9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2"

Átírás

1 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a foglalkoztatottság növelése és az orosházi álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése céljából, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendeletre (HL L 379., , o.), valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Orosháza város közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését. Ennek érdekében Orosháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) előnyöket kíván biztosítani ezen vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük elindítási vagy kezdeti működtetési költségeinek csökkentéséhez. 2. A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, feltéve, ha a vállalkozás létrehozására orosházi székhellyel, vagy telephellyel kerül sor, illetve a működő vállalkozás székhelye, vagy telephelye Orosháza közigazgatási területén van és a vállalkozás tevékenységét Orosházán folytatja. 3. Jelen rendelet alkalmazása során: a) vállalkozás: mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülő egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, közhasznú társaság és családi gazdaság, illetve családi gazdálkodó. b) KKV (mikro-, kis- és középvállalkozás): a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet, a továbbiakban 800/2008/EK rendelet) szóló, 800/2008/EK számú bizottsági rendelet I. mellékletében megállapított feltételeket teljesítő vállalkozás, c) egyéni vállalkozás: az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény 2. -ában meghatározott vállalkozás. d) gazdasági társaság: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 2. (2) bekezdésében meghatározott társaság. e) családi gazdaságon és családi gazdálkodón a évi LV. törvény 3. h) és i) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni, f) szövetkezet: a szövetkezetekről szóló évi X. tv. 7. -ában meghatározott szervezet. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 A május 01-től hatályos szöveg.

2 g) átlagos korrigált statisztikai létszám: a vállalkozás által kizárólag Orosháza város közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, az egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított éves átlagos statisztikai létszáma. Az egy évet el nem érő működés esetén a havi átlagos korrigált statisztikai létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai létszám az irányadó. h) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás. A támogatás forrása 4. A jelen rendelet rendelkezései alapján nyújtott támogatások forrásául Orosháza Város Önkormányzata mindenkori éves költségvetésében erre a célra elkülönített összeg, valamint a korábban nyújtott jelen rendelet szerinti támogatások jogsértés vagy támogatási szerződés megszegése miatti visszaköveteléséből származó összeg szolgál, a telekárkedvezmény kivételével. 5. (1) Az önkormányzat által e rendeletben meghatározott támogatásokat a vállalkozások pályázat útján, a telekárkedvezményt kérelem útján nyerhetik el. (2) A pályázatokat az önkormányzat képviselő-testületének címezve lehet benyújtani, melyek minden negyedév végén kerülnek elbírálásra. (3) A telekárkedvezmény iránti kérelmet az ingatlan értékesítése során kell a vállalkozásnak benyújtania. 6. A képviselő-testület soron következő zárt ülésén dönt a Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata figyelembe vételével a támogatás odaítéléséről. A pályázat, kérelem tartalma 7. (1) Minden benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell: a) a pályázó/kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, b) a létesíteni kívánt munkahelyek számát az átlagos korrigált statisztikai létszámhoz viszonyítva, és az igényelt támogatás összegét, c) a pályázat/kérelembenyújtás évét megelőző két lezárt pénzügyi év foglalkoztatási adatait, amennyiben a pályázó/kérelmező rendelkezik legalább két lezárt pénzügyi évvel; egy lezárt pénzügyi év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt pénzügyi év hiányában a pályázat/kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat, d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, e) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő vállalására vonatkozóan (mely minimum 3 év, maximum 5 év), 2

3 f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot, g) a pályázó/kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó/kérelmező kifejezetten hozzájárul a közölt adatainak a Polgármesteri Hivatal általi nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a Polgármesteri Hivatal közreműködésével a Pénzügyi Bizottság általi ellenőrzéséhez, h) a pályázat/kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a megelőző lezárt gazdasági év üzleti tervét és a megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves beszámolóval, i) a pályázati anyaghoz/kérelemhez csatolva írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó/kérelmező nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. tv. 6. -ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat/kérelem érvénytelen. (2) A pályázathoz/kérelemhez csatolni kell: a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján létrehozott és működtetett Egységes Munkaügyi Nyilvántartásból (továbbiakban: Nyilvántartás) történő, a ténylegesen foglalkoztatottak létszámára vonatkozó 30 napnál nem régebbi adatszolgáltatást, b) a pályázó/kérelmező írásos nyilatkozatát a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról, c) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a beruházást a pályázatot/kérelmet befogadó szerv által megküldött, a pályázó/kérelmező támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg. 8. A pályázó/kérelmező pályázatában/kérelmében kitérhet minden olyan körülményre - a 7. -ban foglaltakon túl -, amely megítélése szerint pályázatának/kérelmének kedvező elbírálását elősegítheti. A hivatkozott körülményt igazoló dokumentumokat csatolni kell. A támogatásból kizárás 9. Nem ítélhető meg támogatás egy vállalkozásnak, ha bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában meghaladná a eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. 10. Csekély összegű támogatás nem nyújtható az alábbi ágazatok vállalkozásai számára: a) 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak nyújtott támogatás; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak; c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékenykedő vállalkozásoknak, az alábbi esetekben: 3

4 ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, cb) illetve amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos tevékenységhez; e) az import áruk helyett hazai áru használatának elősegítésére; f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak; g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára; h) a nehéz helyzetben levő vállalkozásoknak. 11. Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a pályázat/kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali eljárás folyamata alatt a) csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, b) az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, aki engedélyét visszaadta, illetve azt bevonták, c) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van, d) helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett. e) egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett. f) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15 -ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor. g) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a munkahelyteremtés helye szerinti regionális munkaügyi központ illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 94/A-94/G. -a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni. h) amelynek tagja vagy tisztségviselője önkormányzat képviselő-testületének vagy bármely bizottságának tagja. i) amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a pályázó vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszámátcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között. Erre utal különösen, ha a jelen rendelet hatályba lépését követően a pályázó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte esetén telephelyét Orosháza város területén 4

5 megszüntette, vagy a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot. A támogatás igénybevétele 12. (1) A támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy Orosháza város közigazgatási területén fekvő székhelyén vagy telephelyén meghatározott számú - új munkahelyet hoz létre. (2) Jelen rendelet alkalmazásában új munkahelynek minősül a pályázat/kérelem benyújtását követően létesített új, a jelen rendeletben meghatározott mértékben támogatott olyan munkahely, melyet a munkavállaló a Munka Törvénykönyv (1992. évi XXII. törvény) hatálya alá tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő munkaviszonyban lát el. (3) A pályázó/kérelmező vállalja, hogy a pályázatban/kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új munkahelyet orosházi állandó lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált munkanélküliek/álláskeresők köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Orosházi Kirendeltsége igazoltan nem tud megfelelő - a benyújtott pályázatban/kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált orosházi állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti. (4) A pályázó/kérelmező köteles vállalni, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 5 évig Orosháza város közigazgatási területén tartja fenn a vállalkozás székhelyét, telephelyét. 13. (1) A rendeletben megfogalmazott feltételeket teljesítő vállalkozások részére a következő formákban nyújtható támogatás: a) ingatlan tulajdonjogának kedvezményes átruházása (továbbiakban: telekárkedvezmény), b) vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: forinttámogatás). (2) A helyi vállalkozások forinttámogatásának összege létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító munkahelyenként egyszeri ,- Ft, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és a ,- Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra. (3) A telekárkedvezmény az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésekor adható az ingatlan piaci árából, az átlagos korrigált statisztikai létszámhoz viszonyított többletmunkahelyen a kérelemben foglalkoztatni vállalt munkavállalónként a) az ipari park területén 1%, b) egyéb területen 0,5%. (4) A telekárkedvezmény nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 60 %-át, illetve a ,- Ft-ot. (5) A különböző formában nyújtott munkahelyteremtő támogatások együttesen is nyújthatók, amennyiben nem haladja meg a bármely forrásból nyújtott de minimis támogatás a (vagy szállítási ágazatban ) euró/ 3 pénzügyi év összeget, illetve kumuláció esetén a 15. (4) pontjában meghatározott intenzitást. 5

6 14. (1) A telekárkedvezmény biztosítására az ingatlan független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott értékén, illetőleg az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 3 alapján történő versenyeztetési eljárás során kialakult legkedvezőbb ajánlati ár figyelembevételével kerülhet sor. (2) A vevővel/nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére a munkahelyteremtő támogatás iránt benyújtott kérelmének elbírálását követően kerülhet sor. (3) A munkahelyteremtő beruházás megvalósulásának biztosítására az önkormányzat az adásvételi szerződésben öt évre a visszavásárlás jogát kiköti azzal, hogy visszavásárlás esetén a vételár a vevő által önkormányzat részére megfizetett támogatással csökkentett, kedvezményes vételár. 15. (1) Forinttámogatás esetén a támogatott vállalkozással az önkormányzat támogatási megállapodást köt. (2) A megállapodásnak/adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a munkahelyteremtés lényeges körülményeit, a vállalt határidőket, a jelen rendeletben foglaltak szerinti jogokat és kötelezettségeket. (3) A támogatási megállapodásban/adásvételi szerződésben rendelkezni kell a támogatott elszámolási, ellenőrzés biztosítási, esetleges fizetési kötelezettségéről, illetőleg a szerződésszegés következményeiről, továbbá utalni kell arra, hogy a nyújtott támogatás a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, továbbá hogy a támogatottnak a fenti támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10. év végéig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. (4) A kedvezményezett támogatási megállapodásban/adásvételi szerződésben nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. (5) Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást. A támogatás folyósítása 16. (1) A forinttámogatásban részesülő vállalkozás legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 napon belül köteles létrehozni és betölteni az új munkahelyet, kivéve, ha a képviselő-testület hozzájárult a munkahely betöltésére biztosított határidő meghosszabbításához. A támogatás folyósítása az önkormányzat likviditási helyzetétől függően a támogatási megállapodás aláírásának évében történik. (2) A telekárkedvezményben részesülő vállalkozás legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 2 éven belül köteles létrehozni és betölteni az új munkahelyet. (3) A forinttámogatás és telekárkedvezmény együttes biztosítása esetén az új munkahely létrehozására a (2) bekezdés az irányadó, a támogatás folyósítására pedig az önkormányzat likviditási helyzetétől függően a munkahely betöltése évében kerül sor. 3 13/2006.(IX.15.) Ö.r. számú rendelet 15. -a 6

7 17. Abban az esetben, ha a mindenkori éves költségvetésben elkülönített összeg kerete kimerül a pályázatok benyújtásának a lehetősége és elbírálása a következő olyan évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet hatálybalépéséig szünetel, amely évre vonatkozó költségvetésről szóló rendelet tartalmaz rendelkezést a vállalkozások jelen rendelet szerinti munkahelyteremtő támogatását célzó keret elkülönítéséről. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 18. (1) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését évente a Polgármesteri Hivatal közreműködésével a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. (2) A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani. (3) A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles folyamatos nyilvántartást készíteni a foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról azonnali tájékoztatást nyújtani az ellenőrzésre jogosult szervek részére. (4) A támogatott köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni a támogatás futamidejére vonatkozóan -, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben, a következőket tartalmazza: munkavállaló neve, személyi és születési adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), munkába állás időpontja, munkaügyi központ igazolása a kiközvetítésről. A támogatott a többletlétszámra vonatkozó külön munkaügyi nyilvántartást évente megküldi az önkormányzat részére. Az önkormányzat a megvalósult beruházást, illetőleg a többletlétszám meglétét jogosult a támogatott telephelyén is ellenőrizni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás 19. (1) Forinttámogatás esetén, ha a támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a támogatottat a jelen -ban foglalt szabályok szerint időtartam-, illetve létszámarányos egyösszegű - visszatérítési kötelezettség terheli. Az e - ban meghatározott visszatérítési szabályokat együttesen kell alkalmazni. (2) Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen rendeletben, illetve a megkötött támogatási megállapodásban foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben eleget a támogatásban részesített vállalkozás, a támogatott köteles a szabályos foglalkoztatás időtartamát és a foglalkoztatási kötelezettség arányát figyelembe véve a szabályos foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási összegen felüli támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten (időtartam-arányos visszatérítési kötelezettség). (3) Az önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden támogatott vonatkozásában támogatott munkahelyenként külön vizsgálja, illetve jogszabály- vagy szerződésszegés esetén külön állapítja meg. Amennyiben a vállalt átlagos korrigált statisztikai létszámhoz képest 0,01 1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-munkahely után kell teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész számú érték meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy további többlet-munkahely után járó támogatás összegével növekszik (pl. ennek megfelelően 1,01 értékelmaradás esetén 2 munkahely után kell teljesíteni a visszatérítési kötelezettséget) (létszámarányos visszatérítési kötelezettség). 7

8 (4) Amennyiben a támogatott székhelyét illetve telephelyét a támogatási megállapodás aláírásától számított 5 évig nem tartja fenn, a támogatott köteles a teljes támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten. 20. (1) Támogatott a jelen rendeletben foglalt, a betöltendő munkahelyek, illetve az átlagos korrigált statisztikai létszámtöbblet fenntartására vonatkozó kötelezettségét a pályázat alapján létrejött valamennyi új munkahely betöltésétől kezdve a pályázatban vállalt időszakban köteles teljesíteni. (2) Amennyiben támogatott önhibáján kívül nem tudja betölteni a pályázott munkahelyet/munkahelyeket, kérelmére a képviselő-testület a Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a munkahely betöltésére biztosított határidőt legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja, melynek eredménytelen leteltét követően támogatott a támogatás arányos visszatérítésére köteles. (3) A munkahely támogatott hibáján kívüli be nem töltésének minősül különösen az, ha az illetékes munkaügyi kirendeltség hivatalosan igazolja, hogy a támogatott által betölteni kívánt munkahelyre a Munkaügyi Központ Orosházi Kirendeltsége nem tud regisztrált munkanélkülit kiközvetíteni és támogatott helyi újságokban, illetve egyéb hirdetési felületeken megjelent, munkahely betöltésére vonatkozó hirdetésekkel igazolja, hogy minden lehetséges eszközt igénybe vett az munkahely betöltetése érdekében. 21. (1) A telekárkedvezményben részesült támogatott a telekárkedvezmény támogatási értékének az adásvételi szerződés megkötésétől számított jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű - megfizetésére köteles, ha az adásvételi szerződésben a kedvezmény biztosítására alapot adó munkahelyteremtésre vállalt kötelezettségét nem, vagy csak hiányosan teljesíti. (2) Forinttámogatás és telekárkedvezmény együttes jogosulatlan igénybevétele esetén a okat együttesen kell alkalmazni. 22. (1) Az igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül abban az esetben is, ha a támogatásban részesülő: a) valótlan tényeket közöl, b) adatot eltitkol, c) a támogatás céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot vagy ellenőrzést akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettségét megszegi. (2) A támogatottat az (1) bekezdésben meghatározott esetben a ban foglaltakkal azonos mértékű visszafizetési/megtérítési kötelezettség terheli. 23. A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának a Pénzügyi Bizottság javaslatára Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete általi megállapításáról szóló határozatának támogatott általi kézhezvételét követő 30 nap. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet május 1-jén lép hatályba. 4 Kihirdetve: április 20-án. 8

9 (2) E rendeletben megjelenő euróban meghatározott összegek forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó. (3) Tájékoztatni kell a kedvezményezettet arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve. (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 9

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a vállalkozások támogatásáról Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. TÁJÉKOZTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

a vállalkozások támogatásáról

a vállalkozások támogatásáról Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 21/2009.(IX.17.), a 25/2009.(VI.30.), a 18/2008.(VI.26.), a 35/2007. (XII.1.), a 23/2007. (V.25.), a 3/2007.( I.29.), a 3/2006. (II.15.),a 6/2005.(II.16.),a

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben