SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Csébi Dorottya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Csébi Dorottya"

Átírás

1 IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁPRILIS SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ Óvodai tájékoztató Csébi Dorottya

2 Kedves Szülık! Kedves Olvasók! Értesítjük Önöket, hogy február 18-án megtartottuk az immár hagyománnyá vált Szülık-Nevelık bálját. Köszönjük a résztvevıknek és az alább felsorolt vállalkozóknak, kereskedıknek, magánszemélyeknek, hogy tombola felajánlásukkal támogatták bálunk színvonalasabbá tételét! A Százszorszép Óvoda munkatársai Kerti virág Virágüzlet (Zrínyi út), Harmónia Uszoda (Gyömrı), Józsi ABC (Zrínyi út), Julika Cukrászda (Zrínyi út), Kerti Szépségszalon (Zrínyi út), Kovács Sándor Élelmiszerkereskedés (Rezgı utca), Stella Plast Kft (Pesti út), Strázsahegy Patika (Zrínyi út), Zöldség-gyümölcs kereskedés (Zrínyi út), Zsidi Húsáruház (Zrínyi út), Balogh Máté szülei, Balogh Tímea szülei, Gergely Kata, Hoó Máté szülei, Husz Pál, Rémán Zsófi szülei, Szőcs Dániel édesanyja, Varga Domokos szülei, Varga Gábor szülei, Pillangó csoport felnıttjei. Tájékoztatom az olvasókat, hogy Süni csoportos gyermekeink részt vettek a Zrínyi Miklós Általános Iskola által rendezett Zrínyi Olimpián és a kerületi óvodák részére szervezett MAKK MARCI Egészség és Sportnapon. Mindkét versenyen színvonalasan szerepeltek és nagyon jól érezték magukat. Köszönöm a szülık segítségét és az óvónıknek a felkészítést! Felhívom a Kedves Olvasók figyelmét az alábbiakra: A gyermekek és felnıttek szemléletformálása érdekében továbbra is győjtjük a papírt és a háztartásban elhasznált olajat. Leadható naponta 6-18 óra között óvodánkban. Intézményünk udvarát önkormányzati képviselıi támogatással, szülıi segítséggel, kiváló gondnokaink erıt, fáradságot nem kímélve, az EU szabványoknak megfelelıen felújították, parkosították. Az udvaravató ünnepséget 2006 május 13-án Gyermeknapi rendezvényen tartjuk. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk. A Víz Világnapja és a Föld Napja alkalmából óvodánk aulájában megnyitottuk Huszti Sándor gondnokunk csodálatos fotókiállítását Az iskolai beiratkozás ideje: április Az óvodai beiratkozás ideje: május 2-5. A Fıvárosi Pedagógiai Intézet szervezésében a Föld Napja alkalmából óvodánk minden csoportjában szakmai bemutató foglalkozást tartunk fıvárosi és Pest megyei óvodapedagógusok részére. A bemutató foglalkozás ideje április 20. Boldogabb Gyermekévekért Alapítványra várjuk az 1% felajánlásokat. Adószáma: Ellenırzés, értékelés volt óvodánkban Fenntartónk a Bp.Fıv. XVII.ker. Önkormányzat megbízta az OKTADOR Oktatási és Szakértıi Irodát, hogy végezzen óvodánkban és a kerület több nevelési oktatási intézményében komplex ellenırzést és értékelést. A fenntartó a következıkre volt kíváncsi: Mennyire felel meg mőködésünk a jogszabályoknak? Milyen a pedagógiai munkánk szervezettsége, szakmai dokumentációink hogyan érvényesülnek? Vezetjük-e a tanügyigazgatási nyilvántartásokat és az megfelelıen történik-e? Belsı szabályzataink jogszerőek-e, aktuálisak-e és mennyire érvényesülnek? Rendben vezetjük-e a munkatársakkal kapcsolatos nyilvántartásokat? Az óvoda közösségei hogyan mőködnek? Mi jellemzi a munkatársi közösség szervezeti kultúráját? 2

3 2006. márciusában a lezajlott ellenırzés után a következı szakértıi értékelést kaptuk: (részletek a 19 oldalas szakértıi jelentésbıl) Az óvoda nyilvántartásainak rendszerezésében, a tanügyi dokumentumok naprakész vezetésében az óvoda kapcsolattartásában nagy segítségre van az óvodatitkár. A csoportos dajkák (5 fı) munkaideje 8-16 óráig tart, így ık hatékony segítıi az óvodapedagógusok nevelımunkájának a gyermekcsoportban. A jól átgondolt munkaszervezés, a közös értékrend, valamint az egységes szemlélet és a példás együttmőködés nyomán az óvodában tisztaság, otthonosság, az alkotói együttmőködés harmóniája érezhetı. Az intézményben alkalmazott gondnokok igen jó gazdái az intézménynek, az udvar tisztaságáért, komfortfokozatának fejlesztéséért rendkívül sokat tesznek, mindezt igen pozitív hozzáállással mővelik. Óriási elırelépés az udvar fejlesztésében a gyepszınyeg és gumiszınyeg folyamatos telepítése, melynek során egyre komfortosabban képes megfelelni funkciójának. Az óvoda nevelıtestülete maximálisan törekszik a szülık igényeinek is megfelelı szoros együttmőködésre. A partneri igény elégedettség és elégedetlenségnek jó eredményei egyértelmően visszaigazolják az alkalmazottak megbecsülését, munkájuk elismerését. A szülık által egyedül álló szokásként immár 10 éve a gyerekeket bekísérı szülık mőanyag cipıvédıt húzva lépnek az öltözıbe, mosdóba, esetleg csoportszobába. Ezzel megóvják a biztonságot, megbecsülik a dajkák munkáját, de gesztus értékkel bír egymás megbecsülésének terén is. (Nem beszélve a pozitív példáról, amit a gyermekeknek nyújtanak ez által.) A gyermekek egyéni fejlıdésének nyomon követése és annak dokumentálása kiváló az óvodában. Az intézményt magas szintő szervezeti kultúra jellemzi, mely közös értékrendekre, jól kialakított szokásokra, évtizedes hagyományokra épül. Az intézmény népszerősége a visszajelzések és a keresettség alapján nagy a partnerek körében. A szülık szívesen hozzák gyermeküket ebbe az óvodába, évek óta igen nagy a túljelentkezés, magas a csoportlétszám. A vezetı kiváló érzékkel, tiszteletreméltó szakmai tudással és rendkívül nagy szeretettel, lendületesen irányítja a Százszorszép Óvoda közösségét. Beosztottjait példamutatásával ösztönözve alkotó szellemiségő, nyitott, kreatív, innovatív testületté formálta. Menedzserszemlélető vezetése nyomán folyamatosan fejlıdik, szépül az intézmény külsı és belsı komfortja és környezetkultúrája. Az óvoda erıssége partnerközpontú szemlélete, élen járnak a minıségelvő intézményi mérésértékelés rendszer mőködtetésében. Az óvodai nyilvántartások jogszerőek, vezetésük pontos és naprakész. Az intézményi dokumentumok színvonala és azok gyakorlati megvalósítása, a szabályzók mőködtetése példaértékő. Gratulálunk az intézményben folyó eredményes nevelımunkához. Népszerőségük megırzéséhez, az óvodavezetı jövıbeni tevékenységéhez és az alkalmazotti közösség munkájához sok sikert kívánunk! Köszönöm figyelmüket! Béres Károlyné óvodavezetı 3

4 A DIFER vizsgálat tapasztalatai az iskolába készülı gyerekek körében İszinte tisztelettel szeretnék köszönetet mondani mindazon kedves szülınek, akik januárban megbízva bennem és gyermekismeretemben, rám bízták gyermekeik iskolakészültségi vizsgálatának elvégzését, még ha csak 3x20 percre is. Szakmai pályám legszebb pillanatait oszthattam meg a Méhecske, Süni, Pillangó csoportba járó kis óvodásokkal. Nincs szebb feladat, mint elhitetni egy érzékeny kis mőszerrel, aki elıször lát életében, hogy az együtt töltött játékos pillanatok érdekesek, izgalmasak és talán feledhetetlenek lesznek. Megmelengette a szívemet, hogy mégsem múlt el a 22 év gyakorlati pályán töltött varázslata, amire egy óvodapedagógus és kisóvodás képes együtt, ha játékról van szó. Mert, csak mi óvodapedagógusok és szülık tudtuk, hogy a cél nemes, amely a gyermekeket támogató, önmagukhoz képest továbbfejleszthetı feladatsorokból áll. Bizonyos alapképességekben, amelyek majdan szükségesek lesznek az iskolai tanulás elsajátításához, de ne felejtsük el a gyerekek továbblépése szempontjából tét nélkül. Engedjék meg, hogy néhány gondolatomat megosszam Önökkel a DIFER vizsgálat, mint egy lehetséges módszer az iskolakészültség megállapításának alkalmazhatóságával kapcsolatban. A DIFER szó mozaikszó: DI: Diagnosztikus: Helyzetfeltáró. Nem minısítı teszt Nem a teljesítmények összehasonlítására szolgál Nem bírál nevelési programokat pedagógusi hatékonyságot gyermeki teljesítményt FE: Fejlıdésvizsgáló Nem az adott állapot felmérése a cél A készségek fejlıdését egy folyamatként értelmezi Megmutatja az adott készség fejlıdése ebben a folyamatban hol áll Fejlıdés Azoknak a pszichikai változásoknak a sorozata, amelyek révén az emberi pszichikumban új és magasabb rendő formák jönnek lére. R: Rendszer 7 teszt, melybıl a XVII. Kerületi óvodák 6-ot alkalmaznak megbízható iskolaérettségi mutató A DIFER vizsgálat eredményeit egy érési folyamat aktuális részének kell tekinteni. A fejlıdés minısége és mértéke mindenkinél más és más, de mindenkinél mérhetı és várható. A diagnosztikus fejlıdésvizsgáló rendszer az alapkészségek elsajátításának fejlıdési folyamatát jelenti a kezdetektıl az optimális szintig, független attól, ki hány éves és melyik intézménybe jár. A DIFER vizsgálat jelentıssége Segíti az óvónıket a készségközpontú jellemzés elkészítésében Lehetıség van egy analitikus diagnózis felállítására, amely különbözik az eddigi mérések gyakorlatától Biztosított a célorientált pedagógia alkalmazása 4

5 A DIFER vizsgálat célja Léteznek olyan alapkészségek, amelyek a személyiség fejlıdésében kulcsfontosságúak. Ezek optimális mőködésének hiánya, a nem kellı mértékő begyakorlódása gátját képezi a további fejlıdésnek. A DIFER 7 elemi alapkészsége a kutatások jelenlegi állása szerint nem alkot teljes rendszert. Elképzelhetı, hogy a rendszert a késıbbiekben további elemi alapkészségekkel kell majd bıvíteni. Az iskolába lépı gyerekek között szélsıségesen nagyok a fejlıdésbeli különbségek. Annak érdekében, hogy a fázisbeli különbségeket az eredményesebb nevelés, oktatás, az esélyegyenlıség szolgálatában az eddigieknél jobban figyelembe vehessük, eredményesebben kezelhessük, idırıl-idıre kívánatos megtudni, hogy egy-egy területen ki hol tart a fejlıdésben. A DIFER olyan mérıeszköz, amely segítségével diagnosztikus térképet kapunk, segítségével feltérképezhetı a szóban forgó készség elsajátítása a kezdetektıl az optimális mőködésig. Ha már 4 évesen elkezdjük és évente megismételjük, akkor az egyes gyermekek alapkészségeinek, mint egy fejlıdési folyamat képét kapjuk. Alapvetı jelentıségő, hogy megismerjük fejlettségük induló szintjét, aminek alapján tervezhetı és az ismételt diagnosztikus értékeléssel segíthetı fejlıdésük. Mindaddig folyik az alapkészségek fejlesztése, amíg az optimális elsajátítás be nem következik, függetlenül attól, hogy a gyerekek hány évesek és óvodába, vagy iskolába járnak. Cél: abbahagyás helyett optimális elsajátítás, az egyéni különbségek követése. A fejlıdésbeli különbségek nem feltétlenül jelentenek intellektuális különbséget, sok esetben csak a fejlıdés idıbeli eltolódásáról van szó. A gyerekek fejlıdésbeli eltéréseihez a pedagógiai munkának kell alkalmazkodnia. Az elemi alapkészségek fejlıdésének jelentıs része óvodás korban zajlik. Valószínősíthetı, hogy az átfogó óvodai fejlesztés eredményeként a gyerekeknél elérhetı, hogy az iskolába lépéskor az elemi alapkészségek fejlettségében legalább HALADÓ, jelentıs részük BEFEJEZİ szinten legyen. Ebben az esetben elsı osztály végére az alapkészségek optimális elsajátítása elérhetı. Azokat a nagycsoportosokat, akik az alapkészségek elsajátításában elıkészítı és kezdı szinten vannak, célszerő még egy évig óvodában tartani. Gyermekeik eredményeit már tudják a csoportos óvó néniktıl. Sıt meggyızıdésem, hogy a lelkiismeretes, céltudatos fejlesztımunka eredményeként az azóta eltelt két és fél hónap alatt, már újabb fejlıdés tapasztalható az egyes iskolába készülı gyermekeknél. A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda nevelıtestülete nem fél a kihívásoktól, kész a folyamatos megújulásra. Mindegyikük magasan képzett, gyermeket-szülıt-szakmáját egyaránt tisztelı óvodapedagógus. Köszönöm, hogy januárban az óvoda nevelıtestületének tagja lehettem. Gergely Katalin XVII. kerületi Pedagógiai Központ óvodai szaktanácsadó 5

6 Zöldbetős tavaszi programjaink Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen Az ünnep mély és varázsos. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre! (Márai Sándor) Minden ember, nép, csoport életében vannak ünnepek és hétköznapok. Ezeket a legváltozatosabb módon teszik emlékezetessé. Miért kellenek zöld ünnepek? Néhány évvel, évtizeddel ezelıtt a Föld legkülönbözıbb pontjain kezdtek el aggódni az élet jövıje miatt. Az erıforrások szőkössége, az ivóvíz fogyatkozása, az erdıfelületek csökkenése, az éghajlat megváltozása, egyes fajok kipusztulása és megannyi esemény cselekvésre késztette a földi méretekben felelısséggel gondolkodókat. Megjelöltek napokat (hazánkban is), melyeken egy kicsit jobban odafigyelünk az élılényekre, a vizek, az erdık megóvására, Földünk egészének megırzésére. MÁRCIUS 22. A VÍZ VILÁGNAPJA A földi élet egyik alapja a víz, testünk nagy része is abból áll, így egyáltalán nem mindegy, hogyan gazdálkodunk vele. Látszólag sok a víz, de tiszta, az élethez szükséges édesvíz egyre kevesebb. A világ népességének több, mint 20%-a küzd ivóvíz-ellátási gondokkal, miközben az 1 fıre jutó vízfelhasználás világszerte folyamatosan növekszik. Amit a vízért tehetünk, elsısorban az, hogy takarékoskodunk vele. E problémakör jegyében született a Víz Világnapja, melynek elsıdleges jelentısége, hogy felhívja a figyelmet a vizek védelmére. Ezt az ünnepet 1993-ban jegyezték be a naptárba. ÁPRILIS 22. FÖLD NAPJA A Föld a Naprendszer harmadik bolygója, mely az általunk jelenleg ismert világban egyedülálló, hiszen páratlanul sokoldalú élet virul rajta. A földi élet évmilliók során hihetetlenül bonyolult rendszerré fejlıdött. Az élılények kölcsönhatása egyensúlyi állapotot hozott létre, mely mindaddig fennállt, amíg az emberi civilizáció be nem avatkozott a természet rendjébe. Ma már mindenki a saját bırén tapasztalhatja, hogy Földünk komoly környezeti problémákkal küzd. A Föld Napjának alapgondolata április 22-én fogalmazódott meg az Egyesült Államokban élı egyetemi hallgató Denis Hayes ötlete nyomán. Magyarországon 1989-ben rendezték meg elıször ezt az ünnepet. MÁJUS 10. MADARAK ÉS FÁK NAPJA A múlt század nagy mocsárcsapolásai, folyószabályozásai tönkretették hazánk természeti képének nagy részét. Különösen az 1870-es évektıl kezdtek pusztulni az erdık, mezık, romlottak az erdei állatok, fıként a madarak életfeltételei. A madarak és élıhelyük védelmében megalakult a Magyar Ornitológiai Központ (késıbb Magyar Madártani Intézet lett a neve) ban gróf Apponyi Albert körlevélben elrendelte, hogy valamennyi iskolában ünnepeljék meg a Madarak és Fák Napját. A második világháború után az ünnepségekre csak hellyel-közzel került sor, csupán 1994-ben érett meg újra az idı a mozgalom országossá válására. 6

7 JÚNIUS 5. KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP Ha környezetvédelemrıl esik szó, többnyire azonnal a természetre gondolunk, de környezet sok van. A természeti környezeten kívül létezik épített környezet, társadalmi környezet, sıt belsı környezet is. Mindegyik számára fontos a védelem, s mindegyiket másképp kell védeni. Az épített környezet, a mesterséges környezet létét az ember magának köszönheti. Kevésbé nélkülözhetetlen a Föld egyensúlya szempontjából, mint a természet, de a világnak e része közvetlenül körülvesz bennünket, természetessé vált. A társadalmi környezetet elsısorban kultúránk határozza meg. A Föld minden szegletét benépesítı emberi faj a világ számtalan táján a kultúra legkülönbözıbb formáit hozza létre. Az emberiség sokoldalúsága csak úgy ırizhetı meg, ha tiszteljük a többi nép kultúráját, s ápoljuk sajátunkat. A belsı környezet testünk harmóniáját jelenti. A vadon élı állatok egészségére a természet vigyáz, nekünk azonban a sajátunkról magunknak kell gondoskodnunk június 5-én Stockholmban tartották meg azt a világkonferenciát, mely javasolta, hogy ezt a napot nyilvánítsák környezetvédelmi világnappá. A világnap célja, hogy az egyes emberek ráébredjenek egyéni felelısségükre, s arra, hogy mindenkinek magának kell tennie valamit környezete megóvásáért. Kit ezüstlı körébıl Kihajított az ég, Ember vigyázz a Földön, Úgy élj, hogy kárt ne tégy! (Devecseri Gábor) Dósa Katalin óvónı 7

8 Pillangó csoportosok a Mezıgazdasági Múzeumban 2006 márciusában különösen nagy izgalommal készülıdtünk egyik programunkra, hiszen elıször utaztunk tömegközlekedési eszközökkel ilyen messzire. Célunk a Mezıgazdasági Múzeum volt. Vonatra, majd buszra szálltunk és utazás közben megtapasztalhattuk az ismeretlen felnıttek reakcióit is. Nagyon jó érzés volt számunkra, hogy még mindig többségben vannak a gyermekszeretı, segítıkész felnıttek, akik helyet szorítottak nekünk a zsúfolt vonaton. A Hısök terén átsétálva megcsodáltuk a monumentális lovas szobrokat, elolvastuk a régi királyok neveit. A gyerekek áhítattal jegyezték meg, hogy milyen érdekes ruhákat viseltek és óriási nehéz kardokat hordtak ezek az emberek. A múzeumban elıször az állandó kiállítást látogattuk meg, ahol a gyerekek sok ismert és számukra ismeretlen kitömött állatot tekinthettek meg. Felmászhattak az ökrös szekérre, láthattak akkora halakat, amik manapság ritkán fordulnak elı. Körbeállva nézték a hatalmas grizlimedvét, hiszen ilyen közelrıl élıben soha nem láthatnák. Titokban meg is simogatták éppúgy, mint a farkast, a rókát. Mezık, lápok madaraival ismerkedtünk, megfigyeltük tojásaikat, lábuk nyomait. A kecskéknek nagyon megörültek, mert az állatkertben már találkozhattak élı rokonaikkal. A fiúk érdeklıdését nagyon felkeltették a régi idık fegyverei. A nyilak, íjak, régi puskák látványa egészen lázba hozta ıket. Végigsétáltunk a parasztudvaron, ahol legtöbben felismerték a háziállatokat (tyúkokat, csirkéket, kakast, tehenet). Talán itt ki is merült a gyerekek ismerete. Ezért is fontosak a múzeumi kirándulások, hiszen ık már nem ilyen környezetben élnek, nem mindenkinek laknak nagyszüleik, rokonaik olyan vidéken, ahol mindennaposak ezek az állatok. Ezek után végre megérkeztünk a várva várt Tojáskiállításhoz. Hatalmas kb. 2 méter magas díszes tojások üregeibe rejtették a változatosan díszített tojásokat. Más tojásóriásokban olyan növények voltak, melyeket a tojásfestéshez használtak, hogy különbözı színeket nyerjenek (kökény-kék, cékla-piros, hagyma-barna ) hát igen, régen nem voltak gyári tojásfestékek! Szebbnél szebb minták, kis tojás, nagy tojás, szemléltetıeszközök minden felé. A nézelıdés mellett lehetıség volt kipróbálni a viasszal való festést, volt, aki megpróbálhatta a tojáspatkolást. Ezután felcsaptunk detektívnek, s egy rejtvény megoldásával közösen birkóztunk meg. Feladatunk az volt, hogy különbözı tárgyak mögé rejtett kérdésekre helyesen válaszoljunk, s az így kapott betőket megfelelı sorrendbe állítsuk. Természetesen nagy izgalommal keresték a betőket a mi gyerekeink is. Annyira izgatottak voltak, hogy óriási üdvrivalgással rohantak vissza hozzánk: Megvan a B bető!, Megvan a K bető!. Egy teremır néni ránk is pirított, ne legyünk olyan hangosak. Bizony igaza volt. Kicsit elkapta a gyerekeket a keresési láz. A rejtvényt sikeresen megoldottuk, a rend lassanként helyreállt. A múzeumlátogatás után elsétáltunk a városligeti tóhoz, ahol kényelmesen letelepedtünk. Mint aki soha nem evett-ivott, úgy fogyasztottuk megmaradt elemórzsiánkat. Visszafelé a vonaton elfáradva, jókedvően, fiatal fiúk-lányok ölében ülve utaztak a gyerekek, de ez senkinek nem okozott problémát. Bár lehet, hogy soha nem olvassák, de ezúton is szeretnénk megköszönni ezeknek a fiataloknak a kedvességüket! Jó program volt, tartalmas. Még sok ilyen napot szeretnénk eltölteni együtt! Gilicze Antalné óvónı 8

9 Tavaszi, nyári programajánló! Végre itt a jó idı, kimozdulhatunk a szabadba. De hová? teszem fel a kérdést gyakorló szülıként magam is. Sokszor nemcsak a kedv, hanem a pénztárca is szők keretet szab lehetıségeinknek. Ilyen esetekben a programokat a Merzse - mocsárhoz, a Vida dombra, a Naplás tó környékére, vagy a gyömrıi tóhoz szervezhetjük, ahol jókat lehet sétálni, beszélgeti és nem utolsó sorban gyönyörködni a természetben. Ám ha messzebbre indulnánk, szükségünk van utazási bérletre, vagy pár vonaljegyre, így még mindig kevés kiadással kirándulhatunk a Széchenyi-hegyre, a Normafához, a János-hegyi kilátóhoz, a hővösvölgyi nagyrétre, a Margitszigetre, vagy a Budai várba. A Hadtörténeti Múzeum egy-egy rövid kiállítása mindenki számára gazdag ismerettel szolgálhat. Felsétálhatunk a Gellért-hegyre a Citadellához, ahonnan káprázatos panoráma tárul elénk a nyüzsgı Budapestrıl. Lefelé jövet útba ejthetı a gyerekek számára izgalmas csúszdás játszótér, a Gellérthegy alatt húzódó szikla kápolna hővös járatai pedig rövid elmélkedésre csábítják a kirándulót. Kellemes órákat tölthetünk a Közlekedési Múzeumban, ahol régi és új közlekedési eszközöket tekinthetünk meg, a városligeti Vajdahunyad várban lévı Mezıgazdasági Múzeum állandó kiállításait pedig ingyenesen látogathatjuk. Rövid autóúttal (ami a gyermekek számára nagyon fontos), vagy nagyobbakkal akár kerékpárral is megközelíthetı az isaszegi Honvéd emlékmő. Autóval, vagy hévvel rövid (20-30 percnyi) menetidıvel, könnyen elérhetı Gödöllı. Itt minden évszakban gyönyörő a kastélykert és az Erzsébet park. Mindkettı kellemes kikapcsolódásra, családi sétára, labdázásra, esetleg piknikre csábít. Csak autóval közelíthetı meg, mert a településtıl messze fekszik a veresegyházi medvefarm. A pénztárcánkat ezúttal is csak a benzinköltség terheli, de a mackóknak akár gyümölcsöt is vihetünk. A fentieken kívül szívesen ajánlom a következı párszázforintos programokat, melyeknél belépıket is kell váltani: a jászberényi állatkertet, ahol állatetetési bemutatókkal kedveskednek a látogatóknak, valamint a Pálvölgyi barlangot és a Szemlıhegyi barlangot, mely hat éves kortól látogatható, tehát nagycsoportos gyermekeknek már izgalmas program lehet. Remélem sikerült ötleteket adnom a szabadidı hasznos eltöltéséhez. Induljanak el bátran, a sok érdekes hely felfedezésre csábít. Ha bármelyik programmal kapcsolatban kérdésük merülne fel, szívesen segítek, keressenek meg. Ha pedig hasonló jó, ötletes kirándulási javaslatuk van, kérem osszák meg velem is! Köszönöm szépen! Pádárné Tóth Andrea Gomba csoportos óvónı 9

10 Közeledik a kullancsszezon A világon mindenütt élnek kullancsok, legjobban azonban a mérsékelt égövet kedvelik, ott is a lombos erdıket, ahol bıséges az aljnövényzet. Szapora állatok: egyetlen nıstény kullancs több ezer petét képes lerakni. Élete során csupán háromszor szív vért, s ha nem talál melegvérő élılényt, növényi nedvekkel táplálkozik. Az aljnövényzetbıl indul portyára, de legfeljebb másfél-két méteres magasságig képes mászni, így hát tévhit, hogy ejtıernyısként veti rá magát a kirándulókra. Potrohához négy pár ízelt láb csatlakozik, melyek végén karmok, tapadókorongok, sıt nyálkás anyaggal bevont szırök is találhatók. Mindezek segítségével kapaszkodik fel és tapad áldozatára. Mielıtt szívókáját a bırbe szúrná, gondosan érzésteleníti azt, majd dugóhúzóra emlékeztetı ormányával addig fúr, míg el nem jut egy aprócska érhez. Saját készítéső gyulladás- és viszketéscsillapító anyagával csökkenti a gazdaszervezet védekezı reakcióját, így képes napokon keresztül észrevétlen maradni, majd dolga végeztével angolosan távozni, hacsak nem vesszük elıbb észre. Vérszívás közben nyálat öklendez vissza a véredénybe és amennyiben maga is fertızött, átviszi a fertızést a megszúrt szervezetbe. Számos betegség terjedhet így, ezek közül kettınek van nagyobb jelentısége: az egyik a Lyme-kór, melyet baktérium okoz, ezért antibiotikumokkal eredményesen gyógyítható, a másik a vírusos agyvelıgyulladás. A Lyme-fertızött kullancs könnyen felismerhetı bırelváltozást okoz, mely a csípés után pár nappal piros folttal kezdıdik és ahelyett, hogy gyorsan elmúlna, lassú növekedésnek indul. Terjed, vándorol a bırön, a közepe elhalványodik, míg a széle élénk barnás-piros marad. Az elváltozás meglepıen nagyra nıhet, fıleg a törzsön cm is lehet. A vírusos agyvelıgyulladás ellen védıoltással lehet védekezni, melyet kérésre a háziorvos, vagy gyermekorvos felír. Az alapimmunizáláshoz három oltásra van szükség, majd háromévente emlékeztetı oltással lehet fenntartani a védettséget. Csecsemıket nem lehet oltani és két évesnél fiatalabb gyermekeket is csak különleges esetekben. Ajánlott azonban a védıoltás azoknak a nagyobb gyermekeknek, akik már szülıi felügyelet nélkül járhatnak kirándulni, táborozni. A kullancscsípést elkerülhetjük, ha gondosan öltözünk, minél kevesebb testfelületet hagyva szabadon. A kullancsok fénykerülık, a fedetlen felületen ritkán csípnek, de a lenge öltözék alatt kiválóan tudnak közlekedni, megfelelı búvóhelyet keresni maguknak. Szerezzünk be rovarirtó szert, melyet részben a szabadon hagyott bırfelületre, részben a ruhára kell fújni. Sajnos a Polybé tablettát úgy tőnik megszerették a kullancsok, így ezt a módszert már nem ajánlják az orvosok. A legfontosabb pedig, hogy a szabadtéri programok után mindenképp tartsunk kullancsvizitet, hiszen ha 4-5 órán belül szakszerően eltávolítjuk a kis vérszívót, jelentısen csökken a veszély lehetısége. Ha a kullancs hozzáférhetı, nem sérülékeny területen fúródott a bırbe, a következı módszert alkalmazva magunk is eltávolíthatjuk. Kullancskiszedı csipesszel, vagy jó minıségő szemöldökcsipesszel erısen ragadjuk meg a kullancs fejét a szájszervnél, egészen közel a bırhöz és egyetlen határozott, csavaró mozdulattal húzzuk ki! Nagyon fontos, hogy a potrohát ne nyomjuk meg, ne kenjük be krémmel, mivel nyálmirigye itt található, s ha elzárjuk a levegıtıl, vagy bármilyen módon kínozzuk, arra kényszerítjük, hogy nyálat öklendezzen vissza. Ha a fejrész beleszakad a bırbe, de elıtte nem piszkáltuk a potrohot, nincs ok a pánikra. A szúrás körüli duzzanat lelohadása után egyszerően, mint egy szálkát el lehet távolítani. A cikket az Anyák lapja alapján írta: Petrik Istvánné óvónı 10

11 Tapasztalataim a testvérféltékenységrıl Három gyermekes anyuka vagyok, így már két alkalommal is megfigyelhettem, hogyan változtatja meg gyermekeim viselkedését az új kistestvér születése. Azok közé a szerencsés szülık közé tartozom, akik ezt a változást viszonylag zökkenımentesen, látványos féltékenységi jelenetek és a testvérek agresszív kirohanásai nélkül élték meg. Igaz a férjemmel együtt igyekeztünk az új kis jövevény érkezését minél hamarabb bejelenteni a testvéreknek. Legnagyobb lányom alig múlt el 1 éves, amikor elmeséltük neki, hogy a pocakomban ott fejlıdik egy pici baba, aki majd a testvérkéje lesz. Akkor még túl kicsi volt, hogy megértse, valójában mit is jelent ez, de biztos vagyok benne, hogy megérezte a dolgok lényegét. Késıbb együtt mentünk el az ultrahangos vizsgálatokra, és amikor a baba már mozogni kezdett nagy érdeklıdéssel figyelte a képernyıt. Sokszor várt türelmesen, kezét a hasamra téve, hogy végre ı is érezze, hogyan rugdos a tesója. Amikor pedig végre megszületett, a kórházból úgy tértünk haza, hogy a hugi apró kis ajándékot hozott a nıvérének. Otthon, amikor szoptattam vagy pelenkáztam a húgocskáját, ı is hozta a mackóját és gondosan utánozta a mozdulataimat. Nála sem akkor, sem késıbb nem volt nyoma semmilyen féltékenységnek. Harmadik gyermekemet két lányom már nagyon várta. İk már nagyobbak voltak, felfogták, mi is történik körülöttük. Esténként kedvenc olvasmányuk lett a Peti, Ida és Picuri címő gyermekkönyv, amely képekkel, színesen mutatja be a baba fejlıdését a fogantatástól a születésig. Ekkor már ketten próbálták megfejteni az ultrahang képek kusza vonalait, igyekeztek a megfelelı pillanatban a kezüket a pocakomra tenni, hogy érezzék a baba mozgását. És természetesen az öccsük a kórházból hazafelé mindkettıjüknek hozott valami ajándékot. Mindent ugyanúgy csináltunk, és mégis kisebbik lányom viselkedése az öccse születése után kicsit megváltozott. Az addig magabiztos, talpraesett kislányból kissé visszahúzódó, idınként nyávogós és hisztizı gyerek lett. Talán érezte, hogy az az idı, amit eddig vele töltöttem, a kistestvér miatt alaposan lecsökkent, és így próbálta felhívni magára a figyelmet. Ki tudja? Pedig igyekeztünk bevonni mindkettıjüket az öccse fürdetésébe, engedtük, hogy bizonyos korlátok között együtt játszanak vele, olyan programokat szerveztünk, ahol csak velem vett részt egyszer a kisebbik, egyszer a nagyobbik, esetleg mindkét leányom. Szerencsére az idı múlásával tompultak középsı gyermekem kitörései, és remélem, hogy az öcsike növekedésével hamarosan teljesen meg is szőnnek majd. Végezetül minden szülınek csak azt kívánhatom, hogy olyan kevés problémával vészelje át a testvér érkezését, ahogyan nálunk, és úgy szeressék egymást a gyermekeik, bármennyien is legyenek, ahogyan a mi családunkban teszik. Ludassy Katalin Pillangó csoportos szülı Gyerekszáj Két középsıs hosszú idı óta elmélyülten beszélget:.. - Nekem azért is nagyon jó, mert az apukám sokáig bír focizni velem. mondja az egyik. - Mi is szoktunk focizni, meg nyáron egész nap strandoltunk. kontráz a másik. - Engem megtanított az apukám kétkerekőzni! próbálkozik az elsı. - Engem is és nemsokára vesz nekem egy nagy biciklit! vágja rá a társa. - Az lehet, de az én apukámnak meg három gyereke van! zárja le a licitálást az élelmesebb. 11

12 Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. Viselkedési problémák kezelése (Móricz Zsigmond) Jó gyerek-rossz gyerek? Ilyen nincs is. A jóság és a rosszaság relatív. Ami nekünk szülıknek megfelel a saját gyermekünk magatartásával kapcsolatban lehet, hogy a másik felnıtt szemében nemkívánatos, és fordítva. Akármilyen is, mi szeretjük, mert a mi gyerekünk és mindig tökéletesnek akarjuk látni. Bár a gyermek személyisége genetikai adottságoktól is függ, nem mindegy mégsem, hogyan törıdünk vele, milyen példával mutatunk utat fejlıdése során. A járni tudó gyermek elıtt kinyílik a világ. Önállóan felkutatja a tárgyakat, mindent megfog, kihúz, kinyit, amihez csak hozzáfér és elég ereje van hozzá. Rengeteget mozog, állandóan változtatja a helyét. Ez a nagyfokú mozgásszükséglet sok összeütközésre ad alkalmat a meg nem értı felnıttekkel, akiknek terhére van, ha a kicsi saját igénye szerint fedezi fel a világot. Gyakran elıfordul, hogy ésszerő megoldások (tárgyak praktikus elhelyezése, veszélyes helyek elkerítése) helyett a felnıtt akadályozza gyermekét mozgásában. Lehet, hogy egyszerőbb, a gyermek kezébıl kirántani egy féltett tárgyat, vagy ıt magát helyezgetni, ha kényelmetlenséget okoz futkosásával? Pedig ez a bánásmód tiltakozást válthat ki. Minél nagyobb mértékben akadályozzuk a gyermeket, annál mozgékonyabb lesz, emellett a szakadatlan tilalmak és akadályok agresszivitást, dacot válthatnak ki, ami csakazértis tettekben nyilvánulnak meg. Természetesen a szülınek is joga van tévedni. Nem szabad állandó bőntudatot éreznie, ha valamit rosszul tett, de jó, ha felismeri saját hibáit és igyekszik okosabban cselekedni a késıbbiekben. Ha úgy érzi, egyedül nem képes megbirkózni a feladattal, bátran keressen fel szakembert. A nevelésben fontos szerepet kap a jutalmazás és a büntetés. Kalmár Ernı gyógypedagógus, tanár és viselkedéskutató szerint a viselkedés tanulás útján alakul ki, a nem kívánt viselkedés rossz tanulás eredménye. Fontos az önszabályozó kép kialakítása. Segíteni soha nem késı, de minél nagyobb a baj, annál több idı, hosszabb terápia szükséges. Ha változtatni akarunk, elsıként a magunk reakcióira ügyeljünk. Figyeljünk mindig a pozitív dolgokra, azonnal dicsérjük gyermekünk minden helyes megnyilvánulását! Legalább háromszor annyit dicsérjünk, mint amennyit büntetünk. Állítsunk fel szabályokat közösen a gyermekkel, azok betartása kicsit könnyebb. Este beszélgessünk csemeténkkel a nap eseményeirıl, így esetleges feszültségét is csökkenthetjük. A jutalmazás többféle lehet. Jutalmazhatunk közös programokkal, könyv, CD lemez, játék vásárlásával, de nem szabad túljutalmazni! Egy puszi, vagy simogatás minden ajándékot felülmúlhat. Elvárható dolgok elvégzését pl.: helyre tette a játékait - ne jutalmazzuk tárgyakkal, de elismerı szó, pillantás, puszi mindenképp megilleti gyermekünket. Csak annyit várjunk el tıle, amit életkorából adódóan biztosan meg tud csinálni és vegyük figyelembe, hogy idınként neki is lehet rossz napja, amikor megértésre van szüksége. A büntetés ne legyen soha túl szigorú, embertelen! Jól alkalmazható módszer a játékból való kiállítás, amikor gyermekünket számára unalmas helyen leültetjük egy székre, s életkorának megfelelı ideig ahány éves, annyi percig hagyjuk egyedül gondolkodni. A gyermek számára büntetés az is, ha nem mosolygunk rá, nem szólunk hozzá, nem reagálunk közeledésére. Csak szándékos rosszaságért büntessünk, véletlen balesetek, károk esetén segítsünk neki megoldani a problémát! Gyermekeink nagyon okosak, jól ismernek bennünket, tudják, meddig mehetnek el apánál, anyánál. Ez nem baj. Nagyon fontos, hogy mindig tudja, miért büntetjük és soha ne alázzuk meg. Jó, vagy rossz? Fontos, megtettünk-e mindent ıérte? Idegeskedésünket feledteti egy átölelı karocska. Mindegy, hogy milyen, a miénk és szeretjük. Segítı szándékkal, szeretettel: Weinreich Antalné Lívia néni Óvónı 12

13 Kedves Szülık! A rejtvény soraiban Kassák Lajos Tavaszi játék címő versének két sorát rejtettük el. Megfejtéséhez kellemes szórakozást kíván a szerkesztı: Bıti Sándorné 13

14 A 2006/2007-es tanévben elsı osztályt kezdı gyermekek névsora Süni csoport Pillangó csoport Barbara Levente Fodor Kristóf Galántai Nikolett Gubek Szintia Hajdú Sára Kurilla Tamás Lırincz Dóra Rikk Borbála Szabó Zsombor Varga Eszter Méhecske csoport Klitsák Ádám Kovács Gergı Kozák Szabolcs Nagy Dávid Péter Máté Balogh Zsófia Berthold Ákos Berthold Péter Csébi Dorottya Frater Stefan Garai Fruzsina Gyarmati Csaba Hoffer Krisztofer Hornácsik Eszter Kernya Patrik Kovács Bence Kökény Vivien Lengyel Csenge Nádudvari Péter Nagy Marcell Pap Márton Papp Bence Bendegúz Pesti Melinda Pugner Dániel Pusztai Norbert Rákász Dániel Schwalm Ádám Sedon Petra Siklósi Botond Szıke Domán Varga Doroti Napsugár Varga Gábor Százszorszép Híradó megjelenik évente háromszor (tavasz, ısz, tél) Szerkeszti: a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda munkatársi közössége Felelıs szerkesztı: Bıti Sándorné óvodapedagógus Weinreich Antalné óvodapedagógus Szövegszerkesztés és nyomdai munkák: Petrik Istvánné óvodapedagógus 14

15 Készült: A Százszorszép Napközi Otthonos Óvodában 15

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!

ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! ZÖLD Sárvár 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! A TARTALOMBÓL: 2010. október 4-én Hétfın délben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar A szerzı neve: Katona Gabriella Ifjúságsegítı szak A cserkészet létjogosultsága napjainkban Magyarországon A témavezetı neve: Bányai Sándor

Részletesebben

Önkormányzati Lap 10. évf. 103. sz. 2007. Június

Önkormányzati Lap 10. évf. 103. sz. 2007. Június Önkormányzati Lap 10. évf. 103. sz. 2007. Június Önkormányzati hírek Zsadány község önkormányzatának képviselı testülete soron következı ülését 2007. május 21-én tartotta. Elsı napirend a Munkaügyi Központ

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben