DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Agrármőszaki, Élelmiszeripari és Környezettechnikai Intézet Program- és Doktori Iskola Vezetı Prof. Dr Schmidt János, DSc az MTA levelezı tagja Alprogram- és témavezetı Prof. Dr. Neményi Miklós, DSc az MTA doktora ÉLELMEZÉSI CÉLÚ BIOLÓGIAI ANYAGOK ULTRAHANGOS BESUGÁRZÁSÁNAK ÉLELMISZERFIZIKAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Készítette: LİRINCZ ATTILA MOSONMAGYARÓVÁR 2003

2 1. BEVEZETÉS, A KUTATÁS ELİZMÉNYEI Az aktív ultrahangnak, a hangtér anyagán létrehozott fizikai és sejtbiológiai kölcsönhatásainak kutatásával azért kezdtünk el foglalkozni, mert a sejtbiológiai rendszerek élettevékenységébe, így például a sejtpopulációk túlélési dinamikájába, illetve a fizikai rendszerekbe úgy kívántunk beavatkozni, hogy a kezelt anyaggal semmiféle materiális, vagyis anyagi, kémiai, illetve biológiai kontamináció ne történjen. Ebben a témában összefüggı, rendszerszemlélető munkával sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban nem találkoztunk, inkább csak egyes részterületeinek kutatási adatai állnak rendelkezésre. 2. A KUTATÁS CÉLKITŐZÉSEI Fı célunk a mechanikai ultrahanghullámok sejtbiológiai hatásainak, valamint az ultrahang feltételezett szelektív sejtbiológiai hatásainak, illetve az ezt kiváltó és befolyásoló legfıbb tényezıknek a tanulmányozása volt. További cél a fizikai paramétereken keresztül befolyásolható sejtbiológiai hatások célszerő irányítása, a sejtek élettevékenységének manipulálása, illetve az ultrahang fizikai paramétereinek hangtérbeli elváltozásának tanulmányozása volt. Szelekció alatt egy, vagy több kiválasztott sejttípus életképességének olyan irányú megváltoztatását értjük, amelynek során a kiválasztott organizmus élısejtszáma a kezelés hatására kívánt mértékben megváltozik. Az ultrahang szelektív hatásának kimutatása, illetve az ezt befolyásoló tényezık feltárása az élelmiszeriparban, illetve akár a humán gyógyászatban új távlatokat nyithat a sejtszám befolyásoló mőveletek szempontjából, akár mint önálló, akár mint kombinált kezelési eljárás. A szelektivitás céljának megvalósítására a szeparáció és az inaktiválás, vagy

3 szaporodásserkentés lehetnek a járható utak. Munkánk során az ultrahang által kialakított sejt inaktiválást, illetve szaporodásserkentı hatást tanulmányoztuk, a túlélési dinamikát befolyásoló fı fizikai tényezık mellett. 3. ANYAG ÉS MÓDSZER A kutatások során különbözı modellanyagokkal dolgoztunk, melyek közül a legfontosabbak a Saccharomyces cerevisiae élesztıgomba, az élesztıgombával megegyezı átlagos szemcseátmérıjő dolomitliszt, illetve egy feltételesen kórokozó Pseudomonas aeruginosa HNCMB törzs. A kísérleteket 1,1MHz frekvenciaszint körül és 0-12W/cm 2 ultrahang teljesítmény szint mellett végeztük, azonos kezelési körülmények mellett. Összesen kilenc különbözı vizsgálati szempontnak megfelelı, egyenként több kísérletsorozatból álló kutatást végeztünk. A kísérletekhez három különbözı ultrahangrendszert terveztünk és kiviteleztünk, analóg és digitális sejtanalitikai berendezésekkel, folyadékáramoltatásos rendszerekkel. Az akusztikai jelenségek, így az akusztikai áramlás, az állóhullám és a kavitáció detektálására analóg, digitális és vizuális rendszereket, eljárásokat fejlesztettünk ki. Külön tanulmányoztuk az ultrahang hıhatását, infra- és termoelemes hımérıvel, melyet elızetesen a biológiai hatások egyik kiváltójának feltételeztünk. Különbözı ultrahangtér modellezı- és szimulációs szoftvereket hasonlítottunk össze és alkalmaztunk a célmeghatározásban felvetett problémák jobb megértéséért. Mikrobiológiai képleteket és egyenleteket alkalmaztunk, illetve alakítottunk, írtunk át, valamint fizikai számítási módszereket alkalmaztunk a mért eredmények értékeléséhez és a nehezen mérhetı paraméterek meghatározásához. Kidolgoztuk a kavitációs határkoncentráció, illetve a kavitáció kialakulási idıintervallum meghatározási

4 módszerét, valamint több modellanyag esetén és különbözı teljesítmény szinteken meghatároztuk azokat. A 9W/cm 2 teljesítményszinten végzett kísérletek esetén mért kavitációs határkoncentráció többszörös mennyiségeivel vizsgáltuk a hangtérben kialakuló akusztikai jelenségek dinamikáját, illetve az akusztikai jelenségeknek, az élesztıgomba túlélési dinamikájára vonatkozó hatását. Végül az azonos körülmények között, élesztıgombánál és a baktériumnál mért biológiai hatásokat összehasonlítottuk és levontuk a lehetséges szelektivitás kritériumait a vizsgálatokra vonatkozóan. 4. EREDMÉNYEK Folyadékáramoltatásos ultrahangrendszerben 7,5, 9,6, 10,5, és 12W/cm 2 kisugárzott teljesítmény mellett 7,37, 9,43, 10,32 és 11,79W/cm 2 jutott be az alkalmazott kezelı küvettába. Az 50ml, 2-3*10 7 /ml koncentrációjú Saccharomyces cerevisiae szuszpenzió esetén 20ºC-on 209,36, 108,42, 59,34 és 53,65 másodperces D értékeket kaptunk, az alkalmazott teljesítménnyel fordított arányban. A D tizedelési idıintervallum egy nagyságrenddel való megváltozásához szükséges teljesítményváltozás 11,89W/cm 2 volt folyadékáramoltatásos rendszerben. A nem állandó hımérséklető ultrahangos sejtroncsolás, 2,07W/cm 2 teljesítménynél 100,1, 158,1, 133,7 és 91 perces, a 2,7W/cm 2 teljesítményő ultrahangkezelés 34,9, 30,64, 35,33, 52,2 perces D értéket eredményezett az 50ml, 0,4-2*10 7 /ml kiinduló sejtkoncentráció mellett. A termoelem önabszorpciója miatt, az infrahımérıvel végeztük az ultrahang hıhatásával kapcsolatos kísérleteket. Az ultrahangtér sejttartalma

5 csökkentette a kavitáció aktivitását és a hıképzıdés mértékét, viszont az alkalmazott koncentrációk mellett jelentkezett a sejtpusztulás. Akusztikai jelenségek vizsgálatával kapcsolatban összefüggı fizikai jelenségsort figyeltünk meg, mely nyugalomban lévı folyadékból, szökıkútjelenségbıl, kavitációból, kavitációs buborékokat és szemcséket tartalmazó akusztikai áramlásból, szemcsesodró akusztikai áramlásból, állóhullámból és kavitációs buborékokat és szemcséket tartalmazó akusztikai áramlásból tevıdött össze. A kavitációs határkoncentráció az alkalmazott 3-12W/cm 2 ultrahang teljesítmény tartományban egyenletesen növekszik, liofilizált élesztı esetében 2-4,2g/l, préselt élesztınél 9,12-12,08g/l, dolomit liszt esetén 0,88-5,12g/l tartományban, a kavitáció kialakulási idıpillanat pedig 12 m átlagos átmérıjő dolomit lisztnél 750másodperc, a liofilizált élesztı esetén 45másodperc körüli érték volt. A tizedelési idıintervallum 9W/cm 2 ultrahang teljesítmény mellett akusztikai áramlásnál másodperc, állóhullám mellett másodperc volt, a kiinduló sejtkoncentrációval fordított arányban, kavitáció mellett másodperc volt a kiinduló 1,72*10 7-5,37*10 7 /ml sejtkoncentrációval egyenes arányban. A Pseudomonas aeruginosa baktérium D értékei 9W/cm 2 esetén másodperc között és 6W/cm 2 esetén másodperc között adódtak 1117kHz és 5,5*10 7-1,24*10 7 kiinduló csíraszám mellett a kiinduló sejtkoncentrációval fordított arányban.

6 4.2. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK Megállapítottam, hogy állandó hımérséklető folyadékáramoltatásos és nem állandó hımérséklető töltı-ürítı ultrahangrendszerekben a Saccharomyces cerevisiae D értékei, az alkalmazott ultrahang teljesítményekkel fordított arányban állnak, illetve a nem állandó hımérséklető ultrahangrendszerben a D értékek a kiinduló sejtkoncentrációkkal egyenes arányban változnak alacsonyabb, illetve fordított arányban változnak magasabb ultrahang teljesítmények mellett Megállapítottam, hogy az ultrahangos kavitáció felel a vízben jelentkezı fokozott hıképzıdésért, de nem csak a hıhatás felel az ultrahang biológiai hatásaiért Modellezéssel bebizonyítottam az intracelluláris kavitáció kialakulási lehetıségét Megállapítottam, hogy a kavitációs határkoncentráció, 3-12W/cm 2 között egyenes arányban változik minden alkalmazott modellanyag esetén, illetve ennek és a kavitáció kialakulási idıintervallumnak az ismeretében meghatározható az adott anyag Megállapítottam, hogy a kavitáció kialakulási idıintervallum egyenes arányban változik az alkalmazott részecskekoncentrációval, azonban nem változik a teljesítménnyel, a kavitációs határkoncentráció mindig azonos mértékő változtatásakor Megállapítottam, hogy a Saccharomyces cerevisiae D értékei a kiinduló sejtkoncentrációkhoz fordítottan aránylanak az akusztikai áramlás és állóhullám mellett, illetve egyenesen aránylanak a kavitáció akusztikai jelensége mellett 1,72*10 7-5,37*10 7 /ml sejtkoncentráció és 9W/cm 2 teljesítményszinten.

7 Bebizonyítottam, hogy az alkalmazott analóg sejtanalitikai rendszerrel a Saccharomyces cerevisiae túlélési dinamikája egyszerőbben gyorsabban követhetı, mint azonos körülmények mellett, manuális elemzéssel Megállapítottam, hogy a Pseudomonas aeruginosa baktérium D értékei a vizsgált 5,5*10 7-1,24*10 7 tartományban a kiinduló sejtkoncentrációval fordított arányban állnak kavitáció mellett 6 és 9W/cm 2 teljesítményszinten Megállapítható, hogy a vizsgált baktérium és az élesztıgomba kavitációval szemben tanúsított ellentétes túlélési dinamikája, a fajok közti szelektív sejtbiológiai ultrahangkezelés lehetıségét bizonyíthatja Új berendezés és eszköz a folyadékáramoltatásos ultrahangrendszer, a nem állandó hımérséklető ultrahang rendszer, az ultrahang hıhatásának vizsgálatakor kifejlesztett ultrahang és detektor rendszerek, az analóg és digitális kavitáció detektor és sejtanalitikai rendszerek Új tudományos módszerek a szono-termogramok és differenciál szono-termogramok, a kavitációs határkoncentráció meghatározásának alap és kiegészítı módszerei, a kavitáció kialakulási idıpillanat meghatározásának, a szimultán akusztikai jelenség sejtbiológiai hatás vizsgálat módszerei, a sejtanalitikai eljárások Saccharomyces cerevisiae ultrahangtérbeli túlélésének vizsgálatára. 5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 5.1. FOLYADÉKÁRAMOLTATÁSOS ÉS NEM ÁLLANDÓ HİMÉRSÉKLETŐ ULTRAHANGVIZSGÁLATOK 12W/cm 2 A vizsgált folyadékáramoltatásos ultrahangrendszerben 7,5, 9,6, 10,5 és kibocsátott ultrahang intenzitások mellett, 7,37, 9,43, 10,32 és

8 11,79W/cm 2 intenzitás értékek jutottak be az alkalmazott ultrahangos átfolyó rendszerő kezelıküvettába, amely intenzitás csökkenés reflexióból adódott. Javasoljuk, hogy bármilyen ultrahangkezelés folyamán, a fı fizikai paramétereket állandó értéken érdemes stabilizálni, vagy ha erre nincs mód, akkor az eredmények értékeléséhez ismerni kell a leglényegesebb fizikai paraméterek ultrahangtér módosító hatását és ultrahangtérbeli módosulását, illetve azokkal számolni kell. Mind a folyadékáramoltatásos, mind a nem állandó hımérséklető töltıürítı ultrahangrendszerben a D értékek és az alkalmazott ultrahang teljesítmény fordított arányban állnak, ami a nagyobb teljesítmény erıteljesebb biofizikai roncsoló hatásából következik AZ ULTRAHANG HİHATÁSA Tiszta szuszpendáló szerhez képest, szuszpenziókban az akusztikai kavitáció intenzitása és a kialakult hımérsékleti értékek is alacsonyabbak voltak. Az eredményekbıl az következik, hogy az ultrahangos kavitáció felel a fokozottabb hıképzıdésért, folyadékokban. Csak a vizsgálatok végsı idıszakában alakult ki az akusztikai jelenségek átváltásától függetlennek-tőnı hımérséklet érték, ebben a zónában viszont nem volt mérhetı különbség a különbözı koncentrációjú szuszpenzió minták szuszpendáló szerhez viszonyított hımérsékletkülönbség értékei között sem. Javasoljuk, hogy az akusztikai jelenségek dinamikáját minden kezelendı akusztikai rendszer, vagyis minden vizsgálandó anyag esetében elızetesen meg kell ismerni, mely nélkülözhetetlen alapja az aktív és a passzív ultrahangos munkának.

9 5.3. AZ ULTRAHANGTÉR MODELLEZÉSE A modellkísérletekbıl következik, hogy adott akusztikai nyomás amplitúdó felett, melynek nagysága egyes akusztikai rendszerek hullámmódosító hatása miatt eltérı lehet, kialakulhat az intracelluláris kavitáció, mivel a közeg más zónáitól eltérı akusztikai keménységő homorú felületei koncentrálják az ultrahangsugarat. Javasoljuk, hogy az ultrahangtér modellezése és a kísérleti tevékenység egészítse ki egymást, a kísérletek elıkészítése és az eredmények értékelése céljából AZ AKUSZTIKAI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA A kavitációs határkoncentráció az alkalmazott 3-12 W/cm 2 mellett, liofilizált élesztıgombánál 2-4,2g/l, préselt élesztıgombánál 9,12-12,08g/l volt. A két különbözı formátumú élesztıgomba nedves bázisra számolt szárazanyag tartalmára vonatkoztatva a kapott eredményeket, nagyon hasonló kavitációs határkoncentráció értékek adódtak az egyes teljesítményszintek mellett. Ebbıl arra a következtetésre jutottunk, hogy a kavitációs határkoncentráció alapvetıen függ az egyes anyagok szárazanyag tartalmától. A kavitáció kialakulási idıpillanat dolomitlisztnél 750másodperc körüli, liofilizált élesztıgombánál 45másodperc körüli értéket mutatott, amely különbség az egyes részecskék térfogattömegébıl és mozgásából származó tehetetlenségébıl adódhat. Következésképpen a kavitációs határkoncentrációval és a kavitáció kialakulási idıpillanattal a szemcsés anyagok minıségileg és mennyiségileg reprodukálható módon jellemezhetık. Javaslatunk, hogy figyelemmel kell lenni a

10 különbözı akusztikai jelenségek ultrahangtérbeli jelenlétének körülményeire és fizikai kritériumaira, továbbá szemcseanalitikai eljárásként, illetve gyors szárazanyag meghatározásra javasoljuk a fenti vizsgálati módszereket A SACCHAROMYCES CEREVISIAE ÉLESZTİGOMBA TÚLÉLÉSI DINAMIKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ AKUSZTIKAI JELENSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Magasabb Saccharomyces cerevisiae kiinduló csíraszámú szuszpenziók esetén egyre késıbb alakult ki az akusztikai áramlás után az állóhullám, majd a kavitáció a részecskék adszorpciójából és szórásából származó alacsonyabb akusztikai nyomás amplitúdóból következıen. Az akusztikai áramlás és az állóhullám esetén a tizedelési idıintervallum értékek a kiinduló sejtkoncentrációval fordított, kavitáció esetén egyenes arányban változtak. Kölcsönhatás volt az ultrahangtérbeli szuszpenzió koncentráció és az akusztikai jelenségek kialakulása között, illetve ebbıl következıen a szuszpenzióbeli sejtek túlélési dinamikája és a szuszpenzió koncentrációja között. Javasoljuk tehát, hogy a túlélési dinamikát meghatározó akusztikai jelenségeket a hangtér fizikai paraméterein keresztül befolyásoljuk, ezáltal szabályozhatjuk a sejtek túlélési dinamikáját magával a sejtkoncentrációval, visszacsatolás elvén A SEJTANALITIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA Az alkalmazott analóg sejtanalitikai rendszerrel Saccharomyces cerevisiae túlélési dinamikája egyszerőbben gyorsabban követhetı volt, mint manuális vitális festéssel. Javasoljuk, az alkalmazott analóg sejtanalitikai eljárás alkalmazását a sejtek ultrahang rezisztenciájának felderítése céljából, gyors

11 módszerként. Segítségével indirekt módon információt kaphatunk egy sejtpopuláció koreloszlásáról, egy rendszer faji összetételérıl, a környezeti analitikában toxicitásról, vagy mutagenitásról PSEUDOMONAS AERUGINOSA BAKTÉRIUM ULTRAHANGKEZELÉSE A Pseudomonas aeruginosa baktérium D értékei 6 és 9W/cm 2 mellett is a kiinduló sejtkoncentrációkkal fordított arányban alakultak. Következésképpen, az alkalmazott koncentrációtartományban a rendszer még nem érthette el a teljesítıképessége csúcsát, vagyis a kavitációs határkoncentrációt, mivel magasabb részecskekoncentrációnál egy kavitációs buborék összeomlása annak közelében lévı több sejtet is szétroncsolhat egyszerre. Alacsonyabb intenzitású, rövidebb idıintervallumú ultrahangkezelés szaporodásserkentı hatást fejtett ki. Javaslatunk, hogy a vizsgált baktérium, illetve minden organizmus gazdaságos elpusztításához a kavitációs határkoncentráció közelében, de az alatt érdemes üzemeltetni a rendszert, vagyis egy állandó akusztikai jelenség biztonságos felsı határa alatt, a stabil maximális teljesítıképességnél, melyet kavitációs határkoncentráció vizsgálattal határozhatunk meg kísérletileg. A szaporodásserkentéshez rövid idıintervallumú alacsonyabb intenzitású kezelést kell alkalmazni A SZELEKTÍV ULTRAHANGHATÁS KRITÉRIUMAI A Saccharomyces cerevisiae esetén a kavitáció tizedelési idıintervallum kiinduló szuszpenzió koncentráció egyenes arányban állnak, míg a Pseudomonas aeruginosa baktérium esetén e jelenség mellett fordított arány tapasztalható. A

12 szelektív ultrahanghatás kivitelezésének módja, hogy amennyiben a kiinduló csíraszám mindkét vizsgált mikroorganizmus esetén 9,22*10 7 /ml, akkor elméletileg mindkét mikroorganizmus egyforma 737 másodperces tizedelési idıintervallummal rendelkezik, kezelés hatására azonos ütemben pusztul. Ha ennél alacsonyabb mindkettı sejtszáma, akkor az élesztıgombát, illetve fordított esetben a baktériumot lehet kiirtani a másik sejttípus mellıl. A teljesítmény szelektivitása gyakorlatilag egyirányú, mivel az élesztıgomba D értéke megközelítıleg tizede a baktériuménak, vagyis fordított eset az élesztıgomba legalább tíz nagyságrenddel magasabb koncentrációjánál fordulhat elı csak. Ha a vizsgált baktériumot az alacsonyabb kiinduló csíraszáma, vagyis a nagyobb D értéke ellenére kellene kiirtani az élesztıgomba mellıl, akkor a 6W/cm 2 melletti baktériumra gyakorolt szaporodásserkentı hatást akár több lépcsıben alkalmazva, a baktériumszám kellı mértékben megsokszorozható ahhoz, hogy D értéke az élesztıgomba alá kerüljön, így kiirthatóvá váljon az élesztıgomba mellıl. Következésképpen az ultrahang alkalmas a sejtszám szelektív szabályzására, így javasoljuk annak alkalmazását akár más fajok esetén is szelektív sejtbiológiai kezelések kivitelezésére.

13 6. PUBLIKÁCIÓK 6.1. LEKTORÁLT CIKKEK 1. Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Ultrahang akusztikai jelenségeinek koncentrációfüggése és ennek hatása a sejtroncsolásra. Élelmiszerfizikai közlemények. (elfogadva, megjelenés alatt) 2. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Akusztikai kavitáció kialakulásának koncentrációfüggése szuszpenziókban. Élelmiszerfizikai közlemények. (elfogadva, megjelenés alatt) 3. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Examination of the concentration dependence of acoustical phenomenon in water based suspensions. Acta Agronomica Ovariensis. (elfogadva, megjelenés alatt) 4. Lakatos, E. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az ultrahangos sejtroncsolás fizikai kritériumainak meghatározás a folyékony élelmiszerek csíraszám csökkentésével kapcsolatban. Élelmezési Ipar. LVI. Évfolyam Sz. pp Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Appreciation of an complex ultrasound system according to survival cell count. Hungarian Agricultural Engineering. (elfogadva, megjelenés alatt) 6. Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Analysis of the concentration dependence of ultrasonic cavitation in suspensions by considering particle analysis and particle manipulation factors. Ultrasonics (bírálati eljárás alatt) 7. Lırincz, A. (2003): Effectiveness of ultrasonic cell disruption as a function of the suspension concentration. Acta Alimentaria (bírálati eljárás alatt)

14 8. Lırincz, A. (2003): Analysis of the concentration dependence of ultrasonic cavitation in food industrial water based suspensions and its connection with the ultrasonic cell disruption. Biosystems Engineering (bírálati eljárás alatt) 6.2. NÉPSZERŐSÍTİ CIKKEK 9. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık (1. rész). Laboratóriumi Információs Magazin XI. évfolyam, 2002/2. szám, Biofizika rovat. Pp Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Az in vitro sejtfeltárás hatékonyságát befolyásoló fizikai tényezık (2. rész). Laboratóriumi Információs Magazin XI. évfolyam, 2002/3. szám, Biofizika rovat. Pp ELİADÁSOK 11. Lırincz A. Neményi M. (2001): Az ultrahang hatása folyadékban szuszpendált pékélesztı csíraszámának változására. MTA-AMB Kutatási- Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, , Nr. 25, p Lırincz, A. - Neményi, M. (2001): Cell decrease by ultrasonic effect on yeast (Saccharomyces cerevisiae) suspension and the limit concentration of cavitation Phisical Methods In Agriculture, Prága (elıadás + poszter) 13. Neményi, M. Lırincz, A. (2001): Cell concentration decreasing with ultrasonic effect of yeast (Saccharomyces cerevisiae) suspension. Mőszaki Kémiai Napok, Veszprém. (poszter) 14. Neményi, M. Lırincz, A. (2001): Cell (Saccharomyces cerevisiae) disruption with ultrasound treatment. In: Institute of agricultural, food and

15 environmental engineering. Conference für Leben und Überleben, Internationaler Kongress, Wien, Universitat für Bodenkultur, November p Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Komplex ultrahangrendszer értékelése a besugárzás miatt kialakult mikroorganizmus-csíraszám csökkentı hatás alapján. MTA-AMB Kutatási-Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, Nr. 26, p Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Ultrahangtér fizikai minıségének befolyása a besugárzás miatt kialakult mechanikai hullámjelenségekre, valamint az ebbıl következı biológiai és fizikai hatások értékelése. MTA- AMB Kutatási-Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, Nr. 26, p Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Különbözı típusú szuszpendált szemcsék tulajdonságainak hatása az ultrahangos kavitációra. Mőszaki Kémiai Napok, Veszprém, április pp (elıadás + poszter) 18. Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Az ultrahang sejtbiológiai hatásinak elemzése a hangtér fizikai paramétereinek függvényében. XXXII. Membrán- Transzport Konferencia. A Romhányi György Alapítvány, A Magyar Élettani Társaság Membránbiológiai Szakosztály és a Magyar Biofizikai Társaság közös rendezvénye. Sümeg, május (poszter + ismertetı elıadás) 19. Neményi, M. Lırincz, A. (2002): Ultrahangtérben kialakuló sejtroncsoló hatás értékelése a szelektív biológiai hatások tükrében. XXIX. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, október, 3-4. (elıadás + poszter) 20. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): A sejtkoncentráció-akusztikus jelenség - sejtéletképesség változás kölcsönhatásának vizsgálata ultrahangtérben. V.

16 Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. A Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kara és az MTA Szegedi Területi Bizottsága, Agrármőszaki Szakbizottsága rendezésében október, (elıadás + poszter) 21. Lırincz, A. Neményi, M. (2002): Assesement of the effectiveness of ultrasonic cell disruption by acoustic phenomena as a function of the suspension concentration. 32 nd Annual Ultrasonic Industry Association Symposium. October , The Helmsley Hotel, New York, NY. Medical Session. 22. Neményi, M. Lırincz, A. Lakatos, E. (2003): Az ultrahangsugár fizikai paramétereinek változása a besugárzott anyagban. MTA-AMB Kutatási - Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, , Nr. 27, p Lırincz, A. Neményi, M. Lakatos, E. (2003): A magas intenzitású ultrahang sejtroncsoló hatásának alakulása a besugárzott anygtól függı akusztikai jelenségek mellett. MTA-AMB Kutatási-Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, , Nr. 27, p Lırincz, A. Neményi, M. Lakatos, E. (2003): A szelektív sejtbiológiai kezelések ultrahangos megvalósítása (The selective cellbiologycal treatments by ultrasound) Mőszaki Kémiai Napok, Veszprém, április pp (elıadás + poszter)

VI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA DEBRECEN 2002. OKTÓBER 10-11.

VI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA DEBRECEN 2002. OKTÓBER 10-11. VI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA DEBRECEN 2002. OKTÓBER 10-11. VI. MAGYAR AEROSZOL KONFERENCIA Debrecen, 2002. október 10-11. Tel.: +36 52 417-266, Fax: +36 52 416-181, Email: aero6@atomki.hu Bevezetés

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

A marhahús érésének vizsgálata, az érlelési technológia fejlesztése

A marhahús érésének vizsgálata, az érlelési technológia fejlesztése DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A marhahús érésének vizsgálata, az érlelési technológia fejlesztése Készítette: Vén Csilla Témavezet: Dr. Balla Csaba egyetemi docens Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA Mosonmagyaróvár 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés tézisei 1 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK Az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdés tapasztalható a

Részletesebben

ASZÚBOGYÓK ÉLESZTŐ- ÉS PENÉSZBIOTÁJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA TOKAJ-HEGYALJÁN. Doktori értekezés tézisei BENE ZSUZSANNA BUDAPEST 2004

ASZÚBOGYÓK ÉLESZTŐ- ÉS PENÉSZBIOTÁJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA TOKAJ-HEGYALJÁN. Doktori értekezés tézisei BENE ZSUZSANNA BUDAPEST 2004 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM ASZÚBOGYÓK ÉLESZTŐ- ÉS PENÉSZBIOTÁJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA TOKAJ-HEGYALJÁN Doktori értekezés tézisei BENE ZSUZSANNA BUDAPEST 2004 2 A doktori iskola

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE

Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Doktori értekezés NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSAI NÉHÁNY ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA ÉS MÁS MINİSÉGJELLEMZİIRE Készítette: Kálmánné Tuboly Eszter Konzulens: Prof.

Részletesebben

KOMPLEX MEMBRÁNTECHNIKAI ALKALMAZÁS ÉS MODELLEZÉS KAJSZIBARACKLÉ FELDOLGOZÁSÁRA. Doktori (PhD) értekezés tézisei FOGARASSY ESZTER

KOMPLEX MEMBRÁNTECHNIKAI ALKALMAZÁS ÉS MODELLEZÉS KAJSZIBARACKLÉ FELDOLGOZÁSÁRA. Doktori (PhD) értekezés tézisei FOGARASSY ESZTER KOMPLEX MEMBRÁNTECHNIKAI ALKALMAZÁS ÉS MODELLEZÉS KAJSZIBARACKLÉ FELDOLGOZÁSÁRA Doktori (PhD) értekezés tézisei FOGARASSY ESZTER Budapest 2012 Komplex membrántechnikai alkalmazás és modellezés kajszibaracklé

Részletesebben

Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon

Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon Készítette:

Részletesebben

Változó eluens összetételő szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás mővelet vizsgálata

Változó eluens összetételő szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás mővelet vizsgálata Változó eluens összetételő szimulált mozgóréteges (SM) preparatív folyadékkromatográfiás mővelet vizsgálata Doktori (PhD) értekezés Készítette: Nagy Melinda Témavezetık: Dr. Szánya Tibor, egyetemi docens

Részletesebben

Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében

Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében Csernus Olívia doktori értekezése Készült a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Programvezetı Dr. Horn Péter akadémikus Témavezetı Dr. Repa Imre egyetemi tanár 3D KÉPALKOTÓ

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN VIG Zoltán Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Pedagógia Tnaszék

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növény- és Környezettudományi Intézet ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora Témavezetı: DR. SZAKÁLY ZOLTÁN Egyetemi

Részletesebben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Doktori (PhD) értekezés tézisei György Ágnes Irma Témavezetők: Dr. Tátrai

Részletesebben

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés Sekélyviző tavak vízminıség-vizsgálata, állapotfelmérése mőholdas távérzékelés segítségével Sváb Emese Doktori (Ph. D) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA 2008. évi 35.füzet ELİSZÓ Kedves Kolleganık és Kollegák!

Részletesebben

A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai

A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllı Doktori (PhD) értekezés tézisei A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai Készítette: Sipos Nikoletta Témavezetı:

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja.

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezetı: DR. SZENDRİ ZSOLT MTA doktora A NÖVENDÉK HÁZINYULAK VISELKEDÉSE

Részletesebben

Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1

Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1 Tartalomjegyzék A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni?... 1 Markó László... 1 Bioszenzorok, a szelektív kémiai kémiai érzékelık ígéretes csoportja. Fejlıdésük, alkalmazásuk lehetıségei

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GEOKÖRNYEZETTUDOMÁNYI PROGRAM GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

Részletesebben