DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Agrármőszaki, Élelmiszeripari és Környezettechnikai Intézet Program- és Doktori Iskola Vezetı Prof. Dr Schmidt János, DSc az MTA levelezı tagja Alprogram- és témavezetı Prof. Dr. Neményi Miklós, DSc az MTA doktora ÉLELMEZÉSI CÉLÚ BIOLÓGIAI ANYAGOK ULTRAHANGOS BESUGÁRZÁSÁNAK ÉLELMISZERFIZIKAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Készítette: LİRINCZ ATTILA MOSONMAGYARÓVÁR 2003

2 1. BEVEZETÉS, A KUTATÁS ELİZMÉNYEI Az aktív ultrahangnak, a hangtér anyagán létrehozott fizikai és sejtbiológiai kölcsönhatásainak kutatásával azért kezdtünk el foglalkozni, mert a sejtbiológiai rendszerek élettevékenységébe, így például a sejtpopulációk túlélési dinamikájába, illetve a fizikai rendszerekbe úgy kívántunk beavatkozni, hogy a kezelt anyaggal semmiféle materiális, vagyis anyagi, kémiai, illetve biológiai kontamináció ne történjen. Ebben a témában összefüggı, rendszerszemlélető munkával sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban nem találkoztunk, inkább csak egyes részterületeinek kutatási adatai állnak rendelkezésre. 2. A KUTATÁS CÉLKITŐZÉSEI Fı célunk a mechanikai ultrahanghullámok sejtbiológiai hatásainak, valamint az ultrahang feltételezett szelektív sejtbiológiai hatásainak, illetve az ezt kiváltó és befolyásoló legfıbb tényezıknek a tanulmányozása volt. További cél a fizikai paramétereken keresztül befolyásolható sejtbiológiai hatások célszerő irányítása, a sejtek élettevékenységének manipulálása, illetve az ultrahang fizikai paramétereinek hangtérbeli elváltozásának tanulmányozása volt. Szelekció alatt egy, vagy több kiválasztott sejttípus életképességének olyan irányú megváltoztatását értjük, amelynek során a kiválasztott organizmus élısejtszáma a kezelés hatására kívánt mértékben megváltozik. Az ultrahang szelektív hatásának kimutatása, illetve az ezt befolyásoló tényezık feltárása az élelmiszeriparban, illetve akár a humán gyógyászatban új távlatokat nyithat a sejtszám befolyásoló mőveletek szempontjából, akár mint önálló, akár mint kombinált kezelési eljárás. A szelektivitás céljának megvalósítására a szeparáció és az inaktiválás, vagy

3 szaporodásserkentés lehetnek a járható utak. Munkánk során az ultrahang által kialakított sejt inaktiválást, illetve szaporodásserkentı hatást tanulmányoztuk, a túlélési dinamikát befolyásoló fı fizikai tényezık mellett. 3. ANYAG ÉS MÓDSZER A kutatások során különbözı modellanyagokkal dolgoztunk, melyek közül a legfontosabbak a Saccharomyces cerevisiae élesztıgomba, az élesztıgombával megegyezı átlagos szemcseátmérıjő dolomitliszt, illetve egy feltételesen kórokozó Pseudomonas aeruginosa HNCMB törzs. A kísérleteket 1,1MHz frekvenciaszint körül és 0-12W/cm 2 ultrahang teljesítmény szint mellett végeztük, azonos kezelési körülmények mellett. Összesen kilenc különbözı vizsgálati szempontnak megfelelı, egyenként több kísérletsorozatból álló kutatást végeztünk. A kísérletekhez három különbözı ultrahangrendszert terveztünk és kiviteleztünk, analóg és digitális sejtanalitikai berendezésekkel, folyadékáramoltatásos rendszerekkel. Az akusztikai jelenségek, így az akusztikai áramlás, az állóhullám és a kavitáció detektálására analóg, digitális és vizuális rendszereket, eljárásokat fejlesztettünk ki. Külön tanulmányoztuk az ultrahang hıhatását, infra- és termoelemes hımérıvel, melyet elızetesen a biológiai hatások egyik kiváltójának feltételeztünk. Különbözı ultrahangtér modellezı- és szimulációs szoftvereket hasonlítottunk össze és alkalmaztunk a célmeghatározásban felvetett problémák jobb megértéséért. Mikrobiológiai képleteket és egyenleteket alkalmaztunk, illetve alakítottunk, írtunk át, valamint fizikai számítási módszereket alkalmaztunk a mért eredmények értékeléséhez és a nehezen mérhetı paraméterek meghatározásához. Kidolgoztuk a kavitációs határkoncentráció, illetve a kavitáció kialakulási idıintervallum meghatározási

4 módszerét, valamint több modellanyag esetén és különbözı teljesítmény szinteken meghatároztuk azokat. A 9W/cm 2 teljesítményszinten végzett kísérletek esetén mért kavitációs határkoncentráció többszörös mennyiségeivel vizsgáltuk a hangtérben kialakuló akusztikai jelenségek dinamikáját, illetve az akusztikai jelenségeknek, az élesztıgomba túlélési dinamikájára vonatkozó hatását. Végül az azonos körülmények között, élesztıgombánál és a baktériumnál mért biológiai hatásokat összehasonlítottuk és levontuk a lehetséges szelektivitás kritériumait a vizsgálatokra vonatkozóan. 4. EREDMÉNYEK Folyadékáramoltatásos ultrahangrendszerben 7,5, 9,6, 10,5, és 12W/cm 2 kisugárzott teljesítmény mellett 7,37, 9,43, 10,32 és 11,79W/cm 2 jutott be az alkalmazott kezelı küvettába. Az 50ml, 2-3*10 7 /ml koncentrációjú Saccharomyces cerevisiae szuszpenzió esetén 20ºC-on 209,36, 108,42, 59,34 és 53,65 másodperces D értékeket kaptunk, az alkalmazott teljesítménnyel fordított arányban. A D tizedelési idıintervallum egy nagyságrenddel való megváltozásához szükséges teljesítményváltozás 11,89W/cm 2 volt folyadékáramoltatásos rendszerben. A nem állandó hımérséklető ultrahangos sejtroncsolás, 2,07W/cm 2 teljesítménynél 100,1, 158,1, 133,7 és 91 perces, a 2,7W/cm 2 teljesítményő ultrahangkezelés 34,9, 30,64, 35,33, 52,2 perces D értéket eredményezett az 50ml, 0,4-2*10 7 /ml kiinduló sejtkoncentráció mellett. A termoelem önabszorpciója miatt, az infrahımérıvel végeztük az ultrahang hıhatásával kapcsolatos kísérleteket. Az ultrahangtér sejttartalma

5 csökkentette a kavitáció aktivitását és a hıképzıdés mértékét, viszont az alkalmazott koncentrációk mellett jelentkezett a sejtpusztulás. Akusztikai jelenségek vizsgálatával kapcsolatban összefüggı fizikai jelenségsort figyeltünk meg, mely nyugalomban lévı folyadékból, szökıkútjelenségbıl, kavitációból, kavitációs buborékokat és szemcséket tartalmazó akusztikai áramlásból, szemcsesodró akusztikai áramlásból, állóhullámból és kavitációs buborékokat és szemcséket tartalmazó akusztikai áramlásból tevıdött össze. A kavitációs határkoncentráció az alkalmazott 3-12W/cm 2 ultrahang teljesítmény tartományban egyenletesen növekszik, liofilizált élesztı esetében 2-4,2g/l, préselt élesztınél 9,12-12,08g/l, dolomit liszt esetén 0,88-5,12g/l tartományban, a kavitáció kialakulási idıpillanat pedig 12 m átlagos átmérıjő dolomit lisztnél 750másodperc, a liofilizált élesztı esetén 45másodperc körüli érték volt. A tizedelési idıintervallum 9W/cm 2 ultrahang teljesítmény mellett akusztikai áramlásnál másodperc, állóhullám mellett másodperc volt, a kiinduló sejtkoncentrációval fordított arányban, kavitáció mellett másodperc volt a kiinduló 1,72*10 7-5,37*10 7 /ml sejtkoncentrációval egyenes arányban. A Pseudomonas aeruginosa baktérium D értékei 9W/cm 2 esetén másodperc között és 6W/cm 2 esetén másodperc között adódtak 1117kHz és 5,5*10 7-1,24*10 7 kiinduló csíraszám mellett a kiinduló sejtkoncentrációval fordított arányban.

6 4.2. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK Megállapítottam, hogy állandó hımérséklető folyadékáramoltatásos és nem állandó hımérséklető töltı-ürítı ultrahangrendszerekben a Saccharomyces cerevisiae D értékei, az alkalmazott ultrahang teljesítményekkel fordított arányban állnak, illetve a nem állandó hımérséklető ultrahangrendszerben a D értékek a kiinduló sejtkoncentrációkkal egyenes arányban változnak alacsonyabb, illetve fordított arányban változnak magasabb ultrahang teljesítmények mellett Megállapítottam, hogy az ultrahangos kavitáció felel a vízben jelentkezı fokozott hıképzıdésért, de nem csak a hıhatás felel az ultrahang biológiai hatásaiért Modellezéssel bebizonyítottam az intracelluláris kavitáció kialakulási lehetıségét Megállapítottam, hogy a kavitációs határkoncentráció, 3-12W/cm 2 között egyenes arányban változik minden alkalmazott modellanyag esetén, illetve ennek és a kavitáció kialakulási idıintervallumnak az ismeretében meghatározható az adott anyag Megállapítottam, hogy a kavitáció kialakulási idıintervallum egyenes arányban változik az alkalmazott részecskekoncentrációval, azonban nem változik a teljesítménnyel, a kavitációs határkoncentráció mindig azonos mértékő változtatásakor Megállapítottam, hogy a Saccharomyces cerevisiae D értékei a kiinduló sejtkoncentrációkhoz fordítottan aránylanak az akusztikai áramlás és állóhullám mellett, illetve egyenesen aránylanak a kavitáció akusztikai jelensége mellett 1,72*10 7-5,37*10 7 /ml sejtkoncentráció és 9W/cm 2 teljesítményszinten.

7 Bebizonyítottam, hogy az alkalmazott analóg sejtanalitikai rendszerrel a Saccharomyces cerevisiae túlélési dinamikája egyszerőbben gyorsabban követhetı, mint azonos körülmények mellett, manuális elemzéssel Megállapítottam, hogy a Pseudomonas aeruginosa baktérium D értékei a vizsgált 5,5*10 7-1,24*10 7 tartományban a kiinduló sejtkoncentrációval fordított arányban állnak kavitáció mellett 6 és 9W/cm 2 teljesítményszinten Megállapítható, hogy a vizsgált baktérium és az élesztıgomba kavitációval szemben tanúsított ellentétes túlélési dinamikája, a fajok közti szelektív sejtbiológiai ultrahangkezelés lehetıségét bizonyíthatja Új berendezés és eszköz a folyadékáramoltatásos ultrahangrendszer, a nem állandó hımérséklető ultrahang rendszer, az ultrahang hıhatásának vizsgálatakor kifejlesztett ultrahang és detektor rendszerek, az analóg és digitális kavitáció detektor és sejtanalitikai rendszerek Új tudományos módszerek a szono-termogramok és differenciál szono-termogramok, a kavitációs határkoncentráció meghatározásának alap és kiegészítı módszerei, a kavitáció kialakulási idıpillanat meghatározásának, a szimultán akusztikai jelenség sejtbiológiai hatás vizsgálat módszerei, a sejtanalitikai eljárások Saccharomyces cerevisiae ultrahangtérbeli túlélésének vizsgálatára. 5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 5.1. FOLYADÉKÁRAMOLTATÁSOS ÉS NEM ÁLLANDÓ HİMÉRSÉKLETŐ ULTRAHANGVIZSGÁLATOK 12W/cm 2 A vizsgált folyadékáramoltatásos ultrahangrendszerben 7,5, 9,6, 10,5 és kibocsátott ultrahang intenzitások mellett, 7,37, 9,43, 10,32 és

8 11,79W/cm 2 intenzitás értékek jutottak be az alkalmazott ultrahangos átfolyó rendszerő kezelıküvettába, amely intenzitás csökkenés reflexióból adódott. Javasoljuk, hogy bármilyen ultrahangkezelés folyamán, a fı fizikai paramétereket állandó értéken érdemes stabilizálni, vagy ha erre nincs mód, akkor az eredmények értékeléséhez ismerni kell a leglényegesebb fizikai paraméterek ultrahangtér módosító hatását és ultrahangtérbeli módosulását, illetve azokkal számolni kell. Mind a folyadékáramoltatásos, mind a nem állandó hımérséklető töltıürítı ultrahangrendszerben a D értékek és az alkalmazott ultrahang teljesítmény fordított arányban állnak, ami a nagyobb teljesítmény erıteljesebb biofizikai roncsoló hatásából következik AZ ULTRAHANG HİHATÁSA Tiszta szuszpendáló szerhez képest, szuszpenziókban az akusztikai kavitáció intenzitása és a kialakult hımérsékleti értékek is alacsonyabbak voltak. Az eredményekbıl az következik, hogy az ultrahangos kavitáció felel a fokozottabb hıképzıdésért, folyadékokban. Csak a vizsgálatok végsı idıszakában alakult ki az akusztikai jelenségek átváltásától függetlennek-tőnı hımérséklet érték, ebben a zónában viszont nem volt mérhetı különbség a különbözı koncentrációjú szuszpenzió minták szuszpendáló szerhez viszonyított hımérsékletkülönbség értékei között sem. Javasoljuk, hogy az akusztikai jelenségek dinamikáját minden kezelendı akusztikai rendszer, vagyis minden vizsgálandó anyag esetében elızetesen meg kell ismerni, mely nélkülözhetetlen alapja az aktív és a passzív ultrahangos munkának.

9 5.3. AZ ULTRAHANGTÉR MODELLEZÉSE A modellkísérletekbıl következik, hogy adott akusztikai nyomás amplitúdó felett, melynek nagysága egyes akusztikai rendszerek hullámmódosító hatása miatt eltérı lehet, kialakulhat az intracelluláris kavitáció, mivel a közeg más zónáitól eltérı akusztikai keménységő homorú felületei koncentrálják az ultrahangsugarat. Javasoljuk, hogy az ultrahangtér modellezése és a kísérleti tevékenység egészítse ki egymást, a kísérletek elıkészítése és az eredmények értékelése céljából AZ AKUSZTIKAI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA A kavitációs határkoncentráció az alkalmazott 3-12 W/cm 2 mellett, liofilizált élesztıgombánál 2-4,2g/l, préselt élesztıgombánál 9,12-12,08g/l volt. A két különbözı formátumú élesztıgomba nedves bázisra számolt szárazanyag tartalmára vonatkoztatva a kapott eredményeket, nagyon hasonló kavitációs határkoncentráció értékek adódtak az egyes teljesítményszintek mellett. Ebbıl arra a következtetésre jutottunk, hogy a kavitációs határkoncentráció alapvetıen függ az egyes anyagok szárazanyag tartalmától. A kavitáció kialakulási idıpillanat dolomitlisztnél 750másodperc körüli, liofilizált élesztıgombánál 45másodperc körüli értéket mutatott, amely különbség az egyes részecskék térfogattömegébıl és mozgásából származó tehetetlenségébıl adódhat. Következésképpen a kavitációs határkoncentrációval és a kavitáció kialakulási idıpillanattal a szemcsés anyagok minıségileg és mennyiségileg reprodukálható módon jellemezhetık. Javaslatunk, hogy figyelemmel kell lenni a

10 különbözı akusztikai jelenségek ultrahangtérbeli jelenlétének körülményeire és fizikai kritériumaira, továbbá szemcseanalitikai eljárásként, illetve gyors szárazanyag meghatározásra javasoljuk a fenti vizsgálati módszereket A SACCHAROMYCES CEREVISIAE ÉLESZTİGOMBA TÚLÉLÉSI DINAMIKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ AKUSZTIKAI JELENSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Magasabb Saccharomyces cerevisiae kiinduló csíraszámú szuszpenziók esetén egyre késıbb alakult ki az akusztikai áramlás után az állóhullám, majd a kavitáció a részecskék adszorpciójából és szórásából származó alacsonyabb akusztikai nyomás amplitúdóból következıen. Az akusztikai áramlás és az állóhullám esetén a tizedelési idıintervallum értékek a kiinduló sejtkoncentrációval fordított, kavitáció esetén egyenes arányban változtak. Kölcsönhatás volt az ultrahangtérbeli szuszpenzió koncentráció és az akusztikai jelenségek kialakulása között, illetve ebbıl következıen a szuszpenzióbeli sejtek túlélési dinamikája és a szuszpenzió koncentrációja között. Javasoljuk tehát, hogy a túlélési dinamikát meghatározó akusztikai jelenségeket a hangtér fizikai paraméterein keresztül befolyásoljuk, ezáltal szabályozhatjuk a sejtek túlélési dinamikáját magával a sejtkoncentrációval, visszacsatolás elvén A SEJTANALITIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA Az alkalmazott analóg sejtanalitikai rendszerrel Saccharomyces cerevisiae túlélési dinamikája egyszerőbben gyorsabban követhetı volt, mint manuális vitális festéssel. Javasoljuk, az alkalmazott analóg sejtanalitikai eljárás alkalmazását a sejtek ultrahang rezisztenciájának felderítése céljából, gyors

11 módszerként. Segítségével indirekt módon információt kaphatunk egy sejtpopuláció koreloszlásáról, egy rendszer faji összetételérıl, a környezeti analitikában toxicitásról, vagy mutagenitásról PSEUDOMONAS AERUGINOSA BAKTÉRIUM ULTRAHANGKEZELÉSE A Pseudomonas aeruginosa baktérium D értékei 6 és 9W/cm 2 mellett is a kiinduló sejtkoncentrációkkal fordított arányban alakultak. Következésképpen, az alkalmazott koncentrációtartományban a rendszer még nem érthette el a teljesítıképessége csúcsát, vagyis a kavitációs határkoncentrációt, mivel magasabb részecskekoncentrációnál egy kavitációs buborék összeomlása annak közelében lévı több sejtet is szétroncsolhat egyszerre. Alacsonyabb intenzitású, rövidebb idıintervallumú ultrahangkezelés szaporodásserkentı hatást fejtett ki. Javaslatunk, hogy a vizsgált baktérium, illetve minden organizmus gazdaságos elpusztításához a kavitációs határkoncentráció közelében, de az alatt érdemes üzemeltetni a rendszert, vagyis egy állandó akusztikai jelenség biztonságos felsı határa alatt, a stabil maximális teljesítıképességnél, melyet kavitációs határkoncentráció vizsgálattal határozhatunk meg kísérletileg. A szaporodásserkentéshez rövid idıintervallumú alacsonyabb intenzitású kezelést kell alkalmazni A SZELEKTÍV ULTRAHANGHATÁS KRITÉRIUMAI A Saccharomyces cerevisiae esetén a kavitáció tizedelési idıintervallum kiinduló szuszpenzió koncentráció egyenes arányban állnak, míg a Pseudomonas aeruginosa baktérium esetén e jelenség mellett fordított arány tapasztalható. A

12 szelektív ultrahanghatás kivitelezésének módja, hogy amennyiben a kiinduló csíraszám mindkét vizsgált mikroorganizmus esetén 9,22*10 7 /ml, akkor elméletileg mindkét mikroorganizmus egyforma 737 másodperces tizedelési idıintervallummal rendelkezik, kezelés hatására azonos ütemben pusztul. Ha ennél alacsonyabb mindkettı sejtszáma, akkor az élesztıgombát, illetve fordított esetben a baktériumot lehet kiirtani a másik sejttípus mellıl. A teljesítmény szelektivitása gyakorlatilag egyirányú, mivel az élesztıgomba D értéke megközelítıleg tizede a baktériuménak, vagyis fordított eset az élesztıgomba legalább tíz nagyságrenddel magasabb koncentrációjánál fordulhat elı csak. Ha a vizsgált baktériumot az alacsonyabb kiinduló csíraszáma, vagyis a nagyobb D értéke ellenére kellene kiirtani az élesztıgomba mellıl, akkor a 6W/cm 2 melletti baktériumra gyakorolt szaporodásserkentı hatást akár több lépcsıben alkalmazva, a baktériumszám kellı mértékben megsokszorozható ahhoz, hogy D értéke az élesztıgomba alá kerüljön, így kiirthatóvá váljon az élesztıgomba mellıl. Következésképpen az ultrahang alkalmas a sejtszám szelektív szabályzására, így javasoljuk annak alkalmazását akár más fajok esetén is szelektív sejtbiológiai kezelések kivitelezésére.

13 6. PUBLIKÁCIÓK 6.1. LEKTORÁLT CIKKEK 1. Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Ultrahang akusztikai jelenségeinek koncentrációfüggése és ennek hatása a sejtroncsolásra. Élelmiszerfizikai közlemények. (elfogadva, megjelenés alatt) 2. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Akusztikai kavitáció kialakulásának koncentrációfüggése szuszpenziókban. Élelmiszerfizikai közlemények. (elfogadva, megjelenés alatt) 3. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Examination of the concentration dependence of acoustical phenomenon in water based suspensions. Acta Agronomica Ovariensis. (elfogadva, megjelenés alatt) 4. Lakatos, E. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az ultrahangos sejtroncsolás fizikai kritériumainak meghatározás a folyékony élelmiszerek csíraszám csökkentésével kapcsolatban. Élelmezési Ipar. LVI. Évfolyam Sz. pp Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Appreciation of an complex ultrasound system according to survival cell count. Hungarian Agricultural Engineering. (elfogadva, megjelenés alatt) 6. Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Analysis of the concentration dependence of ultrasonic cavitation in suspensions by considering particle analysis and particle manipulation factors. Ultrasonics (bírálati eljárás alatt) 7. Lırincz, A. (2003): Effectiveness of ultrasonic cell disruption as a function of the suspension concentration. Acta Alimentaria (bírálati eljárás alatt)

14 8. Lırincz, A. (2003): Analysis of the concentration dependence of ultrasonic cavitation in food industrial water based suspensions and its connection with the ultrasonic cell disruption. Biosystems Engineering (bírálati eljárás alatt) 6.2. NÉPSZERŐSÍTİ CIKKEK 9. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık (1. rész). Laboratóriumi Információs Magazin XI. évfolyam, 2002/2. szám, Biofizika rovat. Pp Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık (2. rész). Laboratóriumi Információs Magazin XI. évfolyam, 2002/3. szám, Biofizika rovat. Pp ELİADÁSOK 11. Lırincz A. Neményi M. (2001): Az ultrahang hatása folyadékban szuszpendált pékélesztı csíraszámának változására. MTA-AMB Kutatási- Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, , Nr. 25, p Lırincz, A. - Neményi, M. (2001): Cell decrease by ultrasonic effect on yeast (Saccharomyces cerevisiae) suspension and the limit concentration of cavitation Phisical Methods In Agriculture, Prága (elıadás + poszter) 13. Neményi, M. Lırincz, A. (2001): Cell concentration decreasing with ultrasonic effect of yeast (Saccharomyces cerevisiae) suspension. Mőszaki Kémiai Napok, Veszprém. (poszter) 14. Neményi, M. Lırincz, A. (2001): Cell (Saccharomyces cerevisiae) disruption with ultrasound treatment. In: Institute of agricultural, food and

15 environmental engineering. Conference für Leben und Überleben, Internationaler Kongress, Wien, Universitat für Bodenkultur, November p Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Komplex ultrahangrendszer értékelése a besugárzás miatt kialakult mikroorganizmus-csíraszám csökkentı hatás alapján. MTA-AMB Kutatási-Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, Nr. 26, p Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Ultrahangtér fizikai minıségének befolyása a besugárzás miatt kialakult mechanikai hullámjelenségekre, valamint az ebbıl következı biológiai és fizikai hatások értékelése. MTA- AMB Kutatási-Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, Nr. 26, p Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Különbözı típusú szuszpendált szemcsék tulajdonságainak hatása az ultrahangos kavitációra. Mőszaki Kémiai Napok, Veszprém, április pp (elıadás + poszter) 18. Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Az ultrahang sejtbiológiai hatásinak elemzése a hangtér fizikai paramétereinek függvényében. XXXII. Membrán- Transzport Konferencia. A Romhányi György Alapítvány, A Magyar Élettani Társaság Membránbiológiai Szakosztály és a Magyar Biofizikai Társaság közös rendezvénye. Sümeg, május (poszter + ismertetı elıadás) 19. Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Ultrahangtérben kialakuló sejtroncsoló hatás értékelése a szelektív biológiai hatások tükrében. XXIX. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, október, 3-4. (elıadás + poszter) 20. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): A sejtkoncentráció-akusztikus jelenség - sejtéletképesség változás kölcsönhatásának vizsgálata ultrahangtérben. V.

16 Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. A Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kara és az MTA Szegedi Területi Bizottsága, Agrármőszaki Szakbizottsága rendezésében október, (elıadás + poszter) 21. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Assesement of the effectiveness of ultrasonic cell disruption by acoustic phenomena as a function of the suspension concentration. 32 nd Annual Ultrasonic Industry Association Symposium. October , The Helmsley Hotel, New York, NY. Medical Session. 22. Neményi, M. Lırincz, A. Lakatos, E. (2003): Az ultrahangsugár fizikai paramétereinek változása a besugárzott anyagban. MTA-AMB Kutatási - Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, , Nr. 27, p Lırincz, A. Neményi, M. Lakatos, E. (2003): A magas intenzitású ultrahang sejtroncsoló hatásának alakulása a besugárzott anygtól függı akusztikai jelenségek mellett. MTA-AMB Kutatási-Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, , Nr. 27, p Lırincz, A. Neményi, M. Lakatos, E. (2003): A szelektív sejtbiológiai kezelések ultrahangos megvalósítása (The selective cellbiologycal treatments by ultrasound) Mőszaki Kémiai Napok, Veszprém, április pp (elıadás + poszter)

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Agrárműszaki, Élelmiszeripari és Környezettechnikai Intézet Program- és Doktori Iskola

Részletesebben

Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık

Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık Publikálva: Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık (2. rész). Laboratóriumi Információs Magazin, Biofizika rovat. XI. évfolyam, No. 2. pp. 36-38.

Részletesebben

In vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık

In vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık Publikálva: Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık (1. rész). Laboratóriumi Információs Magazin, Biofizika rovat. XI. évfolyam, No. 1. pp. 42-48.

Részletesebben

Publikálva: 1, Bevezetés

Publikálva: 1, Bevezetés Publikálva: Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Ultrahangtér fizikai minıségének befolyása a besugárzás miatt kialakult mechanikai hullámjelenségekre folyadékokban, valamint az ebbıl következı biológiai és

Részletesebben

Komplex ultrahangrendszer értékelése a besugárzás miatt kialakult mikroorganizmus-csíraszám csökkentı hatás alapján

Komplex ultrahangrendszer értékelése a besugárzás miatt kialakult mikroorganizmus-csíraszám csökkentı hatás alapján Publikálva: Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Komplex ultrahangrendszer értékelése a besugárzás miatt kialakult mikroorganizmus-csíraszám csökkentı hatás alapján. MTA-AMB Kutatási- Fejlesztési Tanácskozás,

Részletesebben

13. Ábra: Tranziens kavitációs üreg (A, szilárd fal melletti jet formájú és B, szabad folyadékkel határolt tranziens kavitáció)

13. Ábra: Tranziens kavitációs üreg (A, szilárd fal melletti jet formájú és B, szabad folyadékkel határolt tranziens kavitáció) 2.3. AKUSZTIKAI KAVITÁCIÓ Nagyon fontos akusztikai jelenség a kavitáció, melynek a széleskörő laboratóriumi és ipari alkalmazásai miatt érdemes egy külön fejezettel adóznunk. A kavitáció folyadékban történı

Részletesebben

ANYAG ÉS MÓDSZER 3. ANYAG ÉS MÓDSZER 3.1. FOLYADÉKÁRAMOLTATÁSOS ULTRAHANGRENDSZER

ANYAG ÉS MÓDSZER 3. ANYAG ÉS MÓDSZER 3.1. FOLYADÉKÁRAMOLTATÁSOS ULTRAHANGRENDSZER 3. ANYAG ÉS MÓDSZER 3.1. FOLYADÉKÁRAMOLTATÁSOS ULTRAHANGRENDSZER A folyadékáramoltatásos ultrahangrendszer létrehozásának az volt a célja, hogy az iparban alkalmazható folyamatos ultrahangkezelés lehetıségét

Részletesebben

4. AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI 4.1. PASSZÍV ULTRAHANG

4. AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI 4.1. PASSZÍV ULTRAHANG 4. AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI 4.1. PASSZÍV ULTRAHANG A passzív felhasználási lehetıségek fıleg az anyagvizsgálatokra, a fémekben, sıt a kemény sajtokban és egyéb anyagokban lévı törések, repedések, anyaghibák

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Prof. Dr. Neményi Miklós, MTA levelezı tagja. Prof. Dr. Érsek Tibor DSc, egyetemi tanár

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Prof. Dr. Neményi Miklós, MTA levelezı tagja. Prof. Dr. Érsek Tibor DSc, egyetemi tanár DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŐSZAKI INTÉZETE Precíziós Növénytermesztési Módszerek Alkalmazott Növénytudományi

Részletesebben

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 4.1. FOLYADÉKÁRAMOLTATÁSOS KÍSÉRLETSOROZAT EREDMÉNYEI 4.1.1. SEJTRONCSOLÓ HATÁS A 18. ábrán az effektív kezelési idı függvényében a relatív túlélı sejtszámok láthatóak az egyes

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐRINCZ ATTILA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐRINCZ ATTILA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐRINCZ ATTILA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR 2004-1 - NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

1. ANYAG ÉS MÓDSZER. 1.1. Homogén mikrohullámú tér kialakítása

1. ANYAG ÉS MÓDSZER. 1.1. Homogén mikrohullámú tér kialakítása 1. ANYAG ÉS MÓDSZER 1.1. Homogén mikrohullámú tér kialakítása A mikrohullámú besugárzások során állandósult probléma, hogy a besugárzott anyagban a mikrohullám hatása nem egyformán, nem kiegyenlítetten

Részletesebben

2.4. SZONOLUMINESZCENCIA

2.4. SZONOLUMINESZCENCIA 2.4. SZONOLUMINESZCENCIA A következı nagyon izgalmas, még a kavitációval összefüggı, hazánkban is egyre több kutatót foglalkoztató akusztikai jelenség a szonolumineszcencia. A szonolumineszcencia jelensége

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetıje: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetője: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

FIZIKAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI ELŐKEZELÉSEK ALKALMAZÁSA MEGGYCEFRÉN KOVÁCS N. 1 PRÁGAI E. 1 - LAKATOS E. 1 KOVÁCS A. 1. Összefoglalás

FIZIKAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI ELŐKEZELÉSEK ALKALMAZÁSA MEGGYCEFRÉN KOVÁCS N. 1 PRÁGAI E. 1 - LAKATOS E. 1 KOVÁCS A. 1. Összefoglalás FIZIKAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI ELŐKEZELÉSEK ALKALMAZÁSA MEGGYCEFRÉN KOVÁCS N. 1 PRÁGAI E. 1 - LAKATOS E. 1 KOVÁCS A. 1 Összefoglalás A pálinkagyártás során az egyik legfontosabb cél a cefre alkohol-kihozatalának

Részletesebben

A szonokémia úttörője, Szalay Sándor

A szonokémia úttörője, Szalay Sándor A szonokémia úttörője, Szalay Sándor A kémiai reakciók mikrohullámmmal és ultrahanggal történő aktiválása a 80-as évek fejlődésének eredményeként széleskörűen alkalmazott módszerré vált. szonokémia ultrahang

Részletesebben

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 2.1. ÁLTALÁNOS IRODALMI ÁTTEKINTÉS, FIZIKAI ALAPOK

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 2.1. ÁLTALÁNOS IRODALMI ÁTTEKINTÉS, FIZIKAI ALAPOK 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 2.1. ÁLTALÁNOS IRODALMI ÁTTEKINTÉS, FIZIKAI ALAPOK Tarnóczy (1963) szerint a hang rugalmas közegben terjedı mechanikai zavarási állapot, mely térben, vagy térben és idıben változik.

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

E-mail: mikromikomed@t-email.hu

E-mail: mikromikomed@t-email.hu A mérés célja: Végtermékként gyártott lábbeli-fertıtlenítı eszközök verifikáló dózisának igazolása (validálása), hatékonysági vizsgálat alapján. A minták elıélete Tudományosan igazolt tény, hogy az UV

Részletesebben

Ultrahang felhasználása a szárítási folyamatokban

Ultrahang felhasználása a szárítási folyamatokban Ultrahang felhasználása a szárítási folyamatokban Lakatos Erika Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Agrárműszaki, Élelmiszeripari és Környezettechnikai

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült

Részletesebben

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE Viktória Kapcsándia*, Miklós Neményi, Erika Lakatos University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Institute of Biosystems

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori értekezés tézisei Vízminıség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése a mőszaki felsıoktatásban (az Aranyhegyi-patak vízminıségi vizsgálatának példáján) Bodáné

Részletesebben

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Monitoring gyakorlati szempontok

Monitoring gyakorlati szempontok 1 MIKE URBAN Városi lefolyás modellezése Monitoring gyakorlati szempontok Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Monitoring gyakorlati szempontok Bevezetés A monitoring

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Biológiai Rendszerek M szaki Intézete

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Biológiai Rendszerek M szaki Intézete Nyugat-Magyarországi Egyetem Mez gazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Biológiai Rendszerek M szaki Intézete DOKTORI (PhD) TÉZISEK Összefoglaló Folyékony élelmiszerek kezelése, különös tekintettel

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv (-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:, II. éves fizikus... Beadás ideje:... / A mérés leírása: A mérés során egy mikroszkóp különbözõ nagyítású objektívjeinek nagyítását, ezek fókusztávolságát

Részletesebben

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Gergely I. (szerk: Szőcs I.)(2008): Az EU-tagság hatása az agrárgazdaság fejlıdésére Komárom-Esztergom megyében. Az EU-tagság hatása a magyar agrárgazdaságra (MAEszemmel).

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Hımérséklet mérés II.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben Hangfrekvencia 20 000 000 Hz 20 MHz 2 000 000 Hz 20 000 Hz 20 Hz anyagvizsgálatok esetén használt UH ultrahang hallható hang infrahang 2 MHz 20 khz

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 11. IRODALOMJEGYZÉK

IRODALOMJEGYZÉK 11. IRODALOMJEGYZÉK 11. IRODALOMJEGYZÉK 1. Ahuja, A.S. a Hendee, W.R. (1978): Effectes of particle shape and orientation on propagation of sound in suspensions. Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 63, Issue

Részletesebben

8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF)

8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF) 8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF) 8.13.1. Elméleti összefoglaló Az ultraszőrı 5...500 nm átmérıjő makromolekulák, kolloid részecskék (molekulatömeg

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Lakossági ózongenerátorok

Lakossági ózongenerátorok Lakossági ózongenerátorok AQUTOS ózonos-víz előállító mikrogenerátor. A legkompaktabb ózongenerátor. A generátort könnyen, szerszám nélkül lehet a vízhálózathoz csatlakoztatni, használata, működtetése

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5

Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5 evaluation 1/5 interscience Feladat Összefoglalónk célja a Scan 1200 teljesítmény-értékelése manuális és automata telepszámlálások összehasonlításával. Az összehasonlító kísérleteket Petri-csészés leoltást

Részletesebben

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között Kiss Melinda Budapesti Mőszaki Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék kiss@vit.bme.hu 2012. május 18. Bevezetés A nádas

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

Anda Angéla Gelencsér András

Anda Angéla Gelencsér András Anda Angéla Gelencsér András Néhány jelölés Nappali és levelezı képzésben Csak nappali képzésben T: tárgyfelelıs t: témafelelıs (PhD) +: közremőködı oktatóval K: közremőködı oktatóként Felsıfokú szakképzés,

Részletesebben

LIV. Georgikon Napok Keszthely, 2012.10.11. Hízott libamáj zöldülésének vizsgálata

LIV. Georgikon Napok Keszthely, 2012.10.11. Hízott libamáj zöldülésének vizsgálata LIV. Georgikon Napok Keszthely, 0.0.. Hízott libamáj zöldülésének vizsgálata Kacsala László Vajda Tamás Rekedtné Fekete E. Áprily Szilvia Szabó András Andrássyné Baka Gabriella Romvári Róbert Kaposvári

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes

Részletesebben

Ultrahang technológia a non-inváziv zsírcsökkentés és alakformálásra szolgálatában KICSI, DE ERŐS! 1. Kavitáció fogalma

Ultrahang technológia a non-inváziv zsírcsökkentés és alakformálásra szolgálatában KICSI, DE ERŐS! 1. Kavitáció fogalma Ultrahang technológia a non-inváziv zsírcsökkentés és alakformálásra szolgálatában KICSI, DE ERŐS! 1. Kavitáció fogalma 1.) Mi a kavitáció? A kavitáció során kavitok, vagy buborékok képzidnek a folyadékban.

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet Precíziós Növénytermesztési Módszerek Doktori Iskola Doktori iskola vezetı : Prof. Dr. Neményi

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN Szamos Jenő KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Budapest 2004 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: Fordított ozmózis Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: A fordított ozmózis során ha egy hígabb oldattól féligáteresztő és mechanikailag szilárd membránnal elválasztott tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál

Részletesebben

Lrincz Attila Az aktív ultrahang alkalmazása napjainkban

Lrincz Attila Az aktív ultrahang alkalmazása napjainkban Lrincz Attila Az aktív ultrahang alkalmazása napjainkban 1. Bevezetés A hangról általában mindenki tudja, hogy rugalmas közegben terjed mechanikai hullám, de az ultrahanggal kapcsolatban hazai interdiszciplináris

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben

Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben Ujaczki Éva PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt. Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.hu A szonda és kollektor tervezésrıl általában Magyarországon

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A A MUNKAÉLETTAN ALAPJAI A munka felosztása Fizikai munka Könnyő Közepes Nehéz Szellemi munka: Idegi szellemi tevékenység útján jön létre Megismerés folyamatai Érzelmi folyamtok Akarati folyamatok Fizikai

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Jurecska Judit Laura V. éves, környezettudomány szakos hallgató Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Témavezető: Dr. Barkács Katalin,

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZET ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK DOKTORI ISKOLA. Dömötör Tamás KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERÜLETI TERVEZÉSBEN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZET ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK DOKTORI ISKOLA. Dömötör Tamás KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERÜLETI TERVEZÉSBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZET ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK DOKTORI ISKOLA Dömötör Tamás KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERÜLETI TERVEZÉSBEN Doktori értekezés tézisei Témavezetı: Csemez Attila DSc Budapest,

Részletesebben

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Napenergia-hasznosítás

Részletesebben

Mikrobiológiai üzemanyagcellák szervesanyag-eliminációs hatékonyságának vizsgálata

Mikrobiológiai üzemanyagcellák szervesanyag-eliminációs hatékonyságának vizsgálata Mikrobiológiai üzemanyagcellák szervesanyag-eliminációs hatékonyságának vizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

PhD értekezés. Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre

PhD értekezés. Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre PhD értekezés Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre Dr Répási Attila Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi kar, Nagyállat klinika

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG DR. SKRIBANEK ANNA 2005-2012 1. Kongresszusi előadás és poszterkivonatok 1.1. Magyar nyelvű hazai rendezvényeken

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG DR. SKRIBANEK ANNA 2005-2012 1. Kongresszusi előadás és poszterkivonatok 1.1. Magyar nyelvű hazai rendezvényeken PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG DR. SKRIBANEK ANNA 2005-2012 1. Kongresszusi előadás és poszterkivonatok 1.1. Magyar nyelvű hazai rendezvényeken Skribanek A. (2005): A Gingko biloba klorofillszintézisének jellemzői,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN FÉNYFORRÁSOK SZÍNVISSZAADÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN FÉNYFORRÁSOK SZÍNVISSZAADÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN FÉNYFORRÁSOK SZÍNVISSZAADÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Sándor Norbert Témavezetı: Dr. Schanda János Informatikai Tudományok Doktori Iskola Pannon

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŐSZAKI INTÉZETE Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

CENTRIFUGA KATALÓGUS és CYTOSET ISmERTETô

CENTRIFUGA KATALÓGUS és CYTOSET ISmERTETô CENTRIFUGA KATALÓGUS és CYTOSET ismertetô MPW 54, 55, 56 MPW-54 3,500 / 5,800 RPM RCF 1137 / 3120 x g 90 ml 1-30 perc idôzítô, 1 perc léptékkel Szögrotorral MPW-55 100-14500 RPM, 100-as léptékkel RCF 15279

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben