2009. V. évfolyam 12. szám, december. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN Csíkszereda. Szakszerveztek Művelődési Háza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. V. évfolyam 12. szám, december. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349. Csíkszereda. Szakszerveztek Művelődési Háza"

Átírás

1 2009. V. évfolyam 12. szám, december Havonta megjelenő ingyenes programmagazin K o n c e r t ISSN Dec e m b e r 5., Sz o m b a t, Ór a Csíkszereda Szakszerveztek Művelődési Háza

2 , ápri lis 4. szám évfo lyam pr og ra mm ag az in Hav ont Havonta megjelenő ingyenes a me gje len ő ing yen es pro gra mm V. évfolyam 5. szám, május V. en es V. évfolyam, 0. szám ruá r m, feb 2. szá fol yam nt a m in gy aga zin programma gazin Havonta megjelenő ingyenes programmagazin nt a m eg je le nő SE B O 6. szám pia Hav ont a 2009 S T T E tó Eseménynaptár ta GY Ü e m u E e me zb Csíksomlyói pünkösdi búcsú május 30./szombat L nő ing yen es pro gra mmaga zin A Március 15 L A PJA LK A BÓ LMÁ ór NA.0 0 ÚR A / 19 te k er m e p én yt 23., n ag n u ár k sz ín té 9. ja C sí k i Já a KULT Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a jú liu s AR AGY meg jele TÍ ZÉ VE S L Á ei d a lno AM, júniu s ra IN E RV n y Z Á R k ve rse E rd olim Fotó: Kristó Róber t uá r m, jan 1. szá fol yam V. év Havo pr og Diák progr amma gazin Közép iskolá soknak X sobotf in az Csí kc mmag es in gy en lenő ingye nes évfo lyam Havon ta megje Ó T AT S Ú Z mlyó B Ú C Csí k so A N Gk szereda. S R 21 FA va Csí bruár al fe V II V V. évfolya m 3. szám, március V. év Havo le nő eg je m eg je le nő in gyen es pr og ra mm ag az in ember m, dec 12. szá olyam V. évf gj ele nő ing ye ne s Ko 20 6 D ingyene s program magazi n 6 N 20 S 6 9. GLORIA VICTIS ÜNN EPI MEG EML ÉKEZ ÉS AZ OS FORR ADA LOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC É V FOR DU LÓJ ÁN OK T ÓB ER 23., PÉ N T E K nő in gyen es pr og ra m in nc mmag az in ze er t Szom, bat Ór a za 5., eda i Há sz er lődés Csík Mű ve t ek rv ez ecem S za ks I SS N ber vem, no 10. szám, október Havonta megjele nő AUG agaz in 2. USZTUS je le ISS SZTU IUS JÚL enes prog ramm I S S N I SS N AU GU ám 11. sz év fo. V jelen ő ingy Havo nta meg m eg az mag á sok P r ímzója i y l Erd étalálko azi n augus mmag V. évfolyam pro gra on ta I S S N yen es SZÁM len ő ing SZ ÉK EL K ER ÉK Y FÖ LD KÖ RV PÁ R O S ER SE NYE ztus, KÜLÖN ta me gje H av lyam V. évfo lyam 8. szám, augusz tus V. évfolyam 9. szám, szeptember ISS N Havon Havonta megjelenő ingyenes programmagazin pr og ra V. év fo lya m 7. sz ám, szerkesztősége! on ta nt a me H av Havo ber

3 beköszöntő tartalom Nől a dér, álom jár, hó kering az ág közt. Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt. Én is, ládd, én is, ládd, hóban lépegetnék, ha a jeges táj fölött karácsony lehetnék. (Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár részlet) Kedves Olvasó! a szereda.origo programmagazin ez évi utolsó lapszámát tartja a kezében. Ismét elszaladt egy év..., és nagyon gyorsan. Nekem olyan, mintha tegnap írtam volna a 2008-as év decemberi lapszámának beköszöntőjét. a programmagazin életében jelentős év volt a 2009-es esztendő, hisz ebben az évben ünnepeltük, ugyancsak jelzés, megemlítés szintjén, fennállásának ötödik évfordulóját. Magazinunk 2009-es évi első számában egy véleményező rovatot jelentettünk meg, ahol külső kollégákat, intézményvezetőket, újságírókat kértünk föl, hogy véleményezzék kiadványunkat, munkánkat. a visszajelzésekből az ösztönző gondolatok megerősítettek bennünket, hogy kiadványunkra szükség van, érdeklődéssel fogadják, lapozzák. Így követve az elmúlt öt évben kialakult lapfilozófiánkat, 2009-ben is az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére havonta jelent meg magazinunk, tájékoztatva az olvasókat Csíkszereda kulturális és szabadidős rendezvényeiről. Év vége felé járván, az emberen akaratlanul is elhatalmasodik az ünnepi hangulat, s a hagyományoknak megfelelően, ilyenkor szokott sor kerülni az éppen búcsúztatás előtt álló óesztendőben elvégzett feladatok kiértékelésére is. Ezúton megköszönöm minden külső és belső munkatársamnak, reklámozóinknak, kulturális intézményeink munkatársainak, hogy szíves támogatásukra építhettünk ebben az évben is. bízva abban, hogy 2010-ben is hasonlóképp folytatni tudjuk együttműködésünket, kiadványunk tartalmi szerkezetét, valamint tájékoztatásunkkal hathatós segítséget nyújtunk olvasóinknak az egyre sokasodó programok, rendezvények között. a szerkesztőbizottság nevében békés, meghitt ünnepeket, sikerekben gazdag, eredményes, boldog újévet kívánok mindannyiuknak! Mihály Réka szereda.origo Havonta megjelenő ingyenes programmagazin. Megjelenik 4000 példányban. Kiadja: a Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója Csíkszereda, Vár tér 1. sz., tel.: Vezetőtanács elnöke: antal attila PROGRaMON decemeber / 3 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM Egyiptom művészete a fáraók korában az egyiptomi halotti kultusz emlékei kiállítás / 4 CSÍKI játékszín Urs Widmer: NaGYKUtYÁK / 7 Molnár Ferenc: LILIOM / 8 benedek Elek: többsincs KIRÁLYFI / 10 decemberi játékrend / 11 CSÍKI KaMaRaZENEKaR adventi hangversenysorozat / 12 ESEMÉNY / RENdEZVÉNY Kriterion Koszorú díjátadó ünnepsége / 13 a Székely bicskarend és Székelyföld díjak átadó ünnepsége / 14 julianus díjátadó ünnepség / 16 Ghymes-koncert / 18 turcza László-kiállítás és albumbemutató / 20 Experiment Prisma Fotóklub kiállítása / 23 Karácsonyfa-díszítő verseny / 24 Karácsonyi készülődés a gyermekkönyvtárban / 25 SPORtNaPtÁR / 27 KÖNYVKOSÁR a Pallas-akadémia Könyvkiadó ajánlója / 30 a Corvina Könyvesház ajánlója / 34 a Hargita Megyei Kulturális Központ könyvajánlója / 35 a Csíkszereda Kiadóhivatalnál megvásárolható kiadványok / 36 HELYtÖRtÉNEtI ÉVFORdULÓK / 39 CSÍK-INFO-SaROK / 40 Felelős szerkesztő: Mihály Réka Szerkesztőbizottság: ady andrás, György Piroska, Fekete-Kászoni Rita, Ferenczy Krisztina, Prigye Kinga Korrektúra: Prigye Kinga Gazdasági ügyintéző: dósa Eszter Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda 3

4 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM Csíkszereda, Vár tér 2. sz., tel./fax: , , EGYIPtOM MŰVÉSZEtE a FÁRaÓK KORÁbaN kiállítás tekinthetjük meg, majd a varázsszövegeket tartalmazó papirusztekercsek tárolására szolgáló Ozirisz-szobrot. a te rem utolsó tárgya egy gyönyörű szép, fából készült női halotti maszk. a harmadik teremben a sírsztélék és kockaszobrok megtekintésével folytathatjuk a látogatást. az ezek után következő női mumifikált kézen megfigyelhetjük, hogy már több ezer esztendeje a bal kéz gyűrűs ujján hordták az emberek a gyűrűt. a továbbiakban a túlvilágot bemutató koporsótöredéket láthatunk, majd az istenek szent állatainak múmiái következnek. a múmialepel-töredékeken és a varázspapiruszon hieratikus írásos varázsszövegek jelennek meg, majd a Hórusz-tábla révén tudhatjuk meg, hogy az egyiptomiaknál a hit, mágia és varázslás mennyire szervesen fonódott össze. a következő teremben egy sírkamra belsejében találjuk magunkat, s itt található a két, talán leglátványosabb tárgy: egy múmiafej és egy aranyozott arcú, díszesen festett női koporsó. az utolsó teremben a tapintható tárlaton az aknasír és a templom modelljére szeretném felhívni a figyelmet, hisz ezek eredetiben születésük helyszínén láthatóak. Kósa béla, Csíki Székely Múzeum Hormesz sztéléje, mészkő, 37 x 27 x 6 cm a budapesti Szépművészeti Múzeum anyagából kiállított 120 műtárgy jelentős hányada az első (1907-es) egyiptomi, magyar érdekeltségű régészeti feltárás anyagához kapcsolódik. Ezt az anyagot öt db műtárgy egészíti ki Kolozsvárról, melyek közül három dr. Orbán balázs egykori gyűjteményéhez tartozik, 160 esztendővel ezelőtt érkeztek Erdélybe. a tárgyak nem időrendi sorrendben vannak bemutatva, hanem a halottkultusz rendkívül bonyolult világát bemutató logikai sorrend alapján. a legrégebbi tárgyak 5000 esztendősek, míg a fiatalabbak is 2000 esztendősek. az első teremben a kolozsvári tárgyakat vehetjük szemügyre. a következő teremben először az egyiptomi istenek világával, a világteremtés mítoszával, termékenységkultusszal ismerkedhetünk. Ezután a túlvilági életre szánt ételek és italok edényeit láthatjuk, majd a halottat védelmező amulettek sokaságát. a következő tárlóban a sírfelszereléseket találjuk, többek között a belső szervek tárolására szolgáló kanopusz-edényeket, illetve a túlvilági munkák elvégzésére készült halotti szobrokat. Egy újabb tárlóban a rendkívüli finomsággal, igényességgel díszített gyermekkoporsót és a kartonázsdíszeket bész isten domborműve, M.: 32 cm 4

5 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM Csíkszereda, Vár tér 2. sz., tel./fax: , , INFORMÁCIÓK Csíkszereda Csíki székely múzeum október február 7. Nyitva tartás: kedd vasárnap: óra Zárva: december , 31., január 1. Díjszabások: Teljes árú belépő: 10 lej Kedvezményes árú belépő: 5 lej Diákok, diákigazolvánnyal Nyugdíjasok, igazolvánnyal Csoportok (15-25 személy) / fő Csíkszereda-belépő: 6 lej Kedvezményes jegy csíkszeredai lakhelyű felnőtteknek Kisszereda-belépő: 3 lej Kedvezményes jegy csíkszeredai lakhelyű diákoknak Családi belépő: 22 lej 2 felnőtt + legalább 1 személy 18 év alatt Ingyenes belépő: 7 éven aluli gyermekek, csoportokat kísérő pedagógusok (max. 2 fő), muzeológusok, újságírók Tárlatvezetés (előzetes bejelentkezés alapján): magyar, román nyelven: 30 lej angol nyelven: 50 lej Kérjük, szíveskedjenek mellőzni a mobiltelefon használatát! tel: ,

6

7 CSÍKI játékszín Csíkszereda, temesvári sgt. 6. sz., tel./fax: , Urs Widmer: NaGYKUtYÁK a svájci drámaíró szereplői jólfizetett felsővezetők, akik évek óta anyagi biztonságban élnek, és ami még közös bennük, hogy váratlanul elbocsátják őket funkcióikból. az új munkahely megtalálásában segít a Wrage asszony által vezetett outplacement-vállalat, ahol az egykori nagykutyák egyfajta csoportterápiában részesülnek, egyrészt azért, hogy az utcára-kerülés traumáját feldolgozzák, másrészt, hogy ismét sikeres topdogokká válhassanak. Szereposztás: Müller: GIaCOMELLO RObERtO bihler: benedek ÁGNES, jenkins: SZabÓ ENIKŐ Krause: bodea tibor, Neuenschwander: bilibók attila tschudi: VERESS albert, Wrage: bartalis GabRIELLa jelmeztervező: ZSIGMONd adél Rendező, díszlettervező: HaRSÁNYI ZSOLt az előadást csak 16 éven felüli nézőinknek ajánljuk! az előadás helyszíne a Hunyadi László Kamaraterem, a helyek száma korlátozott. budaházi attila, dramaturg Fotók: Sándor Levente 7

8

9 CSÍKI JÁTÉKSZÍN Csíkszereda, Temesvári sgt. 6. sz., tel./fax: , Molnár Ferenc: LILIOM külvárosi legenda két részben A Csíki Játékszín Molnár Ferenc Liliom című színművét a darab megírásának és ősbemutatójának 100. évfordulóján mutatja be. Molnár drámája igazi világkarriert futott be: 1934-ben Fritz Lang készített belőle filmet, majd 1945-ben a Broadway-n Carousel (Körhinta) címmel bemutatták a musical-változatát, amelyből 1956-ban szintén filmet forgattak. Orson Welles 1939-ben rendezett belőle rádiójátékot, melyben ő játszotta a főszerepet. Hamburgban 2000-ben mutatták be Michael Thalheimer rendezésében. A külvárosi legenda nem ott kezdődik, ahol az öngyilkos Liliom előtt megjelennek az isten detektívjei, hanem mindjárt a darab első jelenetével. Nem kétséges: ilyen betlehemes egyszerűségben, majdnem tisztaságban nem játszódhatott le a hintáslegény Liliom és Juli, cselédlány drámája; az események a reálisak és látomásszerűek transzponálva vannak külvárosi emberek fantáziájába. Ahogy ők mesélnék egymásnak. Naivul, egyszerűen, a szerelmet, a hűséget, a reménységet és érzékenységet, az életet, a halált, de úgy, hogy színházuk tarka bábjain szögletes mozdulataikon, rángatottságukon keresztül is megérződjön az ember. Ez sikerült Molnár Ferencnek. írja Fenyő Miksa a darabról a Nyugatban, száz évvel ezelőtt. Fotók: Adriana Grand Szereposztás: Liliom, artista: VERESS ALBERT Juli, cselédlány: BENEDEK ÁGNES Muskátné, körhintás: SZABÓ ENIKŐ Mari, Juli barátnője: RÁDULY BEÁTA Ficsur, külvárosi csibész: KOSZTÁNDI ZSOLT Hugó, Mari vőlegénye, később férje: BODEA TIBOR Égi és földi rendőrkapitány: GIACOMELLO ROBERTO Hollunderné, fényképész és Isten detektívje: FEKETE BERNADETTA Linzmann, pénztárnok: LŐRINCZ ANDRÁS-ERNŐ Orvos: DÁLNOKY CSILLA; Esztergályos: VARGA SÁNDOR Dr. Reich, öngyilkos ügyvéd: FÜLÖP ZOLTÁN Kádár István, öngyilkos / Hózlinger; Liliom riválisa: BILIBÓK ATTILA; Rendőr: PAP TIBOR Lujza, Juli kislánya: MÁTHÉ ANNA-KRISZTINA Az esztergályos gyerekei: BAKCSI KATA; FAZAKAS TAMÁS A rendező munkatársa: BUDAHÁZI ATTILA Díszlet-jelmeztervező: ADRIANA GRAND Rendező: VICTOR IOAN FRUNZĂ Budaházi Attila, dramaturg 9

10 CSÍKI játékszín Csíkszereda, temesvári sgt. 6. sz., tel./fax: , benedek Elek: többsincs KIRÁLYFI a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió mesejátéka ezzel egyetemben méltó büntetését. a többsincs királyfi című mesénkkel ezt a világot próbáljuk a gyerekek elé tárni, ezekkel a mesebeli szereplőkkel, fordulatokkal és kalandokkal, itt-ott beleszőve a mai modern világunk vívmányait és eszközeit, illetve oly módon kíséreljük meg e két világ ötvözését, hogy a mese mondanivalója ne szenvedjen semmilyen csorbát. Mert felnőttként is néha jó hinni a mesékben. Elek apó meséit, azt hiszem, senkinek nem kell bemutatni. az ő meséi azokban a régi korokban gyökereznek, amikor még voltak királyok és királynék, királyfik és királykisaszszonyok, sárkányok, jóindulatú szolgák és rosszindulatú, fondorlatos, gyáva cselszövők. a mese végén ellentétben mai társadalmunk törvényei szerint a királyfi elnyerte csodaszép szíve-választottjának igaz szerelmét, és a gonosz Szereposztás: Mirkó, napkeleti király: SZabÓ EdUÁRd többsincs királyfi, a fia: KŐMÍVES CSONGOR Habakuk, hoppmester: boros MÁRIa bakarasznyi, öreg szolga: KOLOZSI borsos GÁbOR Ráki, a felesége: MÁtHÉ annamária absolon, napnyugati király: SZabÓ EdUÁRd Világszép Gyöngyvirág, a lánya: Vajda GYÖNGYVÉR Gyehennás, az ördögkirály: bartha boróka Szeleburda, a lánya: GaZdaG ERZSÉbEt durumó, alördög: SIMON boglárka m.v. jelmez: barabás ÁRPÁd játéktér: barabás ÁRPÁd, KOLOZSI borsos GÁbOR Átdolgozta: duró GYŐZŐ Rendezte: barabás ÁRPÁd barabás Árpád 10

11 CSÍKI JÁTÉKSZÍN Csíkszereda, Temesvári sgt. 6. sz., tel./fax: , A CSÍKI JÁTÉKSZÍN DECEMBERI JÁTÉKRENDJE december 2. / szerda TÖBBSINCS KIRÁLYFI a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió előadása óra Pinocchio-bérlet óra Nagy Imre (sárga) bérlet december 3. / csütörtök TÖBBSINCS KIRÁLYFI a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió előadása óra Móka-bérlet óra Micimackó-bérlet december 10. / csütörtök / óra LILIOM Antigoné-bérlet december 13. / vasárnap / óra LILIOM Liliomfi-bérlet december 15. / kedd / óra IBUSÁR MEGÁLLÓHELY Hunyadi László Kamaraterem december 4. / péntek / óra LILIOM Hamlet-bérlet december 18. / péntek / óra ADVENT a Háromszék Együttes előadása december 8. / kedd / óra NAGYKUTYÁK Hunyadi László Kamaraterem december 30. / szerda / óra IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI ünnepi bemutató előadás Fenntartjuk a műsorváltoztatás jogát! Felnőttelőadásainkat hét éven aluli gyerekek nem látogathatják! Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy kamara-előadásainkra, a korlátozott ülőhelyek miatt, kizárólag elővételben árusítunk jegyeket! Az előadás megkezdését követően nem áll módunkban a késve érkezőket beengedni! Megértésüket köszönjük! 11

12 CSÍKI KAMARAZENEKAR Csíkszereda, Szabadság tér 18. sz., ADVENTI HANGVERSENYSOROZAT 2009 december 6. / vasárnap / óra Református templom A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola kamarazeneformációinak előadása december 6. / vasárnap / óra Szent Kereszt-templom A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola IX-XII. osztályos kórusának és zenekarának előadása december 6. / vasárnap / óra december 20. / vasárnap / óra Szent Ágoston-templom Evangélikus templom A Nagy István Zene- és Képzőművészeti A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola II-IV. osztályos kórusának Szakközépiskola V-VIII. osztályos kórusának előadása előadása december 26. / szombat / óra Csíksomlyói Kegytemplom A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola énekkarának és zenekarának karácsonyi hangversenye 12

13 KRITERION KOSZORÚ GÁLFALVI ZSOLTNAK december 18. / péntek / óra / Kriterion Ház KRITERION ALAPÍTVÁNY Csíkszereda, Petőfi u. 4. sz. A Kriterion Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy híven az alapító elnök és a kitüntetést indítványozó Domokos Géza szellemi örökségéhez, az idén Gálfalvi Zsolt marosvásárhelyi irodalomkritikusnak, szerkesztőnek adományozza a Kriterion Koszorút. Az alapítvány esztendőről esztendőre olyan, a romániai magyarság szolgálatába állított életművet jutalmaz, amelyet a cselekvő közösségszeretet, az európai nyitottság és a demokratikus gondolkodásmód jellemez. Gálfalvi Zsolt 1933-ban született Marosvásárhelyen, 1955-ben végezte el a kolozsvári Bolyai Egyetem magyar nyelv és irodalom szakát, majd évtizedeken átívelő, az erdélyi magyar írónemzedékeket támogató irodalomkritikusi munkát végzett több jelentős romániai magyar heti és havilap, az Utunk, az Igaz Szó, a Hét munkatársaként vagy rovatvezetőjeként és főszerkesztőjeként. A múlt század hatvanas éveiben a Marosvásárhelyi Állami Színház igazgatójaként is tevékenykedett, és között részt vállalt a romániai magyar színházak irányításában a bukaresti Művelődési Tanács nemzetiségi igazgatóságának vezetőjeként. Igen gazdag a közéleti munkássága. Az 1989-es romániai fordulat után ott volt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalapítóinak a sorában, a Romániai Magyar Pen Klub elnöke, a Romániai Írószövetség igazgatótanácsának a tagja, 1998-tól több éven át a Román Televízió igazgatósági tagja. Irodalomkritikai, irodalomtörténeti és színházi vonatkozású írásait az évtizedek során számos kötetben jelentette meg. Munkásságát eddig is több értékes díjjal és elismeréssel jutalmazták, legutóbb a magyarságot, a magyar kultúrát, a magyar magyar kapcsolatokat szolgáló tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. Gálfalvi Zsolt mindvégig támogatta Domokos Gézát a Kriterion Kiadó létrehozásában és működtetésében, a romániai magyar szellemi élet gazdagítására irányuló törekvéseiben. A Kriterion Koszorú átadási ünnepségére december 18-án órától kerül sor a csíkszeredai Kriterion Házban. Székedi Ferenc Gálfalvi Zsolt Domokos Géza önéletrajzi kötetét méltatja a Kriterion Házban (2003) 13

14 SZÉKELYFÖLD SZERKESZTŐSÉGE Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 5. sz., tel.: , Azokat az alkotókat, illetve műveket díjazzuk, amelyekről azt hisszük, hogy évek, évtizedek múltán is érvényesek maradnak Ferenczes Istvánt, a Székelyföld főszerkesztőjét kérdeztük a Székelyföld-díj és a Székely Bicskarend átadásáról december 4. / péntek / óra Kérem, mutassa be a Székelyföld kulturális folyóirat által évente több alkotónak is megítélt Székelyföld-díj, illetve a Székely Bicskarend eredetét, alapötletét, eszmeiségét. Az 1997 októberében indult kulturális folyóirat létezésének már a második évében kiosztotta nívódíjait. A díjak átadását általában az 56-os magyar forradalom évfordulójára időzítettük, hisz a lap indulása is ehhez a dátumhoz köthető. A Székelyföld nívódíjait azoknak az alkotóknak adja a periodika szerkesztőiből összeálló ad hoc tanács, akik megítélésük szerint az előző évben a legszínvonalasabb alkotásokat közölték a folyóiratban. Általában három alkotót jutalmazunk, de volt olyan év 14 is, amikor csak kettőnek adtuk át a díjainkat. Igaz, abban az évben (2000-ben) Kányádi Sándor tisztelt meg azzal, hogy elfogadta választásunkat. A díj az oklevél mellett, anyagi lehetőségeink függvényében, eurónak megfelelő pénzösszeggel jár. A Székelyföld-díj eddigi 12 éves történetében olyan kiváló erdélyi alkotókat sorolhatunk fel mint: Kovács András Ferenc, Bogdán László, Gazda József, Király László, Lászlóffy Aladár, Egyed Péter, Tánczos Vilmos, Oláh Sándor, Egyed Emese, Vida Gábor, Láng Gusztáv, Farkas Árpád, László Noémi, Orbán János Dénes, Szőcs Géza, Szilágyi István. A szépirodalmárok mellett mindig jutalmazunk egy társadalomtudóst, történészt, néprajzost vagy szociográfust, a napi újságíráson felülemelkedő közírót is. A Székely Bicskarend ötletének egy kicsit humoros felhangja van, szerkesztő kollégáink találták ki 2004-ben, miután más tájakon, karddal, tollal, dárdával, colttal és más fegyverekkel jutalmaznak alkotókat. Nekünk a régi dicsőséges székely fegyverekből mára csak a bicska maradt, az az örök szerszám, amely ezer év óta mindig ott lapult a tájainkon élő férfiemberek zsebében. Időnként ontott vért is, de legtöbbször szalonázásra használták vagy pásztorbotfaragásra. Hát ennek a bicskának a szarvasagancs nyelű változata lett a díj, a Székely Bicskarend. Általában anyaországi vagy más Kárpát-medencei alkotóknak adjuk át egy veretes oklevél kíséretében. Eddig olyan neves alkotók lettek a rend kitüntetettjei mint: Bella István, Buda Ferenc, Kemény István, Nagy Gáspár, Kenéz Ferenc és Zalán Tibor. Milyen követelményeknek kell eleget tegyen egy alkotás ahhoz, hogy a kuratórium válogatásának része legyen, majd esettől függően díjazásban is részesüljön? Ugyanakkor, mivel az elbírálási rendszert mindenképpen fémjelzik a kuratórium tagjai is, kérem nevesítse őket. A követelmények elsősorban esztétikaiak, értékközpontúak. Azokat az alkotókat, illetve műveket díjazzuk, amelyekről azt hisszük, hogy évek, évtizedek múltán is érvényesek maradnak. A díjakat odaítélő társaságot nem lehet sem kuratóriumnak, sem zsűrinek nevezni. A kiadó

15 SZÉKELYFÖLD SZERKESZTŐSÉGE Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 5. sz., tel.: , De nem tekintünk el a jelölteknek az előző években a folyóiratban közölt műveitől sem. szerkesztői, név szerint: Mirk Szidónia Kata, Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos tesznek javaslatot a díjazottak személyére, amit alulírottal egyeztetnek, majd közös megegyezéssel eldöntjük, rangsoroljuk azokat az alkotásokat, amelyeket értékrendünk szerint az elmúlt év során a legjobbaknak tartottunk. Ebben az évben három alkotó veheti át a Székelyföld nívódíját és egy a Székely Bicskarendet. Arra kérem, hogy röviden mutassa be a díjazottakat. Ebben az évben a Székelyföld-díjakat az új székházunk avatásakor adjuk át. A Székely Bicskarendet az idén Szálinger Balázs kapja, aki többször is közölt verseket folyóiratunkban, de ezek közül is kiemelkedik az áprilisi Székelyföldben közreadott Turizmus című verse. Székelyföld-díjat kap Vári Attila és Pécsi Györgyi. Vári Attila a lapban közölt novelláiért, amelyek közül kiemelkedik a Libatonátusz, de szinte valamennyi elbeszélésének a cselekménye tájainkhoz köthető. Pécsi Györgyit rendszeres Olvasónapló -jáért díjazzuk, az elmúlt évben mintegy tizenöt fontos könyvről írt alapos recenziókat. A negyedik kitüntetettünk Katona Lajos, többszörösen hátrányos helyzetű alkotó (látássérült is), akire formakísérleti munkái, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanulmányai hívták fel a figyelmünket. Ő többszörösen is megérdemli a 2009 Székelyföld-díjat. Kérdezett: Ady András CSÍKSZEREDA Brassói út 67. szám, tel.: mobil: CSÍKSZEREDA Szentlélek utca 16. szám, tel: SEPSISZENTGYÖRGY Sugás áruház, IV. emelet, tel.: mobil: SZÉKELYUDVARHELY Nicolae Bălcescu utca 2. szám mobil:

16 julianus alapítvány julianus díjátadó ÜNNEPSÉG december 5. / szombat / óra / Református templom a julianus alapítvány az eddig kialakult hagyományaihoz híven, minden évben olyan személyiségeket tüntet ki, akik életük, illetve az utolsó húsz év során nemzeti megmaradásunk ügyét szolgáló tevékenységet fejtettek ki. az elmúlt évben kitüntetettek egész életük, tevékenységük idején helytálltak a diktatúra és az azt követő zavaros politikai viszonyok között is. Ennek az évnek a jelszavát a felvilágosodás korában (18. század vége 19. század eleje) fogalmazták meg, de a 21. század első évtizedében erős politikai éllel kapott szerepet a Nyelvében él a nemzet gondolat, idén ilyen szempontból kerül sor a következő személyek kitüntetésére: CSÁKY ZOLtÁN a duna televízió műsorvezetője, riportere, budapest dupka GYÖRGY író, közéleti személyiség, Ungvár, Kárpátalja FÜLÖP LÍdIa a magyar nyelv és kultúra önkéntes munkása, védelmezője, író, Lugos CSÁKY ZOLtÁN Erdélyi magyarként megtanultam, hogy csak az a miénk, amit kiküzdünk magunknak, a közösségnek. Riporterként, televíziós újságíróként az igazi megbecsülést számomra a néző, a hallgató figyelme jelenti, s amíg tart ez a ragaszkodás, a pályát elhagyni nem lehet, nem szabad. a mesterséget, amelyet csak a deák ferenci intő szavak figyelembevételével lehet és kell művelni: hazudni nem szabad. (Csáky Zoltán) KOLÁR PÉtER színházigazgató, Kassa, Felvidék LÁZÁR ZOLtÁN, KOSZORÚS ZOLtÁN hősi emlékhely-állítók, Csíkszereda és beszterce ZSÁK MaLINa HEdVIG közgazdász, magyar német szakos tanár, Révkomárom, Felvidék. az anyanyelvünk használata miatt elszenvedett megaláztatásért kap a julianus alapítványtól Empátia-díjat. a julianus díjkiosztó ünnepségre, amely már a 17., december 5-én, szombaton órakor kerül sor a csíkszeredai református templomban. díjkiosztó ünnepségünk ma már Csíkszereda város egyik rangos rendezvénye. Megrendezésében fontos társszerepet vállal a város Önkormányzata és Hargita Megye tanácsa. dupka GYÖRGY az új nemzedék egyik sokoldalú egyénisége..., ő az egyike azoknak az írástudóknak Kárpátalján, aki a legmélyebbre képes hatolni a helyi és a tágabb nemzeti hagyományokban egyaránt. (Páll György) amíg élek, szeretnék szülőföldemről, a velem együtt küzdők életének rejtelmeiről versben nyomot és üzenetet hagyni. Ebben az újért viharzó korszakban örömosztók és titokfejtők utódja kívánok lenni. (dupka György vallomása Ikarus éneke, 1979) 16

17 julianus alapítvány FÜLÖP LÍdIa a Fülöp Lídia vezette szellemi műhely a magyarságtudat őrzését, ápolását, tiszta nemes eszmények követését tűzte ki célként ébren tartani az igényt a magyar szellemi értékek, a magyar irodalom, a magyar nyelv, a magyar történelem, egy magyar közösség megmaradásának zálogai iránt. (Nagy Eszter méltatójából) LÁZÁR ZOLtÁN és KOSZORÚS ZOLtÁN a II. világháború idején a beszterce-naszód megyei Szeretfalván és környékén lezajlott háborús események során elhunyt honvédeket az állomás mögötti domboldalban temették el. a csíkrákosi Lázár testvérek elindultak felkeresni édesapjuk, Lázár józsef sírját, aki egyik áldozata volt az eseményeknek. a budapesti Hadtörténeti Intézet Múzeuma, valamint a beszterce-naszód megyei kormánybiztos által kinevezett Koszorús Zoltán segítségével találták meg a sírkeretet, és a Hősök Kultusza Országos Hivatalának engedélyével készítettek emlékoszlopot az áldozatok névsorával. a sírkert és emlékoszlop elkészítését támogatta a román kormány és a magyar állami alap. az elért eredmény bátorításában elhatározták, hogy a hősi halottakat feltáró munkájukat folytatják, és tevékenységüket kiterjesztik a megye hősi halottai sírjainak feltárására. KOLÁR PÉtER 1989 novemberében, a rendszerváltás küszöbén a thália Színház dolgozói felkértek a kassai színház vezetésére, amelyet 1990-től elvállaltam. a thália Színház az elmúlt két évtizedben sokat változott. a körülmények ugyan alig hiszen a tornateremből átépített színházi épületnek csak nagy jóakarattal használható helyiség sok problémát okozott. Mára az előadások száma meghaladja az évi 180-at, a bemutatóké az évi 6-7-et. a 2002-ben megnyitott Márai Sándorról elnevezett stúdiószínház elsősorban a fiatalokat vonzza és szoktatja a magyar színházhoz, valamint a tájelőadásokhoz, amelyek Szlovákia egész területén biztosítják a magyar színjátszás jelenlétét. (Kolár Péter) ZSÁK MaLINa HEdVIG augusztus 5-én Nyitrán két férfi megtámadott és megvertek, mert magyarul beszéltem mobiltelefonon. a rendőrség két hét után azzal zárta le a nyomozást, hogy az eset még sem történt meg. Ezután a szlovák belügyminiszter az országos rendőrfőkapitánnyal és a miniszterelnökkel karöltve egy nagyszabású sajtótájékoztatón a nyilvánosságot félrevezette, mondvacsinált bizonyítékokra támaszkodva hazugnak nyilvánított. bár az eset óta több mint három év eltelt, még ma sincs lezárva az ügy. a szlovákiai főügyészség számára ugyanis nem az igazság keresése és a tettesek megtalálása a cél, hanem annak bizonyítása, hogy a szlovák kormány tagjai az esetemmel kapcsolatban nem hazudtak. jelenleg boldog feleségként és egy másfél éves kislány édesanyjaként harcolok az igazamért és hiszem, hogy egyszer elnyerem azt. (Zsák Malina Hedvig) bederné józsa Rozália 17

18 CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA Csíkszereda, Vár tér 1. sz., ÁLMAINK BÁLJÁRA HÍV A GHYMES EGYÜTTES beszélgetés Szarka Tamással, a Ghymes együttes vezetőjével Talán a zenei gyökerek, talán a Ghymes név miatt, de sokan erdélyinek gondolják Önöket. Nos, határon túlról határon túlra jönnek Milyen érzéssel jönnek Székelyföldre? Több éve járunk Székelyföldre. Először mikor eljutottunk, rendkívül izgalmas, már-már romantikus és torokszorító volt tőlünk 900 kilométerre magyarokkal találkozni. Aztán amit sejtettünk, beigazolódott, és ez természetes is, nagyon sok bennünk a közös, hiszen mi is kisebbségiek vagyunk, elszakított magyarként Szlovákiában élünk. Így több találkozás után otthonról haza megyünk. Persze, ha nem fogadnának minket szeretettel, még nem nevezhetnénk otthonunknak. Bejártuk az egész világot. Mindenhol elismernek és szeretnek, de azt, hogy magyar testvéreink ez idáig csak nálatok mondták nekünk. Budapesten ezt már félnek mondani. A dalai révén többnyire követhető, hogy mikor mit gondolt. Mi a tapasztalata, a hallgatóságnak sikerül átvennie zenéjük üzenetét? Mivel Kárpát-medencei viszonylatban sikeres együttesnek számítunk, azaz sokan járnak a koncertjeinkre, értik és érzik is a zenét. Lesz új Ghymes-album és székelyföldi lemezbemutató? Most jelenik meg a napokban a DVD-nk, az ez év január 10-i Budapest Arénai jubileumi koncertünk anyagából. Jövőre pedig természetesen új anyaggal készülünk, és azt is szívesen bemutatjuk Székelyföldön. Kérdezett: Mihály Réka Az Álombálom albumjuk bemutatása lesz Csíkszeredában, ismereteim szerint már duplaplatina. Mit jelent az album címe? És mi a sikerének titka? Az album címének jelentése benne van a szóban álmaink bálja. Olyan bál, amiben az álmaink sírnak és mulatnak. Az életünk. A siker titkát nem lehet megfejteni. Mi ennek örülünk, de az nem baj, ha valaki jót jól csinál sokáig. Az ügynek nem árt. 18

19 K ONCERT lombálom SZARKA TAMÁS ének, hegedű, gitárok, koboz SZARKA GYULA ének, gitár, basszusgitár, bőgő JELASITY PÉTER szopránés altszaxofon, fuvola JÁSZ ANDRÁS szaxofon NAGY SZABOLCS szintetizátor, nagydob KÚN CSABA szintetizátor LAU JÁNOS dobok DECEMBER 5., SZOMBAT, ÓRA Csíkszereda, Szakszerveztek Művelődési Háza, Belépőjegy ára: 30 lej Szervezők Médiatámogatók CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA

20 CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA Csíkszereda, Vár tér 1. sz., KÉZJEGY Turcza Lászlót első albumának, Túros Esztert első általa írt és szerkesztett kiadványának megjelenése kapcsán kérdeztük a korábbi kiállítás-megnyitókon hangzottak el, valamint a sajtóban jelentek meg, nyomon követhető egy folyamatosan alakuló, fejlődő képszerkezeti és megjelenési megnyilvánulás. Amire csak azt tudom mondani, hogy mindez az állandó kísérletezésnek köszönhető. Ha fellapozzák a kiadványt, rálátást kapnak egy-egy kiállítás alkalmával elhangzott műkritikák segítségével alkotásaimra, korszakaimra. Fontos minden visszajelzés, legyen az kritika vagy bátorítás, hisz vallom, hogy a művészi megnyilvánulás építő, befolyásoló tényezői ezek. A festés, ami igazi kikapcsolódás, az önkifejezésemen túl, terápia is számomra. Most, hogy megjelent az első albumom, számomra is meglepő így egy kicsit kívülről látni, újraolvasni, újraértelmezni munkáimat és nem utolsósorban önmagamat. Most, hogy megjelent az első egyéni albumod, milyen érzéssel tartod a kezedben? Turcza László: Nagyszerű érzés, sosem gondoltam, hogy létrejön. Még nem tudatosult bennem, hogy megjelent egy kiadvány, album, ami rólam szól, bemutatja / megmutatja Turcza Lászlót, akár saját magamnak is bemutatkozom ily módon. Több alkalommal is próbálkoztam albumkiadással, de eddig ez elsősorban anyagi támogatás hiányában nem sikerült. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy idén Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója támogatta az albumom megjelenését. Egy nagyon szép kiadvány készült rólam, munkáimról, amely kéziratának elkészítésére Túros Esztert kértem fel, és aki egy összegző munkát végzett. A kiváló könyvterv és kivitelezés a csíkszeredai Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda csapatának munkáját dicséri. Tudjuk, hogy Turcza Lászlónak, mint minden képben gondolkodó festőművésznek voltak és vannak alkotói periódusai, korszakai. Jelen munkáidat, ha rangsorolnod kellene, hová sorolnád? Turcza László: Nem tudnám munkáimat korszakokra bontani, tegyék ezt helyettem a műkritikusok... A megjelent album bemutatja munkásságomat a kezdetektől napjainkig, ahol a festményekhez csatolt szövegrészek által, amelyek Milyen terveid vannak jövőre? Turcza László: A megjelent kiadvány nagy erőt ad a további munkáimhoz, a folyatatáshoz dolgozni és ismét dolgozni..., folytatni így, vagy hasonlóan. Számos gondolatom, ötletem van, amit még meg szeretnék alkotni, el szeretnék követni, és a nagyközönségnek bemutatni. Kiemelném, hogy Csíkszeredában igen lelkes, műkedvelő közönség van, amely előtt megmutatkozni nemcsak kihívás, hanem komoly erőfeszítés is. Az igényes közönséget kiegészíti az ugyancsak magas igényű képzőművész-közösség, amely ma nemcsak a nagy öregekből áll, hanem igen képzett fiatal alkotókból is. Ezzel a közösséggel együtt lenni, itt Csíkszeredában munkára sarkalló, felemelő érzés. Egy szép kiadványt / albumot tartunk a kezünkben, amely kéziratának előkészítője és szerkesztője voltál. Ha jól tudom, első önállóan írt és szerkesztett albumod. Hogyan fogadtad Turcza László felkérését? Túros Eszter: Nagy meglepetéssel. Örömmel és szorongással. A képzőművészet mindig is érdekelt, de soha nem készültem tudatosan arra, hogy valaha írni is fogok róla. Mondhatni, a véletlennek köszönhető, hogy kiállítás-megnyitókon kezdtem felszólalni, újságokban kezdtem írogatni. Turcza László művészetét mindig is különösnek tartottam, titokzatosnak, ami csábító, egyben kihívás is. Örvendtem a felkérésnek azért is, mert Turcza világában már viszonylag otthonosan mozogtam, ugyanakkor tartottam attól, hogy az 20

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK 2009. V. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN ISSN 2066-6349 2009. OKTÓBER

Részletesebben

DOKUMENTUMFILM MAGYAR-ROMÁN FESZTIVÁL. 2010. október 4 10., Csíkszereda. Helyszín: Csíki Játékszín. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

DOKUMENTUMFILM MAGYAR-ROMÁN FESZTIVÁL. 2010. október 4 10., Csíkszereda. Helyszín: Csíki Játékszín. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 26 20A 20 25 20 2010. VI. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 26 20A 20 20 20A MAGYAR-ROMÁN DOKUMENTUMFILM FESZTIVÁL ISSN 2066-6349 2010. október 4 10., Csíkszereda Helyszín:

Részletesebben

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349 2014. X. évfolyam 10. szám, október 1 9 5 6 G LO R I A VICTIS 2014. OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK Ünnepi megemlékezés az 1956-os for r a d a l om és szabadságharc

Részletesebben

2014. november 13 14. / Csíkszereda

2014. november 13 14. / Csíkszereda 2014. X. évfolyam 11. szám, november Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349 ERDÉLYI PRÍMÁSOK 17. TALÁLKOZÓJA 2014. november 13 14. / Csíkszereda BEKÖSZÖNTŐ Tartalom Kányádi Sándor: November

Részletesebben

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 2015. XI. évfolyam 6. szám, június Havonta megjelenő ingyenes programmagazin KIÁLLÍTÁSOK TEREPEN A A MUZEOLÓGUSOKKAL TÁRLATVEZETÉSEK GYEREKPROGRAM ISSN 2066-6349 ELŐADÁS KONCERTEK FILMVETÍTÉSEK www.csikimuzeum.ro

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. április 104. lapszám Új sportcsarnok Keresztúron 2011. április 17-én, virágvasárnap, ünnepélyes keretek közt átadták Székelykeresztúron

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 2011. VII. évfolyam 8. szám, augusztus Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 2011. AUGUSZTUS 4 7. ISSN 2066-6349 BEKÖSZÖNTŐ Tartalom PROGRAMON AUGUSZTUS ESEMÉNY / RENDEZVÉNY CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

Két világrekord abelvárosi Napokon

Két világrekord abelvárosi Napokon XXIII. évf. 31. szám 2014. szeptember 16. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Ajelenlegi konténer helyett amáv forgalmi épületében alakítják ki az új ideiglenes

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. A testületi ülésről Kerületi egyetemista Argentínában

Részletesebben

A magyar kultúra napja

A magyar kultúra napja XXV. évfolyam, 3. szám 2015. január 29. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 3 2 Sajtótájékoztató Közmûszolgáltatóknak adva ki magukat trükkös csalók károsítják meg az érdieket. Influenzajárvány

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. VII. évfolyam 1. szám, 2006. április. Kedves Tagtársak, Barátaink! Idei első Forgó számunkban örömmel jelentem, hogy ismét elnyertük a

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz Egyetem lehet Egerben Elhárulhatnak a jogi akadályok az egri főiskola egyetemmé válásának útjából. Habis László és dr. Lukács Tamás országgyűlési képviselők módosító indítványt nyújtottak be a felsőoktatási

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. A polgármester házhoz megy. Bújj-bújj zöld ág. Építsünk közösen!

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. A polgármester házhoz megy. Bújj-bújj zöld ág. Építsünk közösen! FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 4. szám 2012. április 15. Bújj-bújj zöld ág (Élő játszótér fűzből, összefogással. Cikkünk a 11. oldalon.) Építsünk közösen! (Út- és

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám 2012. január. létrehoz, formál, fenntart. Ma ez a

XXIV. évfolyam 1. szám 2012. január. létrehoz, formál, fenntart. Ma ez a A tartalomból Szociális üdültetési programot indít a kormány >>> 2. oldal OVI-ZSARU >>> 5. oldal Egy téma két felvonásban >>> 7. oldal 80 éve az emberekért, a közösségért >>> 12. oldal XXIV. évfolyam 1.

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

Koronázási hétvége a királyi kastélyban

Koronázási hétvége a királyi kastélyban XVI. évf. 23. szám 2007. június 14. Terjesztői ára: 75 Ft Koronázási hétvége a királyi kastélyban Erzsébet mítosza Gödöllőn Az Erzsébet-év programsorozatában kiemelt helyett kapott a koronázási hétvége,

Részletesebben

A halandóság, a törékenység átmentõje Bencze László fotómûvész 60 éves

A halandóság, a törékenység átmentõje Bencze László fotómûvész 60 éves Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Méltóságteljes ünnep Szürke, esõre álló idõjárásban, mégis sokan gyûltünk össze március 15-én, az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

DR. DIETZ FERENC Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke

DR. DIETZ FERENC Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 16. 2 Koncert és díjátadás Borús hangulatú új évet kezdtünk: világméretû gazdasági válság,

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben