1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3"

Átírás

1 Opten Törvénytár Opten Kft. I évi CXL. törvény évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja Alapelvek A törvény hatálya II. RÉSZ A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK 2 I. Fejezet Általános rendelkezések 2 V. Fejezet Muzeális intézmények 3 Muzeális intézmény alapítása és megszüntetése Múzeumok A múzeumok szakmai besorolása Országos múzeum Országos szakmúzeum Megyei múzeum Területi múzeumok Tematikus múzeumok Közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek Múzeumi letét VI. Fejezet A Kulturális Örökség Igazgatósága 7 VII. Fejezet Muzeális intézmények fenntartásának pénzügyi alapjai III. RÉSZ A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 7 I. Fejezet A nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos általános szabályok 7 II. Fejezet A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei 8 III. Fejezet A nyilvános könyvtári ellátás működésének feltételei 9 IV. Fejezet A nemzeti könyvtár 10 V. Fejezet Tudományos és szakkönyvtári ellátás 10 VI. Fejezet Közkönyvtári ellátás: a települési és a megyei könyvtári ellátás 11 VII. Fejezet A könyvtárak fenntartása, irányítása 11 VIII. Fejezet A könyvtárak finanszírozásának és központi A törvényt az Országgyűlés az december 9-i ülésnapján fogadta el. Hatályos: Az évi CXL. törvény címe a évi LXIV. törvény 100. b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2 Opten Törvénytár Opten Kft. II évi CXL. törvény támogatásának alapelvei 12 IV. RÉSZ A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 13 I. Fejezet A közművelődés általános szabályai 13 II. Fejezet A helyi közművelődés 13 A települési önkormányzatok közművelődési feladatai A közművelődés helyi lakossági képviselete 14 III. Fejezet A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 15 Az országos közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás IV. Fejezet A miniszter közművelődési ágazati irányító hatásköre 16 V. Fejezet A közművelődés finanszírozásának és központi támogatásának alapelvei 16 V. RÉSZ A muzeális intézményekkel és a levéltárakkal, a nyilvános könyvtári ellátással, a közművelődéssel kapcsolatos központi költségvetési források 17 VI. RÉSZ A muzeális intézményekben, a nyilvános könyvtárakban, a közművelődési intézményekben és a levéltárakban alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései 17 VII. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20 Hatálybalépés Vegyes rendelkezések Felhatalmazások számú melléklet az évi CXL. törvényhez számú melléklet az évi CXL. törvényhez Az országos múzeumok és irányító szerveik felsorolása számú melléklet az évi CXL. törvényhez

3 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése a társadalom közös érdeke. E célok megvalósítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. E törvény célja: A törvény célja a) rendelkezni a nemzeti és az egyetemes történelem során felhalmozott és megőrzött kulturális javak védelméről, tudományos feldolgozásáról és közkinccsé tételéről, 4 b) a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzése érdekében szabályozni az e javakkal kapcsolatos intézmények tevékenységét, c) mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését, d) szabályozni a közművelődési tevékenységek feltételrendszerét, e) meghatározni az állam, az önkormányzatok és egyéb fenntartók feladatait, a szakmai és finanszírozási alapelveket. Alapelvek 2. Az e törvényben meghatározott jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, könyvtár és közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 4. Mindenkinek joga, hogy a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait, 2 A törvényt az Országgyűlés az december 9-i ülésnapján fogadta el. Hatályos: Az évi CXL. törvény címe a évi LXIV. törvény 100. b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény 1. -ának a) és b) pontja a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 5 Az évi CXL. törvény 2. -a a évi CXXV. törvény 53. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

4 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, d) e törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret (a továbbiakban: közösségi színtér), szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. A törvény hatálya 5. (1) E törvény hatálya kiterjed: a) a kulturális örökségünkkel foglalkozó szervezetek tevékenységére, személyre és szervezetre, 6 b) a könyvtári dokumentumokra, a könyvtárhasználókra, a nyilvános könyvtárakra, azok fenntartóira, alkalmazottaira és a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatóira, c) a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. (2) A könyvtári dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatosan e törvény hatálya kiterjed azokra a nem nyilvános könyvtárakra is, amelyeknek állománya a nemzeti és egyetemes kulturális örökség része. (3) A könyvtári tevékenységről és a könyvtári alkalmazottakról szóló szabályok vonatkoznak a nem nyilvános könyvtárakra is. (4) A és 99. -okban foglaltak kivételével e törvény hatálya nem terjed ki a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) hatálya alá tartozó iratokra, szervekre és személyekre. Nem terjed ki továbbá viszonosság esetén a diplomáciai mentességet élvező külföldi állampolgárok tulajdonában levő, külföldről behozott kulturális javakra. (5) 7 (6) 8 6. Az e törvény alkalmazásában szereplő fogalmakat a törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 6/A. A muzeális intézmények, a nyilvános könyvtárak és a könyvtári tevékenység, valamint a közművelődési intézmények tevékenységének ágazati irányítását a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. E feladatának ellátásában közreműködőként szakfelügyelői és szakmai testületeket működtethet II. RÉSZ A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK 13 I. Fejezet Általános rendelkezések 7. A kulturális javak a nemzet egészének közös szellemi értékei. A muzeális intézményekben őrzött javak felhasználásának és bármilyen technikával történő sokszorosításának, valamint adatrögzítésének és adatfelhasználásának jogát kizárólagos felhasználásra nem lehet átruházni Az évi CXL. törvény bekezdésének a) pontja a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 7 Az évi CXL. törvény bekezdéseit a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 8 Az évi CXL. törvény bekezdéseit a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 10 Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 11 Az évi CXL. törvény 6/A. -át a évi LXXXIX. törvény bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi CXL. törvény 6/A. -a a évi CIX. törvény 52. (14) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény II. Részének címe a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 18 Az évi CXL. törvény 7. -át a évi LXXXIX. törvény bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi CXL. törvény ait a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos:

5 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény V. Fejezet Muzeális intézmények 38. (1) A kulturális javak védelmével összefüggő, e törvényben meghatározott célok megvalósításának legfontosabb letéteményesei a muzeális intézmények. (2) A muzeális intézmények a feladatellátás veszélyeztetésével nem vonhatók össze más intézménnyel. (3) 20 (4) A muzeális intézmények leltárában szereplő kulturális javak korlátozottan forgalomképesek; elidegenítésükhöz a miniszter engedélye szükséges. (5) A muzeális intézmény a nyilvántartásában lévő kulturális javakat külön jogszabályban meghatározottak szerint írásbeli szerződés alapján cserélheti el a gyűjtőkörébe tartozó más kulturális javakkal. 163 (6) A muzeális intézmény a kulturális javakat határozott időre, de legfeljebb öt évre szóló írásbeli szerződés alapján adhatja, illetve veheti kölcsön. 164 (7) A kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerződéshez mellékelni kell a kölcsönadott kulturális javak leltári számmal ellátott jegyzékét. A kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerződésben kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték köthető ki. 165 (8) A kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerződésnek tartalmaznia kell: 166 a) a kölcsönvevő által a kölcsönadott kulturális javaknak biztosítandó állományvédelmi követelményeket, beleértve a klimatikus viszonyokat, a csomagolás és a szállítás feltételeit, b) a kölcsönadott kulturális javak sérülése esetén követendő eljárást, c) a kölcsönvevő által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket, beleértve az esetlegesen szükséges muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet is. (9) A muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá külföldre történő kölcsönadásához a miniszter hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadása során a miniszter azt vizsgálja, hogy a (8) bekezdésben rögzített feltételek fennállnak-e. 167 Muzeális intézmény alapítása és megszüntetése 39. (1) Muzeális intézményt az e törvényben meghatározott kivétellel bármely jogi és természetes személy alapíthat. (2) Muzeális intézmény alapításához, már létező intézmény muzeális intézménnyé nyilvánításához a miniszter engedélye szükséges (a továbbiakban: működési engedély). 21 (3) A működési engedély tartalmazza az intézmény elnevezését, tulajdonosát, fenntartóját, szakmai besorolását, gyűjtőkörét és gyűjtőterületét, valamint elhelyezését. (4) A működési engedélyben foglaltak megváltoztatása csak a működési engedély módosításával lehetséges. (5) Működési engedély csak akkor adható, ha a muzeális intézmény tulajdonosa (fenntartója) biztosítani tudja a miniszter által kiadott szakmai normatíváknak megfelelő folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket. (6) A muzeális intézmény szakmai besorolásától, minősítésétől függően a miniszter a működési engedély kiadását pénzügyi biztosíték adásához kötheti. (7) A működési engedélyeket a muzeális intézményeket nyilvántartó hatóság tartja nyilván. A működési engedélyeket, illetőleg azok változásait a miniszter hivatalos lapban közzéteszi Az évi CXL. törvény bekezdését a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 163 Az évi CXL. törvény 38. (5)-(9) bekezdését a évi CIX. törvény 23. (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi CXL. törvény 38. (5)-(9) bekezdését a évi CIX. törvény 23. (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi CXL. törvény 38. (5)-(9) bekezdését a évi CIX. törvény 23. (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi CXL. törvény 38. (5)-(9) bekezdését a évi CIX. törvény 23. (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi CXL. törvény 38. (5)-(9) bekezdését a évi CIX. törvény 23. (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése az évi LXXXVI. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 25 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXXXIX. törvény 42. v) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

6 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény (8) A működési engedélyben foglaltak betartását a miniszter által megbízott szakfelügyelő ellenőrzi (9) Állami költségvetési támogatás a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény számára adható A muzeális intézmény működési engedélyét a miniszter a) visszavonhatja, ha az intézmény eltér - a működési engedélyben meghatározottaktól, illetve - a rá vonatkozó szakmai előírásoktól; b) visszavonja, ha az intézmény megszűnik. 41. (1) Muzeális intézmény megszüntetéséhez a miniszter engedélye szükséges. 30 (2) A muzeális intézmény megszüntetésével egyidejűleg a tulajdonos (fenntartó) köteles gondoskodni az ott őrzött, kulturális javak biztonságos elhelyezéséről. 31 (3) Amennyiben a tulajdonos (fenntartó) a muzeális intézmény megszüntetésekor nem a (2) bekezdésben meghatározott módon jár el, az értékek elhelyezéséről a pénzügyi biztosíték felhasználásával, annak hiányában a tulajdonos költségére a miniszter gondoskodik (4) A muzeális intézmények alapításánál és a megszüntetésnél az ezekre az intézményekre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait is alkalmazni kell. Múzeumok 42. (1) Múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény. (2) A múzeum feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. (3) A múzeum rendelkezik az e feladatok ellátásához a szakmai normatívák szerint szükséges tárgyi és anyagi feltételekkel, megfelelő épülettel, szakirányú felsőfokú végzettségű alkalmazottakkal. (4) A múzeum elnevezést hivatalosan csak az e törvény alapján működési engedéllyel rendelkező múzeumok használhatják. A múzeumok szakmai besorolása Országos múzeum 43. (1) Az országos múzeum átfogó, egy vagy több alaptudományra támaszkodó, szakterületén kiemelkedő jelentőségű, művelődéstörténeti, tudományos teljességre törekvő gyűjteményt gondoz; gyűjtőterülete a Budapesti Történeti Múzeum kivételével az egész országra kiterjed. (2) Az országos múzeumok és irányító szerveik felsorolását e törvény 2. számú melléklete tartalmazza, alapító okirataikat felügyeleti szervük adja ki. 35 (3) Az országos múzeum ellátja a miniszter által jogszabályban ráruházott szakmai feladatokat. 26 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 27 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXXXIX. törvény 45. g) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény 39. (8) bekezdése a évi LVI. törvény ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXXXIX. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése az évi LXXXVI. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXXXIX. törvény 42. w) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 34 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXXXIX. törvény 42. x) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény 43. (2) bekezdése a évi CIX. törvény 52. (14) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 37 Az évi CXL. törvény 43. (4) bekezdése a évi CIX. törvény 52. (14) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

7 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény (4) Az országos múzeum vezetője főigazgató, akit a irányítási jogot gyakorló szerv pályázat útján a miniszter véleményének kikérésével bíz meg, illetőleg vonja vissza megbízatását Országos szakmúzeum (1) Az országos szakmúzeum szakterületén tudományos teljességre törekvő, jelentős gyűjteményt gondoz; gyűjtőterülete az egész országra kiterjed. (2) Az országos szakmúzeum ellátja a miniszter által jogszabályban ráruházott szakmai feladatokat. (3) Az országos szakmúzeum vezetője igazgató, akit a tulajdonos (fenntartó) állami múzeum esetében a irányítási jogokat gyakorló miniszter pályázat útján a miniszter véleményének kikérésével bíz meg, illetőleg vonja vissza megbízatását Megyei múzeum 45. (1) A megye önkormányzata a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról és bemutatásáról, a régészeti örökség védelméről múzeumi szervezet fenntartásával gondoskodik. (2) A megyei múzeumi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott feladatok egységes ellátásának intézményrendszere, amelyen belül különböző szakmai besorolású, önálló működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények működnek. 41 (3) A megyei múzeumi szervezet irányító intézménye a megyei múzeum; igazgatója egy személyben a megyei múzeumi szervezet vezetője. A megyei múzeum gyűjteményi anyagában több muzeológiai szakág magas színvonalon képviselt. Gyűjtőterülete az adott megye és az abban található megyei jogú város területére terjed ki. E gyűjtőterülettől szakmai és tudományos indokok alapján a működési engedélyben eltérés engedélyezhető. (4) A megyei múzeum: a) elősegíti a megyei múzeumi szervezet, illetőleg a területen tevékenykedő más muzeális intézmények szakmai együttműködését, munkájuk összehangolását, valamint az illetékességi területén lévő egyéb kulturális javak védelmét; b) a megye közigazgatási területén és a megyében levő megyei jogú városban ellátja a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, mentését és régészeti feltárásokat végez; c) szakmai nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről; d) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet, illetve lelőhelyet a múzeum köteles a kulturális örökségvédelmi hatóságnak (a továbbiakban: hatóság) haladéktalanul bejelenteni; 42 e) részt vesz a területén lévő régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető, illetőleg a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális közgyűjteményben történő elhelyezésében; f) szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében; g) közreműködik a hatóság területi feladatainak ellátásában. 43 (5) Megyei múzeumot az illetékes önkormányzat közgyűlése a 39. (2) bekezdés szerint alapíthat, illetőleg jelölhet ki a fenntartásában lévő múzeumok közül. Vezetője igazgató, akit pályázat útján a miniszter véleményének kikérésével az önkormányzat bíz meg, illetőleg vonja vissza megbízatását. Területi múzeumok (1) A területi múzeum több múzeumi szakágat felölelő gyűjtőkörrel, egy (városi, települési múzeum), esetleges több (tájmúzeum) önkormányzat területére kiterjedő gyűjtőterülettel rendelkezik. Hatályos: Az évi CXL. törvény 44. -a és az előtti címe a évi LXIV. törvény 100. b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 39 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 40 Az évi CXL. törvény 44. (3) bekezdése a évi CIX. törvény 52. (14) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdései a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 42 Az évi CXL. törvény bekezdés d) pontja a évi CIX. törvény 133. e) pontjának megfelelően módosított szöveg. 43 Az évi CXL. törvény bekezdés g) pontja a évi CIX. törvény 133. e) pontjának megfelelően módosított szöveg. 44 Az évi CXL. törvény 46. -a és címe a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

8 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény (2) Területi múzeum működhet a megyei múzeumi szervezet részeként, vagy önálló jogi személyként. (3) A területi múzeum vezetője igazgató, akit a miniszter véleményének kikérésével bíznak meg, illetőleg vonják vissza megbízatását. Megyei múzeumi szervezet részeként működő intézménynél erre a megyei múzeumi szervezet igazgatója, önálló jogi személyként működő múzeumnál a fenntartó (tulajdonos) jogosult. 45 (4) 46 Tematikus múzeumok 47. (1) A tematikus múzeum: 47 a) a kulturális javak egy meghatározott csoportját, illetve egy témát érintő gyűjtőkörrel, országos vagy korlátozott gyűjtőterülettel, vagy b) egy muzeológiai szakterületet (szakágat) felölelő gyűjtőkörrel, korlátozott gyűjtőterülettel rendelkező intézmény. (2) Vezetője igazgató, akit a miniszter véleményének kikérésével bíznak meg, illetőleg vonják vissza megbízatását. Megyei múzeumi szervezet részeként működő intézménynél erre minden esetben a megyei múzeumi szervezet igazgatója, önálló jogi személyként működő múzeumnál a fenntartó (tulajdonos) jogosult. Közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek 48. (1) Közérdekű muzeális gyűjtemény a kulturális javak meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese, mely a múzeumi követelményeknek nem felel meg, de tudományos, illetőleg művészi értéke alapján a miniszter közérdekű muzeális gyűjteménynek minősíti. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott gyűjtemények lehetnek különösen: helytörténeti, intézménytörténeti, személyhez kötődő gyűjtemények, tematikus szakgyűjtemények, vallási és egyháztörténeti gyűjtemények. 48 (3) Közérdekű muzeális kiállítóhely az a jelentősebb önálló gyűjteménnyel nem rendelkező intézmény (pl. személyhez, eseményhez, szervezethez vagy földrajzi ponthoz kötődő emlékház, emlékpark, régészeti park, kastély, tájház, galéria stb.), amely a miniszter engedélyével jogosult a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő bemutatására. (4) A közérdekű muzeális gyűjtemény, illetőleg kiállítóhely vezetőjét önálló jogi személyként működő muzeális intézmény esetében a tulajdonos (fenntartó), megyei szervezet vagy más múzeum részeként működő muzeális intézmény esetében annak (fő)igazgatója bízza meg, illetve vonja vissza megbízatását. (5) A közérdekű muzeális gyűjteményekre és kiállítóhelyekre egyebekben a 49. kivételével a múzeumokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 49 Múzeumi letét 49. (1) A múzeum a gyűjtőkörébe tartozó, más tulajdonában levő kulturális javakat határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján megőrzésre átveheti. (2) A múzeum a letétért a szerződésben meghatározott mértékű, de legalább a felmerülő költségeket magában foglaló díjat köthet ki. (3) A szerződésben külön feltétel hiányában kikötött őrzési idő letelte előtt a letevő a letét visszavételét csak akkor követelheti, ha az nem sérti a múzeum közművelődési, illetőleg tudományos tevékenységét. Az ezzel kapcsolatos vitás kérdésekben az Igazgatóság állásfoglalása az irányadó. (4) A múzeum a szerződésben meghatározott őrzés ideje alatt a rábízott kulturális javakat tudományos szempontból feldolgozhatja, kiállíthatja és publikálhatja. 45 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 46 Az évi CXL. törvény bekezdését a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 47 Az évi CXL. törvény 47. -a a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdései a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 49 Az évi CXL. törvény 48. (5) bekezdése a évi CIX. törvény 23. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

9 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény VI. Fejezet A Kulturális Örökség Igazgatósága VII. Fejezet Muzeális intézmények fenntartásának pénzügyi alapjai A kulturális javak védelméből, valamint a muzeális intézmények fenntartásából és működéséből adódó feladatok ellátásához a központi költségvetés járul hozzá: 52 a) az állami tulajdonú muzeális intézményeket fenntartó minisztérium költségvetési fejezetében, b) a helyi önkormányzatok esetében közművelődési és közgyűjteményi normatív hozzájárulás keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében, 53 c) a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében biztosítja a kulturális örökségvédelmi hatóság működéséhez és az alábbi feladatok támogatásához szükséges pénzeszközöket: az egyházi muzeális intézmények támogatását, - valamennyi muzeális intézmény esetében pályázati úton. 56 d) 57 III. RÉSZ A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS I. Fejezet A nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos általános szabályok 53. (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. (2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. (3) Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású könyvtárak gyűjteményeit és szolgáltatásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését. 54. (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthető, b) könyvtári szakembert alkalmaz, c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, f) statisztikai adatokat szolgáltat, g) ellátja az 55. (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat. (2) A nyilvános könyvtárakról a muzeális intézményeket nyilvántartó hatóság jegyzéket vezet. Az állami költségvetési támogatás csak a jegyzékben szereplő nyilvános könyvtárakat, illetőleg fenntartóikat 50 Az évi CXL. törvény ait a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: Az évi CXL. törvény 52. -a előtti cím a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 52 Az évi CXL. törvény 52. -a a évi CIX. törvény bekezdés r) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 54 Az évi CXL. törvény 52. c) pontja a évi CIX. törvény 133. e) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény 52. c) pontjának első francia bekezdését a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 56 Az évi CXL. törvény 52. c) pontjának harmadik francia bekezdése a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 57 Az évi CXL. törvény 52. -ának d) pontját a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 58 Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg.

10 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény illeti meg a 71. (1) bekezdésében felsoroltak figyelembevételével. 58 (3) A fenntartónak az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére vonatkozó nyilatkozata és kérelme nélkül bekerülnek a nyilvános könyvtárak jegyzékébe: a nemzeti könyvtár, a helyi önkormányzatok által fenntartott települési könyvtárak, a megyei könyvtárak, a 3. számú melléklet szerinti országos szakkönyvtárak, illetőleg az állami egyetemek könyvtárai. (4) Az egyházak és más könyvtárfenntartók az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével és az erről szóló nyilatkozat csatolásával kérhetik a minisztertől könyvtáruk felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. (5) Az (1) bekezdésben felsorolt követelmények betartását a miniszter ellenőrzi. Ha a könyvtár nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelmények valamelyikének, a miniszter elrendeli a hiány pótlását, aminek elmaradása esetén a könyvtárat törli a nyilvános könyvtárak jegyzékéből. (6) A települési könyvtár megszüntetése esetén a fenntartó a döntés előkészítése során beszerzi és a döntést hozó testülettel ismerteti a miniszter véleményét. (7) Nyilvános könyvtár megszüntetése esetén a fenntartó köteles gondoskodni a gyűjtemény további könyvtári hasznosításáról. (8) A könyvtárakban őrzött, állami tulajdonban lévő kulturális javak korlátozottan forgalomképesek, elidegenítésükhöz a miniszter engedélye szükséges (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. (2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. II. Fejezet A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei 56. (1) A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. (2) A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: a) a könyvtárlátogatás, b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata, c) az állományfeltáró eszközök használata, d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. (3) A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja. (4) A (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető. (5) A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat. (6) A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek. 57. (1) A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme. 59 (2) A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. (3) A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani. (4) A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 58. (1) A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. 154 A évi CXL. törvény 54. (8) bekezdését a évi CVI. törvény 54. -a iktatta be. Hatályos: Az évi CXL. törvény 57. (1) bekezdése a évi LVI. törvény ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

11 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény (2) A dokumentumok, illetőleg mások könyvtárhasználati jogának védelme érdekében a könyvtárhasználat részletes feltételeit a használati szabályzat állapítja meg. (3) A fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározhat. III. Fejezet A nyilvános könyvtári ellátás működésének feltételei 59. (1) A miniszter a nyilvános könyvtári ellátás érdekében országos dokumentumellátási rendszert alakít ki, amely magában foglalja: a) a könyvtárközi dokumentumellátást, b) a könyvtári dokumentumok lelőhelynyilvántartását, c) a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítását a könyvtári rendszer számára. (2) A sajtótermékekből országosan 6 kötelespéldányt kell biztosítani a könyvtári rendszer számára, kormányrendeletben meghatározott módon. (3) Az országos dokumentumellátási rendszerről szóló jogszabályban meghatározott könyvtár vezetőjének kinevezése előtt a miniszter véleményét kell kérni. 60 (4) A miniszter kialakítja a nemzeti kulturális örökség részét képező kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszerét a Magyar Filmintézet, a Magyar Rádió Rt., a Magyar Televízió Rt., a Duna Televízió Rt. és más, a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény szerint műsorszolgáltatási jogosítványt szerzett szervezetek archívumaiban őrzött, továbbá az egyéb szervezetek által gyűjtött és őrzött dokumentumokról. (5) A miniszter működteti a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtárt, amely a multimédia és elektronikus dokumentumok nemzeti szolgáltató központja. Az informatikáért felelős miniszter külön jogszabályban meghatározottak szerint működteti a Nemzeti Audiovizuális Archívumot (a továbbiakban: NAVA). A NAVA szakmai felügyeletét az informatikáért felelős miniszter, valamint a miniszter közösen látja el (1) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő központi szolgáltatások: a) az országos könyvtári informatikai hálózat fejlesztése és tartalmi feltöltése, b) a Magyarországon keletkezett sajtótermékek kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló teljes körű gyűjtése, egyéb, Magyarországon keletkezett dokumentumok, valamint a külföldi hungarikumok gyűjtése, továbbá mindezek megőrzése bibliográfiai számbavétele és rendelkezésre bocsátása, továbbá a kötelespéldányok elosztása, c) az országos dokumentumellátási rendszer működtetése, d) a határon túli magyarok könyvtári ellátásának segítése, e) a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásának segítése, f) a nemzetközi szabványos dokumentumazonosító számok kiadása és nyilvántartása. (2) Az 59. (1) és (4) bekezdésében és az e (1) bekezdésében felsorolt, valamint további, a könyvtári rendszer működése és fejlesztése érdekében a miniszter által meghatározott szolgáltatásokat mindazokban az esetekben, amelyekben a jelen törvény erről nem rendelkezik, az a nyilvános könyvtár vagy intézmény teljesíti, amellyel a miniszter a feladat ellátására megállapodást köt. (3) Könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások: a) könyvtári szakemberek továbbképzése és iskolarendszeren kívüli képzése, b) könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása a könyvtári és információszolgáltatási tevékenység szakterületén, c) a könyvtárak állománygyarapítását segítő, a hazai dokumentumokról adott rendszeres tájékoztatás támogatása, d) az országos könyvtári rendszer működésével, a könyvtárhasználattal kapcsolatos kutatás, fejlesztés, 60 Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 62 Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 63 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi II. törvény 39. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

12 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény e) a könyvtári és rokon területi módszerekre vonatkozó szabványok, szabályzatok elkészítésének kezdeményezése és kidolgozása, f) a könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelvek, normatívák kidolgozása, módszertani tevékenység, g) a könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat fejlesztése, h) az országos könyvtári statisztikai adatok összesítése, elemzése és szolgáltatása, i) 64 (4) A (3) bekezdésben felsorolt feladatokat a könyvtári intézet látja el IV. Fejezet A nemzeti könyvtár 61. (1) A nemzeti könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár. A fenntartói jogokat és kötelezettségeket a miniszter gyakorolja. (2) A nemzeti könyvtár önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 67 (3) A nemzeti könyvtár gyűjteménye a kulturális örökség része, ezért használatára a miniszter a nyilvános könyvtárakra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg. (4) Az 55. -ban foglaltakon túl a nemzeti könyvtár alapfeladatai: a) a Magyarországon keletkezett sajtótermékek kötelespéldány-szolgáltatásra alapozott gyűjtése, megőrzése, szétosztása, b) a külföldön megjelent hungarikumok teljességre törekvő gyűjtése, feltárása, megőrzése, c) a sajtóterméknek nem minősülő hungarikumok gyűjtése, feltárása, megőrzése, d) a nemzeti bibliográfia készítése, e) gyűjteményének archiválása és védelme, f) gyűjteményének elsősorban helybenhasználat útján történő rendelkezésre bocsátása, g) tevékenységi körébe tartozó kutatások végzése, h) részvétel a 60. (1), (2) és (3) bekezdésében felsorolt központi szolgáltatások megvalósításában, i) a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával, nyilvántartásával és külföldre vitelének engedélyezésével kapcsolatos feladatok e törvény erre vonatkozó szabályai szerint, j) könyvtári dokumentumokról hitelesített másolatok készítése, k) a miniszter által megállapított további feladatok végzése. (5) A nemzeti könyvtárt nyilvános könyvárveréseken a védett kulturális javak kivételével elővásárlási jog illeti meg Az Országos Széchényi Könyvtár irányításában közreműködik az Országos Könyvtári Kuratórium. 69 V. Fejezet Tudományos és szakkönyvtári ellátás 63. (1) A tudományos és szakkönyvtári ellátás az Országos Széchényi Könyvtár, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, az országos szakkönyvtárak (3. számú melléklet), az állami egyetemek könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtári ellátást vállaló egyéb szak- és felsőoktatási könyvtárak feladata. 70 (2) Nemzeti gyűjtőkörű könyvtár a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára. (3) A tudományos és szakkönyvtári ellátás az (1) bekezdésben felsorolt könyvtárak, valamint a könyvtári rendszer minden egyéb tagjának együttműködésével valósul meg. Az egyes szakterületeken működő könyvtárak együttműködését a szakterület szerint illetékes minisztériumok támogatják. 64 Az évi CXL. törvény bekezdés i) pontját a évi CIX. törvény a hatályon kívül helyezte. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CIX. törvény ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CIX. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény 61. (2) bekezdése a évi CV. törvény 51. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 69 Az évi CXL. törvény 62. -a a évi CIX. törvény ának megfelelően módosított szöveg. 70 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CXXXIX. törvény bekezdés a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

13 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény (4) Az országos szakkönyvtárak és az állami egyetemek könyvtárainak alapfeladatai az 55. (1) bekezdésében meghatározottakon túl a) szakterületükön szakirodalmi és információs szolgáltatásokat végeznek, és közvetítenek, b) szakterületükre vonatkozóan részt vesznek a 60. -ban felsorolt szolgáltatások megvalósításában. VI. Fejezet Közkönyvtári ellátás: a települési és a megyei könyvtári ellátás 64. (1) A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, városi, megyei jogú városi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesítheti. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a megyei és a fővárosi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával teljesíti. (4) Amennyiben megállapodás alapján a megyei könyvtár székhelyén a települési könyvtári feladatokat is a megyei könyvtár látja el, a székhely szerinti és a megyei önkormányzat köteles a könyvtár működtetéséhez szükséges támogatást együttesen biztosítani. 65. (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár. (2) A települési könyvtár az 55. (1) bekezdésében foglaltakon túl a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. (3) A fővárosi könyvtár a főváros területére vonatkozóan ellátja a 66. -ban felsorolt feladatokat is. 66. A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. (1) bekezdésében és a 65. (2) bekezdésében foglaltakon túl a) ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat, b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, c) végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségéhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, e) szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést. 67. (1) Városokban elsődlegesen önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. (2) Más intézménnyel való közös működtetésre csak szakmai, illetve jelentős gazdálkodási előnyök esetén kerülhet sor a miniszter véleményének figyelembevételével. VII. Fejezet A könyvtárak fenntartása, irányítása 68. A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, c) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ennek során figyelembe veszi a miniszter által meghatározott szakmai követelményeket és normatívákat, d) jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et, e) az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét, f) biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát, g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat. 69. A miniszter ellátja a könyvtári tevékenység és a nyilvános könyvtárak ágazati irányítását. Ennek keretében

14 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény a) szabályozza: - a könyvtárak szakmai működését, így különösen a dokumentumok védelmét és nyilvántartását, a muzeális dokumentumok védetté nyilvánítását, külföldre vitelének engedélyezését, a könyvtári dokumentumok bejelentési kötelezettségét, - a szakfelügyeletet, - a könyvtári alkalmazottak képesítési feltételeit, illetőleg kedvezményeit, - a különböző típusú könyvtárak szakmai követelményeit és normatíváit, - az országos könyvtári szakértői névjegyzéket és a szakértői működéssel kapcsolatos kérdéseket, b) kidolgozza az országos könyvtári informatikai hálózat és a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének fejlesztési tervét, c) ösztönzi a könyvtári szolgáltatások összehangolását, d) véleményezési jogot gyakorol a települési és megyei könyvtár átszervezése vagy megszüntetése esetén, e) a szakfelügyelet keretében könyvtári szakértő bevonásával ellenőrzi e törvény, a könyvtári tevékenységre vonatkozó jogszabályok, a szakmai követelmények és normatívák betartását és a központi támogatások felhasználását. 71 VIII. Fejezet A könyvtárak finanszírozásának és központi támogatásának alapelvei 70. (1) A könyvtárnak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. A könyvtár az alapító, illetőleg a fenntartó által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A könyvtár fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell előirányozni. (2) A nyilvános könyvtári ellátásból adódó feladatok finanszírozásához a központi költségvetés járul hozzá: 72 a) a nemzeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak esetében a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben, b) a helyi önkormányzatok támogatása a közművelődési és közgyűjteményi normatív hozzájárulás keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében, 73 c) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete központosított előirányzatként a helyi önkormányzatok számára a települési és a megyei (fővárosi) könyvtárak állománygyarapítási kereteinek érdekeltségnövelő támogatását tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok számára a települési és megyei (fővárosi) könyvtárak állománygyarapítási keretei érdekeltségnövelő támogatása elosztásának szabályait a miniszter rendeletben határozza meg. 74 (4) Az érdekeltségnövelő támogatásra a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak fenntartói adhatják be pályázataikat. 71. (1) A kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből kell támogatni a nyilvános könyvtári ellátási rendszer működtetésének alábbi feladatait: 75 a) a 60. -ban felsorolt szolgáltatásokban való részvétel, b) a könyvtári dokumentumok vásárlása, c) a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok állományvédelme, d) a könyvtárközi dokumentumellátás postaköltsége, e) a könyvtári rendszer működtetése céljából a könyvtár alapfeladatain túl végzett tevékenységek, f) a miniszter által meghatározott egyéb feladatok, g) a szakfelügyelet működtetése, 71 Az évi CXL. törvény 69. e) pontja a évi LVI. törvény ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CIX. törvény bekezdés r) pontjának megfelelően módosított szöveg. 73 Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 74 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 75 Az évi CXL. törvény jelölt része a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg.

15 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény h) a könyvtári informatikai hálózat fenntartása és fejlesztése, valamint a dokumentumok elektronikus tartalmi feltárása és digitalizálása. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt feladatokra csak a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak adhatják be pályázatukat. (3) A fejezeti kezelésű címen elkülönített összeg felhasználásának részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg. 72. A kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell gondoskodni az országos dokumentumellátási rendszer létrehozásának és fenntartásának feltételeiről. 76 IV. RÉSZ A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL I. Fejezet A közművelődés általános szabályai 73. (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. (2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. 74. A közművelődési intézmény szerepét az 1. számú melléklet o) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén betöltheti: a) művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, b) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ, c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, d) minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül. 75. Közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működtetője települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében egyéb szervezet (egyesület, alapítvány stb.), illetőleg magánszemély lehet. II. Fejezet A helyi közművelődés A települési önkormányzatok közművelődési feladatai 76. (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 77. A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. -ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. 78. (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 76 Az évi CXL. törvény 72. -a a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

16 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény (2) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. Községekben az önkormányzat közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. (3) Az önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, illetve a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér vagy intézmény szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak. (4) A települési önkormányzat indokolt esetben engedélyezi az általa fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. Ha a települési önkormányzat közművelődési megállapodás alapján biztosítja a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működését, akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új közművelődési megállapodással biztosítja a településen a közművelődési szolgáltatásokat. (5) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján: a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket, d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját. 79. (1) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet. (2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell: a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját, b) a közművelődési tevékenységben érintettek körét, c) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat, d) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitvatartását; e) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, f) közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget. (3) A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni. 80. A települési önkormányzat a rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok megvalósítását. 81. (1) Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése illetőleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell. 77 (2) A miniszter a megkereséstől számított 30 napon belül nyilváníthat véleményt. A közművelődés helyi lakossági képviselete 82. A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi kerületenként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Tanács (a továbbiakban: Tanács) alakítható. A Tanács elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma. 77 Az évi CXL. törvény 81. -a a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

17 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény 83. (1) A Tanácsot azok a közművelődési célú társadalmi szervezetek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát. (2) A Tanács megalakítását célzó határozatokat a település jegyzőjéhez kell benyújtani, aki azokat a helyben szokásos módon teszi közzé. A közzétételtől számított 30 napon belül az (1) bekezdésben foglaltak szerint további szervezetek nyújthatják be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat. 78 (3) A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólítja fel a (2) bekezdés szerinti határozatot benyújtó szervezeteket a Tanács megalakítására. (4) A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek mint alapító tagok kimondják a Tanács megalakulását, meghatározzák a Tanács szervezeti és működési rendjét, megválasztják képviselőiket. Az erre vonatkozó, az alapító tagok képviselőinek eredeti aláírásával ellátott határozatot benyújtják a jegyzőnek. (5) A jegyző a Tanács működési idejének lejártát 30 nappal korábban, a helyben szokásos módon közzéteszi. (6) A Tanács tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közművelődési társadalmi szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselője. (7) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő szervezetek csatlakozása a Tanácshoz nem utasítható el. Az alapító és csatlakozó tagok jogai egyenlők. (8) A Tanács a) véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben, b) az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök célszerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati költségvetési tervezet és a zárszámadás alapján figyelemmel kíséri, véleményezi, c) elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését. (9) A Tanács ülései nyilvánosak és a működése során keletkezett dokumentumokba bárki betekinthet és azokról másolási díj ellenében másolatot kaphat. (10) A Tanács működési feltételeit tagjai biztosítják. (11) A jegyző a Tanács tagjaira, szervezeti és működési rendjére, illetve megszűnésére vonatkozó dokumentumokat a) a változás bejelentését követő 15 napon belül a helyben szokásos módon közzéteszi, b) hivatali időn belül a település lakossága számára betekintésre rendelkezésre bocsátja. III. Fejezet A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás A megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 84. (1) A megyei (fővárosi) önkormányzat a megye települései (a fővárosi kerületek) önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról gondoskodik. E feladatok ellátására megyei művelődési központot működtethet. (2) A megyei (fővárosi) önkormányzat számára az e törvény szerinti közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása kötelező feladat. 85. A megyei (fővárosi) önkormányzat a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörében a) elősegíti a területén működő települési önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén működő közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósulását, b) együttműködik a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervvel, az országos szakmai érdekképviseleti szervezetekkel, 79 c) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és fejlesztő programokat készít és hasznosít, 78 Az évi CXL. törvény 83. (2) bekezdése a évi LVI. törvény ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény 85. b) pontja a évi CIX. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

18 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat, e) gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, megyei (fővárosi) adattárat kezel, f) elősegíti a megye (főváros) környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak bemutatását, g) végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzését és továbbképzését. 86. A megyei (fővárosi) önkormányzat a 85. alapján rendeletben határozza meg: a) közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatait, intézményi szervezeti kereteit, formáit, költségvetési támogatását, b) a szakmai tanácsadás és a szolgáltatások díjköteles és díjmentességi körét. Az országos közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 87. A közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv a helyi közművelődési tevékenységek és a megyei (fővárosi) feladatok segítése érdekében közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást biztosít. 80 IV. Fejezet A miniszter közművelődési ágazati irányító hatásköre 88. A miniszter ágazati irányító feladat- és hatáskörében a) az e törvényben foglaltak szerint közreműködik a művelődéshez való jogok biztosításában, b) kiadja a közművelődési feladatellátás biztosításához szükséges szakmai irányelveket, állásfoglalásokat, c) kiadja a közép- és felsőfokú szakmai képzés, minősített szakmai továbbképzés követelményeit, d) rendeletben határozza meg az egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket, e) véleményezési jogot gyakorol a helyi önkormányzatok közművelődési intézményeinek létesítése, átszervezése, szüneteltetése, megszüntetése esetén, f) 81 g) meghatározza a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás tartalmát és rendjét, h) felelősségi körében gondoskodik a felügyelete alatt működő, a közművelődést szolgáló központi költségvetési intézmény fenntartásáról, irányításáról, i) a szakfelügyelet keretében közművelődési szakértő bevonásával ellenőrzi e törvény előírásainak, a közművelődési intézmények tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályoknak, szakmai követelményeknek a betartását és a központi támogatások felhasználását. 82 V. Fejezet A közművelődés finanszírozásának és központi támogatásának alapelvei A települési és megyei (fővárosi) önkormányzatok a közművelődési feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesülnek. 91. (1) A miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani 84 a) a közművelődés országos feladatainak finanszírozását, b) Az évi CXL. törvény 87. -a a évi CIX. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A évi LVI. törvény a hatályon kívül helyezte. Hatályos: Az évi CXL. törvény 88. i) pontja a évi LVI. törvény ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény 89. -át a évi LXIV. törvény ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 84 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 86 Az évi CXL. törvény bekezdés b) pontját a évi CXXI. törvény bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos:

19 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény c) a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete és a népfőiskolai mozgalmak működési támogatását d) 89 (2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter érdekeltségnövelő pályázatok útján gondoskodik az önkormányzati közművelődési feladatellátást szolgáló technikai, műszaki fejlesztésre. 90 V. RÉSZ A muzeális intézményekkel és a levéltárakkal, a nyilvános könyvtári ellátással, a közművelődéssel kapcsolatos központi költségvetési források (1) A közművelődési és közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához az állami, önkormányzati felelősségvállalás közérdekű jellegéből fakadóan e törvény és az Ltv. által előírt kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetés hozzájárul. 95 (2) A minisztérium költségvetési fejezetén belül támogatást kell előirányozni az e törvényben és Ltv.- ben meghatározott közvetlen állami feladatok ellátására, a közművelődési és a közgyűjteményi feladatfinanszírozásra, a közgyűjtemények és a közművelődési intézmények telematikai, információs feladatainak ellátására, a 94. (4) bekezdésében meghatározott képzés támogatására, amelyek mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg. (3) 96 (4) Az egyházak a tulajdonukban lévő kulturális örökség értékeinek megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához, továbbá levéltáraik, könyvtáraik, múzeumaik és közművelődési intézményeik működéséhez az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatásban részesülnek. VI. RÉSZ A muzeális intézményekben, a nyilvános könyvtárakban, a közművelődési intézményekben és a levéltárakban alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései 93. Az állami és önkormányzati fenntartású közgyűjteményi és közművelődési intézményekben a foglalkoztatottak létszámának meghatározásánál a fenntartónak figyelembe kell vennie az e törvény hatálya alá tartozó intézmények jogszabályban előírt alapfeladataiból, az ezek teljesítéséhez szükséges feltételekből, valamint szervezeti és működési rendjéből adódó foglalkoztatási követelményeket. 94. (1) Az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban és közművelődési intézményekben alkalmazottként csak olyan személy foglalkoztatható, aki 97 a) büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban 87 Az évi CXL. törvény bekezdés c) pontja a évi CXXI. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 88 Az évi CXL. törvény bekezdésének c) pontja az évi CXXV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdésének d) pontját az évi CXXV. törvény bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CIX. törvény bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. 91 Az évi CXL. törvény 92. -a előtti cím a évi LXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 95 Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CIX. törvény bekezdés r) pontjának megfelelően módosított szöveg. 96 Az évi CXL. törvény bekezdését a évi CIX. törvény bekezdés r) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: Az évi CXL. törvény 94. (1) bekezdése a évi CXLIX. törvény 63. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

20 Opten Törvénytár Opten Kft évi CXL. törvény és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, b) a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményekben a szakfeladatok ellátása szakképesítéshez kötött. (3) A szakképesítés alól jogszabályban meghatározott módon felmentés adható. (4) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek hétévente szervezett képzésben vesznek részt. A miniszter rendeletben szabályozza a szervezett képzésnek minősülő képzési formák körét, a képzés alóli mentesítések lehetőségét, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a szervezett képzéssel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak körét és azok mértékét. 101 (5) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy jogszabályban meghatározottak szerint évenként, az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű hozzájárulást vegyen igénybe dokumentum (nyomtatott, hangzó, elektronikus) vásárlására. 102 (6) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben, szakmai munkakörökben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű munkavállalót kötelező bérpótlék illeti meg, ha tudományos, illetve kutatói munkakörben foglalkoztatják, továbbá ha tudományos fokozattal rendelkezik. Ennek mértéke a pótlékalap 50%-a. (7) Az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban és közművelődési intézményekben magasabb vezető beosztás ellátásával csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló bízható meg. 95/A. (1) Ha jogszabály könyvtári, közművelődési, múzeumi vagy levéltári szakkérdésben szakértő igénybevételét írja elő, vagy szakértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakértőnek az igénybevételéhez fűződnek, aki büntetlen előéletű, nem áll könyvtári, közművelődési, múzeumi vagy levéltári szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. 162 (2) Aki az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a miniszternek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait. (3) A miniszter a szakértői tevékenység végzésére jogosult, (2) bekezdés szerinti bejelentést tevő személyekről névjegyzéket vezet, amely tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A névjegyzékből kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. (4) A szakértői tevékenységet folytatni kívánó kérelmező a névjegyzékbe való felvételt megelőzően 184 a) hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, és nem áll könyvtári, közművelődési, múzeumi vagy levéltári szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy b) kéri, hogy az arra vonatkozó adatokat, amely szerint büntetlen előéletű, és nem áll könyvtári, közművelődési, múzeumi vagy levéltári szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a bűnügyi nyilvántartó szerv a miniszter részére annak a névjegyzékbe való felvétel elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján továbbítsa. 101 Az évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése a évi LXXXII. törvény 11. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdése a évi CLIII. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény bekezdését a 18/2006. (V. 31.) AB határozat megsemmisítette. Hatályos: Az évi CXL. törvény 95/A. (1) bekezdése a évi CXLIX. törvény 63. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: Az évi CXL. törvény 95/A. (4)-(8) bekezdését a évi CXLIX. törvény 63. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos:

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben