GONDA János: A populáris zene antológiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDA János: A populáris zene antológiája"

Átírás

1 GONDA János: A populáris zene antológiája IFJÚSÁGI ZENE ÉS ISKOLA A zeneiskolai oktatás és az általános iskolai ének-zene tanítás néhány ritka kivételtől eltekintve a kompozíciós muzsikán és népzenén kívül eső műfajokkal hagyományosan nem foglalkozik. Ugyanakkor az úgynevezett ifjúsági populáris zene az egész világon elterjedt, hihetetlen tömegek, száz és százmilliók lelkesednek érte. Egy különös, tipikusan XX. századi, a zene történetében eleddig példátlan jelenséggel állunk szemben, melynek elsősorban társadalmi és lélektani okai vannak. Észre kell venni: a fiatalság a maga módján reagált mindarra, ami századunkban végbement, s a maga módján reagál jelenleg is civilizációnk nem éppen reménykeltő helyzetére. A sokféle magatartás-reakció különösen szembetűnő a tiltakozás, a lázadás, a felnőttek világától való elfordulás. Vannak, akik szerint közvetít a rádió, televízió éppen elég pop-, rockzenét, hallgatnak a fiatalok koncerten, lemezen, kazettán éppen elég kommersz produkciói, legalább az intézményes zeneoktatás ne álljon be a sorba, hanem foglalkozzék azzal, amire hivatott, vagyis valódi művészetekkel, értékes alkotásokkal. Csak-hogy a populáris zene iskolai diszkriminációja két szempontból rendkívül káros. Egyfelől a pedagógia ezen a téren lemond mindenfajta zenei nevelésről, ízlésformálásról. Másfelől szembeállítja az ifjúságot az iskolával, hiszen az utóbbi éppen azt a zenét rekeszti ki, melyet a fiatalok közül igen sokan a leginkább a sajátjuknak éreznek. A következményekkel nem szükséges foglalkozni, azok mindannyiunk előtt ismertek. Hosszú ideje hangoztatom: alapjaiban elhibázott stratégia ez, függetlenül attól, hogy egy tanár kedveli, elfogadja avagy kifejezetten idegenkedik ettől a világtól. Az idegenkedés természetesen lehet nagyon is indokolt, hiszen valóban sok a kommersz, dilettáns, néha még alantas indulatokat is gerjesztő megnyilvánulás. Csakhogy minden műfajban így a rock-, pop-, folk-, countryzenében is! akadnak kitűnő, értékes vagy legalábbis feltűnően professzionális produkciók, olyan pozitívumok és értékek, melyekre érdemes lenne a fiatalok figyelmet felhívni. Vajon kinek a feladata ez, ha nem a tanáré? Szembe kell nézni végre a tényekkel. Ha egy elburjánzó folyamat ilyen méretűvé válik, ha ennyi a káros mellékhatása, akkor nem elegendő degradáló közhelyeket szajkózni, amilyen például a zenei környezetszennyezés, hanem érdemben is tenni kell valamit, még ha a dolgok azonnal nem is fordulnak jobbra. Mindezért állítottam össze a mellékeli, három kazettából álló zenei anyagot, amely közel másfél száz darabot többségében részletet tartalmaz. Akadnak kifejezetten artisztikus, helyenként bámulatosan érdekes darabok, mások inkább szakmai vagy stiláris szempontból tanulságosak, de meggyőződésem: értéktelen, selejtes példa egyetlenegy sincsen. Vitathatatlan, hogy a jazzben a művészi, a rockban a kommerciális vonások az erősebbek ez a különbség a példatár belső arányaiban is kifejezésre jut. Ez azonban nem jeleni kategorikus műfaji értékrendet. Komolyabban kellene venni azt a gyakran hangoztatott megállapítást, amely szerint a műfajok egységesen nem minősíthetők, s hogy a műfajok szerinti értékrend önmagában is képtelenség. Ami a példákat illeti, a gyakran ritkaságszámba menő darabokat bizony nehéz szívvel rövidítettem meg, kevertem le. Ez volt azonban az ára annak, hogy stilárisan átfogó, viszonylag teljes képet bemutató anyag jöhessen létre. A célom ugyanis kettős volt. Olyan darabokai kívántam összeválogatni, amelyek egyrészt felkeltik a fiatalok érdeklődését, másrészt a pedagógust megfelelően eligazítják a populáris műfajok fejlődéséről, kölcsönhatásairól, a különböző irányzatok stílusjegyeiről. Az utóbbi célt szolgálja a kivételekhez szorosan kapcsolódó jegyzetanyag is, melyet kifejezetten a nyitott, jószándékú, de ebben a világban járatlan tanárok számára készítettem. A jegyzetek, kommentárok a fontosabb tudnivalókat, zenei sajátosságokat tartalmazzák, valamint a példák forrásait, ha számomra hozzáférhetők voltak. Remélem, hogy mindezek ismeretében a kollégák akkor sem érzik feszélyezve magukat, ha tanítványaik egy-egy ismeretlen kazettával állítanak be, véleményüket kérve. A megítélés szempontjai (dallam, szöveg, prozódia, harmonizáció, ritmika, improvizáció, hangszerelés, közös játék, forma, hangzási arányok stb.) nagyjából mindig azonosak, de hogy

2 mindezek hogyan értékelendők egy adott stílusban, ahhoz bizonyos rálátás, műfaji ismeret és összehasonlítási alap szükséges. A szóbanforgó anyag terjesztését a Fővárosi Pedagógiai Intézet vállalta, elvben tehát nemsokára valamennyi magyar általános és zeneiskola megkaphatja, ha igényt tart rá. Kényszeríteni ilyesmire persze senkit sem lehet, nem is szabad. De igen sokan vannak tisztában vele, hogy égetően fontos és sürgős ügyről van szó, ami elválaszthatatlan az általános zenei neveléstől. Természetesen szó sincs a zeneiskola vagy az általános iskolai énekzene tanítás könnyűzenésítéséről, a tananyag felhígításáról. Ha a tanár hajlandó felvállalni ezt az ügyet, ha hajlandó vele minimális mértékben, évente néhány alkalommal foglalkozni, az elsősorban gesztusértékű tett. Bizonyára sokan veszik majd az anyag feldolgozásához szükséges fáradtságot, s megtalálják a megfelelő tanítási időt is. Aki pedig fel tudja mutatni ennek a világnak az értékeit, attól a fiatalok minden bizonnyal a dilettáns, primitív zenei megnyilvánulások kritikáját is inkább elfogadják. Könnyű belátni, hogy mindez áttételesen a műzene tanítását is kedvezően befolyásolhatja. A POPULÁRIS ZENE MŰFAJAI A műfaji besorolásokkal és meghatározásokkal általában csínján kell bánni: a zene élő gyakorlata nem tűri a merev kategóriákat. Az ilyen jellegű, alapvető tájékozódást elősegítő áttekintésben mégsem nélkülözhetők, de megjegyzem, hogy a kép vázlatos és a meghatározások rugalmasan értendők. Korunk populáris zenéje jelentősen különbözik az előzőkétől. Régebben de még a múlt században is Európa nemcsak a kompozíciós zene központja volt, hanem a népszerű táncok (például a keringő, polka, galopp) is itt keletkeztek. Ebben a században viszont a kialakulás színtere Amerikába tevődött át. Az Újvilágba bevándorló európaiak magukkal vitték saját kultúrájukat, zenei örökségüket, vallásos és világi népzenéjüket, valamint műzenéjüket, vagyis mindezt, amit otthon hallottak, játszottak és énekeltek. Hasonló volt a helyzet az Amerikába hurcolt afrikai négerekkel is, akik egyfelől mindvégig megőrizték saját zenei hagyományaikat, másfelől az európai hatások alól sem vonhatták ki magukat. Amerika tehát e tekintetben egy hatalmas kohóhoz hasonlítható, amelyben két másik földrész kultúrája, méghozzá rendkívül ellentétes szellemű kultúrája került kölcsönhatásba, később pedig ötvöződött egymással. így alakult ki az amerikai néger népzene, az afro-amerikai folklór, amely később, a XX. század populáris zenéjében is meghatározó szerepet töltött be. Minderre kitűnő példa a blues, amely nem afrikai és nem is európai eredetű, hanem éppen az említett szintézisfolyamat eredményeként alakult ki az észak-amerikai néger népzenében. A népies blues, a country és a bit city blues hangszerkíséretes vokális forma, amely mindig szólisztikus előadásban hangzik fel. Ebben a tekintetben tehát alapvetően elfér az afro-amerikai folklór legtöbb formájától. A blues a jazzben is fontos szerephez jut: itt azonban a strófikus szerkezetű dal periodikusan ismétlődő, többnyire instrumentális jellegű improvizációs sémává alakul át. Ezzel párhuzamosan mindinkább háttérbe szorul a blues eredeti, jellegzetesen nosztalgikus, szomorkás hangulata. (Így például a kifejezetten hangszeres boogie woogie-ban.) A jazzel érintkezésben, de attól mégis különállóan él tovább a népies, vokális blues-zene, s annak olyan populáris leágazása, mint a rhythm and blues, valamint az ötvenes években elterjedt rock and roll, amely azután a rock kialakulásában is fontos szerepet tölt be. Látható tehát, hogy az afroamerikai blues útja igen szerteágazó: sokféle műfajban, sokféle formában tűnik fel a populáris zene legkülönbözőbb területein. A blueséhez sokban hasonlít az amerikai néger vallásos zene helyzete. Az afro-amerikai folklór jellegzetességei intonációs sajátosságok, felhívás-válasz forma, lüktető ritmus itt is megtalálhatók. Vallásos zenéről lévén szó, különösen szembetűnő a jellegzetesen négeres, eksztatikus előadásmód. A tradicionális vallásos formák általában kollektív előadásban hangzanak fel, a betetőzést jelentő spirituálé viszont kifejezetten szólisztikus dal. A blueshoz hasonlóan az idők folyamán a vallásos zenében is megjelennek a különböző populáris rokon formák: a fesztiválokon, a koncerteken szereplő soul- és gospel-együttesek jelentős része a populáris zene

3 világához áll közelebb. S ne feledkezzünk meg a koncert-spirituáléról, valamint egyes, afroamerikai stílusú kórusok megkomponált darabjairól sem. Ez a fajta zene többnyire a hangversenytermekben csendül fel: csiszoltsága és rögzítettsége miatt inkább a műzene, mint a népies vagy a populáris muzsika kategóriájába tartozik. Sok minden járult hozzá a jazz kialakulásához többek között a ragtime és az archaikus New Orleans-i indulózene de a leg-fontosabb előzményt az afro-amerikai folklór jelenti. Némi egyszerűsítéssel azt lehelne mondani, hogy a jazz a vokális afro-amerikai népzene instrumentális folytatása. Tágabb értelemben műfaj, pontosabb meghatározással inkább előadási gyakorlat. Jómagam régóta úgy vélem: a jazz századunk magasrendű improvizációi művészete: öntörvényű, szuverén zenei megnyilatkozás. De éppen mert rendkívül nyitott, rögtönzéses forma, a századnak szinte valamennyi jelentős zenei törekvése, irányzata megjelenik, tükröződik benne. A rendkívül szerteágazó műfajban három alapvető tendencia érvényesül. A dixieland, a swing stílusú jazz és a ma divatos fúziós zene (jazz-rock, funky, new wave stb.) a populáris műfajokkal tart kapcsolatot. A klasszikus jazz, valamint a bebop-elemeket alkalmazó és továbbfejlesztő modern, swinges main stream, vagyis fő áramlata jazz máshová kevésbé kötődő, szuverén zenei világ. Végül a harmadik tendenciát a kortárs zene felé közelítő, esetenként azzal szinte összeolvadó avantgarde, experimentális jazz képviseli, amelyet újabban szabad zenének vagy kortárs jazznek is neveznek. Az észak-amerikai népies zene két pólusa az afro-amerikai folklór, illetve a fehér bevándorlók népzenei hagyományából kialakult country-muzsika. Az előbbi keletkezési helye az Egyesült Államok délvidéke, az utóbbié inkább a nyugati partvidék bár mindenütt elterjedt, népszerű műfaj. A country-zene pontosabb körülhatárolással country and westernnek is nevezik központja a Tennessee állambeli Nashville, leghíresebb, nálunk is közismert előadója Johnny Cash. Ebben a műfajban a népies és a populáris elemek alig választhatók el egymástól. Két fő irányzata közül talán a bluegrass áll közelebb a folklór hagyományokhoz, míg a másik irányzat, a hillbilly rendkívül eklektikus, népies szórakoztató zene. A rock and roll és a blues mellett a country-muzsika is jelentősen hatott a rock kialakulására, ami mutatja, hogy ez utóbbi, az eddig említett populáris műfajokhoz hasonlóan, szintén jellegzetes szintézisforma. Az ötvenes években feltűnő, majd viharos gyorsasággal világszerte elterjedő rock-zene sajátossága az, hogy kifejezetten ifjúsági műfaj, melynek jól kiérezhető társadalmi töltete az átlagosnál markánsabb és egyértelműbb. A kialakulás időpontja persze nem véletlen. Ez a csalódottság évtizede, ekkorra derül ki, hogy a II. világháború se oldotta meg az alapvető politikai, gazdasági és társadalmi problémákat, a hőn óhajtott béke helyett mindenütt lábra kap a hidegháborús hisztéria, s egyre élesebben rajzolódnak ki a fogyasztói társadalom árnyoldalai is. Az ifjúsági szubkultúrákban sokféle formában jut kifejezésre a felnőttek értékrendjével való szembefordulás: másfajta gondolkodás, másfajta eszmények, másfajta magatartás és öltözködés. Jellemző az ebben az időben népszerűvé vált underground jelző is: 30 felett senkiben se bízzál... Mindjárt a kezdeti periódusban azonban lényeges különbségek is mutatkoznak az ifjúsági zenében. Az élesen lázadó, helyenként agresszív, szinte barbárnak ható megnyilvánulások mellett ott van a hagyományos zenei ideálokat inkább megtartó, mérsékeltebb irányzat, melyben a szembefordulás gúnyos, ironikus hangvételben jut kifejezésre. Az előbbi irányzatot a Rolling Stones indítja el, majd folytatásra talál a hard rockban, a heavy metal különböző változataiban és az underground törekvésekben. Az utóbbi magatartást és zeneiséget a Beatles képviseli a legpregnánsabban. A jazzhez hasonlóan egy idő után itt is megjelennek az artisztikus, progresszív és experimentális törekvések (art-rock, pszichedelikus rock stb.). S ami talán a leginkább paradox és egyben groteszk jelenség a rock világában, az a lázadás, a szembenállás kommerszializálódása. A fogyasztói társadalom ugyanis még a saját maga elleni lázadásból is képes üzletet csinálni. Amikor az ifjúsági zenéről tömegméretei révén kiderül, hogy kelendő árucikk, megváltozik az alapvető hangvétel is: a lázadás polgárpukkasztássá mérséklődik, a tiltakozás ereje és tisztasága pedig megfakul. Eközben persze új és új eszmék, irányzatok és együttesek jelentkeznek, síkra szállva a szórakoztatóipar üzleti szelleme ellen, a régi és új ideák megtisztulásáért...

4 Végül a populáris zene körébe sorolható a század első felében különösen közkedvelt társasági tánczene, amit újabban, az azóta elterjedt műfajoktól elválasztandó, hagyományos tánczenének is neveznek. A század elejétől egymás után gyorsan megjelenő és népszerűvé váló amerikai táncformák is az említett szintézis jegyében alakultak ki. Az afro-amerikai zene jellegzetességei közül főképp a lüktető ritmus hatása érvényesül az általában páros ütemű táncok egyenletes, negyedes vagy nyolcados pulzálásában, míg a dallam- és harmóniavilág a nyugati zenéhez áll közelebb. Mindez elsősorban az észak-amerikai táncokra (onestep, twostep, charleston, black boltom, foxtrott, slowfox, shimmy, később boogie woogie és rock and roll) vonatkozik. A páratlan metrum egyébként jóval ritkább: csak a boston, az angol keringő és az ebben a században is népszerű bécsi keringő 3/4-es ütemű. A dél-amerikai eredetű táncokban (tangó, rumba, szamba, cha-cha, bossa-nova stb.) viszont az ütemen belül mindenütt szerepel egy vagy több szinkópás hangsúly, ami megbontja az egyenletességet és megadja az adott forma latinos karakterét. Megváltozik a táncmozgás jellege, stílusa is. A terjedelmes báltermet felváltja az intim szórakozóhely: a szűk táncparketten pedig csak apró, csúszkálós vagy lépegetős mozgás lehetséges. A merev testtartást mindinkább felváltja a test dinamikus, aktív mozgása. A vonaglóhullámzó testmozgás, ami például különösen jellemző volt az ötvenes évek táncára, a twistre, egyértelműen afrikai eredetű. A hatvanas évtized elejétől a páros táncok kezdenek fellazulni. A pop- és rock-zene megjelenésével előtérbe kerül a csoportos mozgás, ami egyúttal nagyobb szabadsággal, egyéni mozgáskreációk elterjedésével jár együtt. Az egyébként egyáltalán nem szerencsés könnyűzene kifejezés talán a társasági tánczenére, az ahhoz kapcsolódó, de attól némiképp eltérő slágermuzsikára és a mai pop-zenére illik a leginkább. A populáris zenének ezek a legkönnyebb műfajai azt nyújtják, amire hivatottak: könnyed szórakoztatást, kikapcsolódást, a tánczene esetében a különböző táncmozgásokhoz szükséges zenei alapot. Ezen a téren kétségtelenül sok a giccs és az érzelgősség. De azért itt is óvnék mindenkit az általánosítástól. A nívós tánczenekarok játékában például van ötletesség és változatossal, sőt, néha improvizatív elemek is feltűnnek. Az etalont a negyvenes évek legjobb amerikai swinges tánczenekarai (Jimmy és Tommy Dorsey, Harry James, Glenn Miller, Billy May) jelentették. A két világháború közötti időszakban és az azt követő néhány esztendőben Magyarországon is működtek kitűnő együttesek és olyan, nem ritkán zeneakadémiai végzettségű muzsikusok, mint Buttola Ede, Chappy, Heinemann Sándor, Herrer Pál, Holéczy Ákos, Szamos Imre, Víg György, nem is szólva a jazzes stílusú remek zongoristákról: Solymossy Luluról, Szabó Józsefről, Vécsey Ernőről. Ugyanakkor az énekelt táncdal, a slágerzene jóval egysíkúbb: mindig is több volt benne az előre kiszámítható, gyakran visszatérő, elkoptatott fordulat. Gyűjteményünkben a hagyományos tánczene kivételével az itt említett valamennyi populáris műfajra található példa, persze nem azonos arányban. A soron következő jegyzetekben, elemzésekben, stílusútmutatókban megtalálhatók a műfajokra és példákra vonatkozó fontosabb tudnivalók, azok a szempontok és sajátosságok, melyekre érdemes külön és felhívni a fiatalok figyelmét. A hagyományos tánc- és slágerzenét azért hagytam el, mert ezt a fajta zenét tapasztalatom szerint a mai fiatalok már elég távolállónak érzik műfaji diszkriminációról tehát ez esetben sincs szó. A példák nagyobb része a jazz és az afro-amerikai zene világából való. Kétség sem fér hozzá, hogy a populáris műfajok köréből a jazz kínálja a legtöbb értéket. Egyáltalán, populáris műfaj-e a jazz? Látni fogjuk, hogy egyértelmű válasz nem adható a kérdésre. Véleményem szerint a szórakoztató jazz, például a fúziós zene populáris, míg az artisztikus törekvések például a klasszicista, kompozíciós és kortárs jazz nem sorolható ebbe a kategóriába. A műfajokról azonban csak a maguk teljességében kaphatunk hiteles képet, tehát helytelen lenne a jazznek vagy a rocknak az utóbbinak is vannak artisztikus törekvései! éppen a legértékesebb megnyilvánulásait e helyütt mellőzni. Felvetődhet az a kérdés is, hogy nem túlméretezett-e az amerikai jazz-anyag a többi kontinens jazzművészetét reprezentáló példák számához képest. Hiszen a műfaj ma már az egész világon elterjedt, sok ország büszkélkedhet önálló jazzművészettel, önálló nemzeti irányzatokká. Ez a gyűjtemény azonban elsősorban a populáris műfajok fejlődéstörténetét demonstrálja, azoknak a felvételeknek a bemutatásához nyújt

5 segítséget, amelyekről az idők folyamán bebizonyosodott, hogy jelentősek, s művészi vagy történeti értékkel bírnak. A jazz, mint önálló előadási gyakorlat Amerikában született meg, ott bontakozott ki, a meghatározó stílusok, irányzatok mindmáig ott alakultak ki, onnét terjedtek el. Az alapvető értékek tehát ide kapcsolódnak. Az Amerikán kívüli jazzből, az integrációs törekvésekből, nem utolsósorban pedig a magyar jazzből meg kell elégednünk néhány fontos és jellegzetes példával, amelyek az alapvető tendenciákat kívánják bemutatni. Hasonló meggondolások alapján nem szerepel a rock-anyagban több mai, divatos felvétel. Jól tudom, hogy miért rajonganak manapság a fiatalok. Amit azonban ma felmagasztalnak, azt néhány év múlva érdektelennek minősíthetik. Az én célom az ízlésnevelés és nem az ízlés kiszolgálása. Éppen ezért itt is az alapvető tendenciák, a fejlődési folyamatok és az analóg zenei jelenségek bemutatására, a történeti értékek kiválogatására törekedtem. Ráadásul úgy vélem, hogy a történeti felvételekhez jóval nehezebb hozzáférni, mint a maiakhoz. Mindez persze a magam álláspontja, amit nem kívánok másokra erőltetni. Döntse el maga a tanár, hogy mivel egészíti ki a gyűjteményt, mit hagy cl belőle, vagy hogyan csoportosítja, rendezi át az anyagot. Ha az alap megvan, a tanár bizonyára kedvet is kap hozzá, hogy a maga elképzelése szerint, az esetleges kéréseknek vagy kérdéseknek megfelelően kibővítse, továbbfejlessze a gyűjteményt. Ami pedig a jegyzeteket illeti, ha valaki hosszúnak vagy bonyolultnak tartana egy-egy elemzést, kommentárt, tetszése szerint mellőzheti vagy átalakíthatja azt, esetleg kiszűrhet belőle néhány fontosabb gondolatot. A rövidítés, az egyszerűsítés ha szükségesnek látszik a tanár joga és kötelessége. A sokból mindig elvehető valamennyi, a kevéshez viszont nehezebb hozzáadni.

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

Csoportos tan.gyakorlat köt. Csoportos tan.gyakorlat köt.

Csoportos tan.gyakorlat köt. Csoportos tan.gyakorlat köt. 2014.szept-től tánctanár (klasszikus balett szakirány) tánctanár (modern szakirány) 4 féléves, esti tagozat 4 féléves, esti tagozat Általános szakmai szakirányfelelős: Bérczes Mária szakirányfelelős: Szigeti

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Amikor a zenei választás kiindulópontját keressük, tudnunk kell,

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Programajánló. Kobuci Blues Fesztivál Balaton Sound Fesztivál. Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál

Programajánló. Kobuci Blues Fesztivál Balaton Sound Fesztivál. Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál Kobuci Blues Fesztivál Balaton Sound Fesztivál Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál Bajai Halfőző Fesztivál X. Jubileumi Dobfesztivál New Orleans Jazz Fesztivál Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2. Gönci

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

DLA doktori értekezés tézisei. Wolf Péter Endre. Jazz-hangszerelés. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. történeti tudományok besorolású

DLA doktori értekezés tézisei. Wolf Péter Endre. Jazz-hangszerelés. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. történeti tudományok besorolású DLA doktori értekezés tézisei Wolf Péter Endre Jazz-hangszerelés Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés- történeti tudományok besorolású doktori iskola Budapest 2014 2 I. A

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

Jazz-énekes Jazz-zenész

Jazz-énekes Jazz-zenész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

G yakorlati tapasztalatok

G yakorlati tapasztalatok G yakorlati tapasztalatok VERSENYKÉPESSÉG ÉS VERSENYESÉLYEK A GYÖNGYTYÚKTENYÉSZTÉSBEN BESZÉLGETÉS LÖRIK LAMBERT TENYÉSZTŐVEL ÉS INTEGRÁTORRAL Bármely termék vagy szolgáltatás versenyképességét egy adott

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

IV. korcsoport: 1997. június 1-je és 2001. május 31. között, V. korcsoport: 1993. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók.

IV. korcsoport: 1997. június 1-je és 2001. május 31. között, V. korcsoport: 1993. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók. III. ORSZÁGOS ELEKTROAKUSZTIKUS-ZENEI VERSENY A verseny időpontja: 2015. április 24-26. Rendező: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. Telefon: 06-30-400-45-57

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA

DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA 2015 EXKLUZÍV ÉS EGYEDI AJÁNLAT MEGHITT HANGULAT MAGAS SZÍNVONAL KIVÁLÓ HANGZÁS ELEGANCIA TEHETSÉG LÁTVÁNY SHOW HOVA AJÁNLJUK? NÍVÓS ÜNNEPI ESEMÉNYEKRE

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

II. Országos elektroakusztikus-zenei verseny

II. Országos elektroakusztikus-zenei verseny II. Országos elektroakusztikus-zenei verseny A verseny időpontja: 2012. április 27-29. Rendező: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. Telefon: 06-93-313-321,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája May 30.

Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája May 30. Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája 2011. May 30. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Száztagú Cigányzenekar és a Budapest Klezmer Band vezetõivel, Beke Farkas Nándorral és Jávori

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 2. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK MINDENKORI KORTÁRSAK Mit akart mondani Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben Arany Jánosról? Vagy: mit akart mondani Arany Jánossal Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben? Elmondani

Részletesebben

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 -

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. A pedagógiai program

Részletesebben

SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV

SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV 2016. június-július Az önkormányzat havi programajánlója SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ Siófok,

Részletesebben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben 1 I. BEVEZETÉS 1.A Kovács-módszer meghatározása, célja A Kovács-módszer az egészséges zenész-életmód programja és természettudományos ismeretanyaga, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája,

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

V. ESÉLY A MŰVÉSZETRE TÁNCFESZTIVÁL Pécs, 2013. május 4.

V. ESÉLY A MŰVÉSZETRE TÁNCFESZTIVÁL Pécs, 2013. május 4. Pécs, 2013. május 4. nevezési határidő:2013. április 14!! Kiírás Rendező: Esély a Művészetre- Esély a Sportra Közhasznú Alapítvány Helyszín: Budai- Városkapu Iskola 7629 Pécs, Komlói u. 58. Időpont: 2013.

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató Pszichológia témájú tájékoztató vélemény Megbízó cég: A tájékoztatót kapják: Megbízó Kft. Megbízó Személy Pályázó neve: Életkor: Végzettség: Megpályázott munkakör: Vizsgált Személy 34 év felsőfok Területi

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Zenei műveltséget bővítő műhelymunka-sorozat halmozottan hátrányos helyzetű zenei tehetségek számára című műhelymunka sorozat tematika

Zenei műveltséget bővítő műhelymunka-sorozat halmozottan hátrányos helyzetű zenei tehetségek számára című műhelymunka sorozat tematika Zenei műveltséget bővítő műhelymunka-sorozat halmozottan hátrányos helyzetű zenei tehetségek számára című műhelymunka sorozat tematika Megvalósító: Roma Tehetségsegítő Közhasznú Egyesület (RTKE) NTP-RHTP-15-0056

Részletesebben

A Zongorálom sikere külföldön

A Zongorálom sikere külföldön A Zongorálom sikere külföldön Apagyi Mária három kötetes zongoraiskolájának megjelenése óta (2008) öt év telt el. Miután a kiadvány az általános gyakorlathoz képest zeneműboltokban nem beszerezhető, érdekelt

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle IV. évfolyam, 1. szám 2010. december

Felnőttképzési Szemle IV. évfolyam, 1. szám 2010. december Dobos Ágota FELNŐTTKÉPZÉS AMERIKAI MÓDRA? Kezdjük egy összehasonlító körképpel a felnőttképzésben való részvételről! Érdekes adatokat találunk az USA és Kanada által finanszírozott, 23 országra kiterjedő

Részletesebben

Sena - Sena nem siettet semmit. Megjelent: Népszabadság 2008. október 24. péntek, 01:00 - Módosítás: 2010. július 25.

Sena - Sena nem siettet semmit. Megjelent: Népszabadság 2008. október 24. péntek, 01:00 - Módosítás: 2010. július 25. Dagadu Veronika Sena a budapesti underground élet jellegzetes figurája. Anyja magyar, apja ghánai, Accrában született, ott is nőtt fel - két testvér és jó sok zene társaságában. 2001-ben, tizennyolc évesen

Részletesebben

FOGOM A KEZED Összefogás a Parkinson betegekért. 2009 tavasz

FOGOM A KEZED Összefogás a Parkinson betegekért. 2009 tavasz FOGOM A KEZED 2009 tavasz FOGOM A KEZED KÖSZÖNTÔ A Parkinson-kór a negyedik leggyakoribb szervi idegrendszeri betegség. Európában közel 800 ezer beteg él, évente mintegy 75 ezer új beteget diagnosztizálnak.

Részletesebben

III. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Lakatos Ablakos Dezső emlékére

III. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Lakatos Ablakos Dezső emlékére III. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Lakatos Ablakos Dezső emlékére A verseny időpontja: 2016. március 11-13. Rendező: Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Református Művészeti Középiskola

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

EGÉSZSÉGTURIZMUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG

EGÉSZSÉGTURIZMUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG EGÉSZSÉGTURIZMUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG Egészségturizmus a termék Magyarország világviszonylatban is egyedülállóan gazdag termál- és gyógyvízkinccsel rendelkezik, hiszen az ország területének 80%-a alatt

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Dinkafölde Engelbert, a Rettentő Könyvajánló. Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c

Dinkafölde Engelbert, a Rettentő Könyvajánló. Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c Könyvajánló Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c Műfaja: Ifjúsági regény Írta: Paul Stewart Illusztrálta: Chris Riddel Eredeti címe: Muddle Earth Engelbert the Enormous Fordította: Rakovszky Zsuzsa Kiadta:

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u.7. Telefon: 70 / 202 09 17 e-mail: musicalrehangolva@gmail.com www.musicalkurzus.hu MUSICAL-re hangolva Musical Stúdió KÉPZÉSI TERVE Felnőttképzési

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

SZKC207_07. Egy húron pendülünk?

SZKC207_07. Egy húron pendülünk? SZKC207_07 Egy húron pendülünk? diákmelléklet EGY HÚRON PENDÜLÜNK? 7. évfolyam 39 Diákmelléklet D1 Egy húron pendülünk? Kérdőív Az alábbi kérdőívvel néhány információt gyűjthetsz arról, hogy hogyan vélekednek

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

This is the beginning of a beautiful friendship vagy valami más? A Sziget Fesztivál, mint a jövő fogyasztói társadalmának laboratóriuma

This is the beginning of a beautiful friendship vagy valami más? A Sziget Fesztivál, mint a jövő fogyasztói társadalmának laboratóriuma This is the beginning of a beautiful friendship vagy valami más? A Sziget Fesztivál, mint a jövő fogyasztói társadalmának laboratóriuma 1 Az előadás céljai Nyomon követni, hogy miként települt rá a fogyasztói

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

49. Hét 2009. November 30. Hétfő

49. Hét 2009. November 30. Hétfő Hettii Ellemzéss 49. Hét 2009. November 30. Hétfő SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A pénteki csonka kereskedési napon bekövetkezett esést leszámítva pozitív hetük lehetett volna az amerikai tőzsdéknek.

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól KÖNYV A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól Ha egyszer valaki megírja a magyarországi antikváriumok történetét, minden bizonnyal a legjelentősebbek között fogja tárgyalni a Borda házaspár, Borda Lajos

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára?

Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára? 1. oldal Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára? Nagy Erika, 2013 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben