I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS"

Átírás

1 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program célja: A gazdasági visszaesés következtében veszélybe került kazincbarcikai munkahelyek megőrzésének elősegítése, hozzájárulni a munkahelyek megtartásához. 2. Rendelkezésre álló forrás: A támogatás forrása: Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetése. A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló E Ft, azaz Tizmillió forint felülről korlátos keretösszeg. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető Kazincbarcika Város Önkormányzata a benyújtási határidő lejárta előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti és ennek tényét közzéteszi. 3. Pályázók köre: A munkahelymegőrzést célzó támogatásra azon mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak, akik megfelelnek a következő együttes feltételeknek: 3.1. legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, 3.2. székhelyük a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy év óta Kazincbarcikán található, vagy az Európai Gazdasági Térség területén van a székhelyük és Kazincbarcikán a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy év óta, rendelkeznek telephellyel vagy fiókteleppel, valamint évben Kazincbarcikán vagy Kazincbarcikán is fizettek helyi iparűzési adót, 3.4. semminemű lejárt tartozása nincs, 3.5. vállalják, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a pályázat benyújtása előtti három hónapra vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámukat nem csökkentik. 4. Kizárások: Nem nyújtható támogatás azon Pályázó részére: 4.1.aki nem felel meg és nem tartozik bele a pályázati kiírás szerinti pályázati körbe,

3 3 4.2.aki csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt áll, 4.3.akinek a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban 1998/2006/EK rendelet). meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az 1998/2006/EK rendeletben meghivatkozott mértéket, vagy az 1998/2006/EK rendelet szerinti tiltott ágazatokban tevékenykedik, 4.4.aki a pályázat benyújtásakor nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. -ában előírt rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek, 4.5.akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat, 4.6.aki a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása az Ámr (2) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül, 4.7.aki az Ámr. értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a pályázati felhívásban és az Ámr (2) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, adóazonosító jelét a Támogató felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 4.8.aki a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Üvegzseb II.) 6. -ában foglalt kizáró ok fennáll, illetve amely szervezet a 6. -ra, illetve 8. -ra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot nem tesz, 4.9.aki a pályázati céllal azonos célra az államháztartás bármely alrendszeréből már részesült támogatásban, és ebből eredő kötelezettsége a támogatási szerződés megkötésének időpontjában is fenn áll, 4.10.akinek célja nincs összhangban a pályázat céljával, 4.11.aki hiányosan vagy nem az előírt formában, módon, adattartalommal, késve vagy a pályázati forrás kimerülése után nyújtotta be pályázatát.

4 4 5. Támogatott tevékenység: A Pályázó a gazdasági visszaesés miatt átmenetileg jelentkező túlfoglalkoztatási problémáinak enyhítésére, a kazincbarcikai munkahelyek megőrzéséhez igényelhet támogatást. 6. Pályázat időtartama: április 19-től május 31-ig a pályázati forrás összegének erejéig, annak kimerüléséig tart. 7. Támogatás mértéke: A támogatás a pályázat kiírásakor érvényes 295/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti forint minimálbér (munkáltatót terhelő járulékok nélküli) 6 havi összegének 30 %-a, ( Ft.) azzal, hogy mikrovállalkozásoknál legfeljebb 2 munkahely megőrzése, ( Ft) kisvállalkozásoknál legfeljebb 4 munkahely megőrzése. ( Ft) A támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, ) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A csekély összegű támogatás szabályait a pályázati felhívás és pontjai tartalmazzák. A támogatott kazincbarcikai munkahelyek száma nem haladhatja meg a Pályázó évi átlagos statisztikai állományi létszámának 50 %-át, valamint a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagos statisztikai állományi létszámának 50 %-át. Az egyéni vállalkozón kívül egy alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó az egyéb feltételek teljesülése esetén jogosult támogatásra, akinél a támogatás mértéke a pályázat kiírásakor érvényes 295/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti forint minimálbér (munkáltatót terhelő járulékok nélküli) 6 havi összegének 30 %-a. ( Ft) A nem egész számra kijövő átlagos statisztikai állományi létszámot a kerekítés szabályai szerint Támogató egész számra kerekíti. 8. Támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása 2 egyenlő részletben történik. Az első részlet a Támogatási szerződés megkötésétől számított 15 banki napon belül esedékes, a második részlet folyósítása a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 150. napot követő 15 napon belül történik. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, abban az esetben a második részlet folyósítására a következő munkanapon kerül sor. A folyósítás napja az a nap, amikor a Támogató bankszámlája megterhelésre kerül.

5 5 A pályázati felhívás csak és kizárólag a oldalon található, vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Kazincbarcika, Fő tér 4. II. emelet 206- os számú irodájában. 9. A pályázat benyújtása és elbírálása: 9.1. formailag és tartalmilag nem változtatható formanyomtatványon, 9.2. magyar nyelven, 9.3. gépelve, vagy számítógépen kitöltve, példányban (1 eredeti és 1 másolati példány), 9.5. minden oldalt beleértve a mellékleteket is folyamatosan sorszámozva (kézzel is elfogadható), 9.6. minden oldalt a pályázó aláírási címpéldányán feltüntetett vezetőjének vagy képviselőjének szignójával ellátva, április 19-től május 31-ig személyesen, munkaidőben (hétfőtől-szerdáig, 8-tól 16 óráig, csütörtökön 8-tól 17,30 óráig, pénteken 8-tól 14,30 óráig) Kazincbarcika, Fő tér 4. sz. II. emelet 206 irodájában 9.9. zárt borítékban nyújtható be. A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat foglalkoztatottság megőrzése támogatására. KB-F.Ö.T.-1/2010. A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatás kérhető: Kazincbarcika Város Önkormányzatánál 48/ vagy 48/ telefonszámon. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, Kazincbarcika Város Önkormányzata a benyújtási határidő lejárta előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és ennek tényét közzéteszi. A közzétételtől kezdve pályázat nem nyújtható be. A pályázat benyújtásával kapcsolatos minden költség Pályázót terheli. Hiánypótlásra lehetőség nincs, de Pályázó a nyitva álló pályázati határidő alatt a korábban formai hiba miatt elutasított pályázatát ismételten benyújthatja. A beérkezett pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése, valamint bírálata folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik. A pályázatokat Támogató a Polgármesteri Hivatal szakemberei által formailag és tartalmilag a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül ellenőrzi. Valamennyi formailag és tartalmilag megfelelő pályázat a beérkezés sorrendjében (nap, óra, perc) támogatásban részesül.

6 6 A pályázatokról szóló döntést a pályázatok ellenőrzését követő 30 napon belül ezen feladatra létrehozott Ideiglenes Bizottság javaslatának figyelembe vételével Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg. A döntés meghozatalát követő 15 napon belül a Támogató írásban tájékoztatja a Pályázót a támogatási döntésről. A támogatási szerződés megkötésére a döntés meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor. A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keret kimerülése után érkezett pályázat formailag és tartalmilag elbírálásra kerül. Mert ha valamelyik nyertes pályázó nem kötné meg a Támogatási Szerződést, akkor a felszabaduló keret összegének erejéig a sorban következő a helyébe lép, a többi pályázat viszont bírálat nélkül fedezethiány miatt elutasításra kerül. Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonja, vagy felfüggessze. Támogatott köteles a támogatás odaítélésének időpontjától számított 10 évig megőrizni a támogatással kapcsolatos valamennyi okiratot és dokumentumot és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén bemutatja. A jelen Pályázat valamennyi Támogatott elszámolásának elfogadásával zárul le. 10. A pályázat tartalma: Minden pályázatnak tartalmaznia kell a Pályázó: rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, a és üzleti évére vonatkozó gazdálkodási adatokat (azok beszámolójának, vagy SZJA/EVA bevallásának másolataival), , üzleti év és a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap foglalkoztatási (átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazó) adatait összességében és a kazincbarcikai munkahelyek vonatkozásában, a pénzügyi helyzetének rövid bemutatását, értékelését (adatlap), nyilatkozatát arról, hogy nincs tartozása, kötelezettség-vállalását arra vonatkozóan, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/B. -a alapján a pályázat benyújtásával egyidejűleg kezdeményezi felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba, kötelezettség-vállalását arra vonatkozóan, hogy a támogatási időszak (6 hónap) alatt az átlagos statisztikai állományi létszám nem csökken a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma alá, napnál nem régebbi cégkivonatát, illetőleg vállalkozói igazolványa másolatát, aláírási címpéldány (egyéni vállalkozók esetében banki aláírás minta) másolatát, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra a felhatalmazásokat,

7 a pénzintézeti jelzőszám változása esetére vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésére irányuló nyilatkozatot, visszavonhatatlan írásbeli felhatalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kifejezetten hozzájárul a közölt adatainak nyilvántartásához, az Áht. 15/A. -a, valamint az Üvegzseb II. 5. -a szerinti adatok közzétételéhez, valamint ahhoz, hogy a Pályázati Formanyomtatvány II/7. részének adatlapját a munkáltatói érdekképviseletek megismerjék, visszavonhatatlan, írásbeli, a Támogatót felhatalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Támogató vagy annak képviselője a pályázatában, illetve a Támogatási Szerződés aláírását követő jelentéseiben szolgáltatott adatok (különösen a foglalkoztatottságra, tartozásra vonatkozó) valóságtartalmát a pályázat benyújtásától számított 12 hónapon keresztül bármikor, bármely hatóságnál vagy a Támogatottnál közvetlenül ellenőrizhesse, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati céllal azonos célra az államháztartás más alrendszeréből támogatásban nem részesült, vagy, részesült, de ebből eredő kötelezettsége a támogatási szerződés megkötésének időpontjában nem áll fenn nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelen pénzügyi év és az azt megelőző két pénzügyi év folyamán csekély összegű támogatási jogcímen részére összesen odaítélt támogatás, beleértve a jelen szerződés által kapott támogatási összeget is, nem haladja meg a eurónak (a közúti szállítási ágazat területén működő vállalkozás esetében a eurónak) megfelelő forint összeget. 11. Biztosítékok köre: Támogatottnak valamennyi bankszámlájára vonatkozóan azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó nyilatkozatot kell adnia Támogató részére, legalább a Támogatási Szerződés aláírásától számított 10 hónapra. Támogatott köteles az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézete/i/ által visszaigazolt felhatalmazó levele/ke/t a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően Támogató részére átadni, bármely bankszámlájának megszüntetéséről Támogatót 5 munkanapon belül tájékoztatni, a támogatási időszak alatt nyitott új bankszámlá/i/ra vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által visszaigazolt, azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levelet Támogatónak a számlanyitást követő 5 munkanapon belül átadni. 12. Támogatási Szerződés megkötése: A döntés meghozatalát követő 15 napon belül a Támogató írásban tájékoztatja a Pályázót a támogatási döntésről. A támogatási szerződés megkötésére a döntés meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor. Ha a Pályázó mulasztásából a Támogató által meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem

8 8 kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási szerződés érvényét veszti, azt úgy kell tekinteni, mintha a Támogatási Szerződés megkötésétől elállt volna, így a részére a Támogatás nem folyósítható (az így felszabaduló támogatás újra kioszthatóvá válik). Ha a Pályázó mulasztása a Támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. A Támogatási Szerződésnek tartalmazni kell a munkahelymegőrzés lényeges körülményeit (pl.: az átlagos statisztikai állományi létszámot), a vállalt határidőket (különösen a Támogatás ütemezését), a Felek jogait és kötelezettségeit Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísértésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a postai kézbesítés második megkísértésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni Amennyiben Támogatott a jogszabályi, a pályázatban vállalt vagy a szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy Támogatottat a pályázatban, illetve a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint azonnali visszatérítési kötelezettség terheli a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a Pályázatban, illetve a megkötött Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek nem tett maradéktalanul eleget Támogatott, úgy köteles a támogatási összeget 5 napon belül visszatéríteni Támogató részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató a Polgármesteri Hivatal szakembereiből álló team közreműködésével ellenőrzi Támogatott köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni és segítséget nyújtani Támogató a Támogatás folyósítását felfüggeszti, illetve addig nem folyósítja, amíg Támogatottnak tartozása van. Amennyiben Támogatott a tartozás felmerülésétől számított 30 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja, hogy nincs tartozása, a Támogató a Támogatási Szerződéstől annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal eláll Támogató a Támogatás folyósítását felfüggeszti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon tudomására jut, hogy Támogatott jogszabályi, pályázatban vállalt vagy a szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Támogatott a támogatás odaítéléséről szóló döntés után bekövetkezett változás miatt nem lenne jogosult pályázni, vagy nem részesülhetne Támogatásban, illetve hamis vagy valótlan adatszolgáltatása miatt nem részesülhetett volna Támogatásban.

9 Támogató a Támogatási Szerződéstől annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal eláll, ha Támogatott a Támogatási Szerződésben vagy a pályázatban foglaltakat megszegi Támogatónak a Támogatási Szerződéstől való elállása vagy annak megkötésére visszamenőleges hatállyal történő elállása esetén Támogatott köteles a már folyósított Támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel 5 napon belül visszautalni Amennyiben Támogatott a visszautalási kötelezettségének 5 napon belül nem tesz eleget, Támogató jogosult követelését az azonnali beszedési megbízás érvényesítésével, vagy bármely egyéb módon beleértve Támogatótól Támogatottnak járó bármely fizetési kötelezettség beszámítását, illetve a peres utat is érvényesíteni Támogatási Szerződés megkötése és annak bármilyen módosítása csak írásban érvényes. A Támogatási Szerződést módosítani csak és kizárólag Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján lehetséges. A Támogatási Szerződés, illetve annak módosítása akkor lép hatályba, amikor mind Támogató, mind Támogatott ellátta aláírásával és dátummal. Aláírásra a Felek képviseletét ellátó személy, vagy annak közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult. A Támogatási Szerződés az aláírástól számított 10 hónapra jön létre. 13. Elszámolás és ellenőrzés: Támogatott köteles a Támogatási Szerződés aláírását követő 90. napon jelentést küldeni Támogatónak a pályázatában, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak végrehajtásáról, különös tekintettel az átlagos statisztikai állományi létszám alakulására havi bontásban, valamint a támogatás folyósításának feltételeként a jelentéssel együtt 30 napnál nem régebbi adóigazolást becsatolni, amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A jelentés, illetve az adóigazolás (bármelyikének) hiányában a Támogatás további része nem folyósítható Amennyiben Támogatott a jelentéstételi kötelezettségének nem tesz eleget, Támogató a Támogatási Szerződéstől annak megkötésére visszamenőlegesen eláll, Támogatott pedig 5 napon belül köteles a már folyósított Támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel visszautalni. Amennyiben Támogatott a visszautalási kötelezettségének 5 napon belül nem tesz eleget, Támogató jogosult követelését az azonnali beszedési megbízás érvényesítésével, vagy bármely egyéb módon beleértve Támogatótól Támogatottnak járó bármely fizetési kötelezettség beszámítását, illetve a peres utat is érvényesíteni Támogatott a foglalkoztatási kötelezettség lejáratát (Támogatási Szerződés megkötésétől számított 6 hónapot) követő 15 napon belül köteles jelentést küldeni a pályázatban foglaltak végrehajtásáról, különös tekintettel az átlagos statisztikai állományi létszám alakulásáról. A jelentéstétel hiánya esetén Támogató a Támogatási Szerződéstől annak megkötésére visszamenőlegesen

10 10 eláll, Támogatott pedig haladéktalanul köteles a már folyósított Támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel 5 napon belül visszautalni Támogató jogosult a pályázatban foglaltak teljesülését ellenőrizni akár a helyszínen, akár bármelyik hatóságnál, a Támogatott által a hatóságnak szolgáltatott adatok vonatkozásában. Az ehhez szükséges felhatalmazást Támogatott a pályázathoz csatolt nyilatkozatával 12 hónapra visszavonhatatlanul megadja Amennyiben Támogató a Támogatási Szerződés fennállása alatt a Támogatott által benyújtott elszámolást nem kifogásolja meg, azt elfogadottnak kell tekinteni. 14. Fogalmak a pályázathoz kapcsolódóan: De minimis (csekély összegű) támogatás : Az 1998/2006/EK rendelet szerint nyújtott támogatás. Egy vállalkozás részére bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazat esetén a eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. Támogatásnak minősül többek között a természetbeni juttatás, valamint a hely iparűzési adóra vonatkozó adókedvezmény is Foglalkoztatottsági /létszám/adat : átlagos statisztikai állományi létszám melyet 9006/2003. (SK.7.) sz. statisztikai közlemény határoz meg: az átlagos statisztikai állományi létszám a munkavállalók (munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét Kisvállalkozás : az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, valamint az éves nettó árbevétele és/vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül kisvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam, vagy az önkormányzat

11 11 követlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot Köztartozás: az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pont szerinti fogalom Közzététel: A honlapon való megjelentetés Mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, valamint az éves nettó árbevétele és/vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot Minimálbér: a pályázat kiírásakor érvényes 295/2009. (XII.21) Korm..rendelet 2. (1) bekezdése szerinti Ft minimálbér munkáltatót terhelő járulékok nélküli összege, illetve 6 havi ( féléves) szinten annak 6 szorosa. ( Ft) 14.8.Pályázó: az a mikro- vagy kisvállalkozás, amely jogosult a pályázat benyújtására Tartozás: lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás, valamint Támogató, illetve Támogató intézménye felé fennálló lejárt esedékességű, meg nem fizetett fizetési kötelezettség, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen meg nem fizetett tartozás Támogatás: Támogató által jelen pályázat keretébe Támogatottnak folyósított vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás Támogatási Szerződés: Támogató és a nyertes Pályázó által kötött, az elnyert Támogatás felhasználását szabályozó szerződés Támogatott: a nyertes Pályázó, amellyel Támogató Támogatási Szerződést köt Támogató: Kazincbarcika Város Önkormányzata Támogató intézménye: támogató által fenntartott intézmény, a Támogató által alapított /köz/alapítvány, valamint a Támogató többségi részesedésével működő (nonprofit) gazdasági társaság Vállalkozás folyamatossága: az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V.tv a alapján a vállalkozói tevékenység özvegyi/örökösi jogon tovább folytatódik. A gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV.tv. alapján az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő társaságok esetében a vállalkozás

12 12 folyamatosnak tekinthető, illetve a GT. alapítására vonatkozó szabályai az irányadók. (GT. 69..(1).bek.) Iparági korlátozások: Nem nyújtható csekély összegű támogatás az 1998/2006/ EK rendelet értelmében: a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás, EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások, EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ, harmadik országokba vagy tagállomokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenység támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások, az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás, az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások, teherszállító járművek megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében, nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére Vállalkozás: a KSH 9001/2002. (SK.3.) közlemény 2. melléklet 1. és 2. pontja szerinti vállalkozás, valamint a KSH 9001/2002. (SK.3.) közlemény 2. melléklet 7. pontja szerinti egyéb gazdasági szervezet Nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalma : az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének /1/ bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozások. 15. Jogszabályi hivatkozások Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (röviden Áht.): 13/A. (1) Az államháztartás alrendszerei részére juttatott, az Európai Unióból származó források (a továbbiakban: EU források), adományok, segélyek elkülönített

13 13 elszámolás mellett és kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót - a (8) bekezdésben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. (2) Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. (3) Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott, illetve támogatott feladatok ellátása során az előirányzatok tervezett céltól eltérő felhasználását az előirányzatátcsoportosítás e törvényben foglalt szabályai szerint lehet kezdeményezni. (4) A központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból támogatás akkor adható, ha a támogatás igénylője előzetesen írásban hozzájárul, hogy a 18/C. (13)-(14) bekezdésében meghatározott adatait a 18/C. (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek az (5)-(8) bekezdésben, valamint a 18/C. (12)-(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják. (5) A (4) bekezdésben megjelölt alrendszerekből támogatás - a 12. (4) bekezdésében foglalt, valamint a társadalmi szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez kapcsolódó támogatások (ide nem értve a humán szolgáltatások nem állami fenntartói által igényelt támogatásokat) kivételével - nem folyósítható, amíg a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. A támogatás iránti kérelem benyújtója ezért a támogató által meghatározott határidőig nyilatkozik arról, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincsen, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje a 18/C. (13)-(15) bekezdésében meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól. Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése szempontjából e hozzájárulás az eljárás megindítása iránti kérelemnek minősül azzal, hogy az általános tételű eljárási illetéket azon adóhatóságok számára tekintettel kell leróni, amelyektől hozzájárulás hiányában külön-külön igazolást kellene beszerezni a támogatás folyósítása érdekében. Hozzájárulás hiányában a támogatás vagy az egyes támogatási részletek folyósítását megelőzően a támogatóhoz, az általa meghatározott határidőig be kell nyújtani az állami adóhatóság, vámhatóság, a székhely, illetőleg lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a támogatás kedvezményezettjének nála nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincsen. (6) A (4) bekezdésben megjelölt alrendszerekből megítélt és folyósításra kerülő támogatásból - a 12. (4) bekezdésében foglalt támogatás kivételével, törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint - a támogatások kedvezményezettjét

14 14 terhelő köztartozások összege visszatartásra kerülhet. A visszatartás a kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti. (7) A (6) bekezdésben foglalt visszatartásról a kedvezményezettet a támogatást nyújtó szerv írásban értesíti. A támogatást nyújtó szerv a visszatartott összegből 8 napon belül utalja át a köztartozás jogosultjának a kedvezményezettel szemben fennálló követelését. Ha a folyósítandó támogatás összege a kedvezményezettet terhelő köztartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt a támogatást nyújtó szerv a köztartozások arányában utalja át a jogosultaknak. (8) Az európai uniós támogatásból megvalósuló program kedvezményezettjével kötött szerződésben biztosítani kell, hogy a (2) bekezdésben írt feltételek teljesítésének elmaradása esetén a kedvezményezett haladéktalanul köteles visszafizetni a nem rendeltetésének és céljának megfelelően felhasznált közpénzeket, európai uniós támogatást, központi költségvetési juttatást és fejezeti kezelésű célelőirányzati juttatást. A rendeltetés- és célellenesen felhasznált összegek adók módjára behajtandók. (9) Ha a folyósított központi költségvetési támogatást jogosulatlan igénybevétel vagy felhasználás miatt a jogosult közigazgatási hatósági eljárásban követeli vissza és a követelést a kötelezett határidőben nem teljesíti - és e törvény alapján más módon nem hajtható be -, a követelés köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajt be. (10) A (4)-(9) bekezdésben foglalt rendelkezés végrehajtásának részletes szabályait a Kormány rendeletben szabályozza. (11) Ha az Európai Unió Bizottsága az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Római Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás visszafizettetését rendeli el, a visszafizetendő támogatás adók módjára behajtandó követelésnek minősül. 15. (1) A központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból a 13/A. (4)-(5) bekezdésében foglalt feltételeken túlmenően akkor nyújtható támogatás, ha a támogatás iránti kérelem benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok e törvényben meghatározott követelményének. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését nem kell vizsgálni a) a külön jogszabály alapján alanyi jogon járó támogatásokra, b) azokra a támogatásokra, amelyeket állami, önkormányzati feladat ellátására tekintettel normatív támogatásként fizetnek ki, továbbá c) abban az esetben, ha a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye a támogatás iránti kérelem benyújtója vonatkozásában - munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem értelmezhető, d) akkor, ha a magyarországi foglalkoztatási jogszabályok hatálya a foglalkoztatóra - Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában - nem terjed ki. (3) Az (5) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek teljesülését nem kell vizsgálni, ha a támogatás iránti kérelem benyújtójánál szakszervezet, üzemi (közalkalmazotti) tanács (üzemi megbízott, közalkalmazotti képviselő) nem működik, feltéve, hogy ezek működése hiányát nem a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltató - a munkavállalók szervezkedési jogának megsértését eredményező - jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított jogsértő eljárása idézte elő.

15 15 (4) A rendezett munkaügyi kapcsolatok (5) bekezdésben meghatározott feltételeinek való megfelelés hiánya esetén - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - támogatás nem nyújtható. (5) Nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylőjével szemben a) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség [az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 16. (4) bekezdés a) pont] elmulasztása, b) a munkavállalók képviselőivel (szakszervezet vagy üzemi tanács, üzemi megbízott, illetve közalkalmazotti tanács, közalkalmazotti képviselő) vagy a szakszervezet, üzemi tanács, illetve közalkalmazotti tanács képviselőjével összefüggésben ba) a szakszervezet szervezését biztosító szabályok megsértése, vagy bb) a Munka Törvénykönyve 23. -a (4) bekezdésében meghatározott, a munkáltatót a szakszervezeti kifogással érintett intézkedés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása, vagy bc) a Munka Törvénykönyve 28. -ának (1) bekezdésében meghatározott munkáltatói kötelezettség elmulasztása, c) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések közül a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszony tartalmának meg nem felelő megállapodás kötése [Munka Törvénykönyve 75/A. -a], d) jogszabályban vagy kollektív szerződésben - ideértve a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződést is - megállapított munkabér összegére, valamint a munkabér védelmével összefüggésben a munkabér kifizetésének határidejével kapcsolatos rendelkezések megsértése, e) a munkaidő-nyilvántartás hiánya vagy kettős munkaidő-nyilvántartás vezetése [Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdés a) pont], f) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztása, g) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, a Munka Törvénykönyve 193/D. -a (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint h) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, illetőleg a bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal a (6) bekezdésben meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott. (6) A támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a támogatás igénylőjét a) a munkaügyi hatóság munkaügyi bírsággal sújtotta, vagy az (5) bekezdés f) pontjában meghatározott jogsértés elkövetése miatt a Munkaerőpiaci Alapba történő befizetésre kötelezte, vagy b) az állami adóhatóság az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott jogsértés elkövetése miatt az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtotta, vagy c) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság az (5) bekezdés h) pontjában meghatározott jogsértés elkövetése miatt az egyenlő

16 16 bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján bírsággal sújtotta, és d) - amennyiben az a)-c) pontokban meghatározott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak - bíróság a keresetet érdemben elutasította. 7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatás nyújtható, ha a) a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval szemben az (5) bekezdés c)-h) pontja szerinti jogsértés elkövetése miatt a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazták, és b) az a) pontban meghatározott jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül a hatóság a korábbival azonos jogsértés elkövetését nem állapította meg. E rendelkezés alkalmazásában több telephellyel rendelkező munkáltató esetében a jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül elkövetett ismételt jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves időszakon belül jogerős és végrehajtható határozattal megállapított azonos jogsértést kell érteni. (8) A támogatást nyújtó szerv a támogatási megállapodás megkötése előtt is köteles ellenőrizni, hogy a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e. Amennyiben - a (7) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a) a támogatás igénylőjével szemben a támogatás igénylése és a támogatási megállapodás megkötése közötti időszakban az (5) bekezdésben meghatározott jogsértés miatt a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezménnyel sújtott, munkaügyi jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatot hoztak, vagy b) a támogatás igénylése előtt elkövetett jogsértést megállapító közigazgatási határozat a támogatás igénylése és a támogatási megállapodás megkötése közötti időszakban emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá, a támogatásra való jogosultság megszűnik. Ebben az esetben a támogatást nyújtó szerv - amennyiben a támogatásról döntést hozott - a támogatást megállapító döntését köteles visszavonni. A támogatástól eleső munkáltató helyébe - új támogatási döntéssel - a rendezett munkaügyi kapcsolatok e -ban meghatározott feltételeinek megfelelő új munkáltató léphet. (9) A támogatási szerződés megkötését követően jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal megállapított jogsértések, illetve ezeknek a hatóság honlapján a támogatási szerződés megkötését követő nyilvánosságra hozatala a támogatásra való jogosultságot nem befolyásolja. (10) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, ha a támogatás igénybevételét követően a támogatást nyújtó szerv tudomására jut, hogy a központi költségvetésből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás kedvezményezettje a támogatás igénylésének vagy a támogatási szerződés megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok e törvényben meghatározott feltételeinek. Ebben az esetben a támogatást nyújtó szerv a támogatásra vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a támogatás visszafizetése érdekében. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a jogsértést megállapító közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt

17 17 keresetet indítottak, és a perben hozott jogerős érdemi bírósági határozat a keresetet elutasította vagy - a közigazgatási határozat jogalapját nem érintve - a hatóság által alkalmazott hátrányos jogkövetkezmény mértéke tekintetében hozott megváltoztató döntést. (11) E alkalmazásában munkáltatón munkavégzés céljából természetes személyt foglalkoztató természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet kell érteni. Amennyiben a támogatás igénylője helyi önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv, illetve többcélú kistérségi társulás vagy annak költségvetési szerve, úgy a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének - a támogatás céljától függően -, amennyiben a) a támogatást költségvetési szerv használja fel, vagy a támogatás felhasználása egyértelműen költségvetési szervet érint, a költségvetési szerv, b) a támogatás felhasználása költségvetési szervet nem érint, az önkormányzat képviselő-testületének hivatala, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete tekintetében kell teljesülnie. 15/A. (1) Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatást odaítélő szervezet vagy irányító szerve hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap vagy honlap létesítése - e kötelezettség teljesítésével összefüggésben - nem kötelező, a közzétételre ilyen esetben a helyben szokásos módon kerül sor. Az állami, önkormányzati támogatási programokról szóló jogszabályok megállapíthatják a nyilvánosságra hozatal részletes szabályait, és hatvan napnál rövidebb határidőt is meghatározhatnak. (2) A közzétételre nem kerül sor, ha - az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt - a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet kettőszázezer forint alatti támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - vonatkozóan ezt lehetővé teszi. Az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettséget kormányrendeletben meghatározott módon kell teljesíteni. A közpénzek átláthatósága, a nyilvánosság fokozása érdekében indokolt, hogy a céljellegű fejlesztési támogatásokon túlmenően a nem normatív, céljellegű működési támogatások kedvezményezettjeire is kiterjedjen a közzétételi kötelezettség (ÁSZ javaslat). 15/B. (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy

18 18 gondoskodik. A közzététel módjára a 15/A. -ban foglalt rendelkezések irányadóak. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. (2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. (3) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzésekre, valamint a nemzetközi jogi kötelezettség alapján, illetve - külön jogszabályban meghatározott egyéb okból - államtitokká, illetve szolgálati titokká minősített adatokra Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet (röviden: Ámr.): 112. (5) A támogató a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről. Az értesítésben közölni kell a támogatói okirat kiadásának tervezett időpontját, vagy a támogatási szerződés megkötésére megfelelő - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb harminc napos - határidőt kell megállapítani. (8) Támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a kedvezményezett mulasztásából a támogató által az (5) bekezdés szerint meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés érvényét veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg (2) A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni a) a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, b) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt, rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással, c) annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül,

19 19 kivéve, ha az Áht. 13/A. -ának (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetésből nyújtott támogatás köztartozás esetén is folyósítható, d) a c) pontban foglalt kivétellel da) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy daa) adószámát vagy adóazonosító jelét a 122. (3) bekezdése szerinti támogatás folyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, és dab) a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a 122. (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek, vagy db) a költségvetésből nyújtott támogatás -, illetve azok részleteinek - kifizetése előtt a köztartozás-mentességét a 122. (4) bekezdése szerint igazolja, e) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ában megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht ának (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja, f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésből nyújtott támogatás esetén annak 14. -ában foglaltakról, g) arról, hogy a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul, h) a 121. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, továbbá arról, hogy a 127. (1)-(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti, i) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 119. (3) bekezdése szerinti időpontig, j) arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, és k) annak tudomásul vételéről, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye, valamint a kedvezményezett Közpénztv. 5. (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható. (3) A támogatási igényhez szükség esetén csatolni kell a) saját forrás - jogszabály, pályázati felhívás vagy a támogató által történő - előírása esetén aa) igazolást a saját forrás rendelkezésre állásáról, az igazolás az ab)-ac) pontban foglalt igénylők kivételével történhet a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató igazolásával, hitelszerződéssel, tagi kölcsön- szerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal,

20 20 engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával, illetve jogszabály vagy a pályázati felhívás által megkívánt egyéb okirattal, ab) helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a képviselőtestületi, társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról, ac) költségvetési szervek esetén az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról, vagy ad) a részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott támogatott tevékenység esetében - az önkormányzati költségvetési szerv kivételével - a kedvezményezett nyilatkozatát a saját forrás rendelkezésre állásáról és arról, hogy azt legkésőbb az első részlet kifizetése előtt az aa)-ac) pont szerinti módon igazolja, b) pályázati úton biztosított költségvetésből nyújtott támogatás esetén a pályázati díj - amennyiben az meghatározásra került - megfizetéséről szóló igazoló szelvény vagy számlakivonat másolatát, c) jogszabály vagy a támogató által a támogatási igények előterjesztésére meghatározott (pályázati vagy egyéb) adatlapot kitöltve, illetve az abban előírt adatokat, d) jogszabály, a pályázati felhívás vagy a támogató által előírt egyéb dokumentumokat. (4) A (2)-(3) bekezdés alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma - a (3) bekezdés d) pontjában foglaltak kivételével - nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi. (5) Központi költségvetési szerv vagy a támogató tulajdonában álló, vagy általa alapított gazdálkodó szervezet támogatási igénye esetében - ideértve azt az esetet is, ha a támogató a gazdálkodó szervezet felett alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat gyakorol - nem kell csatolni az (1)-(2) bekezdésben nevesített azon nyilatkozatokat, dokumentumokat, illetve nem kell a támogatási szerződésben megtenni azokat a nyilatkozatokat, amelyek olyan tények fennállását tanúsítják, amelyekről a támogatónak egyébként hivatalos tudomása van. (6) Külföldi kedvezményezett esetén - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a (2) bekezdés b)-e) és j) pontja a magyarországi köztartozások, munkaügyi kapcsolatok és forgalmi adó tekintetében alkalmazandóak, a b) pontban meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás a kedvezményezett saját jogának szabályai alapján értelmezendő (1) Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII.

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke.

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (VII. 3.)önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról (A 31/2015. (XI.3.) és a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 47/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja: Általános

Részletesebben

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Révfülöp Község Önkormányzata

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 5/2014. (VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (egységes szerkezetben a 18/2009. (IX. 10.)Kt. sz. rendeletmódosítással)

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (egységes szerkezetben a 18/2009. (IX. 10.)Kt. sz. rendeletmódosítással) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (VII. 3.)Kt. számú rendelete A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (egységes szerkezetben a 18/2009. (IX. 10.)Kt. sz. rendeletmódosítással)

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014(IX23) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2016. október 10. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonederics Község

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról.

26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról. 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. A munkaadó kötelezettségei

II. A munkaadó kötelezettségei A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3. Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3. program) keretében nyújtott HELYKÖZI UTAZÁS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

Módosuló rendelkezések

Módosuló rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba:

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba: Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

Részletesebben

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról -

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról - CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete - a helyi iparűzési adóról - Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben