Veszprémy László. Irodalomjegyzék ig Összesből idegen nyelvű

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű"

Átírás

1 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés Szócikkek, katalógus 7 tételek 1994-től Összesből idegen Ebből külföldön nyelvű megjelent Könyv Fordítás 7 tanulmány, cikk népszerűsítő cikk Könyvismertetés Szócikkek, katalógus tételek

2 ig Könyvek Fragmenta latina Codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungariae Centralis. Rec. L. Mezey. Bp.-Wiesbaden (Társszerző) Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars. Hg. G. Silagi. Mitarbeit László Veszprémy. Sigmaringen, [jegyzetek: 9-25, ]. Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom. Hg. András Vizkelety. Bp. - Wiesbaden, (Társszerző). Fordítások latinból magyarra Legenda Aurea. Vál. Madas Edit. Bp Fejezetek: 12-16, 21-25, , , , , , , , , , , , Tanulmányok A Halotti beszéd és Könyörgés viszonya a Pray-kódexben. Magyar Nyelv 80, Megjegyzések a Pray-kódex sacramentarium maiusa sanctoraléjáról. Magyar Könyvszemle 100, Anastasius esztergomi érsek műveltségéről. Magyar Könyvszemle 101, Az Árpád-kori várszervezet klerikus várjobbágyairól. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 32, Egy 12. századi sermonarium-töredék. Magyar Könyvszemle 102, Illusztrált technikai és haditechnikai kéziratok Zsigmond korában, in Marosi Ernő Wehli Tünde Beke László (szerk.): Művészet Zsigmond király korában k. Bp , képek. A magyarországi lovagságra vonatkozó néhány adat értelmezéséről. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34, Megjegyzés a magyarok taktikájáról a merseburgi csatában. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34, Mariano di Jacopo detto il Taccola: De rebus militaribus. Egy korareneszánsz haditechnikai kézirat és szerzője. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35,

3 3 A kővetőgép egy elfelejtett említése a magyar krónikában. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Legkorábbi hazai sacramentariumaink, in Szelestei N. László (szerk.): Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Bp Egy Árpád-kori ferences kézirat Assisiben. Ars Hungarica 17, Három 15. századi ferences kézirat Udinéből. Magyar Könyvszemle 105, Szentkultusz a korai magyarországi liturgikus kódexekben. Ars Hungarica 17, Szent István felövezéséről. Hadtörténelmi Közlemények 102, Magyar vonatkozású források Otranto ostromáról ( ). Hadtörténelmi Közlemények 103, Ransanus krónikája Géza - Szt. István-fejezetének forrásproblémája. Magyar Könyvszemle 106, A magyar honfoglalás útirányának hagyománya elbeszélő forrásainkban. Hadtörténelmi Közlemények 103, Magyarországi minoriták Észak-Itáliában. Antonio Sartori adatgyűjtésének magyar vonatkozásai. Aetas 1991: 2. sz Álom és hazugság Anonymusnál. Magyar Könyvszemle 107, A hun-magyar hagyomány és a tatárjárás. Hadtörténelmi Közlemények 104, Középkori forrástanulmányok. Hadtörténelmi Közlemények 104, A színlelt visszavonulás középkori megítéléséről, in E. Kovács Péter-Kalmár János-V. Molnár László (szerk.): Unger Mátyás emlékkönyv. Bp A honfoglalás útiránya és középkori elbeszélő forrásaink. Szegedi Móra Ferenc Múzeum évkönyve Szeged, Körmend a középkor hadtörténetében, in Vizi László (szerk.): Körmend a hadtörténelemben Körmend Anonymus Gestájának kézirata. Magyar Könyvszemle 108, Kézai Simon a "fajtiszta" Magyarországról. Magyar Könyvszemle 109, Anonymus Gestájának néhány hadtörténeti vonatkozása. Hadtörténelmi Közlemények 106, sz Népszerűsítő írások

4 4 A lech-mezei csata ábrázolása a török ellenes képzőművészetben. Tarsoly Zsigmond király Sienában. Tarsoly , 87. Magyarország és Európa István korában, in Hadszervezet és honvédelem István király korában. Bp (újraközlés: Állampolgári és honvédelmi ismeretek. I. Bp ) Tóth Zoltán ( ). Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Szt. István lándzsája. Tarsoly A lovagi felövezés. Magyar Honvéd márc A muhi csata. Magyar Honvéd ápr Lovagrendek a Szentföldön és Magyarországon. Magyar Honvéd október Szent György a lovasság védőszentje. Budapest, Bevezető Szent László, a magyar katona példaképe. Magyar Honvéd jún. 19. (25. szám) Az aquileiai lovas. Militaria Modell Magazin. 1, szám Nagy Lajos nápolyi hadjáratai. Militaria Modell Magazin 1, szám Mi volt a parasztháború igazi oka? Magyar Honvéd júl. 16. (29. sz.) Szent László a gyalogság védőszentje. Szabó Péterrel. Bp.: Magyar Honvédség, Könyvismertetések Művészet I. Lajos korában. Magyar Könyvszemle 99, Magyar Herold. Bp Magyar Könyvszemle 101, Kristó Gyula: Az augsburgi csata. Bp Hadtörténelmi Közlemények Új f. 32, Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Bp Hadtörténelmi Közlemények Új f. 32, Parker, Geoffrey: The Thirty Years War. London, Hadtörténelmi Közlemények Új f. 33, Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp Hadtörténelmi Közlemények Új f. 33, Kusternig, Andreas: Erzählende Quellen des Mittelalters. Wien-Köln, Hadtörténelmi Közlemények Új f. 33, Magyarország hadtörténete. Bp Referativnüj Zsurnál sz szám Wallfahrt kennt keine Grenzen. München, Magyar Könyvszemle 102, Göbbels, Joachim: Das Militärwesen im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I von Anjou ( ). Stuttgart, Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34, Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter. München, Magyar Könyvszemle 103, Károly Róbert emlékezete. Bp Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Blastenbrei, Peter: Die Sforza und ihr Heer. Heidelberg, Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Bp Hadtörténelmi

5 5 Közlemények Új f. 35, és Referativnüj Zsurnál ser sz. Pepper, S. - Adams, N.: Firearms and Fortifications. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Referativnüj Zsurnál ser szám Scherff, Bruno: Studien zum Heer der Ottonen und der Salier. Bonn, Hadtörténelmi Közlemények 102, The Ideals and Practice of Medieval Knighthood. Woodbridge, Hadtörténelmi Közlemények 103, Medieval Frontier Societies. Oxford, Hadtörténelmi Közlemények 103, 1990: Fischer, Bonifatius: Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter. Freiburg in Br Antik tanulmányok 34, Ágoston András: A Muhi csata. Bp Hadtörténelmi Közlemények 104, Die Güssinger. Eisenstadt, Hadtörténelmi Közlemények 104, Die Ritter. Eisenstadt, Hadtörténelmi Közlemények 104, Csorba Csaba: A tatárjárás. Bp Hadtörténelmi Közlemények 104, Volker Schmidtchen: Kriegswesen im späten Mittelalter. Weinheim, Hadtörténelmi Közlemények 105, Wahlstatt Würzburg, Hadtörténelmi Közlemények 105, The Ideals and Practice of Medieval Knighthood III. Woodbridge, Hadtörténelmi Közlemények 105, Zarnóczki Attila: Mátyás király katonái. Bp Hadtörténelmi Közlemények 105, Középkori históriák oklevelekben ( ). Aetas Österreich im Hochmittelalter ( ). Wien, Századok 127, Katalógus tételek, lexikon szócikkek Pray-kódex, in Vizkelety A. (szerk.): Kódexek a középkori Magyarországon. Bp Zsigmond király oklevelei, 6 tétel, Wehli Tündével. Katalógustételek,. in Marosi Ernő Wehli Tünde Beke László (szerk.): Művészet Zsigmond király korában Bp k

6 től Könyvek A honfoglalás kor írott forrásai. Főszerk. Györffy Gy. Szerk. Kovács László- --. Bp.: Balassi, (szerkesztés) Honfoglaló őseink. Bp.: Zrínyi, (szerkesztés) Honfoglalás és nyelvészet. Főszerk.: Györffy Gy. Szerk. Kovács L Bp.: Balassi, (szerkesztés) Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr. Kiad. András Vizkelety, közr.--. Bp.: Balassi / Wiesbaden: Harassowitz, (társszerző) Simonis de Kéza, Gesta Hungarorum. Kiad.- jegyzetek: Veszprémy László. Bp. - New York: CEU Press, Kard és koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária és Veszprémy László (szerk.). A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 4. Bp.: Hadtörténeti Múzeum, A Millennium of Hungarian Military History. Edited by Béla Király and László Veszprémy Boulder, Col.: Social Science Monographs, (szerkesztés) Szent István és az államalapítás. Bp.: Osiris, (szerkesztés, és részben ford.) A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk. Király Béla - Veszprémy László. Bp.: Atlanti, (szerkesztés) Képes krónika. Ford. Bollók János. Fordítást gondozta és jegyzeteket írta Szovák Kornél és Veszprémy L.). Bp. Osiris, ( fejezet; o.) Military Professionalization : the Quest for Excellence. Revue International d Histoire Militaire 80, (Szerkesztés Robert S. Rush-sal) A korai stratégiai gondolkodás. Bp.: Zrínyi, (szerkesztés, előszó) Fordítások Anonymus: Gesta Hungarorum, in Kristó Gyula (szerk.): A honfoglalás korának írott forrásai. Szeged, (Szegedi középkortörténeti könyvtár, 7) Árpád-kori oklevelek. Főszerk. Györffy Gy. Magyar ford. és vál. Szovák Kornéllal. Bp , , Az első és második keresztes hadjárat korának forrásai. Ford.-jegyzetek, utószó --. Bp.: Szent

7 7 István, Anonymus, Magyarok cselekedetei. Kézai Simon: Magyarok cselekedetei. Anonymus fordítás és bevezetés, Kézai Simon jegyzetek. Budapest: Osiris, , Szent Kinga krakkói hercegnő élete és csodái. Részletek. Ford.-jegyz. --. Pannonhalmi Szemle 1999 ősz Szt. Kinga legendája, in Klaniczay Gábor - Madas Edit (szerk.): Legendák és csodák. Szentek a magyar középkorból II. Bp.: Osiris, Guibert de Nogent: Dei gesta per Francos (Isten műve a frankok tettei) Aacheni Albert: Jeruzsálemi történet, in Makk Ferenc - Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az közötti magyar történelemről. Szeged, 2006, , (bev, ford, jegyz.) Tanulmányok A Gertrúd királyné kerítő szerepéről kialakult legenda jogi hátteréről, in Draskóczy István (szerk.): Scripta manent. Ünnepi tanulmányok Gerics József professzor tiszteletére. Bp A budapesti Egyetemi Könyvtár egy hadtudományi tárgyú nyomtatványtöredékéről. Hadtörténelmi Közlemények 107, II. András magyar király kereszteseinek létszáma. Hadtörténelmi Közlemények 107, Közös motívumok a századi magyarországi és hispániai historiográfiában. Aetas 1994: 1. sz Az Anjou-kori lovagság egyes kérdései. Hadtörténelmi Közlemények 107, II. András magyar király kereszteseinek létszáma. Hadtörténelmi Közlemények 107, Kézai Simon a fajtiszta" Magyarországról. Magyar Könyvszemle 109, Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez. Iskolakultúra 4, 1994: sz La tradizione unno-magiara nella Cronaca universale di fra`paolino da Venezia, in Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo. A cura di S. Graciotti, C.

8 8 Vasoli. Firenze, A magyar katonai gondolkodás a Mohács előtti latin nyelvű forrásokban, in Ács Tibor (szerk.): A magyar katonai gondolkodás története. Bp Az 1187-es magyar zászlóskocsitól (carroccio) a székesfehérvári zászlóbontásig. A magyar katonai zászlóhasználat kezdetei. Történelmi Szemle 37, Szt. Rasso és a kalandozó magyarok. Századok 129, Mythical Origins of the Hungarian Legislation, in Parliaments, Estates and Representation. Aldershot, Páncél, páncélosok említései a krónikákban és oklevelekben. Hadtörténelmi Közlemények 108, 1995: 4 sz A pannonhalmi apátság könyvtára, in Takács Imre (szerk.): Mons sacer. Pannonhalma ezer éve. 1. k. Pannonhalma, A pannonhalmi apátság oklevelei, in Takács Imre (szerk.): Mons sacer. Pannonhalma ezer éve. 1. k. Pannonhalma, A magyarországi hadtudományi kéziratok és nyomtatványok katalógusa a kezdetektől a 18. sz. közepéig. Hadtörténelmi Közlemények 109, 1996: 2. sz (Hausner Gáborral társszerző) Katonai nevelés a Mohács előtti Magyarországon, in A magyar katonai vezető- és tisztképzés története. Bp A honfoglalás a középkori magyar historiográfiában, in Veszprémy László (szerk.): Honfoglaló őseink. Bp.: Zrínyi, Nyugati források a 9. századi Pannóniáról, in A honfoglalás kor írott forrásai Főszerk. Györffy Gy. Szerk. Kovács László - Veszprémy László. Bp.: Balassi, Troppaui Márton a középkori magyar historiográfiában. Századok 130, La biblioteca nell inventario della fine del secolo undicesimo ( ), in J. Pál - Á. Somorjai (ed.): Mille anni di storia dell' Arciabbazia di Pannonhalma. Roma- Pannonhalma, A nikápolyi hadjárat és értékelése. Iskolakultúra 7, 1997: 3. sz Eruditio militaris. Katonai olvasmánykultúra. Iskolakultúra 7, (Domokos Györggyel, Hausner Gáborral társszerző)

9 9 Hadtudományi nyomtatványok régi könyvjegyzékekben. Magyar Könyvszemle 113, (Domokos Györggyel, Hausner Gáborral társszerző) A honfoglalás és a középkori magyarországi krónikák múltképe, in Honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság. Belgrád, Az Ősgesztától Bonfiniig. A Magyarok krónikájának évszázadai. Iskolakultúra 7, 1997: 11. sz Martin von Troppau in der ungarischen Historiographie des Mittelalters, in Gerhard Koselek (hg.): Die Anfänge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum Frühhumanismus. Frankfurt, Berlin, Bern: Peter Lang, th and 13 th Century Liturgical Manuscripts (mostly from Zagreb) as Historical Sources. Povijesni Prilozi 17, Szent Adalbert és Magyarország. Historiográfiai áttekintés. Ars Hungarica 26, A 12. századi magyar kódexírás alakulása. Századok 132, Reddidit amissum fugiens Germanus honorem. Az évi körmendi ütközet historiográfiájához, in Csukovits Enikő (szerk.): Borsa Iván emlékkönyv. Bp Megjegyzések az Anonymus-Gestában előforduló néhány nem magyarországi helynévről. (A Senones-kérdés). Magyar Nyelv 94, 1998: 2. sz Megjegyzések Anonymus krónikájának fordításáról. Századok 132, A nikápolyi hadjárat értékelése az újabb hadtörténetírásban. Hadtörténelmi Közlemények 111, Zsigmond, a katonai reformer? Hadtörténelmi Közlemények 111, Krónikák, legendák, Intelmek. Utószó és kiegészítés, in Scriptores rerum Hungaricarum Reprint. Budapest: Nap. Kiadó, köt , , Dux et praeceptor Hierosolimitanorum. König Ladislaus (László) von Ungarn als imaginärer Kreuzritter. in Balázs Nagy - Marcell Sebők (ed.): The Man of Many Devices. Who Wandered Full Many Ways. Festschrift in Honor of János M. Bak. Bp.-New York: CEU Press, Historical Past and Political Present in the Latin Chronicles of Hungary (12 th -13 th Centuries), in Erik Kooper (ed.): The Medieval Chronicle. Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi, Der Hl. Adalbert im wissenschaftlichen Gespräch ungarischer Historiker. Bohemia 40, 1999.

10 Conversion in Chronicles: The Hungarian Case, in Guyda Armstrong - Ian N. Wood (ed.): Christianizing Peoples and Converting Individuals. Turnhout: Brepols, Mítosz és a történelem a 13. századi Európában. Századok 134, Latrunculi, cursatores, hussarones. Megjegyzések Kézai latinságához, in Piti Ferenc (szerk.): Magyaroknak eleiről. Makk Ferenc emlékkönyv. Szeged, A könnyűlovasság problémái az Árpád-kori évszázadokban, in Söptei István (szerk.): Huszárok a történelem forgószínpadán. Sárvár: Nádasdy Ferenc Múzeum, Hispánia, in Kristó Gyula - Makk Ferenc (szerk.): Európa és Magyarország Szent István korában. Szeged, (Dél-Alföldi Évszázadok, 12. köt.) Hadszervezet Szent István korában, in Kristó Gyula (szerk.): Államalapítás, társadalom, művelődés. Bp.: MTA Történettudományi Intézet, On the Border of Book and Charter Palaeography, in Michael Gervers (ed.): Dating Undated Medieval Charters. Woodbridge: Boydell, Lovas pecsétek Magyarországon, in Hegedűs András (szerk.): Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztergomból. Esztergom, Kalandozások Európában, Korai hadtörténetünk, A késő Árpád-kor hadi eseményei, in Rácz Árpád (szerk.): Nagy képes millenniumi hadtörténet év a hadak útján. Bp.: Rubicon, , 23-33, The Birth of Hungarian Identity in the Historiography of the Middle Ages, in: Conquète, acculturation, identité: des Normands aux Hongrois. Les traces de la conquète. Ed. P. Nagy. Rouen: PUR, 2001, Kiegészítések az Assisiben található Árpád-kori ferences Missaléhoz. Magyar Könyvszemle 117, Some Remarks on Recent Historiography of the Crusade of Nicopolis, in Zsolt Hunyadi József Laszlovszky (ed.): The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity. Budapest: CEU-SSCLE, Kaiser Karl der Grosse und Ungarn, in V. Márta Nagy - László Jónácsik (hg.): swer sinen vriunt behaltet, daz ist lobelich. Festschrift für András Vizkelety. Budapest-Piliscsaba, Katolische Péter-Pázmány-Universität, The Holy Crown of Saint Stephen, in Attila Zsoldos (ed): Saint Stephen and His Country. A

11 11 Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary. Budapest: Lucidus, Königin Gisella von Ungarn, in Unser gemeinsames Erbe Jahre deutsch-ungarische christliche Beziehungen. Bp. 2001, The Birth of Military Science in Hungary: the Period of the Angevin and Luxemburg Kings, in Béla Király - László Veszprémy (ed.): A Millennium of Hungarian Military History. Boulder, Col Die Ostmark (Bayern-Österrreich) und Ungarn, in Ferenc Glatz (ed.): Die ungarische Staatsbildung und Osteuropa.. Bp.: Europa Institute, Friedensbegriff um 1300 in Ungarn. Magyar Könyvszemle 118, A 12. századi magyar kódexírás alakulása, in Sasfi Csaba (szerk.): Rendi társadalom polgári társadalom. Szombathely, Hungary s Conversion to Christianity. The Establishment of Hungarian Statehood and Its Consequences to the 13 th Century. Hungarian Studies Review 28, The Invented 11 th Century of Hungary, in Przemyslaw Urbanczyk (ed.): The Neighbours of Poland in 11 th Century. Warszaw: DIG, The Crusade of Andrew II, King of Hungary, Jacobus 13-14, A hadtudomány megszületése Magyarországon: Az Anjou- és luxemburgi királyok kora, in Király Béla - Veszprémy László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai. Bp.: Atlanti, Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez, in Nagy Balázs (szerk.): Tatárjárás. Bp.: Osiris, (Nemzet és emlékezet) Ademar de Chabannes krónikájának magyar vonatkozásai. Textus és kontextus. Századok 137, A Morvamezei csata, in Hermann Róbert (szerk.): A magyar hadtörténet nagy csatái. Bp.: Corvina, Megjegyzések korai elbeszélő forrásaink történetéhez. Századok 138, Megjegyzések Szent István király Intelmeihez, in Neumann Tibor (szerk.): Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról. Analecta mediaevalia. 2. k. Bp.- Piliscsaba: Argumentum-PPKE, Mint békák a mocsárban. Püspökök gyűlése a Duna mellett 796-ban. Aetas 19, 2004: Grüninger ősnyomtatványának töredéke a Hadtörténeti Könyvtárban. Hadtörténelmi

12 12 Közlemények 117, Zum Stand der paläographischen Forschungen in Ungarn, in Hana Pátková - Pavel Spunar Juraj Šedivý (hg.): The History of Written Culture in the Carpatho-Danubian Region. Bratislava-Praha, Chronicles in charters. Historical narratives (narrationes) in charters as substitutes for chronicles in Hungary, in: Erik Kooper (ed.): The Medieval Chronicle III. Amsterdam-New York: Rodopi Servientes, sergaints: katonai reformok a századi Magyarországon és Európában, in Erdei Gyöngyi és Nagy Balázs (szerk.): Változatok a történelemre. Székely György emlékkönyv. Bp. BTM-ELTE, The Birth of a Structured Literacy in Medieval Hungary, in Anna Adamska-Marco Mostert (ed.): The Development of Literate Mentalities in East Central Europe. Turnhout, 2004, Obraz Wegrów w Europie Zachodniej w sredniowieczu. Akcent 97-98, (2004): 3-4. sz Lotaringiai szentek hazai liturgikus könyveinkben, in Almási Tibor - Draskóczy István Jancsó Éva (szerk.): Studia professoris professor studiorum. Érszegi Géza emlékkönyv Középkori hadilovakról, in Hausner Gábor (szerk.): Az értelem bátorsága. Perjés Géza emlékkönyv. Bp.: Argumentum, Anonymus Itáliában? Századok 139, Magyarország és az első keresztes hadjárat. Aacheni Albert tanúsága. Hadtörténelmi Közlemények 118, Haditechnikai újítások és kéziratok Zsigmond környezetében, in Takács Imre (szerk.): Sigismundus. Rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Budapest-Luxemburg: Zabern, (németül és franciául is). Royal Saints in Hungarian Chronicles, Legends and Liturgy, in Lars Boje Mortensen (ed.): The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom, c Copenhagen: Museum Tusculanum Press,

13 13 II. András magyar király keresztes hadjárata, , in Laszlovszky József, Majorossy Judit, Zsengellér József (szerk.): Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Máriabesenyő-Gödöllő: Attraktor, Szent István, a térítő a hazai krónikás hagyományban, in Bene Sándor (szerk.): Hol vagy István király? A Szent István-hagyomány évszázadai. Budapest: Gondolat A középkori hadtörténetírás és forrásai. Hadtörténelmi Közlemények 119, Ungarn im Europa des frühen 13. Jhs. in: Elisabeth von Thüringen Eine europäische Heilige. Wartburg Aventinus híradása a magyarok 907. évi győzelméről (Csata Pozsonynál). Történelmi Szemle 49, A scheyerni középkori forráscsoport. Századok 2007 Nagy Lajos harcai a török ellen. Egy hagyomány kérdőjelei (1365/1375), in Prof. Szabó János (szerk.): A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp Eine wechselvolle Rezeptionsgeschichte. Die Pressburger Schlacht aus Sicht der Ungarn, in Roman Zehetmayer (Hg.): Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche Niederösterreich. St. Pölten, ; Vojenská vychova v stredovekom Uhorsku, in Vladimír Seges, Bozena Sedova (ed.): Miles semper honestus. Zbornik studii vydany pri prílezitosti zivotneho jubilea Vojtecha Dangla. Bratislava Népszerűsítő írások Károly Róbert ( ). Bp.: Magyar Honvédség, Egy magyar király a Szentföldön ( ). Magyar Honvéd 5, 1994: 2. sz Mezey László emlékezete. Jel 6, 1994: 5. sz Az évi magyar-bizánci összecsapás Zimonynál. Magyar Honvéd 5, 1994: 28. sz A magyar hadtörténet fényes lapjai. Hadszervezet az Árpád-házi királyok alatt. Rubicon 1995: 5. sz Névtelenek, krónikák. Árpád-kori krónikairodalmunk újabb stílusproblémái. BUKSZ 1995: nyár A magyar honfoglalás évfordulójára. Új Magyar Honvédségi Szemle 1996: 5. sz. Melléklet.

14 14 A magyar honfoglalás és a kalandozások kora. MH Kulturális Anyagellátó központ. Bp A nikápolyi hadjárat. Magyar Honvéd október Könyvtár és kutatás. Iskolakultúra 1996: 5. sz Fantázia és innováció. Hadmérnöki munkák a középkori Magyarországon. Magyar Honvéd jan Középkori kővetők. Tüzérség lőpor nélkül. Rubicon 1997: 7. sz Bizánctól Sztambulig. Konstantinápoly bukása és a magyarok. Magyar Honvéd okt A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár - a Honvédség legrégibb működő könyvtára. Könyvtáros 1998: 4. sz és Humán Szemle 14, 1998: 2. sz Európa védőbástyája, in. Kurucz Gyula (szerk.): Romlás és reménység. Magyar évszázadok. Bp.: Kortárs Kiadó - Magyarok Világszövetsége, Buda és Pest legkorábbi ostromai a kezdetektől 1542-ig. Budapesti Negyed 2000: 2. sz Hadügy a koraközépkori Nyugat-Európában. Társadalom és honvédelem 4, 2000: A magyar középkor honvédő hagyományai, in A magyar honvédelem ezer éve. Bp A keresztes eszme születése. Vigilia 2000: 11. sz Déli harangszó. Magyar Napló 12, 2000: 4. sz Szerémi György, in Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyar könyvek - magyar századok. Budapest: Tarsoly Kiadó, Bevezető, in Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária és Veszprémy László (szerk.): Kard és koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 4. Bp.: Hadtörténeti Múzeum, Az Augsburgi csata, A Kenyérmezei csata. Rubicon 2002: 2. sz. 4-5., György Györffy. Ungarn-Jahrbuch 25, Szt. István Intelmei a magyar kultúrtörténetben. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Millenniumi Kötet. 2000, 1-2. sz A Hadtörténeti Könyvtár és Térképtár. in Varga László (szerk.): Kortárs írók arcképcsarnoka. Eger, 2002, Symbol der Einheit: der Aachener Dom und Mitteleuropa. Die Waage 42, 2003: Okt Mattia, un re alle soglie di un epoca vecchia e nuova. Annuario. Studi e documenti italo-

15 15 ungheresi. Roma-Szeged, L histoire militaire en Hongrie. Revue Historique des Armées 2004: No Német királylányból magyar szent. História 25, 2003: 10. sz Attila, a magyar király? História 26, 2004: A középkori hadimén. História 27, 2005: 1-2. sz A magyar őstörténet (honfoglalás) a középkori magyar krónikákban. Csodaszarvas. (Bp.) 1, Anonymus-kutatás a 20 és 21. század fordulóján (Györffy Györgytől napjainkig). Csodaszarvas (Bp.). 2, Könyvismertetések Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. Hadtörténelmi Közlemények 1996: 2. sz Újabb vélemények Nagymorávia fekvéséről. Hadtörténelmi Közlemények 1996: 3. sz Gisela Beinhoff: Die Italiener am Hof Kaiser Sigimunds Hadtörténelmi Közlemények sz Peter Lock: The Franks in the Aegean Hadtörténelmi Közlemények 1996: 4. sz R. W. Kaeuper-E. Kennedy: The Book of Chivalry de Geoffroy de Charny. Hadtörténelmi Közlemények 1997: 2. sz Harald Zimermann: Siebenbürgen und seine hospites Theutonici. Köln-Weimar-Wien, Századok 131, Kristó Gy.: A székelyek eredete. Szeged, Aetas 1997: 2-3. sz M. G. Kellner: Die Ungarneinfälle im Bild der Quellen bis Századok Szita László: A törökök kiűzése. Bp Südostdeutsches Archiv 38-39, (1998) Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. Magyarország története 1301-ig. BUKSZ 1998 ősz Kubinyi András: König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn. Századok 133, Reizner János élete és munkássága. Szeged, Magyar Könyvszemle 1999: 3. sz Kézai Simon Magyar krónikája. Századok 134, Muckenhaupt Erzsébet: Csíksomlyói ferences könyvtár. Századok 134, A magyarországi latinság szótára. Bp Magyar Könyvszemle 116, Hans-Werner Goetz: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im hohen Mittelalter. Századok 134, Az esztergomi egyház a magyar művelődés századaiban. Kiállítás a Bibliotheca anyagából. Magyar Könyvszemle 116, Les Hongrois et l Europe: conquète et intégration. Szerk. Csernus Sándor és Korompay Klára.

16 16 Publications de l Institut Hongrois de Paris. Paris - Szeged, Századok 135, , Bóna István: A magyarok és Európa a században. História, MTA Történettudományi Intézete, Századok 135, Macartney, Carlile Aylmer: Studies on Early Hungarian and Pontic History. Aldershot, Századok 135, és angolul Slavonic and East European Studies 79, 2001 No Kronika anonymného notára krála Bela. Gesta Hungarorum. Ed. Vincent Múcska. Bratislava, Magyar Könyvszemle 117, 2001: 2. sz Harald Zimmermann: Dr Deutsche Orden im Burzenland. Eine diplomatische Untersuchung. Köln-Wien-Weimar, Böhlau, Századok 135, Karoli IV imperatoris Romanorum Vita ab eo conscripta. Ed. Nagy Balázs és Frank Schaer. Bp. N. Y. Ceu Press, Századok 135, Árpád-kori új okmánytár. Hadtörténelmi Közlemények 115, Stefano d Ungheria esortazioni al figlio, leggi e decreti. Századok 136, Miskolczy Ambrus: Nemzet és emlékezet. Bp Századok 136, Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs. Berlin, Századok 137, Kultúrák találkozása. Olajos Terézia emlékkönyv. Szeged, Századok 137, 2003, A magyar történelem tizenegy+1 kötetben. Századok 137, 2003: Hans-Henning Kortüm: Krieg im Mittelalter. Hadtörténelmi Közlemények 116, Szijj J. (szerk).: Képeskönyv. Bp (Mészáros Kálmánnal). Hadtörténelmi Közlemények 117, J. Bradbury: The Routledge Companion to Medieval Warfare. London New York, Hadtörténelmi Közlemények 117, 2004: 2, Marcus Bull and Norman Housley (ed.), The Experience of Crusading. 1. Western Approaches. Cambridge, Hadtörténelmi Közlemények 117, 2004: 2. sz Nemerkényi Előd: Latin Classics in Medieval Hungary, Eleventh Century. BUKSZ 18, 2006: 2. sz Colin Imber: The Crusade of Varna, Ashgate, Aldershot, 2006.; Jeremy Black: Rethinking Military History. Routledge, London-New York, 2004, 257.old.; Charles R. Bowlus: The Battle of Lechfeld and Its Aftermath, August 955. The End of the Age of Migrations in the Latin West. Ashgate Publ. Comp., Aldershot, 2006; John France (Szerk.): Medieval Warfare Ashgate, Aldershot, 2006, in: Hadtörténelmi Közlemények 119, , Thomae archidiaconi Spalatensis historia. Századok 141, Katalógus tételek, lexikon szócikkek Pray-kódex, Pozsonyi évkönyvek, in Új Magyar Irodalmi Lexikon. Bp , , (új kiad. Bp., 2000.) Anasztáz, Asztrik, Gizella, határispán, határispánság, Imre, in A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Bp. 1994, 42, 68, , ,

17 17 A pannonhalmi apátság egyházi kincseit összeíró oklevél, in Takács Imre (szerk.): Mons sacer. Pannonhalma ezer éve. 1. k. Pannonhalma, Gesta Ungarorum, Gisela, Königin von Ungarn, Geschichte Ungarns, Stephan der Hl., Emmerich, in Alfried Wieczorek - Hans-Martin Hinz Hg. Europas Mitte um Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Bd. 2.. Stuttgart: Theiss, 2000, , , , , Magyar fordításban Európa közepe körül. Stuttgart: Theiss, , , , , , Sacramentarium töredék, in Takács Imre (szerk.): Paradisum plantavit. Pannonhalma, Säulenkapitell, Darstellung einer Ritterschlacht, Ungarischer Krieger, in Wolfgang Jahn Christian Lankes - Wolfgang Petz - Evamaria Brockhoff (Hg.): Bayern, Ungarn Tausend Jahre. Augsburg: Haus der bayerischen Geschichte, , Hadtörténetírás. in Révai Új Lexikona. 9. k. Szekszárd: Babits, Anonymus, akna, Szt. Adalbert, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 1. köt. Bp.: Balassi, , 55, Drági Tamás, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 2. köt. Bp.: Balassi, Hadtudományi irodalom (Hausner Gáborral), hadügy (Zachar Józseffel), II. Ferdinánd, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 3. köt. Bp.: Balassi, , , Harcban segítő szentek, huszárok (Zachar Józseffel), in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 4. köt. Bp.: Balassi, , Kézai (Kulcsár Péterrel), in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 5. köt. Bp.: Balassi, 2006, A középkori történetírás műfajai, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 6. köt. Bp.: Balassi, 2006, Névtelen: Hadi, erődítéstani, tüzérségi kézirat, Mariano di Jacopo Taccola: De ingeneis és a Huszita háborúk névtelenje, Anonymus: Kriegs vnnd Pixenwerch, Haditechnikai kéziratszerkesztés, korábban mint Hartlieb: Kriegsbuch-kézirat, Balkán-térkép, in Takács Imre (szerk.): Sigismundus. Rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Budapest-Luxemburg: Zabern, (németül és franciául is).

18 18 Hungary and the Crusades ; Mohacs, battle (1526) ; Sigismund, Holy Roman emperor ( ) ; Crusade of Varna, 1444, in The Encyclopedia of the Crusades. ABC Clio,

19 19 Hivatkozási jegyzék Veszprémy László Összes hivatkozás 406 Ebből külföldön megjelent 55 hivatkozás Társzerzős műre hivatkozás A Halotti beszéd és Könyörgés viszonya a Pray-kódexben. Magyar Nyelv 80, Wehli T. in Paradisum plantavit. Pannonhalma, 2001, 203. Megjegyzések a Pray-kódex sacramentarium maiusa sanctoraléjáról. Magyar Könyvszemle 100, Tóth E. in Századok 1999, 30; Wehli T. in Paradisum plantavit. Pannonhalma, 2001, 203; Madas E.: Középkori prédikációirodalmunk történetéből. Bp. 2002, 116; Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 144, 145, Anastasius esztergomi érsek műveltségéről. Magyar Könyvszemle 101, Tóth E. in Századok 1997: 63.; Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 351, Kristó Gy.: Az államalapítás korának forrásai. Szeged, 1999, 170, 172, 176, Nemerkényi E. in Quidditas (Rocky Mountain) 2001, 50; Nemerkényi E. in Aetas 2002:4, 87.; Nemerkényi E. in Magyar Könyvszemle 2003, 4; Nemerkényi E. in Acta Antiquitatis Hungaricae. 2003, 245; Nemerkényi E.: Latin Classics, Debrecen-Bp. 2004, 27.; Nemerkényi E. in Mittellateinisches Jahrbuch (Stuttgart) 2006, 420. Az Árpád-kori várszervezet klerikus várjobbágyairól. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 32, Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 1993:2, 25.; Zsoldos A.: A szent király szabadjai. Bp. 1999, 13.; Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 2000, 421. Pray-kódex, In Kódexek a középkori Magyarországon. Budapest, Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 144.(2szer) 1986 Egy 12. századi sermonarium-töredék. Magyar Könyvszemle 102, Madas E. in Magyar Könyvszemle 1994, Illusztrált technikai és haditechnikai kéziratok Zsigmond korában. In: Művészet Zsigmond király korában k., Bp , képek. Katalógustételek uo. 2. k Hoffmann E. Wehli T.: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1992, 230, 232; Csapodi Cs. in Magyar Könyvszemle 1995, 11, 12.; Marosi E. in: Takács I. szerk. Sigismundus rex et imperator. Mainz: Zabern, 2006, 398, 402.; Buzás G. in Studia Caroliensia 2006:3-4, 289. A magyarországi lovagságra vonatkozó néhány adat értelmezéséről. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34,

20 20 Kristó Gy.: A történeti irodalom Magyarországon. Bp. 1994, 142.; Zemplényi F.: Európai udvari kultúra, Debrecen 1998, 25.; Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 2000, 419. Megjegyzés a magyarok taktikájáról a merseburgi csatában. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34, B. Szabó J. in Hadtörténelmi Közlemények 2007, A kővetőgép egy elfelejtett említése a magyar krónikában. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 2000, Legkorábbi hazai sacramentariumaink. In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp Klaniczay G.: Uralkodók szentsége. Bp. 2000, 134; Bánhegyi M. in Paradisum plantavit. Pannonhalma, 2001, 79,;Madas E. Középkori prédikációirodalmunk. Bp. 2002, 51; Tóth E. in Századok 2003, 284, Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 47, 55, 56; Orbán I. in Aetas 1997: 2-3, 45.; Solymosi L.: Írásbeliség és társadalom az Árpádkorban. Bp. 2006, 171, 201. Egy Árpád-kori ferences kézirat Assisiben. Ars Hungarica 17, Hoffmann E. - Wehli T.: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1992, 216; Csapodi Cs,.-Csapodiné G. K.: Bibliotheca Hungarica 2. Bp. 1993, 353. Három 15. századi ferences kézirat Udinéből. Magyar Könyvszemle 105, Hoffmann E. Wehli T.: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1992, 247. Szentkultusz a korai magyarországi liturgikus kódexekben. Ars Hungarica 17, Tóth E. in Századok 1997, 63; Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 47, 55, 56, 144, 161, 210, 282. Szent István felövezéséről. Hadtörténelmi Közlemények 102, Kristó Gy.: Történeti irodalom Magyarországon. Bp. 1994, 145.; Tóth E. in Századok 1997, 58; Tóth E. in Századok 1999, 29.; Kristó Gy.: Az államalapítás korának forrásai. Szeged 1999, 276, 304; Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 2000, 419.; Dér T. in Aetas 2003: 2, 112.; Körmendy T. in FONS 2003/1, 78. Ismertetés: Scherff, Bruno: Studien zum Heer der Ottonen und der Salier. Bonn, Hadtörténelmi Közlemények 102, Négyesi L. in Hadtörténelmi Közlemények 2003, Magyar vonatkozású források Otranto ostromáról ( ). Hadtörténelmi Közlemények 103, V. Seges: Od rytierstva po zoldnierstvo. Bratislava 2004, 35; Szakály F. - Fodor P. in

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ TISZTELT OLVASÓ! Ez évi 2. számunk sajnálatos módon egy tördelési és egy programhibából adódó oldalhiánnyal jelent meg, amiért is szíves elnézését kérjük. Mindkét hibát kijavítottuk, de Tóth Valéria cikkét

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

Baán István tudományos publikációs jegyzéke

Baán István tudományos publikációs jegyzéke Baán István tudományos publikációs jegyzéke (a félkövér betűtípussal szedett jelzi a tudományos fokozat megszerzését követő időszak kutatói munkájának eredményeit.) 1.1. Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította,

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám HALMÁGYI MIKLÓS ItK ÖNAZONOSSÁG ÉS IDEGENFELFOGÁS A KORAI MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁSBAN ÉS ENNEK EURÓPAI ÖSSZEFÜGGÉSEI * (ItK), 113(2009). Abban, hogy egy embercsoport néppé, nemzetté kovácsolódjék, nagy szerepe

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 127. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2014. 4. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓI R ATA E SZÁMUNK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 1989-1994 ELTE BTK művészettörténet szak 1990-1995 ELTE BTK régészet szak, középkor szakirány 1994-2000 Magyar Nemzeti

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról

Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról 1 2 Halmágyi Miklós Középkori eredetmondák. Gondolatok magunkról és másokról JEGYZET Szeged, 2014 3 A jegyzet megjelenését támogatta: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS

SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS SZAKCIKKEINEK JEGYZÉKE 1 Összeállították a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével. Könyvek Traditio renovata. Tanulmányok

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

A német magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdélyi szászok betelepítése

A német magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdélyi szászok betelepítése HARALD ZIMMERMANN A német magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdélyi szászok betelepítése Jóllehet a kortárs krónikások hallgatnak róla, megbízható forrásokból, oklevelekből tudjuk, hogy az

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

19 20. századi kiadói jelvények

19 20. századi kiadói jelvények Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD értekezés 19 20. századi kiadói jelvények A jelvényhasználat elve és gyakorlata Témavezető Dr. V. Ecsedy Judit Országos

Részletesebben