A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl A Kormány a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 7. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 3. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint e rendelet 9. a tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló évi LXXXII. törvény 6. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. Országos Képzési Jegyzék 1. (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet tartalmazza. (2) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. () bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében folytatott képzésben 3 éves képzési idejû szakképesítések felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. (3) A Kt. szerinti meglévõ szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhetõ szakképesítéseknek minõsülnek az 1. melléklet szerinti szakképesítésráépülések. 2. Az OKJ módosításának eljárásrendje 2. Az OKJ módosítását a szakképesítésért felelõs kezdeményezheti a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztv.). (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzés irányítását ellátó nél (a továbbiakban: ). 3. (1) A 2. szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat benyújtható a szakképesítésért felelõs hez. (2) A javaslathoz csatolni kell: a) a módosítási javaslat részletes indoklását, b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó elõlapot ba) a javaslattevõ neve, székhelye, bb) a módosítási javaslat típusát, megjelölve, hogy felvételre, módosításra, illetve törlésre irányul, bc) a szakképesítés OKJben szereplõ adatait, külön megjelölve a módosuló adatokat, bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendõ szakmai követelménymodul, be) a szakképesítés kapcsolatát más szakképesítésekkel, bf) az egy év alatt képzésben résztvevõk becsült száma, bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása, bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása, bi) az állami foglalkoztatási szerv elõrejelzését az adott szakképesítéssel betölthetõ munkahelyek számát illetõen és c) A szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés, szakképesítésráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJbe történõ felvétele és az OKJben szereplõ szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítés Sztv. 10. (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelõen kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplõ új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJben szereplõ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalommal rendszeresített elõlap a által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be.

2 1321 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám. (1) A szakképesítésért felelõs a javaslatot nyolc napon belül a 3. (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NSZFI) és egyidejûleg az Sztv.. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerûsítését szolgáló bizottságnak (a továbbiakban: OKJ bizottság) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevõt. (2) Az NSZFI a szakképesítésért felelõs által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét, a javaslatnak az NSZFIbe való megérkezésétõl számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelõs nek és az OKJ bizottságnak. (3) Az OKJ bizottság a szakképesítésért felelõs által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét, a javaslatnak az OKJ bizottsághoz való megérkezésétõl számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelõs nek. () A szakképesítésért felelõs az OKJ bizottság véleményének megérkezésétõl számított tizenöt napon belül az NSZFI és az OKJ bizottság szakmai véleménye figyelembevételével dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezésérõl és a 3. (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NSZFI és az OKJ bizottság véleményével együtt megküldi a nek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevõt.. (1) Ha a javaslat az OKJbõl törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelõs a beérkezéstõl számított harminc napon belül az NSZFI és az OKJ bizottság véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a nek, kezdeményezve az OKJ módosítását. (2) Ha a felsõfokú szakképesítés felvételére vonatkozó javaslatot a felsõoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelõs rel kötött megállapodás alapján dolgozta ki és a javaslattal a szakképesítésért felelõs egyetért, akkor az NSZFI és az OKJ bizottság véleménye nélkül, harminc napon belül továbbítja a javaslatot a nek, kezdeményezve az OKJ módosítását. (3) Ha a szakképesítésért felelõs a 3. (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell a 3. (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, és az NSZFI és az OKJ bizottság véleményét is. 6. (1) A a szakképesítésért felelõs kezdeményezését az elõírt mellékletekkel együtt a beérkezéstõl számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács (a továbbiakban: NSZFT) részére. (2) Az NSZFT a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek az NSZFT Titkárságához való megérkezését követõen az NSZFT ügyrendje szerint de legfeljebb negyvenöt napon belül küldi meg a nek. (3) Az NSZFT állásfoglalása, valamint az OKJ bizottság és az NSZFI véleményének figyelembevételével a nyolc napon belül dönt a szakképesítésért felelõs kezdeményezésérõl, amelynek elfogadása esetén elõkészíti az OKJ módosítását. () Ha a kezdeményezés olyan felsõfokú szakképesítés felvételére irányul, amelyet a felsõoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelõs rel kötött megállapodás alapján dolgozott ki, a megkezdi az OKJ módosításának elõkészítését az NSZFT és az OKJ bizottság egyidejû tájékoztatása mellett. 3. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ 1. napon lép hatályba. (2) A 9. (2) bekezdése, az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6 2., , 1., 6 8., 6 63., , , 899., 973., , , 1236., és számú sorai a kihirdetést követõ 90. napon lépnek hatályba. 8. (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelõzõen megkezdett szakképzés eredményes befejezését követõ szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét. (2) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezõk közül az OKJben szereplõ 33as azonosító számmal kezdõdõ szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzésének követelménye azokra vonatkozik, akik az 1998/1999es tanévet követõen fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám 1321 (3) A szeptember 1je elõtt megkezdett szakképzés esetében az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet mellékleteként kiadott OKJben szereplõ es azonosító számmal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsõfokú szakképesítést, a szeptember 1jétõl felmenõ rendszerben megkezdett szakképzés esetében az OKJben szereplõ es azonosító számmal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintû szakképesítést igazolnak. 9. (1) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/ (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzék alcíme és 1 2. a, a Szakképesítés OKJbe történõ felvételének, az OKJben szereplõ adatai módosításának, illetõleg az OKJbõl történõ törlésének rendje alcíme és 3. a, 6. (3) (11) bekezdése, az 1. számú melléklet Országos Képzési Jegyzék 2009 alcímét követõ táblázatának a., 6., 8., , 1 60., , , , , és a sorszámú sora, valamint a 2. és. számú melléklet. (2) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/ (II. 17.) OM rendelet 1. számú melléklete. 10. (1) A 9. az e rendelet kihirdetését követõ 91. napon hatályát veszti. (2) Ez a az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti. Bajnai Gordon s. k., elnök

4 13216 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám 1. melléklet a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelethez 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010.) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Szakképesítések köre Szakképesítés Részszakképesítés Szakképesítéselágazás Szakképesítésráépülés azonosító száma Azonosító szám Kizárólag Azonosító Azonosító Azonosító Jegyzékbe Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben képzési id szám iskolai Maximális FEOR A szakképesítésért felel s Sorszám tanul alap megnevezés megnevezés megnevezés éve szám szám szám kerülés megnevezése rész sorszáképeszászászászak sor sor sor oktatható szint mányi szak képesítés elágazás ráépülés szint szint szint terület sítés Általános ápoló Ápolási asszisztens 1200 óra Gyakorló ápoló év Ápoló óra 3 év Csecsem és gyermekápoló óra Diabetológiai szakápoló 1200 óra Epidemiológiai szakápoló 1200 óra Feln tt anaeszteziológiai és intenzív 1600 óra 3212 szakápoló Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1200 óra Geriátriai szakápoló 1200 óra 3212 egészségügyért 1. 1 Gyermek aneszteziológiai és intenzív óra 3212 szakápoló Hospice szakápoló 1200 óra Körzeti közösségi szakápoló 1200 óra Légz szervi szakápoló 1200 óra Nefrológiai szakápoló 1200 óra Onkológiai szakápoló 1200 óra Pszichiátriai szakápoló 1200 óra Sürg sségi szakápoló 1200 óra 3212 egészségügyért Boncmester Diagnosztikai technológus Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 1 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus Egészségügyi asszisztens 3232 egészségügyért 2, év Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens 323 Audiológiai szakasszisztens és óra 3232 hallásakusztikus Egészségügyi operátor 1200 óra Fizioterápiás szakasszisztens óra 3232 egészségügyért Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1200 óra 3232 Kardiológiai és angiológiai óra 3232 szakasszisztens Klinikai fogászati higiénikus 1200 óra 3232 Klinikai neurofiziológiai óra 3232 szakasszisztens Szemészeti szakasszisztens 1200 óra Egészségügyi gyakorlatvezet óra 319 egészségügyért Egészségügyi kártev irtófert tlenít Egészség rfert tlenít 1200 óra Egészségügyi kártev irtó szakmunkás 1200 óra 33 egészségügyért Egészségügyi gázmester 1200 óra Egészségügyi menedzser 3 egészségügyért óra Fogtechnikus 3 év óra egészségügyért Fülillesztékkészít 800 óra 328 egészségügyért Gyógyászatisegédeszközforgalmazó óra 112 Kórszövettani, szövettani szakasszisztens Citológiai szakasszisztens Elektronmikroszkópos szakasszisztens 3 év óra Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens egészségügyért i

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Massz r Gyógymassz r Sportmassz r Ment ápoló óra Betegkísér 600 óra M t technikus Fert tlenít sterilez 800 óra Gipszmester 800 óra M t ssegéd 800 óra Endoszkópos szakasszisztens 1200 óra M téti szakasszisztens 100 óra Ortopédiai eszközkészít Ortopédiai kötszerész és f z készít Ortopédiai m szerész 72 2, év asszisztens 200 óra Egészségügyi laboráns 1200 óra 3239 Hematológiai, transzfúziológiai óra 3232 szakasszisztens Humángenetikai szakasszisztens óra Kémiai laboratóriumi szakasszisztens 600 óra Mikrobiológiai szakasszisztens 600 óra Radiográfus CT, MRI szakasszisztens 800 óra Intervenciós szakasszisztens 800 óra Nukleáris medicina szakasszisztens 800 óra Sugárterápiás szakasszisztens 800 óra Szonográfus szakasszisztens 800 óra év Rehabilitációs tevékenység terapeuta Gyógyfoglalkoztató 1200 óra Gyógyúszás foglalkoztató 900 óra Csecsem és gyermeknevel i 3319 gondozó Gyermekgondozónevel Gyermek és ifjúsági felügyel 300 óra Házi id szakos gyermekgondozó 20 óra Gyermekotthoni asszisztens Kisgyermekgondozó, nevel Habilitációs kutyakiképz óra Mozgássérültet segít kutya kiképz 70 óra Jelz kutyakiképz 800 óra Vakvezet kutya kiképz 780 óra Ifjúságsegít i Jelnyelvi tolmács óra Relé jelnyelvi tolmács Társalgási jelnyelvi tolmács Nevel szül óra Szociális gondozó Fogyatékossággal él k gondozója Szociális gondozó és ápoló Szociális segít Rehabilitációs nevel, segít Szociális asszisztens 3311 Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéz Foglalkoztatásszervez 600 óra Mentálhigiénés asszisztens 600 óra Szociokulturális animátor 600 óra 3311 egészségügyért egészségügyért egészségügyért egészségügyért egészségügyért egészségügyért egészségügyért gyermekek és az ifjúság védelméért gyermekek és az ifjúság védeleméért társadalmi esélyegyenl ség el mozdításáért gyermek és ifjúságpolitikáért társadalmi esélyegyenl ség el mozdításáért gyermekek és az ifjúság védeleméért szociál és nyugdíjpolitikáért szociál és nyugdíjpolitikáért

6 13218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó Pszichiátriai gondozó Szenvedélybeteggondozó Szociális gondozó, szervez Családpedagógiai mentor Feln ttoktató óra Gyakorlati oktató i Gyógypedagógiai asszisztens Autisták gyógypedagógiai óra 31 asszisztense Beszédfogyatékosok óra 31 gyógypedagógiai asszisztense Értelmileg sérültek gyógypedagógiai 600 óra 31 asszisztense Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense 00 óra óra 31 Pszichés fejl désben akadályozottak óra 31 gyógypedagógiai asszisztense Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai 00 óra 31 asszisztense Testi fogyatékosok gyógypedagógiai óra 31 asszisztense Képzési szakasszisztens i Óvodai dajka óra Pedagógiai asszisztens óra Sportedz (sportág megjelölésével) Sportoktató (sportág megjelölésével) 00 óra Fitnesswellness asszisztens Sportedz (sportág megjelölésével) 319 Rekreációs mozgásprogramvezet 1év (a szakirány megjelölésével) Sportszervez, menedzser Alkalmazott fotográfus 2, év Artista 2 8 év óra Artista m vész B rm ves 2, év Bútorm ves 2, év Dekorat r 2; Címfest Számítógépes dekorat r 100 óra Díszlet és jelmeztervez asszisztens 2, év Díszm kovács 2;, év Divat és stílustervez 2 3 év Egyházzenész Kántorénekvezet. 3 év, év Kántorkórusvezet 3100 óra Kántororgonista Fest 2, év Általános fest Díszít fest szociál és nyugdíjpolitikáért sportpolitikáért felel s sportpolitikáért felel s 2 3 3

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Filmtechnikus óra Gipszmintakészít 3 év óra Grafikus Alkalmazott grafikus 199., év Képgrafikus Hangszerkészít és javító 2; Zongorahangoló 6 3 év óra Hangszerkészít és javító 3 év (hangszercsoport megjelölésével) 3000 óra Hangtechnikus óra Hangmester 100 óra Filmhangtervez 600 óra Hangm vész stúdiómenedzser 600 óra Hangrestaurációs technikus 600 óra Hangtárvezet 600 óra Produkciós hangmenedzser 600 óra Rádiós, televíziós hangmenedzser 600 óra Jazzzenész Jazzénekes 1. 3 év, év Jazzzenész ( a hangszer óra megjelölésével) Kaszkad r (a tevékenységi kör óra megjelölésével) Kaszkad r szakért 300 óra, év Keramikus 2; Kerámiakészít Kiadványszerkeszt Korrektor 600 óra Nyomdai kiadványszerkeszt 600 óra Tipográfus 600 óra Klasszikus zenész Hangkultúra szak Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) 3 év, év Magánénekes 3300 óra Zeneelméletszolfézs szak Zeneszerzés szak Kommunikátor Idegennyelvi kommunikátor Intézményi kommunikátor Sajtótechnikus Sportkommunikátor Könyvm ves 2, év Közm vel dési szakember I Közm vel dési menedzser óra Kulturális menedzser Közm vel dési szakember II óra Kulturális rendezvényszervez 260 óra Közösségfejleszt 300 óra Lakberendez óra Moderátor i Média moderátor Szinházi moderátor Mozgóképgyártó Felvételvezet Hangasszisztens Rendez asszisztens Segédoperat r óra Szcenikai asszisztens Szinkronasszisztens Utómunka asszisztens Világosító F világosító 800 óra Gyártásvezet 800 óra Mozgóképgyártó hangtechnikus 800 óra M sorvezet riporter 800 óra Szcenikai szakasszisztens 800 óra Szerkeszt 800 óra Televíziós kameraman 800 óra Utómunka szakasszisztens 800 óra 32 i

8 13220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Mozgóképgyártó szakasszisztens Audiovizuális szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens Televízióm sor gyártó szakasszisztens 32, év Mozgóképi animációkészít Animációsfilmrajzoló 80 óra Mozgóképterjeszt és üzemeltet óra Mozigépész 00 óra Mozgóképforgalmazó 00 óra M tárgyvédelmi munkatárs Múzeumi gy jtemény és raktárkezel Múzeumi preparátor 300 óra M tárgyvédelmi asszisztens Restaurátor technikus (a szakirány óra megjelölésével) Népi kézm ves Kosárfonó 1200 óra Csipkekészít Fajátékkészít Fam ves Fazekas 723 Gyékény, szalma és csuhéjtárgykészít Kézi és gépi hímz Kosárfonó és fonottbútorkészít Sz nyegszöv Takács Nemezkészít Népi b rm ves Népi játék és kismesterségek oktatója óra 319 (a tevékenységi kör megjelölésével) Népzenész Népi énekes év, év Népzenész (a hangszer 3200 óra megjelölésével) Ötvös 2; Aranym ves Cizell r Drágak foglaló, év Ezüstm ves Fémm ves Lánckészít Pantomimes Pantomim m vész Porcelánfest és tervez asszisztens 2, év Porcelánkészít és fest Porcelánfest 3 év óra Porcelánkészít Rendezvénytechnikus óra Segédkönyvtáros óra Könyvtári asszisztens 300 óra Segédlevéltáros óra Levéltári kezel, iratkezel, irattáros 200 óra Szerkeszt munkatársa óra Könyvkiadói szerkeszt munkatársa 300 óra Színész II Bábkészít Bábszínész év Színházi és filmszínész 3000 óra Vers és prózamondó el adóm vész Színész I kultúráért i.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Színháztechnikus, szcenikus Hangosító 800 óra Színpadmester 100 óra Világítástechnikus 800 óra Szobrász Bronzm ves és szoborönt , év Díszít szobrász K szobrász Szórakoztató munkatárs Hanglemezbemutató óra Szórakoztató táncos Szórakoztató zenész II Szórakoztató zenész ( hangszer és 3 év, év m faj megjelölésével) Szórakoztató zenész I Táncos 2, év, Klasszikus baletttáncos év óra Kortárs, modern táncos, év Néptáncos Színházi táncos Textilm ves Kézinyomó Kéziszöv 199., év Kézm ves 731 Textilrajzoló és modelltervez asszisztens Újságíró, konferanszié Fotóriporter Lapkiadói újságírószerkeszt 2616 munkatársa Rádióm sorszerkeszt munkatársa Televízióm sorszerkeszt munkatársa Újságíró II Rádióm sorvezet, konferanszié Televízióm sorvezet, konferanszié Újságíró I. 2616, év Üvegm ves Üvegfest, ólmozottüveg készít Vésnök Vésnök ( tevékenység megjelölésével) óra Zománcm ves 2, év Atomer m vi gépész 8223 Atomer m vi dekontamináló berendezés gépész Atomer m vi küls technológia gépüzemi gépész Atomer m vi nyomástartó edény gépész Atomer m vi primerköri gépész 8223 Atomer m vi radioaktív hulladék feldolgozó gépész Atomer m vi turbinagépész Atomer m vi vízel készít gépész Atomer m vi átrakógép operátor Atomer m vi küls technológia 8223 gázüzemi gépész Atomer m vi közösüzemi vezényl 8223 operátor Atomer m vi reaktoroperátor Atomer m vi turbinaoperátor 8223

10 13222 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Er m vi karbantartó Er m vi armatúra karbantartó Er m vi biztonságiszelep karbantartó Er m vi forgógép karbantartó Er m vi gáztechnikai karbantartó Er m vi g zturbina karbantartó Er m vi készülék karbantartó Er m vi nyomás alatt üzemel 8223 rendszer hibaelhárító Er m vi reaktor karbantartó Bányaipari technikus Geológiai technikus Külszíni bányaipari technikus Mélym velési bányaipari technikus Bányászati gépkezel óra 8211 Bányászati szállítóberendezés kezel je 300 óra Szilárdásványkitermel gép kezel je 300 óra CNCforgácsoló óra 723 Élelmiszeripari gépsor és óra 8111 rendszerüzemeltet Cukoripari gépkezel 800 óra Csomagológépkezel 00 óra Dohánytermékgyártási gépkezel 800 óra Élelmiszeripari gépkezel 800 óra Élelmiszeripari készülék kezel je 00 óra Növényolajgyártógép kezel je 00 óra Palackozógépkezel 00 óra Energetikai operátor óra Energetikus Létesítményi energetikus Megújuló energiaforrás energetikus 311 Energiatermel és hasznosító 3 02 technikus Cs távvezeték üzemeltet (olaj, gáz) Fluidumkitermel Mélyfúró Fluidumkitermel technikus Gázipari technikus 3111 Megújulóenergiagazdálkodási technikus Mélyfúró technikus 3111 Épít és anyagmozgatógépész technikus Emel gépügyintéz 00 óra Épít és anyagmozgató gép kezel je Emel gépkezel (kivéve targonca) 80 óra Energiaátalakítóberendezés kezel je 60 óra Építési anyagel készít gép kezel je 80 óra 8299 Földmunka, rakodó és szállítógép óra 8322 kezel Targoncavezet 60 óra Útépít, és karbantartógép kezel 120 óra 8323 Alapozás, közm és fenntartásigép óra 8321 kezel élelmiszeriparért környezetvédelemért iparügyekért felel s építésügyért felel s vízgazdálkodásért

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Épít és szállítógépszerel Épületgépész technikus Épületgépészeti cs hálózat és berendezésszerel Duguláselhárító 200 óra Karbantartó, cs szerel 200 óra M anyagcs szerel 200 óra 7621 T zvédelmi eszköz és óra 7621 rendszerszerel, karbantartó Energiahasznosító berendezés szerel je Gázfogyasztóberendezés és cs hálózatszerel Központif tés és cs hálózatszerel Vízvezeték és vízkészülékszerel F tésirendszer felülvizsgáló, korszer sít Gázipari m szakibiztonsági felülvizsgáló Épületlakatos óra óra Épületmechanikai szerel 100 óra Erd gazdasági gépkezel Erdészeti felkészít gép kezel je 300 óra Erdészeti kötélpálya kezel je 300 óra Erdészeti közelít gép kezel je 300 óra Erdészeti rakodógép kezel je 300 óra Többfunkciós fakitermel gép kezel je 300 óra Er m vi kazángépész óra Er m vi turbinagépész óra Fegyverm szerész óra Vadászpuska m ves 00 óra Felvonó és mozgólépcs ellen r óra Felvonóellen r Mozgólépcs ellen r Felvonószerel óra Felvonó karbantartószerel 20 óra Mozgólépcs karbantartószerel 20 óra Személyszállítógép üzemeltet je 00 óra 7623 Szórakoztatóipari berendezésüzemeltet óra Fémipari megmunkálógépsor és óra 8192 berendezésüzemeltet Darabológépkezel 00 óra Fémipari megmunkálógépkezel 600 óra Fémnyomó 600 óra Fémtömegcikkgyártó 600 óra 8192 Finommechanikai gépkarbantartó, óra 72 gépbeállító Finommechanikai m szerész Mérlegm szerész Orvosi m szerész Gáz és tüzeléstechnikai m szerész Gépgyártástechnológiai technikus erd gazdálkodásért vadgazdálkodásért építésügyért felel s építésügyért felel s

12 1322 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Gépgyártósori gépkezel, gépszerel Finomgyártósori gépkezel, óra 8193 gépszerel Gépi felületel készít és tisztító 00 óra Gyártósori munkás 800 óra Iparitermékbontó 600 óra Kézigépes megmunkáló 600 óra Autógyártó Háztartási gépgyártó Gépi forgácsoló Esztergályos Fogazó 30 óra F részipari szerszámélez 30 óra Köször s 60 óra Marós Gépipari min ségellen r óra Géplakatos Gépbeállító Hegeszt Bevontelektródás hegeszt 1200 óra Egyéb eljárás szerinti hegeszt 1200 óra Fogyóelektródás hegeszt 1200 óra Gázhegeszt 1200 óra Hegeszt vágó gép kezel je 00 óra Volfrámelektródás hegeszt 1200 óra H kezel H technikai berendezéskezel Ipari olaj és gáztüzel berendezés óra 8291 kezel je Kisteljesítmény kazán f t je óra 8291 (max. 2 tonna) Kompresszorkezel 00 óra H központ és hálózatkezel H téstechnikai berendezéskezel óra Kazángépész (12 tonna felett) Kazánkezel (212 tonna között) 8291 H t és klímaberendezésszerel, karbantartó Ipari anyagvizsgáló Akusztikus emissziós anyagvizsgáló Folyadékbehatolásos anyagvizsgáló Mágnesezhet poros anyagvizsgáló Örvényáramos anyagvizsgáló Radiográfiai anyagvizsgáló Rezgéselemz anyagvizsgáló óra Roncsolásos anyagvizsgáló Szemrevételezéses anyagvizsgáló Tömörségi anyagvizsgáló Ultrahangos anyagvizsgáló Ipari nemesfémmegmunkáló Kéménysepr Késes, köször s, kulcsmásoló óra Gépi gravírozó 10 óra Kulcsmásoló 10 óra Kohászati anyagel készít óra Fémhulladékel készít 00 óra 711 erd gazdálkodásért településfejlesztésért és településrendezésért

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Kohászati gépkezel óra Színesfémkohászati gépkezel 00 óra Vaskohászati gépkezel 600 óra Korrózió elleni véd bevonat készít je Fest berendezés kezel je 600 óra Galvanizáló 1200 óra Szervesbevonatkészít 600 óra T zihorganyzó 600 óra Külszíni bányász K bányász, ásványel készít óra Külfejtéses bányam vel Légtechnikai rendszerszerel Kéményszerel Légtechnikai hálózat szerel Melegüzemi technikus Önt technikus Színesfémkohászati technikus Vaskohászati technikus 3116 Mez és erd gazdasági gépésztechnikus Erd gazdasági gépésztechnikus Mez gazdasági gépésztechnikus M szaki termékmin sít óra Olvasztár Folyamatos önt 300 óra Optikai m szerész Optikai üvegcsiszoló Öntészeti mintakészít óra Önt óra Kokilla és nyomásos önt 300 óra Önt formakészít 600 óra Öntvény és bugatisztító 200 óra Precíziós önt 00 óra Robbantómester Pirotechnikus (a szakirány óra megjelölésével) Bányászati robbantómester óra Épületrobbantómester Szerkezetlakatos Lemezlakatos Szerszámkészít Szikraforgácsoló 60 óra Színesfémfeldolgozó Színesfémkohász óra Alumíniumkohász 00 óra Timföldgyártó 00 óra 712 agrárpolitikáért és erd gazdálkodásért

14 13226 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Üzemeltet gépésztechnikus Élelmiszeripari gépszerel, karbantartó Élelmiszeripari gépésztechnikus Vegyipari gépésztechnikus Vájár óra Vas és acélfeldolgozó Gépi kovács 700 óra Hengerész 00 óra 71 Vegyi és kalorikusgép szerel és karbantartó 17. Ipari olaj és gáztüzel berendezés szerel je, üzembehelyez je Automatikai m szerész PLC programozó 00 óra Automatikai technikus 800 óra Elektrolakatos és villamossági szerel óra Elektromechanikai m szerész Elektromos gép és készülékszerel Elektronikai m szerész Szórakoztatóelektronikai m szerész Elektronikai technikus Er sáramú elektrotechnikus Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerel Háztartásigépszerel 739 Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerel Köt és varrógép m szerész Varrógépm szerész Másoló és irodagép m szerész Mechatronikai m szerész Mechatronikai szerel Mechatronikai technikus 800 óra Órás Orvosi elektronikai technikus Orvostechnikai elektrom szerész 300 óra 73 Távközlési és informatikai hálózatszerel Távközlési kábelszerel Távközlési m szerész Antenna szerel 7 élelmiszeriparért informatikáért felel s informatikáért felel s

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Távközlési technikus Távközlési üzemeltet Beszédátviteli rendszertechnikus 3129 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus Elektronikus m sorközl és tartalomátviteli rendszertechnikus , év 200 óra Gerinchálózati rendszertechnikus Villamoshálózatszerel, üzemeltet óra Villamostávvezeték épít, szerel, óra 7 karbantartó Villanyszerel Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 300 óra Er sáramú berendezések felülvizsgálója 00 óra FAM szerel (a feszültség megjelölésével) 200 óra Kábelszerel (a feszültségszint megjelölésével) 00 óra Robbanásbiztos berendezés kezel je óra Szakszolgálati FAM szerel 0 óra Villamos gép és készülék üzemeltet 800 óra Villamos hálózat és alállomás üzemeltet 200 óra Villamos hálózatszerel 800 óra Villámvédelmi felülvizsgáló 300 óra Adatbázis adminisztrátor Adatbázistervez óra Adatelemz Általános rendszergazda i CADCAM informatikus Számítógépes m szaki rajzoló 600 óra Informatikai alkalmazásfejleszt Infokommunikációs alkalmazásfejleszt Információrendszerelemz és tervez Internetes alkalmazásfejleszt Szoftverfejleszt Informatikai rendszergazda Számítástechnikai szoftverüzemeltet 00 óra 3139 Informatikai hálózattelepít és üzemeltet Informatikai m szerész IT biztonság technikus IT keresked Számítógéprendszerkarbantartó Szórakoztatótechnikai m szerész Webmester Informatikai statisztikus és gazdasági i 3139 tervez Informatikus Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus M szaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus IT kommunikációs szolgáltató IT mentor Közösségi informatikai szolgáltató 100 óra Oktatási kommunikációtechnikus Multimédiaalkalmazás fejleszt Designer Ejáték fejleszt Elearning tananyagfejleszt 100 óra Multimédiafejleszt Tartalommenedzser 3132 informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s Központi Statisztikai Hivatal elnöke informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s

16 13228 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Számítógépszerel, karbantartó Telekommunikációs asszisztens i Webprogramozó i Dozimetrikus óra Farmakológus szakasszisztens i Gumiipari technológus Gumikeverékkészít 00 óra Abroncsgyártó Formacikkgyártó Ipari gumitermék el állító 8137 Gumiipari technikus (a szakirány óra 311 megnevezésével) 01 K olaj és vegyipari géprendszer üzemeltet je Nyomástartóedénygépész 00 óra Laboratóriumi technikus Általános laboráns 00 óra Élelmiszeripari laboráns 700 óra 70 Élelmiszeripari mikrobiológiai óra 70 laboráns Általános vegyipari laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus 182. Élelmiszermin sít laboratóriumi technikus Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 3129 Környezetvédelmi és vízmin ségi laboratóriumi technikus Mez gazdasági laboratóriumi technikus Farmakológus 00 óra Gombatoxikológus 200 óra M anyagfeldolgozó 1200 óra Egyéb m anyagtermék gyártó 330 óra Fröccsönt gépkezel 300 óra H re keményed m anyagok óra 8136 feldolgozója M anyag hegeszt, h formázó 330 óra M anyagextruderkezel 300 óra Papírgyártó és feldolgozó óra Papíripari alapanyaggyártó Vegyipari technikus Gyógyszerkészítménygyártó 600 óra Vegyianyaggyártó 600 óra Biotechnológus technikus 600 óra Drog és toxikológiai technikus 600 óra Papíripari technikus 600 óra Vegyipari min ségbiztosítási 600 óra 311 technikus Vegyipari technológus Felületvédelmi technológus Vegyipari méréstechnológus Ács, állványozó Állványozó 800 óra 7612 Bels építési szerkezet és burkolatszerel Árnyékolástechnikai szerel 60 óra Szárazépít 1300 óra Betonelemgyártó Burkoló Hidegburkoló 60 óra Melegburkoló 0 óra Parkettás 0 óra 763 informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s agrárpolitikáért és élelmiszeriparért környezetvédelemért i

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Cs vezetéképít óra Építési m szaki ellen r I óra Építési m szaki ellen r II. 00 óra Építményszerkezetszerel óra Darukötöz 260 óra Építményszigetel H és hangszigetel 1600 óra Vízszigetel 1600 óra Építményzsaluzatszerel óra Zsaluzóács 600 óra Épít anyagipari technikus Épít anyagipari min ségellen r 600 óra Épület és építménybádogos Fest, mázoló és tapétázó Mázoló, lakkozó 60 óra Plakátragasztó 100 óra Szobafest 1300 óra Tapétázó 0 óra M emléki díszít, fest 1200 óra Finomkerámiagyártó gép kezel je óra Kerámiaipari gépkezel 600 óra Ingatlanfenntartó, karbantartó óra Sportterem és sportlétesítményüzemeltet óra Ipari alpinista óra Kályhás Cserépkályhakészít Kandallóépít Kemencekezel, éget óra Korrózióvédelmi technikus K faragó, m köves és épületszobrász K faragó, épületszobrász 1200 óra M k készít 900 óra Sírk készít 900 óra M emléki díszít szobrász 1200 óra K m ves Beton és vasbetonkészít 30 óra Építési kisgépkezel 10 óra Építményvakoló k m ves 300 óra Épületfalazó k m ves 30 óra Gépi vakoló 10 óra M emléki helyreállító 1200 óra Magasépít technikus Mélyépít technikus Mész és cementterméket gyártó gép óra 81 kezel je 3 év M emlékfenntartó technikus építésügyért felel s

18 13230 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Tet fed Nádtet készít 900 óra Úszómunkagépkezel óra Üveges és képkeretez óra Képkeretez 260 óra Üveggyártó Üvegfúvó 800 óra Üvegipari gépkezel 600 óra Vízépít technikus Víziközm épít Vízépítési búvár 00 óra Vízkútfúró óra B rdíszm ves Táskajavító 00 óra Cipész, cip készít, cip javító Cip fels részkészít óra Cip összeállító 30 óra Ortopédiai cipész 800 óra Fonó, köt és nemsz tttermék gyártó Fonó 600 óra Köt 800 óra Nemsz tttermék gyártó 600 óra Kalapos, sapka és keszty készít óra Kalapos, sapkakészít Keszty s 800 óra Könny ipari géprendszer üzemeltet je óra Könny ipari gépkezel 200 óra Rostnövényfeldolgozó 200 óra Sepr és kefegyártó 200 óra Sz r és tollfeldolgozó 200 óra Könny ipari technikus B rfeldolgozóipari technikus Ruhaipari technikus Textilipari technikus Szabász óra Szabó Fehérnem készít 00 óra óra Lakástextilkészít Munkaruha és véd ruhakészít 00 óra Textiltermékösszeállító 10 óra Csecsem és gyermekruhakészít Férfiszabó N i szabó Szíjgyártó és nyerges B rtárgykészít 800 óra Szíjgyártó 800 óra Szöv óra Sz cs, sz rme és b rkonfekcionáló óra B rruha készít, javító 732 vízgazdálkodásért vízgazdálkodásért 9 9

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Textilszínez, kikészít óra Tímár, b rkikészít óra Sz rmeipari megmunkáló, óra 732 sz rmefest Vegytisztító, kelmefest, mosodás óra Bútorasztalos Asztalosipari szerel 300 óra Fa és bútoripari gépkezel 00 óra Faesztergályos 300 óra Fatermékgyártó 00 óra M bútorasztalos 800 óra Épületasztalos óra Famegmunkáló 300 óra F részipari gépkezel 300 óra Fa és bútoripari technikus Bútoripari technikus Fafeldolgozó technikus Kádár, bognár Bognár Kádár Kárpitos Bútorkárpitos Járm kárpitos 800 óra Könyvköt Kötészeti gépkezel 600 óra Nyomdai gépmester Gyorsnyomdai gépkezel óra Nyomdai gépkezel 600 óra Nyomdaipari technikus Nyomóformakészít 600 óra Nyomtatványfeldolgozó óra 73 Író és irodaszergyártó, papírtermékkészít óra Papírfeldolgozó 600 óra Szita, tampon és filmnyomó óra Autóelektronikai m szerész Gépjárm riasztószerel Autószerel Autóbontó 00 óra Autókarbantartó és ápoló 00 óra Autómosógépkezel 00 óra Autótechnikus Gázautószerel 300 óra Gumiabroncsjavító és óra 72 kerékkiegyensúlyozó Hajózási technikus Fedélzetmester belvízi hajón 00 óra Matróz belvízi hajón 300 óra Matrózgépkezel belvízi hajón 700 óra Haszongépjárm vezet Autóbuszvezet óra Tehergépkocsivezet 836 erd gazdálkodásért

20 13232 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Járm fényez Karosszérialakatos Kishajóépít, karbantartó Kishajókarbantartó Kishajóépít és karbantartó technikus Közlekedésautomatikai m szerész Közlekedésautomatikai technikus Közlekedésépít technikus Hídépít és fenntartó technikus Útépít és fenntartó technikus Vasútépít és fenntartó technikus Közlekedésüzemvitelellátó Menetjegyellen r 00 óra Menetjegypénztáros 00 óra Közúti közlekedésüzemvitelellátó Légi közlekedésüzemvitelellátó Szállítmányozási ügyintéz Vízi közlekedésüzemvitelellátó Közútkezel Útfenntartó 600 óra Légiutaskísér Motor és kerékpárszerel Kerékpárszerel Motorkerékpárszerel Repül gépm szerész Repül gépsárkányszerel Repül gépszerel Repül géptechnikus Repül téri földi kiszolgáló Targonca és munkagépszerel óra Útépít Térburkoló 00 óra Vasúti járm szerel Kocsivizsgáló 200 óra Dízelmotoros vasúti járm szerel je Vasúti villamos járm szerel je Vasúti vontatott járm szerel je Vasútijárm technikus Vasúti pályamunkás Vonalgondozó 00 óra 762 Vasúti vontatásiáramellátási óra 79 rendszerszerel Vasúti vontatásihálózatszerel 00 óra Vasútüzemvitelellátó Hálókocsikalauz 100 óra Jegyvizsgáló 00 óra Vasúti raktárnok 20 óra Vonat fel és átvev 210 óra Forgalmi szolgálattev Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasúti személyfuvarozási pénztáros Vasúti árufuvarozási technológus Vasúti forgalmi technológus 21 Vasúti személyfuvarozási technológus

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre Szakképzés Név Kód Képzési terület Adható e többletpont a képzési területen? (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök 106. szám Tartalomjegyzék 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2015. (.) NGM rendelete az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék)

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Központi Statisztikai Hivatal, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi szükséges képesítésekről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 106. szám 17859 13. Hatályát veszti az R. a) 19. (9) bekezdése, b) 21. (4) (12) bekezdése, c) 27/C. (5) bekezdése. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon

Részletesebben

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 102703 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. A rész

Részletesebben

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ELŐSZÓ Tisztelt Partnerünk! 2013. évi képzési tájékoztatónk ajánlásával munkatársaim

Részletesebben

FEOR '08 a tantárgyak tekintetében

FEOR '08 a tantárgyak tekintetében FEOR '08 a tantárgyak tekintetében MUNKAKÖR A FEOR SZERINT SZÜKSÉGES TANTÁRGY (ha ebben jó vagy érdemes a szakmában gondolkodni) GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók,

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1343 Idősgondozási szolgáltatások vezetői 1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

1343 Idősgondozási szolgáltatások vezetői 1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője A nemzetközi (ISCO-08) és a hazai () foglalkozási nómenklatúrák közötti fordítókulcs (Sárgával jelölve azok a foglalkozások, amelyek több foglalkozásba kerülhetnek.) (Kékkel jelölve azok az ISCO foglalkozások,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről

OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről Az oktatási és kulturális miniszter a külföldi ok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 67. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J ek/szakképesítésráépülések 3 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 5 48 0 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 11978 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 75. szám A vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Kerékgyártó László: A szakiskola 9. és 10. évfolyamának fejlődéstörténete az eredeti változat részletesebb

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM ,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM Köszöntô Tisztelt Olvasó! A magyar mezôgazdaság versenyképességének megôrzéséhez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint

A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály Aneszteziológiai

Részletesebben