a.) Beruházási folyamat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a.) Beruházási folyamat:"

Átírás

1 SZ1 Építés, beruházás Rendszerezze az építmények létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos tevékenységeket! Mutassa be példával egy beruházás megvalósításának szerepl it és lebonyolításának folyamatát b.) Vállalkozási formák Ismertesse a vállalkozási formákat, jellemezze a jogi személységgel nem rendelkez vállalkozásokat! Melyek a vállalkozások beindításának feltételei, mi a marketing tevékenység? Építés beruházás: Immaterális javak megszerzése, tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, el állítása, meglév eszközök b vítése, átalakítása. Immaterális javak: nem anyagi eszközök, közvetlenül és tatosan szolgálják a vállalkozási tevékenységet (üzleti jogok, szellemi termékek) Beruházási folyamat: Döntés el készítés fejlesztési cél tervezés megvalósíthatósági tanulmány, kiviteli tervek megvalósítás kivitelezés - kivitelezés el készítése - építés kivitelezés - technológiai szerelés üzembe helyezés Beruházás csoportosítása: - jelleg szerint ( állományb vít ) - forrás szerint (saját forrású, hitel, egyéb) - rendeltetés szerint ( termel, vagy nem termel ) - döntési jogkör szerint ( kormányzat, önkormányzat, szövetkezet) - kormányzati beruházás ( intézményi) 1

2 b.) Vállakózás jellemz i: - anyagi haszonszerzés - gazdasági tevékenység - pénzügyi kockázat - nagyfokú önállóság Vállalkozási formák: - egyéni vállalkozás - társas vállalkozás Társas vállalkozás: - jogi személyiség2 társaságok - jogi személyiség nélküli társaságok jogi személyiség nélküli társaságok kkt: (közkereseti társaság) tagok lehetnek: - nem jogi személyek (két vagy több tag) T ke: pénz+apport nincs limit Felel ség: korlátlan Vezetés: minden tag Ellen rzés: taggy2lés Bt: tagok lehetnek: - nem jogi személyek T ke: pénz+apport nincs limit Felel ség: korlátlan Vezetés: minden beltag Ellen rzés: taggy2lés Egyéni vállalkozás, csak vállalkozói engedéllyel lehetséges - 18 évest betölti - Cselekv képes - Büntetlen el élet - Megfelel képesítéssel rendelkezik A vállalkozói igazolvány kiváltása a helyi okmányirodában történik( 10000Ft) illetékkel, majd kiváltás után APEH nél be kell jelenteni ahol adószámot, Tb számot kap a vállalkozó. Vállalkozó igazolvány tartalma: - név - lakcím - székhely - telephely - tevékenység 2

3 Marketing tevékenység: A piac egészének megismerése, átalakítása. A vállalkozás m2ködésének során a fogyasztó érdekeit és igényeit kell el térbe helyezni. 4P (product, price, promotion place) Price: árszerkezet. - haszon - járulékos költség - fix költség Árfajták: - haszonkalkulált - versenyár - diszkrét versenyár - vásárlócentrikus - lefölözött - bevezet - dömping Promotion (reklám) Reklám típusok: - márkareklám - cégreklám - termékcsalád reklám Reklámcélok: az érdekl dés és igény felkeltése, piacb vítés, forgalom növelése, fogyasztok tájékoztatása Place: (értékesítési lánc): Termel, nagykeresked, kiskeresked, fogyasztó 3

4 SZ2 M$szaki szabályozás, építési igazgatás Ismertesse az építésszabályozás célját, területeit, részletezze az országos és helyi szabályozás eszközeit. Fejtse ki melyek az építésigazgatás szervei, milyen feladatot látnak el az építési hatóságok b.) Üzleti terv Mutassa be az üzleti terc részeit. Melyek a gazdálkodás szempontjából fontos információk, amelyeket egy vezet felhasználhat a döntései során. Ismertesse a hitelfelvétel lehet ségeit. A szabályozás a m2szaki irányításnak az a módja a folyamat egyes jellemz it el írt értéken tartják, illetve el írt mértékben, ütemben változtatják. A szabályzás célja, hogy a megvalósuló épületek feleljenek meg: - Az élet az egészség, a vagyonvédelemmel kapcsolatok követelmények - a funkcióképes m2ködés követelményei - az épített emberi környezet társadalmilag elfogadott esztétikai követelménye A feladat tehát az hogy a követelményeket és szabályokat rögzítsenek. Melyek a társadalmi és egyéni védelmet szolgálnak az épít anyag és az épületek gyártása, el készítése, megvalósítása, üzemeltetése, vagy használata során. A m2szaki szabályozást törvénnyel, rendelettel és határozattal adják közre. M2szaki szabályozás Építési törvény Rendeletek (OTÉK) M2szaki el írások, Min ségbizt. szabványok rendszerek Szabvány: Olyan törvényes m2szaki el írás amely 1-1 termék méretére, gyártására, min ségére, jellemz ire, szállításának, csomagolásának módjára a megkívánt min ségi és m2szaki jellemz k mérésének és ellen rzésének módszereire vonatkozó követelményeket tartalmazza. M2szaki el írás: A m2szaki fejlesztési célkit2zések érvényre juttatása a célja. Kitérhet: szállításra, el állításra, szerelésre, méretezésre, építésre, biztonsági követelményekre is. Ezek az el írások eltérhetnek a szabványtól, de utalni kell, arra, hogy hol van az eltérés. 4

5 Építési igazgatás: Az építésügyi igazgatás államhatalmi szervek olyan tevékenysége, amely az építmények elhelyezésének, létesítésének és fenntartásának feltételeit és módozatait szabja meg, szükség esetén állami kényszerít eszközökkel szankcionál. Építésügyi feladatok ellátása: - országgy2lés - kormány - miniszter Az egyes feladatok ellátására a miniszter központi tervtanácsot hozhat létre a területi f építész területi tervtanácsot, mig az önkormányzat f építésze helyi tervtanácsot hozhat létre. 5

6 b.) A vállalkozás indításához célszer2 üzleti tervet készíteni. A siker esélyei nagymértékben megn nek egyalapos, jól megszerkesztett üzleti tervvel. A vállalkozás beindítása után id r l - id re újat kell készíteni, hiszen például a bankok hitelkérelem esetén üzleti tervet kémek, ezért célszer2 az indításnál úgy elkészíteni, hogy arra kés bb lehessen alapozni. Az üzleti terv készítésének céljai - A vállalkozások megfogalmazzák maguknak üzleti stratégiájukat Feltárni a vállalkozás problémás területeit - Kimutatni a vállalkozás er sségeit - Hitelképesség bizonyítása - A hosszabb távú tervezés megalapozása - Megteremteni a pénzügyi tervezés alapjait Az üzleti terv készítésének menete: 1. A bevezet oldalon kapjon helyet 1.1. A vállalkozás neve, címe, elérhet ségei, adó- és bankszámiaszáma 1.2. A cég tulajdonosának neve, címe, elérhet sége 1.3. A terv címe, az üzleti terv céljának pontos meghatározása, hogy miért íródott 1.4. A vállalkozás tevékenységi körének, profiljának rövid leírása 2. Összefoglalás 2.1. Az üzleti terv talán legfontosabb része, amely tartalmazza a terv minden fontosabb adatát, leírását, 3-6 oldalban 3. Megvalósíthatósági tanulmány 3.1. Konkurenciaelemzés Versenytársak elemzése A piac meghatározása, behatárolása Az iparág elemzése 3.2. A vállalkozás leírása A vállalkozás jellege Termékek, szolgáltatások leírása A cég szakmai háttere, a csapat bemutatása A vállalkozás mérete Az iroda és alkalmazottak bemutatása 3.3. Termelési, szolgáltatási terv Telephelyek bemutatása Gépek, berendezések, felszerelések ismertetése Alvállalkozók, beszállítók bemutatása 3.4. Marketingterv Marketing - mix (4P) Az ár, a termék, az eladás ösztönzése (reklám) Ellen rzés és korrekció lehet ségei 6

7 3.5. Szervezeti terv Tulajdonforma ' Tulajdonosok, f részvényesek A vezet i munkaköröket betölt k rövid szakmai életrajza Tervezett szervezeti átalakítások, b vítési tervek 3.6. Kockázatbecslés A vállalkozás gyenge pontjainak elemzése Bevezetend technológiák Váratlan eseményekre való felkészülés módjai 3.7. Pénzügyi terv Kiinduló és tervezett mérleg Nyereség-, és veszteségszámítás A meglév és szükséges források Cash - flow (készpénzforgalom elemzése) Fedezeti pont elemzése 4. Függelékek, mellékietek 4.1. Alapító okirat 4.2. El szerz dések, árajánlatok 4.3. Önéletrajzok 4.4. Propagandaanyagok, prospektusok, képek Hitelfelvétel: A vállalkozás m2ködése során beszélhetünk kiadásokról és bevételekr l. Ha a bevétel több mint a kiadás, akkor nyereségr l, ha a kiadás több, mint a bevétel, akkor veszteségr l beszélhetünk. Ha a kett egyenl, akkor nincs nyereség se veszteség (non-profit). Veszteség esetén hitelfelvétel történhet, amely lehet bels és küls. A pénzintézetek segítséget nyújtanak, a "hitelfolyósítás" szolgáltatásukkal. A hitelfelvétel lehet rövidtávú (átmeneti fizetési problémákra 1 éven belül-likviditás meg rzése) és hosszú távú (3-5 évre, beruházáshoz). Gazdálkodásnál figyelembe vett információk: - Anyaggazdálkodás az alapanyag beszerzési ára, tárolása - Gépgazdálkodás gépek maximális kihasználhatósága - Szállításgazdálkodás kivel szállítassanak saját maguk talán? - Munkaer gazdálkodás kivel dolgoztasson - Bérgazdálkodás bérrendszer kialakítása 7

8 SZ3 Tervezés, építési engedélyezési eljárás Ismertesse a tervezési tevékenység tartalmát, feladatait, feltételeit! Részletezze az építési tervek fajtáit és azok tartalmát. Egy családi ház példáján mutassa be az építési engedélyezési, és használat-bevételi eljárás folyamatát b.) Könyvvezetési kötelezettség Milyen bejelentkezési és könyvelési kötelezettségük van a vállalkozásoknak? Mit kell tartalmaznia egy ÁFA elszámoláshoz használt bizonylatnak? Mi a különbség a számla és a nyugta között? Tervez i jogosultság az 1997 év rendelet alapján Szervezeti keret: - gazdasági társaság is végezhet tervezést, de ebben az esetben a társaságot alapító okiratban, illetve annak tevékenységi jegyzékben szerepelnie kell. - magánszemély is végezhet amennyiben tervezésre jogosult. Tervezés személyi feltétele: - Magyar állampolgárság (tagja a Magyar Mérnöki Kamarának a magyar építész kamarának. - Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedéllyel rendelkezik - megfelel szakmai végzetség - (szakirányú egyetem végzetségnél 2 év gyak.) - (szakirányú f iskola végzetségnél 5 év gyak.) - Tervez i névjegyzékben szerepel - Tervez i névjegyzékb l törölni kell: - aki meghalt - aki kérte A tervez i névjegyzékben minden tervez nek saját tervez i fokozata van ( É1; É2; É3) A tervez felel sége: - A jogszabályok hatósági el írások betartása - gazdaságosság teljesség - szerz dés teljesítése - kivitelezés figyelemmel kisérése Épít ipari tervek fajtái: - vázlattervek, engedélyezési tervek, kiviteli tervek, megvalósítási tervek, típustervek, tanulmánytervek, épületgépészeti tervek, 8

9 Építési engedélyezési eljárás folyamata: Az elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellen rzési és kötelezési ügyekben, valamint a kiszolgáló út céljára történ lejegyzés és a telekalakítások engedélyezése tárgyában els fokon - kormányrendeletben meghatározott illetékességi területtel - a városi ('f városi kerületi) önkormányzat jegyz je jár el. Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárás lényege: Telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, b vítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszer2sítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradásához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához (a továbbiakban együtt: építési munka) a jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye szükséges. Az építésügyi hatóság engedélye feltételekhez köthet. Az engedélykérelem elbírálása során az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani. Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során érvényt szerez a jogszabályokban foglaltaknak és az építészeti m2szaki szakszer2ség követelményeinek. Biztosítja továbbá az eljárással érintettek és az eljárásban érdekeltek jogos érdekeinek védelmét. Az építési engedély a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró építési hatósságtól kell kérni. Ezen engedélyek nélkül nem lehet építeni. A kérelemhez mellékelni kell: - az építet építési jogosultságát igazoló okirata - az építési munka tervdokumentációja - a tervez i nyilatkozat (egyeztetés közm2vekkel) - érdekelt közm2vek és kéménysepr k nyilatkozata. - környezetvédelmi engedély Az építésügyi hatóságnak 60napon belül érdemi határozatott, kell hozni. Elutasítás esetén 15napon belül lehet fellebbezni. Az építésügyi hatósági ügyekben másodfokon a területileg illetékes megyei (f városi) közigazgatási hivatal jár el. A tervdokumentációk tartalma: - hiteles térképmásolat - helyszínrajz - tereprendezési terv - alaprajzok az összes szintr l - metszetek min. 2db - homlokzat az összes nézetr l - kertépítészeti terv - m2szaki leírás A határozatot kézbesítés utján közlik: - építtet vel - közvetlen telekszomszédokkal - tervez vel 9

10 - szakhatóságokkal, közm2vekkel Használatbavétel folyamata: Az építési engedéllyel felépített akkor vehet használatban, ha az már rendeltetésszer2 biztonságos használatra alkalmassá vált. Ennek megállapítására a szakhatóságok bevonásával az építésügyi hatosság feladata. A használatbavételi engedélyhez csatolni kell: - a felel s m2szaki vezet nyilatkozatát - érintett közm2vek, és a kéménysepr k nyilatkozatát - a biztonságos használatra vonatkozó bizonyító szakvéleményeket A kérelmet a kiemelt építésügyi hatósági ügyeket intéz önkormányzat jegyz éhez kell benyújtani. A hatóság köteles meggy z dni: - az engedélyek, és a tervdokumentációnak megfelel en építették meg - a rendeltetésnek megfelel és biztonságos állapotban van. Az engedély megtagadható, ha ezek nem teljesülnek. Akár befejezetlen építkezésnél is adható engedély, ha van az építménynek rendeltetésszer2 és biztonságos használatra alkalmas a része, akkor ideglenes használatbavételi engedély adható. Az építésügyi hatóság a kézbesítés után értesíti: - építet t az ingatlan tulajdonosát - a felel s m2szaki vezet t - a szomszédos telkeket - a szakhatóságokat kedvez tlen határozat esetén 15napon belül lehet fellebbezni. b.) Bejelentkezési kötelezettség: - APEH felé, ahol adószámot, TB. számot adnak - Bankot kell választani - Illetékes kamaráknál be kell jelentkezni - Önkormányzatokhoz be kell jelentkezni Könyvelési kötelezettség: - egyszeres könyvvitel: a bevétel, és a költségnyilvántartás a pénztárkönyv vagy a naplóf könyv között választható (KKT, Bt,) - kett s könyvvitel: az eredményeket két helyen vezetik egyszerre eszközként, vagy forrás és bevételként kell rögzíteni (KFT, Rt, Kv) 10

11 Áfatörvény alapján a számlának a következ t kell tartalmaznia: - számla sorszáma - számla kibocsátó neve, címe adószáma - vev neve címe - teljesítés id pontja - fizetés módja, határideje - termék megnevezése, besorolása - termék mennyiségi egysége - a termék adó nélkül számított egységára - felszámított adó % os mértéke - az áthárított adó összege tételenként és összesen - számla végösszege - összesít % os mértéke, végösszeg számmal, végösszeg bet2vel Számla: az áruk nettó ára, és az ebb l adódó adókulcs segítségével meghatározott bruttó árat rögzíti. Névre szóló Nyugta: csak az ÁFÁ val növelt eladási árról készül, ÁFA elszámoláshoz nem lehet használni A számla tömböket a nyomtatvány boltokban lehet megvásárolni, adószámmal. A számlákat sorszámmal látták el, így csak sorrendbe lehet felhasználni, a rontott példányokat stornózni kell, és ezeket meg kell rizni 11

12 SZ4 Vállalkozásba adás, vállalkozási szerz3dés Ismertesse, a beruházások vállalkozásba adását, az ajánlati felhívástól a szerz déskötésig. Részletezze az építési szerz dések fajtáit, mutassa be egyszer2 példával a szerz dés tartalmát b.) Vállalkozás megsz$nése A vállalkozás eredménye, problémái, eladósodás. Cs deljárás. Melyek a vállalkozás megsz2nésének módjai A szerz3dés általában A szerz désb l kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerz dés tárgya a szerz désben kikötött szolgáltatás, azaz, az a magatartás, amit a kötelezettnek a szerz dés teljesítése érdekében tanúsítania kell. A szerz dés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerz3dés létrejötte, a szerz3dési akarat és kifejezése A szerz dés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A felek akaratukat kifejezhetik szóban, írásban és ráutaló magatartással. A felek a szerz dés megkötésénél együttm$ködni kötelesek, és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerz déskötést megel z en is tájékoztatniuk kell egymást a megkötend szerz dést érint minden lényeges körülményr l. Szerz dés tartalma: - szerz d felek pontos megnevezése - szerz dés tárgya - teljesítés határideje - szolgáltatás ellenértéke Szerz dés létrehozása: - szerz dési ajánlat - ajánlattételre szóló felhívás Érvénytelenség A szerz dés akkor érvénytelen, ha nem alkalmas a kívánt joghatás kiváltására. Az érvénytelenségnek két nagy csoportja van, a semmisség és a megtámadhatóság. Semmisség A semmis szerz dés érvénytelenségére bárki határid nélkül hivatkozhat. A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. A semmis szerz dés a megkötésének idejére visszamen hatállyal érvénytelen, azaz az eredeti állapotot kell helyreállítani. 12

13 Fajtái: - A cselekv képtelen személy jognyilatkozata semmis. - A színlelt szerz dés semmis, - Semmis az a szerz dési nyilatkozat, amelyet a fél fizikai kényszer hatására tett meg. - A jogszabály alapján megszabott alakszer2ség hiánya is semmisségi ok. - Semmis az a szerz dés, amely jogszabályba ütközik, - Álképviselet esetében, ha valaki más nevében úgy tesz nyilatkozatot, hogy arra nem jogosult, vagy képviseleti jogkörét túllépi, a nyilatkozat érvénytelen a szerz dés semmis. - Uzsorás szerz dés esetében.. - A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerz dés semmis. Megtámadhatóság: Fajtái: - Tévedés esete. - Megtévesztés és fenyegetés esete. - Értékaránytalanság, vagy felén túli sérelem esete. - Általános szerz dési feltételek körében. Ha az általános szerz dési feltétel tisztességtelen, a kikötést a sérelmet szenved fél megtámadhatja. Jogszabály a szerz désre meghatározott alakot szabhat. Az alakiság megsértésével kötött szerz3dés semmis. A szerz3dés tartalma és tárgya Jogszabály meghatározhatja a szerz dés egyes tartalmi elemeit, és kimondhatja, hogy ezek a szerz désnek akkor is részei, ha a felek eltér en rendelkeznek. A szerz3dés módosítása A szerz dés módosítása az az akaratlagos magatartás, amely a felek akaratából a szerz dést valamely lényeges elemében megváltoztatja. Történhet: - Közös megegyezéssel - Egyezséggel - A bírói szerz3désmódosítás A szerz3dést biztosító mellékkötelezettségek A felek a szerz dési érdekük kielégítését további jogi eszközökkel igyekeznek biztosítani, hogy a szerz dés teljesedésének esélye maximális lehessen. A kötbér A kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felel3s, nem, vagy nem szerz3désszer$en teljesít. 13

14 Szerz3désszegések A szerz désszegések típusai: - a kötelezett késedelme, - a jogosult késedelme, - a hibás teljesítés, - a teljesítés megtagadása, - a teljesítés lehetetlenülése. A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késedelemb l ered kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében, elállhat a szerz3dést3l. A jogosult késedelme A jogosult késedelembe esik, ha - a szerz désszer2en felajánlott teljesítést nem fogadja el; - elmulasztja azokat az intézkedéseket vagy nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kötelezett megfelel en teljesíteni tudjon; - a nyugtát nem állítja ki, illet leg az értékpapírt nem adja vissza. A jogosult köteles megtéríteni a kötelezettnek a késedelemb l ered kárát, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A hibás teljesítés Olyan szerz dés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés id pontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerz désben meghatározott tulajdonságoknak. A kötelezett a hibás teljesítésért felel sséggel tartozik, ez a kellékszavatosság köre. A teljesítés lehetetlenné válása Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felel3s, a szerz dés megsz2nik. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a kötelezett felel3s, a jogosult a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a jogosult felel3s, a kötelezett szabadul tartozása alól, és követelheti kárának megtérítését. A teljesítés megtagadása Ha a kötelezett a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a jogosult választhat a késedelem és a lehetetlenülés következményeinek alkalmazása között. Építési szerz dés: A vállalkozó építési szerelési munka elvégzését, a megrendel a munka átvételét, és a díj kifizetését vállalja 14

15 Szerz dések fajtái: 1. El szerz dés: egy bizonyos id ben a felek szerz dést fognak kötni 2. Tervez i szerz dés: A vállalkozó (tervez ) m2szaki, gazdasági munkát vállal a megrendel pedig annak díját megtéríti Tervez i szerz dés tartalma: - szerz d felek adatai - szerz dés tárgya, m2szaki leírás - m2szaki, gazdasági megoldás - tervezés díja - teljesítés határideje - a létrehozandó építmény várható ára - egyéb fontos infók - aláírások 3. Tervez i m2vezet i szerz dések 4. F vállalkozói szerz dés 5. Alvállalkozói szerz dés 6. Szállítási szerz dések 7. Fuvarozási szerz dések 15

16 b.) Cs d: Ha a vállalkozás tartósan fizet képtelen, ami 90napon túlmegy, akkor indul a cs d. A cs deljárás megindítását kérheti a vállakózás tulajdonosa is. Öncs d esetén a hitelez kkel kell egyeztetni. Ekkor a cégbíróság kirendel egy cs dbíztost, aki felügyeli a törvényes lefolytatást. Adósok, hitelez k tárgyalnak egymással, ha születik megállapodás, akkor továbbra is fennmarad a vállalkozás, ha nem, akkor megsz2nik. A cs deljárás lényege, hogy a sikertelen vállalkozást újra talpra állítsák. Ha ez nem sikerült indul a felszámolási eljárás Vállalkozás megsz2nése: - Jogutód nélküli megsz2nés - Jogutódlás melletti megsz2nés Jogutód: Az a szervezet aki a megsz2nt szervezet minden kötelezettségét és követelését átveszi Jogutód nélküli megsz2nés A sikertelen cs deljárás után megindul a felszámolás, amit a hitelez kezdeményezhet. A hitelez ket sorrendbe állítják els az elmaradt bérek, majd az állam felé lév tartozások... majd a kielégítések végén jogutód nélkül megsz2nik a vállalkozás. A társaság vagyonáról végelszámolás készül a megsz2nést hivatalos helyen, közzéteszik, várják a hitelez ket, majd a vállalkozást a cégbíróságon kitörlik a maradék vagyont, felosszák. Jogutódlás melletti megsz2nés: Ha a vállalkozás tevékenységét más keretek között folytatják. Fajtái: - Egyesülés: Két vállalkozás összeolvadása egy harmadik céggé - Beolvadás: Egyik cég beolvad a másikba - Szétválás: Egy vállalkozásból több kisebb jön létre - Kiválás: Egy kis vállalkozás kiválik a nagyból - Átalakulás: Ha az eredeti cégforma megsz2nik A vállalkozás bármilyen módon megsz2nik a könyvelést le kell zárni könyvelés, vagyonfelmérés el kell készíteni. Tartozásokat le kell rendezni. 16

17 SZ5 Építési szervezetek, az építés irányítása Ismertesse az építés f bb vállalkozási formáit, az építési központi s helyszíni irányításának szervezeti felel ségi rendszerét. Részletezze az építésvezet és a m2vezet feladatait, kiválasztásának szempontjait b.) Vállalkozási szerz3dés Mutassa be a jogi személyiséggel rendelkez vállalkozási formákat, jellemezze azokat. Mit kell tartalmaznia egy vállalkozási szerz désnek Az építés f bb vállalkozási formái: - vállalti rendszer - gazdasági társaság - egyéni vállalkozás Irányítás feladata: piackutatás, szerz déskötések, értékesítés és árkialakítás, anyagbeszerzés... 17

18 b.) Vállalkozási formák: - egyéni vállalkozás - társas vállalkozás Társas vállalkozás: - jogi személyiség2 társaságok - jogi személyiség nélküli társaságok Jogi személyiség2 társaságok alapításakor legalább két tagnak kell alapítania alapító tagok lehetnek: - állam - jogi személyiség2 társaságok - természetes személyek Alapítást társasági szerz désben kell rögzíteni, melynek tartalma: - társaság neve - tagok neve - tevékenységi kör - társasági vagyon - társaság vezet i - nyereség feloszlás A szerz dést ügyvéddel kell készítetni, majd az adóhatósági bejelentkezés, és bankszámlanyitás, cégbíróság. A társaság az ügyvédi ellenjegyzéssel már el tárassággá válik, megkezdheti tevékenységét korlátozott jogkörrel. jogi személyiséggel rendelkez vállalkozási formák: - Kft - Rt - Kv Kft: tagok lehetnek: - természetes személyek - jogi személyek T ke: 1MFt+apport (össz 3MFt) Felel ség: korlátolt Vezetés: ügyvezet Ellen rzés: könyvvizsgálás Rt: tagok lehetnek: - természetes személyek - jogi személyek T ke: 10MFt+apport (össz 20MFt) Felel ség: korlátolt Vezetés: igazgatóság 18

19 Ellen rzés: könyvvizsgálás Kv. Közös vállalat tagok lehetnek: - jogi személyek T ke: pénz+apport nincs limit Felel ség: tagok, kezesek Vezetés: igazgató, igazgatótanács Ellen rzés: felügyel bizottság Vállalkozási szerz dés tartalma: - Szerz d felek megnevezése - Szerz dés tárgya - Teljesítés határideje - Ár megjelölése - Ködbér, szolgáltatások, ellen rzés, szavatosság - Aláírások 19

20 SZ6 M$szaki el3készítés, építésirányítás Mi a m2szaki el készítés? Ismertesse, feladatait a vállalkozói ajánlat el készítésében. Részletezze az építés m2szaki vezet jének a kivitelezés el készítésével összefügg feladatait b.) Hitel, törlesztés Ismertesse egyszer2 példával a vállalkozás hitelfelvételének lehet ségeit, mutassa be a kamat és a törlesztés meghatározását M2szaki el készítés, építésirányítás: azon vállalti folyamatok összességét jelenti amelyeknek állja az építkezés megvalósításához szükséges m2szaki feltételek meghatározása Célja: a kivitelezés beindításához a kivitelez szerv kifogástalan, és teljes m2szaki és szervezési dokumentáció birtokában legyen. Folyamata: - Tervdokumentáció felülvizsgálata - Gazdasági szempontok és feltételek vizsgálata - Ár felülvizsgálata, áralku lebonyolítása - Organizációs el készítés - Az alvállalkozó, és a szállítói igények bonyolítása - Kivitelezési szerz dést megel z tárgyalások - Kivitelezési szerz dés megkötése - Építési üzem ell. Kivitelezési szervezés - Tervdoksik átalakítása építési folyamatnak megfelel en. - Az el írások betartatása b.) A hitelkérelem az üzleti tervben (pénzügyi terv) egy melléklet. Tartalma: 1. Tájékoztató az igényt benyújtóról - Név, cím - Kezesként szerepl személy neve, címe - Leend adós szervezet neve, címe - Adós jogi formái, tulajdonosok - Cégbejegyzés várható id pontja - Tevékenységi kör - Kezesként szerepl folyószámlát vezet bank és szla. száma 2. Kért hitel - Kért hitel pénzneme, összege - Hitel felvétel id pontja - Hitel célja - Hitel lehívásának módja, id pontja, visszafizetésének ütemezése 20

21 3. Hitelképesség bizonyítása - Induláskori vagyoni helyzet - Saját t ke - Cég tulajdonainak száma - Befektetett és forgó eszközök összetétele - El zetes jövedelmi terv - Eszköz forrás kimutatás - Vagyon várt alakulása - Cash flow (pénzforgalom) - Más banknál fennálló hitelek összege, lejárata 4. A kért hitel fedezetül szolgáló biztosítékok - Mobilizálhatónak ítélt állóeszközök - Kintlév ségek - Szabad rendelkezés2 teherhordó ingatlanok - Zálogjog a törlesztés befejezéséig 21

22 SZ7 Költségvetési kiírás Ismertesse a költségvetési kiírás és az építési költségvetés fogalmát, szerepét! Részletezze a tételes költségvetés készítésének menetét, eszközeit. b.) Éves beszámoló Ismertesse a vállalkozás éves beszámolójának készítését, a mérlegkészítés, eredmény-kimutatás tartalmát A költségvetési kiírás A költségvetés fogalma: a m2szaki tervek alapján készített olyan tervirat, amely a munka m2szaki, mennyiségi és min ségi meghatározásait tartalmazza, valamint a munka árának meghatározására szolgál. Alapadatok, segédletek - M2szaki tervek, m2szaki leírás - Az építési helyszín ismerete - Az organizációs helyszínbejárás jegyz könyve - Segédletek (ÉMIR, FÉMIR, ÉMISZ) ÉMIR: új építményekre FÉMIR: felújításra ÉMISZ: m2szaki szövegkiírási gy2jtemény A norma általános el írást, szabályt, követelményként megszabott mértéket jelent. Beszélhetünk: anyag-, id - és munkanormáról + gépteljesítményr l!! A normaadatok munkanemi tételekre készülnek!! A költségvetési jelz3szám 42-02':" 003 Els számpár: munkanem, fejezet Második számpár: tételcsoport Harmadik számpár: tételszám, a választéktói függ A költségvetés felépítése 1. Szöveges kiírás 2. A munka árának megalapozása - Önköltség számítás rendje szerint - Figyelembe kell venni a piaci viszonyokat, a megrendel külön igényeit és az anyagköltségek alakulását 22

23 Mennyiség számolása A tervekr l közvetlenül leolvashatók, vagy ha nem, akkor idomtervet, méretkimutatást, méretszámítást kell elkészíteni. Idomtervnél a szerkezetet mértani idomokra bontjuk fel, ennek segítségével készül a méretkimutatás.. Az idomterv a tételekhez kapcsolódó mennyiségek, kiszámítását segíti el. Általában önálló idomterv szükséges a következ munkákra: dúcolás, szádfalazás, fold- és sziklamunka, síkalapozás, falazás. Külön idomterv nélkül számítható a következ munkák mennyisége: 1. Szivárgó építés, alapcsövezés 2. Mélyalapozás 3. Vb munkák, helyszíni betonmunkák 4. Ácsmunka 5. Tet fedés, burkolás 6. Szigetelés 7. Közm2csatorna, épületgépészet Az építmények külön költségei: ezeket a költségeket az összesít I f összesít külön költségek sorában ken felt2ntetni! Egyes tételekhez nem kapcsolhatók közvetlenül, csakis az egész építkezésre lehet vonatkoztatni! - Ideiglenes melléképítmények - Dúcolás, szádfalazás, cölöpözés - Zsaluzás, állványozás - Fajlagos és id arányos gép költség - Különleges körülmények többletköltsége - Munkahelyre település önköltsége Az egyes tételek anyagköltségének és díjának meghatározásához árelemzést kell készíteni. Az árelemzésben szerepl gépköltség azoknak a nagy érték2 gépeknek a költsége, amelyek teljesítményarányosan számolhatók el. A gépköltség tartalmazza: gépkezel i költség, üzemanyag, ken anyag, gépszállítás, szerelési költség, helyszíni mozgatás költsége, amortizációs költség Kv tételsz ám 1 Munka megnev ezése síkalap ozás 2,,,,,,,,,,,,,... 3 Idomjel egysé g Méret hossz Méret magasság Méret szélesség részmen nyiség A1 m , db ös sz 23

24 b.) A vállalkozás a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetér l évente beszámolót kell készítenie. - egyszer2sített éves beszámoló - éves beszámoló - összevont éves beszámoló - egyszer2sített mérleg A beszámolóknak tartalmazni kell a: - mérleget - eredmény-kimutatást - kiegészít mellékleteket Mérleg: dec.31 ig. meglév eszközöket, forrásokat mutatja be. Kétoldalú kimutatás mely az egyik oldalon az eszközöket a másik oldal a forrásokat mutatja ki. Eredmény - kimutatás: a vállalkozás mérleg szerinti eredmények, levezetését tartalmazza a kiegészít mellékletben a mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó szöveges kiegészít található Az egyszer2sített mérlegnél csak a mérleget, és az eredmény kimutatást kell készíteni. Az egyszeres könyvvitelhez kapcsolódik. Üzleti jelentés: a vállalkozás jöv ére vonatkozó adatokat, terveket közölnek. 24

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Építési mûszaki ellenõri szakképzés

Építési mûszaki ellenõri szakképzés Építési mûszaki ellenõri szakképzés JOGI ISMERETEK TERC Sorozatszerkesztõ: Dr. Neszmélyi László okl. építõmérnök Szerzõ: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Dr. Csanádi Károly, 2008 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete

1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete 1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete A gazdasági vállalkozás fogalma : Gazdasági vállalkozáson olyan egyéni vagy társas szervezetet értünk, melynek a piaci környezetben önálló célja van,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y]

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] 2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 2 Tartalom I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 1.1. A piacgazdaság általános jellemzői 9 1.2. Az állam szerepe 9 1.3. A gazdaságpolitika fogalma

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben