10. Vizin Gabriella: A serdülőkori szorongás gyakorisága, az intervenció lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. Vizin Gabriella: A serdülőkori szorongás gyakorisága, az intervenció lehetőségei"

Átírás

1 10. Vizin Gabriella: A serdülőkori szorongás gyakorisága, az intervenció lehetőségei az életben a legnehezebb az a rövid korszak, mikor a fiatal lélek a család, az iskola és a saját rabságából az önálló gondolkodásra és a szabadságra érik. (Móricz Zsigmond) A kamaszkor elbűvölően titokzatos időszak az ember életében. A gyermekkorból a felnőttkorba való átmenet folyamán megváltozik a test, a gondolkodás; a serdülő önmagáról, a világról, valamint ezek viszonyáról kezd elmélkedni, teóriákat gyárt, ideálokat keres, barátkozik, átéli a szerelem első örömeit és kínjait, kipróbálja határait, képességeit, tulajdonképpen készülődik az önálló életre. Most magamba nézek, és látom énemet, ezt az erőtlen és céltalan valamit, ami engem tesz. Az én nem elég erős, pedig annak kell lennie, ismernie kell a célt, de nem ismeri. Az énem bizonytalan, túl sok tévedést és féligazságot ismer. Az én változik és erről nem tud. Keveset tud a valóságról és sokat az álmokról (J. D. 17 éves) (Cole és Cole, 1997, 624. o.). A serdülőkor kritikus periódus, fejlődési krízis, annak minden nyűgével, bajával. Ilyen krízisállapotban a serdülő kénytelen szembenézni a lélektani egyensúlyát veszélyeztető körülményekkel a gyermeki lét és felnőtt világ követelményeinek divergenciája -, ezek a körülmények számára mindennél fontosabbá válnak és ezt a helyzetet sem elkerülni, sem megoldani nem tudja szokásos, eddig bevált megküzdési eszközeivel (Caplan, 1964 / Bakó, 1996). A serdülőkori krízist Erikson identitáskrízisként írja le. Amennyiben a pszichoszociális fejlődés ezen stádiumának dilemmáját (identitás vagy szerepkonfúzió) kedvezően oldja meg a fiatal, akkor kialakít magáról, mint egyedi személyről egy egységes képet, azaz képessé válik meghatározni saját azonosságát (Atkinson et al, 1995). Mindez természetesen magában foglalja egy morális és egzisztenciális dilemma feloldását is, vagyis a serdülő sajátos értékrendet alakít ki és képes megragadni saját létének értelmét. A társadalmi elvárások szempontjából a kamasz feladata, hogy a felnőttség szerepét elsajátítsa, vagyis (1) a szexuális fejlődésben el kell érnie azt a fokot, amikor a kielégülés

2 legfőbb forrása a másnemű partnerrel történő nemi együttlét (a freudi genitalitás fázisa); (2) képessé kell válnia arra, hogy magának társat, érzelmeinek tárgyat a családon kívül találjon (szerelem); és végül (3) önállóvá kell válnia, valamint fel kell vállalnia a felelősséget tetteiért, döntéseiért (Vikár, 1980). A kamasz gyakran válik magányossá, álmodozik, fantáziál. Társas kapcsolatai megváltoznak, a kortárs csoportokat helyezi előtérbe, a felnőttek gondolkodását, viselkedését pedig elveti. Bírálja a felnőttek által kinyilvánított életbölcsességeket és még inkább a felnőttek ideáljai és viselkedése közötti ellentmondásokat, noha utánzásra érdemes modelleket, tisztelni való bálványokat keres. Az irodalom, a művészet és a vallás új jelentésekkel gazdagodnak és összevisszaságot okoznak a gondolkodásában. Elvont eszmék iránt kezd érdeklődni, követni kezdi őket, hogy megtalálja önmagát. (Gesell és Ilg, 1943 /Cole és Cole, 1997) Az ilyen összebogozódott lélek jó táptalaja a különféle, komoly devianciára is hajlamosító viselkedészavaroknak. Ezen konfúz állapotok természetesen nem feltétlenül kórosak, bár legtöbbjük kétségtelenül súrolja a patológia határait. Az egyik leggyakoribb, és ezzel együtt kellemetlen, elviselhetetlennek tűnő tüneteket okozó lelki jelenség serdülőkorban a szorongás, melynek mértéke észrevétlenül is átlépheti az imént említett patológiás határt. Szorongás esetén az egyén egy tényleges vagy vélt, személyét érintő károsodást anticipál (Freud, 1940), de úgy ítéli, aktuális megküzdési módjai elégtelenek a helyzet megoldásához. A szorongás természetesen lehet adaptív, facilitáló jellegű, például a jó értelemben vett vizsgadrukk, de legtöbb esetben gátló, bénító, úgynevezett debilizáló típusú, amely komoly diszkomfortérzéssel jár és az életminőséget számottevően rontja. A szorongásos kórképeknek a klinikumban számtalan, tüneti szintű megjelenési formáját különítik el, ugyanakkor néhány jellemző tünet az összes szorongás-formára igaz. A szorongásos kórképek vezető tünetei: állandó feszültség, visszahúzódás, rettegés a lehetséges büntetéstől vagy sikertelenségtől, pesszimizmus, imperativizmus, önbizalom hiánya, negatív önkép, teljesítménybeli elmaradások, kudarckerülő magatartás, testi tünetek (alvászavar, fejfájás, hasfájás, izzadás, arcpír, sóhajtozás, kényszeredett mosoly),

3 depresszív kognitív struktúra jellemzi (önmagára, világra, jövőjére és a másokhoz fűződő viszonyaira negatívan gondol) (Tringer, 1996). A szorongó serdülő állandó feszültségben él, retteg a lehetséges büntetéstől vagy sikertelenségtől, nem bízik magában, teljesítménye általában tényleges képessége alatt marad. Minden feladatot, amelybe a körülmények belesodorják, veszélyhelyzetként él át és tevékenysége kudarcát anticipálja (Ranschburg, 1995). Voltaképpen a generalizált szorongás tüneteit mutatja, gyakran a diagnosztikai kritériumok többségét kimerítve (DSM III R, 1991). A serdülőkori szorongás etiológiája meglehetősen összetett, bár jórészt a családi dinamikában ragadható meg. A korai szülő gyermek kapcsolatban kibontakozó nevelési attitűdök minősége alapvetően determináló faktor a szorongásos tünetek kialakulását illetően (Ranschburg, 1995). Itt elsősorban a hideg nevelői attitűdök elutasító légkörére kell gondolni, hiszen amennyiben a figyelmet és elismerést kereső gyermek mindezt nem kapja meg, haragot, ellenérzést, agressziót táplál a szülő iránt, mely gyakran autoagresszióban, önmaga leértékelésében ölt testet. Emellett lényeges tényező a serdülő érzelmi egyensúlyát elsősorban meghatározó reális és ideális énje közötti hasonlóság mértéke. Ha szüleivel való kapcsolata gyermekkorában harmonikus volt, kölcsönös szereteten és megértésen alapult, a serdülő az életvitel legfontosabb standardjai tekintetében a szülőt továbbra is modellként őrzi meg, illetve nem választ olyan ideált, aki ezektől a normáktól jelentősen eltér. Előfordul azonban, hogy a serdülő megtagadja gyermekkori identifikációs modelljét, szüleit és önmagát is leértékeli, és olyan ideált választ, akinek morális attitűdjei, egész szociális életvezetése a korábbi modellekétől gyökeresen különbözik. Amennyiben a serdülő olyan ideált választ, akinek életformáját, intellektuális és erkölcsi színvonalát eleve elérhetetlennek tatja, akkor saját értékét önmaga szemében még mélyebbre szállítja le, visszahúzódó lesz, tartós kapcsolatok teremtésére képtelen és betegesen magába mélyül (Ranschburg, 1995). Ezzel a problémával leggyakrabban azoknál a serdülőknél találkozunk, akiknek a szülei autokrata, agresszív nevelési elveket vallanak, és úgy vélik, a büntetés a legalkalmasabb módszer a gyermeki viselkedés irányítására. A tekintélyelvű nevelési stílus, a helytelen szocializációs hatások, a fiatal el nem fogadása, illetve a szülők türelmetlensége okozhat elsősorban generalizált szorongásos állapotokat (Szabó, 1998).

4 A generalizált szorongás miatt a kamaszok igen magas százalékban kellemetlen, elviselhetetlennek tűnő állapotban élnek, melynek szövődménye lehet depresszió, öngyilkosság vagy pszichoaktív szerek abuzusa (Andreasen és Black, 1997). A serdülőkori szorongás előfordulási gyakoriságát és etiológiáját Szabó Sándor és munkatársai vizsgálták meg kimerítően a 90-es évek közepén. Eredményeik azt mutatták, hogy a serdülőkorú fiúk közel 30%-a szorong, míg a lányok 419%-a érzi a generalizált szorongás tüneteinek több mint felét (Szabó, 1998). Kutatásom első szakaszában 1999-ben - az imént említett megdöbbentő arányok bizonyításán túl feltételeztem, hogy magasabb a szorongás gyakorisága városi (lakótelepi) fiatalok körében, mint falun, valamint magasabb az arány nyolcadik, mint hetedik osztályban. A hipotéziseimben megfogalmazott különbözőségek okát egyrészt a nagyvárosokban tapasztalható, oly sok lelki problémát okozó elidegenedésben, másrészt a nyolcadik osztályban körvonalazódó pályaválasztási dilemmában láttam. Felmérésemet Szegeden (107 fő) és Balástyán (61 fő), hetedik és nyolcadik osztályos általános iskolások körében végeztem kérdőíves módszerrel; a kérdőív a generalizált szorongásos zavar DSM III R ben megfogalmazott diagnosztikai kritériumait tartalmazta, dichotóm választás formájában. A felmérés eredményei alapján elmondható, hogy a falusi hetedik osztályosok 46,9%- a tekinthető generalizált szorongónak, míg 53,1%-a nem. Ugyanitt a nyolcadik osztályosok körében 55,2% volt a szorongó fiatalok aránya. Nem volt szignifikáns különbség a két osztály közti szorongás-gyakoriságot illetően. A városi hetedik osztályosok körében 44% volt a generalizált szorongók aránya, míg a nyolcadik osztályosok körében 59,6% volt ez az arány. Itt már szignifikáns különbség mutatkozott a szorongás kínzó tüneteinek jelentkezése tükrében az életkori differenciálást illetően. A falusi és városi eredményeket összehasonlítva nem volt jelentős különbség a szorongás megjelenésének gyakorisága tekintetében.

5 100% 80% 60% 40% Város Falu 20% 0% 7. oszt. 8. oszt. 1. Ábra. Városi és falusi serdülők szorongásgyakorisága A legtöbb serdülőkorú fiatal az általam vizsgált populációban megtörtént eseményeken gyakran rágódott, egyes helyzetekben bizonytalanság fogta el, valamint az igazát mindig határozottan védte, ellenkezőjéről nehezen volt meggyőzhető. A kutatásomban rendelkezésre álló adatok alapján láthatóvá vált, hogy valóban magas arányban jelentkezik serdülőkorban szorongásos zavar, valamint, noha valódi szignifikáns különbség nem minden esetben volt kimutatható, nyolcadikosok körében mégis valamivel gyakrabban találtam anxietásra utaló tüneteket. Ennek okaként a kamaszkori fejlődési krízisre rárakódó akcidentális krízist tartottam, vagyis a 14 éves korban a serdülő vállára nehezedő pályaválasztás dilemmája lehet felelős a szorongás megjelenésének nagyobb arányáért. Felmérésem második szakaszára 2008-ban került sor. Gyakorlati pszichológiai munkám során a XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadóban több száz gyermeknél diagnosztizáltam tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokat. Az esetek többségénél tapasztaltam okként vagy tünetként szorongást. A megfelelő prevenciós és intervenciós lépések alkalmazása révén (önismereti csoport, szorongásoldó kognitív és viselkedésterápiás csoportterápia, autogén tréning, egyéni gyermekpszichoterápiás módszerek) a gyermekek szorongásszintje lényegesen csökkent, életminőségük, iskolai teljesítményük javult. Ez a felismerés sarkallt arra az elhatározásra, hogy általános iskolások körében felmérjem a szorongásos tünetek megjelenésének gyakoriságát mind normál populációban, mind diagnosztizáltan tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek esetén. Emellett kutatásom további célja volt, hogy egyéb lelki problémákkal vessem össze a szorongás megjelenését és együtt-járásukat megvizsgáljam (interperszonális kapcsolatok zavara, agresszivitás, szomatizációs tünetek megjelenése, impulzivitás, maladaptív megküzdési módok alkalmazása).

6 Lényegesnek tartom, hogy szorongásos zavarok megelőzése vagy időben történő felismerése a patológiák és felnőttkori következmények tekintetében preventív értékű (Henderson, J., 2004, Jané-Llopis, E. és Anderson. P. 2006), valamint a hatékony prevenciós és intervenciós módszerek kidolgozása miatt szükséges az általános iskolás korosztály mentális állapotának felmérése, az esetleges protektív faktorok tükrében. Kérdőíves vizsgálatomat 57 fő általános iskolás 7. osztályos körében végeztem (átlagéletkor: 13,25 év, fiú: 34 fő, lány: 23 fő), osztályfőnöki óra keretében, 2 általános iskolában (sport-tagozatos és normál). Alkalmazott kérdőívek: Megküzdési Módok Kérdőív (Folkman és Lazarus, 1980, Kopp és Skrabski, 1995), Spielberger Állapot-Vonásszorongás Kérdőív (1973), Achenbach Gyermekviselkedési Kérdőív (1991). Hipotézisem szerint a szorongás gyakorisága normál általános iskolás gyermekpopulációban eléri a 30%-ot (Szádóczki, 2001, Szabó, 1998), diagnosztizálható szintű szorongásos zavar legalább 10%-ban valószínű. Emellett a szorongás megjelenésével korrelál: elégedettség/elégedetlenség a tanulmányi eredménnyel, sport (Pikó, 2002), egyéb szabadidős tevékenység, valamint a tanulási zavarok (Gyarmathy, 1998). Össz. Fiúk Fiúk Lányok Lányok minta (%) (%) Nem ,1% 12 52,2% szorong (49,1% ) Enyhe (30 ) ,2% 9 39,1% (38,6% ) Erős (38 ) ,7% 2 8,7% (12,3% ) Össz.: % % (100%) 1. táblázat: A szorongás gyakorisága normál gyermekpopulációban Eredményeim igazolták hipotézisemet, tehát szorongásos tüneteket mutat a Spielberger-féle Szorongás Kérdőívben (STAI) 30 vagy afölötti pontot ért el - a vizsgált gyermekek 38,6%-a,

7 diagnosztizálható szintű (STAI 38, vagy afölötti pontszám): 12,3%. Kimutathatóvá vált továbbá, hogy fiúk körében gyakoribb a szorongás, de nem szignifikánsan, valamint a szorongás negatívan korrelál a barátsággal. Ugyanakkor nincs korreláció a sporttal és az elégedettséggel a tanulmányi eredményt illetően. Mégis, aki szorong, inkább látja magát magatartási problémákkal küzdőnek. További hipotézisem volt, hogy a diagnosztizálható szintű szorongásos zavarok megjelenése korrelál több, más pszichés problémával. Így a a társas kapcsolatok zavarával (Tringer, 1996), figyelmi-koncentrációs problémákkal, egyéb patológiákkal gyermekkorban. Pearson-féle korrelációs vizsgálatot végeztem a megadott változók együttjárásának kimutatására, és a statisztikai elemzés eredménye a következőképpen alakult: A szorongás a figyelemzavarral (p=0,001) és az interperszonális problémákkal (p=0,013) is korrelál. A szorongás egyéb zavarokkal nem korrelál. A társkapcsolati zavarok együtt járnak a szomatikus zavarokkal. A sport negatívan korrelál a devianciákkal (p=0,011) és az agresszióval (p=0,026). Tehát szorongásos problémák esetén nagy valószínűséggel jelentkezik figyelemzavar is, mely az iskolai teljesítmény szempontjából központi jelentőségű, valamint társkapcsolati problémák is. Érdekes eredmény, hogy aki sportol, kevésbé mutatja deviancia vagy agresszió jeleit, ugyanakkor a sport a szorongás szintjét nem befolyásolja. Második felmérésemben kitértem arra is, vajon milyen protektív faktorokkal rendelkeznek a serdülők, valamint a szorongás diagnosztizálható szintjével bíró 13 évesek megküzdési stratégiái mennyiben különböznek a normál populációtól. Megküzdés (coping) minden olyan cselekvés vagy kognitív művelet, mely erőfeszítést jelent és melyet az egyén célirányosan és tudatosan alkalmaz stressz helyzet vagy szorongás megoldására (nem tudattalan elhárító mechanizmus). A megküzdésnek problémaközpontú és érzelemközpontú (Lazarus és Folkman, 1984) típusait különíthetjük el, annak függvényében, hogy a problémára fókuszáló, vagy az érzelmi feldolgozásra fókuszáló stílust alkalmazza-e az egyén. Oláh Attila (1993) szerint kétszintű kognitív kiértékelés zajlik a megküzdési folyamat során: Elsődleges értékelés (az egyén eldönti, hogy a helyzet jó vagy rossz) Másodlagos értékelés (ha rossz, az egyén eldönti meg tud-e vele küzdeni, vagyis a coping stratégiák felmérése történik).

8 Szorongás esetén az egyén a helyzetet rossznak találja, de úgy ítéli meg, aktuális megküzdési stratégiái elégtelenek ahhoz, hogy megküzdjön a helyzettel. Ebben az esetben a helyzet kontrollja alacsony, ami érzelemfókuszú megküzdési stílus megjelenésével jár együtt (Lazarus, 1993). Hipotézisem szerint a szorongó serdülők inkább érzelemközpontú megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Vizsgálati eredményeim szerint szorongás esetén jellemzőbb az érzelmi típusú megküzdés, mint a problémafókuszú, elsősorban a visszahúzódó megküzdési stratégia dominál. Mindez azt is jelenti, hogy a serdülők hajlamosak a problémahelyzeteket úgy ítélni, képtelenek azzal megküzdeni, ezért inkább visszahúzódóvá, elkerülővé válnak. Második felmérésem eredményeiből levonhatóvá vált az a következtetés, hogy a szorongásos tünetek gyakorisága a 13 éves korosztálynál magas. A sport agresszióban, a szakkörök látogatása és barátságok kialakítása szorongásban szerepel protektív faktorként, javítják a gyermekek mentális állapotát: sikerélmények, szociális kapcsolatok, megküzdés révén. A szorongás korrelál a figyelemzavar tüneteivel és a társas kapcsolatok zavarával (ez utóbbi a szomatikus tünetek megjelenésével is), melynek jelentősége a differenciáldiagnózisban, valamint a csoporttechnika alkalmazásában, mint hatékony intervenciós eszközben van. Emellett nyilvánvalóvá vált, hogy megküzdési stratégiák mobilizálására (probléma-fókusz) - mint pszichológiai protektív faktorokra szükség van az általános iskolás korosztálynál, különféle prevenciós beavatkozások révén, gondolva itt az iskolapszichológus által tartott tréningekre is. A modern társadalomban meglehetősen komplikált a kamaszok élete; az iskolai követelményeknek való megfelelés, a felgyorsult civilizációs nyomás, az elidegenedés katasztrofális méreteket öltött kiterjedése, a humánus megértés, odafordulás és támogatás hiánya mind-mind megbetegítő forrásként szerepelhetnek, melynek komoly pszichopatológiák kialakulása lehet a következménye. Úgy vélem, a szorongás csupán előszobája a súlyosabb kórképek (depresszió, személyiségzavarok, szuicidium, drogabuzus) megjelenésének. Éppen ezért válik szükségessé a célorientált intervenció és a prevenció, vagyis a különböző mentálhigiénés teamek által prezentált programok szélesebb körű elterjesztése, a családok lelki támogatása és a társadalom pszichológiai kultúrájának bővítése, elmélyítése.

9

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet Dr. Gádoros Júlia GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet I. A gyermek- és serdülőkor pszichiátriai epidemiológiája A gyermek és serdülőkorban a pszichiátriai betegségek és zavarok előfordulásának gyakorisága

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

MLSZ NUPI ZÁNKAI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TÁBOR 2006.

MLSZ NUPI ZÁNKAI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TÁBOR 2006. MLSZ NUPI ZÁNKAI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TÁBOR 2006. Pszichológiai mérések I. Összefoglaló tanulmány Készítette: Lukács Liza pszichológus, egyetemi tanársegéd 2006. július 18. TARTALOMJEGYZÉK I. Evési és

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA A zenei teljesítményszorongás és a szociális fóbia kapcsolatának vizsgálata. Témavezető: Dr. Szabó Pál

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

iskolakultúra 2012/4 tanulmány szemle kritika Zsolnai Anikó Kasik László Megküzdési stratégiák 8, 10 és 12 éves tanulók körében 3

iskolakultúra 2012/4 tanulmány szemle kritika Zsolnai Anikó Kasik László Megküzdési stratégiák 8, 10 és 12 éves tanulók körében 3 tanulmány Zsolnai Anikó Kasik László Megküzdési stratégiák 8, 10 és 12 éves tanulók körében 3 Horváthné Kállay Zsófia, Nádasi Zsófia, Gál Franciska, Kolumbán Erika, Benyovszky Andrea Doktori kutatások

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében Dr. PIKÓ BETTINA Szeged, 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 1. Bevezetés Az agresszió gyűjtőfogalom: motivációkat, gondolattartalmakat, érzelmeket és viselkedéseket ír körül,

Részletesebben

25. Vizin Gabriella: Szemelvények az iskolapszichológiából

25. Vizin Gabriella: Szemelvények az iskolapszichológiából 25. Vizin Gabriella: Szemelvények az iskolapszichológiából Az iskolapszichológusi tevékenység a tankötelezettség XIX. századi bevezetése után, hozzávetőleg a modern pszichológia térhódításával egy időben

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés NEHÉZSÉGEK A SZÜLŐVÉ VÁLÁS ÚTJÁN: A FÉRFIAK DEPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA NORMATÍV ÉS PARANORMATÍV KRÍZIS MENTÉN Almássy Zsuzsanna Debreceni Egyetem BTK 2014 NEHÉZSÉGEK A SZÜLŐVÉ VÁLÁS

Részletesebben

Dr. Pluhár Zsuzsanna

Dr. Pluhár Zsuzsanna A HELY ÉS A KÖRNYEZET JELENTŐSÉGE VÁROSI ISKOLÁSGYERMEKEK EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGÁBAN ÉS BETEGSÉGKÉPÉBEN Doktori értekezés Dr. Pluhár Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés összefüggéseinek empirikus vizsgálata Dr.

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Doktori értekezés Kissné Geosits Beatrix Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK PREFERENCIÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÉSZLELT SZÜLŐI NEVELŐI HATÁSOKKAL

MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK PREFERENCIÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÉSZLELT SZÜLŐI NEVELŐI HATÁSOKKAL MAGYAR PEDAGÓGIA 106. évf. 1. szám 43 62. (2006) MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK PREFERENCIÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÉSZLELT SZÜLŐI NEVELŐI HATÁSOKKAL Margitics Ferenc és Pauwlik Zsuzsa Nyíregyházi Főiskola, Pszichológia

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben