20/2002. (IV. 10.) HM rendelet. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrol. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/2002. (IV. 10.) HM rendelet. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrol. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Frissítési állapt: /2002. (IV. 10.) HM redelet a Magar Hvédség eges besztásaihz apcslódó maöri övetelméerl A Magar Hvédség hivatáss és szerzdéses állmáú atáia jgállásáról szóló évi XCV. törvé (a tvábbiaba: Hjt.) 287. c) ptjába aptt felhatalmazás alapjá, figelemmel a Hjt. 79. (2) beezdésébe fglaltara, a Magar Hvédség eges besztásaihz apcslódó maöri övetelmée meghatárzásáa részletes szabálaira az alábbiaat redelem el: Általás redelezése 1. A redelet hatála a Hvédelmi Miisztérim, a Hvédelmi Miisztérim hivatalai és háttéritézméei, a Magar Hvédség (a tvábbiaba: MH) atai szervezetei, valamit a miiszter özvetle iráítása és felügelete alá tartzó szervezete hivatáss és szerzdéses atáira, alalmazási öre az által betölthet besztásra, maöröre terjed i. Értelmez redelezése 2. E redelet alalmazásába a) besztás: az MH hivatáss és szerzdéses állmáú atái (a tvábbiaba egütt: állmá) által betöltött maör, amelhez meghatárztt jg- és hatásör, felelsség és ötelezettség, általás vag speciális elmeeteli red, valamit járadóság ötdi; b) maör: a maflamat, tevéeség alapegsége, amel a mamegsztás alapjá elülöül és meghatárzza a betöltjée elvégzed feladatait, az az ellátásáhz szüséges szamai, egészségi, pszichiai, fiziai övetelméeet; c) általás atai maör: vezet szervebe, magasabb egség, egség törzsebe redszeresített az maörö, melehez az általás atai és vezeti ismeretee túl, más szaterületi övetelméredszer ülö ics redelve; d) maörcsalád: a szamacsprt hasló szit maöreie összessége, melehez - a szamai átépzés élül biztsíttt elmeetellel összhagba - a feladat-végrehajtási területee hasló épzettségi övetelmé, tdásszüséglet, felelsségi ör, hatásör, terhelés társítható; e) szaépzettség: általába meghatárztt életpálára, hivatásra, szamára való felészültség. Magába fglalja a szaember az ismereteie, jártasságaia, észségeie, épességeie birtlását, tehát szamai elméleti és garlati felészültségét, amele meghatárztt maör-, besztás ellátásáhz, fglalzás garlásáhz szüségese; f) az MH i Térépe: az MH maöreie szamacsprtéti gjtemée (1. számú mellélet); g) maöri övetelmée: a maör betöltjével szembe támaszttt alalmazási feltétele; h) a atai szlgálatra való egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság (a tvábbiaba egütt: alalmasság): az állmá tagjáa la egészségi állapta (szervi, pszichiai és fiziai adttságai), amel alapjá épes a besztása ellátására, az ezzel apcslats sajáts terhelésehez törté zavartala alalmazdásra és a atai szamai övetelmée teljesítésére; i) Jegzé: az MH redszeresített besztástípsaira vatzó egséges, részletes övetelmée gjtemée; j) Azsító Kód (a tvábbiaba: MAK): a maör azsítására, egidejleg aa betöltéséhez szüséges övetelmée eg részée jelölésére szlgáló, 11 araterbl álló bet-szám összetétel (1. számú mellélet). A maöri övetelmée részletes meghatárzása 3. (1) Az MH redeltetésszer mödése érdeébe létrehztt besztás ellátásáhz apcslódó maöri övetelmée szamai (elméleti, garlati ismerete), egészségi, pszichiai, fiziai övetelmée szerit csprtsítva erüle meghatárzásra, valamit az eges maöröhöz apcslódóa a feladat

2 végrehajtásával járó terhelésebl övetez alalmazási rlátzás is rögzítésre erüle. Az besztásat, amelebe a ülö jgszabál szeriti sérülée csprthz tartzó a mavédelemrl szóló évi XCIII. törvé és a végrehajtására iadtt jgszabál alapjá csa rlátzással vag egáltalá em fglalztatható, az állmátáblába, maöri jegzéebe a MAK ilecedi aratereét T bet jelöli, tvábbá a feti téezt rögzítei ell a Jegzébe. (2) Új maör létrehzása, meglév maörhöz apcslódó övetelmée módsítása, valamit maör megszütetése izárólag maörelemzés végrehajtása tá, az MH i Térép, illetve a Jegzé módsításával egidejleg törtéhet. A maörelemzés végrehajtását, illetve az MH i Térép és a Jegzé módsítására (lap cseréjére) vatzó elterjesztés elészítését - a atai emzetbiztsági szlgálat ivételével - a Hvédelmi Miisztérim Hmáplitiai Fsztála végzi. A atai emzetbiztsági szlgálat a maörelemzést saját hatásörbe végzi. Az új maör redszeresítését megelz maörelemzése i ell terjedie a cázati téez felmérésére is. (3) A maöri övetelmée területeéti alapelveit a 4-11., a maörcsalád szeriti általás övetelméeet a 2. számú mellélet tartalmazza. (4) Az eges besztáshz apcslódó rét feladatat e redelet 3. számú melléleteét iadtt tartalmi övetelmée szerit észített maöri leírásba ell rögzítei. Szamai övetelmée 4. (1) Az MH besztásaiba végzed feladat ellátásáhz szüséges szamai feltétele az alapla, hg az azt betölt személ megfelelje az rszág fegveres védelmére törté felészítése, valamit a redeltetés szeriti alalmazás sajátsságaiból övetez, ülöleges ismeretee, jártasság, észségee és épességee, valamit szamai garlat, tapasztalat alapló övetelméee. (2) A izárólag atai-szamai garlattal megszerezhet épessége miatt, az adtt állmácsprt ezd besztásál magasabb besztás övetelméei eltér szitee, egmásra épülve erüle megállapításra. (3) Az állmáilletées paracs, tvábbá a HM fsztálvezet és csprtfö besztás betöltéséhez a besztás jellegée megfelel - a paracsi, vezeti besztásba, illetve törzsebe szerzett hazai és ülföldi tapasztalat - garlat erül meghatárzásra. (4) Az állmá az tagjaia, ai a haditechiai eszözöet özvetleül üzemelteti vag vezeti, szamai ismereteie szitjét flamatsa fejlesztei és sztáls fzatba srlással redszerese ellerizi ell. A maöröhöz apcslódó végzettségi övetelmée 5. (1) Az MH atai besztásai ellátásáhz a Hjt a és az e redelet 4. -a szamai övetelméeie megfelele fels-, özép-, illetve alapfú islai végzettséggel és szaépesítéssel, tvábbá rét feladatra felészít taflami végzettséggel ell redelezi. (2) A maöröhöz elírt islai végzettség, szaépesítés vag taflami végzettség, hazai és ülföldi atai, redvédelmi, illetleg plgári fels- és özépfú tatási vag egéb itézmébe, islaredszer és az ívüli épzés eretébe szerezhet meg. (3) A Hjt. 79. (1) és (2) beezdésbe fglaltara figelemmel, a 2. számú melléletbe erüle meghatárzásra az a tiszthelettesi maörö, amele feltöltése srá a besztás jellegée megfelel, a szaépzésrl szóló évi LXXVI. törvé 2. -a (1) beezdésée b) ptjába meghatárztt szaépz islába szerzett szaépesítés vag megfelel atai-szamai elépzettség és felészültség megléte eseté a özépislai végzettségtl el lehet teitei. (4) A (3) beezdésbe fglalta em alalmazható a zászlósi redfzatal redszeresített besztás, illetve az állmá ile redfzatt visel tagjai esetébe. (5) Eges speciális besztásál, ahl a redfzati elmeetelt em lehet magasabb islai végzettség, szaépzettség vag szamai taflami végzettség megszerzéséhez öti, az elmeetelhez szüséges felészítése és vizsgá túl, redszeres szamai felészítése is részt ell vei. (6) Az eges redfzatba törté elmeetel feltétele a 2. számú melléletbe szerepl elmeeteli taflam sieres elvégzése. Idegeelv-ismereti övetelmée 6. (1) Az állmá tagjáa az általa bet öltött besztási szithez redszeresített redfzathz a redelet 4. számú melléletébe elírt általás idegeelv-ismeret szittel ell redelezie.

3 (2) Az eges besztástípshz szüséges elvismereti övetelméeet ülö ell meghatárzi és a MAKba ell megjeleítei. (3) Az (1)-(2) beezdésbe fglaltatól eltér, rét (pl. AT besztás, emzetözi szerzdése alapjá egüttmödésre felajáltt er esetébe) idegeelv-ismereti övetelméeet az állmátáblá és maöri jegzée tartalmazzá. (4) Az (1) beezdésbe meghatárztt övetelmée teljesítése alól metesül az állmáa az idegeelv-ismereti övetelmée teljesítésére elírt határid lejártáig 45. életévet betölt tagja. (5) A (4) beezdésbe megfgalmaztt ivétel em alalmazható a (3) beezdésbe szerepl besztásra meghatárztt magasabb övetelmée alalmazásar, a Hjt. 51. (1) beezdésée a) ptja eseté, tvábbá a missziós és ülföldi ellerzési feladatat ellátóra. Az egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság általás övetelméei 7. (1) Az egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság övetelméei a besztás jellegébl övetez, illetve aa ellátásával járó fiziai, pszichiai terhelésetl függe erüle meghatárzásra, meleet a szlgálati visz létesítéser és e redeletbe meghatárztt esetebe ell megállapítai. (2) Katai szlgálatra alalmas, ai szervi, pszichiai és fiziai szemptból megfelele fejlett és életráa, testi-pszichiai alatáa megfelel fiziai és szellemi teljesítméere épes, tvábbá ics la betegsége (órállapta), fgatéssága, amel a atai szlgálat teljesítését izárja, illetve aiél a szlgálat teljesítése srá sem ell számli az alalmazdási épesség tartós vag maradadó megbmlásáa veszélével. (3) Az alalmasság: a) iemelt, ha az állmá tagja la egészségi, pszichiai és fiziai adttságal, illetve tlajdságal is redelezi, amele (haderemi, fegveremi, besztási vag maöri) atai tevéeségbl adódó magasabb terheléssel járó övetelméee is megfelel; b) teljes, ha az állmá tagja a (2) beezdés szeriti övetelméee hiátalal megfelel; c) rlátztt, ha az állmá tagja egészségi állapta a (2) beezdés szeriti övetelméee teljes mértébe em felel meg, de az eltérés em éri el azt a mértéet, amel a atai szlgálatra való alalmasságt izárja. (4) Az állmá rlátztt alalmasságú tagja eges fegveremi besztásat, illetve atai maöröet em láthat el (izáró rlátzás), illetleg metesül eges, a atai szlgálattal egütt járó, em alapvet övetelmée meghatárztt idej teljesítése alól. (5) Az alalmasság megállapítása érdeébe vizsgálatt ell végezi: a) a szlgálati visz létesítését; b) az állmá tagja misítését; c) hazai és ülföldi atai, plgári felstatási itézmébe vag psztgradális talmá fltatására törté beislázást, átépzést; d) ülföldi atai szlgálat teljesítését; e) a hivatáss állmába törté visszavételt és a szlgálati visz gdíjrhatár túli meghsszabbítását; f) állmáilletées paracs (vezet) besztásba iválasztást megelze; g) a atai szlgálatra való épesség egészségi ból törtét átmeeti megszését övete, ha a betegség, baleset öveteztébe maradadó egészségársdás alalt i. Egészségi alalmassági övetelmée 8. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl függe ell megfelelie az egészségi alalmasság övetelméeie. (2) Az eges, ülö jgszabálba meghatárztt betegségcsprthz apcslta megjelölt övetelmée figelembevételével ell a hivatáss és szerzdéses állmába jeletez (a tvábbiaba egütt: jeletez), illetve az állmá tagjáa egészségi alalmasságát elbíráli: a) az A1 rvat szerit a repülgép-, heliptervezett és a Repülrvsi Bizttság elbírálásáa hatásörébe tartzót; b) az A2 (A2a-A2d) rvat szerit a ülföldi szlgálatra jeletezt és az állmá ülföldi szlgálatra tervezett tagjáa a 11. alapjá; c) az A3 rvat szerit az eges fegveremeél (légi mzgéságú, harccsizó, búvár, tzszerész és aatató), valamit a radiatív aagal, iizáló sgárfrrásal, raéta üzemaaggal dlgzó állmáa az alalmasságát besztásba helezés eltt és a szlgálat teljesítése srá;

4 d) az A4 rvat szerit az állmá tagjáa szlgálata teljesítése srá és a hivatáss állmába törté visszavétel, valamit a szlgálati visz gdíjrhatár túli meghsszabbítása eltt (a c) ptba felsrlta ivételével); e) az A5 rvat szerit az állmába vételre jeletezt (a c) ptba felsrlta ivételével); f) az A6 rvat szerit az állmá állmáilletées paracs (vezet) besztásra tervezett, a besztásba helezés eltt és a szlgálat teljesítése srá. (3) A jeletez, illetve az állmá tagja rlátztt alalmasság eseté az F1-F8, illetve K1-K26 ódszámú maöröet em töltheti be. (4) A Magar Hvédség illetées egészségügi szervezete (a tvábbiaba: Szlgálat), egüttmödve a Hvédelmi Miisztérim illetées mavédelmi szervével, flamatsa figelemmel íséri, elemzi és értéeli a személi állmá egészségi állaptát veszéleztet, a mavégzésbl származó fiziai, fizilógiai, pszichés és metális terheléseet, valamit a maörezeti fiziai, émiai, bilógiai, pszichszciális, ergómiai, óri téez hatását. A vizsgálat eredméérl - a jgers határzat eg példááa megüldésével - tájéztatja a maörelemzés végrehajtásáért felels szervet. Ha a Szlgálat által végrehajttt vizsgálat alapjá hztt és jgerre emeledett határzat alapjá feáll eg maör esetébe a betöltésre vatzó rlátzás, aa állmátáblába, maöri jegzébe törté megjelölésével egidejleg a Jegzébe lév, az adtt besztásra vatzó jegzélap cseréjét is végre ell hajtai. (5) Az eges besztás betöltésére tervezette iválasztásar, a maöri alalmasság vizsgálat eretébe figelembe ell vei, hg a sérülée csprthz tartzó alalmatla, vag csa bizs feltételeel alalmasa az egészségársító cázatt jelet, illetve veszéles megterheléseel járó maörülmée özötti szlgálatteljesítésre. Pszichiai alalmassági övetelmée 9. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl függe ell megfelelie a pszichiai alalmasság övetelméeie. (2) Katai szlgálatra pszichiailag alalmas, ai várhatóa hsszú táv megfelel a atai szlgálat által támaszttt szellemi, érzéelési, személiségbeli, értéredi és pálamtivációs övetelméee. (3) Pszichiai övetelmée: a) valamei redfzat, illetve besztás esetébe meg ell feleli a pszichiai alapövetelméee - jelölése Pa; b) a vezet besztásba redelezi ell az átlagt meghaladó, vezetési, szervezési észségeel - jelölése Pv; c) az eges fegveremi maöröbe az alapövetelméee túl az adtt maörre jellemz pszichiai észsége szüségese - jelölése Pm; d) az átlags megterheléstl léegese eltér besztásba speciális pszichiai elvárása ell megfeleli - jelölése P. Fiziai övetelmée 10. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl, a terhelés agságától függe ell megfelelie a fiziai övetelméeie. (2) Az állmá tagja szlgálata ellátása srá legalább miimm edzettségi szitet ell fetartai. A maörö alapjá a övetelmészite az alábbia: a) els övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere alapfú edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T1); b) másdi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere özepes fú edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T2); c) harmadi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere emeltszit edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T3); d) egedi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere fztt szit edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T4). (3) A övetelmészitet a jeleteze a Hjt. 45. szerit ell teljesítei. A ülföldi szlgálatt ellátó alalmassága 11. A Hjt. 2. (32) beezdés a)-j) ptjaiba meghatárztt ülföldi szlgálat teljesítési frmá alalmasság övetelmészitjei az alábbia:

5 a) a ülföldö (mveleti területe) fegveres, béeteremt és béefetartói szlgálatt, vag ülföldö ülöleges megterhelést jelet atai szafeladatat végrehajtó, idrlátzás élül. Egészségi övetelmé: A2a, pszichlógiai övetelmé: P, fiziai övetelmé: T4; b) a ülföldö béeteremt és béefetartói szlgálatt törzsbesztásba és em fegveres szlgálatt saját szamába szlgálatt teljesít, atadiplmácia tevéeséget ellátó, valamit AT besztásba vezéelte idrlátzás élül. Egészségi övetelmé: A2b, pszichlógiai övetelmé: P, fiziai övetelmé: T3; c) az eg évél hsszabb ideig talmá vag tatás miatt ülföldre vezéelte. Egészségi övetelmé: A2c, pszichlógia övetelmé: Pa, fiziai övetelmé: T2; d) az eg évél rövidebb ideig tartó talmá vag tatás miatt ülföldre vezéelte. Egészségi övetelmé: A2d, pszichlógia övetelmé: Pa, fiziai övetelmé: T1. Záró redelezése 12. (1) Ez a redelet a ihirdetését övet 5. ap lép hatálba, ezzel egidejleg a özépislai végzettséghez em ötött tiszthelettesi besztásról szóló 17/1999. (XII. 6.) HM redelet hatálát veszti. (2) Az elmeeteli taflami övetelméeet els alalmmal a szeptember 1-jei ievezéseél ell alalmazi. (3) A hivatáss és szerzdéses állmáa a 4. számú melléletbe meghatárztt idegeelv-ismereti övetelmét december 31-ig ell teljesítei. (4) A 6. (2) beezdés szeriti besztást betölt hivatáss és szerzdéses állmá esetébe a elvi övetelméee való megfelelést a feti idptig la ütemezéssel ell eléri, hg a elvépzésbe való részvétel e veszéleztesse az alapredeltetésbl adódó feladat ellátását. (5) Az 5. (1) beezdésébe meghatárztt felsvezeti taflami épzési övetelméetl el lehet teitei az esetébe: a) ai a Hjt. hatálbalépését megelze legalább 5 évig tábri vag ezredesi redfzattal redszeresített besztásba szlgálta; b) ai a Hjt. hatálbalépéser tábri vag ezredesi redfzattal redszeresített besztásba szlgálta és betöltötté 52. életévüet. (6) A redfzati elmeetelhez apcslódó - magasabb - épzettségi övetelméetl december 31- ig el lehet teitei az esetébe, ai e redelet hatálbalépéser la besztást láta el, melbe a Hjt. hatálbalépése eltt erülte, és amelre az ari állmátáblába, maöri jegzébe em vlt rét végzettségi övetelmé meghatárzva. (7) A Szlgálat december 31-ig a Jegzébe feltütetett valamei maörre vatzóa végrehajtja - a Magar Hvédség feladatával apcslats özegészségügi-járváügi övetelméerl, az ellátásáa, valamit az Állami épegészségügi és Tisztirvsi Szlgálattal való egüttmödésée redjérl szóló 21/2003. (VI. 24.) HM-ESzCsM egüttes redeletbe rögzítette alapjá az egészségársító cázati téeze itett, illetve a védeszöz álladó vag tartós haszálatára ötelezett eges besztás, maörö misítéséhez szüséges vizsgálatat. (8) Az la besztásra, maöröre vatzóa, amele betöltjét ér terhelése megegeze a maöri, szamai, illetve személi higiéés alalmasság rvsi vizsgálatáról és véleméezésérl szóló 33/1998. (VI. 24.) M redelet 8. számú melléletébe evesített az terheléseel, ameleet a sérülée csprthz tartzó em, vag csa az tt rögzített rlátzás betartásával láthata el, tvábbá amelere a Szlgálat által az e redelet hatálbalépését megelze végrehajttt vizsgálat srá a cázati téez feállását megállapíttta, a jaár 1-jét övete iadásra erül állmátáblába, maöri jegzéebe, valamit a Jegzébe - a (7) beezdés szeriti vizsgálat élül - ell a T jelölést alalmazi. 1. számú mellélet a 20/2002. (IV. 10.) HM redelethez A Magar Hvédségbe redszeresített atai maörö térépe Magarázat a maör azsító ód haszálatáhz: A maör azsító ód (MAK) a maörö azsítására és egidejleg az az betöltéséhez szüséges övetelmée eg részée jelölésére szlgál. A MAK 11 araterbl (szám és bet csprtja) áll. emzet- Tartalé Fegveremi Fegveremi Redfzati biztsági Állmá- szamai elvismeret

6 (szaági) (szaági) azsító ellerzés ategória specifiáció azsító alcsprt szitje 2 arater 2 arater 2 arater 1 arater 1 arater 1 arater 2 arater Példál: 1 0 A a 1 4 A Z R A K Az állmátáblába, maöri jegzéebe a tizeeg araterbl álló MAK ülö rvatba szerepel. Az els hat arater és a maör megevezése a besztástípst azsítja. Az tlsó öt arater a besztás betöltéséhez szüséges alapvet övetelméeet jelöli. A maör azsító ód ialaítása: 1. Az els ét arater a fegveremi (szaági) azsító. Jelölése ét szám, példál: 10 (lövész); jeletése: az adtt fegverem (szaág) egésze A harmadi arater a fegveremi (szaági) alcsprt. Jelölése eg agbet, példál: A (általás); jeletése: az adtt fegverem (szaág) eg területe. 1 0 A 3. A egedi arater a maör. Jelölése eg isbet, példál: a (paracs); jeletése: az adtt fegveremi (szaági) alcsprt belül az azs maörö (eze maöröet a redfzati azsítóval, a besztási szite megfelele lehet megülöbözteti*). 1 0 A a * A legjellemzbb besztásat általába az alábbi betel ell jelöli: a mide szit paracs (a rajp.-tól a Hvéd Vezérar föéig), az itézmée, bjetm paracsai, a hivatal vezeti (hivatalvezet, figazgató, igazgató stb.), az adtt szaág legfels szit vezeti (legfbb ügész, fsztálvezet, csprtfö stb.); b az a betvel jelölt paracsi besztás els (általás) helettesei; c a csapat törzsföei, törzsigazgató, illetve az ee megfelel besztás; d a vezet besztású törzstiszte (föö, sztál, alsztál, részlegvezet, illetve az ee megfelel besztás); h a c és a d betvel jelölt vezet besztás helettesei; e a iemelt ftiszt, ftiszt, tiszt, tiszthelettes; f a mérö (iemelt fmérö, fmérö); g az tató, szatató, iépz; i irázó; midehl a legáltalásabb, alapbesztás (pl. ezel, szerel, beszttt lövész stb.); m mszerész vag más fegveremeél: mesterezel (pl. mesterlövész); ilvátartó; tató, szatató, iépz; r ratárs (ratárvezet); s alegség ellátó; t techis; v gép- és harcjármvezet.

7 Amel fegveremél (szaágál) a feti legjellemzbb maörö icsee redszeresítve, ezeet a betet más jellemz maör jelölésére lehet felhaszáli. 4. Az ötödi-hatdi arater a redfzati azsító. Jelölése ét szám, példál: 14 (alezredes); jeletése: az adtt maör besrlási szitjét jelöli. Az eges redfzati azsító ódat az alábbi táblázat tartalmazza: 00 redfzat élüli 10 hadag 01 rvezet 11 fhadag 02 tizedes 12 százads 03 szaaszvezet 13 rag 04 rmester 14 alezredes 05 törzsrmester 15 ezredes 06 ftörzsrmester 16 dadártábr 07 zászlós 17 vezérrag 08 törzszászlós 18 altábrag 09 ftörzszászlós 19 vezérezredes 1 0 A a A hetedi arater az adtt besztáshz szüséges emzetbiztsági ellerzés szitje. Jelölése eg agbet, példál: A ( A típsú ellerzés); jeletése az alábbi táblázat szerit: Z A B C em szüséges ellerzés A típsú ellerzés B típsú ellerzés C típsú ellerzés 1 0 B a 1 4 A 6. A lcadi arater az állmáategóriát azsítja. Jelölése eg agbet, példál: Z (ics specifiáció); jeletése az alábbi táblázat szerit: Z H S M K hivatáss vag szerzdéses atával tölthet be csa hivatáss atával tölthet be (2001. évi XCV. törvé szeriti tábri besztás) CSAK A LEGÉSÉGI BESZTÁSKÁL, azat jelöli, amele szerzdéses legéségi állmába lév atáal tölthet be hadötelezettség bevezetése tá atával tölthet be hadötelezettség bevezetése tá öétes tartaléssal tölthet be öztisztviselvel, özalalmazttal vag atával is betölthet 1 0 A a 1 4 A Z 7. A ilecedi arater tartalé arater, amel a sérülée csprtba tartzó alalmazási rlátzása eseté azt jelöli. Jelölése eg agbet: az R. 12. (8) beezdés szeriti rlátzás eseté T, egéb esetbe R 1 0 A a 1 4 A Z R 8. A tizedi és tizeegedi arater az adtt besztáshz szüséges elvet és a elvismeret szitjét jeleti, mele jelölése: eg állami vag azzal azs elvvizsga eseté ét agbet (pl. A K, azaz agl özépf). A jelölés több elv eseté: eg agbet és eg szám (pl. H 3, azaz agl és bármel más elv, mele midegiére özépfú szitet határz meg).

8 A elvismereti övetelmée ódlását az alábbi táblázat alapjá ell végrehajtai: Kód elv megevezése Kód elvismeret szitje Z ics Z em szüséges A agl A alapf B bármel más (eg) elv K özépf C agl, fracia vag émet F felsf H agl és bármel más elv T tlmács szit K bármel ett vag több elv els másdi tvábbi 1 Alap Alap Alap 2 Közép Alap Alap 3 Közép Közép Alap 4 Fels Közép Alap 5 Fels Közép Közép 6 Fels Fels Alap 7 Fels Fels Közép 8 Fels Fels Fels 9 Tlmács Fels Fels 0 Tlmács Tlmács Fels A példába szerepl besztásra, illetve a betöltjével szembe támaszttt övetelméere vatzó meghatárzás összefglalása a teljes ód alapjá. 1 0 A a 1 4 A Z T A K Lövész (10) általás (A) alegségparacs (a) alezredes (14) redfzattal redszeresítve, azaz eg la zászlóaljparacs besztás, mele betöltje: - Megfelel az A típsú emzetbiztsági ellerzés övetelméeie. (A) - Hivatáss vag szerzdéses állmáú ata. (Z) - A besztás betöltjée iválasztásar figelemmel ell lei a Jegzébe található tiltó, illetve rlátzó (pl. terhes em töltheti be) redelezésere. (T) - Agl elvbl özépfú elvvizsgával ell redelezie. (A K) A maörö térépée tartalma: I. ÁLTALÁS KATAI MKAKÖRÖK II. SZÁRAZFÖLDI HADER III. LÉGIER IV. VEZETÉS, IRÁÍTÁS V. LGISZTIKA VI. EGÉB TÁMGATÁS VII. GÉP- ÉS HARCJÁRMVEZETK VIII. KATAI EMZETBIZTSÁGI SZLGÁLATK IX. KTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS X. KATAI ÜGÉSZSÉG ÉS JGI IGAZGATÁS XI. HMÁ XII. TÁBRI LELKÉSZEK XIII. KATAI IGAZGATÁS XIV. EGÉB BIZTSÍTÁSI ÉS KISZLGÁLÁSI FELADATK ÁLTALÁS KATAI MKAKÖRÖK Összhader általás atai 01 Szárazföldi hader 02

9 Légier 03 Lgisztia 04 Vezél tiszthelettese 06 Külszlgálati ÖSSZHADEREMI ÁLTALÁS KATAI A általás a p., fv., fcsf., figazgató, igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C emzeti épviseleti c törzsfö, törzsigazgató D emzetözi apcslat d fö, irdavezet, itegrációs fö, v., alv., rlg. vez. E ellerzési e iem. fti., fti., ti., tts. F felügeleti, hatósági felügeleti f iemelt fmérö, fmérö, mérö G özgazdasági g taácsadó H hadmveleti h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J beszerzés, berházás j K atasztrófavédelmi L örezetvédelmi 1 eller, iemelt eller M mavédelmi m freveciagazdáldási iépzési P civil-atai egüttmödés p R léletai mveleti r iemelt referes, referes S sajtó s szóviv T tzvédelmi t techis erfrrás-, ölt ségtervez titár V elemz, értéel v váltásparacs X tzltó x vezél tiszthelettes Z z 02 SZÁRAZFÖLDI HADER A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., alv., rig. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö

10 G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J j K L 1 eller, iemelt eller M m iépzési P P R r referes, iemelt referes S s T V váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z t v z 03 LÉGIER A ált alás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C ejters c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F légier felderít f iemelt fmérö, fmérö, mérö G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J légier eletriai hadviselés j K L légügi hatósági 1 eller, iemelt eller M iépzési P R r referes, iemelt referes S T V X x vezél tiszthelettes m p s t v

11 Z z 04 LGISZTIKA A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., irdavezet, alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö G gazdáldási g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J K öltségvetési L 1 eller, iemelt eller M ilvátartó iépzési P R r referes, iemelt referes S T t techis V X x vezél tiszthelettes Z j m p s v z 06 VEZÉL TISZTHELETTESEK A általás a B b C D E F G H I J c d e f g h i j

12 K L 1 M m P p R r S s T t V v X x vezél tiszthelettes Z z 07 KÜLSZLGÁLATI A általás a p., csf., igazgató, atai épvisel B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C védelemplitiai c törzsfö, törzsigazgató, misszióvezet D szárazföldi d fö, v., alv., rlg. vez. E légier e iem. fti., fti., ti., tts. F lgisztiai f G felderít g tató, iépz H híradó h a c és d ptba szerepl helettese I hadmveleti i J jgász j K L ifrmatiai 1 ügezel M m atai biztsági ilvátartó iépzési P civil atai egüttmödés p tatási R rejtjelz r ratárs S személügi s segít T tájéztatási t techis ügviteli titárságvezet, titár V pézügi v egészségügi váltásparacs, ügeletes X Z z gépcsivezet x

13 SZÁRAZFÖLDI HADER Lövész 10 Harccsizó 11 Tüzér 12 Felderít 14 Mszai 15 Vegivédelmi LÖVÉSZ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i harcjárm irázó J K beszttt lövész L 1 eller, iemelt eller M m mesterlövész géppsa irázó P p ézi pct. fegver irázó R S T V v harc- és gépjármvezet X x vezél tiszthelettes Z z iépzed j r s t 11 HARCKCSIZÓ A a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C özepes harccsizó c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts.

14 F G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i irázó J K L 1 eller, iemelt eller M P R S T V v harc- és gépjármvezet X x vezél tiszthelettes Z z iépzed f j m p r s t 12 TÜZÉR A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B vtattt tüzér b az a ptba szerepl helettesei C öjáró taracs c törzsfö D aavet d fö, v., alv., rlg. vez. E srzatvet e iem. fti., fti., ti., tts. F tüzér felderít f G tüzér bemér g tató, szatató, iépz H hagfelderít h a c és d ptba szerepl helettesei I i irázó J j idlgzó K raéta harcigép ezel L látr felderít 1 eller, iemelt eller M P raéta idítóállvá p R r referes, iemelt referes S s T t távmér V v harc- és gépjármvezet m

15 X x vezél tiszthelettes Z z iépzed 14 FELDERÍT A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B mélségi felderít b az a ptba szerepl helettesei C ülöleges mveleti c törzsfö D techiai felderít d fö, v., alv., rlg. vez. E rádióeletriai felderít e iem. fti., fti., ti., tts. F ejters búvár f G hmá g tató, szatató, iépz H eletriai hadviselés h a c és d ptba szerepl helettesei I szárazföldi eletriai hadviselés i harcjárm irázó J j értéel, tájéztató K eletriai ellerz ezel, beszttt felderít L 1 M speciális felderít m mesterlövész ejter hajtgató géppsa irázó P p tlmács egészségügi besztás R r ratárs, ratárvezet, ellátó S ülöleges híradó s ihallgató T t távírász V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed 15 MSZAKI A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B mszai tász b az a ptba szerepl helettesei C mszai felderít c törzsfö D aatató tzszerész d fö, v., alv., rlg. vez. E deszat átel e iem. fti., fti., ti., tts. F útépít f iemelt fmérö, fmérö, mérö G hídépít g tató, szatató, iépz H álcázó h a c és d ptba szerepl helettesei I mszai met i aász, tzszerész, aatelepíthöz

16 beszttta J mszai techiai j felderít, búvár beszttta K állásépít beszttt mszai, hidász, épít, ezel, légs. gépez., álcázó, labrás, gépész L víztisztító 1 villams ácsmhelhez beszttta, világító M mszai zártelepít m földgalhz és földmagéphez beszttta hadihajós hajóra és rcsó-, mcsó- és AVM -hez beszttta búvár deszat átel eszözöhöz beszttta P aag-elészít és feldlgzó p bldózerhez beszttta útprfilzó és úthegerhez beszttta R r referes, iemelt referes S s fedezéásóhz és tróhz beszttta T t techis mszai (út-, talajfúró, dar, vtattt eretfrész) eszözöhöz beszttta V vasútépít v harc- és gépjármvezet X világító x vezél tiszthelettes speciális repültéri arbatartó és helreállító Z z iépzed 16 VEGIVÉDELMI A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B vegi- és sgárfelderít b az a ptba szerepl helettesei C vegi- és sgármetesít c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F elemz és ifrmatiai f G vegi-, leáris-balesetelhárítás g tató, szatató, iépz H vegi-, sfi. és helzetértéelés h a c és d ptba szerepl helettesei I adatgjt, értéel, tájéztató i diszpécser J j K ezel L 1 labrás M m P p értéel R S T r s t

17 V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed LÉGIER Repül 20 Légvédelmi raéta és tüzér 21 Légi vezetés 22 Repül harcbiztsító REPÜL A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B harcászati repülgép b az a ptba szerepl helettesei C felderít repülgép c törzsfö D iépz repülgép d fö, v., alv., rlg. vez. E szállító repülgép e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö G harcihelipter g tató, szatató, iépz H szállító-, tató-met helipter h a c és d ptba szerepl helettesei I iépzhelipter i heliptervezet-lövész J ftárhelipter j légi egészségügi ti., tts. K beszttt L eletriai zavaró helipter l fedélzeti megfigel M m mechais fedélzeti rádiós P p repülgép- (helipter)vezet, fpilóta R S s T t iráító alalmazási V X Z r v x z 21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR

18 A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D özeli, is hatótávú légvédelmi raéta d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F légvédelmi tüzér f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I felderít i irázó J harcálláspt vezetési törzs j K ezel L 1 M m P R S T V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed p r s t 22 LÉGI VEZETÉS A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B légtérgazdáldás b az a ptba szerepl helettesei C légi helzetép elállítás c törzsfö D fegver iráítás d fö, v., alv., rlg. vez. E vadásziráítás e iem. fti., fti., ti., tts. F radar f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i vadásziráító J j egüttmöd K ezel L 1 eller, iemelt eller M m adatfeldlgzó, adatözl repülés ilvátartó P R p r

19 S s értéel T V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed t 23 REPÜL HARCBIZTSÍTÓ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B hdm.-i özpt (vez. pt) b az a ptba szerepl helettesei C légifrgalmi iráító c törzsfö D harctéri iráító d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F repülésbiztsági f G légifrgalmi tájéztató g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J j bevezet iráító K repültéri iráító L 1 repültéri bejelet M m adatfeldlgzó, adatözl özelörzet iráító P R S T V váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed p r s t v VEZETÉS, IRÁÍTÁS Általás híradó 30 Rádióhíradás 31 Rádiórelé híradás 32 Hírözpt 33 Vezetées híradás 34 FTP híradás 35 FRISZ 36

20 Ifrmációvédelmi, ügviteli 37 Vezetési 38 Ifrmatiai ÁLTALÁS HÍRADÓ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D hadmveleti d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F távözlés f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J K L 1 M P R S T t ügeletes V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed j m p r s 31 RÁDIÓHÍRADÁS A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B paracsi rádióállmás b az a ptba szerepl helettesei C p.-i pácéls rádióállmás c törzsfö D özepes teljesítmé rádióállmás d fö, v., alv., rlg. vez. E vev e iem. fti., fti., ti., tts. F is teljesítmé rádióállmás f G ag teljesítmé rádióállmás g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya A PANNONLÍZING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINT (HUF ALAPON KAMATOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÉRVÉNYES A 2002. MÁRCIUS 18-TÓL A VISSZAVONÁSÁIG KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE A Paolízig

Részletesebben

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása Tuzso Zoltá A turm-módszer és alalmazása zámtala szélsérté probléma megoldása, vag egeltleség bzoítása ago gara, már a matemata aalízs eszözere szorítoz, mt például a Jese-, Hölder-féle egeltleség, derválta

Részletesebben

a! "a# $%& $'()&,! -. / a 0!o" "a#,2& 7o8a59a: = D= A > F7 > G7 IC59< A TM JK [\]\^ [ _\ c [ _ph $%+ $*+ a 2007-es új Országos épzési jzé szeriti oduláris szaépzéshez: a teljes szaépesítés es öveteléyoduljaia

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010. júius 11-től ötött Pézügyi Lízigszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011. március 1. apjától,

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 7

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 7 Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 7 1. A kötelező egészségbiztsítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szlgáltatásk térítési díjai. Megnevezés Díj (Ft) Lőfegyvert munkakörükből eredően

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Szabó Mónika Mb. főigazgató MELLÉKLETEK 1. számú: Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

A dokumentáció ára: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ

A dokumentáció ára: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ Információtechnológiai Beszerzési Főosztály 05 Budapest, Hattyú u. 4. Levélcím: 57 Bp., Pf.: 8. Telefon: (6-44-740 Fax: (6-44-727 A doumentáció a: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ A 68/2004. (V. 25. Korm.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Versenykiírás. II. Dél-alföldi Rotary Jótékonysági Futónap Futás barátsággal a segítségért!

Versenykiírás. II. Dél-alföldi Rotary Jótékonysági Futónap Futás barátsággal a segítségért! Versenykiírás II. Dél-alföldi Rtary Jótéknysági Futónap Futás barátsággal a segítségért! A rendezvény célja: A rászrulók irányába nyújttt segítség lehetıségének anyagi megteremtése, valamint futás, mint

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK AZ ARHITEL PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám: ÉMOP-2007-4.1.1.

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje A Kerekegyházi Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete, valamint Fülöpháza Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete Magyarrszág

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere 2010. április 23. napjától, visszavonásig. Általános Szerződési Feltétele

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkrmányzata Schulcz József plgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-3/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1 Készlete - Rendelési tételnagyság számítása -1 A endelési tételnagyság meghatáozása talán a legészletesebben tágyalt édésö a észletgazdálodási szaiodalomban. Enne nagyészt az az oa, hogy mind az egyszee

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Kérelem nyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 09. 08-tól

Kérelem nyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 09. 08-tól Kérelem nymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatálys 2012. 09. 08-tól 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után MATEMATIKA C. évflyam. mdul Srba, egymás utá Készítette: Kvács Kárlyé Matematika C. évflyam. mdul: Srba egymás utá Taári útmutató A mdul célja Időkeret Ajáltt krsztály Mdulkapcslódási ptk Srzat fgalma,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató K.O. Autós- Mtrs Iskla Íráss tájékztató A képző szerv: megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cég rövidített elnevezése: K.O. Autós- Mtrs Iskla

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan MÓDSZERTANI KÖTET a közszlgáltatásk versenyképességi szempntú átvilágítására irányuló kísérleti prjekt megalapzása prjekthez kapcslódóan 2013. 07. 29. Kapcslattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben