20/2002. (IV. 10.) HM rendelet. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrol. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/2002. (IV. 10.) HM rendelet. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrol. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Frissítési állapt: /2002. (IV. 10.) HM redelet a Magar Hvédség eges besztásaihz apcslódó maöri övetelméerl A Magar Hvédség hivatáss és szerzdéses állmáú atáia jgállásáról szóló évi XCV. törvé (a tvábbiaba: Hjt.) 287. c) ptjába aptt felhatalmazás alapjá, figelemmel a Hjt. 79. (2) beezdésébe fglaltara, a Magar Hvédség eges besztásaihz apcslódó maöri övetelmée meghatárzásáa részletes szabálaira az alábbiaat redelem el: Általás redelezése 1. A redelet hatála a Hvédelmi Miisztérim, a Hvédelmi Miisztérim hivatalai és háttéritézméei, a Magar Hvédség (a tvábbiaba: MH) atai szervezetei, valamit a miiszter özvetle iráítása és felügelete alá tartzó szervezete hivatáss és szerzdéses atáira, alalmazási öre az által betölthet besztásra, maöröre terjed i. Értelmez redelezése 2. E redelet alalmazásába a) besztás: az MH hivatáss és szerzdéses állmáú atái (a tvábbiaba egütt: állmá) által betöltött maör, amelhez meghatárztt jg- és hatásör, felelsség és ötelezettség, általás vag speciális elmeeteli red, valamit járadóság ötdi; b) maör: a maflamat, tevéeség alapegsége, amel a mamegsztás alapjá elülöül és meghatárzza a betöltjée elvégzed feladatait, az az ellátásáhz szüséges szamai, egészségi, pszichiai, fiziai övetelméeet; c) általás atai maör: vezet szervebe, magasabb egség, egség törzsebe redszeresített az maörö, melehez az általás atai és vezeti ismeretee túl, más szaterületi övetelméredszer ülö ics redelve; d) maörcsalád: a szamacsprt hasló szit maöreie összessége, melehez - a szamai átépzés élül biztsíttt elmeetellel összhagba - a feladat-végrehajtási területee hasló épzettségi övetelmé, tdásszüséglet, felelsségi ör, hatásör, terhelés társítható; e) szaépzettség: általába meghatárztt életpálára, hivatásra, szamára való felészültség. Magába fglalja a szaember az ismereteie, jártasságaia, észségeie, épességeie birtlását, tehát szamai elméleti és garlati felészültségét, amele meghatárztt maör-, besztás ellátásáhz, fglalzás garlásáhz szüségese; f) az MH i Térépe: az MH maöreie szamacsprtéti gjtemée (1. számú mellélet); g) maöri övetelmée: a maör betöltjével szembe támaszttt alalmazási feltétele; h) a atai szlgálatra való egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság (a tvábbiaba egütt: alalmasság): az állmá tagjáa la egészségi állapta (szervi, pszichiai és fiziai adttságai), amel alapjá épes a besztása ellátására, az ezzel apcslats sajáts terhelésehez törté zavartala alalmazdásra és a atai szamai övetelmée teljesítésére; i) Jegzé: az MH redszeresített besztástípsaira vatzó egséges, részletes övetelmée gjtemée; j) Azsító Kód (a tvábbiaba: MAK): a maör azsítására, egidejleg aa betöltéséhez szüséges övetelmée eg részée jelölésére szlgáló, 11 araterbl álló bet-szám összetétel (1. számú mellélet). A maöri övetelmée részletes meghatárzása 3. (1) Az MH redeltetésszer mödése érdeébe létrehztt besztás ellátásáhz apcslódó maöri övetelmée szamai (elméleti, garlati ismerete), egészségi, pszichiai, fiziai övetelmée szerit csprtsítva erüle meghatárzásra, valamit az eges maöröhöz apcslódóa a feladat

2 végrehajtásával járó terhelésebl övetez alalmazási rlátzás is rögzítésre erüle. Az besztásat, amelebe a ülö jgszabál szeriti sérülée csprthz tartzó a mavédelemrl szóló évi XCIII. törvé és a végrehajtására iadtt jgszabál alapjá csa rlátzással vag egáltalá em fglalztatható, az állmátáblába, maöri jegzéebe a MAK ilecedi aratereét T bet jelöli, tvábbá a feti téezt rögzítei ell a Jegzébe. (2) Új maör létrehzása, meglév maörhöz apcslódó övetelmée módsítása, valamit maör megszütetése izárólag maörelemzés végrehajtása tá, az MH i Térép, illetve a Jegzé módsításával egidejleg törtéhet. A maörelemzés végrehajtását, illetve az MH i Térép és a Jegzé módsítására (lap cseréjére) vatzó elterjesztés elészítését - a atai emzetbiztsági szlgálat ivételével - a Hvédelmi Miisztérim Hmáplitiai Fsztála végzi. A atai emzetbiztsági szlgálat a maörelemzést saját hatásörbe végzi. Az új maör redszeresítését megelz maörelemzése i ell terjedie a cázati téez felmérésére is. (3) A maöri övetelmée területeéti alapelveit a 4-11., a maörcsalád szeriti általás övetelméeet a 2. számú mellélet tartalmazza. (4) Az eges besztáshz apcslódó rét feladatat e redelet 3. számú melléleteét iadtt tartalmi övetelmée szerit észített maöri leírásba ell rögzítei. Szamai övetelmée 4. (1) Az MH besztásaiba végzed feladat ellátásáhz szüséges szamai feltétele az alapla, hg az azt betölt személ megfelelje az rszág fegveres védelmére törté felészítése, valamit a redeltetés szeriti alalmazás sajátsságaiból övetez, ülöleges ismeretee, jártasság, észségee és épességee, valamit szamai garlat, tapasztalat alapló övetelméee. (2) A izárólag atai-szamai garlattal megszerezhet épessége miatt, az adtt állmácsprt ezd besztásál magasabb besztás övetelméei eltér szitee, egmásra épülve erüle megállapításra. (3) Az állmáilletées paracs, tvábbá a HM fsztálvezet és csprtfö besztás betöltéséhez a besztás jellegée megfelel - a paracsi, vezeti besztásba, illetve törzsebe szerzett hazai és ülföldi tapasztalat - garlat erül meghatárzásra. (4) Az állmá az tagjaia, ai a haditechiai eszözöet özvetleül üzemelteti vag vezeti, szamai ismereteie szitjét flamatsa fejlesztei és sztáls fzatba srlással redszerese ellerizi ell. A maöröhöz apcslódó végzettségi övetelmée 5. (1) Az MH atai besztásai ellátásáhz a Hjt a és az e redelet 4. -a szamai övetelméeie megfelele fels-, özép-, illetve alapfú islai végzettséggel és szaépesítéssel, tvábbá rét feladatra felészít taflami végzettséggel ell redelezi. (2) A maöröhöz elírt islai végzettség, szaépesítés vag taflami végzettség, hazai és ülföldi atai, redvédelmi, illetleg plgári fels- és özépfú tatási vag egéb itézmébe, islaredszer és az ívüli épzés eretébe szerezhet meg. (3) A Hjt. 79. (1) és (2) beezdésbe fglaltara figelemmel, a 2. számú melléletbe erüle meghatárzásra az a tiszthelettesi maörö, amele feltöltése srá a besztás jellegée megfelel, a szaépzésrl szóló évi LXXVI. törvé 2. -a (1) beezdésée b) ptjába meghatárztt szaépz islába szerzett szaépesítés vag megfelel atai-szamai elépzettség és felészültség megléte eseté a özépislai végzettségtl el lehet teitei. (4) A (3) beezdésbe fglalta em alalmazható a zászlósi redfzatal redszeresített besztás, illetve az állmá ile redfzatt visel tagjai esetébe. (5) Eges speciális besztásál, ahl a redfzati elmeetelt em lehet magasabb islai végzettség, szaépzettség vag szamai taflami végzettség megszerzéséhez öti, az elmeetelhez szüséges felészítése és vizsgá túl, redszeres szamai felészítése is részt ell vei. (6) Az eges redfzatba törté elmeetel feltétele a 2. számú melléletbe szerepl elmeeteli taflam sieres elvégzése. Idegeelv-ismereti övetelmée 6. (1) Az állmá tagjáa az általa bet öltött besztási szithez redszeresített redfzathz a redelet 4. számú melléletébe elírt általás idegeelv-ismeret szittel ell redelezie.

3 (2) Az eges besztástípshz szüséges elvismereti övetelméeet ülö ell meghatárzi és a MAKba ell megjeleítei. (3) Az (1)-(2) beezdésbe fglaltatól eltér, rét (pl. AT besztás, emzetözi szerzdése alapjá egüttmödésre felajáltt er esetébe) idegeelv-ismereti övetelméeet az állmátáblá és maöri jegzée tartalmazzá. (4) Az (1) beezdésbe meghatárztt övetelmée teljesítése alól metesül az állmáa az idegeelv-ismereti övetelmée teljesítésére elírt határid lejártáig 45. életévet betölt tagja. (5) A (4) beezdésbe megfgalmaztt ivétel em alalmazható a (3) beezdésbe szerepl besztásra meghatárztt magasabb övetelmée alalmazásar, a Hjt. 51. (1) beezdésée a) ptja eseté, tvábbá a missziós és ülföldi ellerzési feladatat ellátóra. Az egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság általás övetelméei 7. (1) Az egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság övetelméei a besztás jellegébl övetez, illetve aa ellátásával járó fiziai, pszichiai terhelésetl függe erüle meghatárzásra, meleet a szlgálati visz létesítéser és e redeletbe meghatárztt esetebe ell megállapítai. (2) Katai szlgálatra alalmas, ai szervi, pszichiai és fiziai szemptból megfelele fejlett és életráa, testi-pszichiai alatáa megfelel fiziai és szellemi teljesítméere épes, tvábbá ics la betegsége (órállapta), fgatéssága, amel a atai szlgálat teljesítését izárja, illetve aiél a szlgálat teljesítése srá sem ell számli az alalmazdási épesség tartós vag maradadó megbmlásáa veszélével. (3) Az alalmasság: a) iemelt, ha az állmá tagja la egészségi, pszichiai és fiziai adttságal, illetve tlajdságal is redelezi, amele (haderemi, fegveremi, besztási vag maöri) atai tevéeségbl adódó magasabb terheléssel járó övetelméee is megfelel; b) teljes, ha az állmá tagja a (2) beezdés szeriti övetelméee hiátalal megfelel; c) rlátztt, ha az állmá tagja egészségi állapta a (2) beezdés szeriti övetelméee teljes mértébe em felel meg, de az eltérés em éri el azt a mértéet, amel a atai szlgálatra való alalmasságt izárja. (4) Az állmá rlátztt alalmasságú tagja eges fegveremi besztásat, illetve atai maöröet em láthat el (izáró rlátzás), illetleg metesül eges, a atai szlgálattal egütt járó, em alapvet övetelmée meghatárztt idej teljesítése alól. (5) Az alalmasság megállapítása érdeébe vizsgálatt ell végezi: a) a szlgálati visz létesítését; b) az állmá tagja misítését; c) hazai és ülföldi atai, plgári felstatási itézmébe vag psztgradális talmá fltatására törté beislázást, átépzést; d) ülföldi atai szlgálat teljesítését; e) a hivatáss állmába törté visszavételt és a szlgálati visz gdíjrhatár túli meghsszabbítását; f) állmáilletées paracs (vezet) besztásba iválasztást megelze; g) a atai szlgálatra való épesség egészségi ból törtét átmeeti megszését övete, ha a betegség, baleset öveteztébe maradadó egészségársdás alalt i. Egészségi alalmassági övetelmée 8. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl függe ell megfelelie az egészségi alalmasság övetelméeie. (2) Az eges, ülö jgszabálba meghatárztt betegségcsprthz apcslta megjelölt övetelmée figelembevételével ell a hivatáss és szerzdéses állmába jeletez (a tvábbiaba egütt: jeletez), illetve az állmá tagjáa egészségi alalmasságát elbíráli: a) az A1 rvat szerit a repülgép-, heliptervezett és a Repülrvsi Bizttság elbírálásáa hatásörébe tartzót; b) az A2 (A2a-A2d) rvat szerit a ülföldi szlgálatra jeletezt és az állmá ülföldi szlgálatra tervezett tagjáa a 11. alapjá; c) az A3 rvat szerit az eges fegveremeél (légi mzgéságú, harccsizó, búvár, tzszerész és aatató), valamit a radiatív aagal, iizáló sgárfrrásal, raéta üzemaaggal dlgzó állmáa az alalmasságát besztásba helezés eltt és a szlgálat teljesítése srá;

4 d) az A4 rvat szerit az állmá tagjáa szlgálata teljesítése srá és a hivatáss állmába törté visszavétel, valamit a szlgálati visz gdíjrhatár túli meghsszabbítása eltt (a c) ptba felsrlta ivételével); e) az A5 rvat szerit az állmába vételre jeletezt (a c) ptba felsrlta ivételével); f) az A6 rvat szerit az állmá állmáilletées paracs (vezet) besztásra tervezett, a besztásba helezés eltt és a szlgálat teljesítése srá. (3) A jeletez, illetve az állmá tagja rlátztt alalmasság eseté az F1-F8, illetve K1-K26 ódszámú maöröet em töltheti be. (4) A Magar Hvédség illetées egészségügi szervezete (a tvábbiaba: Szlgálat), egüttmödve a Hvédelmi Miisztérim illetées mavédelmi szervével, flamatsa figelemmel íséri, elemzi és értéeli a személi állmá egészségi állaptát veszéleztet, a mavégzésbl származó fiziai, fizilógiai, pszichés és metális terheléseet, valamit a maörezeti fiziai, émiai, bilógiai, pszichszciális, ergómiai, óri téez hatását. A vizsgálat eredméérl - a jgers határzat eg példááa megüldésével - tájéztatja a maörelemzés végrehajtásáért felels szervet. Ha a Szlgálat által végrehajttt vizsgálat alapjá hztt és jgerre emeledett határzat alapjá feáll eg maör esetébe a betöltésre vatzó rlátzás, aa állmátáblába, maöri jegzébe törté megjelölésével egidejleg a Jegzébe lév, az adtt besztásra vatzó jegzélap cseréjét is végre ell hajtai. (5) Az eges besztás betöltésére tervezette iválasztásar, a maöri alalmasság vizsgálat eretébe figelembe ell vei, hg a sérülée csprthz tartzó alalmatla, vag csa bizs feltételeel alalmasa az egészségársító cázatt jelet, illetve veszéles megterheléseel járó maörülmée özötti szlgálatteljesítésre. Pszichiai alalmassági övetelmée 9. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl függe ell megfelelie a pszichiai alalmasság övetelméeie. (2) Katai szlgálatra pszichiailag alalmas, ai várhatóa hsszú táv megfelel a atai szlgálat által támaszttt szellemi, érzéelési, személiségbeli, értéredi és pálamtivációs övetelméee. (3) Pszichiai övetelmée: a) valamei redfzat, illetve besztás esetébe meg ell feleli a pszichiai alapövetelméee - jelölése Pa; b) a vezet besztásba redelezi ell az átlagt meghaladó, vezetési, szervezési észségeel - jelölése Pv; c) az eges fegveremi maöröbe az alapövetelméee túl az adtt maörre jellemz pszichiai észsége szüségese - jelölése Pm; d) az átlags megterheléstl léegese eltér besztásba speciális pszichiai elvárása ell megfeleli - jelölése P. Fiziai övetelmée 10. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl, a terhelés agságától függe ell megfelelie a fiziai övetelméeie. (2) Az állmá tagja szlgálata ellátása srá legalább miimm edzettségi szitet ell fetartai. A maörö alapjá a övetelmészite az alábbia: a) els övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere alapfú edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T1); b) másdi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere özepes fú edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T2); c) harmadi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere emeltszit edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T3); d) egedi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere fztt szit edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T4). (3) A övetelmészitet a jeleteze a Hjt. 45. szerit ell teljesítei. A ülföldi szlgálatt ellátó alalmassága 11. A Hjt. 2. (32) beezdés a)-j) ptjaiba meghatárztt ülföldi szlgálat teljesítési frmá alalmasság övetelmészitjei az alábbia:

5 a) a ülföldö (mveleti területe) fegveres, béeteremt és béefetartói szlgálatt, vag ülföldö ülöleges megterhelést jelet atai szafeladatat végrehajtó, idrlátzás élül. Egészségi övetelmé: A2a, pszichlógiai övetelmé: P, fiziai övetelmé: T4; b) a ülföldö béeteremt és béefetartói szlgálatt törzsbesztásba és em fegveres szlgálatt saját szamába szlgálatt teljesít, atadiplmácia tevéeséget ellátó, valamit AT besztásba vezéelte idrlátzás élül. Egészségi övetelmé: A2b, pszichlógiai övetelmé: P, fiziai övetelmé: T3; c) az eg évél hsszabb ideig talmá vag tatás miatt ülföldre vezéelte. Egészségi övetelmé: A2c, pszichlógia övetelmé: Pa, fiziai övetelmé: T2; d) az eg évél rövidebb ideig tartó talmá vag tatás miatt ülföldre vezéelte. Egészségi övetelmé: A2d, pszichlógia övetelmé: Pa, fiziai övetelmé: T1. Záró redelezése 12. (1) Ez a redelet a ihirdetését övet 5. ap lép hatálba, ezzel egidejleg a özépislai végzettséghez em ötött tiszthelettesi besztásról szóló 17/1999. (XII. 6.) HM redelet hatálát veszti. (2) Az elmeeteli taflami övetelméeet els alalmmal a szeptember 1-jei ievezéseél ell alalmazi. (3) A hivatáss és szerzdéses állmáa a 4. számú melléletbe meghatárztt idegeelv-ismereti övetelmét december 31-ig ell teljesítei. (4) A 6. (2) beezdés szeriti besztást betölt hivatáss és szerzdéses állmá esetébe a elvi övetelméee való megfelelést a feti idptig la ütemezéssel ell eléri, hg a elvépzésbe való részvétel e veszéleztesse az alapredeltetésbl adódó feladat ellátását. (5) Az 5. (1) beezdésébe meghatárztt felsvezeti taflami épzési övetelméetl el lehet teitei az esetébe: a) ai a Hjt. hatálbalépését megelze legalább 5 évig tábri vag ezredesi redfzattal redszeresített besztásba szlgálta; b) ai a Hjt. hatálbalépéser tábri vag ezredesi redfzattal redszeresített besztásba szlgálta és betöltötté 52. életévüet. (6) A redfzati elmeetelhez apcslódó - magasabb - épzettségi övetelméetl december 31- ig el lehet teitei az esetébe, ai e redelet hatálbalépéser la besztást láta el, melbe a Hjt. hatálbalépése eltt erülte, és amelre az ari állmátáblába, maöri jegzébe em vlt rét végzettségi övetelmé meghatárzva. (7) A Szlgálat december 31-ig a Jegzébe feltütetett valamei maörre vatzóa végrehajtja - a Magar Hvédség feladatával apcslats özegészségügi-járváügi övetelméerl, az ellátásáa, valamit az Állami épegészségügi és Tisztirvsi Szlgálattal való egüttmödésée redjérl szóló 21/2003. (VI. 24.) HM-ESzCsM egüttes redeletbe rögzítette alapjá az egészségársító cázati téeze itett, illetve a védeszöz álladó vag tartós haszálatára ötelezett eges besztás, maörö misítéséhez szüséges vizsgálatat. (8) Az la besztásra, maöröre vatzóa, amele betöltjét ér terhelése megegeze a maöri, szamai, illetve személi higiéés alalmasság rvsi vizsgálatáról és véleméezésérl szóló 33/1998. (VI. 24.) M redelet 8. számú melléletébe evesített az terheléseel, ameleet a sérülée csprthz tartzó em, vag csa az tt rögzített rlátzás betartásával láthata el, tvábbá amelere a Szlgálat által az e redelet hatálbalépését megelze végrehajttt vizsgálat srá a cázati téez feállását megállapíttta, a jaár 1-jét övete iadásra erül állmátáblába, maöri jegzéebe, valamit a Jegzébe - a (7) beezdés szeriti vizsgálat élül - ell a T jelölést alalmazi. 1. számú mellélet a 20/2002. (IV. 10.) HM redelethez A Magar Hvédségbe redszeresített atai maörö térépe Magarázat a maör azsító ód haszálatáhz: A maör azsító ód (MAK) a maörö azsítására és egidejleg az az betöltéséhez szüséges övetelmée eg részée jelölésére szlgál. A MAK 11 araterbl (szám és bet csprtja) áll. emzet- Tartalé Fegveremi Fegveremi Redfzati biztsági Állmá- szamai elvismeret

6 (szaági) (szaági) azsító ellerzés ategória specifiáció azsító alcsprt szitje 2 arater 2 arater 2 arater 1 arater 1 arater 1 arater 2 arater Példál: 1 0 A a 1 4 A Z R A K Az állmátáblába, maöri jegzéebe a tizeeg araterbl álló MAK ülö rvatba szerepel. Az els hat arater és a maör megevezése a besztástípst azsítja. Az tlsó öt arater a besztás betöltéséhez szüséges alapvet övetelméeet jelöli. A maör azsító ód ialaítása: 1. Az els ét arater a fegveremi (szaági) azsító. Jelölése ét szám, példál: 10 (lövész); jeletése: az adtt fegverem (szaág) egésze A harmadi arater a fegveremi (szaági) alcsprt. Jelölése eg agbet, példál: A (általás); jeletése: az adtt fegverem (szaág) eg területe. 1 0 A 3. A egedi arater a maör. Jelölése eg isbet, példál: a (paracs); jeletése: az adtt fegveremi (szaági) alcsprt belül az azs maörö (eze maöröet a redfzati azsítóval, a besztási szite megfelele lehet megülöbözteti*). 1 0 A a * A legjellemzbb besztásat általába az alábbi betel ell jelöli: a mide szit paracs (a rajp.-tól a Hvéd Vezérar föéig), az itézmée, bjetm paracsai, a hivatal vezeti (hivatalvezet, figazgató, igazgató stb.), az adtt szaág legfels szit vezeti (legfbb ügész, fsztálvezet, csprtfö stb.); b az a betvel jelölt paracsi besztás els (általás) helettesei; c a csapat törzsföei, törzsigazgató, illetve az ee megfelel besztás; d a vezet besztású törzstiszte (föö, sztál, alsztál, részlegvezet, illetve az ee megfelel besztás); h a c és a d betvel jelölt vezet besztás helettesei; e a iemelt ftiszt, ftiszt, tiszt, tiszthelettes; f a mérö (iemelt fmérö, fmérö); g az tató, szatató, iépz; i irázó; midehl a legáltalásabb, alapbesztás (pl. ezel, szerel, beszttt lövész stb.); m mszerész vag más fegveremeél: mesterezel (pl. mesterlövész); ilvátartó; tató, szatató, iépz; r ratárs (ratárvezet); s alegség ellátó; t techis; v gép- és harcjármvezet.

7 Amel fegveremél (szaágál) a feti legjellemzbb maörö icsee redszeresítve, ezeet a betet más jellemz maör jelölésére lehet felhaszáli. 4. Az ötödi-hatdi arater a redfzati azsító. Jelölése ét szám, példál: 14 (alezredes); jeletése: az adtt maör besrlási szitjét jelöli. Az eges redfzati azsító ódat az alábbi táblázat tartalmazza: 00 redfzat élüli 10 hadag 01 rvezet 11 fhadag 02 tizedes 12 százads 03 szaaszvezet 13 rag 04 rmester 14 alezredes 05 törzsrmester 15 ezredes 06 ftörzsrmester 16 dadártábr 07 zászlós 17 vezérrag 08 törzszászlós 18 altábrag 09 ftörzszászlós 19 vezérezredes 1 0 A a A hetedi arater az adtt besztáshz szüséges emzetbiztsági ellerzés szitje. Jelölése eg agbet, példál: A ( A típsú ellerzés); jeletése az alábbi táblázat szerit: Z A B C em szüséges ellerzés A típsú ellerzés B típsú ellerzés C típsú ellerzés 1 0 B a 1 4 A 6. A lcadi arater az állmáategóriát azsítja. Jelölése eg agbet, példál: Z (ics specifiáció); jeletése az alábbi táblázat szerit: Z H S M K hivatáss vag szerzdéses atával tölthet be csa hivatáss atával tölthet be (2001. évi XCV. törvé szeriti tábri besztás) CSAK A LEGÉSÉGI BESZTÁSKÁL, azat jelöli, amele szerzdéses legéségi állmába lév atáal tölthet be hadötelezettség bevezetése tá atával tölthet be hadötelezettség bevezetése tá öétes tartaléssal tölthet be öztisztviselvel, özalalmazttal vag atával is betölthet 1 0 A a 1 4 A Z 7. A ilecedi arater tartalé arater, amel a sérülée csprtba tartzó alalmazási rlátzása eseté azt jelöli. Jelölése eg agbet: az R. 12. (8) beezdés szeriti rlátzás eseté T, egéb esetbe R 1 0 A a 1 4 A Z R 8. A tizedi és tizeegedi arater az adtt besztáshz szüséges elvet és a elvismeret szitjét jeleti, mele jelölése: eg állami vag azzal azs elvvizsga eseté ét agbet (pl. A K, azaz agl özépf). A jelölés több elv eseté: eg agbet és eg szám (pl. H 3, azaz agl és bármel más elv, mele midegiére özépfú szitet határz meg).

8 A elvismereti övetelmée ódlását az alábbi táblázat alapjá ell végrehajtai: Kód elv megevezése Kód elvismeret szitje Z ics Z em szüséges A agl A alapf B bármel más (eg) elv K özépf C agl, fracia vag émet F felsf H agl és bármel más elv T tlmács szit K bármel ett vag több elv els másdi tvábbi 1 Alap Alap Alap 2 Közép Alap Alap 3 Közép Közép Alap 4 Fels Közép Alap 5 Fels Közép Közép 6 Fels Fels Alap 7 Fels Fels Közép 8 Fels Fels Fels 9 Tlmács Fels Fels 0 Tlmács Tlmács Fels A példába szerepl besztásra, illetve a betöltjével szembe támaszttt övetelméere vatzó meghatárzás összefglalása a teljes ód alapjá. 1 0 A a 1 4 A Z T A K Lövész (10) általás (A) alegségparacs (a) alezredes (14) redfzattal redszeresítve, azaz eg la zászlóaljparacs besztás, mele betöltje: - Megfelel az A típsú emzetbiztsági ellerzés övetelméeie. (A) - Hivatáss vag szerzdéses állmáú ata. (Z) - A besztás betöltjée iválasztásar figelemmel ell lei a Jegzébe található tiltó, illetve rlátzó (pl. terhes em töltheti be) redelezésere. (T) - Agl elvbl özépfú elvvizsgával ell redelezie. (A K) A maörö térépée tartalma: I. ÁLTALÁS KATAI MKAKÖRÖK II. SZÁRAZFÖLDI HADER III. LÉGIER IV. VEZETÉS, IRÁÍTÁS V. LGISZTIKA VI. EGÉB TÁMGATÁS VII. GÉP- ÉS HARCJÁRMVEZETK VIII. KATAI EMZETBIZTSÁGI SZLGÁLATK IX. KTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS X. KATAI ÜGÉSZSÉG ÉS JGI IGAZGATÁS XI. HMÁ XII. TÁBRI LELKÉSZEK XIII. KATAI IGAZGATÁS XIV. EGÉB BIZTSÍTÁSI ÉS KISZLGÁLÁSI FELADATK ÁLTALÁS KATAI MKAKÖRÖK Összhader általás atai 01 Szárazföldi hader 02

9 Légier 03 Lgisztia 04 Vezél tiszthelettese 06 Külszlgálati ÖSSZHADEREMI ÁLTALÁS KATAI A általás a p., fv., fcsf., figazgató, igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C emzeti épviseleti c törzsfö, törzsigazgató D emzetözi apcslat d fö, irdavezet, itegrációs fö, v., alv., rlg. vez. E ellerzési e iem. fti., fti., ti., tts. F felügeleti, hatósági felügeleti f iemelt fmérö, fmérö, mérö G özgazdasági g taácsadó H hadmveleti h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J beszerzés, berházás j K atasztrófavédelmi L örezetvédelmi 1 eller, iemelt eller M mavédelmi m freveciagazdáldási iépzési P civil-atai egüttmödés p R léletai mveleti r iemelt referes, referes S sajtó s szóviv T tzvédelmi t techis erfrrás-, ölt ségtervez titár V elemz, értéel v váltásparacs X tzltó x vezél tiszthelettes Z z 02 SZÁRAZFÖLDI HADER A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., alv., rig. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö

10 G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J j K L 1 eller, iemelt eller M m iépzési P P R r referes, iemelt referes S s T V váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z t v z 03 LÉGIER A ált alás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C ejters c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F légier felderít f iemelt fmérö, fmérö, mérö G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J légier eletriai hadviselés j K L légügi hatósági 1 eller, iemelt eller M iépzési P R r referes, iemelt referes S T V X x vezél tiszthelettes m p s t v

11 Z z 04 LGISZTIKA A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., irdavezet, alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö G gazdáldási g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J K öltségvetési L 1 eller, iemelt eller M ilvátartó iépzési P R r referes, iemelt referes S T t techis V X x vezél tiszthelettes Z j m p s v z 06 VEZÉL TISZTHELETTESEK A általás a B b C D E F G H I J c d e f g h i j

12 K L 1 M m P p R r S s T t V v X x vezél tiszthelettes Z z 07 KÜLSZLGÁLATI A általás a p., csf., igazgató, atai épvisel B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C védelemplitiai c törzsfö, törzsigazgató, misszióvezet D szárazföldi d fö, v., alv., rlg. vez. E légier e iem. fti., fti., ti., tts. F lgisztiai f G felderít g tató, iépz H híradó h a c és d ptba szerepl helettese I hadmveleti i J jgász j K L ifrmatiai 1 ügezel M m atai biztsági ilvátartó iépzési P civil atai egüttmödés p tatási R rejtjelz r ratárs S személügi s segít T tájéztatási t techis ügviteli titárságvezet, titár V pézügi v egészségügi váltásparacs, ügeletes X Z z gépcsivezet x

13 SZÁRAZFÖLDI HADER Lövész 10 Harccsizó 11 Tüzér 12 Felderít 14 Mszai 15 Vegivédelmi LÖVÉSZ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i harcjárm irázó J K beszttt lövész L 1 eller, iemelt eller M m mesterlövész géppsa irázó P p ézi pct. fegver irázó R S T V v harc- és gépjármvezet X x vezél tiszthelettes Z z iépzed j r s t 11 HARCKCSIZÓ A a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C özepes harccsizó c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts.

14 F G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i irázó J K L 1 eller, iemelt eller M P R S T V v harc- és gépjármvezet X x vezél tiszthelettes Z z iépzed f j m p r s t 12 TÜZÉR A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B vtattt tüzér b az a ptba szerepl helettesei C öjáró taracs c törzsfö D aavet d fö, v., alv., rlg. vez. E srzatvet e iem. fti., fti., ti., tts. F tüzér felderít f G tüzér bemér g tató, szatató, iépz H hagfelderít h a c és d ptba szerepl helettesei I i irázó J j idlgzó K raéta harcigép ezel L látr felderít 1 eller, iemelt eller M P raéta idítóállvá p R r referes, iemelt referes S s T t távmér V v harc- és gépjármvezet m

15 X x vezél tiszthelettes Z z iépzed 14 FELDERÍT A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B mélségi felderít b az a ptba szerepl helettesei C ülöleges mveleti c törzsfö D techiai felderít d fö, v., alv., rlg. vez. E rádióeletriai felderít e iem. fti., fti., ti., tts. F ejters búvár f G hmá g tató, szatató, iépz H eletriai hadviselés h a c és d ptba szerepl helettesei I szárazföldi eletriai hadviselés i harcjárm irázó J j értéel, tájéztató K eletriai ellerz ezel, beszttt felderít L 1 M speciális felderít m mesterlövész ejter hajtgató géppsa irázó P p tlmács egészségügi besztás R r ratárs, ratárvezet, ellátó S ülöleges híradó s ihallgató T t távírász V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed 15 MSZAKI A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B mszai tász b az a ptba szerepl helettesei C mszai felderít c törzsfö D aatató tzszerész d fö, v., alv., rlg. vez. E deszat átel e iem. fti., fti., ti., tts. F útépít f iemelt fmérö, fmérö, mérö G hídépít g tató, szatató, iépz H álcázó h a c és d ptba szerepl helettesei I mszai met i aász, tzszerész, aatelepíthöz

16 beszttta J mszai techiai j felderít, búvár beszttta K állásépít beszttt mszai, hidász, épít, ezel, légs. gépez., álcázó, labrás, gépész L víztisztító 1 villams ácsmhelhez beszttta, világító M mszai zártelepít m földgalhz és földmagéphez beszttta hadihajós hajóra és rcsó-, mcsó- és AVM -hez beszttta búvár deszat átel eszözöhöz beszttta P aag-elészít és feldlgzó p bldózerhez beszttta útprfilzó és úthegerhez beszttta R r referes, iemelt referes S s fedezéásóhz és tróhz beszttta T t techis mszai (út-, talajfúró, dar, vtattt eretfrész) eszözöhöz beszttta V vasútépít v harc- és gépjármvezet X világító x vezél tiszthelettes speciális repültéri arbatartó és helreállító Z z iépzed 16 VEGIVÉDELMI A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B vegi- és sgárfelderít b az a ptba szerepl helettesei C vegi- és sgármetesít c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F elemz és ifrmatiai f G vegi-, leáris-balesetelhárítás g tató, szatató, iépz H vegi-, sfi. és helzetértéelés h a c és d ptba szerepl helettesei I adatgjt, értéel, tájéztató i diszpécser J j K ezel L 1 labrás M m P p értéel R S T r s t

17 V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed LÉGIER Repül 20 Légvédelmi raéta és tüzér 21 Légi vezetés 22 Repül harcbiztsító REPÜL A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B harcászati repülgép b az a ptba szerepl helettesei C felderít repülgép c törzsfö D iépz repülgép d fö, v., alv., rlg. vez. E szállító repülgép e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö G harcihelipter g tató, szatató, iépz H szállító-, tató-met helipter h a c és d ptba szerepl helettesei I iépzhelipter i heliptervezet-lövész J ftárhelipter j légi egészségügi ti., tts. K beszttt L eletriai zavaró helipter l fedélzeti megfigel M m mechais fedélzeti rádiós P p repülgép- (helipter)vezet, fpilóta R S s T t iráító alalmazási V X Z r v x z 21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR

18 A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D özeli, is hatótávú légvédelmi raéta d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F légvédelmi tüzér f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I felderít i irázó J harcálláspt vezetési törzs j K ezel L 1 M m P R S T V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed p r s t 22 LÉGI VEZETÉS A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B légtérgazdáldás b az a ptba szerepl helettesei C légi helzetép elállítás c törzsfö D fegver iráítás d fö, v., alv., rlg. vez. E vadásziráítás e iem. fti., fti., ti., tts. F radar f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i vadásziráító J j egüttmöd K ezel L 1 eller, iemelt eller M m adatfeldlgzó, adatözl repülés ilvátartó P R p r

19 S s értéel T V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed t 23 REPÜL HARCBIZTSÍTÓ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B hdm.-i özpt (vez. pt) b az a ptba szerepl helettesei C légifrgalmi iráító c törzsfö D harctéri iráító d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F repülésbiztsági f G légifrgalmi tájéztató g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J j bevezet iráító K repültéri iráító L 1 repültéri bejelet M m adatfeldlgzó, adatözl özelörzet iráító P R S T V váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed p r s t v VEZETÉS, IRÁÍTÁS Általás híradó 30 Rádióhíradás 31 Rádiórelé híradás 32 Hírözpt 33 Vezetées híradás 34 FTP híradás 35 FRISZ 36

20 Ifrmációvédelmi, ügviteli 37 Vezetési 38 Ifrmatiai ÁLTALÁS HÍRADÓ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D hadmveleti d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F távözlés f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J K L 1 M P R S T t ügeletes V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed j m p r s 31 RÁDIÓHÍRADÁS A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B paracsi rádióállmás b az a ptba szerepl helettesei C p.-i pácéls rádióállmás c törzsfö D özepes teljesítmé rádióállmás d fö, v., alv., rlg. vez. E vev e iem. fti., fti., ti., tts. F is teljesítmé rádióállmás f G ag teljesítmé rádióállmás g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben.

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben. A kerékpárzás létesítményei és azk használatáhz kapcslódó ismeretek Hegyeshalm községben. A közúti közlekedés biztnsága és zavartalansága fnts társadalmi érdek. A biztnságs és zavartalan közlekedés alapvető

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az AM kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az AM kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az AM kategóriás járművezető-képző tanflyamk számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (tvábbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Krm.

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11 Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember, november) Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Orosz Zoltán vezérőrnagy

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A természetes számok halmaza (N)

A természetes számok halmaza (N) A természetes számo halmaza (N) A természetes számoat étféleéppe vezethetjü be: ) A Peao-féle axiómaredszerrel ) Evivalecia osztályo segítségével ) A természetes számo axiomatius értelmezése. A Peao-axiómá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben