A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl A Kormány a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 7. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 3. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint e rendelet 9. a tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló évi LXXXII. törvény 6. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. Országos Képzési Jegyzék 1. (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet tartalmazza. (2) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. () bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében folytatott képzésben 3 éves képzési idejû szakképesítések felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. (3) A Kt. szerinti meglévõ szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhetõ szakképesítéseknek minõsülnek az 1. melléklet szerinti szakképesítésráépülések. 2. Az OKJ módosításának eljárásrendje 2. Az OKJ módosítását a szakképesítésért felelõs kezdeményezheti a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztv.). (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzés irányítását ellátó nél (a továbbiakban: ). 3. (1) A 2. szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat benyújtható a szakképesítésért felelõs hez. (2) A javaslathoz csatolni kell: a) a módosítási javaslat részletes indoklását, b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó elõlapot ba) a javaslattevõ neve, székhelye, bb) a módosítási javaslat típusát, megjelölve, hogy felvételre, módosításra, illetve törlésre irányul, bc) a szakképesítés OKJben szereplõ adatait, külön megjelölve a módosuló adatokat, bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendõ szakmai követelménymodul, be) a szakképesítés kapcsolatát más szakképesítésekkel, bf) az egy év alatt képzésben résztvevõk becsült száma, bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása, bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása, bi) az állami foglalkoztatási szerv elõrejelzését az adott szakképesítéssel betölthetõ munkahelyek számát illetõen és c) A szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés, szakképesítésráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJbe történõ felvétele és az OKJben szereplõ szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítés Sztv. 10. (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelõen kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplõ új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJben szereplõ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalommal rendszeresített elõlap a által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be.

2 1321 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám. (1) A szakképesítésért felelõs a javaslatot nyolc napon belül a 3. (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NSZFI) és egyidejûleg az Sztv.. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerûsítését szolgáló bizottságnak (a továbbiakban: OKJ bizottság) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevõt. (2) Az NSZFI a szakképesítésért felelõs által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét, a javaslatnak az NSZFIbe való megérkezésétõl számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelõs nek és az OKJ bizottságnak. (3) Az OKJ bizottság a szakképesítésért felelõs által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét, a javaslatnak az OKJ bizottsághoz való megérkezésétõl számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelõs nek. () A szakképesítésért felelõs az OKJ bizottság véleményének megérkezésétõl számított tizenöt napon belül az NSZFI és az OKJ bizottság szakmai véleménye figyelembevételével dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezésérõl és a 3. (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NSZFI és az OKJ bizottság véleményével együtt megküldi a nek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevõt.. (1) Ha a javaslat az OKJbõl törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelõs a beérkezéstõl számított harminc napon belül az NSZFI és az OKJ bizottság véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a nek, kezdeményezve az OKJ módosítását. (2) Ha a felsõfokú szakképesítés felvételére vonatkozó javaslatot a felsõoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelõs rel kötött megállapodás alapján dolgozta ki és a javaslattal a szakképesítésért felelõs egyetért, akkor az NSZFI és az OKJ bizottság véleménye nélkül, harminc napon belül továbbítja a javaslatot a nek, kezdeményezve az OKJ módosítását. (3) Ha a szakképesítésért felelõs a 3. (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell a 3. (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, és az NSZFI és az OKJ bizottság véleményét is. 6. (1) A a szakképesítésért felelõs kezdeményezését az elõírt mellékletekkel együtt a beérkezéstõl számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács (a továbbiakban: NSZFT) részére. (2) Az NSZFT a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek az NSZFT Titkárságához való megérkezését követõen az NSZFT ügyrendje szerint de legfeljebb negyvenöt napon belül küldi meg a nek. (3) Az NSZFT állásfoglalása, valamint az OKJ bizottság és az NSZFI véleményének figyelembevételével a nyolc napon belül dönt a szakképesítésért felelõs kezdeményezésérõl, amelynek elfogadása esetén elõkészíti az OKJ módosítását. () Ha a kezdeményezés olyan felsõfokú szakképesítés felvételére irányul, amelyet a felsõoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelõs rel kötött megállapodás alapján dolgozott ki, a megkezdi az OKJ módosításának elõkészítését az NSZFT és az OKJ bizottság egyidejû tájékoztatása mellett. 3. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ 1. napon lép hatályba. (2) A 9. (2) bekezdése, az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6 2., , 1., 6 8., 6 63., , , 899., 973., , , 1236., és számú sorai a kihirdetést követõ 90. napon lépnek hatályba. 8. (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelõzõen megkezdett szakképzés eredményes befejezését követõ szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét. (2) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezõk közül az OKJben szereplõ 33as azonosító számmal kezdõdõ szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzésének követelménye azokra vonatkozik, akik az 1998/1999es tanévet követõen fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám 1321 (3) A szeptember 1je elõtt megkezdett szakképzés esetében az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet mellékleteként kiadott OKJben szereplõ es azonosító számmal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsõfokú szakképesítést, a szeptember 1jétõl felmenõ rendszerben megkezdett szakképzés esetében az OKJben szereplõ es azonosító számmal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintû szakképesítést igazolnak. 9. (1) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/ (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzék alcíme és 1 2. a, a Szakképesítés OKJbe történõ felvételének, az OKJben szereplõ adatai módosításának, illetõleg az OKJbõl történõ törlésének rendje alcíme és 3. a, 6. (3) (11) bekezdése, az 1. számú melléklet Országos Képzési Jegyzék 2009 alcímét követõ táblázatának a., 6., 8., , 1 60., , , , , és a sorszámú sora, valamint a 2. és. számú melléklet. (2) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/ (II. 17.) OM rendelet 1. számú melléklete. 10. (1) A 9. az e rendelet kihirdetését követõ 91. napon hatályát veszti. (2) Ez a az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti. Bajnai Gordon s. k., elnök

4 13216 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám 1. melléklet a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelethez 1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010.) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Szakképesítések köre Szakképesítés Részszakképesítés Szakképesítéselágazás Szakképesítésráépülés azonosító száma Azonosító szám Kizárólag Azonosító Azonosító Azonosító Jegyzékbe Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben képzési id szám iskolai Maximális FEOR A szakképesítésért felel s Sorszám tanul alap megnevezés megnevezés megnevezés éve szám szám szám kerülés megnevezése rész sorszáképeszászászászak sor sor sor oktatható szint mányi szak képesítés elágazás ráépülés szint szint szint terület sítés Általános ápoló Ápolási asszisztens 1200 óra Gyakorló ápoló év Ápoló óra 3 év Csecsem és gyermekápoló óra Diabetológiai szakápoló 1200 óra Epidemiológiai szakápoló 1200 óra Feln tt anaeszteziológiai és intenzív 1600 óra 3212 szakápoló Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1200 óra Geriátriai szakápoló 1200 óra 3212 egészségügyért 1. 1 Gyermek aneszteziológiai és intenzív óra 3212 szakápoló Hospice szakápoló 1200 óra Körzeti közösségi szakápoló 1200 óra Légz szervi szakápoló 1200 óra Nefrológiai szakápoló 1200 óra Onkológiai szakápoló 1200 óra Pszichiátriai szakápoló 1200 óra Sürg sségi szakápoló 1200 óra 3212 egészségügyért Boncmester Diagnosztikai technológus Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 1 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus Egészségügyi asszisztens 3232 egészségügyért 2, év Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens 323 Audiológiai szakasszisztens és óra 3232 hallásakusztikus Egészségügyi operátor 1200 óra Fizioterápiás szakasszisztens óra 3232 egészségügyért Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1200 óra 3232 Kardiológiai és angiológiai óra 3232 szakasszisztens Klinikai fogászati higiénikus 1200 óra 3232 Klinikai neurofiziológiai óra 3232 szakasszisztens Szemészeti szakasszisztens 1200 óra Egészségügyi gyakorlatvezet óra 319 egészségügyért Egészségügyi kártev irtófert tlenít Egészség rfert tlenít 1200 óra Egészségügyi kártev irtó szakmunkás 1200 óra 33 egészségügyért Egészségügyi gázmester 1200 óra Egészségügyi menedzser 3 egészségügyért óra Fogtechnikus 3 év óra egészségügyért Fülillesztékkészít 800 óra 328 egészségügyért Gyógyászatisegédeszközforgalmazó óra 112 Kórszövettani, szövettani szakasszisztens Citológiai szakasszisztens Elektronmikroszkópos szakasszisztens 3 év óra Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens egészségügyért i

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Massz r Gyógymassz r Sportmassz r Ment ápoló óra Betegkísér 600 óra M t technikus Fert tlenít sterilez 800 óra Gipszmester 800 óra M t ssegéd 800 óra Endoszkópos szakasszisztens 1200 óra M téti szakasszisztens 100 óra Ortopédiai eszközkészít Ortopédiai kötszerész és f z készít Ortopédiai m szerész 72 2, év asszisztens 200 óra Egészségügyi laboráns 1200 óra 3239 Hematológiai, transzfúziológiai óra 3232 szakasszisztens Humángenetikai szakasszisztens óra Kémiai laboratóriumi szakasszisztens 600 óra Mikrobiológiai szakasszisztens 600 óra Radiográfus CT, MRI szakasszisztens 800 óra Intervenciós szakasszisztens 800 óra Nukleáris medicina szakasszisztens 800 óra Sugárterápiás szakasszisztens 800 óra Szonográfus szakasszisztens 800 óra év Rehabilitációs tevékenység terapeuta Gyógyfoglalkoztató 1200 óra Gyógyúszás foglalkoztató 900 óra Csecsem és gyermeknevel i 3319 gondozó Gyermekgondozónevel Gyermek és ifjúsági felügyel 300 óra Házi id szakos gyermekgondozó 20 óra Gyermekotthoni asszisztens Kisgyermekgondozó, nevel Habilitációs kutyakiképz óra Mozgássérültet segít kutya kiképz 70 óra Jelz kutyakiképz 800 óra Vakvezet kutya kiképz 780 óra Ifjúságsegít i Jelnyelvi tolmács óra Relé jelnyelvi tolmács Társalgási jelnyelvi tolmács Nevel szül óra Szociális gondozó Fogyatékossággal él k gondozója Szociális gondozó és ápoló Szociális segít Rehabilitációs nevel, segít Szociális asszisztens 3311 Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéz Foglalkoztatásszervez 600 óra Mentálhigiénés asszisztens 600 óra Szociokulturális animátor 600 óra 3311 egészségügyért egészségügyért egészségügyért egészségügyért egészségügyért egészségügyért egészségügyért gyermekek és az ifjúság védelméért gyermekek és az ifjúság védeleméért társadalmi esélyegyenl ség el mozdításáért gyermek és ifjúságpolitikáért társadalmi esélyegyenl ség el mozdításáért gyermekek és az ifjúság védeleméért szociál és nyugdíjpolitikáért szociál és nyugdíjpolitikáért

6 13218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó Pszichiátriai gondozó Szenvedélybeteggondozó Szociális gondozó, szervez Családpedagógiai mentor Feln ttoktató óra Gyakorlati oktató i Gyógypedagógiai asszisztens Autisták gyógypedagógiai óra 31 asszisztense Beszédfogyatékosok óra 31 gyógypedagógiai asszisztense Értelmileg sérültek gyógypedagógiai 600 óra 31 asszisztense Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense 00 óra óra 31 Pszichés fejl désben akadályozottak óra 31 gyógypedagógiai asszisztense Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai 00 óra 31 asszisztense Testi fogyatékosok gyógypedagógiai óra 31 asszisztense Képzési szakasszisztens i Óvodai dajka óra Pedagógiai asszisztens óra Sportedz (sportág megjelölésével) Sportoktató (sportág megjelölésével) 00 óra Fitnesswellness asszisztens Sportedz (sportág megjelölésével) 319 Rekreációs mozgásprogramvezet 1év (a szakirány megjelölésével) Sportszervez, menedzser Alkalmazott fotográfus 2, év Artista 2 8 év óra Artista m vész B rm ves 2, év Bútorm ves 2, év Dekorat r 2; Címfest Számítógépes dekorat r 100 óra Díszlet és jelmeztervez asszisztens 2, év Díszm kovács 2;, év Divat és stílustervez 2 3 év Egyházzenész Kántorénekvezet. 3 év, év Kántorkórusvezet 3100 óra Kántororgonista Fest 2, év Általános fest Díszít fest szociál és nyugdíjpolitikáért sportpolitikáért felel s sportpolitikáért felel s 2 3 3

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Filmtechnikus óra Gipszmintakészít 3 év óra Grafikus Alkalmazott grafikus 199., év Képgrafikus Hangszerkészít és javító 2; Zongorahangoló 6 3 év óra Hangszerkészít és javító 3 év (hangszercsoport megjelölésével) 3000 óra Hangtechnikus óra Hangmester 100 óra Filmhangtervez 600 óra Hangm vész stúdiómenedzser 600 óra Hangrestaurációs technikus 600 óra Hangtárvezet 600 óra Produkciós hangmenedzser 600 óra Rádiós, televíziós hangmenedzser 600 óra Jazzzenész Jazzénekes 1. 3 év, év Jazzzenész ( a hangszer óra megjelölésével) Kaszkad r (a tevékenységi kör óra megjelölésével) Kaszkad r szakért 300 óra, év Keramikus 2; Kerámiakészít Kiadványszerkeszt Korrektor 600 óra Nyomdai kiadványszerkeszt 600 óra Tipográfus 600 óra Klasszikus zenész Hangkultúra szak Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) 3 év, év Magánénekes 3300 óra Zeneelméletszolfézs szak Zeneszerzés szak Kommunikátor Idegennyelvi kommunikátor Intézményi kommunikátor Sajtótechnikus Sportkommunikátor Könyvm ves 2, év Közm vel dési szakember I Közm vel dési menedzser óra Kulturális menedzser Közm vel dési szakember II óra Kulturális rendezvényszervez 260 óra Közösségfejleszt 300 óra Lakberendez óra Moderátor i Média moderátor Szinházi moderátor Mozgóképgyártó Felvételvezet Hangasszisztens Rendez asszisztens Segédoperat r óra Szcenikai asszisztens Szinkronasszisztens Utómunka asszisztens Világosító F világosító 800 óra Gyártásvezet 800 óra Mozgóképgyártó hangtechnikus 800 óra M sorvezet riporter 800 óra Szcenikai szakasszisztens 800 óra Szerkeszt 800 óra Televíziós kameraman 800 óra Utómunka szakasszisztens 800 óra 32 i

8 13220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Mozgóképgyártó szakasszisztens Audiovizuális szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens Televízióm sor gyártó szakasszisztens 32, év Mozgóképi animációkészít Animációsfilmrajzoló 80 óra Mozgóképterjeszt és üzemeltet óra Mozigépész 00 óra Mozgóképforgalmazó 00 óra M tárgyvédelmi munkatárs Múzeumi gy jtemény és raktárkezel Múzeumi preparátor 300 óra M tárgyvédelmi asszisztens Restaurátor technikus (a szakirány óra megjelölésével) Népi kézm ves Kosárfonó 1200 óra Csipkekészít Fajátékkészít Fam ves Fazekas 723 Gyékény, szalma és csuhéjtárgykészít Kézi és gépi hímz Kosárfonó és fonottbútorkészít Sz nyegszöv Takács Nemezkészít Népi b rm ves Népi játék és kismesterségek oktatója óra 319 (a tevékenységi kör megjelölésével) Népzenész Népi énekes év, év Népzenész (a hangszer 3200 óra megjelölésével) Ötvös 2; Aranym ves Cizell r Drágak foglaló, év Ezüstm ves Fémm ves Lánckészít Pantomimes Pantomim m vész Porcelánfest és tervez asszisztens 2, év Porcelánkészít és fest Porcelánfest 3 év óra Porcelánkészít Rendezvénytechnikus óra Segédkönyvtáros óra Könyvtári asszisztens 300 óra Segédlevéltáros óra Levéltári kezel, iratkezel, irattáros 200 óra Szerkeszt munkatársa óra Könyvkiadói szerkeszt munkatársa 300 óra Színész II Bábkészít Bábszínész év Színházi és filmszínész 3000 óra Vers és prózamondó el adóm vész Színész I kultúráért i.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Színháztechnikus, szcenikus Hangosító 800 óra Színpadmester 100 óra Világítástechnikus 800 óra Szobrász Bronzm ves és szoborönt , év Díszít szobrász K szobrász Szórakoztató munkatárs Hanglemezbemutató óra Szórakoztató táncos Szórakoztató zenész II Szórakoztató zenész ( hangszer és 3 év, év m faj megjelölésével) Szórakoztató zenész I Táncos 2, év, Klasszikus baletttáncos év óra Kortárs, modern táncos, év Néptáncos Színházi táncos Textilm ves Kézinyomó Kéziszöv 199., év Kézm ves 731 Textilrajzoló és modelltervez asszisztens Újságíró, konferanszié Fotóriporter Lapkiadói újságírószerkeszt 2616 munkatársa Rádióm sorszerkeszt munkatársa Televízióm sorszerkeszt munkatársa Újságíró II Rádióm sorvezet, konferanszié Televízióm sorvezet, konferanszié Újságíró I. 2616, év Üvegm ves Üvegfest, ólmozottüveg készít Vésnök Vésnök ( tevékenység megjelölésével) óra Zománcm ves 2, év Atomer m vi gépész 8223 Atomer m vi dekontamináló berendezés gépész Atomer m vi küls technológia gépüzemi gépész Atomer m vi nyomástartó edény gépész Atomer m vi primerköri gépész 8223 Atomer m vi radioaktív hulladék feldolgozó gépész Atomer m vi turbinagépész Atomer m vi vízel készít gépész Atomer m vi átrakógép operátor Atomer m vi küls technológia 8223 gázüzemi gépész Atomer m vi közösüzemi vezényl 8223 operátor Atomer m vi reaktoroperátor Atomer m vi turbinaoperátor 8223

10 13222 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Er m vi karbantartó Er m vi armatúra karbantartó Er m vi biztonságiszelep karbantartó Er m vi forgógép karbantartó Er m vi gáztechnikai karbantartó Er m vi g zturbina karbantartó Er m vi készülék karbantartó Er m vi nyomás alatt üzemel 8223 rendszer hibaelhárító Er m vi reaktor karbantartó Bányaipari technikus Geológiai technikus Külszíni bányaipari technikus Mélym velési bányaipari technikus Bányászati gépkezel óra 8211 Bányászati szállítóberendezés kezel je 300 óra Szilárdásványkitermel gép kezel je 300 óra CNCforgácsoló óra 723 Élelmiszeripari gépsor és óra 8111 rendszerüzemeltet Cukoripari gépkezel 800 óra Csomagológépkezel 00 óra Dohánytermékgyártási gépkezel 800 óra Élelmiszeripari gépkezel 800 óra Élelmiszeripari készülék kezel je 00 óra Növényolajgyártógép kezel je 00 óra Palackozógépkezel 00 óra Energetikai operátor óra Energetikus Létesítményi energetikus Megújuló energiaforrás energetikus 311 Energiatermel és hasznosító 3 02 technikus Cs távvezeték üzemeltet (olaj, gáz) Fluidumkitermel Mélyfúró Fluidumkitermel technikus Gázipari technikus 3111 Megújulóenergiagazdálkodási technikus Mélyfúró technikus 3111 Épít és anyagmozgatógépész technikus Emel gépügyintéz 00 óra Épít és anyagmozgató gép kezel je Emel gépkezel (kivéve targonca) 80 óra Energiaátalakítóberendezés kezel je 60 óra Építési anyagel készít gép kezel je 80 óra 8299 Földmunka, rakodó és szállítógép óra 8322 kezel Targoncavezet 60 óra Útépít, és karbantartógép kezel 120 óra 8323 Alapozás, közm és fenntartásigép óra 8321 kezel élelmiszeriparért környezetvédelemért iparügyekért felel s építésügyért felel s vízgazdálkodásért

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Épít és szállítógépszerel Épületgépész technikus Épületgépészeti cs hálózat és berendezésszerel Duguláselhárító 200 óra Karbantartó, cs szerel 200 óra M anyagcs szerel 200 óra 7621 T zvédelmi eszköz és óra 7621 rendszerszerel, karbantartó Energiahasznosító berendezés szerel je Gázfogyasztóberendezés és cs hálózatszerel Központif tés és cs hálózatszerel Vízvezeték és vízkészülékszerel F tésirendszer felülvizsgáló, korszer sít Gázipari m szakibiztonsági felülvizsgáló Épületlakatos óra óra Épületmechanikai szerel 100 óra Erd gazdasági gépkezel Erdészeti felkészít gép kezel je 300 óra Erdészeti kötélpálya kezel je 300 óra Erdészeti közelít gép kezel je 300 óra Erdészeti rakodógép kezel je 300 óra Többfunkciós fakitermel gép kezel je 300 óra Er m vi kazángépész óra Er m vi turbinagépész óra Fegyverm szerész óra Vadászpuska m ves 00 óra Felvonó és mozgólépcs ellen r óra Felvonóellen r Mozgólépcs ellen r Felvonószerel óra Felvonó karbantartószerel 20 óra Mozgólépcs karbantartószerel 20 óra Személyszállítógép üzemeltet je 00 óra 7623 Szórakoztatóipari berendezésüzemeltet óra Fémipari megmunkálógépsor és óra 8192 berendezésüzemeltet Darabológépkezel 00 óra Fémipari megmunkálógépkezel 600 óra Fémnyomó 600 óra Fémtömegcikkgyártó 600 óra 8192 Finommechanikai gépkarbantartó, óra 72 gépbeállító Finommechanikai m szerész Mérlegm szerész Orvosi m szerész Gáz és tüzeléstechnikai m szerész Gépgyártástechnológiai technikus erd gazdálkodásért vadgazdálkodásért építésügyért felel s építésügyért felel s

12 1322 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Gépgyártósori gépkezel, gépszerel Finomgyártósori gépkezel, óra 8193 gépszerel Gépi felületel készít és tisztító 00 óra Gyártósori munkás 800 óra Iparitermékbontó 600 óra Kézigépes megmunkáló 600 óra Autógyártó Háztartási gépgyártó Gépi forgácsoló Esztergályos Fogazó 30 óra F részipari szerszámélez 30 óra Köször s 60 óra Marós Gépipari min ségellen r óra Géplakatos Gépbeállító Hegeszt Bevontelektródás hegeszt 1200 óra Egyéb eljárás szerinti hegeszt 1200 óra Fogyóelektródás hegeszt 1200 óra Gázhegeszt 1200 óra Hegeszt vágó gép kezel je 00 óra Volfrámelektródás hegeszt 1200 óra H kezel H technikai berendezéskezel Ipari olaj és gáztüzel berendezés óra 8291 kezel je Kisteljesítmény kazán f t je óra 8291 (max. 2 tonna) Kompresszorkezel 00 óra H központ és hálózatkezel H téstechnikai berendezéskezel óra Kazángépész (12 tonna felett) Kazánkezel (212 tonna között) 8291 H t és klímaberendezésszerel, karbantartó Ipari anyagvizsgáló Akusztikus emissziós anyagvizsgáló Folyadékbehatolásos anyagvizsgáló Mágnesezhet poros anyagvizsgáló Örvényáramos anyagvizsgáló Radiográfiai anyagvizsgáló Rezgéselemz anyagvizsgáló óra Roncsolásos anyagvizsgáló Szemrevételezéses anyagvizsgáló Tömörségi anyagvizsgáló Ultrahangos anyagvizsgáló Ipari nemesfémmegmunkáló Kéménysepr Késes, köször s, kulcsmásoló óra Gépi gravírozó 10 óra Kulcsmásoló 10 óra Kohászati anyagel készít óra Fémhulladékel készít 00 óra 711 erd gazdálkodásért településfejlesztésért és településrendezésért

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Kohászati gépkezel óra Színesfémkohászati gépkezel 00 óra Vaskohászati gépkezel 600 óra Korrózió elleni véd bevonat készít je Fest berendezés kezel je 600 óra Galvanizáló 1200 óra Szervesbevonatkészít 600 óra T zihorganyzó 600 óra Külszíni bányász K bányász, ásványel készít óra Külfejtéses bányam vel Légtechnikai rendszerszerel Kéményszerel Légtechnikai hálózat szerel Melegüzemi technikus Önt technikus Színesfémkohászati technikus Vaskohászati technikus 3116 Mez és erd gazdasági gépésztechnikus Erd gazdasági gépésztechnikus Mez gazdasági gépésztechnikus M szaki termékmin sít óra Olvasztár Folyamatos önt 300 óra Optikai m szerész Optikai üvegcsiszoló Öntészeti mintakészít óra Önt óra Kokilla és nyomásos önt 300 óra Önt formakészít 600 óra Öntvény és bugatisztító 200 óra Precíziós önt 00 óra Robbantómester Pirotechnikus (a szakirány óra megjelölésével) Bányászati robbantómester óra Épületrobbantómester Szerkezetlakatos Lemezlakatos Szerszámkészít Szikraforgácsoló 60 óra Színesfémfeldolgozó Színesfémkohász óra Alumíniumkohász 00 óra Timföldgyártó 00 óra 712 agrárpolitikáért és erd gazdálkodásért

14 13226 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Üzemeltet gépésztechnikus Élelmiszeripari gépszerel, karbantartó Élelmiszeripari gépésztechnikus Vegyipari gépésztechnikus Vájár óra Vas és acélfeldolgozó Gépi kovács 700 óra Hengerész 00 óra 71 Vegyi és kalorikusgép szerel és karbantartó 17. Ipari olaj és gáztüzel berendezés szerel je, üzembehelyez je Automatikai m szerész PLC programozó 00 óra Automatikai technikus 800 óra Elektrolakatos és villamossági szerel óra Elektromechanikai m szerész Elektromos gép és készülékszerel Elektronikai m szerész Szórakoztatóelektronikai m szerész Elektronikai technikus Er sáramú elektrotechnikus Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerel Háztartásigépszerel 739 Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerel Köt és varrógép m szerész Varrógépm szerész Másoló és irodagép m szerész Mechatronikai m szerész Mechatronikai szerel Mechatronikai technikus 800 óra Órás Orvosi elektronikai technikus Orvostechnikai elektrom szerész 300 óra 73 Távközlési és informatikai hálózatszerel Távközlési kábelszerel Távközlési m szerész Antenna szerel 7 élelmiszeriparért informatikáért felel s informatikáért felel s

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Távközlési technikus Távközlési üzemeltet Beszédátviteli rendszertechnikus 3129 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus Elektronikus m sorközl és tartalomátviteli rendszertechnikus , év 200 óra Gerinchálózati rendszertechnikus Villamoshálózatszerel, üzemeltet óra Villamostávvezeték épít, szerel, óra 7 karbantartó Villanyszerel Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 300 óra Er sáramú berendezések felülvizsgálója 00 óra FAM szerel (a feszültség megjelölésével) 200 óra Kábelszerel (a feszültségszint megjelölésével) 00 óra Robbanásbiztos berendezés kezel je óra Szakszolgálati FAM szerel 0 óra Villamos gép és készülék üzemeltet 800 óra Villamos hálózat és alállomás üzemeltet 200 óra Villamos hálózatszerel 800 óra Villámvédelmi felülvizsgáló 300 óra Adatbázis adminisztrátor Adatbázistervez óra Adatelemz Általános rendszergazda i CADCAM informatikus Számítógépes m szaki rajzoló 600 óra Informatikai alkalmazásfejleszt Infokommunikációs alkalmazásfejleszt Információrendszerelemz és tervez Internetes alkalmazásfejleszt Szoftverfejleszt Informatikai rendszergazda Számítástechnikai szoftverüzemeltet 00 óra 3139 Informatikai hálózattelepít és üzemeltet Informatikai m szerész IT biztonság technikus IT keresked Számítógéprendszerkarbantartó Szórakoztatótechnikai m szerész Webmester Informatikai statisztikus és gazdasági i 3139 tervez Informatikus Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus M szaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus IT kommunikációs szolgáltató IT mentor Közösségi informatikai szolgáltató 100 óra Oktatási kommunikációtechnikus Multimédiaalkalmazás fejleszt Designer Ejáték fejleszt Elearning tananyagfejleszt 100 óra Multimédiafejleszt Tartalommenedzser 3132 informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s Központi Statisztikai Hivatal elnöke informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s

16 13228 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Számítógépszerel, karbantartó Telekommunikációs asszisztens i Webprogramozó i Dozimetrikus óra Farmakológus szakasszisztens i Gumiipari technológus Gumikeverékkészít 00 óra Abroncsgyártó Formacikkgyártó Ipari gumitermék el állító 8137 Gumiipari technikus (a szakirány óra 311 megnevezésével) 01 K olaj és vegyipari géprendszer üzemeltet je Nyomástartóedénygépész 00 óra Laboratóriumi technikus Általános laboráns 00 óra Élelmiszeripari laboráns 700 óra 70 Élelmiszeripari mikrobiológiai óra 70 laboráns Általános vegyipari laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus 182. Élelmiszermin sít laboratóriumi technikus Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 3129 Környezetvédelmi és vízmin ségi laboratóriumi technikus Mez gazdasági laboratóriumi technikus Farmakológus 00 óra Gombatoxikológus 200 óra M anyagfeldolgozó 1200 óra Egyéb m anyagtermék gyártó 330 óra Fröccsönt gépkezel 300 óra H re keményed m anyagok óra 8136 feldolgozója M anyag hegeszt, h formázó 330 óra M anyagextruderkezel 300 óra Papírgyártó és feldolgozó óra Papíripari alapanyaggyártó Vegyipari technikus Gyógyszerkészítménygyártó 600 óra Vegyianyaggyártó 600 óra Biotechnológus technikus 600 óra Drog és toxikológiai technikus 600 óra Papíripari technikus 600 óra Vegyipari min ségbiztosítási 600 óra 311 technikus Vegyipari technológus Felületvédelmi technológus Vegyipari méréstechnológus Ács, állványozó Állványozó 800 óra 7612 Bels építési szerkezet és burkolatszerel Árnyékolástechnikai szerel 60 óra Szárazépít 1300 óra Betonelemgyártó Burkoló Hidegburkoló 60 óra Melegburkoló 0 óra Parkettás 0 óra 763 informatikáért felel s informatikáért felel s informatikáért felel s agrárpolitikáért és élelmiszeriparért környezetvédelemért i

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Cs vezetéképít óra Építési m szaki ellen r I óra Építési m szaki ellen r II. 00 óra Építményszerkezetszerel óra Darukötöz 260 óra Építményszigetel H és hangszigetel 1600 óra Vízszigetel 1600 óra Építményzsaluzatszerel óra Zsaluzóács 600 óra Épít anyagipari technikus Épít anyagipari min ségellen r 600 óra Épület és építménybádogos Fest, mázoló és tapétázó Mázoló, lakkozó 60 óra Plakátragasztó 100 óra Szobafest 1300 óra Tapétázó 0 óra M emléki díszít, fest 1200 óra Finomkerámiagyártó gép kezel je óra Kerámiaipari gépkezel 600 óra Ingatlanfenntartó, karbantartó óra Sportterem és sportlétesítményüzemeltet óra Ipari alpinista óra Kályhás Cserépkályhakészít Kandallóépít Kemencekezel, éget óra Korrózióvédelmi technikus K faragó, m köves és épületszobrász K faragó, épületszobrász 1200 óra M k készít 900 óra Sírk készít 900 óra M emléki díszít szobrász 1200 óra K m ves Beton és vasbetonkészít 30 óra Építési kisgépkezel 10 óra Építményvakoló k m ves 300 óra Épületfalazó k m ves 30 óra Gépi vakoló 10 óra M emléki helyreállító 1200 óra Magasépít technikus Mélyépít technikus Mész és cementterméket gyártó gép óra 81 kezel je 3 év M emlékfenntartó technikus építésügyért felel s

18 13230 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Tet fed Nádtet készít 900 óra Úszómunkagépkezel óra Üveges és képkeretez óra Képkeretez 260 óra Üveggyártó Üvegfúvó 800 óra Üvegipari gépkezel 600 óra Vízépít technikus Víziközm épít Vízépítési búvár 00 óra Vízkútfúró óra B rdíszm ves Táskajavító 00 óra Cipész, cip készít, cip javító Cip fels részkészít óra Cip összeállító 30 óra Ortopédiai cipész 800 óra Fonó, köt és nemsz tttermék gyártó Fonó 600 óra Köt 800 óra Nemsz tttermék gyártó 600 óra Kalapos, sapka és keszty készít óra Kalapos, sapkakészít Keszty s 800 óra Könny ipari géprendszer üzemeltet je óra Könny ipari gépkezel 200 óra Rostnövényfeldolgozó 200 óra Sepr és kefegyártó 200 óra Sz r és tollfeldolgozó 200 óra Könny ipari technikus B rfeldolgozóipari technikus Ruhaipari technikus Textilipari technikus Szabász óra Szabó Fehérnem készít 00 óra óra Lakástextilkészít Munkaruha és véd ruhakészít 00 óra Textiltermékösszeállító 10 óra Csecsem és gyermekruhakészít Férfiszabó N i szabó Szíjgyártó és nyerges B rtárgykészít 800 óra Szíjgyártó 800 óra Szöv óra Sz cs, sz rme és b rkonfekcionáló óra B rruha készít, javító 732 vízgazdálkodásért vízgazdálkodásért 9 9

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Textilszínez, kikészít óra Tímár, b rkikészít óra Sz rmeipari megmunkáló, óra 732 sz rmefest Vegytisztító, kelmefest, mosodás óra Bútorasztalos Asztalosipari szerel 300 óra Fa és bútoripari gépkezel 00 óra Faesztergályos 300 óra Fatermékgyártó 00 óra M bútorasztalos 800 óra Épületasztalos óra Famegmunkáló 300 óra F részipari gépkezel 300 óra Fa és bútoripari technikus Bútoripari technikus Fafeldolgozó technikus Kádár, bognár Bognár Kádár Kárpitos Bútorkárpitos Járm kárpitos 800 óra Könyvköt Kötészeti gépkezel 600 óra Nyomdai gépmester Gyorsnyomdai gépkezel óra Nyomdai gépkezel 600 óra Nyomdaipari technikus Nyomóformakészít 600 óra Nyomtatványfeldolgozó óra 73 Író és irodaszergyártó, papírtermékkészít óra Papírfeldolgozó 600 óra Szita, tampon és filmnyomó óra Autóelektronikai m szerész Gépjárm riasztószerel Autószerel Autóbontó 00 óra Autókarbantartó és ápoló 00 óra Autómosógépkezel 00 óra Autótechnikus Gázautószerel 300 óra Gumiabroncsjavító és óra 72 kerékkiegyensúlyozó Hajózási technikus Fedélzetmester belvízi hajón 00 óra Matróz belvízi hajón 300 óra Matrózgépkezel belvízi hajón 700 óra Haszongépjárm vezet Autóbuszvezet óra Tehergépkocsivezet 836 erd gazdálkodásért

20 13232 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 9. szám Járm fényez Karosszérialakatos Kishajóépít, karbantartó Kishajókarbantartó Kishajóépít és karbantartó technikus Közlekedésautomatikai m szerész Közlekedésautomatikai technikus Közlekedésépít technikus Hídépít és fenntartó technikus Útépít és fenntartó technikus Vasútépít és fenntartó technikus Közlekedésüzemvitelellátó Menetjegyellen r 00 óra Menetjegypénztáros 00 óra Közúti közlekedésüzemvitelellátó Légi közlekedésüzemvitelellátó Szállítmányozási ügyintéz Vízi közlekedésüzemvitelellátó Közútkezel Útfenntartó 600 óra Légiutaskísér Motor és kerékpárszerel Kerékpárszerel Motorkerékpárszerel Repül gépm szerész Repül gépsárkányszerel Repül gépszerel Repül géptechnikus Repül téri földi kiszolgáló Targonca és munkagépszerel óra Útépít Térburkoló 00 óra Vasúti járm szerel Kocsivizsgáló 200 óra Dízelmotoros vasúti járm szerel je Vasúti villamos járm szerel je Vasúti vontatott járm szerel je Vasútijárm technikus Vasúti pályamunkás Vonalgondozó 00 óra 762 Vasúti vontatásiáramellátási óra 79 rendszerszerel Vasúti vontatásihálózatszerel 00 óra Vasútüzemvitelellátó Hálókocsikalauz 100 óra Jegyvizsgáló 00 óra Vasúti raktárnok 20 óra Vonat fel és átvev 210 óra Forgalmi szolgálattev Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasúti személyfuvarozási pénztáros Vasúti árufuvarozási technológus Vasúti forgalmi technológus 21 Vasúti személyfuvarozási technológus

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. oldal JOGSZABÁLYOK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 32 140 01 Óvodai dajka 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés OKJ Szakmacsoport OKJszám OKJ megnevezés Képzési terület 55 720 01 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 55 720 02 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 55 5015 01 szülésznő 54 5012 01

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztı

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl. Országos Képzési Jegyzék

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl. Országos Képzési Jegyzék 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában, és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma V.8.44. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tankerület megnevezése: KLIK Miskolci Tankerülete OM azonosító: 0931 Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések 1. számú melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Szakképesítés Megnevezése 1. 26 2 8299 02 2 2 01

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez 64814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 126. szám 3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.

Részletesebben

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTAL oldal JOGSZABÁLYOK 1/2006. (II. 17.) r. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl...

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek

Részletesebben

A Kormány 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi 88. szám 353 A Kormány 50/0. (VII. 6.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl A Kormány a szakképzésrõl

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

OKM ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS

OKM ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS I. VIZSGASZERVEZÉS: ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS A felnőttképzés vonatkozásában az -hez tartozó szakképesítések körében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) /cím: 1051 Bp., Dorottya u. 8./ lát el teljes körű

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009/2010-es tanévre hozott döntése a szakképzés irányairól és beiskolázási arányairól Ssz. Észak-alföldi régió döntés szakképesítés 1. Ács, állványozó

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port

Iskolai rendszerű képzési idő. Szakmacso port Összesítve a szakképesítések neve Alap szakképesítés megnevezése Részszakképesítés megnevezése Szakképesítés ráépülés megnevezése Szakmacso port Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Telefon: (+36-62) 561-561 Honlap: www.csmkh..hu Iktatószám: 1157-10 /2011-0600

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/2010. (IX. 15.) sz. határozata a 2011/2012. tanévre vonatkozóan

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/2010. (IX. 15.) sz. határozata a 2011/2012. tanévre vonatkozóan Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 26/. (IX..) sz. határozata a /2. A Nyugat-dunántúli RFKB "irány-arány" döntése. szeptember. belépők 09-ben létszám / tanév Várható kereslet

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter../2010. (. ) NEFMI rendelete az egészségügyért felelős miniszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Új Országos Képzési Jegyzék

Új Országos Képzési Jegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁN ERŐFORRÁS-STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY Új Országos Képzési Jegyzék Dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető A szakképzési rendszer átalakításának célja Alap:

Részletesebben

1 / 47 2014.09.24. 14:58

1 / 47 2014.09.24. 14:58 1 / 47 2014.09.24. 14:58 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM rendelete Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A szociális és munkaügyi 1. /2009. (.) SZMM rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

megnevezése gépész Erdőgazdasági gépkezelő Erdészeti gépész Erdészeti felkészítőgép kezelője

megnevezése gépész Erdőgazdasági gépkezelő Erdészeti gépész Erdészeti felkészítőgép kezelője 4. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) FVM rendelethez Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ban

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre Szakképzés Név Kód Képzési terület Adható e többletpont a képzési területen? (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

Vizsgajogosultság - Komplex OKJ

Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ szakma neve Adatbázis kezelő 51 481 01 Állatgondozó 31 621 01 Ápolási asszisztens 32 723 01 Aranykalászos

Részletesebben

Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új

Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új adóigazgatási szakügyintéző 55343604 közgazdaság gazdaságtudományok képzési terület R agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 55343401 mezőgazdaság agrár képzési

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése Azonosító szám A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítés (gyűjtő) megnevezése A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 52 863 01 1 0 0 0 00

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter

Szakmacsoport. 51 481 01 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750 óra T, TR informatikáért felelős miniszter Iskolai rendszerű OKJ előterjesztés. melléklet. táblázat A B C D E F G H I J ek/szakképesítésráépülések 3 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 5 48 0 Adatbázis kezelő 7 XIII - 750

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

OKJ képesítések besorolása képzési területekre

OKJ képesítések besorolása képzési területekre OKJ képesítések besorolása képzési területekre Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Képzési terület Adható-e többletpont Típus (régi/új) Név Kód Név Név a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus

Részletesebben

A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft.

A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft. A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft. Székhelyének címe: 4700 Mátészalka, Kölcsey út 10. 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 19. 4700 Mátészalka, Zrínyi u. 19. 4700 Mátészalka, Szalkay

Részletesebben

Vizsgajogosultság - Komplex OKJ

Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ Vizsgajogosultság - Komplex OKJ szakma neve 2014.-től vizsgaszervezési engedély ügyiratszáma Adatbázis-kezelő 51 481 01 BPB/012/04873-2/2014 Állatgondozó 31 621 01 BPB/012/04873-2/2014

Részletesebben

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet http://mediatar.eti.hu/upload/x.htm

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet http://mediatar.eti.hu/upload/x.htm 1 / 28 2010.06.14. 13:38 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérıl A Kormány a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján Nyilvántartásba vételi szám: E- 00029/2014 a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye

Részletesebben

dari2012 Oktatási Hivatal A szakmai vizsgaszervezési engedélyek nyilvántartása :04

dari2012 Oktatási Hivatal A szakmai vizsgaszervezési engedélyek nyilvántartása :04 EL-1 KHF/3512-49/2010. 2010.08.18. 2010.08.18. Nomina 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt. 1143 Budapest Gizella út 42-44. 311400100000000 Óvodai dajka EL-1 KHF/3512-49/2010. 2010.08.18. 2010.08.18.

Részletesebben

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet módosítása alapján a fiatal mezőgazdasági termelői

Részletesebben

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési terület(ek)

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési terület(ek) Technikusképesítés acélszerkezet általános gépipari általános gépszerelő és karbantartó általános mezőgazdasági technikus általános textiltechnikus alumíniumipari anyagmozgató és minőségbiztosító technikus

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. / 2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány / 2012. ( ) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek: A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek: 1. ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. Ssz.

Részletesebben

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Ssz. OKJ Szakma megnevezése Régiók 1. 31 7862 01 ABC Eladó ÉM KM ÉA ND DD 2. 33 5216 01 Ács-állványozó ÉM KM ÉA 3. 33 5262 01 Asztalos ÉM KM

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Tel: (62)551-540 Fax: (62)444-178 E-mail: szeged-moravarosi.iskola@int.ritek.hu

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben