Szentendre, Ipszilon Galéria, december 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentendre, Ipszilon Galéria, 2003. december 13."

Átírás

1 Ries Zoltán ANGYALOK A SZAMÁRHEGYEN (Aknay Jánosnak) Néztem a falon angyalaidat gyertyaláng-lobogásban, s a zene szárnyaival megüzent jelekkel kibékült egymással a föld és az ég. Szentendre, Ipszilon Galéria, december 13.

2

3 3 AKNAY JÁNOS ANGYALOS KÖNYV A BOOK OF ANGELS ENGELBUCH Szerkesztette: Novotny Tihamér VLS Kulturális Egyesület Szentendre, 2004

4 4

5 NOVOTNY TIHAMÉR ELÔSZÓ AKNAY JÁNOS ANGYALOS KÖNYVÉHEZ 5 NOVOTNY TIHAMÉR Elôszó Aknay János Angyalos Könyvéhez Ha létezik a festészetben ráció és logika (és miért ne létezne?!), akkor egy erôs alapokra épített és következetesen fejlesztett, új és új épületszárnyakkal bôvített, új és új motívumokkal díszített képzeletbeli város emeletes labirintusához hasonlíthatnám mindazt, amit Aknay János harmincegynéhány év alatt a szentendrei piktúrában szorgos munkával létrehozott és összerakott. Az alapokat, mint mûvészi tehetséget, részben predesztinációként kapta. Mint biztonságot nyújtó tudást, részben gimnáziumi tanárai és késôbbi osztályos társai és barátai segítségével és nem utolsó sorban a maga erejébôl és kitartásával szerezte. Mint folytatható építészetiképzômûvészeti-mûvészettörténeti leletet és hagyományt, fôleg Szentendrére koncentrálva találta meg. S mint le nem zárható iskolát - a mai elôdei által mintegy megelôlegezett bizalommal és a régiek szellemében utólagosan is kiszemelve - kiérdemelt hozományként örökölte meg. Ha létezik a festészetben költészet (és miért ne létezne?!), akkor Aknay János mennyei városa (mert a teremtés, ha igazán igei értelmû, mindig emelkedett cselekedeteket és következményeket von maga után) mintegy ezerarcú szakrális délibáb, mintegy ékes angyali korona - minden szereplôjével egyetemben - magasan a Város felett lebeg. Ha létezik a festészetben isteni rend, azaz egyensúlyteremtô, a diszharmóniákat is magába foglaló egymásra épülô egyetemes harmónia (és miért ne létezne?!), akkor Aknay János esetében is ezt tapasztaljuk. Mert ha a sok egyes (rész)motívumot és motívumváltozatot, valamint mûtárgydarabot üzenetük, tartalmuk, formájuk, fajtájuk, színük, jelentésük, feladatuk, mûködésük (stb.) szerint egymás mellé helyezve tekintjük, kialakul bennünk a boldogságnak az az érzése, mely Bo(tius szavaival élve: a határtalan élet egész szerinti, egyszerre való és a tökéletes birtoklása érzéséhez hasonlítható. Ha léteznek a festészetben angyalok (és miért ne léteznének?!), akkor Swedenborg szerint, azok az angyalok természetükre nézve emberek. Arcuk, szemük, fülük, mellük, karuk, kezük, lábuk van. Egymást kölcsönösen láthatják, egymással beszélnek, egyszóval semmi sem hiányzik abból, ami az emberhez tartozik, azzal a különbséggel azonban, hogy nem természeti testtel felöltözöttek. (...) [Hovatovább]...a menny egész kiterjedésében, valamint minden egyes mennyei társaság egy embert ábrázol. (...) Mivel a menny legnagyobb alakú, és a menny társasága kisebb, ezért az angyal a legkisebb alakú ember. Mert a legtökéletesebb alakban, mint amilyen a mennyé, az egésznek részeiben és a részeknek az egészben képmása. Ez azért van így, mivel a menny

6 6 NOVOTNY TIHAMÉR ELÔSZÓ AKNAY JÁNOS ANGYALOS KÖNYVÉHEZ közösség; mert a menny mindenét mindenkivel megosztja, és ebbôl a közösségbôl mindezt mindenki, mint sajátját fogadja el. Az angyal a felvevô, és így a legkisebb alakú menny, (...) Éppen így az ember is olyan arányban, amilyenben a mennyet magába fogadja, felvevô, menny és angyal. - Aknay János emberarcú angyalai sokan vannak, és a mondottakhoz hasonlóan ilyen építkezésû, ilyen minôségû lények. Ha léteznek a festészetben absztrakt angyalok (s miért ne létezhetnének?!), akkor azok a természetükre nézve az emberszerû angyalok jelzéseiként jelennek meg Aknay János képein. Mert (megintcsak Swedenborgra hivatkozva) tudni kell, hogy az angyalokat az emberek testi szemével látni nem lehet, hanem csak lelki szemével, amely az emberben van, mert az angyal a szellemi világban és minden testhez tartozó a természeti világban van. (...) A halál utáni elsô állapotában az ember hasonló ahhoz, amit a világban elfoglalt. Ugyanaz a szemlélete, beszéd- és gondolkodásmódja. Ezért nem tud mást hinni, mint hogy még a világban van, hacsak nem figyel arra, ami vele történik, vagy amit az angyalok mondanak neki, amikor felébred. Azt ugyanis, hogy most Ô szellemlény. - Így folytatódik tovább az élet az egyikbôl a másikba és a halál csupán az átmenet. - Ezért van az, hogy Aknaynál az elvont és a konkrét, valamint a természeti forma egymásból és egymásba épül-építkezik, oda-vissza alakul-idomul, egymással érintkezik. Motívumkincse nagyon széles skálán mozog, és bennük, és általuk igen gyakran keveri a különféle festészeti kifejezési eszközöket: a nyugodt, homogén színfelületeket a gesztusok eleven, vibráló világával: a félig ábrázoló jellegû életelemeket a stilizált városépítészeti motívumokkal. Tehát nem okoz problémát számára az, ha például egy angyalmotívum az egyik képen emberi külsôben és arcvonásokkal, a másikon arcnélküli félabsztrakt ikonként, a harmadikban pedig a valóságtól elvonatkoztatott geometrikus idolként vagy akár hangot, szótagot, illetve szót jelölô rovások emblematikus betû- vagy írásjeleiként örökítôdik meg, - mert nála minden csak hangulat. Mert ha létezik a festészetben fôrészt csak hangulat (s amint láthatjuk, nincs okunk ezt a tényt tagadni!), akkor Aknay János a különféle hangulatok folytonos rögzítésének és kiírásának mániákus nagymestere. Szinte ez ad kézzelfogható magyarázatot és mindenek feletti értelmet festészeti tevékenységének, önvallomásos forma- és színcselekedeteinek. Tudniillik nála az egyes vezérmotívumok motívumcsaládokká, elképesztô gazdagságú jeltársaságokká és lezárhatatlan változatosságú képfajtákká alakulnak. Hovatovább ezek a teremtett motívumszármazékok - a szeretet esztétikájától áthatva - egymás idejébe és terébe hatolnak, hiszen újra és újra felveszik egymás múlt-, jelen- és jövôidejû jelentéstartalmait, kedélyállapotait, s ezáltal összefûzhetôvé és látszólagos értelemben mindenirányúvá teszik elemi történéseiket. Ezek tehát Aknay János

7 NOVOTNY TIHAMÉR ELÔSZÓ AKNAY JÁNOS ANGYALOS KÖNYVÉHEZ 7 egyszeri, egyedi és megismételhetetlen személyiségén keresztül magát az Egyetemes Idôt és Teret jelképezik, s egyre sokasodó és sûrûsödô íves vagy hegyes szögû formaelemeikkel, feszes kompozíciókat építô színmezôikkel vagy lazább lendületû felhô- és színpamacsaikkal az egyszerre táguló és benépesülô világegyetemet mintegy szubjektíve modellálják, szimbolizálják. Írásom elején Aknay János mûvészetét, mint egy folyamatosan épülô mennyei várost, emeletes labirintust és ezerarcú szakrális délibábot ragadtam meg. Ez a hasonlatrendszer ugyanis jelentésileg egy teológiai hittétel metaforájaként fogható fel. A katolikus Bolberitz Pál professzor például ugyanezt a gondolatot, mint világkép tartalmú hitigazságot a következôképpen fogalmazza meg: A természetfölötti és a természetes valóság nem egymást kizáró, hanem egymást kölcsönösen feltételezô ellentétben állnak egymással. A természetesre épül a természetfölötti, és a természetfölötti kegyelem feltételezi a természetes rendet. (...) A supernaturalis és a supranaturalis fogalma ugyanis nem ugyanazt jelenti. A supra latin szó, azt jelenti, hogy valami fölött vagyok. Mintha lebegnék fölötte. A super pedig azt jelenti, hogy valaminek a csúcsa. Az egyház a természetfölötti rendre nem azt mondja, hogy supranaturalis, hanem azt, hogy supernaturalis. Vagyis szupertermészetes. Nem elkülönül a természetes világtól a természetfölötti világ, hanem annak a csúcsa és beteljesítôje. De hogy a saját, történelmileg adott ökumenizmusunkban maradjunk, ezen a téren nem árt a református Hegedûs Lóránt professzor ugyancsak mérvadó gondolatait idéznünk, miszerint: Nem Isten van a világban, hanem a világ van Istenben. Egy erre vonatkozó hasonlat szerint: vágjunk ketté egy almát, és vegyük ki belôle a Napot, mely megérlelte! Nyilvánvaló, hogy csak a Nap erôterében születhet és érhet meg az alma, melynek minden porcikájában és atomjában anap életet keltô hatása természetesen feltalálható. Ugyanígy Isten teremtô, életadó és gondviselô mindenekfelett és mindent átjáró jelenléte tartja fenn világunkat és ôrzi életünket, és ez az Ô teljessége, mely e világban mûveibôl meglátván megértetik (Róm 1,20) az elfogulatlan értelem hívô nyitottsága számára, tudva: csak a végtelen fogadhatja be a végest és nem fordítva. Az igazi, a hiteles, a tiszta és a jó szándékú mûvészi világ tehát ide, ebbe a véges, de határtalan területbe nyomul be a maga sajátos, köztes eszközeivel és esztétikájával, hogy részt vegyen az önkéntelen és a felelôsségteljes teremtés mûveletében, hogy angyalainak járás-kelésével hirdesse és igazolja: a világ Egy, azaz végsô soron szupertermészetes!

8 8 TIHAMÉR NOVOTNY INTRODUCTION TO JÁNOS AKNAY S BOOK OF ANGELS (EXCERPTS) TIHAMÉR NOVOTNY Introduction to János Aknay s Book of Angels (Excerpts) If there be reason and logic in painting (and why not?!), all that János Aknay has created in the course of his over thirty years of diligent labour in Szentendre painting, I could compare to a multi-storey maze in an imaginary city, which is built on strong foundations, has been consistently developed, extended by newer and newer wings, decorated by newer and newer motifs... If there be poetry in painting (and why not?!), Aknay s heavenly city (for creation, if it be truly in the meaning of the Word, is always an exalted act and always consequential) hangs, together with all its host of characters, high above any town like a sacrificial mirage with a thousand faces, or an ornate angelic crown. If there be any divine order in painting, a universal harmony that creates balance, that contains discordant harmonies built one upon another (and why not?!), this is just what we experience in the case of János Aknay. For if we consider his many particular (partial) motifs and variant motifs as well as works of art by grouping them according to message, content, form, type, colour, meaning, function, operation (etc.), a feeling of felicity develops in us which is comparable to the feeling of, as Boëthius put it, the complete, simultaneous and perfect possession of everlasting life. If there be angels in painting (and why not?!), then, as Swedenborg has it, they are wholly human in form, having faces, eyes, ears, bodies, arms, hands, and feet. They can see each other, converse with one another; in a word, they have everything a man has except that they are not clothed in natural bodies... If there be abstract angels in painting (and why not?!), then they appear in the paintings of Aknay as indications of angels wholly human in form. For, turning to Swedenborg again, it should be born in mind that angels can be seen not by the bodily eyes of men but by their spiritual eyes, because angels exist in the spiritual world, while all who belong to the flesh are in the natural world... This is why abstract, concrete and natural forms in Aknay are built out of and into one another, they are shaped and moulded to and fro, they associate. He makes use of a wide variety of motifs, and, in and by them, he often combines the various means of pictorial expression: calm and homogeneous surfaces and the world of animated and vibrating gestures; almost representational elements of life and stylised architectural motifs. It is therefore no problem for

9 TIHAMÉR NOVOTNY INTRODUCTION TO JÁNOS AKNAY S BOOK OF ANGELS (EXCERPTS) 9 him to have an angel motif appear with a human form and facial features in one picture; then without a face, as a half abstract icon in the next; as a geometric idol abstracted from reality in the third; or, as runes, emblematic characters signifying sounds, syllables or words in another - since all is a matter of mood with him... At the beginning of my essay, I tried to capture the art of János Aknay by using the images of a continually built heavenly city, a multi-story maze and a sacrificial mirage with a thousand faces. This system of similes can be conceived as a metaphor for a theological article of faith. The Catholic theologian, professor Pál Borbelitz puts this same idea, a dogma constituting worldview, in this way: Supernatural and natural realities are contraries, not mutually exclusive but mutually conditional. The supernatural is based on the natural, and supernatural grace is conditional upon natural order... The concepts of supernaturalis and of supranaturalis are not identical. The Latin word supra means I am above something, as though drifting above it. Super, however, means to be the peak of something. Concerning the order above nature, the Church says not supranaturalis, but supernaturalis. The supernatural is not isolated from the natural, it is its peak and fulfilment... True, authentic, pure and well-meaning art will then always invade this finite but unbounded territory with its particular, intermediary means and aesthetics so as to partake of the involuntary but responsible act of creation, so as to proclaim and prove, by the movements hither and thither of angels, that the world is One, and in the final account, supernatural!

10 10 TIHAMÉR NOVOTNY VORWORT ZUM ENGELBUCH VON JÁNOS AKNAY (DETAILS) TIHAMÉR NOVOTNY Vorwort zum Engelbuch von János Aknay (Details) Wenn es in der Malerei Räson und Logik gibt (und warum auch nicht?!), würde ich all das, was János Aknay innerhalb der Kunstszene von Szentendre in über drei Jahrzehnten beherzter Arbeit geschaffen und zusammengetragen hat, mit dem komplexen, mehrstöckigen Labyrinth einer imaginären Stadt vergleichen. Von ihrem Architekten auf ein kräftiges Fundament gesetzt, wurde sie konsequent weiterentwickelt, mit immer neuen Gebäudetrakten ergänzt, und mit immer neuen Motiven ausgeschmückt. (...) Wenn es in der Malerei Lyrik gibt (und warum auch nicht?!), schwebt die Himmelsstadt eines János Aknay mitsamt ihren Bewohnern als tausendfältige sakrale Fata Morgana, als schmucke Engelkrone hoch über dieser Stadt. Denn die Schöpfung zieht immer erhabene Taten und Folgerungen nach sich, wenn es sich wirklich um Schöpfung im Sinne des Gotteswortes handelt. Wenn es in der Malerei eine Gottesordnung gibt, eine universelle, Ausgleich schaffende, selbst Disharmonien integrierende Harmonie (und warum auch nicht?!), dann haben wir auch im Werk János Aknays damit zu tun. Wenn wir die vielen (Einzel-)Motive, Motiv-Varianten und Kunstobjekte geordnet nach ihrer Botschaft, ihrem Inhalt, ihrer Form, Art, Farbe, Bedeutung, Aufgabe, Funktion (usw.) nebeneinander betrachten, erfüllt uns jenes Glücksgefühl, das in den Worten des Boëtius mit dem Gefühl des grenzenlosen, dem Ganzen gemäßen Lebens, zugleich wahrhaftig und sein vollkommener Besitz vergleichbar ist. Wenn es in der Malerei Engel gibt (und warum auch nicht?!), sind diese Engel - Swedenborg zufolge - ihrer Natur gemäß Menschen. Sie haben ein Gesicht, Augen, Ohren, eine Brust, Arme, Hände und Füße. Sie sehen einander, sprechen miteinander, kurz es fehlt ihnen nichts, was zum Menschsein gehört, mit der einen Ausnahme, dass sie nicht mit einem natürlichen Leib bekleidet sind. (...) Wenn es in der Malerei abstrakte Engel gibt (und warum auch nicht?!), dann erscheinen diese auf den Bildern János Aknays naturgemäß als Avisierungen menschenartiger Engel. Denn, um wieder mit Swedenborg zu sprechen, wir müssen wissen, dass die Engel für das leibliche Auge der Menschen unsichtbar sind, nur für das den Menschen innewohnende geistige Auge werden sie sichtbar, denn der Engel gehört der spirituellen Welt und alles Leibliche der natürlichen Welt an. (...) Darum sind bei Aknay das Abstrakte, das Konkrete und die natürliche Form ineinander verschlungen und bauen aufeinander auf, formen und bedingen einander über zahlreiche

11 TIHAMÉR NOVOTNY VORWORT ZUM ENGELBUCH VON JÁNOS AKNAY (DETAILS) 11 Berührungspunkte. Sein Motivschatz bewegt sich auf einer dezidiert breiten Skala, und darin oder dadurch mischt er häufig verschiedene Ausdrucksmittel der Malerei: ruhige, homogene Farbflächen und Gesten verlaufen mit einer lebhaften, vibrierenden Welt - teils darstellende, figurative Lebenselemente, teils stilisierte Städtebau-Motive. Für ihn stellt also kein Problem dar, wenn beispielsweise das Engelmotiv auf dem einem Bild ein menschliches Antlitz und Äußeres aufweist, auf einem anderen als gesichtslose, halb abstrakte Ikone erscheint, und sich auf einem dritten zu einem geometrischen, der Wirklichkeit entrückten Idol verkürzt, oder gar zu einem Ton, zu einer Silbe oder einem Wort, verkörpert durch Einkerbungen, emblematische Runenschriftzeichen. Bei ihm läuft alles auf Stimmungen hinaus. (...) Zu Beginn meines Beitrags habe ich die Kunst János Aknays als ständig im Bau begriffene Himmelsstadt, als mehrschichtiges Labyrinth und als tausendfältige sakrale Fata Morgana veranschaulicht. Diese Gleichniswelt kann sinngemäß als Metapher eines theologischen Glaubenssatzes aufgefasst werden. Der katholische Theologieprofessor Pál Bolberitz etwa hat denselben Gedanken als weltanschaulich beladene Glaubenswahrheit folgendermaßen ausgedrückt: Die übernatürliche und die natürliche Wirklichkeit schließen einander nicht aus, sondern stehen sich solcherart gegenüber, dass sie einander bedingen. Das Übernatürliche baut auf das Natürliche auf und die übernatürliche Gnade setzt die natürliche Ordnung voraus. (...) Die Begriffe supernatürlich und supranatürlich bedeuten nämlich nicht dasselbe. Das lateinische Wort supra bedeutet über etwas stehend, quasi über etwas schwebend. Das Wort super hingegen bezieht sich auf den Gipfel von etwas. Die Kirche spricht von der übernatürlichen Ordnung nicht als supranatürliche, sondern als supernatürliche Welt. Die Welt der Übernatürlichen hebt sich von der natürlichen Welt nicht scharf ab, sondern es handelt sich um den Gipfel und die Vollendung derselben. (...) Die Welt der wahren, glaubwürdigen, reinen und wohlgesonnenen Kunst verbohrt sich sozusagen mit ihren intermediären Mitteln und Wegen, mit ihrer eigen-sinnigen Ästhetik in diesen begrenzten und doch grenzenlosen Bereich, um an der unwillkürlichen und verantwortungsvollen Schöpfungs-Aktion teilzuhaben, um durch das Kommen und Gehen seiner Engel zu verkünden und zu bezeugen: die Welt ist Eins, letztlich supernatürlich!

12 12 SZEMADÁM GYÖRGY AKNAY JÁNOS ANGYALAI SZEMADÁM GYÖRGY Aknay János angyalai Kitörés / Eruption / Eruption, 1987, akril, vászon, cm Kálvária-angyal /Calvary Angel / Kalvarienengel, 1974, olaj, pasztell, farost, cm A Duna menti Regionális Vízmû egykori gépésze, a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Lovagkeresztjének birtokosa, a Munkácsy-díjas szentendrei festômûvész, a harminckét éves Vajda Lajos Stúdió alapító tagja Aknay János ötvenöt éves. Szinte hihetetlen ez az adat, hisz már csak azért is, mert két évvel fiatalabb nálam szememben még mindig az a kedves, állandóan ár ellenébe úszó rosszfiú, amilyennek vagy harminc évvel ezelôtt megismertem. Nem volt nehéz megismerkednünk, hisz akkoriban olyan kevesen vállalták az úgynevezett másként gondolkodást, a mûvészetet intellektuális fegyverként használó attitûdöt, amellyel megkíséreltünk kitörni a kor szörnyû, hazug szürkeségébôl, vagy bármily komikusnak is tûnik ma már a hosszú haj viselését, hogy szinte törvényszerûen terelt össze bennünket másságunk tudata. Nézegetek egy 1971-ben készült fotót Aknayról, s önkéntelenül is elmosolyodok rajta. Vállig érô, gondosan fésült-elválasztott haj, simára borotvált, szinte már lányosan szép, mosolygós arc, fekete kabát, farmernadrág, lábán bôrcsizma. Ô lett volna hát egyike azoknak a szentendrei rosszfiúknak, akik veszélyt jelentettek a kádári rendszerre? Akiket besúgók vettek körül, s akik közül éppen ez idô tájt kerültek többen is a rendôrség látókörébe olyannyira, hogy némelyeket el is ítéljenek aztán a független bíróságok ítéletvégrehajtói egy ártalmatlan szabadtéri happening ürügyén? Bizony erre gondolva lehervad az arcomról a mosoly, és azt kérdezem magamtól: miért? Csak, azért mert nem voltak eléggé terepszínûek? De azt is szívesen megkérdezném valakitôl, aki tudna rá válaszolni: hol lehetnek most azok a kultúrnyik elvtársak, akik annakidején lépten-nyomon megalázták, meghurcolták ezeket az embereket? S vajon most biztonságos odújukba húzódva, amikor újságot olvasnak, milyen érzéssel gondolnak az általuk kiirtandónak ítélt mûvészeti megnyilvánulások képviselôire, akiket idô közben díjak és kitüntetések honoráltak, sôt még a Mûcsarnokban is kiállíthattak? Vagy talán e kultúrnyikok egyáltalán nem odújukba húzódva duzzognak, hanem éppen ott ülnek a díj- és kitüntetés-osztó bizottságokban, a megmondó-emberek között, ahol mondjuk éppen EU-csatlakozásunk elônyeirôl papolnak, meg arról, hogy milyen jól eladható lesz majd a magyar kultúra? Ezek a feljelentôk és ítéletvégrehajtók ugyanis mára többnyire levetették kultúrnyikságukat, s menedzsernek öltöztek, hogy egykori áldozataik jótevôjeként is felléphessenek. ôk azok, akik szívesen formálnak a valaha- volt rosszfiúkból ilyen-olyan díjakkal és pénzekkel kézhez szoktatott, engedelmesen felejteni tudó házi mûvészt. Csakhogy a mûvészek jobbik részével éppúgy nem tudnak most mit kezdeni, mint a régi szép gumibotos idôkben. Persze az egykori

13 SZEMADÁM GYÖRGY AKNAY JÁNOS ANGYALAI 13 rosszfiúk soraiban s itt egyáltalán nem csak a szentendrei mûvészekre gondolok kizárólag, hanem elsôsorban a valamikor a hetvenes években elhunyt egész magyar avantgárd képviselôire bôséggel találhatunk olyanokat, akik aprópénzre váltják vagy egy tál lencséért árusítják tehetségüket, akik hiteltelenné váltak és korrumpálódtak, s akiknek egykori polgárpukkasztó (hol volt akkoriban Magyarországon polgár!?) tiszteletlenségük egyszerû bohóckodássá silányult, vagy az avantgárd honthyhannáivá váltak (a pontos meghatározásért itt mondok köszönetet András Ferenc filmrendezônek). Mindeközben Aknay János festészete látványos módon változatlan úton halad, sôt mintha klasszicizálódni látszana. Horribile dictu! Még mindig táblaképeket fest! Kis méretûeket is! S hogy tetézze: ezek egy része figurális mû. Angyalok! Mintha csak mániája lenne az árral szemben úszás. Kihívja maga ellen a sorsot. Angyalokat festeni most? Amikor kulturális közéletünkben szinte kötelezô feladat a démonikus jegyek megidézése? Amikor, mintha Hermann Nitsch-tôl Anettkáig, és a MEO-ba importált vizeletbe merített feszülettôl, egészen Barangóig kötelezôvé lett volna minden lehetséges blaszfémia oltárra emelése? S ahogy az Aknay János-félék nem tûrték, nem tûrhették a kádári szolgalelkûség mocskát, úgy nem tûrhetik ezt a mocskot sem. Mert ennek már semmi köze nincs a rosszfiúk tiszteletlen csínyjeihez, a sosemvolt polgár pukkasztásához, hanem mindez Hamvas Bélával szólva egyszerûen szólva: létrontás. Igen! Eljött az ideje annak, hogy szentképeket fessünk! Bár jól tudjuk: festô számára nincs ennél nehezebb feladat. De Aknay János konok, állandóan munkálkodó alkotó, aki mindig hisz abban, amit csinál. Hívô ember. Nem emberformáló menedzserek mondják meg neki, hogy mit tegyen, nem az elvárásokra figyel, hanem azt teszi, amit belsô meggyôzôdése szerint tennie kell. A képzômûvészek között azok közé tartozik még akkor is, ha mondjuk egy geometrikus formarendet konstruál, aki elsôsorban az érzelmeire hallgatva dolgozik. S furcsa módon ez az árral szemben való úszás sokak szemében talán idejétmúltnak tûnô attitûd nem válik a kárára. Mintha csak egy ôrangyal lebegne mindig a feje fölött. Talán az a kisleány, aki nyolc éves korában meghalt leukémiában Kisleánya halálának és a festészetében megjelenô angyal-motívum hangsúlyos felbukkanásának összefüggésére sokatmondóan világít rá az alkotó egyik nyilatkozata, mely szerint: Az angyal olyan átlényegült gyermek és olyan szellem, amely ôriz, véd, figyel. Ahol az angyal megjelenik nagyobb baj nem lehet. Része életemnek, de része a mindenségnek is. Mint tudjuk: az angyal ez a szárnyas, antropomorf, nem evilági lény, amelyik a kereszténységben többnyire nemtelen és kortalan elsôsorban közvetítô Isten és az ember között. Hírnök (görög Egy ember emlékére (Városvédô angyal és ôrangyal címmel is) /In Remembrance of Someone (also as Guardian Angel of the Town or Guardian Angel / Andenken an einen Menschen (auch als Stadtschutzengel und Schutzengel bekannt), 1976, olaj, pasztell, farost, cm Városvédô angyal / Guardian Angel of the Town / Stadtschutzengel, 1975, olaj, pasztell, farost, cm

14 14 SZEMADÁM GYÖRGY AKNAY JÁNOS ANGYALAI angelosz = hírnök), küldönc, védelmezô, lélekvezetô, és az isteni trón ôrzôje. Az angyalok különféle fajtáit a szeráfokat, kerubokat, trónusokat, uraságokat, erényeket, hatalmasságokat, fejedelemségeket, arkangyalokat, és az egyszerû gyalog-angyalokat a kereszténység hierarchiája hét égi Simone Martini és mûhelye: Poliptychon, 1317 k. rendbe sorolja, s rendszerezésük bizony mindig is nagy fejtörést okozott a tudós teológusoknak. Festôként az embernek persze látszólag könnyû dolga van: elég egy emberalakra két szárnyat biggyeszteni és ott van az angyal. De aki ismeri Simone Martini, Fra Angelico, vagy éppen Leonardo Angyali üdvözlete angyal-alakjainak méltóságát, annak olyan mércét állít ez a feladat, amelynek elérése eleve reménytelennek tûnik, s ezt a valóban mennyei témát szinte megoldhatatlan feladatnak látja. Mint fentebb említettem: Aknay János általában árral szemben úszik. Évtizedek óta festi az angyalokat. Nem jópofa, trendy mondjuk napszemüveges, cicis, vagy esetleg szarvacskákat viselô Simone Martini: Angyali üdvözlet / The Annunciation / Die Verkündigung, részlet, 1333 angyalokat, hanem szándéka szerint igazi szentképeket. Valódi tisztelettel. Egyik 1974-ben festett képén is feltûnik már az angyal-motívum. A két esztendôvel késôbb készült Városvédô angyal [Egy ember emlékére, ôrangyal címmel is, 1976] pedig úgy is tekinthetô, mint a szentendrei festészet iránti tiszteletadás monumentuma. Mert Aknay Jánosról kiderül lassan, hogy nagyon is tisztelettudó ember. Angyalos képei közül többet is úgy tartok számon, mintha csak tiszteletadások afféle hommage -ok lennének egy-egy mesternek szánva. Talán hisz abban, hogy angyal-küldöncei még ott, a túloldalon is érvényes üzeneteket közvetíthetnek. Mintha az egyik aranysárga háttér elôtt álló, redukált formavilágú, sötétbarna tónusokban tartott angyala Vajda Lajos Ikonos önarcképére rímelve küldene levelet annak a vállalt mesternek, akit az egykor-volt rosszfiúk képzômûvészeti csoportosulásuk névadójának és ihletôjének tekintettek. De Vajda barátjának és szellemi társának Korniss Dezsônek a világa is megjelenik Aknay egyik geometrizáló városképében, ahol az angyal szinte észrevétlenül, majdhogynem papírrepülôvé átírva rejtezik. A mesterként és idôsebb pártfogóként tisztelt Barcsay Jenô és Deim Pál tömbszerû, redukált, illetve sajátos, vonalkázott felületképzéssel alakított geometrikus világát, ugyancsak felfedezni vélem némelyik angyalos képen, sôt még Pirk János hatását is, amikor az egyik egyszerû, szárnyatlan figura homlokát a dicsfénynél is szebben koronázza lenyugvó nap vörös fénye. Persze mindenek elôtt Aknay-képek ezek. És talán éppen a fenti áthallások miatt szentképek. A tiszteletadás, sôt az áhítat képei. Mert Aknay Jánosnak, az egykor volt rosszfiúnak, akirôl idôközben mellesleg az is kiderült, hogy felelôsségteljesen gondolkodó közösségi ember, aki nélkül nem csak Szentendre lenne szegényebb a fôhajtáshoz is van ereje és tehetsége. Talán egy láthatatlan angyal kíséri az útján

15 GYÖRGY SZEMADÁM AKNAY S ANGELS 15 GYÖRGY SZEMADÁM Aknay s Angels (Excerpts) Engineer at the Danube Regional Waterworks, awarded the Knight s Cross of Distinction of the Hungarian Republic, Munkácsy laureate, Szentendre painter, founding member of the thirty-twoyear-old Lajos Vajda Studio, János Aknay has turned fifty-five. A fact quite unbelievable, because well, I am two years his elder I still see him as that kind bad boy always swimming against the tide that I got to know thirty odd years ago. It was not too difficult for us to meet, as, at the time, there were few of us who claimed dissidence, an attitude to art as an intellectual weapon whereby we tried to break out from that ghastly world of sham and boredom, or, however hilarious it sounds today, to dare to wear our hair long, and thus our sense of otherness inevitably brought us together. Looking at a photo of Aknay in 1971, I cannot but smile. His locks, carefully combed and parted, reach down to his shoulders, his smiling, clean-shaven face is almost girlish; wearing a black coat, Fra Angelico: Angyali üdvözlet / The Annunciation / Die Verkündigung, k. jeans and pair of high leather boots. Was he meant to be one of the bad boys who were a threat to the Kádár regime? Who were surrounded by informers, who came under the purview of the police and some of whom were even sentenced by an independent court under the pretext of an innocent open-air happening? At this thought, the smile promptly withers from my face, and I ask myself: Why? Only because they would not be camouflaged? In the meantime, his painting has conspicuously followed his old way, indeed, it seems to be classicising. Horribile dictu! He is still producing panel paintings! Even small ones! And to top it all: some of them are figural. And of all things, they are angels. As though he were addicted to swimming against the tide. He is tempting fate. To paint angels today? When, in this our cultural climate, it is almost obligatory to summon the demonic? Fra Angelico: Angyali üdvözlet / The Annunciation / Die Verkündigung, 1441 k. János Aknay generally swims against the tide. He has been painting his angels for decades. Not funny, nor trendy ones say, for example, ones wearing sunglasses, showing their boobs, or horned but true, intentionally holy pictures. In a reverential spirit. The angel motif already appears in a 1974 picture. Guardian Angel of the Town done two years later, can already be regarded as monument of homage to Szentendre painting. For it gradually turns out that János Aknay is a respectful man. I deem a good number of his angel pictures to be salutations hommages to an artist or two. He might believe that his angel heralds are capable of taking

16 16 GYÖRGY SZEMADÁM AKNAY S ANGELS GYÖRGY SZEMADÁM DIE ENGEL DES JÁNOS AKNAY valid messages even over there, across to the other side. One of his angels, a reductionist formation kept in dark brown tones in front of a golden yellow background suggestive of Lajos Vajda s Icon Self-portrait, seems to be sending a letter to the professed master who the former Fra Angelico: Angyali üdvözlet / The Annunciation / Die Verkündigung, 1450 k. bad boys had once chosen as the eponym of their association and their inspirer. But the world of one of Vajda s friends and intellectual associates, Dezsô Korniss, also appears in one of Aknay s geometric townscapes where the angel seems to be unnoticeably hiding, almost transcribed into a paper aeroplane. In some of these angels, I think I recognize the block-like, reduced and characteristically lined surface formation of the geometric worlds of his revered masters and patrons, Jenô Barcsay and Pál Deim. I can even feel the influence of János Pirk when the forehead of a simple, un-winged figure is crowned by the red of the setting sun more beautiful than by any halo. These are of course first and foremost Aknays. And they are probably holy because of the allusions mentioned. They are pictures of reverence, even awe. For János Aknay the former bad boy who has turned out to be a responsible, thinking community man, without whom Szentendre would be poorer has the capacity to bow his head. Maybe, he is escorted on his Leonardo da Vinci: Angyali üdvözlet / The Annunciation / Die Verkündigung, k. way by an invisible angel GYÖRGY SZEMADÁM Die Engel des János Aknay (Details) János Aknay, ehemals Maschinist der Regionalen Wasserwerke Donauland, Träger des Ritterordens des Verdienstkreuzes der Republik Ungarn, Munkácsy-Preisträger aus Szentendre und Gründungsmitglied des zweiunddreißig Jahre alten Studios Lajos Vajda - schon fünfundfünfzig Jahre? Fast unglaublich, ist er doch zwei Jahre jünger als ich und nicht nur darum in meinen Augen immer noch der selbe liebenswürdige, ständig gegen den Strom schwimmende Flegel, den ich vor rund dreißig Jahren kennengelernt habe. Es war nicht schwer, ihn kennen zu lernen. Zu dieser Zeit gab es nur wenige sogenannte Andersdenkende, denen die Kunst als Grundhaltung, als intellektuelle Waffe diente, mittels derer wir aus dem entsetzlich verlogenen grau-in-grau auszubrechen versuchten. Und, so komisch es heute klingen mag, nicht nur dieser Umstand schweißte uns zusammen, sondern auch das lange Haar - schlicht, das Bewusstsein, anders zu sein. Ich schau mir gerade ein Foto von Aknay aus dem Jahr 1971 an und verziehe den Mund

17 GYÖRGY SZEMADÁM DIE ENGEL DES JÁNOS AKNAY 17 spontan zu einem Grinsen. Sorgfältig gekämmtes und gescheiteltes, schulterlanges Haar, glatt rasiert, fast mädchenhaft schönes, lächelndes Gesicht, schwarzer Mantel, Blue Jean, Lederstiefel. Wäre das einer jener berühmt-berüchtigten Flegel von Szentendre, in denen das Kádár-System eine Gefahr witterte, so dass sie von Spitzel umschwärmt wurden? Damals gerieten einige von ihnen wiederholt in den Aktionsradius der Polizei. Wenn ich daran denke, dass ein harmloses Freiluft-Happening eine Verurteilung durch die Urteilsvollstrecker der unabhängigen Gerichte nach sich ziehen konnte, vergeht mir freilich das Lächeln, und ich frage mich: wieso? Nur weil sie keine Chamäleons waren? (...) Inzwischen bewegte sich freilich die Malerei eines János Aknay auf einer auffällig unveränderlichen Bahn, als ob sie eine klassische Ausprägung annehmen würde. Horribile dictu! Der Mann malt immer noch Tableaus! Sogar kleinformatige! Und zu allem Überdruss ist ein Teil davon figurativ. Engel! Es sieht ganz danach aus, dass wir es mit einem manischen Gegen-den-Strom-Schwimmer zu tun haben. Er ruft das Schicksal gegen sich heraus. Heute noch Engel malen, da die Beschwörung des Dämonischen in unserer kulturellen Öffentlichkeit eine Quasi-Pflichtübung ist? (...) Es würde einen verwundern, würde János Aknay nicht gegen den Strom schwimmen. Er malt seit Jahrzehnten Engel. Keine pausbackigen, keine trendigen (mit Sonnenbrillen, Busen, Hörnderl oder so), sondern er malt absichtlich richtige Ikone. Noch dazu mit Ehrfurcht. Bereits auf einem 1974-er Bild fällt ein Engelmotiv auf. Der zwei Jahre später entstandene Stadtschutzengel erscheint als Hommage an die Malerei von Szentendre. Bei János Aknay schlägt langsam durch, dass er im Grunde genommen ein Respekt zollender Mensch ist. Mehrere seiner Engelbilder sind für mich einfach eine Art Hommage an den einen oder anderen Meister. Vielleicht glaubt er daran, dass seine Engelboten in der Lage sind, auch drüben gültige Botschaften zu vermitteln. Als ob der eine Engel - vor goldgelbem Hintergrund, reduzierte Formenwelt, dunkelbraune Farbtöne - sich auf das Ikonische Selbstbildnis eines Lajos Vajda reimen würde, als Brief an den deklarierten Meister, in dem die Künstlerformation der damaligen Flegel Namenspaten und Inspirationsquelle erblickte. Aber auch die Welt des Dezsô Korniss, eines Gesinnungsfreundes Vajdas, erscheint in einem geometrisierenden Stadt-Bild Aknays, in dem sich der Engel geradezu unauffällig, in Papierflieger-Manier versteckt. Auch die blockartige, reduzierte, durch eigenartig schraffierte Oberflächenbildung herausgebildete geometrische Welt der als ältere Bahnbereiter verehrten Meister Jenô Barcsay und Pál Deim meine ich in einigen der Engelbilder auszumachen, wie auch den Einfluss eines János Pirk, dort, wo das Rot der untergehenden Sonne die Stirn einer einfachen, flügellosen Engelfigur krönt, schöner als jeder Glorienschein. Vajda Lajos: Liliomos önarckép /Self-Portrait with Lily / Selbstbildnis mit Lilie, 1936 Vajda Lajos: Ikonos önarckép / Icon Self-Self-Portrait / Ikonisches Selbstbildnis, 1936

18 18 GYÖRGY SZEMADÁM DIE ENGEL DES JÁNOS AKNAY Korniss Dezsô: Szentendre. Sárkányos / Szentendre with Dragon / Szentendre mit Drachen, 1945 Barcsay Jenô: Formák, vonalak ritmusa /The Rhythm of Lines and Forms/ Rhythmus der Formen und Linien, 1966 Freilich sind und bleiben die Engelbilder in erster Linie Werke Aknays. Aber es mag sein, dass es sich genau wegen der genannten Querverbindungen um Ikone handelt. Ich meine den Respekt und die Ehrfurcht, die aus diesen Bildern spricht. Der einstige Flegel János Aknay - der sich mittlerweile als verantwortlich denkender Gemeinschaftsmensch erwiesen hat, ohne den Szentendre eindeutig ärmer wäre - verfügt auch über Kraft und Talent zur Hommage. Vielleicht begleitet ein unsichtbarer Engel seinen Pfad... Deim Pál: Csend VII. /Silence VII / Stille VII., 1972 Pirk János: A vetô ember már a búzáról álmodik /The Seedsman Dreams of Wheat Already / Der Sämann träumt bereits vom Weizen, 1980 k. Szentendre felett /Above Szentendre / Über Szentendre, 1993, akril, vászon, cm

19 Angyalok Szentendrén /Angels in Szentendre / Engel in Szentendre, 1998, akril, merített papír, cm Hajnali angyal / Dawn Angel / Engel im Morgengrauen, 1998, akril, vászon, 25,5 75,5 cm

20 Ôrangyal /Guardian Angel / Schutzengel, 2002, akril, merített papír, cm Festôangyal /Painter Angel / Malerengel, 2001, pasztell, merített papír, cm

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

A község arculata hajdanán

A község arculata hajdanán Újhartyáni Képeskönyv 19 I. fejezet A község arculata hajdanán Viszonylag kevés kép készült Újhartyánról, a faluról, vagy legalábbis kevés jutott el hozzánk szerkesztõkhöz. Ez érthetõ is, ha figyelembe

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Borító: Nyál / Drool, 2005 olaj, akril, vászon 140x200 J. jobbra lent G. M.

Borító: Nyál / Drool, 2005 olaj, akril, vászon 140x200 J. jobbra lent G. M. Giricz Máté olajjal vászonra precízen megfestett kompozíciói egy koncepciózusan kidolgozott, tudatosan vállalt program szellemében születtek meg, a festôi kifejezések erejének töretlen alkotói reményében.

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon TERASZOK.HU Élet a teraszon A KristallRoll egy innovatív, teleszkópos oldalsínekkel és speciális feszítő rendszerrel ellátott függőleges napellenző, szélvédő oldalfal. Ez az ideális megoldás, hogy verandáját,

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Énekekkel németül! 1. ének

Énekekkel németül! 1. ének 1. ének Grün, grün, grün Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 1. 1. Zöld, zöld, zöld minden ruhám, Mein Kleid ist grün. - A ruhám zöld. Meine Kleider sind grün. - A ruháim zöldek. Alle Kleider sind

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km 2.2-3.9 l /100 km Skoda / Toyota Prius Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÉPÜLETKATEGÓRIÁK : Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség HŐSZIGETELETLEN ÉP. : 1995-ÖS RENDELET

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS

A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS NME Közleményei, Miskolc, I. Sorozat, Bányászat, 33(1986) kötet, 1-4. füzet, 181-187. A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS Összefoglalás Ezen a bércen hét idős forrásbarlangot

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben