~/-c'f:t:l Tárgy: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~/-c'f:t:l 1-9.- Tárgy: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE X. k!'rüíet Kúbám 2 :; Kéf_;viselú-tcstü1ct üú'sc 5711 ~/-c'f:t:l ' < <'.,,, - ~ ~... ~... ~.,.~ Tárgy: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány megállapodásának megszüntetésére Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal május 19-én együttműködési megállapodást kötött a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósítása, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése tárgyában. A megállapodás értelmében a Képviselő-testület 3 OOO OOO Ft összegű támogatást biztosított az Alapítvány részére azzal, hogy a támogatás összegét minden évben az infláció mértékével növelten, két egyenlő részletben az Alapítványnak megfizeti. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete ll. számú mellékletében a "Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközök" cím alatt a Havasi Gyopár Alapítvány részére l OOO OOO Ft összegű támogatást biztosított. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult polgármester úrhoz, hogy a megállapodásban vállalt támogatás összegét figyelembe véve további támogatásban részesülhessen. Az Alapítvány hosszú évek óta végzett áldozatos munkájára tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány részére - figyelemmel az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségünkre is -további OOO Ft összegű támogatást biztosítson. Az együttműködési megállapodás 14. pontja értelmében az együttműködési megállapodást hat hónapos felmondási határidővel bármelyik fél- külön indokolás nélkül- felmondhatj a. A jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel javasolom, hogy az Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodást - a hat hónapos felmondási idő figyelembevételével - 20 ll. december 31-ei hatállyal szüntessük meg. Tekintettel az együttműködési megállapodás 6. pontjában vállalt támogatási kötelezettségünkre javasalom a további OOO Ft összegű támogatás biztosítását. Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport, a Népjóléti és a Gazdasági Bizottság a soron következő ülésén megtárgyalja, és a bizottságok döntéseit az elnökök a képviselő-testületi ülésen ismertetik. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10/d. -a alapján az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság, és a Kulturális, Oktatási, Sport Bizottság előzetesen megtárgyal ta, és a határozati javaslatokat elfogadásra javasolják Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról

2 2 Határozati javaslatok: l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) részére a költségvetésben biztosított l OOO OOO Ft összegű támogatást folyósítja, valamint az Alapítvánnyal május 19-én kötött együttműködési megállapodás 6. pontja alapján további bruttó OOO Ft összegű támogatást biztosít a Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: V égrehajtásért felelős: V égrehajtás előkészítéséért felelős: azonnal polgármester jegyző Humán Iroda vezető j e 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya u. 31.) május 19-én kötött együttműködési megállapodást a megállapodás 14. pontja értelmében hat hónapos felmondási határidővel 20 ll. december 31-ei hatállyal felmondja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: V égrehajtásért felelős: V égrehajtás előkészítéséért felelős: azonnal polgármester jegyző Humán Iroda vezetője 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a októberi képviselő-testületi ülésre dolgoztassa ki a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya u. 31.) januártól kötendő együttműködési megállapodás tervezetét Határidő: Felelős: V égrehajtásért felelős: V égrehajtás előkészítéséért felelős: azonnal polgármester jegyző Humán Iroda vezetője Budapest, május 5. Törvényességi szempontból látta: ~l

3 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTER E Hava~j Gyopár Szociális, Egészségügyi! Kulturális~ Segítő Közhasznú Alapítvány Mihalicska Terézia Elnök asszony részére Budapest Bánya u Tárgy: Felmondás Iktató szám: Ügyintéző: Jógáné Sz. Henrietta Telefon: szabados_ Tisztelt Elnök Asszony! A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszn ú Alapítvány 20 l O. május 19-én együttműködési megállapodást kötött a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósítása, a társadalmi szelidaritás és esélyegyenlőség erősítése tárgyában. A megállapodás 14. pontja értelmében mindkét szerződő fél jogosult írásban - külön indokolás nélkül - hat hónapos felmondási idővel a megállapodást felmondani. Jelen levelemmel a május 19. napján létrejött együttműködési megállapodást december 31-ei hatállyal felmondom. A felmondás a Képviselő-testület... /2011. (.. ) határozatáll alapul. Egyidejűleg a felmondás tényéről értesítem a Gazdasági és Pénzügyi Irodát a szükség~s intézkedések megtétele érdekében. Budapest, 20 ll. május Kovács Róbert Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző megbízásából Végh Erzsébet osztályvezető Szakmai és jogi szignáló: Ehrenberger Krisztina irodavezető dr. Boldog Krisztina jogtanácsos 1102 Budapest, Szent László tér 29. *Levélcím: 1475 Budapest, Pf 35. Telefon: *Fax: * Honlap:

4 3, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 940/2010. (IV.20.) számú önkormányzati határozata alapján létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29, törzsszám: , adószáma: , bankszámla száma: OTP Bank Nyrt ) képviseletében: Verbai Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u /7., adószáma: , bankszámla száma: OTP Bank Nyrt , bírósági bejegyzés száma: 11.Pk.60111/1997., nyilvántartási száma: 6593.) képviseletében: Mihalicska Terézia (továbbiakban Alapítvány) között, a helyi szociálpolitikai és humánpolitikai feladatok hatékonyságának növelése, a társadalmi szelidaritás és esélyegyenlőség erősítése, valamint a helyi önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítése céljából az Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 8. -ában meghatározott kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre az alábbi feltételek szerint: l. Az Alapítvány - az Önkormányzat által a 1102 Budapest, Bánya u. 4. sz. alatt térítésmentesen biztosított 37 m2 alapterületű irodában, valamint hétfői napokon a 1106 Budapest, Kada u sz. alatti Görög Klub helyiségében - többfunkciós Információs és Tanácsadó Szolgálatot működtet. 2. Az Alapítvány a kerületben lakó, egyedül élő, vagy megromlott egészségi állapotú állampolgárok részére, komplex egészségfejlesztési, humánus, egyéni szükségletre épülő, individuális ellátást valósít meg, az emberi méltóság megőrzésével. 3. Az Alapítvány segítséget nyújt a 2. pontban meghatározott személyek számára abban, hogy képesek legyenek a lehető legnagyobb önállósággal ügyeik intézésére, ennek következtében a lehető Jegtovább saját otthonaikban tudjanak élni. Az Alapítvány segítséget nyújt továbbá a hátrányos helyzetű kisnyugdíjasok, idősek reszere a hétvégék tartalmas eltöltése érdekében, programok szervezésével. 4. Az Alapítvány a helyi civil szervezetek részére évente egy alkalommal civil szakmai napot, valamint civil karácsonyi ünnepséget szervez. Az Alapítvány kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és az Európai Unió országaiban működő civil szervezetekkel, jelenleg a szlovákiai Párkány Város "Új Évszázad Nyugdíjas Klub Egyesületé"-vel (írásos megállapodás alapján). A "Kőbányai Civil Kalauz" címen készített kiadvány aktualizálását folyamatosan végzi és a változásoknak megfelelően jelentetik meg az Önkormányzattal közösen, amelynek költségei megosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek. 5. Az Alapítvány a jelen megállapodásban rögzített feladatokat a szakmai követelmények, a nyilvántartási kötelezettségek, az adatkezelés és adatvédelemre vonatkozó szabályok ismerete és betartása mellett végzi.

5 2 6. Fenti tevékenység elősegítése, valamint az Alapítvány működési költségeinek (megbízási díjak, járulékok, az iroda fenntartásával és működésével kapcsolatos dologi költségek) fedezése. céljából a Képviselő-testület ,-Ft, azaz hárommillió forint összegű támogatást biztosít a mindenkori költségvetés terhére, azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány az együttműködési megállapodás időtartama alatt egyéb támogatási kérelmet nem nyújt be a települési önkormányzathoz. A támogatás összegét a Képviselő-testület minden évben - az infláció mértékével növelten - két egyenlő részletben (március 31-éig, illetve augusztus 31-éig) utal át az Alapítvány OTP Bank Nyrt-nél vezetett sz. számlájára. 7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya, továbbá a Szociális és Egészségügyi Főosztálya és szociális intézményei rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak fenn az Alapítvánnyal. 8. Az Önkormányzat az információs szolgáltatást nyújtó alapítványi szakemberek továbbképzését segíti, a feladatok ellátásához a szükséges hatályos jogszabályokat, információs anyagokat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 9.l.Az Alapítvány köteles az évi támogatási összegről - évente december 31-éig történő felhasználási határidővel - a határidőt követően, legkésőbb 15 napon belül tételesen elszámcini az I. sz. mellékletben meghatározott módon. Az Önkormányzat az eredeti számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt összevetés után - szignálja és bélyegző lenyomattal látja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a Támogatottnak Az Alapítvány köteles továbbá a program megvalósításáról szóló egy oldalas szakmai beszámolót az Önkormányzat részére megküldeni, a tételes elszámolással egy időben. 10. Az Alapítvány képviselőjének büntetőjogi felelősségének tudatában, az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. ll. Az Önkormányzat a feladatok ellátását és az átutalt támogatási összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést az Alapítvány köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásával. Ellenőrzésre jogosultak: Ehrenberger Krisztina és Hajdu Péter főosztályvezetők Visszatérítési kötelezettség 12. Az Alapítvány köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő - évente december elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival együtt. \

6 3 Egyéb rendelkezések 13. Az Önkormányzat képviselője a mindenkori költségvetési önkormányzati rendelet, valamint a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás, utalványozás ellenjegyzése szabályozásáról szóló - mindenkor hatályos - polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a szerződés aláírására. 14. A felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik, melyet mindkét szerződő fél hat hón(lpos felmondási idővel külön indokolás nélkül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhat 15. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 16. A szerződés három oldalon öt példányban készült, melynek elválaszthatatlan részét képezi az I. sz. melléklet. 17. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják 18. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek között 326/2005.(IV.21.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott május 31-én aláírt megállapodás hatályát veszti. Budapest, oj- 19, Budapest, ~.... H A V.A S 1 G y O p Á SZOCIALIS, EGÉSZSÉGŰ R Havasi Gyopár Alapm~Lis segíró ALAPirv~~~ képviseletében~ct 0 6 ~da.pest, Bánya u. 31. SZc.rr "4~9 1 " \) ~~'-->:~~.ttU í&-tf 'e- Mihalicska Terézia elnök! l u~;.o,iv Végh '~rzsébet osztályvezető Szakmai szignálók:, r, Jógáné 'l::r.;;;;;os Henrietta osztályvezető ~b~cer~ Ehrenberger K~isztina főosztályvezető _ Jogi Szignáló: -, L. fc '-'--.' ~ ' 1\"--\ Dr. orp\li Anita osztályvezető

7 4 I. sz. melléklet Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 1. Az Alapítvány az eredeti ÁFA-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: "A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. önkormányzati rendelete alapján került folyósításra" Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: "A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja.

8 \ ' ;! s Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! o anyai Önkormányzat l""' l<! c..~~ 33/K/ ;~~--- ~( )lvv- ~ t:..:r.;::._m.,, 2011 APR. 1 5 ~ A Havasi Gyopár Alapítvány és a Kőbányai Önkormányzat között i keltű 479/2001 (V.29.) számú együttműködési megállapodás jött létre, amely az elmúlt évben 940/2010. (IV.20.) számú önkormányzati határozattal módosításra került. A megállapodás alapján az Alapítvány, mint nonprofit szervezet, egyrészt az önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítéseként információs és tanácsadó szelgálatot működtet, másrészt a helyi civil szervezetek szakmaiságának elősegítését, az együttműködések erősítését is vállalta,közös programok, konferenciák, előadások és személyes kapcsolatok kialakításával. A jelenleg érvényes együttműködési megállapodás alapján a Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 940/2010. (IV.20.) számú határozatában az Alapítvány működéséhez 3.000eFt támogatás biztosítását vállalta, mely összeget minden évben két részletben március 31-ig és augusztus 31-ig átutal az Alapítvány számlájára, az első részlet átutalása ezidáig még nem történt meg. A feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen egy főállású alkalmazott bér- és járulékai kifizetése ( bruttó 156eFt/hó ) egy évre összesen bruttó 1.900eFt, emellett az iroda rezsiköltségének éves díja (víz, csatorna, áram, gáz, biztosítás, posta. telefon, internet, irodaszer, könyvelés díja) összesen kb. l.oooeft. Mivel az Alapítvány csak támogatásokból és pályázatokból tudja végezni vállalt feladatait, rendezvényeink színvonalas megszervezéséhez szükséges szponzorok és magánszemélyek támogatása, továbbá az önkéntesek munkája is. Az Alapítvány az elmúlt 14 év alatt több olyan projektet valósított meg az Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetése mellett, amely a munkanélküli, inaktív nők munkába való reintegrációját és foglalkoztatását is elősegítette (PHARE, HEFOP projekt ), valaniint Kőbánya jó hímevét erősítette Európai Uniós projektekkel (angol COMET projekt, holland NMCP projekt ), ahol többek között az önkormányzatok és a civilek közötti együttműködés lehetőségeit tanulmányozhattuk Jelenleg is a partnerségi kapcsolatok, együttműködések kialakítását szeretnénk Kőbánya népszerűsítése érdekében megvalósítani. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelettel kérjük segítségét abban, hogy az Alapítvány müködéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az idei évben is biztosítsa számunkra. Budapest, 20 ll. április 12. Melléklet: Megállapodás másolata Tisztelettel és köszönettel: _..,. ' ÁPR 1 9. ~ ~,: Postad :HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY Budapest, Pf d-t.!la.. -.&.---=-,,"""'"'"'""""--::-"" 1"'---~"'""""---.. ;:~~lefon/fax: Nllalfn...,k:-:",,,.,(11:; IEIOat!ó; Honlap: \V\\'W.hg).'.lU!~elero.net....! '~l;. mtjiéklot 3J : t \ \ Bankszámla:OTP (A Adószám: , u~

9 HA V ASI GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kovács Róbert Polgármester Úr részére Iktatószám: 18/K/2011 Budapest Szent László tér Tisztelt Polgármester Úr! A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 940/2010. (IV.20.) sz. határozata alapján, a Havasi Gyopár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodásban az Önkormányzati Törvény LXV. Tv. 8. -ban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre, 2010.évre a költségvetésben 3.000e Ft támogatást biztosított. A támogatást az elszámolási kötelezettségnek megfelelően határidőre, teljesítettük (2 O 11.j anuár 14-én) Az elszámoláshoz mellékelt szakmai beszámoló alapján az Alapítvány az alábbi tevékenységekkel és programokkal valósította meg vállalt feladatait, melyet mgyenesen biztosított a célcsoport számára. Tevékenységek,programok~ Információs Szolgálat (tanácsadás, ügyintézés) Esély Szolgálat (tanácsadás, infonriáció munkanélkülieknek) Közösségi szolgáltatások, programok: o egészségmegőrző, preventív előadások (új programként rekreációs torna időseknek); o környezetvédelem, környezetkultúra népszerűsítése (tájékoztató előadás, információs anyagok készítése); o kulturális rendezvények: - a hagyományos Szent László napi és karácsonyi rendezvények mellett, az elmúlt -évben újként a Húsvéti (Tavaszvárás Kőbányán c.) programot megszerveztük és - a Népligeti Szeptemberfeszt rendezvény megvalósításában is részt vettünk; o civil szakmai fórum keretében, az új civil koncepció került bemutatásra a kerületi civil szervezetek képviselőinek; o partnerszervezetünkkel (Párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub Egyesület) az elmúlt évben 4 alkalommal szerveztünk közös rendezvényt ( találkozók, kulturális programok, közös kirándulások). Postacím: HAVAS! GYOPÁR ALAPÍTVÁNY Budapest, Pf.310. Telefon/fax: Honlap: Bankszámla: OTP Adószám:

10 - 2 - A támogatás összegét a programok, reüdezvényck megvalósítására a szervezet müködéséhez szükséges személyi költségekre ( l fóállású munkatárs ) és iroda fenntartásra ( rezsi költség) fordítottuk. A feladatok sikeres elvégzését az Alapítvány, az önkéntesek munkájával biztosította (az elmúlt évben összesen 27 fő órában). Tisztelt Polgármester Úr! Ezúton is tisztelettel megköszönjük az Önkormányzat támogatását, amellyel a kőbányai hátrányos helyzetűek ( egyedülélő idősek, betegek, munkanélküliek évben fő) részére hatékony segítséget tudtunk nyújtani. Tisztelettel kérjük, hogy az 'Alapítvány szamara. a támogatás. összegét a 20 ll. évre vonatkozóan, az együttműködési megállapodásnak megfelelően biztosítani szíveskedjenek. Budapest, február 8. Melléklet: l.sz. Együttműködési megállapodás másolat 2.sz. Ügyfél kimutatás TisztelettelH A v As 1.G y o p Á R SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS SEGITÓ ALAPITVÁNY 1105 Budapest, Bánya u. 31. /l ~szám: //'/ '!:. / l,./.th -:.t... /7 ;:..,;_,._/ (eu t. -- Mihalicska Terézia elnök

11 EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS amely a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületének 479/2001. (V. 29.) számú önkormányzati határozata alapján létrejött egyrészről a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Szent László tér 29. képviseletében György István polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány 1105 Budapest, Bánya u. 31. I/7. képviseletében Mihalicska Terézia alapítványi elnök (a továbbiakban: Alapítvány) között a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításban való közreműködésre a mai napon az alábbi feltételek szerint: l. Az Alapítvány bemutatja és mellékeli a Fővárosi Bíróság ll. PK /97/8/6593. számú, április 18-án kelt bírósági nyilvántartásba vevő végzését. 2. Az Alapítvány a helyi szociálpolitikai és humánpolitikai feladatok hatékonyságának növelése, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, valamint a helyi ~önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítése céljából megállapodást köt az önkormányzattal, amely során a szélesebb társadalmi alapokon nyugvó, szociális együttműködés eredményeként szolgáltatásbővűlés, illetve költségcsökkenés valósul meg. Az Önkormányzat együttműködési megállapodásban vállalt'feladatai 3. A Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája és szociális intézményei rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak az Alapítvánnyal. 4. Az Önkormányzat az Alapítvány működéséhez térítésmentesen - határozatlan időre - irodahelységet (ll 02 Budapest, Állomás u. ll.) biztosít. 5. Az Önkormányzat az információs szolgáltatást nyújtó alapítványi szakemberek továbbképzését segíti, a feladatok ellátásához a szükséges hatályos jogszabályokat, információs anyagokat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. Az Alapítvány együttműködési megállapodásban vállalt feladatai 6. Az Alapítvány többfunkciós Információs és Tanácsadó Központ Ü gyfélszolgálati Hálózatot működtet. 7. Az Alapítvány a hétvégi házi gondozást, ellátást az egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű idősek részére humánus, egyéni szükségletre épülö, individuális gondozással, az emberi méltóság megőrzésével valósítja meg. 8. Az Alapítvány a hétvégi ellátás részletes tervét az Önkormányzattal együttműködve, igényfelméréssei alátámasztva 200 l. augusztus 31-ig készíti el.

12 9. Az Alapítvány segítséget nyújt az idősek szamara, hogy képesek legyenek a lehető legnagyobb önállósággal ügyeik intézésére, ennek következtében a lehető legtovább saját otthonaikban élni. Az idősellátás egyik súlyos gondja az idősek hétvégi megsegítése, mivel egészségi állapotuk miatt már szociálisan izoláltak, interperszonális kapcsolataik beszűkül tek. l O. Az Alapítvány a helyi civil szervezetek részére évente két alkalommal találkozó t szervez, "Kőbányai Civil Kalauz" címen kiadványt készít és jelentet meg az önkormányzattal közösen és a költségek megosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek. ll. Az Alapítvány a jelen megállapodásban rögzített feladatokat a szakmai követelmények, a nyilvántartási kötelezettségek, az adatkezelés és adatvédelemre vonatkozó szabályok ismerete és betartása mellett végzi. 12. Az Alapítvány tevékenységéről évente két alkalommal beszámolót, tájékoztatót készít az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat és az Alapítvány közös feladatai 13. Az együttműködő felek egy-egy személyt megbíznak az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérésével, koordinálási feladatok ellátásával. 14. A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást csak a kölcsönös egyeztetés alapján módosítják. 15. A felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik, amelyet mindkét fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 6 hónapos felmondási idővel felbonthat 16. A felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az évi IV. törvény (Ptk.) idevonatkozó rendelkezései az irányadó ak. Budapest, június~.~ -~- HAVASI GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTÚRÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY Budapest, Pf Adószám: ~42 8:;;:::<sz3m: OT? 1~7~ ::! Lf/A~wfe:~~ Mihalicska Terézia az Alapítvány képviselőj e

13 '/ ~f EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2005.(IV.21.) számú önkormányzati határozata alapján létrejött egyrészről a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (1102 Budapest, X., Szent László tér 29.) képviseletében And ó Sándor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a "Havasi Gyopár" Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhaszn ú Alapítvány (1105 Budapest, X., Bánya u. 31. I.7.) képviseletében Mihalicska Terézia alapítványi elnök (a továbbiakban: Alapítvány) között, a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre, a mai napon az alábbi módosításokkal újítják meg. l. Ai Alapítvány bemutatja és 11.PK !97/8/6593. számú, nyilvántartásba vevő végzését. mellékeli április a Fővárosi 18-án kelt Bíróság bírósági 2. Az Alapítvány a helyi szociálpolitikai és humánpolitikai feladatok hatékonyságának növelése, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, valamint a helyi önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítése céljából megállapodást köt az Önkormányzattal, amely során a szélesebb társadalmi alapokon nyugvó, szociális és preventív együttműködés eredményeként szolgáltatásbővülés, illetve költségcsökkenés valósul meg.,, Az Önkormányzat együttműködési megállapodásban vállalt feladatai 3. A Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája, továbbá Népjóléti Irodája és szociális intézményei rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak az Alapítvánnyal. 4. Az Önkormányzat az Alapítvány működéséhez térítésmentesen irodahelyiséget biztosít, a Budapest, X., Bánya u. 4. sz. alatt. 5. Az Önkormányzat az információs szolgáltatást nyújtó alapítványi szakemberek továbbképzését segíti, a feladatok ellátásához a szükséges hatályos jogszabályokat, információs anyagokat az Alapítvány rendelkezésére bocsájtja.

14 2 Az Alapítvány együttműködési megállapodásban vállalt feladatai 6. Az Alapítvány, az Önkormányzat ált&i e megállapodás 4. pon~ában biztosított alapítványi irodában többfunkciós Információs és Tanácsadó Szalgálatot müködtet. 7. Az Alapítvány a kerületben lakó, egyedül élő, vagy megromlott egészsegt állapotú állampolgárok részére, komplex egészségfejlesztési, humánus, egyéni szükségletre épülő, individuális ellátást valósít meg, az emberi méltóság megőrzésével. 8. Az Alapítvány segítséget nyújt a 7. pontban meghatározott személyek számára abban, hogy képesek legyenek a lehető legnagyobb önállósággal ügyeik intézésére, ennek következtében a lehető legtovább saját otthonaikban tudjanak élni. Az idősellátás egyik súlyos gondja az idősek hétvégi megsegítése - mivel egészségi állapotuk miatt már szociálisan izoláltak, interperszonális kapcsolataik beszűkültek - e feladatok ellátásában is segítséget nyújt az Alapítvány. 9.. Az Alapítvány a helyi civil szervezetek részére évente egy alkalommal szakmai találkozót szervez. "Kőbányai Civil Kalauz" címen készített kiadvány aktualizálását folyamatosan végzi és a változásoknak megfelelően jelentetik meg az Önkormányzattal közösen. A költségek megosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek. l O. Az Alapítvány a jelen megállapodásban rögzített feladatokat a szakmai követelmények, a nyilvántartási kötelezettségek, az adatkezelés és adatvédelemre vonatkozó szabályok ismerete és betartása mellett végzi. ll. Az Alapítvány tevékenységéről évente egy alkalommal beszámolót, tájékoztatót készít az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat és az Alapítvány közös feladatai. 12. Az együttműködő felek egy-egy személyt megbíznak az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérésével, koordinálási feladatok ellátásával. 13. A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást csak a kölcsönös egyeztetés alapján módosítják.

15 3 14.A felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik, amelyet mindkét fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 6 hónapos felmondási idővel felbonthat l5.a felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az évi IV. törvény (Ptk.) idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 16.Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek között június 26- án aláírt, 479/2001. (V.. 29.) számú Önkormányzati határozat érvényét veszti. Budapest, '~.. 9:.... HA!r"A.;): GYOPAP SZOClÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI. KULTURÁUS SEGfTO ALAPflvANv 1105 Budapest, Bánya u. 31 Ad6st~m: 1é15~4fHi-1-4?... Mihalicska Terézia az Alapítvány képviselője Ellenjegyezte:

16 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületének 940/2010. (IV.20.) számú önkormányzati határozatá alapján létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29, törzsszám: , adószáma: , bankszámla száma: OTP Bank Nyrt ) képviseletében: Verbai Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31. I/7., adószáma: , bankszámla száma: OTP Bank Nyrt , bírósági bejegyzés száma: 11.Pk.60111/1997., nyilvántartási száma: 6593.) képviseletében: Mihalicska Terézia (továbbiakban Alapítvány) között, a helyi szociálpolitikai és humánpolitikai feladatok hatékonyságának növelése, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, valamint a helyi önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítése céljából az Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 8. -ában meghatározott kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre az alábbi feltételek szerint: 1. Az Alapítvány - az Önkormányzat által a 1102 Budapest, Bánya u. 4. sz. alatt térítésmentesen biztosított 37 m2 alapterületű irodában, valamint hétfői napokon a 1106 Budapest, Kada u sz. alatti Görög Klub helyiségében - többfunkciós Információs és Tanácsadó Szalgálatot működtet. 2. Az Alapítvány a kerületben lakó, egyedül élő, vagy megromlott egészségi állapotú állampolgárok részére, komplex egészségfejlesztési, humánus, egyéni szükségletre épülö, individuális ellátást valósít meg, az emberi méltóság megőrzésével. 3. Az Alapítvány segítséget nyújt a 2. pontban meghatározott személyek számára abban, hogy képesek legyenek a lehető legnagyobb önállósággal ügyeik intézésére, ennek következtében a lehető legtovább saját otthonaikban tudjanak élni. Az Alapítvány segítséget nyújt továbbá a hátrányos helyzetű kisnyugdíjasok, idősek részére a hétvégék tartalmas eltöltése érdekében, prograrnak szervezésével. 4. Az Alapítvány a helyi civil szervezetek részére évente egy alkalommal civil szakmai napot, vaíamint civil karácsonyi ünnepséget szervez. Az Alapítvány kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és az Európai Unió országaiban működő civil szervezetekkel, jelenleg a szlovákiai Párkány Város "Új Évszázad Nyugdíjas Klub Egyesületé"-vel (írásos megállapodás alapján). A "Kőbányai Civil Kalauz" címen készített kiadvány aktualizálását folyamatosan végzi és a változásoknak megfelelően jelentetik meg az Önkormányzattal közösen, amelynek költségei megosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek 5. Az Alapítvány a jelen megállapodásban rögzített feladatokat a szakmai követelmények, a nyilvántartási kötelezettségek, az adatkezelés és adatvédelemre vonatkozó szabályok ismerete és betartása f"dellett végzi.

17 2 6. Fenti tevékenység elősegítése, valamint az Alapítvány működési költségeinek (megbízási díjak, járulékok, az iroda fenntartásával és müködésével kapcsolatos dologi költségek) fedezése céljából a Képviselő-testület ,-Ft, azaz hárommillió forint összegű támogatást biztosít a mindenkori költségvetés terhére, azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány az együttműködési megállapodás időtartama alatt egyéb támogatási kérelmet nem nyújt be a települési önkormányzathoz. A támogatás összegét a Képviselő-testület minden évben - az infláció mértékével növelten - két egyenlő részletben (március 31-éig, illetve augusztus 31-éig) utal át az Alapítvány OTP Bank Nyrt-nél vezetett sz. számlájára. 7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya, továbbá a Szociális és Egészségügyi Főosztálya és szociális intézményei rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak fenn az Alapítvánnyal. 8. Az Önkormányzat az információs szolgáltatást nyújtó alapítványi szakemberek továbbképzését segíti, a feladatok ellátásához a szükséges hatályos jogszabályokat, információs anyagokat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 9.1.Az Alapítvány köteles az évi támogatási összegről - évente december 31-éig történő felhasználási határidővel- a határidőt követően, legkésőbb 15 napon belül tételesen elszámcini az I. sz. mellékletben meghatározott módon. Az Önkormányzat az eredeti számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt összevetés után - szignálja és bélyegző lenyomattal látja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a Támogatottnak Az Alapítvány köteles továbbá a program megvalósításáról szóló egy oldalas szakmai beszámolót az Önkormányzat részére megküldeni, a tételes elszámolással egy időben. 10. Az Alapítvány képviselőjének büntetőjogi felelősségének tudatában, az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 11. Az Önkormányzat a feladatok ellátását és az átutalt támogatási összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést az Alapítvány köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásával. Ellenőrzésre jogosultak: Ehrenberger Krisztina és Hajdu Péter főosztályvezetők Visszatérítési kötelezettség 12. Az Alapítvány köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő - évente december elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival együtt.

18 3 Egyéb rendelkezések 13. Az Önkormányzat képviselője a mindenkori költségvetési önkormányzati rendelet, valamint a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás, utalványozás ellenjegyzése szabályozásáról szóló - mindenkor hatályos - polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a szerződés aláírására. 14. A felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik, melyet mindkét szerződő fél hat hónapos felmondási idővel külön indokolás nélkül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhat 15. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 16. A szerződés három oldalon öt példányban készült, melynek elválaszthatatlan részét képezi az I. sz. melléklet. 17. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják 18. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek között 326/2005.(IV.21.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott május 31-én aláírt megállapodás hatályát veszti. Budapest, o.j. /9, Budapest, HAVASI GYop. SZOCIÁLIS EGÉSZSÉGOA R H. G, Al ~ l GYl avast yopar apr'lb'g''éu LISSEGITŐALAPÍTVÁNY képviseletében~d 6 ~da_pest, Bánya u. 31. sz.rr ~ Mihalicska Terézia elnök Ellenjegyezte: dr. Neszteli István jegyző megbízásából: ;,~10 v~gh 'Erzsébet,.J " osztatyvezeto Szakmai szignálók:, r, ilr'f-~ Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető tb_:ucj{'wk\ ~ Ellrenberger Kfisztina főosztályvezető Jogi Szignáló: -t!.. JI'-'--+-- ~M--\ Dr. Korpai Anita osztályvezető

19 4 I. sz. melléklet Az elszámoiási kötelezettség teljesítésének módja: 1. Az Alapítvány az eredeti ÁFA-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: "A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (11.15.) sz. önkormányzati rendelete alapján került folyósításra" Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: "A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja.

20 , H::1vasi Gyopár Alapítvány l.sz.melléklet SZAKMAI BESZÁMOLÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010.évi költségvetésról szóló 3/2010.(II.l5.) sz. önkormányzati rendelet alapjánkifizetésre került ,- Ft támogatás elszámolása. A támogatás összegét, az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az Alapítvány célkitűzésének megfelelöen, a helyi szociális és humánpolitikai feladatok kiegészítéseként megvalósult preventív, közösségi prograrnak és rendezvények szervezésére és lebonyolítására fordítottuk, elsősorban célcsoportunk a hátrányos helyzetű idősek, betegek és munkanélküliek részére. Az Alapítvány 20 l O. évben fó részére tudott segítséget nyújtani, egyrészt a lakossági információs és tanácsadó szolgálat keretében, másrészt a rendezvényeken keresztül. A támogatás elszárnolását 151 db számla+bizonylatok alapj án 3. OOOeFt összegben hiteles másolatk~nt mellékeljük. Az összeget az Alapítvány működéséhez szükséges kiadások hozzájárulásaként egyrészt személyi költségekre: bér+járulék, utazási költség l fö munkatárs részére, másrészt, dologi kiadásokra: rezsiköltségre, könyvelési feladatok elvégzésére,honlap karbantartásra, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre, kommunikációs költségekre (telefon, internet, posta költségre) és rendezvények szervezésére használtuk fel. Információs és Tanácsadó Szolgálat keretében segítséget nyújtottunk hivatalos ügyek intézésében, jogi, szociális, egészségügyi, képzési és adó témában ( heti l alkalommal a Görög Klubban és az Alapítvány Irodájában). Esély Szolgálatunknál, (a hozzánk forduló) álláskereséssel segítettünk. munkanélküliek részére tanácsadással, Egészségmegőrző, prevenciós előadásokat az elmúlt évben kiegészítettük közérze~avító torna szervezésével, amit minden héten egy alkalommal tartunk a Görög Klubban és nagy örömmel fogadták klienseink. A környezetvédelem, kömyezetkultúra népszerűsítése érdekében többféle tájékoztató szóróanyagot készítettünk, ezeket rendezvényeinken propagáltuk Hagyományteremtő jelleggel először szerveztünk, a húsvét megünneplésére kulturális rendezvényt a Pataky Művelödési Központ Színháztermében 400 fó részvételével, aminek nagy sikere volt, az Alapítvány kliensei mellett több civil és egyházi szervezet időseit is meghívtuk a programra. A kőbányai civil szervezetek részére szakmai fórumot szerveztünk, ahol a kormány új civil koncepciójáról és a pályázatok változásairól volt szó. ( A fórum sikerességét a résztvevők visszajelzései bizonyítják.) ia\ l

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló '(00. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Köbánvu; Önkormányzat Képviselő-testület üíesi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Buciapesi, Oktatási és Közművelődési Főosztály a * ' 'min

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés ~r;;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Világ-Kép Kolturális Egyesülettel

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készfiit a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga szociális intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben