SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Csébi Dorottya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Csébi Dorottya"

Átírás

1 IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁPRILIS SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ Óvodai tájékoztató Csébi Dorottya

2 Kedves Szülık! Kedves Olvasók! Értesítjük Önöket, hogy február 18-án megtartottuk az immár hagyománnyá vált Szülık-Nevelık bálját. Köszönjük a résztvevıknek és az alább felsorolt vállalkozóknak, kereskedıknek, magánszemélyeknek, hogy tombola felajánlásukkal támogatták bálunk színvonalasabbá tételét! A Százszorszép Óvoda munkatársai Kerti virág Virágüzlet (Zrínyi út), Harmónia Uszoda (Gyömrı), Józsi ABC (Zrínyi út), Julika Cukrászda (Zrínyi út), Kerti Szépségszalon (Zrínyi út), Kovács Sándor Élelmiszerkereskedés (Rezgı utca), Stella Plast Kft (Pesti út), Strázsahegy Patika (Zrínyi út), Zöldség-gyümölcs kereskedés (Zrínyi út), Zsidi Húsáruház (Zrínyi út), Balogh Máté szülei, Balogh Tímea szülei, Gergely Kata, Hoó Máté szülei, Husz Pál, Rémán Zsófi szülei, Szőcs Dániel édesanyja, Varga Domokos szülei, Varga Gábor szülei, Pillangó csoport felnıttjei. Tájékoztatom az olvasókat, hogy Süni csoportos gyermekeink részt vettek a Zrínyi Miklós Általános Iskola által rendezett Zrínyi Olimpián és a kerületi óvodák részére szervezett MAKK MARCI Egészség és Sportnapon. Mindkét versenyen színvonalasan szerepeltek és nagyon jól érezték magukat. Köszönöm a szülık segítségét és az óvónıknek a felkészítést! Felhívom a Kedves Olvasók figyelmét az alábbiakra: A gyermekek és felnıttek szemléletformálása érdekében továbbra is győjtjük a papírt és a háztartásban elhasznált olajat. Leadható naponta 6-18 óra között óvodánkban. Intézményünk udvarát önkormányzati képviselıi támogatással, szülıi segítséggel, kiváló gondnokaink erıt, fáradságot nem kímélve, az EU szabványoknak megfelelıen felújították, parkosították. Az udvaravató ünnepséget 2006 május 13-án Gyermeknapi rendezvényen tartjuk. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk. A Víz Világnapja és a Föld Napja alkalmából óvodánk aulájában megnyitottuk Huszti Sándor gondnokunk csodálatos fotókiállítását Az iskolai beiratkozás ideje: április Az óvodai beiratkozás ideje: május 2-5. A Fıvárosi Pedagógiai Intézet szervezésében a Föld Napja alkalmából óvodánk minden csoportjában szakmai bemutató foglalkozást tartunk fıvárosi és Pest megyei óvodapedagógusok részére. A bemutató foglalkozás ideje április 20. Boldogabb Gyermekévekért Alapítványra várjuk az 1% felajánlásokat. Adószáma: Ellenırzés, értékelés volt óvodánkban Fenntartónk a Bp.Fıv. XVII.ker. Önkormányzat megbízta az OKTADOR Oktatási és Szakértıi Irodát, hogy végezzen óvodánkban és a kerület több nevelési oktatási intézményében komplex ellenırzést és értékelést. A fenntartó a következıkre volt kíváncsi: Mennyire felel meg mőködésünk a jogszabályoknak? Milyen a pedagógiai munkánk szervezettsége, szakmai dokumentációink hogyan érvényesülnek? Vezetjük-e a tanügyigazgatási nyilvántartásokat és az megfelelıen történik-e? Belsı szabályzataink jogszerőek-e, aktuálisak-e és mennyire érvényesülnek? Rendben vezetjük-e a munkatársakkal kapcsolatos nyilvántartásokat? Az óvoda közösségei hogyan mőködnek? Mi jellemzi a munkatársi közösség szervezeti kultúráját? 2

3 2006. márciusában a lezajlott ellenırzés után a következı szakértıi értékelést kaptuk: (részletek a 19 oldalas szakértıi jelentésbıl) Az óvoda nyilvántartásainak rendszerezésében, a tanügyi dokumentumok naprakész vezetésében az óvoda kapcsolattartásában nagy segítségre van az óvodatitkár. A csoportos dajkák (5 fı) munkaideje 8-16 óráig tart, így ık hatékony segítıi az óvodapedagógusok nevelımunkájának a gyermekcsoportban. A jól átgondolt munkaszervezés, a közös értékrend, valamint az egységes szemlélet és a példás együttmőködés nyomán az óvodában tisztaság, otthonosság, az alkotói együttmőködés harmóniája érezhetı. Az intézményben alkalmazott gondnokok igen jó gazdái az intézménynek, az udvar tisztaságáért, komfortfokozatának fejlesztéséért rendkívül sokat tesznek, mindezt igen pozitív hozzáállással mővelik. Óriási elırelépés az udvar fejlesztésében a gyepszınyeg és gumiszınyeg folyamatos telepítése, melynek során egyre komfortosabban képes megfelelni funkciójának. Az óvoda nevelıtestülete maximálisan törekszik a szülık igényeinek is megfelelı szoros együttmőködésre. A partneri igény elégedettség és elégedetlenségnek jó eredményei egyértelmően visszaigazolják az alkalmazottak megbecsülését, munkájuk elismerését. A szülık által egyedül álló szokásként immár 10 éve a gyerekeket bekísérı szülık mőanyag cipıvédıt húzva lépnek az öltözıbe, mosdóba, esetleg csoportszobába. Ezzel megóvják a biztonságot, megbecsülik a dajkák munkáját, de gesztus értékkel bír egymás megbecsülésének terén is. (Nem beszélve a pozitív példáról, amit a gyermekeknek nyújtanak ez által.) A gyermekek egyéni fejlıdésének nyomon követése és annak dokumentálása kiváló az óvodában. Az intézményt magas szintő szervezeti kultúra jellemzi, mely közös értékrendekre, jól kialakított szokásokra, évtizedes hagyományokra épül. Az intézmény népszerősége a visszajelzések és a keresettség alapján nagy a partnerek körében. A szülık szívesen hozzák gyermeküket ebbe az óvodába, évek óta igen nagy a túljelentkezés, magas a csoportlétszám. A vezetı kiváló érzékkel, tiszteletreméltó szakmai tudással és rendkívül nagy szeretettel, lendületesen irányítja a Százszorszép Óvoda közösségét. Beosztottjait példamutatásával ösztönözve alkotó szellemiségő, nyitott, kreatív, innovatív testületté formálta. Menedzserszemlélető vezetése nyomán folyamatosan fejlıdik, szépül az intézmény külsı és belsı komfortja és környezetkultúrája. Az óvoda erıssége partnerközpontú szemlélete, élen járnak a minıségelvő intézményi mérésértékelés rendszer mőködtetésében. Az óvodai nyilvántartások jogszerőek, vezetésük pontos és naprakész. Az intézményi dokumentumok színvonala és azok gyakorlati megvalósítása, a szabályzók mőködtetése példaértékő. Gratulálunk az intézményben folyó eredményes nevelımunkához. Népszerőségük megırzéséhez, az óvodavezetı jövıbeni tevékenységéhez és az alkalmazotti közösség munkájához sok sikert kívánunk! Köszönöm figyelmüket! Béres Károlyné óvodavezetı 3

4 A DIFER vizsgálat tapasztalatai az iskolába készülı gyerekek körében İszinte tisztelettel szeretnék köszönetet mondani mindazon kedves szülınek, akik januárban megbízva bennem és gyermekismeretemben, rám bízták gyermekeik iskolakészültségi vizsgálatának elvégzését, még ha csak 3x20 percre is. Szakmai pályám legszebb pillanatait oszthattam meg a Méhecske, Süni, Pillangó csoportba járó kis óvodásokkal. Nincs szebb feladat, mint elhitetni egy érzékeny kis mőszerrel, aki elıször lát életében, hogy az együtt töltött játékos pillanatok érdekesek, izgalmasak és talán feledhetetlenek lesznek. Megmelengette a szívemet, hogy mégsem múlt el a 22 év gyakorlati pályán töltött varázslata, amire egy óvodapedagógus és kisóvodás képes együtt, ha játékról van szó. Mert, csak mi óvodapedagógusok és szülık tudtuk, hogy a cél nemes, amely a gyermekeket támogató, önmagukhoz képest továbbfejleszthetı feladatsorokból áll. Bizonyos alapképességekben, amelyek majdan szükségesek lesznek az iskolai tanulás elsajátításához, de ne felejtsük el a gyerekek továbblépése szempontjából tét nélkül. Engedjék meg, hogy néhány gondolatomat megosszam Önökkel a DIFER vizsgálat, mint egy lehetséges módszer az iskolakészültség megállapításának alkalmazhatóságával kapcsolatban. A DIFER szó mozaikszó: DI: Diagnosztikus: Helyzetfeltáró. Nem minısítı teszt Nem a teljesítmények összehasonlítására szolgál Nem bírál nevelési programokat pedagógusi hatékonyságot gyermeki teljesítményt FE: Fejlıdésvizsgáló Nem az adott állapot felmérése a cél A készségek fejlıdését egy folyamatként értelmezi Megmutatja az adott készség fejlıdése ebben a folyamatban hol áll Fejlıdés Azoknak a pszichikai változásoknak a sorozata, amelyek révén az emberi pszichikumban új és magasabb rendő formák jönnek lére. R: Rendszer 7 teszt, melybıl a XVII. Kerületi óvodák 6-ot alkalmaznak megbízható iskolaérettségi mutató A DIFER vizsgálat eredményeit egy érési folyamat aktuális részének kell tekinteni. A fejlıdés minısége és mértéke mindenkinél más és más, de mindenkinél mérhetı és várható. A diagnosztikus fejlıdésvizsgáló rendszer az alapkészségek elsajátításának fejlıdési folyamatát jelenti a kezdetektıl az optimális szintig, független attól, ki hány éves és melyik intézménybe jár. A DIFER vizsgálat jelentıssége Segíti az óvónıket a készségközpontú jellemzés elkészítésében Lehetıség van egy analitikus diagnózis felállítására, amely különbözik az eddigi mérések gyakorlatától Biztosított a célorientált pedagógia alkalmazása 4

5 A DIFER vizsgálat célja Léteznek olyan alapkészségek, amelyek a személyiség fejlıdésében kulcsfontosságúak. Ezek optimális mőködésének hiánya, a nem kellı mértékő begyakorlódása gátját képezi a további fejlıdésnek. A DIFER 7 elemi alapkészsége a kutatások jelenlegi állása szerint nem alkot teljes rendszert. Elképzelhetı, hogy a rendszert a késıbbiekben további elemi alapkészségekkel kell majd bıvíteni. Az iskolába lépı gyerekek között szélsıségesen nagyok a fejlıdésbeli különbségek. Annak érdekében, hogy a fázisbeli különbségeket az eredményesebb nevelés, oktatás, az esélyegyenlıség szolgálatában az eddigieknél jobban figyelembe vehessük, eredményesebben kezelhessük, idırıl-idıre kívánatos megtudni, hogy egy-egy területen ki hol tart a fejlıdésben. A DIFER olyan mérıeszköz, amely segítségével diagnosztikus térképet kapunk, segítségével feltérképezhetı a szóban forgó készség elsajátítása a kezdetektıl az optimális mőködésig. Ha már 4 évesen elkezdjük és évente megismételjük, akkor az egyes gyermekek alapkészségeinek, mint egy fejlıdési folyamat képét kapjuk. Alapvetı jelentıségő, hogy megismerjük fejlettségük induló szintjét, aminek alapján tervezhetı és az ismételt diagnosztikus értékeléssel segíthetı fejlıdésük. Mindaddig folyik az alapkészségek fejlesztése, amíg az optimális elsajátítás be nem következik, függetlenül attól, hogy a gyerekek hány évesek és óvodába, vagy iskolába járnak. Cél: abbahagyás helyett optimális elsajátítás, az egyéni különbségek követése. A fejlıdésbeli különbségek nem feltétlenül jelentenek intellektuális különbséget, sok esetben csak a fejlıdés idıbeli eltolódásáról van szó. A gyerekek fejlıdésbeli eltéréseihez a pedagógiai munkának kell alkalmazkodnia. Az elemi alapkészségek fejlıdésének jelentıs része óvodás korban zajlik. Valószínősíthetı, hogy az átfogó óvodai fejlesztés eredményeként a gyerekeknél elérhetı, hogy az iskolába lépéskor az elemi alapkészségek fejlettségében legalább HALADÓ, jelentıs részük BEFEJEZİ szinten legyen. Ebben az esetben elsı osztály végére az alapkészségek optimális elsajátítása elérhetı. Azokat a nagycsoportosokat, akik az alapkészségek elsajátításában elıkészítı és kezdı szinten vannak, célszerő még egy évig óvodában tartani. Gyermekeik eredményeit már tudják a csoportos óvó néniktıl. Sıt meggyızıdésem, hogy a lelkiismeretes, céltudatos fejlesztımunka eredményeként az azóta eltelt két és fél hónap alatt, már újabb fejlıdés tapasztalható az egyes iskolába készülı gyermekeknél. A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda nevelıtestülete nem fél a kihívásoktól, kész a folyamatos megújulásra. Mindegyikük magasan képzett, gyermeket-szülıt-szakmáját egyaránt tisztelı óvodapedagógus. Köszönöm, hogy januárban az óvoda nevelıtestületének tagja lehettem. Gergely Katalin XVII. kerületi Pedagógiai Központ óvodai szaktanácsadó 5

6 Zöldbetős tavaszi programjaink Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen Az ünnep mély és varázsos. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre! (Márai Sándor) Minden ember, nép, csoport életében vannak ünnepek és hétköznapok. Ezeket a legváltozatosabb módon teszik emlékezetessé. Miért kellenek zöld ünnepek? Néhány évvel, évtizeddel ezelıtt a Föld legkülönbözıbb pontjain kezdtek el aggódni az élet jövıje miatt. Az erıforrások szőkössége, az ivóvíz fogyatkozása, az erdıfelületek csökkenése, az éghajlat megváltozása, egyes fajok kipusztulása és megannyi esemény cselekvésre késztette a földi méretekben felelısséggel gondolkodókat. Megjelöltek napokat (hazánkban is), melyeken egy kicsit jobban odafigyelünk az élılényekre, a vizek, az erdık megóvására, Földünk egészének megırzésére. MÁRCIUS 22. A VÍZ VILÁGNAPJA A földi élet egyik alapja a víz, testünk nagy része is abból áll, így egyáltalán nem mindegy, hogyan gazdálkodunk vele. Látszólag sok a víz, de tiszta, az élethez szükséges édesvíz egyre kevesebb. A világ népességének több, mint 20%-a küzd ivóvíz-ellátási gondokkal, miközben az 1 fıre jutó vízfelhasználás világszerte folyamatosan növekszik. Amit a vízért tehetünk, elsısorban az, hogy takarékoskodunk vele. E problémakör jegyében született a Víz Világnapja, melynek elsıdleges jelentısége, hogy felhívja a figyelmet a vizek védelmére. Ezt az ünnepet 1993-ban jegyezték be a naptárba. ÁPRILIS 22. FÖLD NAPJA A Föld a Naprendszer harmadik bolygója, mely az általunk jelenleg ismert világban egyedülálló, hiszen páratlanul sokoldalú élet virul rajta. A földi élet évmilliók során hihetetlenül bonyolult rendszerré fejlıdött. Az élılények kölcsönhatása egyensúlyi állapotot hozott létre, mely mindaddig fennállt, amíg az emberi civilizáció be nem avatkozott a természet rendjébe. Ma már mindenki a saját bırén tapasztalhatja, hogy Földünk komoly környezeti problémákkal küzd. A Föld Napjának alapgondolata április 22-én fogalmazódott meg az Egyesült Államokban élı egyetemi hallgató Denis Hayes ötlete nyomán. Magyarországon 1989-ben rendezték meg elıször ezt az ünnepet. MÁJUS 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA A múlt század nagy mocsárcsapolásai, folyószabályozásai tönkretették hazánk természeti képének nagy részét. Különösen az 1870-es évektıl kezdtek pusztulni az erdık, mezık, romlottak az erdei állatok, fıként a madarak életfeltételei. A madarak és élıhelyük védelmében megalakult a Magyar Ornitológiai Központ (késıbb Magyar Madártani Intézet lett a neve) ban gróf Apponyi Albert körlevélben elrendelte, hogy valamennyi iskolában ünnepeljék meg a Madarak és Fák Napját. A második világháború után az ünnepségekre csak hellyel-közzel került sor, csupán 1994-ben érett meg újra az idı a mozgalom országossá válására. 6

7 JÚNIUS 5. KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP Ha környezetvédelemrıl esik szó, többnyire azonnal a természetre gondolunk, de környezet sok van. A természeti környezeten kívül létezik épített környezet, társadalmi környezet, sıt belsı környezet is. Mindegyik számára fontos a védelem, s mindegyiket másképp kell védeni. Az épített környezet, a mesterséges környezet létét az ember magának köszönheti. Kevésbé nélkülözhetetlen a Föld egyensúlya szempontjából, mint a természet, de a világnak e része közvetlenül körülvesz bennünket, természetessé vált. A társadalmi környezetet elsısorban kultúránk határozza meg. A Föld minden szegletét benépesítı emberi faj a világ számtalan táján a kultúra legkülönbözıbb formáit hozza létre. Az emberiség sokoldalúsága csak úgy ırizhetı meg, ha tiszteljük a többi nép kultúráját, s ápoljuk sajátunkat. A belsı környezet testünk harmóniáját jelenti. A vadon élı állatok egészségére a természet vigyáz, nekünk azonban a sajátunkról magunknak kell gondoskodnunk június 5-én Stockholmban tartották meg azt a világkonferenciát, mely javasolta, hogy ezt a napot nyilvánítsák környezetvédelmi világnappá. A világnap célja, hogy az egyes emberek ráébredjenek egyéni felelısségükre, s arra, hogy mindenkinek magának kell tennie valamit környezete megóvásáért. Kit ezüstlı körébıl Kihajított az ég, Ember vigyázz a Földön, Úgy élj, hogy kárt ne tégy! (Devecseri Gábor) Dósa Katalin óvónı 7

8 Pillangó csoportosok a Mezıgazdasági Múzeumban 2006 márciusában különösen nagy izgalommal készülıdtünk egyik programunkra, hiszen elıször utaztunk tömegközlekedési eszközökkel ilyen messzire. Célunk a Mezıgazdasági Múzeum volt. Vonatra, majd buszra szálltunk és utazás közben megtapasztalhattuk az ismeretlen felnıttek reakcióit is. Nagyon jó érzés volt számunkra, hogy még mindig többségben vannak a gyermekszeretı, segítıkész felnıttek, akik helyet szorítottak nekünk a zsúfolt vonaton. A Hısök terén átsétálva megcsodáltuk a monumentális lovas szobrokat, elolvastuk a régi királyok neveit. A gyerekek áhítattal jegyezték meg, hogy milyen érdekes ruhákat viseltek és óriási nehéz kardokat hordtak ezek az emberek. A múzeumban elıször az állandó kiállítást látogattuk meg, ahol a gyerekek sok ismert és számukra ismeretlen kitömött állatot tekinthettek meg. Felmászhattak az ökrös szekérre, láthattak akkora halakat, amik manapság ritkán fordulnak elı. Körbeállva nézték a hatalmas grizlimedvét, hiszen ilyen közelrıl élıben soha nem láthatnák. Titokban meg is simogatták éppúgy, mint a farkast, a rókát. Mezık, lápok madaraival ismerkedtünk, megfigyeltük tojásaikat, lábuk nyomait. A kecskéknek nagyon megörültek, mert az állatkertben már találkozhattak élı rokonaikkal. A fiúk érdeklıdését nagyon felkeltették a régi idık fegyverei. A nyilak, íjak, régi puskák látványa egészen lázba hozta ıket. Végigsétáltunk a parasztudvaron, ahol legtöbben felismerték a háziállatokat (tyúkokat, csirkéket, kakast, tehenet). Talán itt ki is merült a gyerekek ismerete. Ezért is fontosak a múzeumi kirándulások, hiszen ık már nem ilyen környezetben élnek, nem mindenkinek laknak nagyszüleik, rokonaik olyan vidéken, ahol mindennaposak ezek az állatok. Ezek után végre megérkeztünk a várva várt Tojáskiállításhoz. Hatalmas kb. 2 méter magas díszes tojások üregeibe rejtették a változatosan díszített tojásokat. Más tojásóriásokban olyan növények voltak, melyeket a tojásfestéshez használtak, hogy különbözı színeket nyerjenek (kökény-kék, cékla-piros, hagyma-barna ) hát igen, régen nem voltak gyári tojásfestékek! Szebbnél szebb minták, kis tojás, nagy tojás, szemléltetıeszközök minden felé. A nézelıdés mellett lehetıség volt kipróbálni a viasszal való festést, volt, aki megpróbálhatta a tojáspatkolást. Ezután felcsaptunk detektívnek, s egy rejtvény megoldásával közösen birkóztunk meg. Feladatunk az volt, hogy különbözı tárgyak mögé rejtett kérdésekre helyesen válaszoljunk, s az így kapott betőket megfelelı sorrendbe állítsuk. Természetesen nagy izgalommal keresték a betőket a mi gyerekeink is. Annyira izgatottak voltak, hogy óriási üdvrivalgással rohantak vissza hozzánk: Megvan a B bető!, Megvan a K bető!. Egy teremır néni ránk is pirított, ne legyünk olyan hangosak. Bizony igaza volt. Kicsit elkapta a gyerekeket a keresési láz. A rejtvényt sikeresen megoldottuk, a rend lassanként helyreállt. A múzeumlátogatás után elsétáltunk a városligeti tóhoz, ahol kényelmesen letelepedtünk. Mint aki soha nem evett-ivott, úgy fogyasztottuk megmaradt elemórzsiánkat. Visszafelé a vonaton elfáradva, jókedvően, fiatal fiúk-lányok ölében ülve utaztak a gyerekek, de ez senkinek nem okozott problémát. Bár lehet, hogy soha nem olvassák, de ezúton is szeretnénk megköszönni ezeknek a fiataloknak a kedvességüket! Jó program volt, tartalmas. Még sok ilyen napot szeretnénk eltölteni együtt! Gilicze Antalné óvónı 8

9 Tavaszi, nyári programajánló! Végre itt a jó idı, kimozdulhatunk a szabadba. De hová? teszem fel a kérdést gyakorló szülıként magam is. Sokszor nemcsak a kedv, hanem a pénztárca is szők keretet szab lehetıségeinknek. Ilyen esetekben a programokat a Merzse - mocsárhoz, a Vida dombra, a Naplás tó környékére, vagy a gyömrıi tóhoz szervezhetjük, ahol jókat lehet sétálni, beszélgeti és nem utolsó sorban gyönyörködni a természetben. Ám ha messzebbre indulnánk, szükségünk van utazási bérletre, vagy pár vonaljegyre, így még mindig kevés kiadással kirándulhatunk a Széchenyi-hegyre, a Normafához, a János-hegyi kilátóhoz, a hővösvölgyi nagyrétre, a Margitszigetre, vagy a Budai várba. A Hadtörténeti Múzeum egy-egy rövid kiállítása mindenki számára gazdag ismerettel szolgálhat. Felsétálhatunk a Gellért-hegyre a Citadellához, ahonnan káprázatos panoráma tárul elénk a nyüzsgı Budapestrıl. Lefelé jövet útba ejthetı a gyerekek számára izgalmas csúszdás játszótér, a Gellérthegy alatt húzódó szikla kápolna hővös járatai pedig rövid elmélkedésre csábítják a kirándulót. Kellemes órákat tölthetünk a Közlekedési Múzeumban, ahol régi és új közlekedési eszközöket tekinthetünk meg, a városligeti Vajdahunyad várban lévı Mezıgazdasági Múzeum állandó kiállításait pedig ingyenesen látogathatjuk. Rövid autóúttal (ami a gyermekek számára nagyon fontos), vagy nagyobbakkal akár kerékpárral is megközelíthetı az isaszegi Honvéd emlékmő. Autóval, vagy hévvel rövid (20-30 percnyi) menetidıvel, könnyen elérhetı Gödöllı. Itt minden évszakban gyönyörő a kastélykert és az Erzsébet park. Mindkettı kellemes kikapcsolódásra, családi sétára, labdázásra, esetleg piknikre csábít. Csak autóval közelíthetı meg, mert a településtıl messze fekszik a veresegyházi medvefarm. A pénztárcánkat ezúttal is csak a benzinköltség terheli, de a mackóknak akár gyümölcsöt is vihetünk. A fentieken kívül szívesen ajánlom a következı párszázforintos programokat, melyeknél belépıket is kell váltani: a jászberényi állatkertet, ahol állatetetési bemutatókkal kedveskednek a látogatóknak, valamint a Pálvölgyi barlangot és a Szemlıhegyi barlangot, mely hat éves kortól látogatható, tehát nagycsoportos gyermekeknek már izgalmas program lehet. Remélem sikerült ötleteket adnom a szabadidı hasznos eltöltéséhez. Induljanak el bátran, a sok érdekes hely felfedezésre csábít. Ha bármelyik programmal kapcsolatban kérdésük merülne fel, szívesen segítek, keressenek meg. Ha pedig hasonló jó, ötletes kirándulási javaslatuk van, kérem osszák meg velem is! Köszönöm szépen! Pádárné Tóth Andrea Gomba csoportos óvónı 9

10 Közeledik a kullancsszezon A világon mindenütt élnek kullancsok, legjobban azonban a mérsékelt égövet kedvelik, ott is a lombos erdıket, ahol bıséges az aljnövényzet. Szapora állatok: egyetlen nıstény kullancs több ezer petét képes lerakni. Élete során csupán háromszor szív vért, s ha nem talál melegvérő élılényt, növényi nedvekkel táplálkozik. Az aljnövényzetbıl indul portyára, de legfeljebb másfél-két méteres magasságig képes mászni, így hát tévhit, hogy ejtıernyısként veti rá magát a kirándulókra. Potrohához négy pár ízelt láb csatlakozik, melyek végén karmok, tapadókorongok, sıt nyálkás anyaggal bevont szırök is találhatók. Mindezek segítségével kapaszkodik fel és tapad áldozatára. Mielıtt szívókáját a bırbe szúrná, gondosan érzésteleníti azt, majd dugóhúzóra emlékeztetı ormányával addig fúr, míg el nem jut egy aprócska érhez. Saját készítéső gyulladás- és viszketéscsillapító anyagával csökkenti a gazdaszervezet védekezı reakcióját, így képes napokon keresztül észrevétlen maradni, majd dolga végeztével angolosan távozni, hacsak nem vesszük elıbb észre. Vérszívás közben nyálat öklendez vissza a véredénybe és amennyiben maga is fertızött, átviszi a fertızést a megszúrt szervezetbe. Számos betegség terjedhet így, ezek közül kettınek van nagyobb jelentısége: az egyik a Lyme-kór, melyet baktérium okoz, ezért antibiotikumokkal eredményesen gyógyítható, a másik a vírusos agyvelıgyulladás. A Lyme-fertızött kullancs könnyen felismerhetı bırelváltozást okoz, mely a csípés után pár nappal piros folttal kezdıdik és ahelyett, hogy gyorsan elmúlna, lassú növekedésnek indul. Terjed, vándorol a bırön, a közepe elhalványodik, míg a széle élénk barnás-piros marad. Az elváltozás meglepıen nagyra nıhet, fıleg a törzsön cm is lehet. A vírusos agyvelıgyulladás ellen védıoltással lehet védekezni, melyet kérésre a háziorvos, vagy gyermekorvos felír. Az alapimmunizáláshoz három oltásra van szükség, majd háromévente emlékeztetı oltással lehet fenntartani a védettséget. Csecsemıket nem lehet oltani és két évesnél fiatalabb gyermekeket is csak különleges esetekben. Ajánlott azonban a védıoltás azoknak a nagyobb gyermekeknek, akik már szülıi felügyelet nélkül járhatnak kirándulni, táborozni. A kullancscsípést elkerülhetjük, ha gondosan öltözünk, minél kevesebb testfelületet hagyva szabadon. A kullancsok fénykerülık, a fedetlen felületen ritkán csípnek, de a lenge öltözék alatt kiválóan tudnak közlekedni, megfelelı búvóhelyet keresni maguknak. Szerezzünk be rovarirtó szert, melyet részben a szabadon hagyott bırfelületre, részben a ruhára kell fújni. Sajnos a Polybé tablettát úgy tőnik megszerették a kullancsok, így ezt a módszert már nem ajánlják az orvosok. A legfontosabb pedig, hogy a szabadtéri programok után mindenképp tartsunk kullancsvizitet, hiszen ha 4-5 órán belül szakszerően eltávolítjuk a kis vérszívót, jelentısen csökken a veszély lehetısége. Ha a kullancs hozzáférhetı, nem sérülékeny területen fúródott a bırbe, a következı módszert alkalmazva magunk is eltávolíthatjuk. Kullancskiszedı csipesszel, vagy jó minıségő szemöldökcsipesszel erısen ragadjuk meg a kullancs fejét a szájszervnél, egészen közel a bırhöz és egyetlen határozott, csavaró mozdulattal húzzuk ki! Nagyon fontos, hogy a potrohát ne nyomjuk meg, ne kenjük be krémmel, mivel nyálmirigye itt található, s ha elzárjuk a levegıtıl, vagy bármilyen módon kínozzuk, arra kényszerítjük, hogy nyálat öklendezzen vissza. Ha a fejrész beleszakad a bırbe, de elıtte nem piszkáltuk a potrohot, nincs ok a pánikra. A szúrás körüli duzzanat lelohadása után egyszerően, mint egy szálkát el lehet távolítani. A cikket az Anyák lapja alapján írta: Petrik Istvánné óvónı 10

11 Tapasztalataim a testvérféltékenységrıl Három gyermekes anyuka vagyok, így már két alkalommal is megfigyelhettem, hogyan változtatja meg gyermekeim viselkedését az új kistestvér születése. Azok közé a szerencsés szülık közé tartozom, akik ezt a változást viszonylag zökkenımentesen, látványos féltékenységi jelenetek és a testvérek agresszív kirohanásai nélkül élték meg. Igaz a férjemmel együtt igyekeztünk az új kis jövevény érkezését minél hamarabb bejelenteni a testvéreknek. Legnagyobb lányom alig múlt el 1 éves, amikor elmeséltük neki, hogy a pocakomban ott fejlıdik egy pici baba, aki majd a testvérkéje lesz. Akkor még túl kicsi volt, hogy megértse, valójában mit is jelent ez, de biztos vagyok benne, hogy megérezte a dolgok lényegét. Késıbb együtt mentünk el az ultrahangos vizsgálatokra, és amikor a baba már mozogni kezdett nagy érdeklıdéssel figyelte a képernyıt. Sokszor várt türelmesen, kezét a hasamra téve, hogy végre ı is érezze, hogyan rugdos a tesója. Amikor pedig végre megszületett, a kórházból úgy tértünk haza, hogy a hugi apró kis ajándékot hozott a nıvérének. Otthon, amikor szoptattam vagy pelenkáztam a húgocskáját, ı is hozta a mackóját és gondosan utánozta a mozdulataimat. Nála sem akkor, sem késıbb nem volt nyoma semmilyen féltékenységnek. Harmadik gyermekemet két lányom már nagyon várta. İk már nagyobbak voltak, felfogták, mi is történik körülöttük. Esténként kedvenc olvasmányuk lett a Peti, Ida és Picuri címő gyermekkönyv, amely képekkel, színesen mutatja be a baba fejlıdését a fogantatástól a születésig. Ekkor már ketten próbálták megfejteni az ultrahang képek kusza vonalait, igyekeztek a megfelelı pillanatban a kezüket a pocakomra tenni, hogy érezzék a baba mozgását. És természetesen az öccsük a kórházból hazafelé mindkettıjüknek hozott valami ajándékot. Mindent ugyanúgy csináltunk, és mégis kisebbik lányom viselkedése az öccse születése után kicsit megváltozott. Az addig magabiztos, talpraesett kislányból kissé visszahúzódó, idınként nyávogós és hisztizı gyerek lett. Talán érezte, hogy az az idı, amit eddig vele töltöttem, a kistestvér miatt alaposan lecsökkent, és így próbálta felhívni magára a figyelmet. Ki tudja? Pedig igyekeztünk bevonni mindkettıjüket az öccse fürdetésébe, engedtük, hogy bizonyos korlátok között együtt játszanak vele, olyan programokat szerveztünk, ahol csak velem vett részt egyszer a kisebbik, egyszer a nagyobbik, esetleg mindkét leányom. Szerencsére az idı múlásával tompultak középsı gyermekem kitörései, és remélem, hogy az öcsike növekedésével hamarosan teljesen meg is szőnnek majd. Végezetül minden szülınek csak azt kívánhatom, hogy olyan kevés problémával vészelje át a testvér érkezését, ahogyan nálunk, és úgy szeressék egymást a gyermekeik, bármennyien is legyenek, ahogyan a mi családunkban teszik. Ludassy Katalin Pillangó csoportos szülı Gyerekszáj Két középsıs hosszú idı óta elmélyülten beszélget:.. - Nekem azért is nagyon jó, mert az apukám sokáig bír focizni velem. mondja az egyik. - Mi is szoktunk focizni, meg nyáron egész nap strandoltunk. kontráz a másik. - Engem megtanított az apukám kétkerekőzni! próbálkozik az elsı. - Engem is és nemsokára vesz nekem egy nagy biciklit! vágja rá a társa. - Az lehet, de az én apukámnak meg három gyereke van! zárja le a licitálást az élelmesebb. 11

12 Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. Viselkedési problémák kezelése (Móricz Zsigmond) Jó gyerek-rossz gyerek? Ilyen nincs is. A jóság és a rosszaság relatív. Ami nekünk szülıknek megfelel a saját gyermekünk magatartásával kapcsolatban lehet, hogy a másik felnıtt szemében nemkívánatos, és fordítva. Akármilyen is, mi szeretjük, mert a mi gyerekünk és mindig tökéletesnek akarjuk látni. Bár a gyermek személyisége genetikai adottságoktól is függ, nem mindegy mégsem, hogyan törıdünk vele, milyen példával mutatunk utat fejlıdése során. A járni tudó gyermek elıtt kinyílik a világ. Önállóan felkutatja a tárgyakat, mindent megfog, kihúz, kinyit, amihez csak hozzáfér és elég ereje van hozzá. Rengeteget mozog, állandóan változtatja a helyét. Ez a nagyfokú mozgásszükséglet sok összeütközésre ad alkalmat a meg nem értı felnıttekkel, akiknek terhére van, ha a kicsi saját igénye szerint fedezi fel a világot. Gyakran elıfordul, hogy ésszerő megoldások (tárgyak praktikus elhelyezése, veszélyes helyek elkerítése) helyett a felnıtt akadályozza gyermekét mozgásában. Lehet, hogy egyszerőbb, a gyermek kezébıl kirántani egy féltett tárgyat, vagy ıt magát helyezgetni, ha kényelmetlenséget okoz futkosásával? Pedig ez a bánásmód tiltakozást válthat ki. Minél nagyobb mértékben akadályozzuk a gyermeket, annál mozgékonyabb lesz, emellett a szakadatlan tilalmak és akadályok agresszivitást, dacot válthatnak ki, ami csakazértis tettekben nyilvánulnak meg. Természetesen a szülınek is joga van tévedni. Nem szabad állandó bőntudatot éreznie, ha valamit rosszul tett, de jó, ha felismeri saját hibáit és igyekszik okosabban cselekedni a késıbbiekben. Ha úgy érzi, egyedül nem képes megbirkózni a feladattal, bátran keressen fel szakembert. A nevelésben fontos szerepet kap a jutalmazás és a büntetés. Kalmár Ernı gyógypedagógus, tanár és viselkedéskutató szerint a viselkedés tanulás útján alakul ki, a nem kívánt viselkedés rossz tanulás eredménye. Fontos az önszabályozó kép kialakítása. Segíteni soha nem késı, de minél nagyobb a baj, annál több idı, hosszabb terápia szükséges. Ha változtatni akarunk, elsıként a magunk reakcióira ügyeljünk. Figyeljünk mindig a pozitív dolgokra, azonnal dicsérjük gyermekünk minden helyes megnyilvánulását! Legalább háromszor annyit dicsérjünk, mint amennyit büntetünk. Állítsunk fel szabályokat közösen a gyermekkel, azok betartása kicsit könnyebb. Este beszélgessünk csemeténkkel a nap eseményeirıl, így esetleges feszültségét is csökkenthetjük. A jutalmazás többféle lehet. Jutalmazhatunk közös programokkal, könyv, CD lemez, játék vásárlásával, de nem szabad túljutalmazni! Egy puszi, vagy simogatás minden ajándékot felülmúlhat. Elvárható dolgok elvégzését pl.: helyre tette a játékait - ne jutalmazzuk tárgyakkal, de elismerı szó, pillantás, puszi mindenképp megilleti gyermekünket. Csak annyit várjunk el tıle, amit életkorából adódóan biztosan meg tud csinálni és vegyük figyelembe, hogy idınként neki is lehet rossz napja, amikor megértésre van szüksége. A büntetés ne legyen soha túl szigorú, embertelen! Jól alkalmazható módszer a játékból való kiállítás, amikor gyermekünket számára unalmas helyen leültetjük egy székre, s életkorának megfelelı ideig ahány éves, annyi percig hagyjuk egyedül gondolkodni. A gyermek számára büntetés az is, ha nem mosolygunk rá, nem szólunk hozzá, nem reagálunk közeledésére. Csak szándékos rosszaságért büntessünk, véletlen balesetek, károk esetén segítsünk neki megoldani a problémát! Gyermekeink nagyon okosak, jól ismernek bennünket, tudják, meddig mehetnek el apánál, anyánál. Ez nem baj. Nagyon fontos, hogy mindig tudja, miért büntetjük és soha ne alázzuk meg. Jó, vagy rossz? Fontos, megtettünk-e mindent ıérte? Idegeskedésünket feledteti egy átölelı karocska. Mindegy, hogy milyen, a miénk és szeretjük. Segítı szándékkal, szeretettel: Weinreich Antalné Lívia néni Óvónı 12

13 Kedves Szülık! A rejtvény soraiban Kassák Lajos Tavaszi játék címő versének két sorát rejtettük el. Megfejtéséhez kellemes szórakozást kíván a szerkesztı: Bıti Sándorné 13

14 A 2006/2007-es tanévben elsı osztályt kezdı gyermekek névsora Süni csoport Pillangó csoport Barbara Levente Fodor Kristóf Galántai Nikolett Gubek Szintia Hajdú Sára Kurilla Tamás Lırincz Dóra Rikk Borbála Szabó Zsombor Varga Eszter Méhecske csoport Klitsák Ádám Kovács Gergı Kozák Szabolcs Nagy Dávid Péter Máté Balogh Zsófia Berthold Ákos Berthold Péter Csébi Dorottya Frater Stefan Garai Fruzsina Gyarmati Csaba Hoffer Krisztofer Hornácsik Eszter Kernya Patrik Kovács Bence Kökény Vivien Lengyel Csenge Nádudvari Péter Nagy Marcell Pap Márton Papp Bence Bendegúz Pesti Melinda Pugner Dániel Pusztai Norbert Rákász Dániel Schwalm Ádám Sedon Petra Siklósi Botond Szıke Domán Varga Doroti Napsugár Varga Gábor Százszorszép Híradó megjelenik évente háromszor (tavasz, ısz, tél) Szerkeszti: a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda munkatársi közössége Felelıs szerkesztı: Bıti Sándorné óvodapedagógus Weinreich Antalné óvodapedagógus Szövegszerkesztés és nyomdai munkák: Petrik Istvánné óvodapedagógus 14

15 Készült: A Százszorszép Napközi Otthonos Óvodában 15

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Minıségfejlesztés. Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben

Minıségfejlesztés. Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben Minıségfejlesztés Radicsné Szerencsés Terézia Kiskırös Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben Megfelelınek találom a napközis szolgáltatást az iskolában. Az intézmény többféle terápiával segíti

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról!

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Prof. dr. Simon Tamás Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet és A Nemzetközi Rákellenes Unió a 2013-as évre, a Rák Világnapra a címben megjelent jelmondatot

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25.

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. 1. 25m leány mell 1. Csanádi Virág Békéscsaba 25,42 2. Papp Lauretta Várfürdő 27,42 3. Szalai Réka Várfürdő 28,94

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Kedves Káptalantótiak!

Kedves Káptalantótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 5. szám Kedves Káptalantótiak! Június 25-én szombaton ötödik alkalommal kerül megrendezésre a már hagyományossá vált Tóti Tócsi nap falunap - a káptalantótiak

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán. Fabula Szabolcs. 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége

A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán. Fabula Szabolcs. 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán Fabula Szabolcs 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége A globalizáció nem új jelenség, azonban napjainkban egyre jobban megtapasztalhatjuk

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben