ELŐTERJESZTÉS. A kiírásra a benyújtásra nyitva álló határidőben egy darab pályázat érkezett, mely jelen előterjesztés melléklete.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A kiírásra a benyújtásra nyitva álló határidőben egy darab pályázat érkezett, mely jelen előterjesztés melléklete."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Tárgya: Egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetése Készítette: dr. Szabó Tímea, jegyző Előterjesztő: Fábián Gusztáv, polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 13-án tartott rendkívüli ülésén döntött a évben létesített 19 darab egyedi szennyvízkezelő berendezés üzemeltetésére pályázat kiírásáról. I. A pályázat elbírálása A kiírásra a benyújtásra nyitva álló határidőben egy darab pályázat érkezett, mely jelen előterjesztés melléklete. Határozati javaslat: A) SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) HATÁROZATA Egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésére beérkezett pályázat elbírálásáról Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésére beérkezett pályázatot elfogadja, és a pályázatot benyújtó Burszán Sándorral az ajánlatában szereplő díjért ( Ft / átemelő / év fix díj, valamint egyéb meghibásodások esetén: kiszállás Ft / db, rezsióradíj Ft / óra, a beépített alkatrészek beszerzési áron továbbszámlázva) az üzemeltetési feladatok ellátására április 1-jétől március 31-éig terjedő, 3 év határozott időre szerződést köt. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester Határidő: azonnal B) Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésére beérkezett pályázatot nem fogadja el, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázat benyújtóját értesítse. Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester Határidő: azonnal

2 II. Újabb pályázat kiírása A B) jelű határozati javaslat esetén az Önkormányzat üzemeltetési feladatának megoldása továbbra sem oldódik meg, így szükséges intézkedést tenni a szabályszerű üzemeltetés érdekében. Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények üzemeltetését a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 14/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szabályozza az alábbiak szerint: 27. (1) Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell a) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról, b) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény működésének rendszeres, szemrevételezéssel történő napi ellenőrzéséről, c) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény megközelíthetőségéről, d) a szükséges karbantartási munkák elvégeztetéséről, e) a keletkező hulladéknak a hulladékról szóló törvénynek megfelelő módon történő elhelyeztetéséről, ártalmatlaníttatásáról, és f) a vízügyi hatóság részére történő adatszolgáltatásról a (2) bekezdés b) pontja és a 28. (1) bekezdés alapján. (2) Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell a) egyedi telepítésnél a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés elhárításáról, valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi hatóságnak történő bemutatásáról, b) programszerű telepítésnél a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a felelős szolgáltató értesítéséről, valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi hatóságnak, valamint a felelős szolgáltatónak történő bemutatásáról. (3) Az egyedi szennyvízkezelő létesítmény tulajdonosa kötelességeit átruházhatja. (4) A tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és az egyedi zárt szennyvíztároló tulajdonosának gondoskodnia kell a keletkező hulladék a hulladékról szóló törvénynek megfelelő módon történő elhelyeztetését és ártalmatlaníttatását igazoló, tárgyévre és előző évre vonatkozó dokumentumok, számlák őrzéséről. 28. (1) Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények működtetéséért felelős szolgáltatónak gondoskodnia kell a) a működés során, annak üzemnaplóban történő dokumentálásával aa) a rendszeres helyszíni szemléről, ab) a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről, ac) az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavételek és analitikai vizsgálatok (1a) bekezdés szerinti gyakorisággal történő elvégzéséről, és a vízügyi hatóság részére történő megküldéséről, ad) kifogásolhatóan működő létesítmény esetén a hiba kijavításáról és az ismételt mintavételről, ae) tartósan kifogásolt működés esetén a vízügyi hatóság értesítéséről; b) a 26. (4) bekezdésben meghatározott monitoring vizsgálatok elvégzéséről és nyilvántartásáról; (26. (4) bek.: Egyedi szennyvízkezelő létesítmény létesítése során a vízügyi hatóság előírja programszerű telepítés esetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vizek védelméről szóló jogszabályok alapján az azoknak megfelelő monitoring rendszer kiépítését és üzemeltetését.) c) a vízügyi hatósággal történő kapcsolattartásról, jogszabályban és az üzemeltetési engedélyben meghatározott adatok térítésmentes szolgáltatásáról; d) a szervizszolgáltatásról, rendelkezésre állásról; továbbá

3 e) a lakossági tájékoztatásról és kapcsolattartásról. (1a) Egyedi telepítésnél, ha a kibocsátás meghaladja az 500 m3/év mennyiséget, évente mintavételt és analitikai vizsgálatot kell végezni. Programszerű telepítés esetén évente legalább az egyedi szennyvízkezelő létesítmények 20%-ánál a mintavételt és az analitikai vizsgálatot el kell végezni úgy, hogy valamennyi létesítmény legalább 5 évente bekerüljön a mintavételi és analitikai vizsgálati ütemezésbe. (2) Felelős szolgáltató az lehet, aki a) képes hiánytalanul ellátni az (1) bekezdésben meghatározott alapfeladatokat, és b) rendelkezik szennyvíztechnológus, vagy azzal egyenértékű, illetve magasabb szakirányú végzettséggel. (3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet az (1) bekezdés szerinti tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott képzettséggel, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában. (4) A felelős szolgáltató a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott közüzemi szerződés alapján szolgáltat. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy e tevékenység ellátására újabb pályázatot ír ki, erre a korábbiakban kiírt pályázat a határidők megfelelő módosításával alkalmas: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Salföld községben létesített, Salföld Község Önkormányzata kezelésében levő egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésére 1. A pályázat kiírója Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8256 Salföld, Kossuth u. 27.) Képviseli: Fábián Gusztáv, polgármester 2. A pályázat formája nyílt 3. A pályázat tárgya: A évben létesített 19 darab egyedi szennyvízkezelő berendezés üzemeltetése szerződéses jogviszony keretében. 4. A szerződés tárgya, tartalma: Vállalkozási szerződés a Graf cég által gyártott One Two Clean típusú biológiai szennyvíztisztító kisberendezés üzemeltetésére és karbantartására. Az üzemeltetési és karbantartási tevékenység a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 14/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet meghatározottak szerint látandó el. Az üzemeltetési tevékenység helye: Salföld község közigazgatási területe Az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának várható kezdete: június 1. A szerződés időtartama: 3 év. Az üzemeltetési tevékenység rövid leírása: A szennyvíz kezelő berendezések működésének rendszeres ellenőrzése, azok üzemeltetése és karbantartása a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 14/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

4 Az ellenőrzés, tevékenység leírása A berendezés vizuális ellenőrzése A levegő szelepek állítása Az áramlásgátló berendezés tisztítása A kosárszűrő tisztítása (befolyó cső tisztítása, kosárszűrő kiürítése) Iszapmennyiség mérése Fölösiszap elszívása, elszállítása A légfúvó porszűrőjének kitisztítása A légfúvó membránjának cseréje A berendezések karbantartása Mintavétel és analitikai vizsgálat elvégzése Működési hibák, meghibásodások kijavítása Gyakoriság hetente 1 x a vizuális ellenőrzés alapján szükség szerint a vizuális ellenőrzés alapján szükség szerint, de negyedévente legalább 1x a vizuális ellenőrzés alapján szükség szerint negyedévente 1x szükség szerint (várhatóan félévente, évente 1x) negyedévente 1x várhatóan 2 évenként 3 havonta, igény szerint évente a berendezések 20 %-ánál úgy, hogy valamennyi berendezés legalább 5 évente bekerüljön az ütemezésbe szükség esetén 24 órán belül 5. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, benyújtandó igazolások A pályázónak az üzemeltetési tevékenység karbantartása a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 14/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak és jelen pályázati felhívásban előírtak szerinti ellátására ajánlatot kell tennie, melyben be kell mutatnia, milyen módon, milyen személyi és tárgyi feltételekkel, valamint mekkora összegű díjazásért történne az üzemeltetés. A pályázónak az ajánlathoz csatolnia kell a pályázati felhívás tárgya szerinti referenciáinak ismertetését, mely tartalmazza legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a tevékenység rövid ismertetését. A pályázónak az ajánlathoz csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 14/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet ában foglalt feladatok ellátására képes, és azt vállalja. A pályázónak igazolnia kell, hogy a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételt teljesíteni tudja (szennyvíztechnológus vagy azzal egyenértékű, illetve magasabb szakirányú végzettség; az e végzettséget igazoló bizonyítvány másolata; amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyújt be pályázatot, úgy annak igazolása, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező személy a tagja vagy vele munkaviszonyban áll; továbbá nyilatkozat arról, hogy e személy a tevékenység ellátásában részt vesz). 6. Eljárási rendelkezések A pályázat benyújtásának határideje: május 20. A pályázat benyújtásának helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) személyesen vagy postai úton. A pályázatokat magyar nyelven 1 eredeti és egy másolati példányban kell leadni zárt borítékban; a borítékon fel kell tüntetni, hogy Salföld egyedi szennyvízkezelő berendezéseinek üzemeltetése. A Képviselő-testület a pályázatokat május 31-éig bírálja el azzal, hogy a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

5 Határozati javaslat: SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) HATÁROZATA Egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésére pályázat kiírásáról Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a évben létesített egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésére pályázatot ír ki, melynek tervezetét elfogadja. A pályázati felhívást a hirdetőtáblán / honlapján közzé teszi. (sajtó) meghirdeti. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzé tételére. Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester Határidő: április 15. III. A feladat munkavégzésre irányuló jogviszony keretében való ellátása Felmerült a feladat ellátásával kapcsolatban az is, hogy arra az Önkormányzat munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít azzal, hogy az elvégzett munka ellentételezése kb. 2 év időtartamra az lenne, hogy az Önkormányzat kifizetné az ezt vállaló személy részére a szükséges végzettség megszerzéséhez szükséges tanfolyam díját. Ezzel kapcsolatban az alábbi szabályokat kell figyelembe venni: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. (1) bekezdése alapján a törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Ennek megfelelően amennyiben az Önkormányzat munkavégzésre irányuló jogviszonyt kíván létesíteni közszolgáltatás ellátására, úgy ez közalkalmazotti jogviszony keretében lehetséges. Közalkalmazotti jogviszony főszabály szerint pályázat alapján létesíthető. A pályázati felhívásban meg kell jelölni: a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. A közalkalmazottnak a feladatkörére előírt végzettséggel rendelkeznie kell, ez alól a Kjt. 61. (4) bekezdése alapján végrehajtási rendelet rendelkezhet felmentésről. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet azonban felmentési lehetőséget nem tartalmaz. Megjegyzendő, hogy amennyiben tartalmazna, és ezzel a lehetőséggel az Önkormányzat élne, akkor a végzettség megszerzéséig nem lenne biztosítható a megfelelő végzettségű személlyel történő üzemeltetés.

6 A közalkalmazottnak az elvégzett munkáért illetmény jár, mely vonatkozásában a Kjt. alkalmazni rendeli a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény át, mely szerint a munkabért forintban kell kifizetni, és azt utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formában kifizetni nem lehet. Így tehát amennyiben a Képviselő-testület az egyedi szennyvízkezelő berendezések munkavégzésére irányuló jogviszony formájában való üzemeltetéséről dönt, úgy erre közalkalmazotti jogviszony keretében van lehetőség, melyet pályázat útján lehet létesíteni. Amennyiben az Önkormányzat kívánja képeztetni a feladatot ellátó személyt, úgy erre tanulmányi szerződés útján van mód, annak figyelembe vételével ugyanakkor, amit a képzettség alóli felmentés lehetőségéről a fentiekben írtam. A Kjt. Kommentárjának azon részében, mely a törvény hatályát magyarázza szerepelnek többek között az alábbiak: A jogalkalmazási munka során gyakran felvetődik a kérdés, lehetséges-e a Kjt. hatálya alá tartozó szervezeteknél munkaviszony keretében történő foglalkoztatás. A közalkalmazotti jogviszony élesen elkülönül a munkajogviszonytól, így a munkaviszony keretében történő foglalkoztatásra a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál nem kerülhet sor. A munkáltatói jogkör gyakorlójának nincs döntési lehetősége abban a kérdésben, hogy az évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka tv.) vagy a Kjt. szabályai szerint létesít-e jogviszonyt a dolgozóval. Nincs törvényi akadálya ugyanakkor annak, hogy a munkáltató a polgári jog körébe tartozó szerződés (pl. megbízás) alapján foglalkoztasson valakit, ami lehetővé teszi a rugalmas foglalkoztatás megvalósítását olyan esetben, amikor viszonylag rövid időtartamú vagy a rendes munkaidőhöz képest csekély költséggel járó feladatok ellátásáról van szó, s a tevékenység jellege nem indokolja a kötöttebb, s ezért garanciákkal védettebb közalkalmazotti jogviszony létesítését. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 14/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 28. (2) bekezdésében írt végzettség vonatkozásában a (3) bekezdés úgy rendelkezik, hogy: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet az (1) bekezdés szerinti tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott képzettséggel, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában. A munka törvénykönyvéről szóló évi V. törvény 294. (1) bekezdés f) pontja alapján munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás. Mindezek alapján célszerű átgondolni a feladat munkavégzésre irányuló jogviszony keretében megbízási szerződéssel történő ellátását. A megbízási szerződésről a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 6:272 6:280 -a rendelkezik: 6:272. [Megbízási szerződés] Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles. 6:273. [Utasítás]

7 (1) A megbízott köteles a megbízó utasításait követni. (2) A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. (3) Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. (4) A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja. 6:274. [Képviseleti jog] Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja. 6:275. [Tájékoztatási kötelezettség] (1) A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. (2) A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni. 6:276. [Megbízási díj] (1) A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el. (2) A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti. (3) A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles. (4) A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni. 6:277. [Törvényes zálogjog] A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába. 6:278. [Felmondás] (1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja. (2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

8 (3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor. (4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható. 6:279. [Elszámolás] A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált. 6:280. [Ingyenes megbízási szerződés] (1) E fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az olyan megbízási szerződésre, amely alapján a megbízó ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles. (2) Ha a megbízott a feladat ellátását ingyenesen vállalja, a megbízó köteles a megbízott költségeit megtéríteni. Határozati javaslat: SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (.) HATÁROZATA Egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésére pályázat kiírásáról Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a évben létesített egyedi szennyvízkezelő berendezések munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő üzemeltetésére pályázatot ír ki, melynek tartalmai elemeit az alábbiak szerint határozza meg: Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzé tételére. Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester Határidő: április 15.

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról. Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról

Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról. Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról Budapest 2010 Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya, Területfejlesztési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázat beérkezésének határideje: 2014. október 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázat beérkezésének határideje: 2014. október 31. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Települési folyékony hulladék összegy jtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történ kiválasztásra Kiíró: K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben