263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról"

Átírás

1 MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. (3) bekezdése a) pontjának 7. alpontjában, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény 18. -ának (6) bekezdésében, a légiközlekedésrıl szóló évi XCVII. törvény 73/A. -ának a) pontjában, a víziközlekedésrıl szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. -a (1) bekezdésének a) pontjában, a vasúti közlekedésrıl szóló évi CLXXXIII. törvény 88. -a (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. -ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása 1. (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közlekedésért felelıs miniszter irányítása alatt mőködı központi hivatal. (2) A Hatóság önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. (3) 1 A Hatóság a Közlekedési Fıfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fıvárosi) közlekedési felügyeletek, a Polgári Légiközlekedési Hatóság és a katonai légügyi hatósági feladatok tekintetében a HM Katonai Légügyi Hivatal jogutódja. 2. (1) A Hatóság székhelye: Budapest. (2) A Hatóság élén az elnök áll. (3) A Hatóság központi szerve a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal). A Hatóság elnöke közvetlenül vezeti a Központi Hivatalt. (4) 2 A Hatóság jogi személyiséggel nem rendelkezı területi szervei a regionális igazgatóságok, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság és a Légiközlekedési Igazgatóság. A regionális igazgatóságok székhelyét az 1. melléklet határozza meg. A Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a Légiközlekedési Igazgatóság és a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság székhelye Budapest. (5) 3 Az elnök ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik munkáltatói jogkört gyakorol a Központi Hivatal alkalmazottai felett, valamint kinevezi, felmenti a Hatóság területi szerveinek alkalmazottait és a vezetıi kinevezéssel, megbízással rendelkezı köztisztviselık felett fegyelmi jogkört gyakorol. (6) 4 A Hatóság területi szervének vezetıje az igazgató, aki a kinevezés, a felmentés és a vezetıi kinevezéssel, megbízással rendelkezı köztisztviselık feletti fegyelmi jogkör kivételével gyakorolja a munkáltatói jogkört a Hatóság területi szervének alkalmazottai felett. (7) 5 Az elnök és a Központi Hivatal más köztisztviselıje a Hatóság területi szervével közszolgálati jogviszonyban álló, kiadmányozási jogkörrel rendelkezı személyt a közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja. A Hatóság eljárása 3. (1) 6 A Központi Hivatal, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság és a Légiközlekedési Igazgatóság a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el. A regionális igazgatóságok illetékességét a hajózási hatósági ügyek kivételével az 1. melléklet határozza meg. (2) 7 A Hatóság területi szervei által hatáskörükbe tartozó ügyekben hozott döntés elleni fellebbezést másodfokon a Központi Hivatal bírálja el. A Hatóság szervezete A közlekedési hatóság kijelölése 1 Az 1. (3) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 2 A 2. (4) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 3 A 2. (5) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 4 A 2. (6) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 5 A 2. (7) bekezdését a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése iktatta be. 6 A 3. (1) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. -ával megállapított szöveg. 7 A 3. (2) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. -ával megállapított szöveg.

2 4. (1) 8 Közlekedési hatóságként a Kormány a Hatóságot, a Kkt ának (9) bekezdésében foglalt feladat tekintetében a települési önkormányzat a fıvárosban a kerületi önkormányzat jegyzıjét jelöli ki. (2) 9 Közlekedési hatósági ügyekben a (3) (6) bekezdésben foglalt kivételekkel, valamint kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában elsı fokon a területileg illetékes regionális igazgatóság, másodfokon a Központi Hivatal jár el. (3) Amennyiben külön jogszabály rendelkezése értelmében közlekedési hatósági ügyekben elsı fokon a jegyzı, a fıvárosban a fıjegyzı jár el, másodfokú hatóságként a területileg illetékes regionális igazgatóság jár el. (4) 10 A Kiemelt Ügyek Igazgatóságának hatáskörébe tartozik a) a gyorsforgalmi út építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény szerinti elızetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálati eljárásokhoz a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény 9. -ának (2) bekezdése szerint szükséges szakvélemény elkészítése, b) 11 az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelıhelyek közlekedési építményei, továbbá a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak, valamint az alagutak építésének, korszerősítésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek tekintetében a Kkt ának (3) bekezdésében, a 34. -ának (2) bekezdésében, továbbá a 36. -ának (2) bekezdésében meghatározott ügyek, c) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény 13. -ának (1) (2) bekezdései szerinti engedélyek kiadása, d) 12 közúti jármővek típusbizonyítványainak, általános forgalomba helyezési, illetve sorozat forgalomba helyezési és átalakítási engedélyének, továbbá az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott jármővek elızetes összeépítési engedélyének kiadása, e) 13 közúti jármő sorozatszerő átalakítását végzı gépjármőfenntartó szervezet feljogosítása az átalakítással érintett szerkezeti elemek átvizsgálására, f) 14 közúti jármőalkatrészek, jármőtartozékok és jármőtulajdonságok jóváhagyásával, egyes pótalkatrészek és tartozékok minısítı vizsgálatával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, g) 15 a túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó jármővek forgalomba helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezése, h) 16 külön jogszabályban meghatározott eltérés engedélyezése rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépjármőben csak külsı erıvel mőködı kormányberendezés esetében, i) 17 vasúti átjáró létesítésének, áthelyezésének és megszüntetésének engedélyezése az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével normál nyomtávú országos közforgalmú vasútvonalnak úttal történı keresztezése, illetve bármely egyéb vasútvonal és országos közút keresztezése esetén. (5) A Magyar Köztársaság tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatokat a) 18 a menetíró készülék (a továbbiakban: tachográf), az adatrögzítı lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása tekintetében a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, b) a tachográf-kártyák kibocsátása tekintetében a regionális igazgatóságok, illetıleg a Központi Hivatal, c) a tachográfok beépítését, javítását és felülvizsgálatát (illesztését) végzı szervezetekre, továbbá a tachográffal felszerelt gépjármő üzemeltetıjére és vezetıjére vonatkozó ellenırzés, nyilvántartásba vétel és adatkezelés tekintetében a regionális igazgatóságok, továbbá d) a tachográf-kártya nyilvántartás központi adatkezelési és nemzetközi adatcsere feladatait a Központi Hivatal látja el. (6) 19 A kísérleti jármő, pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes gépjármőben csak külsı erıvel mőködı kormányberendezés esetében a külön jogszabályban meghatározott eltérést a Központi Hivatal engedélyezi. (7) 20 Ha a regionális igazgatóság hatáskörébe tartozó út esetében a tervezett építmény több regionális igazgatóság illetékességi területét érinti, azon regionális igazgatóság jár el az építmény egészére vonatkozóan, amelynek területén a hosszabb útszakasz van, ha pedig azok egyenlı hosszúságúak, azon regionális igazgatóság jár el, amelyhez a kérelmet korábban benyújtották. (8) 21 A Kormány a regisztrációs adóról szóló évi CX. 8 A 4. (1) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésének a) pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 9 A 4. (2) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. -ával megállapított szöveg. 10 A 4. (4) bekezdésének bevezetı szövegrésze a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. 11 A 4. (4) bekezdésének b) pontja a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésével megállapított, valamint a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. 12 A 4. (4) bekezdésének d) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 13 A 4. (4) bekezdésének e) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 14 A 4. (4) bekezdésének f) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 15 A 4. (4) bekezdésének g) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 16 A 4. (4) bekezdésének h) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 17 A 4. (4) bekezdésének i) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 18 A 4. (5) bekezdésének a) pontja a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének a) pontja, a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. 19 A 4. (6) bekezdését a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése iktatta be. 20 A 4. (7) bekezdését a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése iktatta be. 21 A 4. (8) bekezdését a 62/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 1.

3 korábban benyújtották. (8) 21 A Kormány a regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény 10/C. -ában meghatározott szakhatóságként a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságát jelöli ki. (9) 22 A Kormány a közlekedési igazgatási hatóságnak az erre a célra rendszeresített, zárt közúti halottszállító jármő forgalmi engedélyének a kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárásában a jármő rakodóterében szállítható halottak forgalmi engedélybe bejegyezhetı számának meghatározása kérdésében elsı fokú eljárásban a területileg illetékes regionális igazgatóságot, másodfokú eljárásban a Központi Hivatalt (10) 23 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a közlekedési hatóság jár el a következı szolgáltatási tevékenységek tekintetében: a) a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése, az e képzésekkel összefüggı iskolavezetıi, szakoktatói és vizsgabiztosi tevékenység, b) a Kkt. 16/A. -a szerinti szakértıi tevékenység, c) a Kkt. 24. (3) bekezdése szerinti kijelölt vizsgáló állomás tevékenysége, d) a Kkt. 24. (4) bekezdése szerinti mőszaki vizsgabiztosi tevékenység, e) a Kkt. 28. (2) bekezdése szerinti kijelölt szervezet tevékenysége, f) a gépjármőfenntartói tevékenység, valamint g) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység. A légiközlekedési hatóság kijelölése 5. (1) Légiközlekedési hatóságként a Kormány a Hatóságot jelöli ki. (2) 24 A légiközlekedési hatóság hatáskörébe utalt ügyekben elsı fokon a Légiközlekedési Igazgatóság országos illetékességgel, másodfokon a Központi Hivatal jár el. (3) 25 A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként ha kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik a légiközlekedési hatóság jár el a következı szolgáltatási tevékenységek tekintetében: a) a légiutas-kísérık szakirányú földi kiképzése, b) a légijármő bérbeadása, c) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint 21 A 4. (8) bekezdését a 62/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 1. -a iktatta be. 22 A 4. (9) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 23 A 4. (10) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 24 Az 5. (2) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármő, annak részei, berendezései és alkatrészei, valamint a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz karbantartása, javítása, d) az Lt. 20/A. -a szerinti szakértıi tevékenység, valamint e) a c) pont szerinti tevékenységet folytatók képzése. (4) 26 A légiközlekedési hatóság hatásköre kiterjed a Magyar Köztársaság területén a) a polgári légiközlekedési és légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységre, b) a polgári légijármővekre, c) az állami repülések célját szolgáló repülıterek és a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek kivételével minden repülıtérre és leszállóhelyre, valamint d) a légiközlekedés földi létesítményeire és a kizárólag katonai repülések céljára szolgálók kivételével a léginavigációs földi berendezésekre. (5) 27 A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következık: 1. a lajstromozásra kötelezett légijármővek állami lajstromozása, a Magyar Köztársaság Állami Légijármő Lajstromának (a továbbiakban: lajstrom) vezetése, 2. az engedélyhez kötött légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggı tevékenység engedélyezésével összefüggı eljárások lefolytatása és e tevékenységek folytatásának ellenırzése, 3. a légijármővek típusalkalmassági vizsgálata és bizonyítványainak kiadása, 4. a lajstromozásra kötelezett légijármővek egyedi légialkalmasságának vizsgálata és ellenırzése, valamint a légialkalmassági bizonyítvány kiadása és idıbeli hatályának meghosszabbítása, 5. az állami repülések célját szolgáló repülıtér és a közös felhasználású katonai és polgári repülıtér kivételével a repülıtér létesítésére, fenntartására és megváltoztatására szóló engedély kiadása, 6. a repülıterek állapotának és üzemben tartásának vizsgálata és ellenırzése, valamint a repülıtér üzemben tartási engedélyének kiadása és idıbeli hatályának meghosszabbítása, a repülıtérrendek jóváhagyása, 7. a légiközlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések létesítésének, megváltoztatásának és üzemben tartásának, valamint megszüntetésének engedélyezése, állapotának és üzemben tartásának vizsgálata, 8. a légiközlekedési akadállyal kapcsolatos légiközlekedési hatósági eljárásnak a rendészetért felelıs miniszter által vezetett minisztérium és a honvédelemért felelıs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szerveivel egyetértésben való 25 Az 5. (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 26 Az 5. (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 27 Az 5. (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1)

4 vezetett minisztérium és a honvédelemért felelıs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szerveivel egyetértésben való lefolytatása, 9. a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú kiképzéséhez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása, 10. a szakszolgálati engedély kiadásához, meghosszabbításához elıírt repülı-egészségügyi alkalmasság hatósági minısítése, 11. a légiközlekedési balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, 12. légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próbavagy mőszaki célú repülés engedélyezése, 13. a légiközlekedési építmények építésfelügyeletének ellátása, 14. a menetjegyek kiállításának engedélyezése a légitársaság részére, 15. a légitársaság üzletszabályzatának és módosításának jóváhagyása, 16. a légitársaság üzletszabályzatában foglalt rendelkezések teljesítésének ellenırzése, 17. a repülıtéri és útvonal navigációs berendezések hatósági mérésének (kalibrálás) hatósági ellenırzése, hitelesítése, 18. fedélzeti és földi rádiótávközlı berendezés üzemben tartási engedélyének kiadása, 19. a légijármővek zajbizonyítványának kiadása, repülıterek zajgátló védıövezetének kijelölése, 20. légijármőbıl történı tárgy kidobásának, szórásának engedélyezése, 21. egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkezı légijármő egyszeri átrepülésének engedélyezése, 22. látványosság célját szolgáló repülések és egyéb különleges repülések engedélyezése, 23. légijármő üzemben tartási feltételeinek vizsgálata, ellenırzése, valamint a légijármő üzemben tartási engedély kiadása, idıbeli hatályának meghosszabbítása, 24. a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelızésével, felszámolásával kapcsolatos hatósági intézkedések megtétele, a repülıtéri és légitársasági védelmi tervek jóváhagyása, 25. az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( keretrendelet ) 4. cikke rendelkezésének megfelelıen kijelölt nemzeti felügyeleti hatóságként gondoskodik az e cikkben meghatározott tevékenység ellátása érdekében hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról, 26. a Nemzeti Hírközlési Hatósággal, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatósággal együttmőködve nemzeti és nemzetközi frekvenciaegyeztetést végez a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi célú földi rádióberendezések üzembe helyezési eljárásának keretében, 27. a légijármővek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezı és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, szeptember 24-i /2003/EK bizottsági rendelet melléklete 21.B.25 pontja (a) alpontjának megfelelıen kijelölt illetékes hatóságként gondoskodik az A. szakasz F., G., H. és I. alrészében meghatározott feladatok végrehajtásáról, 28. a légi jármővek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggı feladatokban részt vevı szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2042/2003/EK rendelet) I. melléklet M.B.102 pontja a) alpontjának, II. melléklet 145.B.10 pontja 1. alpontjának, III. melléklet 66.B.10. pontja a) alpontjának, valamint IV. melléklet 147.B.10 pontja a) alpontjának megfelelıen kijelölt illetékes hatóságként gondoskodik az e pontokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, 29. gondoskodik az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel kötött megállapodás alapján a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásáról, 30. jóváhagyja a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi célból leszálló, illetve onnan induló, menetrend szerinti nemzetközi repülést végrehajtó légitársaság menetrendjét, 31. lefolytatja a kihasználatlan légiközlekedési joggal üzemeltethetı légiútvonalra szóló felhatalmazással kapcsolatos eljárást, 32. illetékes hatóságként gondoskodik a harmadik országok közösségi repülıtereket használó légijármőveinek biztonságáról szóló, április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott hatósági feladatok és a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtásáról, 33. a légitársaság üzletszabályzatának jóváhagyása és teljesítésének ellenırzése, a repülıterek ellenırzése, a repülıtér üzemben tartási engedélyének kiadása és idıbeli hatályának meghosszabbítása, valamint a repülıtérrendek jóváhagyása során feladatkörében gondoskodik a légijármőveken utazó fogyatékkal élı, illetve csökkent mozgásképességő személyek jogairól szóló, július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról. (6) 28 Az (5) bekezdés 8. pontjában megjelölt légiközlekedési akadálynak minısül minden olyan, a környezetébıl kiemelkedı természeti objektum, építmény vagy mozgó tárgy, amely a légiközlekedés számára veszélyt jelenthet, ezért nyilvántartása és jelzéssel való ellátása indokolt. (7) 29 A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység elsı alkalommal történı engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás esetén az ügyintézési határidı 45 munkanap. (8) 30 Az ügyintézési határidı három hónap a következı közigazgatási hatósági eljárásokban: a) légijármő és légijármő berendezés karbantartó szervezetek jóváhagyása, 28 Az 5. (6) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 29 Az 5. (7) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 30 Az 5. (8) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1)

5 b) légijármő üzemben tartási engedély kiadása, módosítása, c) a 2042/2003/EK rendelet I. melléklet M. rész A. szakasz G. alrész szerinti folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyása, d) a 2042/2003/EK rendelet IV. melléklet 147. rész A. szakasz A. és B. alrész szerinti karbantartó oktató szervezetek jóváhagyása, e) légiközlekedési balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, f) a polgári légiközlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárás, g) légiközlekedés-védelmi események kivizsgálásának koordinálása, h) repülıtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, valamint i) repülıtér zajgátló védıövezetének kijelölése. (9) 31 Az ügyintézési határidı három hónap a frekvencia-hozzájárulással kapcsolatos elızetes nemzeti és nemzetközi frekvenciaegyeztetés, illetve frekvenciakoordináció során. (10) 32 Ha az (5) bekezdés 23. pontja szerinti eljárás során az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a légiközlekedési hatóság 10 munkanapon belül bocsátja ki a hiánypótlási felhívást. A katonai légügyi hatóság kijelölése 33 5/A. 34 (1) Katonai légügyi hatóságként a Kormány a Hatóságot jelöli ki. (2) A katonai légügyi hatóság hatáskörébe utalt ügyekben elsı fokon a Légiközlekedési Igazgatóság országos illetékességgel, másodfokon a Központi Hivatal jár el. (3) 35 A katonai légügyi hatóság feladatai a következık: a) az állami légijármővek nyilvántartása, b) az állami célra szolgáló légijármővek típusalkalmasságának és egyedi légialkalmasságának vizsgálata, tanúsítása, c) az állami repülések célját szolgáló repülıterek és a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, továbbá az állami repülések célját szolgáló repülıterek, a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek, valamint a kizárólag az állami repülések célját szolgáló földi léginavigációs berendezések üzemben tartásának szakmai ellenırzése, d) a honvédelmi légiforgalmi és repülésmeteorológiai szolgálatok mőködésének ellenırzése, e) az állami légijármővekkel elıforduló légiközlekedési balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, f) az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete szakszolgálati engedélyezésével összefüggı eljárások lefolytatása és e tevékenységek folytatásának ellenırzése, továbbá az ilyen szakszemélyzet szakirányú kiképzéshez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása, g) a szakszolgálati engedély elnyeréséhez, illetıleg meghosszabbításához elıírt repülı-egészségügyi alkalmasság hatósági minısítése, h) légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próbavagy mőszaki célú repülés engedélyezése, i) a légiközlekedési építmények építésfelügyeletének ellátása, j) az állami repülések célját szolgáló repülıterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek repülıtéri navigációs berendezései hatósági mérésének (kalibrálás) és hitelesítésének hatósági ellenırzése, k) az állami repülések céljára szolgáló repülıterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek zajgátló védıövezetének kijelölése, l) tárgy állami légijármőbıl történı kidobásának, szórásának engedélyezése, m) az egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkezı állami légijármő egyszeri átrepülésének engedélyezése, valamint n) nyilvános repülırendezvény megtartásának engedélyezése. (4) 36 A katonai légügyi hatóság hatásköre kiterjed: a) az állami repülési földi szolgálatok tevékenységére, b) az állami légijármővekre, c) az állami repülések célját szolgáló repülıterekre, a közös felhasználású katonai és polgári repülıterekre, valamint a kizárólag az állami repülések céljait szolgáló repülési létesítményekre és léginavigációs földi berendezésekre, valamint d) az állami légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggı tevékenységre. (5) 37 Az ügyintézési határidı három hónap a katonai légügyi hatóság következı közigazgatási hatósági eljárásaiban: a) állami légijármő és légijármő berendezés karbantartó szervezetek jóváhagyása, b) az állami légijármővekkel elıforduló légiközlekedési balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, 31 Az 5. (9) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 32 Az 5. (10) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 33 Az 5/A. -t megelızı alcímet a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. -a iktatta be. 34 Az 5/A. -t a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. -a iktatta be. 35 Az 5/A. (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 36 Az 5/A. (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 37 Az 5/A. (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6 balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, c) az állami repülıtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, valamint d) az állami repülések célját szolgáló repülıtér és a közös felhasználású katonai és polgári repülıtér zajgátló védıövezetének kijelölése. A vasúti közlekedési hatóság kijelölése 6. (1) 38 Vasúti közlekedési hatóságként a Kormány a Hatóságot, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggı külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltı vasúti munkavállalók idıszakos, soron kívüli és záró egészségi alkalmassági vizsgálata tekintetében a Vasútegészségügyi Szolgáltató Non-profit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaságot jelöli ki. (2) 39 Vasúti közlekedési hatósági ügyekben a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel elsı fokon a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, másodfokon a Központi Hivatal jár el. (3) 40 A területileg illetékes regionális igazgatóság jár el elsı fokon a) a nem bányászati célú siklóra és függıpályára, valamint a sífelvonóra vonatkozóan a vasúti közlekedésrıl szóló évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 10. -a (1) bekezdésének a) pontja szerinti mőszaki engedéllyel kapcsolatos és a Vtv a (4) bekezdésének d) pontja szerinti eljárásokban, b) 41 a vasúti képzés ellenırzése során, valamint c) szakhatósági ügyekben, kivéve a külön jogszabályban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségőnek minısített, valamint a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos ügyeket. (4) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggı külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltı vasúti szakemberek vizsgáztatását, valamint ezek oktatóinak vizsgáztatását a Hatóság elnöke által kinevezett Szakmai Vizsgabizottság végzi. (5) 42 A vasúti közlekedés biztonságával összefüggı külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltı vasúti munkavállalók elızetes egészségi alkalmassági vizsgálatát a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága végzi. (6) 43 A külön jogszabály szerinti vasúti egészségi alkalmasság soron kívüli, idıszakos, valamint záró vizsgálat ügyében elsı fokon eljáró Vasútegészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság határozata elleni fellebbezést másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága bírálja el. A vasúti igazgatási szerv kijelölése 44 6/A. 45 (1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a Hatóságot jelöli ki. (2) A vasúti igazgatási szerv hatáskörébe utalt ügyekben a Központi Hivatal jár el. (3) 46 A Vtv. 69. (1) bekezdését a Hatóságnak azokra a hatósági ügyeire kell alkalmazni, amelynek során vasúti igazgatási szervként jár el. (4) A Hatóság mint vasúti igazgatási szerv független a vasúti társaságoktól és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezettıl. A szolgáltatás felügyeletét ellátó vasúti közlekedési hatóság kijelölése 47 6/B. 48 A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként ha kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik a vasúti közlekedési hatóság jár el a vasúti közlekedés biztonságával összefüggı munkakört betöltı munkavállalók alapképzése és idıszakos oktatása és az ezzel összefüggı vizsgabiztosi tevékenység, továbbá a Vtv. 80/B. -a szerinti szakértıi tevékenység tekintetében. A hajózási hatóságok kijelölése 7. (1) Hajózási hatóságként a Kormány a Hatóságot, a Vkt. 4. -ának (4) bekezdésében foglalt feladat tekintetében a Magyar Köztársaság konzuli tisztviselıjét jelöli ki. (2) 49 Hajózási hatósági ügyekben kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában elsı fokon a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, másodfokon a Központi Hivatal jár el. A külön kormányrendelet szerint a regionális igazgatóság hatáskörébe tartozó hajózási hatósági ügyekben a 2. mellékletben meghatározott regionális igazgatóság az ott meghatározott illetékességgel jár el. 38 A 6. (1) bekezdése a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 31. (3) (5) bekezdését. 39 A 6. (2) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 40 A 6. (3) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 41 A 6. (3) bekezdés b) pontja a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdésével megállapított szöveg. 42 A 6. (5) bekezdését a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 31. (3) (5) bekezdését. 43 A 6. (6) bekezdését a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 31. (3) (5) bekezdését. 44 A 6/A. -t megelızı alcímet a 156/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. -a iktatta be. 45 A 6/A. -t a 156/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. -a iktatta be. E módosító rendelet 2. (5) bekezdése alapján a Magyar Vasúti Hivatal jogutódja a Ktv. 14. (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából is a Nemzeti Közlekedési Hatóság; lásd még a 2. (4) bekezdését. 46 A 6/A. (3) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. 47 A 6/B. -t megelızı alcímet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (4) bekezdése iktatta be. 48 A 6/B. -t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (4) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 49 A 7. (2) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról. A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról. A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a ról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELİS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE 1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez, a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez 2.

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

"5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2011.01.01 - A közúti jármővezetık

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva)

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedés -építımérnök tervezési jogosultságok (KÉ-T) 1. Általános

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban

A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban dr. Huszka Péter Szabályozási referens Vasúti Szabályozási Osztály 2012 február 15. Korábbi jogi környezet: A vasúti közlekedésrıl szóló 2005.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag A Magyar Közlöny 154. számában jelenet meg a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások. A telekalakítás sajátos szabályai

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások. A telekalakítás sajátos szabályai 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés b) és c) pontjában, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

szerű feladatairól Marton Tamás lyozás

szerű feladatairól Marton Tamás lyozás Feladatok a közlekedk zlekedés s más m s területein: a légi l és s a vízi v közlekedk zlekedés s időszer szerű feladatairól Marton Tamás Légi és s vízi v közlekedk zlekedési szabályoz lyozás Az állam feladatai

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet MHK adatbázis 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A KÖZIGAZGATÁSBAN

VÁLTOZÁSOK A KÖZIGAZGATÁSBAN KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról 2011. február 15. Makadám Mérnök Klub VÁLTOZÁSOK A KÖZIGAZGATÁSBAN Az új Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezeti felépítése, útügyi, vasúti és hajózási feladatai.

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 3. napirendi pont Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 22-88/2013. Elıterjesztı: Németh Balázs polgármester Elıkészítette:

Részletesebben

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2009. (XII. 18.) RENDELETE. a helyi adókról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2009. (XII. 18.) RENDELETE. a helyi adókról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2009. (XII. 18.) RENDELETE a helyi adókról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. (1) bek., 5.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselıtestület 2012. április 24 i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Budapest Airport Zrt. kérelme építési tilalom elrendelésérıl a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról hatályos: 2015.03.02 - A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF.

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF. Első fokon eljáró tűzvédelmi szakok 3. (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakként ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 1. A tűzvédelmi szak közreműködésének

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról

377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról 377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról hatályos: 2012.01.01 - A Kormány az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófavédelemrıl

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben