Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira"

Átírás

1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig

2 2 A Gazdasági ügyrend (továbbiakban: ügyrend) célja, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: intézmény) részére biztosítsa a folyamatos működés feltételeinek megteremtése érdekében a gazdálkodási feladatok egyértelmű meghatározását, a jogkörök és felelősség elhatárolását. Ennek érdekében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet követelményeit teljesítve, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát figyelembe véve - az intézmény gazdálkodására a következő szabályzatot határozom meg: 1. A szabályzat célja, tartalma A szabályzat célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggő feladatait, hatáskörét, továbbá a működés rendjét az egyes folyamatok lebonyolításának módját. A szabályzat a következő feladatok ellátásához tartalmaz kötelező előírásokat: - az éves költségvetés tervezéséhez, - az előirányzatokkal való gazdálkodáshoz, - a pénzügyi-számviteli feladatokhoz, - a pénzkezeléshez, - a számviteli nyilvántartások vezetéséhez, - a kötelező adatszolgáltatásokhoz, a beszámolók elkészítéséhez, - a gazdálkodáshoz kapcsolódó statisztikai jelentéshez, - a munkaerő-gazdálkodáshoz, - az intézmény-üzemeltetési, fenntartási, működtetési feltételeinek biztosításához, - a vagyon használatához, hasznosításához. A gazdálkodással szorosan összefüggő egyes tevékenységek részletes előírásait az ügyrend mellett külön szabályzatok rögzítik, melyek a következők: - Számviteli politika, - Számlarend, - Eszközök és források értékelési szabályzata, - Önköltség számítási szabályzat, - Pénzkezelési szabályzat, - Gazdálkodási szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről, - Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, - Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának szabályzata, - Anyag-, eszköz- és készletgazdálkodási szabályzat, - Gépjárművek üzemelési szabályzata, - Kiküldetési szabályzat, - Reprezentációs kiadások szabályzata, - Vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata, - Bizonylati rend és album.

3 3 A szabályzatokat a - jogszabályi változásokat, valamint az intézmény feladatában - bekövetkezett változásokat követő 90 napon belül aktualizálni kell, az Igazgató által kijelölt személynek. 2. A gazdasági szervezeti egység felépítése és feladatai A szervezeti egység létszáma: 22 fő A gazdasági szervezeti egység felelős vezetője a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes), felelős az intézményben folyó gazdálkodási tevékenységért, az intézmény költségvetési keretek között történő gazdálkodásáért, a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó előírások betartásáért, valamint a szociális, a gyermekvédelmi és az egészségügyi szakmai tevékenység tárgyi feltételeinek biztosításáért. Szervezeti felépítése: Gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) Műszaki és gazdasági ellátó csoport Munkaügyi csoport Pénzügyi és számviteli csoport - műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető - műszaki előadó - központi gondnok - tárgyi eszköz és készletgazdálkodó - készletgazdálkodási ügyintéző - gépjármű- és anyaggazdálkodási előadó - gépjárművezető, műszaki technikus - gépjárművezető - raktáros - munkaügyi csoportvezető - bér- és munkaügyi ügyintéző I. - bér- és munkaügyi ügyintéző II. - - pénzügyi és számviteli csoportvezető - főkönyvi könyvelő - könyvelő, számviteli ügyintéző - könyvelő - pénzügyi előadó, pályázati elszámoló - pénzügyi előadó - központi pénztáros - általános pénztár ellenőr - általános pénztáros helyettes Csoportvezetői értekezlet

4 4 2.1 Gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) jogállása, feladatai és hatásköre A gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) feletti munkáltatói jogok gyakorlása a vonatkozó hatályban lévő jogszabályi rendelkezések szerint történik, különös figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényre, valamint a Budapest Főváros Főpolgármesterének az intézmények Gazdasági vezetői feletti irányítási jogkör gyakorlásának rendjéről szóló mindenkor hatályban lévő intézkedésére. Gazdasági vonatkozású kérdésekben - az Igazgatóval egyeztetve az intézmény egészére kiterjedően érvényes intézkedéseket tesz. Feladatát az intézmény Igazgatójának közvetlen irányítása alatt végzi. Az intézmény gazdasági helyzetéről, tevékenységét jellemző mutatókról rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik Feladatai - az intézmény gazdasági munkájának megszervezése, és irányítása, ezen belül az ellenőrzés, illetve ezzel kapcsolatos tevékenység megszervezése; - az intézmény telephelyekre lebontott költségvetésének elkészítése, a végrehajtásról időszaki beszámolók készítése; - az intézmény beszerzéseinek, közbeszerzési eljárásainak szervezése és ellenőrzése, a döntések előkészítése; - folyamatos elemzések és értékelések készítése a gazdálkodás eredményeiről; - az érvényes számviteli, pénzügyi jogszabályok, utasítások alapján az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kidolgozása, az ehhez kapcsolódó intézményi szabályzatok betartásának ellenőrzésén keresztül az intézmény szabályszerű gazdálkodásának biztosítása; - a vagyonvédelem - intézményvezetők bevonásával történő - megszervezése, biztosítása és ellenőrzése; - az érték- és anyagkönyvelés ellenőrzése; - a bérgazdálkodási feladatok megszervezése és irányítása, a bérgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése; - Pénzügyi és számviteli csoport munkájának irányítása és ellenőrzése; - Munkaügyi csoport munkájának irányítása és ellenőrzése; - Műszaki és gazdasági ellátó csoport munkájának irányítása és ellenőrzése; - a tevékenységi területét érintő nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatással kapcsolatos teendők ellátása Ellenőrzési feladatai Vezetői ellenőrzés - havonta a gazdálkodási keretek és az erre irányuló intézkedések ellenőrzése, - havonta a likviditás ellenőrzése, - külső ellenőrző szervek által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése, - az intézmény belső ellenőrzési jegyzőkönyveiben a gazdasági szervezetre javasolt vagy előírt feladatok alapján intézkedési terv készítése és végrehajtásának ellenőrzése. Munkafolyamatba épített ellenőrzés - havonta az igazgatói döntések, utasítások, értekezleti határozatok végrehajtásának ellenőrzése,

5 5 - hetente a munkamenetek folyamatosságának érdekében a határidők ellenőrzése, - naponta az aláírási jogkör gyakorlása során az aláírandó iratok tartalmi és formai ellenőrzése Külső kapcsolatokat tart - Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal illetékes főosztályaival, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságával (továbbiakban: MÁK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (továbbiakban: NAV), a Központi Statisztikai Hivatallal (a továbbiakban KSH) a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Pénztár illetékes igazgatóságaival; - szükség szerint más, az intézménnyel gazdálkodási kapcsolatban lévő szervezetekkel az intézmény gazdasági munkájának megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért, a gazdálkodást érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért; - az intézmény költségvetésének elkészítéséért és végrehajtásáért, a beszámolók elkészítéséért; - az intézmény beszerzései és közbeszerzései jogszabályoknak megfelelő lebonyolításáért; - az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének kidolgozásáért, a gazdálkodás szabályszerűségének biztosításáért; - a vagyonvédelemi tevékenység - intézményvezetők bevonásával történő megszervezéséért; - a bérgazdálkodási feladatok megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért. Tartós távolléte esetén helyettese a Pénzügyi és számviteli csoport vezetője Pénzügyi és számviteli csoport A Pénzügyi és számviteli csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja a gazdálkodással, pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását, az ehhez kapcsolódó tervezési, nyilvántartási, beszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítését. Feladatai - az éves költségvetés szervezeti egységekre lebontott tervezése; - az intézmény, illetve egyes szervezeti egységei előző évi gazdálkodási tevékenységének elemzése és értékelése; - a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek (bérgazdálkodási, karbantartási, felújítási, beszerzési stb.) összesítése döntés-előkészítésre és előterjesztésre az Igazgatótanács elé; - az intézmény költségvetési javaslatának elkészítése a felügyeleti szerv által közölt keret- és a költségvetés tervezésére vonatkozó előírások figyelembevételével; - előirányzatok, kötelezettségvállalások, szerződések, nyilvántartása, módosítások átvezetése;

6 6 - számlázás, számlaellenőrzés; - banki és pénztári pénzforgalom lebonyolítása; - pályázatok pénzügyi kezelése: költségvetés elkészítése, szerződés nyilvántartás, pénzügyi lebonyolítás, elszámolások elkészítése; - pénzforgalomhoz kapcsolódó, illetve nem kapcsolódó tételek számviteli rendszerben rögzítése, szerződés nyilvántartás, pénzügyi lebonyolítás, elszámolások elkészítése; - adósok állományának kezelése: analitika vezetése, adósok minősítése; - adóbevallások: áfa, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás elkészítése, bevallása; - jelentések, költségvetési beszámoló elkészítése, az állományváltozások könyvelése és egyeztetések lekövetése után; - az intézmény gazdálkodására, ellenőrzésére, ügyvitelére és információrendszerére vonatkozó szabályzatok tervezetének kidolgozása, előkészítése; - az elszámolási helyek nyilvántartási rendjének kialakítása, a nyilvántartások folyamatos vezetése; - az analitikus és főkönyvi könyvelés teendőinek ellátása; - időszaki ellenőrzések, egyeztetések elvégzése a különböző elszámolások között; - a könyvelési bizonylatok rendezése, irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése az intézményi iratkezelési szabályzat alapján; - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása és kezelése. Pénzügyi és számviteli csoport felépítése - pénzügyi és számviteli csoportvezető - főkönyvi könyvelő - könyvelő, számviteli ügyintéző - könyvelő - pénzügyi előadó, pályázati elszámoló - pénzügyi előadó - központi pénztáros - általános pénztár ellenőr - általános pénztáros helyettes Pénzügyi és számviteli csoportvezető - pénzügyi és számviteli csoport munkájának közvetlen irányítása, szervezése, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer működtetésének szakmai felügyelete, - a folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében az irányítása alá tartozó dolgozók munkafolyamatainak rendszeres, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzése, - a főkönyvi kivonat és a főkönyvi számlák tartalmi ellenőrzése havi rendszerességgel, - bevételi és kiadási előirányzatok figyelése, átcsoportosítások kezdeményezése, - költségvetési tervezés összeállítása, KGR-be történő rögzítése, - havi zárlatok elkészítése, beküldése a fenntartó felé, - negyedéves mérlegjelentések elkészítése, feladása a KGR-be, - az elemi költségvetési beszámoló elkészítése, egyeztetése, rögzítése a KGR-be, - a NAV felé történő bevallások (ÁFA, Rehabilitációs hozzájárulás, Cégautó adó) elkészítése, beküldése, - statisztikai adatszolgáltatások elküldése a KSH felé, - az OEP által kért gazdálkodáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése. -

7 7 Ellenőrzési feladatai Vezetői ellenőrzés - naponta a likviditás ellenőrzése, - a területére vonatkozóan jogszabályok, szabályzatok, külső és belső ellenőrzés által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése, Munkafolyamatba épített ellenőrzés - napi munkamenet során a bizonylatok tartalmi, szúrópróbaszerű ellenőrzése, a változtatást igénylő megállapítások írásba foglalása a költségvetési és pénzügyi fegyelem érdekében - naponta az aláírási jogkör gyakorlása során az aláírandó iratok tartalmi és formai ellenőrzése. Hatásköre és jogköre - Ellenjegyzési, teljesítésigazoló és -érvényesítő jogkörrel rendelkezik a pénztárhoz és a költségvetési számlához kapcsolódóan, - Bankszámla feletti rendelkezési joga van az intézmény által nyitott összes számlára vonatkozóan, - Helyettesíti a gazdasági vezetőt távollétében. - A pénzügyi, számviteli tevékenység szakmai összehangolásáért, - A feladatkörébe tartozó és esetenként kapott feladatok pontos, színvonalas, megbízható és határidőre történő elvégzéséért, - A Pénzügyi és számviteli csoport által szolgáltatott, általa aláírt adatok valódiságáért, az adatszolgáltatás ellenőrzéséért, - Az elemi költségvetés kiemelt előirányzatok szerinti elkészítéséért, az előirányzatok felhasználásának nyomon követéséért, - A pénzügyi és számviteli csoport munkájának összefogásáért és folyamatos ellenőrzéséért, - A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Főkönyvi könyvelő - pénztári forgalom rögzítése - a bevételi és kiadási bizonylatok kontírozása, rögzítése az CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében, - a főkönyvi számlák egyeztetése, - a térítési díj és kaució befizetések könyvelése és egyeztetése a telephelyekkel, - banki forgalom rögzítése, banki utalást követően a kiegyenlítések rögzítése, - a rögzítés után napló nyomtatása és egyeztetés, a kód-szakfeladat egyezőség biztosítása, - vegyes tételek rögzítése: Bérfeladás a kincstári rendszerből költséghelyekre és szakfeladatokra bontva. Készletváltozás az Műszaki és gazdasági ellátó csoport feladása alapján.

8 8 Az értékcsökkenés elszámolása a Műszaki és gazdasági ellátó csoport feladása alapján. Az adósok állományváltozása, a pénztáros feladása alapján. - eredeti előirányzat rögzítése az elfogadott elemi költségvetés alapján Fenntartótól kapott pótelőirányzat rögzítése, - az előirányzatok és teljesítések egyeztetése, saját hatáskörű átcsoportosítások elvégzése a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. Hatásköre és jogköre - Érvényesítő jogkörrel rendelkezik a pénztárhoz és a költségvetési számlához kapcsolódóan. - Elkészíti az utalásokat az OTP terminálon keresztül. - Naprakészen rögzíti a banki és a pénztári forgalmat a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Helyettesíti a pénzügyi ügyintézőt, pályázati elszámolót távollétében. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Könyvelő, számviteli ügyintéző - pénztári forgalom rögzítése, - a bevételi és kiadási bizonylatok kontírozása, rögzítése az CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében, - a főkönyvi számlák egyeztetése, - a térítési díj és kaució befizetések könyvelése és egyeztetése a telephelyekkel, - banki forgalom rögzítése, banki utalást követően a kiegyenlítések rögzítése, - a rögzítés után napló nyomtatása és egyeztetés, a kód-szakfeladat egyezőség biztosítása, - vevő folyószámlák és adósok egyeztetése a telephelyekkel, - kintlévőségek figyelemmel kisérése, - a lakhatáshoz kapcsolódó támogatások egyeztetése a telephelyekkel. - Hatásköre és jogköre - Érvényesítő jogkörrel rendelkezik a pénztárhoz és a költségvetési számlához kapcsolódóan. - Naprakészen rögzíti a banki és a pénztári forgalmat a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Helyettesíti a könyvelőt távollétében. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai

9 Könyvelő - pénztári forgalom rögzítése - a bevételi és kiadási bizonylatok kontírozása, rögzítése az CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében, - a főkönyvi számlák egyeztetése, - a térítési díj és kaució befizetések könyvelése és egyeztetése a telephelyekkel, - banki forgalom rögzítése, banki utalást követően a kiegyenlítések rögzítése, - a rögzítés után naplót nyomtatása és egyeztetés, a kód-szakfeladat egyezőség biztosítása, - vevő folyószámlák és adósok egyeztetése a telephelyekkel, - kintlévőségek figyelemmel kisérése, - a lakhatáshoz kapcsolódó támogatások egyeztetése a telephelyekkel, Hatásköre és jogköre - Naprakészen rögzíti a banki és a pénztári forgalmat a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Helyettesíti a könyvelő, számviteli ügyintézőt távollétében. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Pénzügyi előadó, pályázati elszámoló - a számviteli rendszer hozzáférési jogosultságainak karbantartása, - a szállítói szerződések rögzítése a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben, - a szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások havi keretre és költségviselőre terhelése, - a szerződések tartalmi elemeinek ellenőrzése, aktualizálása, - a telephelyekhez nem kapcsolódó vevői szerződések kezelése, számlázás, - a pályázati projekt költségvetésének kidolgozása, szükség szerinti átdolgozása, - előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek és zárójelentések pénzügyi elemeinek kidolgozása, - kötelező adatszolgáltatások határidőre való elkészítése. - a pályázatokhoz kapcsolódó állásfoglalások figyelemmel kísérése és a projektvezetőkkel a projekt eljárásrendjébe történő adaptálása, - fedezetvizsgálat, likviditás figyelemmel kísérése, a kötelezettségvállalások nyilvántartása, - a futó pályázatokkal kapcsolatban dokumentációk kezelése, ellenőrzése, mint pl. szerződések, teljesítésigazolások, megbízási szerződések, számlák, - annak ellenőrzése, hogy az adattartalmuk a pályázati szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő-e,

10 10 - folyamatos kapcsolattartás a pályázati felelősökkel, a Műszaki és gazdasági ellátó csoporttal és a Munkaügyi csoporttal, - megvalósítási team részeként a menedzsment munkájának segítése, - a pénzügyi elszámolás elkészítése a szerződésben foglaltak szerint. - teljesíti az teljesítés igazoló feladatot a pályázatokhoz kapcsolódóan. Hatásköre és jogköre - Teljesítés igazoló jogkörrel rendelkezik a pályázatokhoz kapcsolódóan. - Naprakészen rögzíti a banki és a pénztári forgalmat a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Karban tartja a szerződéseket a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. - Kezeli a pályázatokat. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Pénzügyi előadó - a szállítói számlák bevételezésének és teljesítésigazolásának ellenőrzése, - a szállítói számlák iktatása a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben, - a számlák költségviselőkre történő megbontása, - az előzetesen felszámított ÁFA levonhatóságának minősítése, - a számlák szerződésekhez történő kapcsolása, - a fizetési határidő figyelembe vételével az átutalások előkészítése, - a banki napokhoz kapcsolódó bizonylatok összerendezése, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben a banki nap lezárása, - egyenlegközlők, számlareklamációk kezelése. Hatásköre és jogköre - Elkészíti az utalásokat az OTP terminálon keresztül. - Érkezeti a számlákat és rögzíti a teljesítéseket a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerben. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Központi pénztáros - készpénz szükséglet felmérése, - a készpénz igénylése, a szükséges nyomtatványok kitöltése, - a készpénz előírás szerinti felvétele, a felvett pénz bevételezése, - az alapbizonylatok alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata,

11 11 - számlák kiállítása, - a pénztárba befizetett összeg átvétele, - a készpénz előírás szerinti kifizetése, - értékcikk kezelése (étkezési utalvány), - pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, a pénztárjelentés elkészítése, - bizonylati fegyelem betartása, - a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása, - a bevételi-és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, - nyilvántartások, elszámolások vezetése, - az adósok állományának nyilvántartása, feladása a könyvelés felé, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében kezeli a pénztárt (számlák, bevételi-, kiadási pénztárbizonylatok, pénztárjelentés készítése), - amennyiben számítógépes rendszer nem működik, szigorú számadású számla, bevételi és kiadási pénztárbizonylat és pénztárjelentés kézi kiállítása. Hatásköre és jogköre: - Bonyolítja az intézmény és telephelyei készpénz forgalmát. - Folyamatosan és naprakészen vezeti a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyilvántartásokat. - Aláírja saját dokumentációit (bevételi és kiadási pénztárbizonylat, pénztárnapló). : - a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai - A pénztáros a központi pénztárt önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási kötelezettséggel kezeli Általános pénztár ellenőr - a telephelyek pénzkezelésének rendszeres ellenőrzése, legalább havonta az előző ellenőrzéstől eltelt teljes időszakot átfogóan, - a pénz őrzésének, biztonságos kezelésének, a páncélszekrény és a pénzkazetta, valamint a kulcsok használatának ellenőrzése, - a kereskedelmi szálláshely szállásdíjának ellenőrzése, a havonta kibocsátott számlák - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszerből kinyert - nyilvántartásának összegszerű ellenőrzése, - a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok ellenőrzése tartalmi szempontból, - a vevő folyószámla egyeztetése, - kintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedések ellenőrzése, - az átmeneti szállókon történő térítési díj beszedéséhez kapcsolódó kézzel kiállított bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, pénztárjelentés és nyilvántartó kartonok egyeztetése, - a térítési díj tartozások ellenőrzése, - a bizonylatokon a kötelező aláírások meglétének ellenőrzése, - a fellelt hiányosságokról jegyzőkönyv felvétele, - az előző ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére történt intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.

12 12 Hatásköre - Folyamatosan ellenőrzi az intézmény és telephelyei készpénz forgalmának és a kapcsolódó nyilvántartásoknak a vezetését. - Helyettesíti a pénzügyi előadót távollétében. : a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Általános pénztáros helyettes - készpénz szükséglet felmérése, - a készpénz igénylése, a szükséges nyomtatványok kitöltése, - a készpénz előírás szerinti felvétele, a felvett pénz bevételezése, - az alapbizonylatok alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, - számlák kiállítása, - a pénztárba befizetett összeg átvétele, - a készpénz előírás szerinti kifizetése, - értékcikk kezelése (étkezési utalvány), - pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, a pénztárjelentés elkészítése, - bizonylati fegyelem betartása, - a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása, - a bevételi-és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, - nyilvántartások, elszámolások vezetése, - az adósok állományának nyilvántartása, feladása a könyvelés felé, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer keretében kezeli a pénztárt (számlák, bevételi-, kiadási pénztárbizonylatok, pénztárjelentés készítése), - amennyiben számítógépes rendszer nem működik, szigorú számadású számla, bevételi és kiadási pénztárbizonylat és pénztárjelentés kézi kiállítása. Hatásköre és jogköre: - Bonyolítja az intézmény és telephelyei készpénz forgalmát. - Folyamatosan és naprakészen vezeti a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyilvántartásokat. - Aláírja saját dokumentációit (bevételi és kiadási pénztárbizonylat, pénztárnapló). : - a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai - Az általános pénztáros helyettes a központi pénztárt és a telephelyi pénztárakat önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási kötelezettséggel kezeli.

13 Munkaügyi csoport A Munkaügyi csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja az Igazgató munkáltatói jogkörének gyakorlásával összefüggő előkészítési, nyilvántartási és adminisztratív teendők ellátását. Biztosítja a bérgazdálkodással, a munkaügyi nyilvántartási és jelentési kötelezettségek teljesítésével összefüggő teendők ellátását. Feladatai - személyügyi, munkaerő-forgalmi feladatok ellátása; - a közalkalmazotti jogviszonyok és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok megkötésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásának biztosítása; - a munkaügyi és költségvetési előírásoknak megfelelő létszám- és bérgazdálkodási rend kialakítása; - a munkaidőalap-, a létszám- és béralaptervek elkészítése; - a dolgozók szabadságának megállapítása, évente a változások közlése a dolgozókkal, az igénybe vett szabadság nyilvántartása; - a munkabérek és egyéb juttatások, az egyéb bérjellegű kifizetések elszámolási feladatainak végrehajtása, a szükséges adatszolgáltatás teljesítése a MÁK, valamint a pénzügy és számvitel részére; - a személyi jövedelemadó számfejtéséhez és a társadalombiztosítási ellátáshoz szükséges adatszolgáltatás teljesítése; - a munkabérek- és pótlékok, valamint a személyi adatok kötelező nyilvántartásának vezetése; - a munkaköri leírások, besorolások, munkaügyi nyilvántartások adminisztrációs feladatainak teljes körű ellátása; - a társadalombiztosítási jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete és a változásokról az intézményvezetés tájékoztatása. Munkaügyi csoport felépítése - munkaügyi csoportvezető - bér- és munkaügyi ügyintéző I. - bér- és munkaügyi ügyintéző II Munkaügyi csoportvezető - munkaüggyel kapcsolatos feladatok elvégzése a KIR3 rendszerben (felvétel, kilépés, átsorolás), - kimutatás készítése a belépő és kilépő dolgozókról, a tartós távollévőkről és egyéb változásokról, - tanulmányi szerződések nyilvántartása, - továbbképzések teljesítésének nyilvántartása, - szociális szakvizsgák, iskolai és szakképzettségek dokumentumainak kezelése, változások jelentése, kreditpontok nyilvántartása, - éves szinten a továbbképzések teljesítésének kimutatása az NCSSZI felé, - fizetési előlegek nyilvántartása, - szabadság kimutatás ellenőrzése belépéskor, illetve kilépéskor,

14 14 - a közalkalmazottak éves szabadságának megállapítása, a szabadság nyilvántartás ellenőrzése, - gyermekápolásból visszatérő dolgozók kiértesítése, szabadság megállapítása, - fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos ügyintézés, - a személyi munkaügyi nyilvántartás naprakész kezelése, - munkaerő igény bejelentése a Munkaügyi Központok felé, - külföldi munkavállalói engedéllyel kapcsolatos ügyintézés, - közalkalmazotti, illetve munkáltatói igazolások kiadása, ellenőrzése, - munkaköri leírások nyilvántartása, - munka alkalmassági vizsgálatokról készült igazolások nyilvántartása, - havi létszám és bérkimutatások (illetmény és pótlékok) készítése, - főállású közalkalmazottak illetmény számfejtésének ellenőrzése, - megbízási szerződéses dolgozók nyilvántartása, illetmény számfejtésének ellenőrzése, szükség esetén számfejtése, - pályázati szerződések nyilvántartása, számfejtések ellenőrzése, - változó bér, távollét, teljesítés igazolás ellenőrzése, - soros előrelépés számfejtésének előkészítése, - jubileumi jutalmak kimutatásának elkészítése, - a MÁK-tól kapott könyvelési értesítő szúrópróbaszerű ellenőrzése, - állandó kapcsolattartás a MÁK bérszámfejtővel, - gyermek ápolás miatt távollévők tájékoztatása, a szükséges iratok, nyomtatványok rendezése, - közérdekű munkavégzés teljes körű intézése, kapcsolattartás a Pártfogó Felügyelet munkatársaival, - költségvetéshez, mérleghez, beszámolóhoz a létszám és az illetményhez kapcsolódó adatok megadása a pénzügyi és számviteli csoport felé, - a statisztikai adatszolgáltatások létszám és bér adatainak kitöltése, - társadalombiztosítási ellátás és adójogszabályok figyelemmel kisérése, - munkaügyi iratok irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése az intézményi iratkezelési szabályzat alapján, - munkaügyi csoport munkájának összefogása és folyamatos ellenőrzése. Ellenőrzési feladatai Vezetői ellenőrzés - havonta a munkaügyi csoport által a KIR3 rendszerben számfejtett és MÁK felé feladott adatok és határidők ellenőrzése, - a területére vonatkozóan jogszabályok, szabályzatok, külső és belső ellenőrzés által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése. Munkafolyamatba épített ellenőrzés - napi munkamenet során a dokumentumok tartalmi, szúrópróbaszerű ellenőrzése, a változtatást igénylő megállapítások írásba foglalása a foglalkoztatási ügymenet szabályossága érdekében, - naponta kapcsolattartás a MÁK-kal, az adatforgalom helyességének biztosítása, ellenőrzése. Hatásköre és jogköre - Helyettesíti a bér- és munkaügyi ügyintézőt távollétében.

15 15 - A bér- és munkaügyi feladatokat naprakészen végzi. a munkaköri leírásában meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Bér- és munkaügyi ügyintéző I. - új dolgozó felvétele esetén az alkalmazáshoz szükséges adminisztrációs teendők elvégzése, a biztosítotti jogviszony bejelentés elkészítése, - a távozó (kilépő) dolgozó munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos feladatok végzése, - az intézeti dolgozók, valamint a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak részére fizetendő illetmények számfejtésének elkészítése és átadása kifizetés céljából a pénzügyi és számviteli csoport részére, - a fővárosi MÁK részére minden hónap utolsó hetében a hóközi számfejtések feladásának elküldése, - a változó bérek (műszakpótlék, távolléti díj) számfejtéséhez kapcsolódó feladatok végzése, - a munkából távolmaradási jelentés (GYED, GYES, szabadság, táppénz) elkészítése, amelyről a feladás küldése a fővárosi MÁK részére, - nyilvántartás vezetése a betegszabadságról és a táppénzről, - a szabadságok nyilvántartása dolgozónként, - a jelenléti ívek elkészítése, kiadása és ellenőrzése, - havonta a bérjegyzékek kinyomtatása, rendezése és egy példány kiadása a dolgozóknak a munkahelyi vezetőn keresztül, - az 50 %-os utazási kedvezmény kiadása a dolgozók részére, - a dolgozók részére fizetendő utazási költségtérítés egyeztetése, feladása a KIR3 rendszerbe, - a dolgozók részére kiadott étkezési utalványok egyeztetése, feladása a KIR3 rendszerbe, - az éves adóigazolásokhoz lista készítése és átadása a dolgozók részére, illetve nem rendszeres kifizetés esetén külső munkavállaló részére, - adó igazoláshoz nyomtatványok kitöltése, átadása a dolgozók részére, - a dolgozók által kért igazolások (illetményről, munkaviszonyról) kiállítása, - a fővárosi MÁK internetes adattovábbítási rendszerének (letöltés, adatok feltöltése) naprakész kezelése, - a pályázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések egyeztetése, számfejtése, - évente a munkaügyi iratok rendezése, irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése - az intézményi iratkezelési szabályzat alapján - a munkaügyi csoportvezető irányításával. Hatásköre és jogköre - Helyettesíti a másik bér- és munkaügyi ügyintézőt távollétében. - A bér- és munkaügyi feladatokat naprakészen végzi.

16 16 a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Bér- és munkaügyi ügyintéző II. - új dolgozó felvétele esetén az alkalmazáshoz szükséges adminisztrációs teendők elvégzése, a biztosítotti jogviszony bejelentés elkészítése, - a távozó (kilépő) dolgozó munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos feladatok végzése, - az intézeti dolgozók, valamint a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak részére fizetendő illetmények számfejtésének elkészítése és átadása kifizetés céljából a pénzügyi és számviteli csoport részére, - a fővárosi MÁK részére minden hónap utolsó hetében a hóközi számfejtések feladásának elküldése, - a változó bérek (műszakpótlék, távolléti díj) számfejtéséhez kapcsolódó feladatok végzése, - a munkából távolmaradási jelentés (GYED, GYES, szabadság, táppénz) elkészítése, amelyről a feladás küldése a fővárosi MÁK részére, - nyilvántartás vezetése a betegszabadságról és a táppénzről, - a szabadságok nyilvántartása dolgozónként, - a jelenléti ívek elkészítése, kiadása és ellenőrzése, - havonta a bérjegyzékek kinyomtatása, rendezése és egy példány kiadása a dolgozóknak a munkahelyi vezetőn keresztül, - az 50 %-os utazási kedvezmény kiadása a dolgozók részére, - a dolgozók részére fizetendő utazási költségtérítés egyeztetése, feladása a KIR3 rendszerbe, - a dolgozók részére kiadott étkezési utalványok egyeztetése, feladása a KIR3 rendszerbe, - az éves adóigazolásokhoz lista készítése és átadása a dolgozók részére, illetve nem rendszeres kifizetés esetén külső munkavállaló részére, - adó igazoláshoz nyomtatványok kitöltése, átadása a dolgozók részére, - a dolgozók által kért igazolások (illetményről, munkaviszonyról) kiállítása, - a fővárosi MÁK internetes adattovábbítási rendszerének (letöltés, adatok feltöltése) naprakész kezelése, - a pályázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések egyeztetése, számfejtése, - évente a munkaügyi iratok rendezése, irattározása, megőrzése, időszakos selejtezése - az intézményi iratkezelési szabályzat alapján - a munkaügyi csoportvezető irányításával. Hatásköre és jogköre - Helyettesíti a másik bér- és munkaügyi ügyintézőt távollétében. - A bér- és munkaügyi feladatokat naprakészen végzi. a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai

17 Műszaki és gazdasági ellátó csoport A Műszaki és gazdasági ellátó csoport a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja a szállásnyújtási és gondozási-, valamint karbantartási- és szállítási tevékenység műszaki feltételeit. Biztosítja az intézmény által használt ingatlanok és berendezések intézményi lebonyolításban történő felújításával kapcsolatos felmérési, előkészítési, közbeszerzési feladatok teljesítését. Biztosítja a szállásnyújtási és gondozási, valamint a gondnoksági feladatok ellátásának anyagés eszközgazdálkodási, beszerzési, raktározási, készletgazdálkodási és nyilvántartási feltételeit. Biztosítja az egyes telephelyeken a gondnoksági feladatok ellátásának ellenőrzését az anyag- és eszközgazdálkodás területén. Feladatai - az intézmény zavartalan és gazdaságos működését biztosító műszaki feltételek megteremtése; - a rendelkezésre álló pénzügyi keret gazdaságos felhasználásának biztosítása; - az egyes intézmények vezetőivel, illetve gondnokaival együttműködve az ingatlanok, épületek, berendezések állagának megóvása; - a karbantartási szükségletek felmérése, a karbantartás folyamatos megszervezése; - építészeti, épületgépészeti és általános gépészeti ellátások biztosítása; - felújítási, rekonstrukciós és karbantartási javaslatok összeállítása; - műszaki feladatok előkészítése, ellenőrzése, a teljesítés igazolása; - a műszaki tevékenységgel kapcsolatos adatok nyilvántartása, jelentési kötelezettségek teljesítése; - a közüzemi szolgáltatásokkal, illetve az energiagazdálkodással kapcsolatos adminisztráció; - üzemfenntartási feladatokhoz kapcsolódó ügyviteli tevékenység; - a műszaki, karbantartási munkateljesítések folyamatos értékelése, ellenőrzése; - munka- és tűzvédelmi előírások betartatása, ezen tevékenységek ellenőrzése; - gépkocsi-üzemeltetés, szállítás szervezésével kapcsolatos teendők ellátása; - a gépkocsi-üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése; - a szakhatósági engedélyezési eljárás előkészítése, a kiadott engedélyek nyilvántartása; - műszaki szolgáltatások és közművek, valamint a veszélyes szerkezetek működésére vonatkozó előírások, szerződések betartása, illetve ellenőrzése; - közvetlen kapcsolattartás az intézménnyel műszaki vonatkozású szerződéses jogviszonyban álló szervezetekkel; - a környezetvédelemre vonatkozó előírások betartása, illetve a jelentési kötelezettség teljesítése; - a rendkívüli események következményeinek kezelése, a szükséges kárelhárítási intézkedések, jelentések megtétele; - az anyaggazdálkodás tervezésének előkészítése; - beszerzési, készletezési és felhasználási tervek készítése, a tervek koordinálása; - anyag- és eszközbeszerzés lebonyolítása; - anyag- és eszközellátás megszervezése. Feladatai a raktárgazdálkodás, raktározás területén - tárolási feladatok koordinálása; - az anyagátvétellel és -kiadással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;

18 18 - a raktárba kerülő anyagok, fogyóeszközök és tárgyi eszközök kezelése, leltári ellenőrzése és nyilvántartása; - a használhatatlanná vált eszközök selejtezésre történő előkészítése; - textíliák folyamatos mosatásának, tisztíttatásának megszervezése, bonyolítása. Készletnyilvántartás területén - a beszerzett, létesített eszközök mennyiségi, minőségi átvételi rendjének, a tárgyi eszközök átvételéért felelősök körének, az ezzel kapcsolatos bizonylati rendnek a meghatározása; - a tárgyi eszközöknek, illetve készletnek minősülő vagyontárgyak körének meghatározása a Pénzügyi és számviteli csoporttal közösen; - a készletnyilvántartások szabályszerű, számlakeretnek megfelelő vezetése. Vagyonkezelés - a leltárak szervezése és végrehajtása, - a selejtezések előkészítése és szabályszerű lebonyolítása, - az intézményi tulajdon fokozott védelmének biztosítása és ellenőrzése, a feltárt hiányosságokról tájékoztatás készítése, és a hiányosságok megszüntetése. - a vagyonkezelési követelmények teljesítésének ellenőrzése az egyes telephelyek gondnoksági feladatainak ellátásában. Műszaki és gazdasági ellátó csoport felépítése - műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető - műszaki előadó - központi gondnok - tárgyi eszköz és készletgazdálkodó - készletgazdálkodási ügyintéző - gépjármű- és anyaggazdálkodási előadó - gépjárművezető, műszaki technikus - gépjárművezető - raktáros Műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető - a műszaki és gazdasági ellátó csoport munkájának közvetlen irányítása, szervezése, - az intézményben és a telephelyeken adódó karbantartási, javítási munkák feltérképezése, egyeztetése a gazdasági vezetővel, - a karbantartási, javítási munkák anyagszükségletének összeállítása, - a külső szolgáltatókkal végeztetett szolgáltatások leszervezése, ellenőrzése, - a CT-EcoSTAT integrált számviteli rendszer tárgyi eszköz és készlet moduljának szakmai felügyelete, - a folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében az irányítása alá tartozó dolgozók munkafolyamatainak rendszeres, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzése, - a megrendelések, a beszerzések és a raktározás tartalmi ellenőrzése havi rendszerességgel, - költségvetési tervezéshez és a beszámolóhoz műszaki információk megadása,

19 19 - a negyedéves mérlegjelentések elkészítéséhez a készletváltozások megadásának ellenőrzése, - statisztikai adatszolgáltatásokban való részvétel, - a műszaki és gazdasági ellátó csoport munkájának összefogása és folyamatos ellenőrzése, - a BMSZKI kft. által végzett munkák összehangolása, ellenőrzése. Ellenőrzési feladatai Vezetői ellenőrzés - havonta a munkaterületéhez tartozó szerződések ellenőrzés, - a területére vonatkozóan jogszabályok, szabályzatok, külső és belső ellenőrzés által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése, Munkafolyamatba épített ellenőrzés - naponta a megrendelések, beszerzések és a készletgazdálkodás ellenőrzése, - naponta a szükséges javítási, karbantartási munkák ellenőrzése, - hetente a raktározás ellenőrzése, - naponta az aláírási jogkör gyakorlása során az aláírandó iratok tartalmi és formai ellenőrzése. Hatásköre és jogköre - Teljesítés igazoló jogkörrel rendelkezik a műszaki és gazdasági ellátó csoporthoz tartozó szolgáltatásokhoz és beszerzésekhez kapcsolódóan. - A műszaki és gazdasági ellátó feladatok naprakészen végzi. - Helyettesíti a tárgyi eszköz- és készletgazdálkodót távollétében. a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Műszaki előadó - az intézmény és telephelyeire vonatkozóan az energia-nyilvántartások vezetése, - műszaki dokumentációk őrzése papíralapon, illetve elektronikusan, - továbbszámlázandó energia fogyasztásokról készített kimutatás átadása a pénzügyi és számviteli csoport felé, - havi igényelt gázmennyiség lejelentése a Fővárosi Gázművek felé, - éves energia jelentés elkészítése a KSH felé, - hatóság által előírt kötelező felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, - esetenként építési beruházások közbeszerzési dokumentációinak előkészítése, - beruházáshoz kapcsolódóan a terveztetés, a költségvetés ellenőrzése, - beruházások engedély okiratának elkészítése, - műszaki ellenőri tevékenység ellátása, - nem közbeszerzés köteles építési beruházások esetében a vállalkozási szerződések előkészítése, - az intézmény ingatlanainak műszaki állapotfelmérése,

20 20 - pályázatokhoz építőipari költségvetés, műszaki leírás készítése, Hatásköre és jogköre - Teljesítés igazoló jogkörrel rendelkezik a műszaki területhez kapcsolódóan. - Kezeli az intézmény műszaki és energetikai adatait. - Helyettesíti a központi gondnokot távollétében. a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Központi gondnok - a beruházási és felújítási, karbantartási feladatok megtervezése, lebonyolítása és koordinálása, - a tárgyi eszköz és készlet beszerzés tervezésének előkészítése, - beszerzési, készletezési és felhasználási tervek készítése, a tervek koordinálása, - anyag, eszköz és készletbeszerzés lebonyolítása, árajánlatkérések beszerzése, - a tárgyi eszközöknek, illetve készleteknek minősülő vagyontárgyak körének meghatározása a pénzügyi és számviteli csoporttal közösen, - előre nem tervezhető munkák elvégeztetése külső vállalkozókkal, - a takarítás és átalánydíjas karbantartások elvégzésének minőségi ellenőrzése, - az intézményben felmerülő minden üzemzavar, meghibásodás esetén intézkedés megtétele hatáskörén belül, - karbantartási munkák mellett szükség esetén egyéb feladatok (szállítás, kertészeti munkák) elvégeztetése, - folyamatos kapcsolattartás a telephelyek gondnokaival. Hatásköre és jogköre - Ellátja az intézmény üzemeltetési feladatait. - Helyettesíti a műszaki előadót távollétében. a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai Tárgyi eszköz és készlet gazdálkodó - a tárgyi eszköz és készlet beszerzés tervezésének előkészítése, - beszerzési, készletezési és felhasználási tervek készítése, a tervek koordinálása, - anyag, eszköz és készletbeszerzés lebonyolítása, árajánlatkérések beszerzése, - a tárgyi eszközöknek, illetve készleteknek minősülő vagyontárgyak körének meghatározása a pénzügyi és számviteli csoporttal közösen, - állományba vételi bizonylatok elkészítése,

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI 1968-1999 Elhelyezve: Terjedelem: 1. doboz: Iktatott iratok 1968 1-1174

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető Jóváhagyta: Bukta László

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik:

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: Az intézmény, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: B12

ADATLAP Azonosító: B12 ADATLAP Azonosító: B12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja Bizonylat száma: B. 12-179.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A munkaruha összevont

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető a felelős.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal Költségvetési szerv megnevezése: 10/1.számú táblázat A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 1. 1.1. 1. 1.3. A költségvetési javaslatához adatszolgáltatások Fejlesztési többletigények összeállítása

Részletesebben