem egységesek. De akkor korunk embere mi alapján dönti el, hogy milyen típusú párkapcsolatban él és vállal gyermeket, és vajon ezen döntésével milyen értékeket, szerepmintákat, modelleket, elhárító-, illetve coping mechanizmusokat ad át gyermekeinek tudatosan vagy tudattalanul? Ezen kérdések fontosságára többek között az evolúciós pszichológia is felhívja a figyelmet azon tételével, miszerint az eltérő környezetekben felmerülő adaptációs problémák különböző stratégiákra szelektálnak, amelyek kanalizálják az emberi faj fejlődési pályáját és alternatív 2

6 viselkedési mintázatokat eredményeznek a különböző családi környezetekben (Hill et al., 1997 id Bereczkei, 2003, 317. o.). Ezzel összecseng Horn (2006) tanulmánya, amelyben arra hívja fel a figyelmet, hogy összevetve a gyermekek apa jelenlétében való felcseperedésének hatásait a kapcsolati reláció típusával, azt találjuk, hogy a gyermekek egészséges lelki fejlődéséhez elengedhetetlen az apai részvétel, és a szülők kapcsolatának típusa (élettársi kapcsolat, házasság) nagyban befolyásolja az apai hatás minőségét. Az apa nélkül való felnövés igen magas kockázatot jelent arra nézve, hogy a gyermek iskolai problémákkal, magatartási és érzelmi zavarokkal fog a jövőben küzdeni. Azt is feltárta, hogy az élettársi kapcsolatok és a házasságban felnövekvő gyerekek szempontjából a két kapcsolati forma egyáltalán nem egyenértékű. Először is, az élettársi kapcsolatokban a gyermekek nem a biológiai szülőkkel nőnek fel (nevelőapa/anya). Másodszor az ilyen kapcsolatok nagyobb valószínűséggel bomlanak fel, mint a házasságok (legalábbis Amerikában), és ez további nehézségeket okoz a gyermekeknek, hiszen számos esetben a nevelőapa/anya-váltást akár többször is meg kell élniük, ami ugyanolyan káros hatással van a fejlődésükre, mintha apa nélkül nőnének fel. A pszichológiai (szocializációs), biológiai (érési), valamint gazdasági-társadalmi (kulturális) folyamatok hatására minden emberben kialakul a mentális eseményekre, így a nyelvben használatos fogalmakra egy-egy séma, amelyek eseményeknek, tárgyaknak és a való világ viszonyainak absztrakt reprezentációi (Atkinson et al., 1997, 609. o.). Ezen definíció értelmében a házasság és az együttélés kognitív struktúráiban, ha azok nem szinonim fogalmak, akkor különbségeket kell feltételeznünk. A döntések, viselkedések hátterében álló aspektus közül azonban nem mindegyik tudatosodik (pl. énvédő mechanizmusok a felelősségvállalás hárításának elkendőzése érdekében). Így, amikor amellett dönt az egyén, hogy házasságban éljen-e valakivel vagy csak élettársként ossza meg vele napjait, akkor több érvet felsorakoztat ugyan, de számos indok még az egyén számára sem tudatosul. A döntési motívumok hátterében tulajdonképpen az aktiválódott párkapcsolati típusok sémái állnak (hiszen ezek tartalmazzák véleményünket, világlátásunkat ezzel kapcsolatban), azok tudatos és a tudattalan összetevőivel, információegységeivel együtt. A kapcsolati formák evolúciós megközelítése 3

7 A világban a családi elrendeződések, a házassági típusok nagyon széles skáláját megtaláljuk. Az együttélési formák kialakulását meghatározzák a gazdasági, kulturális hatások, változások, de ezek mellett a reproduktív döntések, azaz a szexuális reprodukció is fontos szerepet tölt be a családi struktúrák kialakulásában (Bereczkei, 2003). A család evolúciós eredetének vizsgálatakor a társadalmi változások hatását és a szaporodási mintázatok változásának összefüggéseit elemzik. Ezen megközelítés szerint a családok felépítése és működése egyéni viselkedési stratégiákra épül, amelyek meghatározója a teljes rátermettség hosszú távú növelésére való törekvés is. Az inkluzív fitness, vagyis az összesített rátermettség azt mutatja meg, hogy az egyed génjei milyen mértékben terjednek el egy populációban. Ebből a szemszögből az is fontos, hogy az utódok szaporodási sikere milyen (Bereczkei, 2003). Az európai kultúrában nevelkedettek hajlamosak az embert monogám fajnak tekinteni, de a valóságban az szinte mindvégig enyhén poligín volt (Miller, 2006). Ez azt jelenti, hogy a legmegnyerőbb viselkedésű, legokosabb, legügyesebb, legtekintélyesebb férfiakhoz több nő vonzódik, tehát a férfiak szaporodási sikere függ egyéni tulajdonságaiktól. Az evolúciós megközelítés szerint a monogámia két fajtája létezik, az ökológiai (vadászó-gyűjtögető társadalmak ötödére jellemző) és a szociális típusú, amely az európai civilizáció fejlődése során alakult ki (Bereczkei, 2003). Szociális típusú monogámiának nevezzük azt a házassági rendszert, amelyben a föld lakosságának többsége jelenleg él (Bereczkei, 2003, 132. o.). A monogámia kialakulására és fennmaradására sok magyarázatot lehet találni. Ezek egyike az, amelyik a szülői ráfordítás modellel és azon belül is a nők reprodukciós sikerének növelésével magyarázza azt. A fajfenntartás szempontjából szaporodási siker az a mutatószám, amely megmutatja, hogy az egyénnek hány életképes utódja van (Miller, 2006). Az emberi fajra a kölcsönös, fittség szerinti szexuális választás jellemző, azaz mind a férfiak, mind a nők igyekeznek azzal a legfittebb egyeddel párosodni, aki még hajlandó velük arra (Miller, 2006). A férfiak és nők eltérő stratégiát alkalmaznak a minél jobb szaporodási siker elérésére, ami szorosan összefügg a szülői befektetéssel. Ez utóbbit Miller (2006) úgy definiálja, mint a szülő által nyújtott bármilyen gondoskodás, védelem és más erőfeszítés, ami az utód fittségét növeli a szülői fittségnek rovására (398. o.). 4

8 A szülői ráfordítás már a megtermékenyítés pillanatától eltéréseket mutat. Trivers (1970 id Miller, 2006) szerint, ha a szülői beruházás szemszögéből vizsgáljuk a petesejtet, illetve a spermiumot, már ez is magyarázhatja a férfiak és nők közötti stratégiai különbséget. A nőknek egy petesejt megérlelése sokkal többe kerül, mint a férfiaknak a spermium előállítása (a petesejt az első időkben táplálékul is szolgál, míg a spermium tulajdonképpen csak egy DNS-csomag), így a petesejt lesz a szaporodást korlátozó erőforrás. A terhesség és a szoptatás további, főleg biológiai költséget jelent a nő részéről, amivel a beruházási olló még szélesebbre nyílik. A férfi szaporodási sikere legalábbis a fogamzásgátlást feltalálása előtt korlátlanul nőtt azzal, hogy minél több potenciálisan termékeny nővel teremtett szexuális kapcsolatot. Ez az ún. R-stratégia, vagyis sok utód kevés szülői ráfordítással. A fent bemutatott beruházási olló miatt a nő szaporodási sikere akkor növekszik, ha olyan férfitől vállal utódot, aki minél fittebb és minél több szülői befektetést hajlandó a nő rendelkezésére bocsátani. Ez a K-stratégia: kevés utód sok szülői ráfordítással (Bereczkei, 2002; Miller, 2006), amelyet leginkább a monogámia támogat. Hrdy (1999, id Miller, 2006) szerint a nők öröklötten rendelkeznek szellemi és fizikai adaptációkkal, amelyekkel gyermekeiket felnevelhetik akár a férfi segítsége nélkül is, de azért az általuk biztosított kényelem és könnyebb megélhetés mindig nagyra értékelt volt, hiszen a férfi által biztosított erőforrások növelik a nők K-stratégiájának a sikerességét. Miller (2006) ennél tovább megy, és azt állítja, hogy az emberi jóság is egy fittségjelző, amelynek rejtett evolúciós értéke egy olyan szaporodási előny, amit a partnerválasztással értünk el. Azzal, hogy elődeink vonzódtak a bátor, becsületes, jó modorú egyénekhez, akik rendelkeztek azzal a képességgel, hogy önzetlenül segítsék párjukat és azok gyermekeit (akár közös, akár nem), tulajdonképpen előnyben részesítették az erkölcsös viselkedést. Ezzel olyan szelekciós nyomást gyakoroltak e tulajdonságra, amelynek hatására e vonás beépült mindkét nem ösztönvilágába és fittségjelzővé vált. A fajfenntartás szempontjából tehát a cél az összesített rátermettség növelése, melynek leghatékonyabb eszköze a megfelelő partnertől a megfelelő időben vállalt utód és annak megfelelő gondozása (Bereczkei, 2003; Szendi, 2002). A tradicionális, az iparosodást megelőző társadalmaknál a vagyon és a státusz individuális differenciáltsága a szaporodási siker különbségeiben mutatkoztak meg. Korunk nyugat-európai társadalmaiban azonban ez a korreláció nem pozitív, hanem gyakran pont ellenkező irányú, tehát úgy tűnik, a korábban szelektíve előnyös viselkedési stratégiák maladaptívvá váltak. Az evolúciós megközelítés ezt 5

9 azzal magyarázza, hogy az élőlények célja nem a közvetlen szaporodási siker, hanem a hosszú távú, azaz az erőforrásoknak a megszerzése és átörökítése, amely által nagyobb valószínűséggel tudja biztosítani a genetikai képviseletet (Bereczkei, 2003). Erre a nagyfokú anyagi biztonság megteremtésére pedig azért van szükség, mivel a gyermeknevelés költségei nagyon megnövekedtek, ráadásul a nukleáris családok nélkülöznek egy nagyon fontos erőforrást, a személyes támogatások és szolgáltatások rendszerét, azaz a rokoni-vérségi csoportok szupportját (Turke, 1989, id Bereczkei, 2003). Az evolúciós antropológusok ezért úgy vélik, hogy a fertilitási mintázat megváltozása mögött egy trade-off mechanizmus áll, miszerint a mennyiségről a minőségre kapcsoltunk át, azaz több erőforrással, kevesebb de jobb minőségű utóddal biztosítjuk fajunk fennmaradását. Perusse (1993, id Bereczkei, 2003) szerint a szaporodási és együttélési stratégiák megváltozásában a fogamzásgátló tablettáknak és a (szociális) monogámia intézményének is szerepe van. A fogamzásgátló gyógyszerek következményeként ma már az R-stratégia nem növeli a szaporodási sikert, ugyanakkor segítségével a szexuális örömszerzés, mint motiváció elválik a szaporodás következményeitől. Ezzel párhuzamosan az intézményes monogámia megakadályozza a magas státusú férfiakat abban, hogy erőforrásaikat nagyszámú feleség birtoklásán keresztül fordítsák át szaporodási sikerük növelésébe (138. o.). Kinsey negyed évszázaddal ezelőtti kutatásaiból tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a férfiak 50%-a, míg a nők 25%-a legalább egyszer elkövette a házasságtörés bűnét (Bereczkei, 2003). A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy férfiak esetében leggyakrabban a félrelépés oka a szexuális változatosság iránti szükségelt volt, míg a nőknél általában a törődés és figyelem iránti igény, így a nők esetében gyakrabban is fennállt egy hosszabb távú kapcsolat lehetőségének reménye a légyottokban, amelynek következtében gyakoribbak is voltak a válások. Ha ezeket az evolúciós magyarázatokat összegezzük, akkor felmerülhetnek bizonyos kérdések korunk kapcsolattípusi preferenciáit illetően. Vajon a XXI. században az együttélés ugyanúgy biztosítja-e a trade-off mechanizmus (több erőforrás, kevesebb, jobb minőségű utód) hatékonyságát, mint a házasság, azaz az intézményesített monogámia? A nők részéről a K-stratégia továbbra is az egyetlen hatékony szülői ráfordítási stratégia, amivel élhetnek? Ha igen, akkor korunk gazdasági és társadalmi szerkezete és krízisállapota miatt vajon nehezebb-e számukra a megfelelő erőforrások biztosítása az utódok felnevelésére? Ha igen, akkor nagy valószínűséggel még fontosabb lehet számukra az anyagi biztonság megteremtése 6

10 a férfi segítségével, de akkor hogyan oldják fel az együttélés jogi hátteréből fakadó anyagi bizonytalanságot érintő félelmeiket? Vajon van-e szignifikáns különbség a házasság és az együttélés által biztosított anyagi biztonság megközelítésében a nemek között? A sémák, szkriptek szerepe a kognícióban A pszichológia kutatások egyik kitüntetett területe az ember kognitív folyamatainak feltérképezése, mint az észlelés, emlékezés és információ-feldolgozás mentális folyamatai, amelyekkel az egyén az információkat begyűjti, terveket készít, és problémákat old meg (Atkinson et al., 1997, 597. o.). Bartlett először 1932-ben Az emlékezés című könyvében fejtette ki azt az álláspontját, hogy az emberek új dolgokra a már létező struktúrák segítségével emlékeznek (Baddeley, 2005, 378. o.). Ezeket a struktúrákat nevezte sémáknak. Bartlett szerint a séma olyan szervezett struktúra, amely magában foglalja tudásunkat és elvárásainkat a világ bizonyos aspektusaival kapcsolatban (Baddeley, 2005, 378. o.). A modern sémaelméletek Bartlett elméletét fejlesztették tovább, ezek egyike Schank (1975) forgatókönyv-elmélete, amely szerint a társas életünk cselekvéseit és viszonyait nagyobb egységeket tömörítő, kognitív reprezentációk foglalják magukba, amelyek léte segíti a szociális kapcsolataink értelmezését és viselkedésünk alapjait adja (Baddeley, 2005). A legtöbb kutató a sémákról, forgatókönyvekről azt feltételezi, hogy azok a konkrét esetekről (kategória mintapéldányai) és a kategória általánosabb jelentéséről is tartalmaznak információegységeket, amelyek ráadásul életlen határvonalúak (Carver és Scheier, 2006). A sémák hatásai a mindennapi életünkben állandóan megmutatkoznak (Carver és Scheier, 2006): Megkönnyítik az új információ kódolását (párkapcsolati történések) Segítik a hiányzó információk kitöltését (akár adaptív, akár maladaptív) Új eseményekre automatikus érvényűek (sématartomány; alapértelmezés) Szelektív szűrői a kognitív folyamatainknak (mit észlelünk, mire emlékezünk, és hogyan értelmezzük azokat) Az utóbbi időkben egyre több kutató feltételezi azt is, hogy a sémák szerveződésében nagy szerepet kapnak az érzelmek is, amelyek kulcsingerként aktiválhatják a sémákat, forgatókönyveket, különös tekintettel az alapérzelmeket illetően (Carver és Scheier, 2006). Egyes elméleti szerzők a sémák és érzelmek kapcsolatának a kognitív folyamatokban betöltött 7

11 szerepét az evolúció felől közelítik, s azt vallják, hogy ez az összefonódás adaptív a túlélés szempontjából (Carver és Scheier, 2006). Byng-Hall (2003) családterápiás módszerét a családi szkriptek (forgatókönyvek) megváltoztatása és a családi kötődések átalakulása közti kölcsönhatásra alapozta. Tapasztalatai szerint a családi problémák gyökerei megtalálhatók a diszfunkciókat mutató családi szkriptekben. A terápiák során egyértelmű korrelációt vélt felfedezni az új forgatókönyvek kialakítása és a hozzájuk tartozó viselkedési mintázatok megváltozása, valamint a családterápiák sikeressége között. Byng-Hall (2003) családi szkriptnek tekintette a családtagoknak a családi szerepekkel szembeni közös elvárásait, amely kifejezést ő a több generációt átfogó kapcsolatokra használta. A szkriptek szcenáriókból (jellegzetes történések, viselkedések) állnak. A repliaktív szkriptek a családi szocializáció során öröklődnek, míg a korrektív szkriptekben a szülők módosítják saját szüleik forgatókönyveit. A korrektív szkripteknek a családon belüli ismétléséből pedig kialakulnak az improvizált szkriptek. A szkriptek gyermekkori kialakulására Stern általánosított interakció-reprezentáció (RIG hasonló epizódok alapján felépülő mentális reprezentációk) és a szelektív összehangolási elméletét (gyermek idomul a szülő róla alkotott képéhez) fogadja el, valamint kiemeli a szereptanulás (modell) fontosságát. Cramer pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermek új szereplő egy régi szkriptben (1992, id Byng-Hall, 2003, 32. o.), amely hatással van éntudatára és szociális viszonyaira. Úgy vélem, hogy az evolúciós programok mellett, a generációkon átívelő azonosulások (női, férfi, szülői szerepek, család mint intézmény funkciói stb.) kognitív és érzelmi lenyomatai is megtalálhatóak a sémákban (forgatókönyvekben, szcenáriókban stb.). Ezen sémák egymásba ágyazódása (pl. evolúciós szülői stratégiák, biztonság, szenvedély, hűség, nemi szerepek mint összetevők a kapcsolattípus sémákban) és az azonos tartalmak kölcsönös megengedése (ezen összetevők több séma egységei is lehetnek) adják a család szerkezetének egyes tudatos és tudattalan reprezentációit, s így a párkapcsolat típusára vonatkozó választási motívumokat. A családi szocializáció pedig biztosítja ezen sémák (repliaktív szkriptek), s így az értékek, hitrendszerek, világnézetek stb. generációrólgenerációra történő áthagyományozását. A kognitív sémák lényeges szerepét a kiegyensúlyozott családi élet megalkotásában és az identitás fejlődésének biztosításában nemcsak Byng-Hall terápiás megközelítése, hanem Young sématerápiája is alátámasztja. A módszernek a Young-féle Séma Kérdőív (1998) adja az alapját, amelynek segítségével 8

12 megtörténik a diszfunkcionális, torzított sémák beazonosítása, majd a terápia során azok megváltoztatása, hogy a páciens képes legyen tartós párkapcsolat kialakításra és fenntartására (Kozékiné Hammer és Iring, 2011). A sémák feltérképezése a Szemantikus Szelekciós Teszt segítségével A kognitív sémák mintázatának kutatására egy új módszer a Szemantikus Szelekciós Teszt (SST), amelyet Annematt Collot d Escury fejlesztett ki. Azért döntöttem ezen eszköz alkalmazása mellett, mert a műhelymunka keretein belül folytatott kutatásom (2009) eredményei meggyőztek arról, hogy segítségével jól értelmezhető és összetett képet lehet kapni az egyének fogalomalkotásáról, és ebből kifolyólag a kognitív reprezentációk összetételéről. A teszt standardizálása még folyamatban van, használatára Dr. Szabó Éva habil, egyetemi docens adott engedélyt, így ezen eszköz használata kísérleti jellegű. A teszt egyes fogalmak jelentését méri két szabadon választható dimenzió mentén sematikus ábrák segítségével. A sémáknak a Szemantikus Szelekciós Teszttel történő vizsgálatát véleményem szerint egyrészről Kelly (1955, id Forgács, 2002) személyes konstruktumok elmélete támasztja alá, amely szerint minden egyén a maga módján konstruálja és értelmezi a társas világot. Ennek értelmében az SST sematikus ábráinak választási mintája az egyén saját vonatkoztatási rendszerén belül értelmezhető személyes konstruktum (pl. a kígyó képét köti a szabadsághoz és az együttéléshez, de a házassághoz nem, ennek értelmében a szabadságot nem társítja a házassághoz). A teszt azonban ennél többet is tud, hiszen a személyes konstruktumokat, vonatkoztatási rendszereket egymással összehasonlíthatóvá teszi az ábraválasztások gyakorisága alapján, és ezzel lehetőséget teremt nemcsak az egyének kognitív sémájának megismerésére, hanem azok alapján a populációra jellemző sémamintázat feltárására is (pl. a férfiak jobban társítják a szabadságot az együttéléshez, mint a nők). Másrészről a kognitív reprezentációk természete teszi lehetővé az eszköz használatát, miszerint a sémák rögzített központi maggal és változókkal rendelkeznek (pl. elköteleződés), egymásba ágyazódnak (az elköteleződés része a házasság sémájának), egymást kölcsönösen nem kizáró információegységekből állnak (az elköteleződés egyszerre kötődhet a házassághoz és az együttéléshez is), különböző absztrakciós szinteken képviselik a tudást (konkrét, elvontfogalmak stb.) és aktív felismerési eszközök (Rumelhart és Norman, 1985, id Baddeley, 2005). 9

13 A magyar társadalom családszerkezete történelmi látcsövön keresztül Ha valamilyen társadalmi, lelki jelenséget tudományosan vizsgálunk, először mindig a tényekből, azaz statisztikai adatokból indulunk ki, hiszen pont ezek a számok segítenek abban, hogy a változásokra felfigyeljünk, és elkezdjük keresni az okokat, a várható következményeket. Ha a párkapcsolati szerkezetet akarjuk górcső alá venni, akkor a házasságok, élettársi kapcsolatok, válások és gyermekáldások számát, háztartások mintázatát számosítjuk ben a családok 87%-a valamilyen párkapcsolati formára alapult, 2005-ben ez az arány már alig haladta meg a 83%-ot. Magyarország a családi kapcsolatok formáját illetően a XX. század utolsó két évtizedét leszámítva a hagyománytisztelő országok közé tartozott, így a férfi és a nő házasságkötés nélküli együttélését szinte teljesen elutasította. Az utóbbi 30 évben azonban a családformák nagymértékű átrendeződést mutatnak hazánkban éppen úgy, ahogyan más európai országokban is. A párkapcsolatokon belül folyamatosan növekszik az élettársi kapcsolatok aránya, igaz ugyan, hogy a statisztikai adatok viszont arra engednek következtetni, a magyar társadalom alapegysége napjainkban is a házasság alapú családszerkezet. Az élettársi kapcsolatok száma 2005-re 5,5-szeresére, 62 ezerről 349 ezerre emelkedett 1970 óta. Az összes családon belüli arányuk ugyanezen időszak alatt 2,1%-ról 12,2%-ra, a (házas)páros típusú családok közötti részesedésük pedig 2,4%-ról 14,7%-ra nőtt (Központi Statisztikai Hivatal, 2005, Mikrocenzus). Nemcsak a házasságkötések száma mutat dinamikus csökkenést azonban, hanem a válások száma is rohamosan nő, hiszen míg ben , addig 2009-ben volt a lezárult házasságbontó perek száma. Az 1. melléklet Magyarország társadalmi szerkezetének statisztikai adatait (népesség családi állapot szerint között; a házasságkötések főbb mutatói között; a válások főbb mutatói között) tartalmazza. A házasságkötések és a válások mellet a családszerkezetnél a gyermekszületéseket is vizsgáljuk. Magyarországon is évek óta csökkenő tendenciát mutat a születések száma. Míg 1970-ben Magyarországon közel 152 ezer csecsemő született, addig 2009-ben már csak , ami közel 40%-os csökkenés (Központi Statisztikai Hivatal; január 10.). A születések számának csökkenése mellett azt is megfigyelték, hogy a szülő nők életkora kitolódott, a gyermekvállalási kedv csökkent, míg a meddőséggel küzdők aránya fokozatosan nő (Bernard és Krizsa, 2006; Kamarás, 2005). A gyermekre vágyó 35 év alatti párok kb

14 15%-a (Bernard és Krizsa, 2006), míg a 35 év felettiek 25%-a küzd a terméketlenség lelki és testi problémáival (Kennedy, 1998, id. Szendi, 2008). A közép-kelet európai országokban a házasságon kívüli gyermekvállalás drasztikusan megemelkedett, ezen országok közül Magyarország a 2,5-szeres (2- és 7-szeres mutatók skáláján) emelkedéssel azért nem tartozik a legérintettebb országok közé (Kamarás, 2005). A felsorolt család-, és ezáltal társadalomszerkezeti változások magyarázataként számos okot meg szoktak nevezni, mint például a szekularizáció (vallásosság és hit átalakulása), a nők tömeges munkavállalása, az emancipáció, a hagyományos értékektől, normáktól és nemi szerepektől való eltávolodás, az individualizmus terjedése, a korábbi anyagi, erkölcsi és szexuális kötöttségek alóli felszabadulás és a posztmaterialista és posztmodern értékeknek és életformáknak a terjedése (H. Sass, 1983; Van de Kaa, 2001, 2002, id Kamarás, 2005; Phillips, 2004). Phillips (2004) szerint a házassággal szemben támasztott igények, vagy ahogy H. Sass (1983) fogalmaz, a nemi szerepekről kialakult vélekedések különösen a nők részéről megváltoztak. Ezek a megváltozott elvárások már gyakoribb házassági konfliktusokhoz, különélésekhez vagy csak együttélésekhez vezettek és vezetnek. A házassági mozgalom általánosan használt mutatói (első házasságkötések arányszáma, életkor a házasságkötésnél/gyermekvállalásnál) alapján is markánsan érzékelhetőek a családszerkezeti változások. Az európai országokra jellemző, hogy 1990 és 2003 között emelkedett a házasságkötés életkora (Kamarás, 2005). Jelenleg Magyarországon, éppen úgy, ahogy a rendszerváltó országokban, magasabb életkorban (ahogy a nyugat-európai országokban is), de kevesebb házasság születik, mint a nyugati államokban (Kamarás, 2005). Ennek többféle magyarázatát is adták, részben az egyre elterjedtebb élettársi kapcsolatokkal, illetve a házasságkötések előtti együttélések időtartamának kitolódásával, a válsághipotézissel (súlyos társadalmi és gazdasági krízisekkel, amelyek lecsapódnak a demográfiai magatartásokban) és a kultúrszomjjal, ami alatt a továbbtanulási láz értendő. Mindent egybevetve tehát kitolódtak az önálló életkezdés és gyermekvállalás időpontjai, megváltoztak az életstratégiák, a célok preferencia-sorrendje, amelynek következtében ezekben az országokban is, és így hazánkban is egyre elterjedtebbek lettek a házasságon kívüli alternatív párkapcsolati formák, illetve az időzítési szándék megváltozásával a későbbi házasságkötések és gyermekvállalások (Gustafsson és Worku, 2005; Kamarás, 2005). 11

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés Budapesti CORVINUS Egyetem A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon Ph.D értekezés Szalma Ivett Budapest, 2011 Szalma Ivett A munkaerő-piaci

Részletesebben

Szél Bernadett. A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése

Szél Bernadett. A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése Szél Bernadett A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet Témavezető: Tardos Róbert (MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest) Szél Bernadett

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Dr. Visontai - Szabó Katalin

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Dr. Visontai - Szabó Katalin Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Dr. Visontai - Szabó Katalin A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái Doktori értekezés

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. HABIL. CSC. JÓZSA LÁSZLÓ, EGYETEMI TANÁR Eisingerné Balassa Boglárka

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Általános Gyógypedagógiai Intézet Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre Készítette: Halász Viola

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében Ph.D. értekezés Zsákai Szilvia

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Doktori (Ph.D.) értekezés Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Budapest 2007. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai

Részletesebben

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT*

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* Ez a tanulmány a házasság és az élettársi kapcsolat közötti választás meghatározóit vizsgálja az életútelemzések egyik speciális fajtájának,

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BRÁVÁCZ IBOLYA GÖDÖLLŐ 2015. 1 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

GYERMEKVÉDELEMBEN NEVELKEDETTEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ESÉLYEI

GYERMEKVÉDELEMBEN NEVELKEDETTEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ESÉLYEI Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok Studies in Child and Youth Protection GYERMEKVÉDELEMBEN NEVELKEDETTEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ESÉLYEI 2012 Rubeus Egyesület Rubeus Association GYERMEKVÉDELEMBEN NEVELKEDETTEK

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram DR. NAGY ÁGNES A CSALÁDI NAPKÖZI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE, MUNKAHELYTEREMTŐ SZEREPE,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám 135 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám Fôszerkesztô: CSÁNYI VILMOS E szám vendégszerkesztôje: PLÉH CSABA Vezetô szerkesztô: SZENTGYÖRGYI

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés NEHÉZSÉGEK A SZÜLŐVÉ VÁLÁS ÚTJÁN: A FÉRFIAK DEPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA NORMATÍV ÉS PARANORMATÍV KRÍZIS MENTÉN Almássy Zsuzsanna Debreceni Egyetem BTK 2014 NEHÉZSÉGEK A SZÜLŐVÉ VÁLÁS

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Doktori értekezés Ruzsicska Yvette A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Konzulens: Prof.Emer.Dr. Herczeg János DSc. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN Doktori (PhD) értekezés Martos Tamás Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Kopp Mária, DSc, egyetemi

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Iskolakultúra Online, 2, (2008) 119-140 Iskolakultúra Online A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Zsolnai Anikó Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1. Elméleti háttér:

Részletesebben