a.) Beruházási folyamat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a.) Beruházási folyamat:"

Átírás

1 SZ1 Építés, beruházás Rendszerezze az építmények létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos tevékenységeket! Mutassa be példával egy beruházás megvalósításának szerepl it és lebonyolításának folyamatát b.) Vállalkozási formák Ismertesse a vállalkozási formákat, jellemezze a jogi személységgel nem rendelkez vállalkozásokat! Melyek a vállalkozások beindításának feltételei, mi a marketing tevékenység? Építés beruházás: Immaterális javak megszerzése, tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, el állítása, meglév eszközök b vítése, átalakítása. Immaterális javak: nem anyagi eszközök, közvetlenül és tatosan szolgálják a vállalkozási tevékenységet (üzleti jogok, szellemi termékek) Beruházási folyamat: Döntés el készítés fejlesztési cél tervezés megvalósíthatósági tanulmány, kiviteli tervek megvalósítás kivitelezés - kivitelezés el készítése - építés kivitelezés - technológiai szerelés üzembe helyezés Beruházás csoportosítása: - jelleg szerint ( állományb vít ) - forrás szerint (saját forrású, hitel, egyéb) - rendeltetés szerint ( termel, vagy nem termel ) - döntési jogkör szerint ( kormányzat, önkormányzat, szövetkezet) - kormányzati beruházás ( intézményi) 1

2 b.) Vállakózás jellemz i: - anyagi haszonszerzés - gazdasági tevékenység - pénzügyi kockázat - nagyfokú önállóság Vállalkozási formák: - egyéni vállalkozás - társas vállalkozás Társas vállalkozás: - jogi személyiség2 társaságok - jogi személyiség nélküli társaságok jogi személyiség nélküli társaságok kkt: (közkereseti társaság) tagok lehetnek: - nem jogi személyek (két vagy több tag) T ke: pénz+apport nincs limit Felel ség: korlátlan Vezetés: minden tag Ellen rzés: taggy2lés Bt: tagok lehetnek: - nem jogi személyek T ke: pénz+apport nincs limit Felel ség: korlátlan Vezetés: minden beltag Ellen rzés: taggy2lés Egyéni vállalkozás, csak vállalkozói engedéllyel lehetséges - 18 évest betölti - Cselekv képes - Büntetlen el élet - Megfelel képesítéssel rendelkezik A vállalkozói igazolvány kiváltása a helyi okmányirodában történik( 10000Ft) illetékkel, majd kiváltás után APEH nél be kell jelenteni ahol adószámot, Tb számot kap a vállalkozó. Vállalkozó igazolvány tartalma: - név - lakcím - székhely - telephely - tevékenység 2

3 Marketing tevékenység: A piac egészének megismerése, átalakítása. A vállalkozás m2ködésének során a fogyasztó érdekeit és igényeit kell el térbe helyezni. 4P (product, price, promotion place) Price: árszerkezet. - haszon - járulékos költség - fix költség Árfajták: - haszonkalkulált - versenyár - diszkrét versenyár - vásárlócentrikus - lefölözött - bevezet - dömping Promotion (reklám) Reklám típusok: - márkareklám - cégreklám - termékcsalád reklám Reklámcélok: az érdekl dés és igény felkeltése, piacb vítés, forgalom növelése, fogyasztok tájékoztatása Place: (értékesítési lánc): Termel, nagykeresked, kiskeresked, fogyasztó 3

4 SZ2 M$szaki szabályozás, építési igazgatás Ismertesse az építésszabályozás célját, területeit, részletezze az országos és helyi szabályozás eszközeit. Fejtse ki melyek az építésigazgatás szervei, milyen feladatot látnak el az építési hatóságok b.) Üzleti terv Mutassa be az üzleti terc részeit. Melyek a gazdálkodás szempontjából fontos információk, amelyeket egy vezet felhasználhat a döntései során. Ismertesse a hitelfelvétel lehet ségeit. A szabályozás a m2szaki irányításnak az a módja a folyamat egyes jellemz it el írt értéken tartják, illetve el írt mértékben, ütemben változtatják. A szabályzás célja, hogy a megvalósuló épületek feleljenek meg: - Az élet az egészség, a vagyonvédelemmel kapcsolatok követelmények - a funkcióképes m2ködés követelményei - az épített emberi környezet társadalmilag elfogadott esztétikai követelménye A feladat tehát az hogy a követelményeket és szabályokat rögzítsenek. Melyek a társadalmi és egyéni védelmet szolgálnak az épít anyag és az épületek gyártása, el készítése, megvalósítása, üzemeltetése, vagy használata során. A m2szaki szabályozást törvénnyel, rendelettel és határozattal adják közre. M2szaki szabályozás Építési törvény Rendeletek (OTÉK) M2szaki el írások, Min ségbizt. szabványok rendszerek Szabvány: Olyan törvényes m2szaki el írás amely 1-1 termék méretére, gyártására, min ségére, jellemz ire, szállításának, csomagolásának módjára a megkívánt min ségi és m2szaki jellemz k mérésének és ellen rzésének módszereire vonatkozó követelményeket tartalmazza. M2szaki el írás: A m2szaki fejlesztési célkit2zések érvényre juttatása a célja. Kitérhet: szállításra, el állításra, szerelésre, méretezésre, építésre, biztonsági követelményekre is. Ezek az el írások eltérhetnek a szabványtól, de utalni kell, arra, hogy hol van az eltérés. 4

5 Építési igazgatás: Az építésügyi igazgatás államhatalmi szervek olyan tevékenysége, amely az építmények elhelyezésének, létesítésének és fenntartásának feltételeit és módozatait szabja meg, szükség esetén állami kényszerít eszközökkel szankcionál. Építésügyi feladatok ellátása: - országgy2lés - kormány - miniszter Az egyes feladatok ellátására a miniszter központi tervtanácsot hozhat létre a területi f építész területi tervtanácsot, mig az önkormányzat f építésze helyi tervtanácsot hozhat létre. 5

6 b.) A vállalkozás indításához célszer2 üzleti tervet készíteni. A siker esélyei nagymértékben megn nek egyalapos, jól megszerkesztett üzleti tervvel. A vállalkozás beindítása után id r l - id re újat kell készíteni, hiszen például a bankok hitelkérelem esetén üzleti tervet kémek, ezért célszer2 az indításnál úgy elkészíteni, hogy arra kés bb lehessen alapozni. Az üzleti terv készítésének céljai - A vállalkozások megfogalmazzák maguknak üzleti stratégiájukat Feltárni a vállalkozás problémás területeit - Kimutatni a vállalkozás er sségeit - Hitelképesség bizonyítása - A hosszabb távú tervezés megalapozása - Megteremteni a pénzügyi tervezés alapjait Az üzleti terv készítésének menete: 1. A bevezet oldalon kapjon helyet 1.1. A vállalkozás neve, címe, elérhet ségei, adó- és bankszámiaszáma 1.2. A cég tulajdonosának neve, címe, elérhet sége 1.3. A terv címe, az üzleti terv céljának pontos meghatározása, hogy miért íródott 1.4. A vállalkozás tevékenységi körének, profiljának rövid leírása 2. Összefoglalás 2.1. Az üzleti terv talán legfontosabb része, amely tartalmazza a terv minden fontosabb adatát, leírását, 3-6 oldalban 3. Megvalósíthatósági tanulmány 3.1. Konkurenciaelemzés Versenytársak elemzése A piac meghatározása, behatárolása Az iparág elemzése 3.2. A vállalkozás leírása A vállalkozás jellege Termékek, szolgáltatások leírása A cég szakmai háttere, a csapat bemutatása A vállalkozás mérete Az iroda és alkalmazottak bemutatása 3.3. Termelési, szolgáltatási terv Telephelyek bemutatása Gépek, berendezések, felszerelések ismertetése Alvállalkozók, beszállítók bemutatása 3.4. Marketingterv Marketing - mix (4P) Az ár, a termék, az eladás ösztönzése (reklám) Ellen rzés és korrekció lehet ségei 6

7 3.5. Szervezeti terv Tulajdonforma ' Tulajdonosok, f részvényesek A vezet i munkaköröket betölt k rövid szakmai életrajza Tervezett szervezeti átalakítások, b vítési tervek 3.6. Kockázatbecslés A vállalkozás gyenge pontjainak elemzése Bevezetend technológiák Váratlan eseményekre való felkészülés módjai 3.7. Pénzügyi terv Kiinduló és tervezett mérleg Nyereség-, és veszteségszámítás A meglév és szükséges források Cash - flow (készpénzforgalom elemzése) Fedezeti pont elemzése 4. Függelékek, mellékietek 4.1. Alapító okirat 4.2. El szerz dések, árajánlatok 4.3. Önéletrajzok 4.4. Propagandaanyagok, prospektusok, képek Hitelfelvétel: A vállalkozás m2ködése során beszélhetünk kiadásokról és bevételekr l. Ha a bevétel több mint a kiadás, akkor nyereségr l, ha a kiadás több, mint a bevétel, akkor veszteségr l beszélhetünk. Ha a kett egyenl, akkor nincs nyereség se veszteség (non-profit). Veszteség esetén hitelfelvétel történhet, amely lehet bels és küls. A pénzintézetek segítséget nyújtanak, a "hitelfolyósítás" szolgáltatásukkal. A hitelfelvétel lehet rövidtávú (átmeneti fizetési problémákra 1 éven belül-likviditás meg rzése) és hosszú távú (3-5 évre, beruházáshoz). Gazdálkodásnál figyelembe vett információk: - Anyaggazdálkodás az alapanyag beszerzési ára, tárolása - Gépgazdálkodás gépek maximális kihasználhatósága - Szállításgazdálkodás kivel szállítassanak saját maguk talán? - Munkaer gazdálkodás kivel dolgoztasson - Bérgazdálkodás bérrendszer kialakítása 7

8 SZ3 Tervezés, építési engedélyezési eljárás Ismertesse a tervezési tevékenység tartalmát, feladatait, feltételeit! Részletezze az építési tervek fajtáit és azok tartalmát. Egy családi ház példáján mutassa be az építési engedélyezési, és használat-bevételi eljárás folyamatát b.) Könyvvezetési kötelezettség Milyen bejelentkezési és könyvelési kötelezettségük van a vállalkozásoknak? Mit kell tartalmaznia egy ÁFA elszámoláshoz használt bizonylatnak? Mi a különbség a számla és a nyugta között? Tervez i jogosultság az 1997 év rendelet alapján Szervezeti keret: - gazdasági társaság is végezhet tervezést, de ebben az esetben a társaságot alapító okiratban, illetve annak tevékenységi jegyzékben szerepelnie kell. - magánszemély is végezhet amennyiben tervezésre jogosult. Tervezés személyi feltétele: - Magyar állampolgárság (tagja a Magyar Mérnöki Kamarának a magyar építész kamarának. - Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedéllyel rendelkezik - megfelel szakmai végzetség - (szakirányú egyetem végzetségnél 2 év gyak.) - (szakirányú f iskola végzetségnél 5 év gyak.) - Tervez i névjegyzékben szerepel - Tervez i névjegyzékb l törölni kell: - aki meghalt - aki kérte A tervez i névjegyzékben minden tervez nek saját tervez i fokozata van ( É1; É2; É3) A tervez felel sége: - A jogszabályok hatósági el írások betartása - gazdaságosság teljesség - szerz dés teljesítése - kivitelezés figyelemmel kisérése Épít ipari tervek fajtái: - vázlattervek, engedélyezési tervek, kiviteli tervek, megvalósítási tervek, típustervek, tanulmánytervek, épületgépészeti tervek, 8

9 Építési engedélyezési eljárás folyamata: Az elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellen rzési és kötelezési ügyekben, valamint a kiszolgáló út céljára történ lejegyzés és a telekalakítások engedélyezése tárgyában els fokon - kormányrendeletben meghatározott illetékességi területtel - a városi ('f városi kerületi) önkormányzat jegyz je jár el. Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárás lényege: Telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, b vítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszer2sítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradásához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához (a továbbiakban együtt: építési munka) a jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye szükséges. Az építésügyi hatóság engedélye feltételekhez köthet. Az engedélykérelem elbírálása során az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani. Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során érvényt szerez a jogszabályokban foglaltaknak és az építészeti m2szaki szakszer2ség követelményeinek. Biztosítja továbbá az eljárással érintettek és az eljárásban érdekeltek jogos érdekeinek védelmét. Az építési engedély a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró építési hatósságtól kell kérni. Ezen engedélyek nélkül nem lehet építeni. A kérelemhez mellékelni kell: - az építet építési jogosultságát igazoló okirata - az építési munka tervdokumentációja - a tervez i nyilatkozat (egyeztetés közm2vekkel) - érdekelt közm2vek és kéménysepr k nyilatkozata. - környezetvédelmi engedély Az építésügyi hatóságnak 60napon belül érdemi határozatott, kell hozni. Elutasítás esetén 15napon belül lehet fellebbezni. Az építésügyi hatósági ügyekben másodfokon a területileg illetékes megyei (f városi) közigazgatási hivatal jár el. A tervdokumentációk tartalma: - hiteles térképmásolat - helyszínrajz - tereprendezési terv - alaprajzok az összes szintr l - metszetek min. 2db - homlokzat az összes nézetr l - kertépítészeti terv - m2szaki leírás A határozatot kézbesítés utján közlik: - építtet vel - közvetlen telekszomszédokkal - tervez vel 9

10 - szakhatóságokkal, közm2vekkel Használatbavétel folyamata: Az építési engedéllyel felépített akkor vehet használatban, ha az már rendeltetésszer2 biztonságos használatra alkalmassá vált. Ennek megállapítására a szakhatóságok bevonásával az építésügyi hatosság feladata. A használatbavételi engedélyhez csatolni kell: - a felel s m2szaki vezet nyilatkozatát - érintett közm2vek, és a kéménysepr k nyilatkozatát - a biztonságos használatra vonatkozó bizonyító szakvéleményeket A kérelmet a kiemelt építésügyi hatósági ügyeket intéz önkormányzat jegyz éhez kell benyújtani. A hatóság köteles meggy z dni: - az engedélyek, és a tervdokumentációnak megfelel en építették meg - a rendeltetésnek megfelel és biztonságos állapotban van. Az engedély megtagadható, ha ezek nem teljesülnek. Akár befejezetlen építkezésnél is adható engedély, ha van az építménynek rendeltetésszer2 és biztonságos használatra alkalmas a része, akkor ideglenes használatbavételi engedély adható. Az építésügyi hatóság a kézbesítés után értesíti: - építet t az ingatlan tulajdonosát - a felel s m2szaki vezet t - a szomszédos telkeket - a szakhatóságokat kedvez tlen határozat esetén 15napon belül lehet fellebbezni. b.) Bejelentkezési kötelezettség: - APEH felé, ahol adószámot, TB. számot adnak - Bankot kell választani - Illetékes kamaráknál be kell jelentkezni - Önkormányzatokhoz be kell jelentkezni Könyvelési kötelezettség: - egyszeres könyvvitel: a bevétel, és a költségnyilvántartás a pénztárkönyv vagy a naplóf könyv között választható (KKT, Bt,) - kett s könyvvitel: az eredményeket két helyen vezetik egyszerre eszközként, vagy forrás és bevételként kell rögzíteni (KFT, Rt, Kv) 10

11 Áfatörvény alapján a számlának a következ t kell tartalmaznia: - számla sorszáma - számla kibocsátó neve, címe adószáma - vev neve címe - teljesítés id pontja - fizetés módja, határideje - termék megnevezése, besorolása - termék mennyiségi egysége - a termék adó nélkül számított egységára - felszámított adó % os mértéke - az áthárított adó összege tételenként és összesen - számla végösszege - összesít % os mértéke, végösszeg számmal, végösszeg bet2vel Számla: az áruk nettó ára, és az ebb l adódó adókulcs segítségével meghatározott bruttó árat rögzíti. Névre szóló Nyugta: csak az ÁFÁ val növelt eladási árról készül, ÁFA elszámoláshoz nem lehet használni A számla tömböket a nyomtatvány boltokban lehet megvásárolni, adószámmal. A számlákat sorszámmal látták el, így csak sorrendbe lehet felhasználni, a rontott példányokat stornózni kell, és ezeket meg kell rizni 11

12 SZ4 Vállalkozásba adás, vállalkozási szerz3dés Ismertesse, a beruházások vállalkozásba adását, az ajánlati felhívástól a szerz déskötésig. Részletezze az építési szerz dések fajtáit, mutassa be egyszer2 példával a szerz dés tartalmát b.) Vállalkozás megsz$nése A vállalkozás eredménye, problémái, eladósodás. Cs deljárás. Melyek a vállalkozás megsz2nésének módjai A szerz3dés általában A szerz désb l kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerz dés tárgya a szerz désben kikötött szolgáltatás, azaz, az a magatartás, amit a kötelezettnek a szerz dés teljesítése érdekében tanúsítania kell. A szerz dés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerz3dés létrejötte, a szerz3dési akarat és kifejezése A szerz dés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A felek akaratukat kifejezhetik szóban, írásban és ráutaló magatartással. A felek a szerz dés megkötésénél együttm$ködni kötelesek, és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerz déskötést megel z en is tájékoztatniuk kell egymást a megkötend szerz dést érint minden lényeges körülményr l. Szerz dés tartalma: - szerz d felek pontos megnevezése - szerz dés tárgya - teljesítés határideje - szolgáltatás ellenértéke Szerz dés létrehozása: - szerz dési ajánlat - ajánlattételre szóló felhívás Érvénytelenség A szerz dés akkor érvénytelen, ha nem alkalmas a kívánt joghatás kiváltására. Az érvénytelenségnek két nagy csoportja van, a semmisség és a megtámadhatóság. Semmisség A semmis szerz dés érvénytelenségére bárki határid nélkül hivatkozhat. A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. A semmis szerz dés a megkötésének idejére visszamen hatállyal érvénytelen, azaz az eredeti állapotot kell helyreállítani. 12

13 Fajtái: - A cselekv képtelen személy jognyilatkozata semmis. - A színlelt szerz dés semmis, - Semmis az a szerz dési nyilatkozat, amelyet a fél fizikai kényszer hatására tett meg. - A jogszabály alapján megszabott alakszer2ség hiánya is semmisségi ok. - Semmis az a szerz dés, amely jogszabályba ütközik, - Álképviselet esetében, ha valaki más nevében úgy tesz nyilatkozatot, hogy arra nem jogosult, vagy képviseleti jogkörét túllépi, a nyilatkozat érvénytelen a szerz dés semmis. - Uzsorás szerz dés esetében.. - A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerz dés semmis. Megtámadhatóság: Fajtái: - Tévedés esete. - Megtévesztés és fenyegetés esete. - Értékaránytalanság, vagy felén túli sérelem esete. - Általános szerz dési feltételek körében. Ha az általános szerz dési feltétel tisztességtelen, a kikötést a sérelmet szenved fél megtámadhatja. Jogszabály a szerz désre meghatározott alakot szabhat. Az alakiság megsértésével kötött szerz3dés semmis. A szerz3dés tartalma és tárgya Jogszabály meghatározhatja a szerz dés egyes tartalmi elemeit, és kimondhatja, hogy ezek a szerz désnek akkor is részei, ha a felek eltér en rendelkeznek. A szerz3dés módosítása A szerz dés módosítása az az akaratlagos magatartás, amely a felek akaratából a szerz dést valamely lényeges elemében megváltoztatja. Történhet: - Közös megegyezéssel - Egyezséggel - A bírói szerz3désmódosítás A szerz3dést biztosító mellékkötelezettségek A felek a szerz dési érdekük kielégítését további jogi eszközökkel igyekeznek biztosítani, hogy a szerz dés teljesedésének esélye maximális lehessen. A kötbér A kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felel3s, nem, vagy nem szerz3désszer$en teljesít. 13

14 Szerz3désszegések A szerz désszegések típusai: - a kötelezett késedelme, - a jogosult késedelme, - a hibás teljesítés, - a teljesítés megtagadása, - a teljesítés lehetetlenülése. A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késedelemb l ered kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében, elállhat a szerz3dést3l. A jogosult késedelme A jogosult késedelembe esik, ha - a szerz désszer2en felajánlott teljesítést nem fogadja el; - elmulasztja azokat az intézkedéseket vagy nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kötelezett megfelel en teljesíteni tudjon; - a nyugtát nem állítja ki, illet leg az értékpapírt nem adja vissza. A jogosult köteles megtéríteni a kötelezettnek a késedelemb l ered kárát, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A hibás teljesítés Olyan szerz dés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés id pontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerz désben meghatározott tulajdonságoknak. A kötelezett a hibás teljesítésért felel sséggel tartozik, ez a kellékszavatosság köre. A teljesítés lehetetlenné válása Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felel3s, a szerz dés megsz2nik. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a kötelezett felel3s, a jogosult a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a jogosult felel3s, a kötelezett szabadul tartozása alól, és követelheti kárának megtérítését. A teljesítés megtagadása Ha a kötelezett a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a jogosult választhat a késedelem és a lehetetlenülés következményeinek alkalmazása között. Építési szerz dés: A vállalkozó építési szerelési munka elvégzését, a megrendel a munka átvételét, és a díj kifizetését vállalja 14

15 Szerz dések fajtái: 1. El szerz dés: egy bizonyos id ben a felek szerz dést fognak kötni 2. Tervez i szerz dés: A vállalkozó (tervez ) m2szaki, gazdasági munkát vállal a megrendel pedig annak díját megtéríti Tervez i szerz dés tartalma: - szerz d felek adatai - szerz dés tárgya, m2szaki leírás - m2szaki, gazdasági megoldás - tervezés díja - teljesítés határideje - a létrehozandó építmény várható ára - egyéb fontos infók - aláírások 3. Tervez i m2vezet i szerz dések 4. F vállalkozói szerz dés 5. Alvállalkozói szerz dés 6. Szállítási szerz dések 7. Fuvarozási szerz dések 15

16 b.) Cs d: Ha a vállalkozás tartósan fizet képtelen, ami 90napon túlmegy, akkor indul a cs d. A cs deljárás megindítását kérheti a vállakózás tulajdonosa is. Öncs d esetén a hitelez kkel kell egyeztetni. Ekkor a cégbíróság kirendel egy cs dbíztost, aki felügyeli a törvényes lefolytatást. Adósok, hitelez k tárgyalnak egymással, ha születik megállapodás, akkor továbbra is fennmarad a vállalkozás, ha nem, akkor megsz2nik. A cs deljárás lényege, hogy a sikertelen vállalkozást újra talpra állítsák. Ha ez nem sikerült indul a felszámolási eljárás Vállalkozás megsz2nése: - Jogutód nélküli megsz2nés - Jogutódlás melletti megsz2nés Jogutód: Az a szervezet aki a megsz2nt szervezet minden kötelezettségét és követelését átveszi Jogutód nélküli megsz2nés A sikertelen cs deljárás után megindul a felszámolás, amit a hitelez kezdeményezhet. A hitelez ket sorrendbe állítják els az elmaradt bérek, majd az állam felé lév tartozások... majd a kielégítések végén jogutód nélkül megsz2nik a vállalkozás. A társaság vagyonáról végelszámolás készül a megsz2nést hivatalos helyen, közzéteszik, várják a hitelez ket, majd a vállalkozást a cégbíróságon kitörlik a maradék vagyont, felosszák. Jogutódlás melletti megsz2nés: Ha a vállalkozás tevékenységét más keretek között folytatják. Fajtái: - Egyesülés: Két vállalkozás összeolvadása egy harmadik céggé - Beolvadás: Egyik cég beolvad a másikba - Szétválás: Egy vállalkozásból több kisebb jön létre - Kiválás: Egy kis vállalkozás kiválik a nagyból - Átalakulás: Ha az eredeti cégforma megsz2nik A vállalkozás bármilyen módon megsz2nik a könyvelést le kell zárni könyvelés, vagyonfelmérés el kell készíteni. Tartozásokat le kell rendezni. 16

17 SZ5 Építési szervezetek, az építés irányítása Ismertesse az építés f bb vállalkozási formáit, az építési központi s helyszíni irányításának szervezeti felel ségi rendszerét. Részletezze az építésvezet és a m2vezet feladatait, kiválasztásának szempontjait b.) Vállalkozási szerz3dés Mutassa be a jogi személyiséggel rendelkez vállalkozási formákat, jellemezze azokat. Mit kell tartalmaznia egy vállalkozási szerz désnek Az építés f bb vállalkozási formái: - vállalti rendszer - gazdasági társaság - egyéni vállalkozás Irányítás feladata: piackutatás, szerz déskötések, értékesítés és árkialakítás, anyagbeszerzés... 17

18 b.) Vállalkozási formák: - egyéni vállalkozás - társas vállalkozás Társas vállalkozás: - jogi személyiség2 társaságok - jogi személyiség nélküli társaságok Jogi személyiség2 társaságok alapításakor legalább két tagnak kell alapítania alapító tagok lehetnek: - állam - jogi személyiség2 társaságok - természetes személyek Alapítást társasági szerz désben kell rögzíteni, melynek tartalma: - társaság neve - tagok neve - tevékenységi kör - társasági vagyon - társaság vezet i - nyereség feloszlás A szerz dést ügyvéddel kell készítetni, majd az adóhatósági bejelentkezés, és bankszámlanyitás, cégbíróság. A társaság az ügyvédi ellenjegyzéssel már el tárassággá válik, megkezdheti tevékenységét korlátozott jogkörrel. jogi személyiséggel rendelkez vállalkozási formák: - Kft - Rt - Kv Kft: tagok lehetnek: - természetes személyek - jogi személyek T ke: 1MFt+apport (össz 3MFt) Felel ség: korlátolt Vezetés: ügyvezet Ellen rzés: könyvvizsgálás Rt: tagok lehetnek: - természetes személyek - jogi személyek T ke: 10MFt+apport (össz 20MFt) Felel ség: korlátolt Vezetés: igazgatóság 18

19 Ellen rzés: könyvvizsgálás Kv. Közös vállalat tagok lehetnek: - jogi személyek T ke: pénz+apport nincs limit Felel ség: tagok, kezesek Vezetés: igazgató, igazgatótanács Ellen rzés: felügyel bizottság Vállalkozási szerz dés tartalma: - Szerz d felek megnevezése - Szerz dés tárgya - Teljesítés határideje - Ár megjelölése - Ködbér, szolgáltatások, ellen rzés, szavatosság - Aláírások 19

20 SZ6 M$szaki el3készítés, építésirányítás Mi a m2szaki el készítés? Ismertesse, feladatait a vállalkozói ajánlat el készítésében. Részletezze az építés m2szaki vezet jének a kivitelezés el készítésével összefügg feladatait b.) Hitel, törlesztés Ismertesse egyszer2 példával a vállalkozás hitelfelvételének lehet ségeit, mutassa be a kamat és a törlesztés meghatározását M2szaki el készítés, építésirányítás: azon vállalti folyamatok összességét jelenti amelyeknek állja az építkezés megvalósításához szükséges m2szaki feltételek meghatározása Célja: a kivitelezés beindításához a kivitelez szerv kifogástalan, és teljes m2szaki és szervezési dokumentáció birtokában legyen. Folyamata: - Tervdokumentáció felülvizsgálata - Gazdasági szempontok és feltételek vizsgálata - Ár felülvizsgálata, áralku lebonyolítása - Organizációs el készítés - Az alvállalkozó, és a szállítói igények bonyolítása - Kivitelezési szerz dést megel z tárgyalások - Kivitelezési szerz dés megkötése - Építési üzem ell. Kivitelezési szervezés - Tervdoksik átalakítása építési folyamatnak megfelel en. - Az el írások betartatása b.) A hitelkérelem az üzleti tervben (pénzügyi terv) egy melléklet. Tartalma: 1. Tájékoztató az igényt benyújtóról - Név, cím - Kezesként szerepl személy neve, címe - Leend adós szervezet neve, címe - Adós jogi formái, tulajdonosok - Cégbejegyzés várható id pontja - Tevékenységi kör - Kezesként szerepl folyószámlát vezet bank és szla. száma 2. Kért hitel - Kért hitel pénzneme, összege - Hitel felvétel id pontja - Hitel célja - Hitel lehívásának módja, id pontja, visszafizetésének ütemezése 20

21 3. Hitelképesség bizonyítása - Induláskori vagyoni helyzet - Saját t ke - Cég tulajdonainak száma - Befektetett és forgó eszközök összetétele - El zetes jövedelmi terv - Eszköz forrás kimutatás - Vagyon várt alakulása - Cash flow (pénzforgalom) - Más banknál fennálló hitelek összege, lejárata 4. A kért hitel fedezetül szolgáló biztosítékok - Mobilizálhatónak ítélt állóeszközök - Kintlév ségek - Szabad rendelkezés2 teherhordó ingatlanok - Zálogjog a törlesztés befejezéséig 21

22 SZ7 Költségvetési kiírás Ismertesse a költségvetési kiírás és az építési költségvetés fogalmát, szerepét! Részletezze a tételes költségvetés készítésének menetét, eszközeit. b.) Éves beszámoló Ismertesse a vállalkozás éves beszámolójának készítését, a mérlegkészítés, eredmény-kimutatás tartalmát A költségvetési kiírás A költségvetés fogalma: a m2szaki tervek alapján készített olyan tervirat, amely a munka m2szaki, mennyiségi és min ségi meghatározásait tartalmazza, valamint a munka árának meghatározására szolgál. Alapadatok, segédletek - M2szaki tervek, m2szaki leírás - Az építési helyszín ismerete - Az organizációs helyszínbejárás jegyz könyve - Segédletek (ÉMIR, FÉMIR, ÉMISZ) ÉMIR: új építményekre FÉMIR: felújításra ÉMISZ: m2szaki szövegkiírási gy2jtemény A norma általános el írást, szabályt, követelményként megszabott mértéket jelent. Beszélhetünk: anyag-, id - és munkanormáról + gépteljesítményr l!! A normaadatok munkanemi tételekre készülnek!! A költségvetési jelz3szám 42-02':" 003 Els számpár: munkanem, fejezet Második számpár: tételcsoport Harmadik számpár: tételszám, a választéktói függ A költségvetés felépítése 1. Szöveges kiírás 2. A munka árának megalapozása - Önköltség számítás rendje szerint - Figyelembe kell venni a piaci viszonyokat, a megrendel külön igényeit és az anyagköltségek alakulását 22

23 Mennyiség számolása A tervekr l közvetlenül leolvashatók, vagy ha nem, akkor idomtervet, méretkimutatást, méretszámítást kell elkészíteni. Idomtervnél a szerkezetet mértani idomokra bontjuk fel, ennek segítségével készül a méretkimutatás.. Az idomterv a tételekhez kapcsolódó mennyiségek, kiszámítását segíti el. Általában önálló idomterv szükséges a következ munkákra: dúcolás, szádfalazás, fold- és sziklamunka, síkalapozás, falazás. Külön idomterv nélkül számítható a következ munkák mennyisége: 1. Szivárgó építés, alapcsövezés 2. Mélyalapozás 3. Vb munkák, helyszíni betonmunkák 4. Ácsmunka 5. Tet fedés, burkolás 6. Szigetelés 7. Közm2csatorna, épületgépészet Az építmények külön költségei: ezeket a költségeket az összesít I f összesít külön költségek sorában ken felt2ntetni! Egyes tételekhez nem kapcsolhatók közvetlenül, csakis az egész építkezésre lehet vonatkoztatni! - Ideiglenes melléképítmények - Dúcolás, szádfalazás, cölöpözés - Zsaluzás, állványozás - Fajlagos és id arányos gép költség - Különleges körülmények többletköltsége - Munkahelyre település önköltsége Az egyes tételek anyagköltségének és díjának meghatározásához árelemzést kell készíteni. Az árelemzésben szerepl gépköltség azoknak a nagy érték2 gépeknek a költsége, amelyek teljesítményarányosan számolhatók el. A gépköltség tartalmazza: gépkezel i költség, üzemanyag, ken anyag, gépszállítás, szerelési költség, helyszíni mozgatás költsége, amortizációs költség Kv tételsz ám 1 Munka megnev ezése síkalap ozás 2,,,,,,,,,,,,,... 3 Idomjel egysé g Méret hossz Méret magasság Méret szélesség részmen nyiség A1 m , db ös sz 23

24 b.) A vállalkozás a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetér l évente beszámolót kell készítenie. - egyszer2sített éves beszámoló - éves beszámoló - összevont éves beszámoló - egyszer2sített mérleg A beszámolóknak tartalmazni kell a: - mérleget - eredmény-kimutatást - kiegészít mellékleteket Mérleg: dec.31 ig. meglév eszközöket, forrásokat mutatja be. Kétoldalú kimutatás mely az egyik oldalon az eszközöket a másik oldal a forrásokat mutatja ki. Eredmény - kimutatás: a vállalkozás mérleg szerinti eredmények, levezetését tartalmazza a kiegészít mellékletben a mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó szöveges kiegészít található Az egyszer2sített mérlegnél csak a mérleget, és az eredmény kimutatást kell készíteni. Az egyszeres könyvvitelhez kapcsolódik. Üzleti jelentés: a vállalkozás jöv ére vonatkozó adatokat, terveket közölnek. 24

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42

Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata:

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: 1. Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: - A vállalkozás fogalma - A vállalkozás jellemzői - A vállalkozás mérete - A tulajdonformák - A tevékenységi

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁK TECHNOLÓGIAI FOLYAMATÁNAK TERVEZÉSE

ÉPÍTÉSI MUNKÁK TECHNOLÓGIAI FOLYAMATÁNAK TERVEZÉSE ÉPÍTÉSI MUNKÁK TECHNOLÓGIAI FOLYAMATÁNAK TERVEZÉSE Azaz hogyan építsünk házakat? BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012/2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÉPÍTÉSI MUNKÁK épületek, építmények, vagy épületrészek

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

D O R O G Érkezett: év hó nap. Átvette:

D O R O G Érkezett: év hó nap. Átvette: D O R O G Érkezett: év hó nap Átvette: Helyi Ipar zési Adó BEJELENTKEZÉSI (Az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 16. -a, 19. -a, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján.)

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a kozármislenyi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 5. (1) A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben