263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról"

Átírás

1 MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. (3) bekezdése a) pontjának 7. alpontjában, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény 18. -ának (6) bekezdésében, a légiközlekedésrıl szóló évi XCVII. törvény 73/A. -ának a) pontjában, a víziközlekedésrıl szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. -a (1) bekezdésének a) pontjában, a vasúti közlekedésrıl szóló évi CLXXXIII. törvény 88. -a (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. -ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása 1. (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közlekedésért felelıs miniszter irányítása alatt mőködı központi hivatal. (2) A Hatóság önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. (3) 1 A Hatóság a Közlekedési Fıfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fıvárosi) közlekedési felügyeletek, a Polgári Légiközlekedési Hatóság és a katonai légügyi hatósági feladatok tekintetében a HM Katonai Légügyi Hivatal jogutódja. 2. (1) A Hatóság székhelye: Budapest. (2) A Hatóság élén az elnök áll. (3) A Hatóság központi szerve a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal). A Hatóság elnöke közvetlenül vezeti a Központi Hivatalt. (4) 2 A Hatóság jogi személyiséggel nem rendelkezı területi szervei a regionális igazgatóságok, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság és a Légiközlekedési Igazgatóság. A regionális igazgatóságok székhelyét az 1. melléklet határozza meg. A Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a Légiközlekedési Igazgatóság és a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság székhelye Budapest. (5) 3 Az elnök ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik munkáltatói jogkört gyakorol a Központi Hivatal alkalmazottai felett, valamint kinevezi, felmenti a Hatóság területi szerveinek alkalmazottait és a vezetıi kinevezéssel, megbízással rendelkezı köztisztviselık felett fegyelmi jogkört gyakorol. (6) 4 A Hatóság területi szervének vezetıje az igazgató, aki a kinevezés, a felmentés és a vezetıi kinevezéssel, megbízással rendelkezı köztisztviselık feletti fegyelmi jogkör kivételével gyakorolja a munkáltatói jogkört a Hatóság területi szervének alkalmazottai felett. (7) 5 Az elnök és a Központi Hivatal más köztisztviselıje a Hatóság területi szervével közszolgálati jogviszonyban álló, kiadmányozási jogkörrel rendelkezı személyt a közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja. A Hatóság eljárása 3. (1) 6 A Központi Hivatal, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság és a Légiközlekedési Igazgatóság a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el. A regionális igazgatóságok illetékességét a hajózási hatósági ügyek kivételével az 1. melléklet határozza meg. (2) 7 A Hatóság területi szervei által hatáskörükbe tartozó ügyekben hozott döntés elleni fellebbezést másodfokon a Központi Hivatal bírálja el. A Hatóság szervezete A közlekedési hatóság kijelölése 1 Az 1. (3) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 2 A 2. (4) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 3 A 2. (5) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 4 A 2. (6) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 5 A 2. (7) bekezdését a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése iktatta be. 6 A 3. (1) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. -ával megállapított szöveg. 7 A 3. (2) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. -ával megállapított szöveg.

2 4. (1) 8 Közlekedési hatóságként a Kormány a Hatóságot, a Kkt ának (9) bekezdésében foglalt feladat tekintetében a települési önkormányzat a fıvárosban a kerületi önkormányzat jegyzıjét jelöli ki. (2) 9 Közlekedési hatósági ügyekben a (3) (6) bekezdésben foglalt kivételekkel, valamint kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában elsı fokon a területileg illetékes regionális igazgatóság, másodfokon a Központi Hivatal jár el. (3) Amennyiben külön jogszabály rendelkezése értelmében közlekedési hatósági ügyekben elsı fokon a jegyzı, a fıvárosban a fıjegyzı jár el, másodfokú hatóságként a területileg illetékes regionális igazgatóság jár el. (4) 10 A Kiemelt Ügyek Igazgatóságának hatáskörébe tartozik a) a gyorsforgalmi út építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény szerinti elızetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálati eljárásokhoz a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény 9. -ának (2) bekezdése szerint szükséges szakvélemény elkészítése, b) 11 az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelıhelyek közlekedési építményei, továbbá a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak, valamint az alagutak építésének, korszerősítésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek tekintetében a Kkt ának (3) bekezdésében, a 34. -ának (2) bekezdésében, továbbá a 36. -ának (2) bekezdésében meghatározott ügyek, c) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény 13. -ának (1) (2) bekezdései szerinti engedélyek kiadása, d) 12 közúti jármővek típusbizonyítványainak, általános forgalomba helyezési, illetve sorozat forgalomba helyezési és átalakítási engedélyének, továbbá az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott jármővek elızetes összeépítési engedélyének kiadása, e) 13 közúti jármő sorozatszerő átalakítását végzı gépjármőfenntartó szervezet feljogosítása az átalakítással érintett szerkezeti elemek átvizsgálására, f) 14 közúti jármőalkatrészek, jármőtartozékok és jármőtulajdonságok jóváhagyásával, egyes pótalkatrészek és tartozékok minısítı vizsgálatával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, g) 15 a túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó jármővek forgalomba helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezése, h) 16 külön jogszabályban meghatározott eltérés engedélyezése rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépjármőben csak külsı erıvel mőködı kormányberendezés esetében, i) 17 vasúti átjáró létesítésének, áthelyezésének és megszüntetésének engedélyezése az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével normál nyomtávú országos közforgalmú vasútvonalnak úttal történı keresztezése, illetve bármely egyéb vasútvonal és országos közút keresztezése esetén. (5) A Magyar Köztársaság tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatokat a) 18 a menetíró készülék (a továbbiakban: tachográf), az adatrögzítı lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása tekintetében a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, b) a tachográf-kártyák kibocsátása tekintetében a regionális igazgatóságok, illetıleg a Központi Hivatal, c) a tachográfok beépítését, javítását és felülvizsgálatát (illesztését) végzı szervezetekre, továbbá a tachográffal felszerelt gépjármő üzemeltetıjére és vezetıjére vonatkozó ellenırzés, nyilvántartásba vétel és adatkezelés tekintetében a regionális igazgatóságok, továbbá d) a tachográf-kártya nyilvántartás központi adatkezelési és nemzetközi adatcsere feladatait a Központi Hivatal látja el. (6) 19 A kísérleti jármő, pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes gépjármőben csak külsı erıvel mőködı kormányberendezés esetében a külön jogszabályban meghatározott eltérést a Központi Hivatal engedélyezi. (7) 20 Ha a regionális igazgatóság hatáskörébe tartozó út esetében a tervezett építmény több regionális igazgatóság illetékességi területét érinti, azon regionális igazgatóság jár el az építmény egészére vonatkozóan, amelynek területén a hosszabb útszakasz van, ha pedig azok egyenlı hosszúságúak, azon regionális igazgatóság jár el, amelyhez a kérelmet korábban benyújtották. (8) 21 A Kormány a regisztrációs adóról szóló évi CX. 8 A 4. (1) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésének a) pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 9 A 4. (2) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. -ával megállapított szöveg. 10 A 4. (4) bekezdésének bevezetı szövegrésze a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. 11 A 4. (4) bekezdésének b) pontja a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésével megállapított, valamint a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. 12 A 4. (4) bekezdésének d) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 13 A 4. (4) bekezdésének e) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 14 A 4. (4) bekezdésének f) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 15 A 4. (4) bekezdésének g) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 16 A 4. (4) bekezdésének h) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 17 A 4. (4) bekezdésének i) pontját a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 18 A 4. (5) bekezdésének a) pontja a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének a) pontja, a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. 19 A 4. (6) bekezdését a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése iktatta be. 20 A 4. (7) bekezdését a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése iktatta be. 21 A 4. (8) bekezdését a 62/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 1.

3 korábban benyújtották. (8) 21 A Kormány a regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény 10/C. -ában meghatározott szakhatóságként a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságát jelöli ki. (9) 22 A Kormány a közlekedési igazgatási hatóságnak az erre a célra rendszeresített, zárt közúti halottszállító jármő forgalmi engedélyének a kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárásában a jármő rakodóterében szállítható halottak forgalmi engedélybe bejegyezhetı számának meghatározása kérdésében elsı fokú eljárásban a területileg illetékes regionális igazgatóságot, másodfokú eljárásban a Központi Hivatalt (10) 23 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a közlekedési hatóság jár el a következı szolgáltatási tevékenységek tekintetében: a) a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése, az e képzésekkel összefüggı iskolavezetıi, szakoktatói és vizsgabiztosi tevékenység, b) a Kkt. 16/A. -a szerinti szakértıi tevékenység, c) a Kkt. 24. (3) bekezdése szerinti kijelölt vizsgáló állomás tevékenysége, d) a Kkt. 24. (4) bekezdése szerinti mőszaki vizsgabiztosi tevékenység, e) a Kkt. 28. (2) bekezdése szerinti kijelölt szervezet tevékenysége, f) a gépjármőfenntartói tevékenység, valamint g) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység. A légiközlekedési hatóság kijelölése 5. (1) Légiközlekedési hatóságként a Kormány a Hatóságot jelöli ki. (2) 24 A légiközlekedési hatóság hatáskörébe utalt ügyekben elsı fokon a Légiközlekedési Igazgatóság országos illetékességgel, másodfokon a Központi Hivatal jár el. (3) 25 A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként ha kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik a légiközlekedési hatóság jár el a következı szolgáltatási tevékenységek tekintetében: a) a légiutas-kísérık szakirányú földi kiképzése, b) a légijármő bérbeadása, c) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint 21 A 4. (8) bekezdését a 62/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 1. -a iktatta be. 22 A 4. (9) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 23 A 4. (10) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 24 Az 5. (2) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármő, annak részei, berendezései és alkatrészei, valamint a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz karbantartása, javítása, d) az Lt. 20/A. -a szerinti szakértıi tevékenység, valamint e) a c) pont szerinti tevékenységet folytatók képzése. (4) 26 A légiközlekedési hatóság hatásköre kiterjed a Magyar Köztársaság területén a) a polgári légiközlekedési és légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységre, b) a polgári légijármővekre, c) az állami repülések célját szolgáló repülıterek és a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek kivételével minden repülıtérre és leszállóhelyre, valamint d) a légiközlekedés földi létesítményeire és a kizárólag katonai repülések céljára szolgálók kivételével a léginavigációs földi berendezésekre. (5) 27 A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következık: 1. a lajstromozásra kötelezett légijármővek állami lajstromozása, a Magyar Köztársaság Állami Légijármő Lajstromának (a továbbiakban: lajstrom) vezetése, 2. az engedélyhez kötött légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggı tevékenység engedélyezésével összefüggı eljárások lefolytatása és e tevékenységek folytatásának ellenırzése, 3. a légijármővek típusalkalmassági vizsgálata és bizonyítványainak kiadása, 4. a lajstromozásra kötelezett légijármővek egyedi légialkalmasságának vizsgálata és ellenırzése, valamint a légialkalmassági bizonyítvány kiadása és idıbeli hatályának meghosszabbítása, 5. az állami repülések célját szolgáló repülıtér és a közös felhasználású katonai és polgári repülıtér kivételével a repülıtér létesítésére, fenntartására és megváltoztatására szóló engedély kiadása, 6. a repülıterek állapotának és üzemben tartásának vizsgálata és ellenırzése, valamint a repülıtér üzemben tartási engedélyének kiadása és idıbeli hatályának meghosszabbítása, a repülıtérrendek jóváhagyása, 7. a légiközlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések létesítésének, megváltoztatásának és üzemben tartásának, valamint megszüntetésének engedélyezése, állapotának és üzemben tartásának vizsgálata, 8. a légiközlekedési akadállyal kapcsolatos légiközlekedési hatósági eljárásnak a rendészetért felelıs miniszter által vezetett minisztérium és a honvédelemért felelıs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szerveivel egyetértésben való 25 Az 5. (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 26 Az 5. (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 27 Az 5. (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1)

4 vezetett minisztérium és a honvédelemért felelıs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szerveivel egyetértésben való lefolytatása, 9. a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú kiképzéséhez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása, 10. a szakszolgálati engedély kiadásához, meghosszabbításához elıírt repülı-egészségügyi alkalmasság hatósági minısítése, 11. a légiközlekedési balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, 12. légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próbavagy mőszaki célú repülés engedélyezése, 13. a légiközlekedési építmények építésfelügyeletének ellátása, 14. a menetjegyek kiállításának engedélyezése a légitársaság részére, 15. a légitársaság üzletszabályzatának és módosításának jóváhagyása, 16. a légitársaság üzletszabályzatában foglalt rendelkezések teljesítésének ellenırzése, 17. a repülıtéri és útvonal navigációs berendezések hatósági mérésének (kalibrálás) hatósági ellenırzése, hitelesítése, 18. fedélzeti és földi rádiótávközlı berendezés üzemben tartási engedélyének kiadása, 19. a légijármővek zajbizonyítványának kiadása, repülıterek zajgátló védıövezetének kijelölése, 20. légijármőbıl történı tárgy kidobásának, szórásának engedélyezése, 21. egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkezı légijármő egyszeri átrepülésének engedélyezése, 22. látványosság célját szolgáló repülések és egyéb különleges repülések engedélyezése, 23. légijármő üzemben tartási feltételeinek vizsgálata, ellenırzése, valamint a légijármő üzemben tartási engedély kiadása, idıbeli hatályának meghosszabbítása, 24. a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelızésével, felszámolásával kapcsolatos hatósági intézkedések megtétele, a repülıtéri és légitársasági védelmi tervek jóváhagyása, 25. az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( keretrendelet ) 4. cikke rendelkezésének megfelelıen kijelölt nemzeti felügyeleti hatóságként gondoskodik az e cikkben meghatározott tevékenység ellátása érdekében hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról, 26. a Nemzeti Hírközlési Hatósággal, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatósággal együttmőködve nemzeti és nemzetközi frekvenciaegyeztetést végez a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi célú földi rádióberendezések üzembe helyezési eljárásának keretében, 27. a légijármővek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezı és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, szeptember 24-i /2003/EK bizottsági rendelet melléklete 21.B.25 pontja (a) alpontjának megfelelıen kijelölt illetékes hatóságként gondoskodik az A. szakasz F., G., H. és I. alrészében meghatározott feladatok végrehajtásáról, 28. a légi jármővek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggı feladatokban részt vevı szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2042/2003/EK rendelet) I. melléklet M.B.102 pontja a) alpontjának, II. melléklet 145.B.10 pontja 1. alpontjának, III. melléklet 66.B.10. pontja a) alpontjának, valamint IV. melléklet 147.B.10 pontja a) alpontjának megfelelıen kijelölt illetékes hatóságként gondoskodik az e pontokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, 29. gondoskodik az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel kötött megállapodás alapján a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásáról, 30. jóváhagyja a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi célból leszálló, illetve onnan induló, menetrend szerinti nemzetközi repülést végrehajtó légitársaság menetrendjét, 31. lefolytatja a kihasználatlan légiközlekedési joggal üzemeltethetı légiútvonalra szóló felhatalmazással kapcsolatos eljárást, 32. illetékes hatóságként gondoskodik a harmadik országok közösségi repülıtereket használó légijármőveinek biztonságáról szóló, április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott hatósági feladatok és a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtásáról, 33. a légitársaság üzletszabályzatának jóváhagyása és teljesítésének ellenırzése, a repülıterek ellenırzése, a repülıtér üzemben tartási engedélyének kiadása és idıbeli hatályának meghosszabbítása, valamint a repülıtérrendek jóváhagyása során feladatkörében gondoskodik a légijármőveken utazó fogyatékkal élı, illetve csökkent mozgásképességő személyek jogairól szóló, július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról. (6) 28 Az (5) bekezdés 8. pontjában megjelölt légiközlekedési akadálynak minısül minden olyan, a környezetébıl kiemelkedı természeti objektum, építmény vagy mozgó tárgy, amely a légiközlekedés számára veszélyt jelenthet, ezért nyilvántartása és jelzéssel való ellátása indokolt. (7) 29 A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység elsı alkalommal történı engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás esetén az ügyintézési határidı 45 munkanap. (8) 30 Az ügyintézési határidı három hónap a következı közigazgatási hatósági eljárásokban: a) légijármő és légijármő berendezés karbantartó szervezetek jóváhagyása, 28 Az 5. (6) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 29 Az 5. (7) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 30 Az 5. (8) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1)

5 b) légijármő üzemben tartási engedély kiadása, módosítása, c) a 2042/2003/EK rendelet I. melléklet M. rész A. szakasz G. alrész szerinti folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyása, d) a 2042/2003/EK rendelet IV. melléklet 147. rész A. szakasz A. és B. alrész szerinti karbantartó oktató szervezetek jóváhagyása, e) légiközlekedési balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, f) a polgári légiközlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárás, g) légiközlekedés-védelmi események kivizsgálásának koordinálása, h) repülıtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, valamint i) repülıtér zajgátló védıövezetének kijelölése. (9) 31 Az ügyintézési határidı három hónap a frekvencia-hozzájárulással kapcsolatos elızetes nemzeti és nemzetközi frekvenciaegyeztetés, illetve frekvenciakoordináció során. (10) 32 Ha az (5) bekezdés 23. pontja szerinti eljárás során az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a légiközlekedési hatóság 10 munkanapon belül bocsátja ki a hiánypótlási felhívást. A katonai légügyi hatóság kijelölése 33 5/A. 34 (1) Katonai légügyi hatóságként a Kormány a Hatóságot jelöli ki. (2) A katonai légügyi hatóság hatáskörébe utalt ügyekben elsı fokon a Légiközlekedési Igazgatóság országos illetékességgel, másodfokon a Központi Hivatal jár el. (3) 35 A katonai légügyi hatóság feladatai a következık: a) az állami légijármővek nyilvántartása, b) az állami célra szolgáló légijármővek típusalkalmasságának és egyedi légialkalmasságának vizsgálata, tanúsítása, c) az állami repülések célját szolgáló repülıterek és a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, továbbá az állami repülések célját szolgáló repülıterek, a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek, valamint a kizárólag az állami repülések célját szolgáló földi léginavigációs berendezések üzemben tartásának szakmai ellenırzése, d) a honvédelmi légiforgalmi és repülésmeteorológiai szolgálatok mőködésének ellenırzése, e) az állami légijármővekkel elıforduló légiközlekedési balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, f) az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete szakszolgálati engedélyezésével összefüggı eljárások lefolytatása és e tevékenységek folytatásának ellenırzése, továbbá az ilyen szakszemélyzet szakirányú kiképzéshez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása, g) a szakszolgálati engedély elnyeréséhez, illetıleg meghosszabbításához elıírt repülı-egészségügyi alkalmasság hatósági minısítése, h) légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próbavagy mőszaki célú repülés engedélyezése, i) a légiközlekedési építmények építésfelügyeletének ellátása, j) az állami repülések célját szolgáló repülıterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek repülıtéri navigációs berendezései hatósági mérésének (kalibrálás) és hitelesítésének hatósági ellenırzése, k) az állami repülések céljára szolgáló repülıterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülıterek zajgátló védıövezetének kijelölése, l) tárgy állami légijármőbıl történı kidobásának, szórásának engedélyezése, m) az egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkezı állami légijármő egyszeri átrepülésének engedélyezése, valamint n) nyilvános repülırendezvény megtartásának engedélyezése. (4) 36 A katonai légügyi hatóság hatásköre kiterjed: a) az állami repülési földi szolgálatok tevékenységére, b) az állami légijármővekre, c) az állami repülések célját szolgáló repülıterekre, a közös felhasználású katonai és polgári repülıterekre, valamint a kizárólag az állami repülések céljait szolgáló repülési létesítményekre és léginavigációs földi berendezésekre, valamint d) az állami légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggı tevékenységre. (5) 37 Az ügyintézési határidı három hónap a katonai légügyi hatóság következı közigazgatási hatósági eljárásaiban: a) állami légijármő és légijármő berendezés karbantartó szervezetek jóváhagyása, b) az állami légijármővekkel elıforduló légiközlekedési balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, 31 Az 5. (9) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) 32 Az 5. (10) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 33 Az 5/A. -t megelızı alcímet a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. -a iktatta be. 34 Az 5/A. -t a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. -a iktatta be. 35 Az 5/A. (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 36 Az 5/A. (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 37 Az 5/A. (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6 balesetekkel és repülıeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, c) az állami repülıtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, valamint d) az állami repülések célját szolgáló repülıtér és a közös felhasználású katonai és polgári repülıtér zajgátló védıövezetének kijelölése. A vasúti közlekedési hatóság kijelölése 6. (1) 38 Vasúti közlekedési hatóságként a Kormány a Hatóságot, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggı külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltı vasúti munkavállalók idıszakos, soron kívüli és záró egészségi alkalmassági vizsgálata tekintetében a Vasútegészségügyi Szolgáltató Non-profit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaságot jelöli ki. (2) 39 Vasúti közlekedési hatósági ügyekben a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel elsı fokon a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, másodfokon a Központi Hivatal jár el. (3) 40 A területileg illetékes regionális igazgatóság jár el elsı fokon a) a nem bányászati célú siklóra és függıpályára, valamint a sífelvonóra vonatkozóan a vasúti közlekedésrıl szóló évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 10. -a (1) bekezdésének a) pontja szerinti mőszaki engedéllyel kapcsolatos és a Vtv a (4) bekezdésének d) pontja szerinti eljárásokban, b) 41 a vasúti képzés ellenırzése során, valamint c) szakhatósági ügyekben, kivéve a külön jogszabályban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségőnek minısített, valamint a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos ügyeket. (4) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggı külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltı vasúti szakemberek vizsgáztatását, valamint ezek oktatóinak vizsgáztatását a Hatóság elnöke által kinevezett Szakmai Vizsgabizottság végzi. (5) 42 A vasúti közlekedés biztonságával összefüggı külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltı vasúti munkavállalók elızetes egészségi alkalmassági vizsgálatát a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága végzi. (6) 43 A külön jogszabály szerinti vasúti egészségi alkalmasság soron kívüli, idıszakos, valamint záró vizsgálat ügyében elsı fokon eljáró Vasútegészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság határozata elleni fellebbezést másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága bírálja el. A vasúti igazgatási szerv kijelölése 44 6/A. 45 (1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a Hatóságot jelöli ki. (2) A vasúti igazgatási szerv hatáskörébe utalt ügyekben a Központi Hivatal jár el. (3) 46 A Vtv. 69. (1) bekezdését a Hatóságnak azokra a hatósági ügyeire kell alkalmazni, amelynek során vasúti igazgatási szervként jár el. (4) A Hatóság mint vasúti igazgatási szerv független a vasúti társaságoktól és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezettıl. A szolgáltatás felügyeletét ellátó vasúti közlekedési hatóság kijelölése 47 6/B. 48 A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként ha kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik a vasúti közlekedési hatóság jár el a vasúti közlekedés biztonságával összefüggı munkakört betöltı munkavállalók alapképzése és idıszakos oktatása és az ezzel összefüggı vizsgabiztosi tevékenység, továbbá a Vtv. 80/B. -a szerinti szakértıi tevékenység tekintetében. A hajózási hatóságok kijelölése 7. (1) Hajózási hatóságként a Kormány a Hatóságot, a Vkt. 4. -ának (4) bekezdésében foglalt feladat tekintetében a Magyar Köztársaság konzuli tisztviselıjét jelöli ki. (2) 49 Hajózási hatósági ügyekben kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában elsı fokon a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, másodfokon a Központi Hivatal jár el. A külön kormányrendelet szerint a regionális igazgatóság hatáskörébe tartozó hajózási hatósági ügyekben a 2. mellékletben meghatározott regionális igazgatóság az ott meghatározott illetékességgel jár el. 38 A 6. (1) bekezdése a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 31. (3) (5) bekezdését. 39 A 6. (2) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 40 A 6. (3) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 41 A 6. (3) bekezdés b) pontja a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdésével megállapított szöveg. 42 A 6. (5) bekezdését a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 31. (3) (5) bekezdését. 43 A 6. (6) bekezdését a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 31. (3) (5) bekezdését. 44 A 6/A. -t megelızı alcímet a 156/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. -a iktatta be. 45 A 6/A. -t a 156/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. -a iktatta be. E módosító rendelet 2. (5) bekezdése alapján a Magyar Vasúti Hivatal jogutódja a Ktv. 14. (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából is a Nemzeti Közlekedési Hatóság; lásd még a 2. (4) bekezdését. 46 A 6/A. (3) bekezdése a 105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. 47 A 6/B. -t megelızı alcímet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (4) bekezdése iktatta be. 48 A 6/B. -t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 486. (4) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 49 A 7. (2) bekezdése a 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról. A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról. A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a ról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELİS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE 1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez, a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez 2.

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER A HM Katonai Légügyi Hivatalnak a Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezetébe és a Közlekedésbiztonsági Szervezetbe történő beolvadásáról Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda Tartalomjegyzék 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 25/2011.

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogállása. A Hatóság szervezete 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezı mértékérıl, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat 77. sz. elnökségi őlés 3. napirendi pont Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Budapest, 2009. március 3. Cholnokyné Ferenczi

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

Jogszabály ismertetı

Jogszabály ismertetı Jogszabály ismertetı Jelen ismertetı a 2010. március 20. és 2010. április 15. között a Magyar Közlöny 2010. évi 41. és a 2010. évi 54. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza. Jogszabályok

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 199. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva)

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedés -építımérnök tervezési jogosultságok (KÉ-T) 1. Általános

Részletesebben

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban

A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban dr. Huszka Péter Szabályozási referens Vasúti Szabályozási Osztály 2012 február 15. Korábbi jogi környezet: A vasúti közlekedésrıl szóló 2005.

Részletesebben

"5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 161. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Partneri állásfoglalások Szerv Hivatkozás Állásfoglalás ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt F /2015. Jogszabályok betartását kéri.

Partneri állásfoglalások Szerv Hivatkozás Állásfoglalás ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt F /2015. Jogszabályok betartását kéri. TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ VÉLEMÉNYEI P a r t n e r i e g y e z t e t é s 10/2015.(I.26.) Kt. sz. határozat szerinti partnerek: településfejlesztési koncepció: helyi (választókerületi) országgyőlési képviselı

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról A környezet

Részletesebben

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 08. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 08. NAPJÁTÓL HATÁLYOS EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 08. NAPJÁTÓL HATÁLYOS (A KORÁBBI HATÁLYOS SZÖVEGBİL AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK HATÁLYON KÍVÜL KERÜLTEK, MÉG AZ ALÁHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK ÚJ RENDELKEZÉSEK) 338/2006. (XII.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2011.01.01 - A közúti jármővezetık

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7395. számú törvényjavaslat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain Tájékoztató a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 2008. 08. 03-tól hatályos fıbb elıírásairól és a közlekedési korlátozás alóli felmentésrıl (2009.

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben