Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira"

Átírás

1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig

2 2 A Gazdasági ügyrend (továbbiakban: ügyrend) célja, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: intézmény) részére biztosítsa a folyamatos működés feltételeinek megteremtése érdekében a gazdálkodási feladatok egyértelmű meghatározását, a jogkörök és felelősség elhatárolását. Ennek érdekében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet követelményeit teljesítve, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát figyelembe véve - az intézmény gazdálkodására a következő szabályzatot határozom meg: 1. A szabályzat célja, tartalma A szabályzat célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggő feladatait, hatáskörét, továbbá a működés rendjét az egyes folyamatok lebonyolításának módját. A szabályzat a következő feladatok ellátásához tartalmaz kötelező előírásokat: - az éves költségvetés tervezéséhez, - az előirányzatokkal való gazdálkodáshoz, - a pénzügyi-számviteli feladatokhoz, - a pénzkezeléshez, - a számviteli nyilvántartások vezetéséhez, - a kötelező adatszolgáltatásokhoz, a beszámolók elkészítéséhez, - a gazdálkodáshoz kapcsolódó statisztikai jelentéshez, - a munkaerő-gazdálkodáshoz, - az intézmény-üzemeltetési, fenntartási, működtetési feltételeinek biztosításához, - a vagyon használatához, hasznosításához. A gazdálkodással szorosan összefüggő egyes tevékenységek részletes előírásait az ügyrend mellett külön szabályzatok rögzítik, melyek a következők: - Számviteli politika, - Számlarend, - Eszközök és források értékelési szabályzata, - Önköltség számítási szabályzat, - Pénzkezelési szabályzat, - Gazdálkodási szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről, - Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, - Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának szabályzata, - Anyag-, eszköz- és készletgazdálkodási szabályzat, - Gépjárművek üzemelési szabályzata, - Kiküldetési szabályzat, - Reprezentációs kiadások szabályzata, - Vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata, - Bizonylati rend és album.

3 3 A szabályzatokat a - jogszabályi változásokat, valamint az intézmény feladatában - bekövetkezett változásokat követő 90 napon belül aktualizálni kell, az Igazgató által kijelölt személynek. 2. A gazdasági szervezeti egység felépítése és feladatai A szervezeti egység létszáma: 22 fő A gazdasági szervezeti egység felelős vezetője a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes), felelős az intézményben folyó gazdálkodási tevékenységért, az intézmény költségvetési keretek között történő gazdálkodásáért, a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó előírások betartásáért, valamint a szociális, a gyermekvédelmi és az egészségügyi szakmai tevékenység tárgyi feltételeinek biztosításáért. Szervezeti felépítése: Gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) Műszaki és gazdasági ellátó csoport Munkaügyi csoport Pénzügyi és számviteli csoport - műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető - műszaki előadó - központi gondnok - tárgyi eszköz és készletgazdálkodó - készletgazdálkodási ügyintéző - gépjármű- és anyaggazdálkodási előadó - gépjárművezető, műszaki technikus - gépjárművezető - raktáros - munkaügyi csoportvezető - bér- és munkaügyi ügyintéző I. - bér- és munkaügyi ügyintéző II. - - pénzügyi és számviteli csoportvezető - főkönyvi könyvelő - könyvelő, számviteli ügyintéző - könyvelő - pénzügyi előadó, pályázati elszámoló - pénzügyi előadó - központi pénztáros - általános pénztár ellenőr - általános pénztáros helyettes Csoportvezetői értekezlet

4 4 2.1 Gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) jogállása, feladatai és hatásköre A gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) feletti munkáltatói jogok gyakorlása a vonatkozó hatályban lévő jogszabályi rendelkezések szerint történik, különös figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényre, valamint a Budapest Főváros Főpolgármesterének az intézmények Gazdasági vezetői feletti irányítási jogkör gyakorlásának rendjéről szóló mindenkor hatályban lévő intézkedésére. Gazdasági vonatkozású kérdésekben - az Igazgatóval egyeztetve az intézmény egészére kiterjedően érvényes intézkedéseket tesz. Feladatát az intézmény Igazgatójának közvetlen irányítása alatt végzi. Az intézmény gazdasági helyzetéről, tevékenységét jellemző mutatókról rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik Feladatai - az intézmény gazdasági munkájának megszervezése, és irányítása, ezen belül az ellenőrzés, illetve ezzel kapcsolatos tevékenység megszervezése; - az intézmény telephelyekre lebontott költségvetésének elkészítése, a végrehajtásról időszaki beszámolók készítése; - az intézmény beszerzéseinek, közbeszerzési eljárásainak szervezése és ellenőrzése, a döntések előkészítése; - folyamatos elemzések és értékelések készítése a gazdálkodás eredményeiről; - az érvényes számviteli, pénzügyi jogszabályok, utasítások alapján az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kidolgozása, az ehhez kapcsolódó intézményi szabályzatok betartásának ellenőrzésén keresztül az intézmény szabályszerű gazdálkodásának biztosítása; - a vagyonvédelem - intézményvezetők bevonásával történő - megszervezése, biztosítása és ellenőrzése; - az érték- és anyagkönyvelés ellenőrzése; - a bérgazdálkodási feladatok megszervezése és irányítása, a bérgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése; - Pénzügyi és számviteli csoport munkájának irányítása és ellenőrzése; - Munkaügyi csoport munkájának irányítása és ellenőrzése; - Műszaki és gazdasági ellátó csoport munkájának irányítása és ellenőrzése; - a tevékenységi területét érintő nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatással kapcsolatos teendők ellátása Ellenőrzési feladatai Vezetői ellenőrzés - havonta a gazdálkodási keretek és az erre irányuló intézkedések ellenőrzése, - havonta a likviditás ellenőrzése, - külső ellenőrző szervek által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése, - az intézmény belső ellenőrzési jegyzőkönyveiben a gazdasági szervezetre javasolt vagy előírt feladatok alapján intézkedési terv készítése és végrehajtásának ellenőrzése. Munkafolyamatba épített ellenőrzés - havonta az igazgatói döntések, utasítások, értekezleti határozatok végrehajtásának ellenőrzése,

5 5 - hetente a munkamenetek folyamatosságának érdekében a határidők ellenőrzése, - naponta az aláírási jogkör gyakorlása során az aláírandó iratok tartalmi és formai ellenőrzése Külső kapcsolatokat tart - Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal illetékes főosztályaival, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságával (továbbiakban: MÁK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (továbbiakban: NAV), a Központi Statisztikai Hivatallal (a továbbiakban KSH) a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Pénztár illetékes igazgatóságaival; - szükség szerint más, az intézménnyel gazdálkodási kapcsolatban lévő szervezetekkel az intézmény gazdasági munkájának megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért, a gazdálkodást érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért; - az intézmény költségvetésének elkészítéséért és végrehajtásáért, a beszámolók elkészítéséért; - az intézmény beszerzései és közbeszerzései jogszabályoknak megfelelő lebonyolításáért; - az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kidolgozásáért, a gazdálkodás szabályszerűségének biztosításáért; - a vagyonvédelemi tevékenység - intézményvezetők bevonásával történő megszervezéséért; - a bérgazdálkodási feladatok megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért. Tartós távolléte esetén helyettese a Pénzügyi és számviteli csoport vezetője Pénzügyi és számviteli csoport A Pénzügyi és számviteli csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja a gazdálkodással, pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását, az ehhez kapcsolódó tervezési, nyilvántartási, beszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítését. Feladatai - az éves költségvetés szervezeti egységekre lebontott tervezése; - az intézmény, illetve egyes szervezeti egységei előző évi gazdálkodási tevékenységének elemzése és értékelése; - a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek (bérgazdálkodási, karbantartási, felújítási, beszerzési stb.) összesítése döntés-előkészítésre és előterjesztésre az Igazgatótanács elé; - az intézmény költségvetési javaslatának elkészítése a felügyeleti szerv által közölt keret- és a költségvetés tervezésére vonatkozó előírások figyelembevételével; - előirányzatok, kötelezettségvállalások, szerződések, nyilvántartása, módosítások átvezetése;

6 6 - számlázás, számlaellenőrzés; - banki és pénztári pénzforgalom lebonyolítása; - pályázatok pénzügyi kezelése: költségvetés elkészítése, szerződés nyilvántartás, pénzügyi lebonyolítás, elszámolások elkészítése; - pénzforgalomhoz kapcsolódó, illetve nem kapcsolódó tételek számviteli rendszerben rögzítése, szerződés nyilvántartás, pénzügyi lebonyolítás, elszámolások elkészítése; - adósok állományának kezelése: analitika vezetése, adósok minősítése; - adóbevallások: áfa, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás elkészítése, bevallása; - jelentések, költségvetési beszámoló elkészítése, az állományváltozások könyvelése és egyeztetések lekövetése után; - az intézmény gazdálkodására, ellenőrzésére, ügyvitelére és információrendszerére vonatkozó szabályzatok tervezetének kidolgozása, előkészítése; - az elszámolási helyek nyilvántartási rendjének kialakítása, a nyilvántartások folyamatos vezetése; - az analitikus és főkönyvi könyvelés teendőinek ellátása; - időszaki ellenőrzések, egyeztetések elvégzése a különböző elszámolások között; - a könyvelési bizonylatok rendezése, irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése az intézményi iratkezelési szabályzat alapján; - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása és kezelése. Pénzügyi és számviteli csoport felépítése - pénzügyi és számviteli csoportvezető - főkönyvi könyvelő - könyvelő, számviteli ügyintéző - könyvelő - pénzügyi előadó, pályázati elszámoló - pénzügyi előadó - központi pénztáros - általános pénztár ellenőr - általános pénztáros helyettes Pénzügyi és számviteli csoportvezető - pénzügyi és számviteli csoport munkájának közvetlen irányítása, szervezése, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer működtetésének szakmai felügyelete, - a folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében az irányítása alá tartozó dolgozók munkafolyamatainak rendszeres, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzése, - a főkönyvi kivonat és a főkönyvi számlák tartalmi ellenőrzése havi rendszerességgel, - bevételi és kiadási előirányzatok figyelése, átcsoportosítások kezdeményezése, - költségvetési tervezés összeállítása, KGR-be történő rögzítése, - havi zárlatok elkészítése, beküldése a fenntartó felé, - negyedéves mérlegjelentések elkészítése, feladása a KGR-be, - az elemi költségvetési beszámoló elkészítése, egyeztetése, rögzítése a KGR-be, - a NAV felé történő bevallások (ÁFA, Rehabilitációs hozzájárulás, Cégautó adó) elkészítése, beküldése, - statisztikai adatszolgáltatások elküldése a KSH felé, - az OEP által kért gazdálkodáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése. -

7 7 Ellenőrzési feladatai Vezetői ellenőrzés - naponta a likviditás ellenőrzése, - a területére vonatkozóan jogszabályok, szabályzatok, külső és belső ellenőrzés által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése, Munkafolyamatba épített ellenőrzés - napi munkamenet során a bizonylatok tartalmi, szúrópróbaszerű ellenőrzése, a változtatást igénylő megállapítások írásba foglalása a költségvetési és pénzügyi fegyelem érdekében - naponta az aláírási jogkör gyakorlása során az aláírandó iratok tartalmi és formai ellenőrzése. Hatásköre és jogköre - Ellenjegyzési, teljesítésigazoló és -érvényesítő jogkörrel rendelkezik a pénztárhoz és a költségvetési számlához kapcsolódóan, - Bankszámla feletti rendelkezési joga van az intézmény által nyitott összes számlára vonatkozóan, - Helyettesíti a gazdasági vezetőt távollétében. - A pénzügyi, számviteli tevékenység szakmai összehangolásáért, - A feladatkörébe tartozó és esetenként kapott feladatok pontos, színvonalas, megbízható és határidőre történő elvégzéséért, - A Pénzügyi és számviteli csoport által szolgáltatott, általa aláírt adatok valódiságáért, az adatszolgáltatás ellenőrzéséért, - Az elemi költségvetés kiemelt előirányzatok szerinti elkészítéséért, az előirányzatok felhasználásának nyomon követéséért, - A pénzügyi és számviteli csoport munkájának összefogásáért és folyamatos ellenőrzéséért, - A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Főkönyvi könyvelő - pénztári forgalom rögzítése - a bevételi és kiadási bizonylatok kontírozása, rögzítése az CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében, - a főkönyvi számlák egyeztetése, - a térítési díj és kaució befizetések könyvelése és egyeztetése a telephelyekkel, - banki forgalom rögzítése, banki utalást követően a kiegyenlítések rögzítése, - a rögzítés után napló nyomtatása és egyeztetés, a kód-szakfeladat egyezőség biztosítása, - vegyes tételek rögzítése: Bérfeladás a kincstári rendszerből költséghelyekre és szakfeladatokra bontva. Készletváltozás az Műszaki és gazdasági ellátó csoport feladása alapján.

8 8 Az értékcsökkenés elszámolása a Műszaki és gazdasági ellátó csoport feladása alapján. Az adósok állományváltozása, a pénztáros feladása alapján. - eredeti előirányzat rögzítése az elfogadott elemi költségvetés alapján Fenntartótól kapott pótelőirányzat rögzítése, - az előirányzatok és teljesítések egyeztetése, saját hatáskörű átcsoportosítások elvégzése a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. Hatásköre és jogköre - Érvényesítő jogkörrel rendelkezik a pénztárhoz és a költségvetési számlához kapcsolódóan. - Elkészíti az utalásokat az OTP terminálon keresztül. - Naprakészen rögzíti a banki és a pénztári forgalmat a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Helyettesíti a pénzügyi ügyintézőt, pályázati elszámolót távollétében. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Könyvelő, számviteli ügyintéző - pénztári forgalom rögzítése, - a bevételi és kiadási bizonylatok kontírozása, rögzítése az CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében, - a főkönyvi számlák egyeztetése, - a térítési díj és kaució befizetések könyvelése és egyeztetése a telephelyekkel, - banki forgalom rögzítése, banki utalást követően a kiegyenlítések rögzítése, - a rögzítés után napló nyomtatása és egyeztetés, a kód-szakfeladat egyezőség biztosítása, - vevő folyószámlák és adósok egyeztetése a telephelyekkel, - kintlévőségek figyelemmel kisérése, - a lakhatáshoz kapcsolódó támogatások egyeztetése a telephelyekkel. - Hatásköre és jogköre - Érvényesítő jogkörrel rendelkezik a pénztárhoz és a költségvetési számlához kapcsolódóan. - Naprakészen rögzíti a banki és a pénztári forgalmat a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Helyettesíti a könyvelőt távollétében. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai

9 Könyvelő - pénztári forgalom rögzítése - a bevételi és kiadási bizonylatok kontírozása, rögzítése az CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében, - a főkönyvi számlák egyeztetése, - a térítési díj és kaució befizetések könyvelése és egyeztetése a telephelyekkel, - banki forgalom rögzítése, banki utalást követően a kiegyenlítések rögzítése, - a rögzítés után naplót nyomtatása és egyeztetés, a kód-szakfeladat egyezőség biztosítása, - vevő folyószámlák és adósok egyeztetése a telephelyekkel, - kintlévőségek figyelemmel kisérése, - a lakhatáshoz kapcsolódó támogatások egyeztetése a telephelyekkel, Hatásköre és jogköre - Naprakészen rögzíti a banki és a pénztári forgalmat a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Helyettesíti a könyvelő, számviteli ügyintézőt távollétében. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Pénzügyi előadó, pályázati elszámoló - a számviteli rendszer hozzáférési jogosultságainak karbantartása, - a szállítói szerződések rögzítése a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben, - a szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások havi keretre és költségviselőre terhelése, - a szerződések tartalmi elemeinek ellenőrzése, aktualizálása, - a telephelyekhez nem kapcsolódó vevői szerződések kezelése, számlázás, - a pályázati projekt költségvetésének kidolgozása, szükség szerinti átdolgozása, - előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek és zárójelentések pénzügyi elemeinek kidolgozása, - kötelező adatszolgáltatások határidőre való elkészítése. - a pályázatokhoz kapcsolódó állásfoglalások figyelemmel kísérése és a projektvezetőkkel a projekt eljárásrendjébe történő adaptálása, - fedezetvizsgálat, likviditás figyelemmel kísérése, a kötelezettségvállalások nyilvántartása, - a futó pályázatokkal kapcsolatban dokumentációk kezelése, ellenőrzése, mint pl. szerződések, teljesítésigazolások, megbízási szerződések, számlák, - annak ellenőrzése, hogy az adattartalmuk a pályázati szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő-e,

10 10 - folyamatos kapcsolattartás a pályázati felelősökkel, a Műszaki és gazdasági ellátó csoporttal és a Munkaügyi csoporttal, - megvalósítási team részeként a menedzsment munkájának segítése, - a pénzügyi elszámolás elkészítése a szerződésben foglaltak szerint. - teljesíti az teljesítés igazoló feladatot a pályázatokhoz kapcsolódóan. Hatásköre és jogköre - Teljesítés igazoló jogkörrel rendelkezik a pályázatokhoz kapcsolódóan. - Naprakészen rögzíti a banki és a pénztári forgalmat a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Karban tartja a szerződéseket a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Kezeli a pályázatokat. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Pénzügyi előadó - a szállítói számlák bevételezésének és teljesítésigazolásának ellenőrzése, - a szállítói számlák iktatása a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben, - a számlák költségviselőkre történő megbontása, - az előzetesen felszámított ÁFA levonhatóságának minősítése, - a számlák szerződésekhez történő kapcsolása, - a fizetési határidő figyelembe vételével az átutalások előkészítése, - a banki napokhoz kapcsolódó bizonylatok összerendezése, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben a banki nap lezárása, - egyenlegközlők, számlareklamációk kezelése. Hatásköre és jogköre - Elkészíti az utalásokat az OTP terminálon keresztül. - Érkezeti a számlákat és rögzíti a teljesítéseket a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Központi pénztáros - készpénz szükséglet felmérése, - a készpénz igénylése, a szükséges nyomtatványok kitöltése, - a készpénz előírás szerinti felvétele, a felvett pénz bevételezése, - az alapbizonylatok alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata,

11 11 - számlák kiállítása, - a pénztárba befizetett összeg átvétele, - a készpénz előírás szerinti kifizetése, - értékcikk kezelése (étkezési utalvány), - pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, a pénztárjelentés elkészítése, - bizonylati fegyelem betartása, - a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása, - a bevételi-és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, - nyilvántartások, elszámolások vezetése, - az adósok állományának nyilvántartása, feladása a könyvelés felé, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében kezeli a pénztárt (számlák, bevételi-, kiadási pénztárbizonylatok, pénztárjelentés készítése), - amennyiben számítógépes rendszer nem működik, szigorú számadású számla, bevételi és kiadási pénztárbizonylat és pénztárjelentés kézi kiállítása. Hatásköre és jogköre: - Bonyolítja az intézmény és telephelyei készpénz forgalmát. - Folyamatosan és naprakészen vezeti a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyilvántartásokat. - Aláírja saját dokumentációit (bevételi és kiadási pénztárbizonylat, pénztárnapló). : - a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai - A pénztáros a központi pénztárt önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási kötelezettséggel kezeli Általános pénztár ellenőr - a telephelyek pénzkezelésének rendszeres ellenőrzése, legalább havonta az előző ellenőrzéstől eltelt teljes időszakot átfogóan, - a pénz őrzésének, biztonságos kezelésének, a páncélszekrény és a pénzkazetta, valamint a kulcsok használatának ellenőrzése, - a kereskedelmi szálláshely szállásdíjának ellenőrzése, a havonta kibocsátott számlák - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerből kinyert - nyilvántartásának összegszerű ellenőrzése, - a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok ellenőrzése tartalmi szempontból, - a vevő folyószámla egyeztetése, - kintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedések ellenőrzése, - az átmeneti szállókon történő térítési díj beszedéséhez kapcsolódó kézzel kiállított bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, pénztárjelentés és nyilvántartó kartonok egyeztetése, - a térítési díj tartozások ellenőrzése, - a bizonylatokon a kötelező aláírások meglétének ellenőrzése, - a fellelt hiányosságokról jegyzőkönyv felvétele, - az előző ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére történt intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.

12 12 Hatásköre - Folyamatosan ellenőrzi az intézmény és telephelyei készpénz forgalmának és a kapcsolódó nyilvántartásoknak a vezetését. - Helyettesíti a pénzügyi előadót távollétében. : a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Általános pénztáros helyettes - készpénz szükséglet felmérése, - a készpénz igénylése, a szükséges nyomtatványok kitöltése, - a készpénz előírás szerinti felvétele, a felvett pénz bevételezése, - az alapbizonylatok alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, - számlák kiállítása, - a pénztárba befizetett összeg átvétele, - a készpénz előírás szerinti kifizetése, - értékcikk kezelése (étkezési utalvány), - pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, a pénztárjelentés elkészítése, - bizonylati fegyelem betartása, - a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása, - a bevételi-és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, - nyilvántartások, elszámolások vezetése, - az adósok állományának nyilvántartása, feladása a könyvelés felé, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében kezeli a pénztárt (számlák, bevételi-, kiadási pénztárbizonylatok, pénztárjelentés készítése), - amennyiben számítógépes rendszer nem működik, szigorú számadású számla, bevételi és kiadási pénztárbizonylat és pénztárjelentés kézi kiállítása. Hatásköre és jogköre: - Bonyolítja az intézmény és telephelyei készpénz forgalmát. - Folyamatosan és naprakészen vezeti a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyilvántartásokat. - Aláírja saját dokumentációit (bevételi és kiadási pénztárbizonylat, pénztárnapló). : - a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai - Az általános pénztáros helyettes a központi pénztárt és a telephelyi pénztárakat önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási kötelezettséggel kezeli.

13 Munkaügyi csoport A Munkaügyi csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja az Igazgató munkáltatói jogkörének gyakorlásával összefüggő előkészítési, nyilvántartási és adminisztratív teendők ellátását. Biztosítja a bérgazdálkodással, a munkaügyi nyilvántartási és jelentési kötelezettségek teljesítésével összefüggő teendők ellátását. Feladatai - személyügyi, munkaerő-forgalmi feladatok ellátása; - a közalkalmazotti jogviszonyok és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok megkötésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásának biztosítása; - a munkaügyi és költségvetési előírásoknak megfelelő létszám- és bérgazdálkodási rend kialakítása; - a munkaidőalap-, a létszám- és béralaptervek elkészítése; - a dolgozók szabadságának megállapítása, évente a változások közlése a dolgozókkal, az igénybe vett szabadság nyilvántartása; - a munkabérek és egyéb juttatások, az egyéb bérjellegű kifizetések elszámolási feladatainak végrehajtása, a szükséges adatszolgáltatás teljesítése a MÁK, valamint a pénzügy és számvitel részére; - a személyi jövedelemadó számfejtéséhez és a társadalombiztosítási ellátáshoz szükséges adatszolgáltatás teljesítése; - a munkabérek- és pótlékok, valamint a személyi adatok kötelező nyilvántartásának vezetése; - a munkaköri leírások, besorolások, munkaügyi nyilvántartások adminisztrációs feladatainak teljes körű ellátása; - a társadalombiztosítási jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete és a változásokról az intézményvezetés tájékoztatása. Munkaügyi csoport felépítése - munkaügyi csoportvezető - bér- és munkaügyi ügyintéző I. - bér- és munkaügyi ügyintéző II Munkaügyi csoportvezető - munkaüggyel kapcsolatos feladatok elvégzése a KIR3 rendszerben (felvétel, kilépés, átsorolás), - kimutatás készítése a belépő és kilépő dolgozókról, a tartós távollévőkről és egyéb változásokról, - tanulmányi szerződések nyilvántartása, - továbbképzések teljesítésének nyilvántartása, - szociális szakvizsgák, iskolai és szakképzettségek dokumentumainak kezelése, változások jelentése, kreditpontok nyilvántartása, - éves szinten a továbbképzések teljesítésének kimutatása az NCSSZI felé, - fizetési előlegek nyilvántartása, - szabadság kimutatás ellenőrzése belépéskor, illetve kilépéskor,

14 14 - a közalkalmazottak éves szabadságának megállapítása, a szabadság nyilvántartás ellenőrzése, - gyermekápolásból visszatérő dolgozók kiértesítése, szabadság megállapítása, - fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos ügyintézés, - a személyi munkaügyi nyilvántartás naprakész kezelése, - munkaerő igény bejelentése a Munkaügyi Központok felé, - külföldi munkavállalói engedéllyel kapcsolatos ügyintézés, - közalkalmazotti, illetve munkáltatói igazolások kiadása, ellenőrzése, - munkaköri leírások nyilvántartása, - munka alkalmassági vizsgálatokról készült igazolások nyilvántartása, - havi létszám és bérkimutatások (illetmény és pótlékok) készítése, - főállású közalkalmazottak illetmény számfejtésének ellenőrzése, - megbízási szerződéses dolgozók nyilvántartása, illetmény számfejtésének ellenőrzése, szükség esetén számfejtése, - pályázati szerződések nyilvántartása, számfejtések ellenőrzése, - változó bér, távollét, teljesítés igazolás ellenőrzése, - soros előrelépés számfejtésének előkészítése, - jubileumi jutalmak kimutatásának elkészítése, - a MÁK-tól kapott könyvelési értesítő szúrópróbaszerű ellenőrzése, - állandó kapcsolattartás a MÁK bérszámfejtővel, - gyermek ápolás miatt távollévők tájékoztatása, a szükséges iratok, nyomtatványok rendezése, - közérdekű munkavégzés teljes körű intézése, kapcsolattartás a Pártfogó Felügyelet munkatársaival, - költségvetéshez, mérleghez, beszámolóhoz a létszám és az illetményhez kapcsolódó adatok megadása a pénzügyi és számviteli csoport felé, - a statisztikai adatszolgáltatások létszám és bér adatainak kitöltése, - társadalombiztosítási ellátás és adójogszabályok figyelemmel kisérése, - munkaügyi iratok irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése az intézményi iratkezelési szabályzat alapján, - munkaügyi csoport munkájának összefogása és folyamatos ellenőrzése. Ellenőrzési feladatai Vezetői ellenőrzés - havonta a munkaügyi csoport által a KIR3 rendszerben számfejtett és MÁK felé feladott adatok és határidők ellenőrzése, - a területére vonatkozóan jogszabályok, szabályzatok, külső és belső ellenőrzés által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése. Munkafolyamatba épített ellenőrzés - napi munkamenet során a dokumentumok tartalmi, szúrópróbaszerű ellenőrzése, a változtatást igénylő megállapítások írásba foglalása a foglalkoztatási ügymenet szabályossága érdekében, - naponta kapcsolattartás a MÁK-kal, az adatforgalom helyességének biztosítása, ellenőrzése. Hatásköre és jogköre - Helyettesíti a bér- és munkaügyi ügyintézőt távollétében.

15 15 - A bér- és munkaügyi feladatokat naprakészen végzi. a munkaköri leírásában meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Bér- és munkaügyi ügyintéző I. - új dolgozó felvétele esetén az alkalmazáshoz szükséges adminisztrációs teendők elvégzése, a biztosítotti jogviszony bejelentés elkészítése, - a távozó (kilépő) dolgozó munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos feladatok végzése, - az intézeti dolgozók, valamint a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak részére fizetendő illetmények számfejtésének elkészítése és átadása kifizetés céljából a pénzügyi és számviteli csoport részére, - a fővárosi MÁK részére minden hónap utolsó hetében a hóközi számfejtések feladásának elküldése, - a változó bérek (műszakpótlék, távolléti díj) számfejtéséhez kapcsolódó feladatok végzése, - a munkából távolmaradási jelentés (GYED, GYES, szabadság, táppénz) elkészítése, amelyről a feladás küldése a fővárosi MÁK részére, - nyilvántartás vezetése a betegszabadságról és a táppénzről, - a szabadságok nyilvántartása dolgozónként, - a jelenléti ívek elkészítése, kiadása és ellenőrzése, - havonta a bérjegyzékek kinyomtatása, rendezése és egy példány kiadása a dolgozóknak a munkahelyi vezetőn keresztül, - az 50 %-os utazási kedvezmény kiadása a dolgozók részére, - a dolgozók részére fizetendő utazási költségtérítés egyeztetése, feladása a KIR3 rendszerbe, - a dolgozók részére kiadott étkezési utalványok egyeztetése, feladása a KIR3 rendszerbe, - az éves adóigazolásokhoz lista készítése és átadása a dolgozók részére, illetve nem rendszeres kifizetés esetén külső munkavállaló részére, - adó igazoláshoz nyomtatványok kitöltése, átadása a dolgozók részére, - a dolgozók által kért igazolások (illetményről, munkaviszonyról) kiállítása, - a fővárosi MÁK internetes adattovábbítási rendszerének (letöltés, adatok feltöltése) naprakész kezelése, - a pályázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések egyeztetése, számfejtése, - évente a munkaügyi iratok rendezése, irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése - az intézményi iratkezelési szabályzat alapján - a munkaügyi csoportvezető irányításával. Hatásköre és jogköre - Helyettesíti a másik bér- és munkaügyi ügyintézőt távollétében. - A bér- és munkaügyi feladatokat naprakészen végzi.

16 16 a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Bér- és munkaügyi ügyintéző II. - új dolgozó felvétele esetén az alkalmazáshoz szükséges adminisztrációs teendők elvégzése, a biztosítotti jogviszony bejelentés elkészítése, - a távozó (kilépő) dolgozó munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos feladatok végzése, - az intézeti dolgozók, valamint a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak részére fizetendő illetmények számfejtésének elkészítése és átadása kifizetés céljából a pénzügyi és számviteli csoport részére, - a fővárosi MÁK részére minden hónap utolsó hetében a hóközi számfejtések feladásának elküldése, - a változó bérek (műszakpótlék, távolléti díj) számfejtéséhez kapcsolódó feladatok végzése, - a munkából távolmaradási jelentés (GYED, GYES, szabadság, táppénz) elkészítése, amelyről a feladás küldése a fővárosi MÁK részére, - nyilvántartás vezetése a betegszabadságról és a táppénzről, - a szabadságok nyilvántartása dolgozónként, - a jelenléti ívek elkészítése, kiadása és ellenőrzése, - havonta a bérjegyzékek kinyomtatása, rendezése és egy példány kiadása a dolgozóknak a munkahelyi vezetőn keresztül, - az 50 %-os utazási kedvezmény kiadása a dolgozók részére, - a dolgozók részére fizetendő utazási költségtérítés egyeztetése, feladása a KIR3 rendszerbe, - a dolgozók részére kiadott étkezési utalványok egyeztetése, feladása a KIR3 rendszerbe, - az éves adóigazolásokhoz lista készítése és átadása a dolgozók részére, illetve nem rendszeres kifizetés esetén külső munkavállaló részére, - adó igazoláshoz nyomtatványok kitöltése, átadása a dolgozók részére, - a dolgozók által kért igazolások (illetményről, munkaviszonyról) kiállítása, - a fővárosi MÁK internetes adattovábbítási rendszerének (letöltés, adatok feltöltése) naprakész kezelése, - a pályázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések egyeztetése, számfejtése, - évente a munkaügyi iratok rendezése, irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése - az intézményi iratkezelési szabályzat alapján - a munkaügyi csoportvezető irányításával. Hatásköre és jogköre - Helyettesíti a másik bér- és munkaügyi ügyintézőt távollétében. - A bér- és munkaügyi feladatokat naprakészen végzi. a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai

17 Műszaki és gazdasági ellátó csoport A Műszaki és gazdasági ellátó csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja a szállásnyújtási és gondozási-, valamint karbantartási- és szállítási tevékenység műszaki feltételeit. Biztosítja az intézmény által használt ingatlanok és berendezések intézményi lebonyolításban történő felújításával kapcsolatos felmérési, előkészítési, közbeszerzési feladatok teljesítését. Biztosítja a szállásnyújtási és gondozási, valamint a gondnoksági feladatok ellátásának anyagés eszközgazdálkodási, beszerzési, raktározási, készletgazdálkodási és nyilvántartási feltételeit. Biztosítja az egyes telephelyeken a gondnoksági feladatok ellátásának ellenőrzését az anyag- és eszközgazdálkodás területén. Feladatai - az intézmény zavartalan és gazdaságos működését biztosító műszaki feltételek megteremtése; - a rendelkezésre álló pénzügyi keret gazdaságos felhasználásának biztosítása; - az egyes intézmények vezetőivel, illetve gondnokaival együttműködve az ingatlanok, épületek, berendezések állagának megóvása; - a karbantartási szükségletek felmérése, a karbantartás folyamatos megszervezése; - építészeti, épületgépészeti és általános gépészeti ellátások biztosítása; - felújítási, rekonstrukciós és karbantartási javaslatok összeállítása; - műszaki feladatok előkészítése, ellenőrzése, a teljesítés igazolása; - a műszaki tevékenységgel kapcsolatos adatok nyilvántartása, jelentési kötelezettségek teljesítése; - a közüzemi szolgáltatásokkal, illetve az energiagazdálkodással kapcsolatos adminisztráció; - üzemfenntartási feladatokhoz kapcsolódó ügyviteli tevékenység; - a műszaki, karbantartási munkateljesítések folyamatos értékelése, ellenőrzése; - munka- és tűzvédelmi előírások betartatása, ezen tevékenységek ellenőrzése; - gépkocsi-üzemeltetés, szállítás szervezésével kapcsolatos teendők ellátása; - a gépkocsi-üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése; - a szakhatósági engedélyezési eljárás előkészítése, a kiadott engedélyek nyilvántartása; - műszaki szolgáltatások és közművek, valamint a veszélyes szerkezetek működésére vonatkozó előírások, szerződések betartása, illetve ellenőrzése; - közvetlen kapcsolattartás az intézménnyel műszaki vonatkozású szerződéses jogviszonyban álló szervezetekkel; - a környezetvédelemre vonatkozó előírások betartása, illetve a jelentési kötelezettség teljesítése; - a rendkívüli események következményeinek kezelése, a szükséges kárelhárítási intézkedések, jelentések megtétele; - az anyaggazdálkodás tervezésének előkészítése; - beszerzési, készletezési és felhasználási tervek készítése, a tervek koordinálása; - anyag- és eszközbeszerzés lebonyolítása; - anyag- és eszközellátás megszervezése. Feladatai a raktárgazdálkodás, raktározás területén - tárolási feladatok koordinálása; - az anyagátvétellel és -kiadással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;

18 18 - a raktárba kerülő anyagok, fogyóeszközök és tárgyi eszközök kezelése, leltári ellenőrzése és nyilvántartása; - a használhatatlanná vált eszközök selejtezésre történő előkészítése; - textíliák folyamatos mosatásának, tisztíttatásának megszervezése, bonyolítása. Készletnyilvántartás területén - a beszerzett, létesített eszközök mennyiségi, minőségi átvételi rendjének, a tárgyi eszközök átvételéért felelősök körének, az ezzel kapcsolatos bizonylati rendnek a meghatározása; - a tárgyi eszközöknek, illetve készletnek minősülő vagyontárgyak körének meghatározása a Pénzügyi és számviteli csoporttal közösen; - a készletnyilvántartások szabályszerű, számlakeretnek megfelelő vezetése. Vagyonkezelés - a leltárak szervezése és végrehajtása, - a selejtezések előkészítése és szabályszerű lebonyolítása, - az intézményi tulajdon fokozott védelmének biztosítása és ellenőrzése, a feltárt hiányosságokról tájékoztatás készítése, és a hiányosságok megszüntetése. - a vagyonkezelési követelmények teljesítésének ellenőrzése az egyes telephelyek gondnoksági feladatainak ellátásában. Műszaki és gazdasági ellátó csoport felépítése - műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető - műszaki előadó - központi gondnok - tárgyi eszköz és készletgazdálkodó - készletgazdálkodási ügyintéző - gépjármű- és anyaggazdálkodási előadó - gépjárművezető, műszaki technikus - gépjárművezető - raktáros Műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető - a műszaki és gazdasági ellátó csoport munkájának közvetlen irányítása, szervezése, - az intézményben és a telephelyeken adódó karbantartási, javítási munkák feltérképezése, egyeztetése a gazdasági vezetővel, - a karbantartási, javítási munkák anyagszükségletének összeállítása, - a külső szolgáltatókkal végeztetett szolgáltatások leszervezése, ellenőrzése, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer tárgyi eszköz és készlet moduljának szakmai felügyelete, - a folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében az irányítása alá tartozó dolgozók munkafolyamatainak rendszeres, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzése, - a megrendelések, a beszerzések és a raktározás tartalmi ellenőrzése havi rendszerességgel, - költségvetési tervezéshez és a beszámolóhoz műszaki információk megadása,

19 19 - a negyedéves mérlegjelentések elkészítéséhez a készletváltozások megadásának ellenőrzése, - statisztikai adatszolgáltatásokban való részvétel, - a műszaki és gazdasági ellátó csoport munkájának összefogása és folyamatos ellenőrzése, - a BMSZKI kft. által végzett munkák összehangolása, ellenőrzése. Ellenőrzési feladatai Vezetői ellenőrzés - havonta a munkaterületéhez tartozó szerződések ellenőrzés, - a területére vonatkozóan jogszabályok, szabályzatok, külső és belső ellenőrzés által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése, Munkafolyamatba épített ellenőrzés - naponta a megrendelések, beszerzések és a készletgazdálkodás ellenőrzése, - naponta a szükséges javítási, karbantartási munkák ellenőrzése, - hetente a raktározás ellenőrzése, - naponta az aláírási jogkör gyakorlása során az aláírandó iratok tartalmi és formai ellenőrzése. Hatásköre és jogköre - Teljesítés igazoló jogkörrel rendelkezik a műszaki és gazdasági ellátó csoporthoz tartozó szolgáltatásokhoz és beszerzésekhez kapcsolódóan. - A műszaki és gazdasági ellátó feladatok naprakészen végzi. - Helyettesíti a tárgyi eszköz- és készletgazdálkodót távollétében. a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Műszaki előadó - az intézmény és telephelyeire vonatkozóan az energia-nyilvántartások vezetése, - műszaki dokumentációk őrzése papíralapon, illetve elektronikusan, - továbbszámlázandó energia fogyasztásokról készített kimutatás átadása a pénzügyi és számviteli csoport felé, - havi igényelt gázmennyiség lejelentése a Fővárosi Gázművek felé, - éves energia jelentés elkészítése a KSH felé, - hatóság által előírt kötelező felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, - esetenként építési beruházások közbeszerzési dokumentációinak előkészítése, - beruházáshoz kapcsolódóan a terveztetés, a költségvetés ellenőrzése, - beruházások engedély okiratának elkészítése, - műszaki ellenőri tevékenység ellátása, - nem közbeszerzés köteles építési beruházások esetében a vállalkozási szerződések előkészítése, - az intézmény ingatlanainak műszaki állapotfelmérése,

20 20 - pályázatokhoz építőipari költségvetés, műszaki leírás készítése, Hatásköre és jogköre - Teljesítés igazoló jogkörrel rendelkezik a műszaki területhez kapcsolódóan. - Kezeli az intézmény műszaki és energetikai adatait. - Helyettesíti a központi gondnokot távollétében. a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Központi gondnok - a beruházási és felújítási, karbantartási feladatok megtervezése, lebonyolítása és koordinálása, - a tárgyi eszköz és készlet beszerzés tervezésének előkészítése, - beszerzési, készletezési és felhasználási tervek készítése, a tervek koordinálása, - anyag, eszköz és készletbeszerzés lebonyolítása, árajánlatkérések beszerzése, - a tárgyi eszközöknek, illetve készleteknek minősülő vagyontárgyak körének meghatározása a pénzügyi és számviteli csoporttal közösen, - előre nem tervezhető munkák elvégeztetése külső vállalkozókkal, - a takarítás és átalánydíjas karbantartások elvégzésének minőségi ellenőrzése, - az intézményben felmerülő minden üzemzavar, meghibásodás esetén intézkedés megtétele hatáskörén belül, - karbantartási munkák mellett szükség esetén egyéb feladatok (szállítás, kertészeti munkák) elvégeztetése, - folyamatos kapcsolattartás a telephelyek gondnokaival. Hatásköre és jogköre - Ellátja az intézmény üzemeltetési feladatait. - Helyettesíti a műszaki előadót távollétében. a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Tárgyi eszköz és készlet gazdálkodó - a tárgyi eszköz és készlet beszerzés tervezésének előkészítése, - beszerzési, készletezési és felhasználási tervek készítése, a tervek koordinálása, - anyag, eszköz és készletbeszerzés lebonyolítása, árajánlatkérések beszerzése, - a tárgyi eszközöknek, illetve készleteknek minősülő vagyontárgyak körének meghatározása a pénzügyi és számviteli csoporttal közösen, - állományba vételi bizonylatok elkészítése,

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma... 2 2. Jogszabályi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai.

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai. A Társaság szervezeti egységei - Informatika feladatai - a Társaság informatikai hálózatának felépítése, megszervezése és a számítástechnikai rendszerek felügyelete, biztonságos működtetése; - internetes

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben