Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes"

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 2. szám Fejlesztik a malomerdô panzió környékét Pusztavám Község Önkormányzata január 28-án megtartotta (soros) nyílt testületi ülését, amelyen több napirendi pontot tárgyalt. Elsô pontban a helyi Mûvelôdési Ház évi beszámolóját tekintette át a testület, amelyet írásban kapott meg Leitner Andreától, az intézmény megbízott vezetôjétôl. Lisztmayer János polgármester elmondta, hogy a mûvelôdési intézmény a múlt évben több kiváló rendezvénnyel vétette észre magát. Hangsúlyozta: színvonalas munka folyik a házon belül. Különösen fontos, hogy a Mûvelôdési Ház a helyi vállalkozókkal kedvezô kapcsolatot alakított ki. A beszámolót a testület egyhangúan elfogadta. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pusztavám Község Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata volt a következô napirendi pont. A testület megállapította, hogy az eddig érvényben lévô megállapodás tartalmát tekintve jó, azonban jogszabályváltozás miatt felülvizsgálatra és változtatásra szorul. Megbízták dr. Légrádi Gábor jegyzôt, hogy az új megállapodást készítse elô február közepéig. A polgármester felhatalmazást kért és kapott a testülettôl egy önkormányzati garázs értékesítésének elôkészítésére. Mint ismeretes, a szóban forgó garázst eddigi bérlôje Minden ember életében legalább egyszer van egy olyan pillanat, amely sorfordító. Az a pillanat megváltoztatta a sorsát vagy nagyban befolyásolta. Bizonyára az ön életében is elôfordult olyan esemény, amely kihatott egész életére. Ez az emlék lehetett jó, de akár rossz is. Akárhogy is, mélyen a lelkében maradt, s vagy szívesen vagy kevésbé jó érzéssel tekint vissza rá. Szerkesztôségünk ilyen írásokat vár önöktôl. tisztelt olvasó! Arra kérjük önöket, hogy írják meg bátran életük egy-egy kiemelkedô történését, olyan pillanatukat, amely máig emlékezetükben maradt. Az írás két gépelt oldalnál ne legyen hosszabb. Visszaemlékezésük bármirôl szólhat, mûfaji korlát nincs. Sôt, határidô sincs. Úgy tervezzük, ezeket a beküldött anyagokat, folyamatosan leközölnénk lapunkban, a Pusztavámi Krónikában. A cikkeket tizenkilenc éve használja és nemrég írásban jelezte a testület felé, hogy meg szeretné vásárolni. Az érvényben lévô vagyonrendelet szerint a vételár értékbecsléssel kell, hogy kialakításra kerüljön. A jegyzô hangsúlyozta, hogy a törvény értelmében a jelenlegi bérlôt elôvásárlási jog illeti meg. Az értékbecslés után dönt majd a testület a garázs eladásáról. A képviselô testület nemrég egy levelet kapott dr. Molnár Mihály fogorvostól. Ebben az áll, hogy a doktor úr március 31-tôl nyugállományba vonul, így a praxisát meg kívánja szüntetni. Eddig a fogorvosi praxis Mórra és Pusztavámra szólt, a jövôben is egy ilyen hasonló vegyes praxissal rendelkezô fogorvost kell alkalmazni. Egy móri vállalkozótól érkezett kérelem, amely szerint a Bányatót szeretné bérelni a pusztavámi önkormányzattól haltenyésztés és horgásztatás céljából. Lisztmayer János támogatta a kérelmet, ám azt is kiemelte, hogy körültekintôen tájékozódjanak, majd ezt követôen, újabb testületi döntéssel induljanak el a bérbeadással. Mint ismeretes, az Alba Takarékszövetkezet csôdje után, a meglévô ingatlanait és eszközeit a felszámoló értékesíteni kívánja. Az erre vonatkozó pályázati anyagot megküldte az önkormányzatnak. A pusztavámi takarék épülete a kiírás szerint 31 millió 500 ezer forintért lett meghirdetve. Tárgyalta a képviselô-testület a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz szerzôdését és vonatkozó rendeletét. Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzôt, hogy Pataki Lajos egyéni vállalkozóval és a Fejérvíz Zrt-vel a szerzôdéseket megkösse. A testület döntött a vonatkozó rendelete módosításáról, amelynek értelmében a lakossági ürítési díjat csökkentette! Az Erdészet kérelemmel fordult a képviselô-testülethez, amelynek értelmében a tulajdonukban álló, a Malomerdô Panzió területével határos területet megosztanák, és a megosztott területrészt belterületbe kívánják vonatni. Ehhez szükséges a Településszerkezeti Terv (Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) módosítása. A kérelmezô vállalta a vonatkozó költségek rendezését. A képviselô-testület a kérelmet befogadta, a múlt évben elfogadott módosításokhoz csatolta. Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzôt a tervezési folyamat megindítására. A képviselô-testület a január 28-i munkáját a költségvetés elôzetes tárgyalásával zárta. N. G. lehetôleg ben küldjék el. Aki szeretné, fotót is küldhet. A következô postai címen várjuk munkáikat. Pusztavámi Krónika szerkesztôsége, Pusztavám 8066, Hegyalja u címünkre is eljuttathatják visszaemlékezésüket. Címünk: Legyenek bátrak és írjanak! Köszönettel: Nédó Géza a Pusztavámi Krónika fôszerkesztôje február 3. oldal Grell Károly nyugdíjas bányász szakszervezeti vezetô nem szakította meg a hagyományokat. Az idén is élére állt a már hagyományos disznótoros ebéd elkészítésének. Nem egyedül! 4. oldal polgárôreink évet értékeltek A polgárôrségünk fô feladata amely meghatározó alapja volt évi tevékenységünknek a közrend és közbiztonság védelme. Elmondhatjuk, hogy a Móri Rendôrkapitánysággal való együttmûködési kapcsolatunk jobb az átlagnál mondta Finta János a helyi polgárôrök vezetôje. 5. oldal imahét pusztavámon és móron A római katolikus, a református és az evangélikus egyházak január 19-én, 20-án és 21-én, közös, ökomenikus Imahetet tartottak Pusztavámon és Móron. 6. oldal tartalom: egészséghét az oviban óvodai Pedagógiai Programunkban megfogalmaztuk, hogy az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlôdésének elôsegítése az óvodás életkorban kiemelt jelentôséggel bír.

2 15 éves osztálytalálkozó Az eb- és macskatartás szabályai A Pusztavámi Általános Iskola kapuján 15 éve léptünk ki, és vannak olyan egykori társak, akik azóta nem is találkoztak. Úgy hiszem, hogy ezek a találkozók egyfajta irányjelzôk. Jó alkalom arra, hogy számvetést készítsen az ember: honnan hová jutott, milyen volt, milyen lett. Az osztálytalálkozóra január 24-én került sor. Az általános iskolai tantermünkben gyülekeztünk, és emlékeztünk a diákévekre. Végigjártuk az iskolai éveink alatt a számunkra kiemelkedô fontosságú termeket, majd a Malomerdô Panzióban folytattuk az ünneplést. Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt, örömünket fejezzük ki, hogy osztályfônökünk, Leitner Pálné Terike néni is részt tudott venni a közös ünneplésen. Kívánunk neki jó egészséget, hosszú, boldog életet! Wajzer Renáta A Magyar Önkormányzatok szövetsége által összeállított eb- és macskatartás szabályai alapján, közösen kell fellépni az állatok érdekeinek védelmében. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Ebtenyésztôk Országos Egyesülete és a Magyar Állat-és Természetvédôk Szövetsége a tavaly májusban közösen rendezett Környezetünk és a felelôs állattartás címû konferencián vállalták, hogy közösen, szakmai szempontok alapján új állattartási rendelet javaslatot dolgoznak ki, amelyet Magyarország valamennyi település polgármesterének, jegyzôjének eljuttatnak. A MÖSZ az állampolgári jogok országgyûlési biztosának jelentését figyelembe véve összeállította, és ezúton közzéteszi a helyi önkormányzatok részére az ebés macskatartás szabályait. 1. (1) Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles 3 hónapos kor betöltését követôen 15 napon belül bejelenteni a jegyzônek. A jegyzô a bejelentést követôen errôl értesíti az állategészségügyi hatóságot. (2) Az állattartó ugyancsak köteles bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett, tartási helye 3 hónapnál hosszabb idôre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került. 2. (1) Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzônek van hatásköre az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén. (245/1998 (XII. 31.) Korm. rendelet 7.. (1) alapján). (2) Az állattartásból eredô szomszédjogi viták esetén a jegyzô a birtokháborítás Ptk. által rendezett szabályai szerint jár el. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselô testülete soron következô ülésén tárgyalja az eb bejelentéssel kapcsolatos lakossági teendôket. A Pusztavámi Krónika mellékleteként megtalálható eb összeíró adatlapot ebenként kitöltve a Hivatalba kérjük visszajuttatni, február 27-ig, hogy a nyilvántartás adataival összevethessük. Együttmûködésüket elôre is köszönjük.! Hátsó sor balról: Unger Endre, Somlai Balázs, Emmerling Balázs, Gaál László Elsô sor balról: Unger István, Gulyás Anita, Gaál András, Zsebôk-Skobrák Katalin, Kiss Marianna, Gasznerné Wajzer Renáta, Bangó Bernadett, Kemmer Zoltán, Leitner Pálné (osztályfônök), Novák Nikoletta, Bertalan Kinga, Dr. Józan-Wachtler Angéla, Róthné Gulyás Adrienn A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárával kötött megállapodásunk értelmében lehetôségünk nyílt számos új könyv és folyóirat beszerzésére. Egy kis ízelítô a kínálatból: Fejôs Éva, Müller Péter, Stephen King, Molnár Sándor. Számos ifjúsági kiadvánnyal és folyóirattal várjuk a régi és új olvasni vágyó közönséget. Az e-magyarország jóvoltából idén lehetôségünk nyílik a számítógépes parkunk fejlesztésére is. Ennek köszönhetôen, remélhetôleg gyorsabb Könyvtári hírek! és színvonalasabb szolgáltatással állhatunk az érdeklôdôk rendelkezésére. Errôl bôvebb információval késôbb szolgálunk. Ingyenes könyvbörzét tartunk. A Megyei Könyvtár által leselejtezésre került könyvekbôl ingyenes börzét rendezünk a könyvtári nyitva tartása ideje alatt. A könyvek ingyen, vagy egyéni felajánlással elvihetôk. Az összegyûjtött forrásokat a könyvtár javára szeretnénk fordítani. Várunk minden kedves érdeklôdôt! L. A. Kapcsolaterôsítô találkozó Pusztavám Község Önkormányzata január 31-én (szombaton) délelôtt egy nagyszabású rendezvényt tartott, melynek célja a nickelsdorfi és pusztavámi civil szervezetek, valamint intézmények közötti együttmûködés és kapcsolat megerôsítése. Ezen a fórumon részt vettek a testvértelepülés, intézmények, civil szervezetek képviselôi. A rendezvény napirendje így alakult: 9 óra 30 perc: Hivatalos egyeztetô fórum volt a Mûvelôdési Ház nagytermében. 11 óra: Keresztszentelés. A Pusztavám Dózsa György utcai úti-kereszt, valamint az evangélikus temetô bejáratánál lévô kereszt felújítás utáni szentelés, a történelmi egyházak és a Német Nemzetiségi Énekkar közremûködésével. 13 óra 30 perctôl: Disznótoros ebéd. Vendéglátó a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat volt. Részletesebben márciusi számunkban térünk ki erre az eseményre. Bioptron lámpa Kérem azt a beteget, akinek otthoni kezelésre évekkel ezelôtt kiadtam a rendelô Biotron lámpáját, hozza vissza! A lámpa értéke forint, amely leltári tárgy. Nagyon kérem, sürgôsen szíveskedjen a rendelômben leadni. Köszönettel: Dr. Csillag Márta háziorvos A fotón Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere, Unger Viky tolmács, Lisztmayer János Pusztavám polgármestere 2 Pusztavámi Krónika február

3 Pusztavámi Krónika február Disznóvágás a nyugdíjas bányászoknál Disznóvágás a nyugdíjas bányászoknál Grell Károly a Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szakszervezet elnöke még egy évvel ezelôtt optimistábban beszélt a dolgozók helyzetérôl. Azóta mint lapunk többször is megírta, nagyot változott a Márkus-hegyi bánya, ugyanis a múlt év végén a termelést leállították, mert gazdaságtalan volt annak mûködtetése. Grell Károllyal, a bányászok szakszervezeti vezetôjével egy évvel ezelôtt a szokásos disznótoros ebéden találkoztunk, ahol már téma volt kettônk között a Márkus-hegyi bánya bezárása. Akkor még benne és kollégáiban élt a remény, hogy a bányabezárást megússzák. Nem így történt, a dolgozók többségét elbocsátották, s csak azok maradtak, akik a bánya rekultivációjában részt vesznek. A szakszervezeti vezetô nem szakította meg a hagyományokat, mert az idén is élére állt a már hagyományos disznótoros ebéd elkészítésének. Nem egyedül! Kaiser Zoltán, régi bányásztársa rutinos szakács, akinek vezetésével szorgos kezek (régi kollégák) dogozták fel a disznót, s lett belôle finom orjaleves, pecsenye, hurka (véres hurka), toroskáposzta és sültkolbász. Grell Károly kérdésünkre elmondta, hogy csapatuk emelt fôvel próbál szembenézni a megváltoztathatatlannal, azaz a bányabezárással. A január 24-én Pusztavámon a Mûvelôdési Házban immár negyedik alkalommal megrendezett disznóvágáson több környezô településrôl érkeztek bányász nyugdíjasok, akik az évek alatt összekovácsolódtak. Ahogy mondani szokás, jóban-rosszban együtt voltak. Ilyenkor egybegyûlnek, s egy jó étel és ital mellett felelevenítik a régi eseményeket, örömöket, bánatokat. Ha az idôjárás engedi, összesen 170 volt kollégát várunk erre az ebédre mondta a szakszervezeti vezetô. Jönnek Tatabányáról, Oroszlányból, Vértessomlóról, Várgesztesrôl (bár ott a hófúvás még meglepetéseket okozhat), Környe-bányáról. Ezekkel a településekkel nagyon jó a kapcsolatunk, több közös rendezvényen vettünk részt. Én a Márkus-hegyi bányában a hidraulika részlegnél dolgoztam. Ez a csapat több önálló rendezvényt szervezett, ahol jó hangulatban elbeszélgettünk. Egy egységes közösséget alkottunk, s ma is tiszteltjük, becsüljük egymást. Amikor összejövünk, nosztalgiáztunk egy kicsit! A mai disznóvágás, és az ezt követô ebéd nagyon összekovácsolja az egyébként is nyíltszívû társaságot. Ha bárminemû gondunk van, segítünk egymásnak. Nem azt nézzük, kinek milyen színû a szeme, hanem azt, hogy mi bányászok voltunk, és akinek bányászszív dobog a mellkasában, az soha életében nem feledi a bányát és a bányásztársakat. Nédó Géza Foltvarró tanfolyam Foltvarró - Patchwor tanfolyam indul a Pusztavámi Mûvelôdési Házban március 22-tôl. A tanfolyamot Maronné Andrea fogja tartani, akinek nagy gyakorlata és tapasztalata van ezen a területen. A tanfolyam összesen hat alkalmat foglal magába. A foglalkozás ideje egyenként két és fél óra lesz. Vasárnapi napokon tól 17 óráig tart. A tanfolyam összes költsége Ft/fô. Ez a díj magába foglalja az alapanyagot, a cérnát, és a töltetet. Kérjük, hogy aki kedvet érez ennek az egyre divatosabb varrási technikának, az elsajátításhoz jelentkezzen a 22/ es telefonszámon. Ezzel a foltvarrási technikával ágytakarók, falvédôk és egyéb dísztárgyak, figurák készíthetôk el. A tanfolyam megfelelô számú jelentkezô esetén indul el. Jelentkezz bátran! Németek elhurcolása, elûzetése A Magyar Országgyûlés december 17-én a magyarországi németek elhurcolásának és elûzetésének emléknapjává nyilvánította január 19-ét, arra emlékezve, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az elüldözött német lakosokat szállító elsô vonatszerelvény. Az Országgyûlés határozatában hangsúlyozta, tisztelettel adózik mindazok emléke elôtt, akiket a második világháború után a kollektív bûnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztek és hurcoltak el. A magyar kormány 1945 májusában, szóbeli jegyzékben ezer németnek Németország szovjet megszállási övezetébe történô kitelepítéséhez kérte a Szovjetunió jóváhagyását. A SZEB-et vezetô szovjet Vorosilov marsall augusztusban már ezer német kitelepítésének elôkészítésére szólította fel a kormányt, amely november elejére végül 303 ezer nevet tartalmazó részletes kimutatást készített. A kitelepítésrôl a kisgazdapárti Tildy Zoltán vezette magyar kormány december 22-ei ülésén határozott, a rendelet december 29-én jelent meg. Ez a hazai német kisebbség kollektív felelôsségének elvén alapult, és kitelepítési oknak tekintette, ha valaki magát az 1941-es népszámlálás idején német nemzetiségûnek, vagy német anyanyelvûnek vallotta. A kitelepítés január 19-én kezdôdött, az elsô vonat Budaörsrôl indult. Kezdetben csak az amerikai, késôbb már a szovjet zónába is vittek embereket. A többször is leálló kiszállítások június 15- én értek véget. Magyarországról a Szovjetunióba elhurcolt 64 ezer fôvel együtt, összesen ezer németet telepítettek ki, ezek közül 16 ezer kényszermunka táborokban pusztult el. Becsült adatok szerint a hazai német nemzetiségû lakosság száma a kitelepítés után ezer fô közöttire csökkent. A németek kitelepítésének hivatalosan az augusztus 20-án elfogadott Alkotmány 49. -a, majd célzottan az október 11-én megjelent kormányrendelet vetett véget. Ezzel az ország valamennyi nemzetisége számára biztosították Pusztavámon a Német Nemzetiségi Önkormányzat az februári kitelepítések emlékére, 2012-ben állíttatott fel egy emlékmûvet az egyenjogúságot és a meghatározott nemzetiségi jogokat. A rendelet értelmében a Magyarországon maradt, a kitelepítés alól mentesített német nemzetiségû lakosságnak biztosították azt a jogot, hogy szabadon válassza meg lakóhelyét, eltörölték a munkavállalásukra vonatkozó korlátozásokat is. A német kisebbség helyzete nem sokat javult, többségüket az ötvenes években hazaárulóként és osztályellenségként kényszermunkára küldték a Hortobágyra, a német iskolákat bezárták, a fasisztának minôsített német nyelvet az iskolai oktatásból is kizárták. A nyomás késôbb enyhült, de a pártállami idôszakban a magyarországi német kisebbség jobbára csak sajátos kultúráját ôrizhette, az anyanyelvi oktatás, mûvelôdés intézményes feltételei hiányoztak. Az 1993-ban megszületett nemzetiségi törvény tette lehetôvé a német kisebbségi önkormányzatok megalakulását. Pusztavámon a Német Nemzetiségi Önkormányzat az februári kitelepítések emlékére, 2012-ben állíttatott fel egy emlékmûvet. Pusztavámon a német kitelepítési emlékmûnél, egy késôbbi idôpontban kerül sor a megemlékezésre. 3

4 A móri csata A móri csata 166 évvel ezelôtti eseményeire emlékeztünk és koszorúztunk Móron a Homoki temetôben. A Móri Városszépítô Egyesület szervezésében megjelent a Székesfehérvári Hagyományôrzô Egyesület huszár-raja. Beszédet mondott (és verset mondott) Udvardi János ny. tanár és Szakonyi Péter egyetemista. Az ünnepi beszédet Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára tartotta késô ôszén a nyugat-magyarországi határok védelmét két egymástól távol lévô sereg látta el. Görgei Artúr vezérôrnagy feldunai hadserege a nádasi szorostól a Fertô tó déli partjáig állt szembe Windisch-Grätz herceg fôerejével, Perczel Mór vezérôrnagy mintegy tízezer katona élén a Muraközt tartotta megszállva Laval Nugent táborszernagy Dél-Stájerországban állomásozó hadtestével szemben. A Székesfehérvári Hagyományôrzô Egyesület huszár-raja is részt vett a megemlékezésen A magyar katonai vezetés arra számított, hogy 1848 folyamán már nem következik be ellenséges támadás és az egész telet a hadsereg szervezésére és újabb csapatok felállítására fordíthatja. Nem így történt. Windisch-Grätz herceg december 14-én megindította a császári fôerôk támadását, ezzel megkezdôdött a szabadságharc újabb szakasza, melyet szokás téli hadjáratnak is nevezni. A túlerôben lévô császáriak több ponton is áttörték a magyar védelmet és a feldunai hadsereg megkezdte visszavonulását elôször Gyôr, majd a fôváros felé. Kossuth megpróbálta Görgeit rábeszélni a harc felvételére és más hadszínterekrôl sorra rendelte a csapattesteket a feldunai hadsereg megerôsítésére. Perczel december 16-án kapott parancsot, hogy vegye fel a kapcsolatot Görgeivel. Ez egyben azt is jelentette, hogy a magyar csapatok harc nélkül feladták a Dunántúl déli részét. Kossuth leveleiben egyre szenvedélyesebben követelte Görgeitôl és Perczeltôl, hogy vegyék fel a harcot az ellenséggel, Valami gyôzelmecskét, édes Móricom! Különben az örökös retiráda lever minden bátorságot a nemzetben írta Perczelnek. Kossuth hibát követett el, mert tudhatta, hogy a heves természetû Perczelnek csak egy kis biztatás kell, hogy ütközetbe bocsátkozzon. Perczel december 30-án Mór mellett kapta kézhez Kossuth levelét és tanultabb tisztjeinek javaslata ellenére az ütközet vállalása mellett döntött. Csata elôtt Perczel elmulasztotta Görgeit értesíteni döntésérôl, pedig a Görgey alárendeltségébe tartozó Karger Ferdinánd vezette dandár a csata közelében tartózkodott. Ez ismét felveti az Országos Honvédelmi Bizottmány és Kossuth felelôsségét, Perczelt ugyanis nem rendelték Görgei parancsnoksága alá, így Görgei egyébként is csak tanácsot adhatott volna Perczelnek. A polgárôrségünk fô feladata amely meghatározó alapja volt évi tevékenységünknek a közrend és közbiztonság védelme. Elmondhatjuk, hogy a Móri Rendôrkapitánysággal való együttmûködési kapcsolatunk jobb az átlagnál. Körzeti rendôrünk maga is polgárôr, így sokszor végez polgárôri munkát, amikor nincs rendôri szolgálatban. Rendszeresen közremûködtünk a bûnmegelôzésben, a felderítô munkában, a házaló idegen személyek, az idegen rendszámú gépkocsik figyelésében. Így a szolgálat során több ízben akadályoztunk meg idegen behatolást. A körzeti megbízott és a polgárôrség együttmûködése nagyon hatásos volt. Az utóbbi években erôsen csökkent a bûncselekmények száma, nôtt a közbiztonság, amely a polgárôrségnek is érdeme. A falu minden szervezete számíthatott a polgárôrség segítségére. A polgárôrség együttmûködött a gyermekvédelmi és családsegítô szervezettel, iskolával, óvodával, sportkörrel, egyesületekkel, Polgárôreink évet értékeltek egyházakkal, klubokkal, de még családi rendezvények: (lakodalom, temetés stb.) esetében is igényelték a polgárôr szolgálatot, ilyenkor közremûködtünk a biztonságos közlekedésben, a közbiztonság megôrzésében. Rendezvények alkalmával (falunap, bálok, búcsú, egyházi rendezvények, ballagás, iskolai kirándulások, akadályversenyek, sport programok, aranykorúak napja stb.) megerôsített szolgálatot végzett a szervezetünk, parkoló helyeket biztosítottunk és ôriztünk, segítettük a közlekedést, kiemelten figyeltük a parkoló autókat, a rendezvényeken résztvevôk portáját az idegen behatolást megelôzése céljából. De minden rendezvényen ott voltunk, végeztük a munkánkat. Közbiztonság: Az óvodások és az iskolások balesetvédelme érdekében, tanévkezdéskor, de egyéb esetekben is az intézmények környéki gyalogátkelôhelyen polgárôrök segítették a szabályos közlekedést. Odafigyeltünk az intézmények körül tartózkodó gyanús alakokra is. Programok: A vezetôk rendszeresen részt vettek megyei szakmai továbbképzéseken. Bekapcsolódtunk a községi falutakarításba is, valamint az országos TE SZEDD akcióba. Szeptemberben a polgárôri tevékenység elismeréseként 2 napos kiránduláson volt az egyesület a Dunakanyarban, ahol a kikapcsolódás, szórakozás mellett célja volt a közösség és egymás minél jobb megismerése, a közösség összekovácsolása is. Az év során 3 fôvel bôvült egyesületünk, ami jelzi, hogy egyre népszerûbb a polgárôri tevékenység. Sokat teszünk annak érdekében, hogy a SZEM mozgalom (Szomszédok egymásért mozgalom) minél jobban mûködjön. Elértük, ha idegen gépkocsik megjelentek a községben, akkor rögtön értesítettek bennünket telefonon, így tudtunk intézkedni. A tavalyi évben több szponzortól kaptunk lehetôséget egy, vagy két tankolásra. A locsolóbálon is szép eredményt értünk el az anyagiak bôvítése terén. Az évadzáró vacsorán Finta János: az év során 3 fôvel bôvült egyesületünk köszöntük meg tagjainknak az év során végzett munkájukat, valamint a szponzorok támogatását. Terveinkben szerepel a tavalyi eredmények megtartása, valamint a Szem mozgalom további erôsítése. Finta János elnök 4 Pusztavámi Krónika február

5 Imahét Pusztavámon és Móron A római katolikus, a református és az evangélikus egyházak január 19-én, 20-án és 21-én, közös, ökomenikus Imahetet tartottak Pusztavámon és Móron. Az idei eseménysorozatnak (Pusztavámon) az evangélikus templom adott otthont, míg a mórinak a katolikus plébánia. Az imahét célja mondta Veres Péter református lelkész, hogy ebben az évben is közösen magasztalják, dicsérjék és szolgálják Istent. Az elsô napon (január 19-én) az elfáradt Jézusról beszélt Ribárszki Ákos evangélikus lelkész, aki éles különbséget tett a megfáradt, illetve az elfáradt ember között. Mint hangsúlyozta, az ember a napi munkától elfáradhat, ám megfelelô pihenéssel, regenerálódhat. Más a helyzet a megfáradt A pusztavámi evangélikus templomban tartották az idei Imahetet. A képen: Veres Péter református lelkész (b), Ambrózy Tamás katolikus plébános és Ribárszki Ákos evangélikus lelkész emberrel, akin már a pihenés sem segít. Az ilyen személy kiég, elfásul, élete céltalanná válik. Ökumenikus imahetünk fô témája, gondolatfonala egy a Jánosi evangéliumból származó történet, amely Jézus és a samáriai asszony párbeszédét mutatja be egy kútnál folytatta Ribárszki Ákos lelkész. Jézus átmegy a zsidók szemében végletekig lenézett, megvetett samáriaiak országán és betér Sikár városába, ahol egy kútnál találkozik egy samáriai asszonnyal, akitôl vizet kér. Ô is el tud fáradni egy hosszú úttól! Neki is szüksége van pihenésre! Ebben az egy mondatban, hogy elfáradt és leült a forráshoz, sokkal mélyebb üzenet van! Benne van Jézus valóságos embersége, közelsége. Olykor elfáradunk, megfáradunk! Nem szégyen bevallani. De olyan élô vizünk, közös forrásunk, kutunk van, amihez újra és újra visszatérhetünk, hogy igyunk belôle! Az élô víz forrása közös katolikusnak, reformátusnak, evangélikusnak. Egy olyan kút, ami középen áll, távoli pontokról indulunk hozzá, a magunk sokszínûségébôl, de oda érve a középponthoz egészen közel kerülünk egymáshoz. A nap végén Marco Faccioli kapucinus lelkipásztor magyarul mondott áldást. Az imahét második napján (január 20-én), mint házigazda, Ribárszki Ákos köszöntötte lelkésztársait és a megjelent testvéreket. Ezt követôen Ambrózy Tamás katolikus plébános prédikációját hallhattuk. Egy vele megtörtént esetet mesélt el a jelenlévôknek. Ma délután egy fiatalember keresett fel a parókián. Szentel vizet kért egy magával hozott mûanyag kólás flakonba, mert rajta és családján elhatalmasodott a félelem. A szentel víz és az áldás nem lesz elég mondtam a férfinek. Természetesen átnyújtottam egy flakon szentelt vizet, meg is beszéltük, hogy felkeresem családja körében, házát megáldom. Ám elmondtam neki, hogy mindez nagyon kevés lesz, a félelmet, melytôl mindannyian szenvednek, csak akkor tudják leküzdeni, ha visszatérnek teljes lélekkel Istenhez. A kijelölt úton kell haladniuk, s akkor Isten útmutatásával, a helyes irányba fordulhatnak. Ezt követôen várhatják lelkük békéjének visszatértét. Félelmük, szorongásuk el fog múlni. Ezen a napon Veres Péter református lelkész mondott áldást. Az Imahét harmadik napján (január 21-én) az elôítéletekrôl beszéltek a három történelmi egyház képviselôi: Ribárszki Ákos evangélikus, Ambrózy Tamás katolikus és Veres Péter református lelkészek. Ez utóbbi hangsúlyozta: Isten által többek vagyunk, mint barátok. Mindannyian testvérek vagyunk, ahol az imádság, gondviselés, és közösség köt össze bennünket. Ambrózy Tamás plébános itt jelentette be, hogy a jövô évi Imahét házigazdája Móron és Pusztavámon a katolikus egyház lesz. Testületünk elsô félévi munkaterve Anyakönyvi hírek január február: A évi költségvetés elfogadás. Elôzetesen tárgyalja a pénzügyi bizottság. Elôadó a polgármester. Beszámoló a képviselôk vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségérôl. Elôzetesen tárgyalja az ügyrendi bizottság. Elôadó a bizottság elnöke. Beszámoló a évi Falunapok elôkészületeirôl. Elôadó a Mûvelôdési Ház vezetôje március: A évi költségvetés utolsó módosítása. Elôadó a polgármester. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetérôl. Elôadó a háziorvos és a védônô. A évi közbeszerzési terv elfogadása. Elôadó a polgármester április: Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról. A zárszámadás elfogadása. Elôzetesen tárgyalja a pénzügyi bizottság. Elôadó a polgármester. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetérôl. Elôadó: Mór város rendôrkapitánya, a körzeti megbízott, a helyi polgárôr egyesület elnöke. Nyelvoktatás Fejlesztésért Közalapítvány beszámolója a 2014-es évrôl. Elôadó a kuratóriumi elnök. Beszámoló a belsô ellenôrzések tapasztalatairól. Elôadó a jegyzô. A gyámügyi tevékenységrôl és a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámoló. Elôadó a jegyzô, a szociális társulás képviselôje és a családgondozó. A évi önkormányzati kitüntetô címek és díjak odaítélése (zárt ülés) év májusában nincs testületi ülés! június: Tájékoztató az óvoda / iskola ös tanévérôl. Elôadó az intézményvezetô, tagintézmény vezetô. Beszámoló a többcélú társulási tevékenységrôl. Elôadó a polgármester. A év második féléves munkatervének meghatározása. Elôadó a polgármester. Házasságkötés: Varju Kornélia Weiler János (január 24.) Születés: Pácser Ábel anyja neve: Kecskés Katalin (január 24.) Haláleset: Ág Jánosné, sz.: Németh Erika (december 17. januárban elmaradt hír) Altmár István (december 16. januárban elmaradt hír) Engel Györgyné (január 10.) Weisz Mihály (január 23.) Pusztavámi Krónika február 5

6 Egészséghét az oviban Rendelési idő: Minden nap: 8 órától 12 óráig. Hétfőn és csütörtökön: 15 órától 16 óráig * 8 9-ig: gyermekeknek előjegyzés nélkül! ÁLLÁS Az óvodai Pedagógiai Programunkban megfogalmaztuk, hogy az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlôdésének elôsegítése az óvodás életkorban kiemelt jelentôséggel bír. Az óvoda dolgozóinak többek között feladata a harmonikus, összerendezett mozgásigény kielégítése, a gyermeki testi képességek fejlôdésének segítése, a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megôrzése. Ezekbôl az alapelvekbôl kiindulva Munkatervünkben január ra Egészséghetet terveztünk. Nagyon nagy örömünkre tornatermünket ezen a héten a Falugondnoki szolgálat, a helyi nyugdíjas tornacsoport és az ovi dolgozóinak segítségével újra eredetei állapotába hozhattuk! Sokat dolgoztunk, de a sok fürge kéznek köszönhetôen, a mûszaki átadást követôen ismételten mûködhet a környék egyik legszebb és nagyon jól felszerelt tornaterme! Szerdán a pillangós csoportban Kata néni zenés percekkel tette a mozgást gyermekink számára vidámmá és élvezetessé. Csütörtökre gyümölcs és zöldség szobrászatot rendeztünk a szülôk segítségével. Sok családtól hozzávalókkal, de voltak, akik kész gyümölcs és zöldség szobrokkal kedveskedtek nekünk erre a napra. A gyerekek és felnôttek szorgalmasan dolgoztak a délelôtt folyamán, így ebéd elôtt igazi kiállítást nyitottunk a kreatívabbnál-kreatívabb szobrokból. Péntekre gyermek relaxációs délelôttöt tartott szintén Kövesi Katalin, aki meséjével, relaxációs zenével varázsolta el a gyerekeket! Gyermekeink ismeretei az egészséges életmód, a helyes testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelôzés és az egészségmegôrzés szokásainak alakítás területén, ezen a héten az egyéni képességeknek megfelelôen bôven gazdagodhattak. Köszönjük mindenkinek az Egészséghétre nyújtott támogatását! Mindenkit arra bíztatnánk, hogy ne csak egy hétig szenteljünk egészségünkre az átlagosnál egy picivel több idôt, hanem folyamatosan, az év minden napján óvjuk és védjük egészségünket! Ovisok és az óvoda dolgozói A SEWS Magyarország Kft. felvételt hirdet az alábbi területekre: Kábelköteg-gyártó Gépkezelő Elvárások: minimum 8. általános iskolai végzettség szakmunkás bizonyítvány a gépkezelő munkakörben büntetlen előélet több műszakos munkarend. Érdeklődni, jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Tel.: 22/ ; 162-es mellék Postacím: SEWS Magyarország Kft. Humánerőforrás Osztály 8060 Mór, Akai u. 12. Orvosi rendelés 9 12-ig felnőtteknek, csak előjegyzéssel. A délutáni rendelésre a munkából jövőket várjuk! Még gyógyszeríratásra is kell időpontot kérni! Az orvosi rendelő telefonszáma: 22/ * Dr. Csillag Márta: 30/ * január 29-én Farsangoltunk az oviban! Errôl a délelôttrôl Tóth Ágnes verse jutott az eszembe! A gyermekek többségénél, nálunk is ezen az elven zajlott a jelmezválasztás, amely nagyon jól sikerült, végül mindenki vidáman mulatott az idénre kiválasztott jelmezében! Tóth Ágnes: Farsang Mi legyek a maszkabálon? Valóság legyek vagy álom? Vagy a négy évszakból tavasz? Hófehér tél, amint havaz? Kedves Anyukák! Immár sokadik alkalommal kerül megrendezésre a Baba-és gyermekruha börze február 9-én és 10-én reggel 9-tôl délután 15-ig a pusztavámi Mûvelôdési házban. Az ötlet még annak idején a kismamák és az akkori védônô (Horváth Tímea) segítségével valósult meg, de a jelenlegi (Gáspár Anikó) is támogatja. Célunk, hogy a gyermekeink kinôtt, de még szép állapotú ruhái, lábbelijük és játékai gazdát cseréljenek. Nagyon sok szép és olcsó dolog között válogathat az, aki Farsang az oviban! Ruhabörze Lehetnék ôsz, lehetnék nyár, Békakirály, ki csókra vár, Törpe, tündér, bôsz óriás, Büszke kakas, vén Tóbiás, Döbrögi nagy, kerek hassal, Csoki torta tejszínhabbal, Ordas farkas, ôsz nagymama, Piros orrú Jancsi baba. Két zsemle közt szendvicsember, Kalóz, doktor vagy pékmester, Gonosz sárkány három fejjel, Robot, zsaru, hôs Pókember. Nagyi rám szól: Nincs több jelmez, Nincs, ki alakodra tervez, Oly sovány vagy, gyere, egyél, Vagy te legyél a seprûnyél! rászán egy kis idôt, s meglátogatja börzénket. Utóbbi idôben sikerült minden második hónapban megrendeznünk, s ha lehetôséget kapunk rá, akkor folytatnánk is így tovább. Köszönet illeti még a polgármestert (Lisztmayer Jánost) és a Mûvelôdési Ház vezetôjét (Leitner Andreát), amiért lehetôséget biztosítanak az árulni, illetve vásárolni szándékozó anyukáknak. Varga Imolának is szeretnénk megköszönni a sok segítséget! Mindenkit szeretettel várunk! Dobos Eszter Felhívás álláslehetőségre! A SEWS Magyarország Kft. felvételt hirdet az alábbi területekre: Betöltendő munkakör: Kábelköteg-gyártó Elvárások: minimum 8. általános iskolai végzettség büntetlen előélet Munkaidő: 8:00 16:05 Szerződés típusa: határozott idő A 8-16 ig tartó munkakörbe kifejezetten anyukákat keresünk, akik így még munka előtt el tudják vinni kisgyermeküket oviba, suliba és időbe haza is érnének. Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Telefonon: 22/ /162-es mellék Postacím: SEWS Magyarország Kft. Humánerőforrás Osztály 8060 Mór, Akai u Pusztavámi Krónika február

7 Csíksomlyói Búcsú Idén ismét szerveznek a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsúra zarándoklatot. A csoportot Leopoldo atya fogja kísérni, mint lelki vezetô. Részben hasonló a program a tavalyihoz, de a kirándulásokat tekintve mégis más. A szervezôk várják a jelentkezéseteket. Zarándoklat a Jubileumi Évben 500 éves a Csíksomlyói Szûzanya kegyszobra Idôpont: május 21. (csütörtök) május 25. (hétfô). Program: 1. nap: május 21. csütörtök: Indulás a pusztavámi Katolikus Templom elôl 5,00 órakor, indulás elôtt 20 perccel ott kell lenni a bepakolás miatt. Ott pakol mindenki. Magyarországon idegenvezetés nincs, pihenôk busz pihenôidôhöz kötve 2-2,5 óra idôközökkel. Határátlépés Ártándnál. Útvonal határtól: Nagyvárad Király-hágó Bánffyhunyad Gyalu Szováta Gyergyószentmiklós (kb.720 km). Tervezett városnézés: vagy Királyhágó, vagy Marosvásárhely haladástól függ. Szállás: Gyergyószentmiklós, Csíki-kert, Szent Benedek Tanulmányi Ház 2 ágyas szobákban, és 3 x 2 ágyas apartmanokban (3 kétágyas szoba, közös fürdô, WC, elôtér). 2. nap: május 22. péntek: Kirándulás a Gyímes-i ezeréves határhoz. (napi út kb. 250 km.) Szállás Gyergyószentmiklósi városnézés buszos ismertetôvel Csíkrákos Gyímesek Gyímesbükk. Szentmise a Kontumáci kápolnánál, a Rákóczi vár és a legkeletibb vasúti ôrház megtekintése (esetleg a Deáky panzió meglátogatása). Továbbutazás Csíkszeredán keresztül Székelyudvarhelyre, ahol megtekintjük a Székely-anyaváros nevezetességeit. Utazás vissza a szállásra, Zetelaki-víztározó és Libántetôn keresztül (vagy fordított útirány). 3. nap: május 23. szombat: Részt veszünk a Magyarság legnagyobb találkozóján a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsún. Szállás Csíkszeredán keresztül Csíksomlyó és vissza (kb. 120 km.). Esetleges további program Csíkszeredai városnézés, vagy egy székely család meglátogatása. 4. nap: május 24. vasárnap: Gyergyószentmiklós környékének megtekintése, kb km. Szállás Gyílkos-tó Békás-szoros és vissza, majd a környezô települések (Ditró Szárhegy Alfalu) nevezetességeinek megtekintése. 5. nap: május 25. hétfô: Hazautazás, azonos útvonalon, mint elsô nap, fordított irányban, kb. 720 km. Városnézések (haladási idôtôl is függôen) Marosvásárhely vagy Nagyvárad. Ellátás: 1. nap útközben otthonról hozott úticsomag, 3 fogásos meleg vacsora a szálláson. 2. nap reggeli és vacsora a szálláson, napközben saját megoldás (úticsomag rendelhetô a szálláson elôre kell jelezni). 3. nap ugyanaz, mint második nap, de mindenkinek van rendelve úticsomag a búcsúra. 4. nap ugyanaz, mint a második nap (vasárnapra ebéd rendelhetô a szálláson csütörtök megérkezésre tudni kell a buszon beszélünk róla). 5. nap reggeli a szálláson úticsomagot rendelünk mindenkinek, vacsora mindenkinek otthon. Reggeli: svédasztalos, bôséges a szálláson, az ár tartalmazza Vacsora: minden nap meleg vacsora (leves, fôétel, desszert, kenyér, víz) az ár tartalmazza úticsomag: személyenként két szendvics (1 szalámis, 1 rántott húsos) és 0,5 liter ásványvíz (két csomag mindenkinek (3. és 5. napra) az árban, a többi napra elôre kell jelezni). Kiajánlási ár: Ft / fô, 10 év alatti gyerek Ft / fô Az ár tartalmazza: az utazás költségét, a négy éjszaki szállást, 4 vacsorát, 4 reggelit, 2 napra (búcsú, és hazaút) úticsomag, utasbiztosítás díját, parkolási díjakat. Külön fizetendô: a vasárnapi ebéd ha kérjük az úticsomagok, az esetleges belépôk árát (elôre nem tervezünk belépôdíjas helyet). Költôpénz: román lei (RON) árfolyam: 1 RON kb. 70 HUF (10 = 700, 20 = 1.400, 50 = 3.500, 100 = 7.000, 200 = , 300 = ). Sok helyen elfogadott a magyar forint, de vásárláskor rosszabb árfolyamon számítják fel. Nagyobb helyeken elfogadottak a nemzetközi hitelkártyák, bank automaták biztonságosan használhatóak. Idegenvezetés: Magyarországon nincs, határtól végig buszról (teret adva a zarándok jellegnek, egyeztetve a zarándokcsoportot kísérô atyával). Városnézések alkalmával szintén lesz vezetés. A szombati napon nincs idegenvezetés, csak a búcsújárási tudnivalók ismertetése. Egyéb: - használt nyelv végig a magyar (ha netalán kell fordítás, segítség lesz) - telefon: Románia hívószáma , ( szálláshelyünk hívószáma: ) mobilhálózat sokféle, jól mûködik. Romániából Magyarországra ( +36- ) Gyógyszerszedés esetén a gyógyszereket hozni kell, célszerû az európai TB. kártyát beszerezni (móri kórházban intézhetô szerdai napokon) Ruházat: egy váltás meleg ruha legyen, hegyek közé megyünk, búcsú napjára váltóruha ajánlott gyakran elázik a zarándok. Kényelmes lábbeli ajánlott. Elektromos hálózat - borotva, telefontöltô, stb V, mint itthon. (szálláson szobákban használható, internet is van). Minden felmerülô kérdés esetén állunk rendelkezésre. Foglalási tudnivalók: jelentkezési sorrendben, a díj befizetésével egy idôben. Lemondási határidô: április 15-ig teljes, ezután május 10-ig fél áron. (illetve más utas behozásával). Érdeklôdni lehet: Frey Szabolcsnál, telefon: és Merkatz Lászlónál, telefon: Az útra helyek, már csak korlátozott számban vannak. Megkezdôdik az új, modern autóbusz-pályaudvar építése Móron A közösségi közlekedés fejlesztésére Mór Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez (KDRFÜ), és az Európai Unió által támogatást nyert. Mór Város Önkormányzata a járási önkormányzatokkal (Bodajk, Balinka, Csákberény, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Pusztavám, Söréd) konzorciumban forint támogatás kapott, amelyet saját erôvel kiegészítve több, mint 500 millió forintból megvalósul közel 5000 négyzetméteren Mór városában az új autóbusz-pályaudvar, a környezô településeken pedig modern buszvárókat létesítenek. Az eseményhez kötôdôen ünnepélyes idôkapszula elhelyezésre került sor, amelyen részt vett Törô Gábor országgyûlési képviselô, Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezetôje és Fenyves Péter, Mór polgármestere. Móron, az új buszpályaudvaron elhelyezték az idôkapszulát. A fotón Fenyves Péter (b), Törô Gábor és Molnár Tamás Pusztavámi Krónika február 7

8 Iskolánk hírei Magyar Kultúra Napja Német önkormányzati nap A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát elôször ifj. Fasang Árpád zongoramûvész vetette föl 1985-ben, s ezt követôen 1989 óta ünnepeljük hazánkban. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján iskolánk diákjai és pedagógusai együtt szavalták el a magyar Himnuszt. E közös versmondással igyekeztünk felhívni tanulóink figyelmét a magyar kultúra, a hagyományaink, gyökereink tiszteletének fontosságára, hiszen van mire büszkék lennünk, mert a magyar nemzet kultúrája Európa-szerte, világszerte ismert, elismert értékekkel rendelkezik. Örülünk, hogy tanulóink komolyan vették ezt a fontos eseményt, készültek rá, s ha csak néhány percre ugyan, de ezen a napon a közös szavalás, a közös versmondás került a középpontba. Ez a közös esemény remek alkalom volt arra is, hogy gyerekek, pedagógusok elôször viseljék együtt az új iskolai pólót is! Köszönjük a szervezôk (Mosbergerné Krekó Szilvia, Novák Zsuzsanna) munkáját! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Idén tizenkilencedik alkalommal került sor a Magyarországi Német Önkormányzatok Napjára, melyet minden évben január második hétvégéjén, az elsô ízben 1994 decemberében választott kisebbségi önkormányzatok megalakulásának évfordulóján ünnepelnek. A január 11-én a Budapest Kongreszszusi Központban 15 órai kezdettel tartott gálamûsor védnöke Áder János volt. A gálamûsorban felléptek a kulturális fesztiválokon elismerést szerzett személyek, csoportok. A gála legfiatalabb résztvevôje a Pusztavámi Általános Iskola 3. osztályos tanulója, Leitner Balázs volt, aki a 2013/14. tanévben 1. helyezést ért el az országos német vers-és prózamondó versenyen az 1-2. osztályosok nyelvjárás kategóriájában. Balázs a kb vendég elôtt, a tôle már megszokott kiállással nagy sikert aratott nyelvjárásban elmondott történeteivel. Egy közösséget alkotunk, összetartozunk Egy iskola életében a tanulás mellett rendkívül fontos szerepet tölt be közösségformáló ereje is! mi pusztavámi iskolások egy közösség vagyunk, Tanórákon kívül szervezett programok, rendezvények sora, ünnepségek, mûsorok adnak alkalmat arra, hogy diákjaink a tanuláson túl is együtt tölthessék szabadidejük egy részét. Az összetartozás különbözô jelképei az élet minden területén nap, mint nap körülvesznek minket. Azt, hogy mi pusztavámi iskolások egy közösség vagyunk, eddig az iskolai nyakkendô viselésével is kifejezésre juttattuk. Nagy örömünkre 2014 decembere óta új, szép és vidám iskolai pólót is sikerült vásárolnunk. Az egyedi logóval ellátott póló most már külsôségekben is jelképezi az egységet, az összetartozást, legyen az közös kirándulás, gyereknap vagy bármilyen közös iskolai vagy osztályprogram. A pólók megvásárlásához tanulónkként 200 Ft, összesen Ft támogatást kaptunk a Szülôi Munkaközösségtôl. A TELOR Kft. pedig 20 db. pólót ajánlott fel az iskola számára, így azok a gyerekek is viselhetik az egységes pólót, akik nem rendelkeznek sajáttal. Köszönjük a szülôknek, az SZMK-nak és a TELOR Kft-nek, hogy segítségükkel újabb célunkat valósíthattuk meg! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Körzeti mesemondóverseny Csókakôn Iskolánk is képviseltette magát azon a mesemondó versenyen, amit a tankerület diákjai számára rendeztek a Magyar Kultúra Napján, Csókakôn. Az 1-2. osztályosokat Leitner Anna 1. osztályos, míg a 3-4. osztályosokat Leitner Balázs 3. osztályos tanulónk képviselte. Mindketten a helyi mesemondóverseny ( Mesélj a Télapónak ) továbbjutójaként szerepeltek a pusztavámi iskola színeiben. Balázs a tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy sikert aratott a zsûri és a nézôk körében egyaránt. A 14 fôs mezônybôl I. helyezést ért el! Anna bájos mesélésével levette a lábáról a nézôket, és éppen csak lecsúszott a dobogóról. Mindkét diákunknak gratulálunk! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô A gála legfiatalabb résztvevôje a Pusztavámi Általános Iskola 3. osztályos tanulója, Leitner Balázs volt Húsz kisgyerek öröme Pusztavám település adottsága a Vértes hegység közelsége. Lombhullató erdôi, a friss vizû források, apró tavak nyújtják iskolánk számára azt az alapvetô szemléletet, hogy megismertessük és megszerettessük a pusztavámi gyerekekkel a természetet, a Vértes növény- és állatvilágát. A szemléletformálást nem lehet elég korán kezdeni. Ezért, mint 1. osztályos osztályfônök a szülôkkel összefogva elhatároztuk, hogy a kisiskola udvarán madáretetôt helyezünk el, hogy a fázó, éhezô madarak számára megkönnyítsük a hideg átvészelését. A szülôk készségesen segítettek, így már novemberben felállításra került a praktikus és mutatós madáretetô. Azóta folyamatosan folyik a madarak etetése, a gyerekek szorgalmasan hordják a magvakat, almát, madárgolyót. Az osztályterem ablakából láthatjuk a félénk széncinkék és házi verebek reggelijét, a késôbb érkezô erdei pintyek, zöldikék és néhány apró kékcinke kutatását, melyek a földrôl is szívesen válogatják a kihullott magot. A gyerekek rövid idô alatt megismerték a kedves madárvendégeket. Izgatottan lesik, hányan csemegéznek egyszerre az etetônél. Már felismerik ôket nemcsak tollruhájukról, hanem alakjukról Azóta folyamatosan folyik a madarak etetése, a gyerekek szorgalmasan hordják a magvakat, almát,. és viselkedésükrôl is. A kis vendégek minden nap eljönnek hozzánk, apró örömet okozva 20 kisdiák számára. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az önzetlen segítséget nyújtó szülôknek: Pintér István, Gergô Gábor, Vilverger-Járfás család, Katona Roland szülôknek, valamint édesapámnak, Novák Györgynek, aki egy kisebb etetôt barkácsolt a gyerekeknek, melyet az eresz alatt helyeztünk el. Novák Zsuzsanna tanító Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika február

pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes A pusztavámi kitelepítések emlékére állított emlékkô A Szovjetunió, Jugoszlávia, Lengyelország és Csehszlovákia, a németség sorsa szempontjából

Részletesebben

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes Adósságszolgálat rendezés 2014. január 29-én a Képviselô-testület megtartotta elsô ülését. Napirend elôtt körünkben köszöntöttük Törô

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

a hatalmas cégek diktálnak

a hatalmas cégek diktálnak Idôszaki havilap Ingyenes III. évfolyam 5. szám 2014. május Fejér megye 2. számú országgyûlési egyéni választókerületében, rendben zajlottak az április 6-i országgyûlési választások. Pusztavámon három

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 8. szám Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében Szomorú látványt nyújtott a leégett sportöltözô a tûzvész után Pusztavámi tûzesethez vonultak ki a tûzoltók július

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12. vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa 2009. március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják!

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják! Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 3. szám 2011. július A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Csíkszereda város egyik néptáncegyüttese. A helyi fiatalok mellett

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

2015. február Ára: 195 Ft XXI. évfolyam 2. szám

2015. február Ára: 195 Ft XXI. évfolyam 2. szám 2015. február Ára: 195 Ft XXI. évfolyam 2. szám 2 2015. február Dugonics András Matematikaverseny Megírtuk az iskolában a katolikus iskolák Dugonics András matematikaversenyének második fordulóját. Az

Részletesebben

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. március 10. 120 forint Civil fórum a mûvelõdési házban Február 25-én a mûvelõdési házban megrendezett civil fórumon találkoztak egymással a Nagymaroson mûködõ kisebbségi

Részletesebben