Veszprémy László. Irodalomjegyzék ig Összesből idegen nyelvű

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű"

Átírás

1 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés Szócikkek, katalógus 7 tételek 1994-től Összesből idegen Ebből külföldön nyelvű megjelent Könyv Fordítás 7 tanulmány, cikk népszerűsítő cikk Könyvismertetés Szócikkek, katalógus tételek

2 ig Könyvek Fragmenta latina Codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungariae Centralis. Rec. L. Mezey. Bp.-Wiesbaden (Társszerző) Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars. Hg. G. Silagi. Mitarbeit László Veszprémy. Sigmaringen, [jegyzetek: 9-25, ]. Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom. Hg. András Vizkelety. Bp. - Wiesbaden, (Társszerző). Fordítások latinból magyarra Legenda Aurea. Vál. Madas Edit. Bp Fejezetek: 12-16, 21-25, , , , , , , , , , , , Tanulmányok A Halotti beszéd és Könyörgés viszonya a Pray-kódexben. Magyar Nyelv 80, Megjegyzések a Pray-kódex sacramentarium maiusa sanctoraléjáról. Magyar Könyvszemle 100, Anastasius esztergomi érsek műveltségéről. Magyar Könyvszemle 101, Az Árpád-kori várszervezet klerikus várjobbágyairól. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 32, Egy 12. századi sermonarium-töredék. Magyar Könyvszemle 102, Illusztrált technikai és haditechnikai kéziratok Zsigmond korában, in Marosi Ernő Wehli Tünde Beke László (szerk.): Művészet Zsigmond király korában k. Bp , képek. A magyarországi lovagságra vonatkozó néhány adat értelmezéséről. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34, Megjegyzés a magyarok taktikájáról a merseburgi csatában. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34, Mariano di Jacopo detto il Taccola: De rebus militaribus. Egy korareneszánsz haditechnikai kézirat és szerzője. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35,

3 3 A kővetőgép egy elfelejtett említése a magyar krónikában. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Legkorábbi hazai sacramentariumaink, in Szelestei N. László (szerk.): Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Bp Egy Árpád-kori ferences kézirat Assisiben. Ars Hungarica 17, Három 15. századi ferences kézirat Udinéből. Magyar Könyvszemle 105, Szentkultusz a korai magyarországi liturgikus kódexekben. Ars Hungarica 17, Szent István felövezéséről. Hadtörténelmi Közlemények 102, Magyar vonatkozású források Otranto ostromáról ( ). Hadtörténelmi Közlemények 103, Ransanus krónikája Géza - Szt. István-fejezetének forrásproblémája. Magyar Könyvszemle 106, A magyar honfoglalás útirányának hagyománya elbeszélő forrásainkban. Hadtörténelmi Közlemények 103, Magyarországi minoriták Észak-Itáliában. Antonio Sartori adatgyűjtésének magyar vonatkozásai. Aetas 1991: 2. sz Álom és hazugság Anonymusnál. Magyar Könyvszemle 107, A hun-magyar hagyomány és a tatárjárás. Hadtörténelmi Közlemények 104, Középkori forrástanulmányok. Hadtörténelmi Közlemények 104, A színlelt visszavonulás középkori megítéléséről, in E. Kovács Péter-Kalmár János-V. Molnár László (szerk.): Unger Mátyás emlékkönyv. Bp A honfoglalás útiránya és középkori elbeszélő forrásaink. Szegedi Móra Ferenc Múzeum évkönyve Szeged, Körmend a középkor hadtörténetében, in Vizi László (szerk.): Körmend a hadtörténelemben Körmend Anonymus Gestájának kézirata. Magyar Könyvszemle 108, Kézai Simon a "fajtiszta" Magyarországról. Magyar Könyvszemle 109, Anonymus Gestájának néhány hadtörténeti vonatkozása. Hadtörténelmi Közlemények 106, sz Népszerűsítő írások

4 4 A lech-mezei csata ábrázolása a török ellenes képzőművészetben. Tarsoly Zsigmond király Sienában. Tarsoly , 87. Magyarország és Európa István korában, in Hadszervezet és honvédelem István király korában. Bp (újraközlés: Állampolgári és honvédelmi ismeretek. I. Bp ) Tóth Zoltán ( ). Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Szt. István lándzsája. Tarsoly A lovagi felövezés. Magyar Honvéd márc A muhi csata. Magyar Honvéd ápr Lovagrendek a Szentföldön és Magyarországon. Magyar Honvéd október Szent György a lovasság védőszentje. Budapest, Bevezető Szent László, a magyar katona példaképe. Magyar Honvéd jún. 19. (25. szám) Az aquileiai lovas. Militaria Modell Magazin. 1, szám Nagy Lajos nápolyi hadjáratai. Militaria Modell Magazin 1, szám Mi volt a parasztháború igazi oka? Magyar Honvéd júl. 16. (29. sz.) Szent László a gyalogság védőszentje. Szabó Péterrel. Bp.: Magyar Honvédség, Könyvismertetések Művészet I. Lajos korában. Magyar Könyvszemle 99, Magyar Herold. Bp Magyar Könyvszemle 101, Kristó Gyula: Az augsburgi csata. Bp Hadtörténelmi Közlemények Új f. 32, Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Bp Hadtörténelmi Közlemények Új f. 32, Parker, Geoffrey: The Thirty Years War. London, Hadtörténelmi Közlemények Új f. 33, Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp Hadtörténelmi Közlemények Új f. 33, Kusternig, Andreas: Erzählende Quellen des Mittelalters. Wien-Köln, Hadtörténelmi Közlemények Új f. 33, Magyarország hadtörténete. Bp Referativnüj Zsurnál sz szám Wallfahrt kennt keine Grenzen. München, Magyar Könyvszemle 102, Göbbels, Joachim: Das Militärwesen im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I von Anjou ( ). Stuttgart, Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34, Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter. München, Magyar Könyvszemle 103, Károly Róbert emlékezete. Bp Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Blastenbrei, Peter: Die Sforza und ihr Heer. Heidelberg, Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Bp Hadtörténelmi

5 5 Közlemények Új f. 35, és Referativnüj Zsurnál ser sz. Pepper, S. - Adams, N.: Firearms and Fortifications. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Referativnüj Zsurnál ser szám Scherff, Bruno: Studien zum Heer der Ottonen und der Salier. Bonn, Hadtörténelmi Közlemények 102, The Ideals and Practice of Medieval Knighthood. Woodbridge, Hadtörténelmi Közlemények 103, Medieval Frontier Societies. Oxford, Hadtörténelmi Közlemények 103, 1990: Fischer, Bonifatius: Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter. Freiburg in Br Antik tanulmányok 34, Ágoston András: A Muhi csata. Bp Hadtörténelmi Közlemények 104, Die Güssinger. Eisenstadt, Hadtörténelmi Közlemények 104, Die Ritter. Eisenstadt, Hadtörténelmi Közlemények 104, Csorba Csaba: A tatárjárás. Bp Hadtörténelmi Közlemények 104, Volker Schmidtchen: Kriegswesen im späten Mittelalter. Weinheim, Hadtörténelmi Közlemények 105, Wahlstatt Würzburg, Hadtörténelmi Közlemények 105, The Ideals and Practice of Medieval Knighthood III. Woodbridge, Hadtörténelmi Közlemények 105, Zarnóczki Attila: Mátyás király katonái. Bp Hadtörténelmi Közlemények 105, Középkori históriák oklevelekben ( ). Aetas Österreich im Hochmittelalter ( ). Wien, Századok 127, Katalógus tételek, lexikon szócikkek Pray-kódex, in Vizkelety A. (szerk.): Kódexek a középkori Magyarországon. Bp Zsigmond király oklevelei, 6 tétel, Wehli Tündével. Katalógustételek,. in Marosi Ernő Wehli Tünde Beke László (szerk.): Művészet Zsigmond király korában Bp k

6 től Könyvek A honfoglalás kor írott forrásai. Főszerk. Györffy Gy. Szerk. Kovács László- --. Bp.: Balassi, (szerkesztés) Honfoglaló őseink. Bp.: Zrínyi, (szerkesztés) Honfoglalás és nyelvészet. Főszerk.: Györffy Gy. Szerk. Kovács L Bp.: Balassi, (szerkesztés) Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr. Kiad. András Vizkelety, közr.--. Bp.: Balassi / Wiesbaden: Harassowitz, (társszerző) Simonis de Kéza, Gesta Hungarorum. Kiad.- jegyzetek: Veszprémy László. Bp. - New York: CEU Press, Kard és koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária és Veszprémy László (szerk.). A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 4. Bp.: Hadtörténeti Múzeum, A Millennium of Hungarian Military History. Edited by Béla Király and László Veszprémy Boulder, Col.: Social Science Monographs, (szerkesztés) Szent István és az államalapítás. Bp.: Osiris, (szerkesztés, és részben ford.) A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk. Király Béla - Veszprémy László. Bp.: Atlanti, (szerkesztés) Képes krónika. Ford. Bollók János. Fordítást gondozta és jegyzeteket írta Szovák Kornél és Veszprémy L.). Bp. Osiris, ( fejezet; o.) Military Professionalization : the Quest for Excellence. Revue International d Histoire Militaire 80, (Szerkesztés Robert S. Rush-sal) A korai stratégiai gondolkodás. Bp.: Zrínyi, (szerkesztés, előszó) Fordítások Anonymus: Gesta Hungarorum, in Kristó Gyula (szerk.): A honfoglalás korának írott forrásai. Szeged, (Szegedi középkortörténeti könyvtár, 7) Árpád-kori oklevelek. Főszerk. Györffy Gy. Magyar ford. és vál. Szovák Kornéllal. Bp , , Az első és második keresztes hadjárat korának forrásai. Ford.-jegyzetek, utószó --. Bp.: Szent

7 7 István, Anonymus, Magyarok cselekedetei. Kézai Simon: Magyarok cselekedetei. Anonymus fordítás és bevezetés, Kézai Simon jegyzetek. Budapest: Osiris, , Szent Kinga krakkói hercegnő élete és csodái. Részletek. Ford.-jegyz. --. Pannonhalmi Szemle 1999 ősz Szt. Kinga legendája, in Klaniczay Gábor - Madas Edit (szerk.): Legendák és csodák. Szentek a magyar középkorból II. Bp.: Osiris, Guibert de Nogent: Dei gesta per Francos (Isten műve a frankok tettei) Aacheni Albert: Jeruzsálemi történet, in Makk Ferenc - Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az közötti magyar történelemről. Szeged, 2006, , (bev, ford, jegyz.) Tanulmányok A Gertrúd királyné kerítő szerepéről kialakult legenda jogi hátteréről, in Draskóczy István (szerk.): Scripta manent. Ünnepi tanulmányok Gerics József professzor tiszteletére. Bp A budapesti Egyetemi Könyvtár egy hadtudományi tárgyú nyomtatványtöredékéről. Hadtörténelmi Közlemények 107, II. András magyar király kereszteseinek létszáma. Hadtörténelmi Közlemények 107, Közös motívumok a századi magyarországi és hispániai historiográfiában. Aetas 1994: 1. sz Az Anjou-kori lovagság egyes kérdései. Hadtörténelmi Közlemények 107, II. András magyar király kereszteseinek létszáma. Hadtörténelmi Közlemények 107, Kézai Simon a fajtiszta" Magyarországról. Magyar Könyvszemle 109, Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez. Iskolakultúra 4, 1994: sz La tradizione unno-magiara nella Cronaca universale di fra`paolino da Venezia, in Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo. A cura di S. Graciotti, C.

8 8 Vasoli. Firenze, A magyar katonai gondolkodás a Mohács előtti latin nyelvű forrásokban, in Ács Tibor (szerk.): A magyar katonai gondolkodás története. Bp Az 1187-es magyar zászlóskocsitól (carroccio) a székesfehérvári zászlóbontásig. A magyar katonai zászlóhasználat kezdetei. Történelmi Szemle 37, Szt. Rasso és a kalandozó magyarok. Századok 129, Mythical Origins of the Hungarian Legislation, in Parliaments, Estates and Representation. Aldershot, Páncél, páncélosok említései a krónikákban és oklevelekben. Hadtörténelmi Közlemények 108, 1995: 4 sz A pannonhalmi apátság könyvtára, in Takács Imre (szerk.): Mons sacer. Pannonhalma ezer éve. 1. k. Pannonhalma, A pannonhalmi apátság oklevelei, in Takács Imre (szerk.): Mons sacer. Pannonhalma ezer éve. 1. k. Pannonhalma, A magyarországi hadtudományi kéziratok és nyomtatványok katalógusa a kezdetektől a 18. sz. közepéig. Hadtörténelmi Közlemények 109, 1996: 2. sz (Hausner Gáborral társszerző) Katonai nevelés a Mohács előtti Magyarországon, in A magyar katonai vezető- és tisztképzés története. Bp A honfoglalás a középkori magyar historiográfiában, in Veszprémy László (szerk.): Honfoglaló őseink. Bp.: Zrínyi, Nyugati források a 9. századi Pannóniáról, in A honfoglalás kor írott forrásai Főszerk. Györffy Gy. Szerk. Kovács László - Veszprémy László. Bp.: Balassi, Troppaui Márton a középkori magyar historiográfiában. Századok 130, La biblioteca nell inventario della fine del secolo undicesimo ( ), in J. Pál - Á. Somorjai (ed.): Mille anni di storia dell' Arciabbazia di Pannonhalma. Roma- Pannonhalma, A nikápolyi hadjárat és értékelése. Iskolakultúra 7, 1997: 3. sz Eruditio militaris. Katonai olvasmánykultúra. Iskolakultúra 7, (Domokos Györggyel, Hausner Gáborral társszerző)

9 9 Hadtudományi nyomtatványok régi könyvjegyzékekben. Magyar Könyvszemle 113, (Domokos Györggyel, Hausner Gáborral társszerző) A honfoglalás és a középkori magyarországi krónikák múltképe, in Honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság. Belgrád, Az Ősgesztától Bonfiniig. A Magyarok krónikájának évszázadai. Iskolakultúra 7, 1997: 11. sz Martin von Troppau in der ungarischen Historiographie des Mittelalters, in Gerhard Koselek (hg.): Die Anfänge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum Frühhumanismus. Frankfurt, Berlin, Bern: Peter Lang, th and 13 th Century Liturgical Manuscripts (mostly from Zagreb) as Historical Sources. Povijesni Prilozi 17, Szent Adalbert és Magyarország. Historiográfiai áttekintés. Ars Hungarica 26, A 12. századi magyar kódexírás alakulása. Századok 132, Reddidit amissum fugiens Germanus honorem. Az évi körmendi ütközet historiográfiájához, in Csukovits Enikő (szerk.): Borsa Iván emlékkönyv. Bp Megjegyzések az Anonymus-Gestában előforduló néhány nem magyarországi helynévről. (A Senones-kérdés). Magyar Nyelv 94, 1998: 2. sz Megjegyzések Anonymus krónikájának fordításáról. Századok 132, A nikápolyi hadjárat értékelése az újabb hadtörténetírásban. Hadtörténelmi Közlemények 111, Zsigmond, a katonai reformer? Hadtörténelmi Közlemények 111, Krónikák, legendák, Intelmek. Utószó és kiegészítés, in Scriptores rerum Hungaricarum Reprint. Budapest: Nap. Kiadó, köt , , Dux et praeceptor Hierosolimitanorum. König Ladislaus (László) von Ungarn als imaginärer Kreuzritter. in Balázs Nagy - Marcell Sebők (ed.): The Man of Many Devices. Who Wandered Full Many Ways. Festschrift in Honor of János M. Bak. Bp.-New York: CEU Press, Historical Past and Political Present in the Latin Chronicles of Hungary (12 th -13 th Centuries), in Erik Kooper (ed.): The Medieval Chronicle. Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi, Der Hl. Adalbert im wissenschaftlichen Gespräch ungarischer Historiker. Bohemia 40, 1999.

10 Conversion in Chronicles: The Hungarian Case, in Guyda Armstrong - Ian N. Wood (ed.): Christianizing Peoples and Converting Individuals. Turnhout: Brepols, Mítosz és a történelem a 13. századi Európában. Századok 134, Latrunculi, cursatores, hussarones. Megjegyzések Kézai latinságához, in Piti Ferenc (szerk.): Magyaroknak eleiről. Makk Ferenc emlékkönyv. Szeged, A könnyűlovasság problémái az Árpád-kori évszázadokban, in Söptei István (szerk.): Huszárok a történelem forgószínpadán. Sárvár: Nádasdy Ferenc Múzeum, Hispánia, in Kristó Gyula - Makk Ferenc (szerk.): Európa és Magyarország Szent István korában. Szeged, (Dél-Alföldi Évszázadok, 12. köt.) Hadszervezet Szent István korában, in Kristó Gyula (szerk.): Államalapítás, társadalom, művelődés. Bp.: MTA Történettudományi Intézet, On the Border of Book and Charter Palaeography, in Michael Gervers (ed.): Dating Undated Medieval Charters. Woodbridge: Boydell, Lovas pecsétek Magyarországon, in Hegedűs András (szerk.): Megpecsételt történelem. Középkori pecsétek Esztergomból. Esztergom, Kalandozások Európában, Korai hadtörténetünk, A késő Árpád-kor hadi eseményei, in Rácz Árpád (szerk.): Nagy képes millenniumi hadtörténet év a hadak útján. Bp.: Rubicon, , 23-33, The Birth of Hungarian Identity in the Historiography of the Middle Ages, in: Conquète, acculturation, identité: des Normands aux Hongrois. Les traces de la conquète. Ed. P. Nagy. Rouen: PUR, 2001, Kiegészítések az Assisiben található Árpád-kori ferences Missaléhoz. Magyar Könyvszemle 117, Some Remarks on Recent Historiography of the Crusade of Nicopolis, in Zsolt Hunyadi József Laszlovszky (ed.): The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity. Budapest: CEU-SSCLE, Kaiser Karl der Grosse und Ungarn, in V. Márta Nagy - László Jónácsik (hg.): swer sinen vriunt behaltet, daz ist lobelich. Festschrift für András Vizkelety. Budapest-Piliscsaba, Katolische Péter-Pázmány-Universität, The Holy Crown of Saint Stephen, in Attila Zsoldos (ed): Saint Stephen and His Country. A

11 11 Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary. Budapest: Lucidus, Königin Gisella von Ungarn, in Unser gemeinsames Erbe Jahre deutsch-ungarische christliche Beziehungen. Bp. 2001, The Birth of Military Science in Hungary: the Period of the Angevin and Luxemburg Kings, in Béla Király - László Veszprémy (ed.): A Millennium of Hungarian Military History. Boulder, Col Die Ostmark (Bayern-Österrreich) und Ungarn, in Ferenc Glatz (ed.): Die ungarische Staatsbildung und Osteuropa.. Bp.: Europa Institute, Friedensbegriff um 1300 in Ungarn. Magyar Könyvszemle 118, A 12. századi magyar kódexírás alakulása, in Sasfi Csaba (szerk.): Rendi társadalom polgári társadalom. Szombathely, Hungary s Conversion to Christianity. The Establishment of Hungarian Statehood and Its Consequences to the 13 th Century. Hungarian Studies Review 28, The Invented 11 th Century of Hungary, in Przemyslaw Urbanczyk (ed.): The Neighbours of Poland in 11 th Century. Warszaw: DIG, The Crusade of Andrew II, King of Hungary, Jacobus 13-14, A hadtudomány megszületése Magyarországon: Az Anjou- és luxemburgi királyok kora, in Király Béla - Veszprémy László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai. Bp.: Atlanti, Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez, in Nagy Balázs (szerk.): Tatárjárás. Bp.: Osiris, (Nemzet és emlékezet) Ademar de Chabannes krónikájának magyar vonatkozásai. Textus és kontextus. Századok 137, A Morvamezei csata, in Hermann Róbert (szerk.): A magyar hadtörténet nagy csatái. Bp.: Corvina, Megjegyzések korai elbeszélő forrásaink történetéhez. Századok 138, Megjegyzések Szent István király Intelmeihez, in Neumann Tibor (szerk.): Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról. Analecta mediaevalia. 2. k. Bp.- Piliscsaba: Argumentum-PPKE, Mint békák a mocsárban. Püspökök gyűlése a Duna mellett 796-ban. Aetas 19, 2004: Grüninger ősnyomtatványának töredéke a Hadtörténeti Könyvtárban. Hadtörténelmi

12 12 Közlemények 117, Zum Stand der paläographischen Forschungen in Ungarn, in Hana Pátková - Pavel Spunar Juraj Šedivý (hg.): The History of Written Culture in the Carpatho-Danubian Region. Bratislava-Praha, Chronicles in charters. Historical narratives (narrationes) in charters as substitutes for chronicles in Hungary, in: Erik Kooper (ed.): The Medieval Chronicle III. Amsterdam-New York: Rodopi Servientes, sergaints: katonai reformok a századi Magyarországon és Európában, in Erdei Gyöngyi és Nagy Balázs (szerk.): Változatok a történelemre. Székely György emlékkönyv. Bp. BTM-ELTE, The Birth of a Structured Literacy in Medieval Hungary, in Anna Adamska-Marco Mostert (ed.): The Development of Literate Mentalities in East Central Europe. Turnhout, 2004, Obraz Wegrów w Europie Zachodniej w sredniowieczu. Akcent 97-98, (2004): 3-4. sz Lotaringiai szentek hazai liturgikus könyveinkben, in Almási Tibor - Draskóczy István Jancsó Éva (szerk.): Studia professoris professor studiorum. Érszegi Géza emlékkönyv Középkori hadilovakról, in Hausner Gábor (szerk.): Az értelem bátorsága. Perjés Géza emlékkönyv. Bp.: Argumentum, Anonymus Itáliában? Századok 139, Magyarország és az első keresztes hadjárat. Aacheni Albert tanúsága. Hadtörténelmi Közlemények 118, Haditechnikai újítások és kéziratok Zsigmond környezetében, in Takács Imre (szerk.): Sigismundus. Rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Budapest-Luxemburg: Zabern, (németül és franciául is). Royal Saints in Hungarian Chronicles, Legends and Liturgy, in Lars Boje Mortensen (ed.): The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom, c Copenhagen: Museum Tusculanum Press,

13 13 II. András magyar király keresztes hadjárata, , in Laszlovszky József, Majorossy Judit, Zsengellér József (szerk.): Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Máriabesenyő-Gödöllő: Attraktor, Szent István, a térítő a hazai krónikás hagyományban, in Bene Sándor (szerk.): Hol vagy István király? A Szent István-hagyomány évszázadai. Budapest: Gondolat A középkori hadtörténetírás és forrásai. Hadtörténelmi Közlemények 119, Ungarn im Europa des frühen 13. Jhs. in: Elisabeth von Thüringen Eine europäische Heilige. Wartburg Aventinus híradása a magyarok 907. évi győzelméről (Csata Pozsonynál). Történelmi Szemle 49, A scheyerni középkori forráscsoport. Századok 2007 Nagy Lajos harcai a török ellen. Egy hagyomány kérdőjelei (1365/1375), in Prof. Szabó János (szerk.): A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp Eine wechselvolle Rezeptionsgeschichte. Die Pressburger Schlacht aus Sicht der Ungarn, in Roman Zehetmayer (Hg.): Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche Niederösterreich. St. Pölten, ; Vojenská vychova v stredovekom Uhorsku, in Vladimír Seges, Bozena Sedova (ed.): Miles semper honestus. Zbornik studii vydany pri prílezitosti zivotneho jubilea Vojtecha Dangla. Bratislava Népszerűsítő írások Károly Róbert ( ). Bp.: Magyar Honvédség, Egy magyar király a Szentföldön ( ). Magyar Honvéd 5, 1994: 2. sz Mezey László emlékezete. Jel 6, 1994: 5. sz Az évi magyar-bizánci összecsapás Zimonynál. Magyar Honvéd 5, 1994: 28. sz A magyar hadtörténet fényes lapjai. Hadszervezet az Árpád-házi királyok alatt. Rubicon 1995: 5. sz Névtelenek, krónikák. Árpád-kori krónikairodalmunk újabb stílusproblémái. BUKSZ 1995: nyár A magyar honfoglalás évfordulójára. Új Magyar Honvédségi Szemle 1996: 5. sz. Melléklet.

14 14 A magyar honfoglalás és a kalandozások kora. MH Kulturális Anyagellátó központ. Bp A nikápolyi hadjárat. Magyar Honvéd október Könyvtár és kutatás. Iskolakultúra 1996: 5. sz Fantázia és innováció. Hadmérnöki munkák a középkori Magyarországon. Magyar Honvéd jan Középkori kővetők. Tüzérség lőpor nélkül. Rubicon 1997: 7. sz Bizánctól Sztambulig. Konstantinápoly bukása és a magyarok. Magyar Honvéd okt A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár - a Honvédség legrégibb működő könyvtára. Könyvtáros 1998: 4. sz és Humán Szemle 14, 1998: 2. sz Európa védőbástyája, in. Kurucz Gyula (szerk.): Romlás és reménység. Magyar évszázadok. Bp.: Kortárs Kiadó - Magyarok Világszövetsége, Buda és Pest legkorábbi ostromai a kezdetektől 1542-ig. Budapesti Negyed 2000: 2. sz Hadügy a koraközépkori Nyugat-Európában. Társadalom és honvédelem 4, 2000: A magyar középkor honvédő hagyományai, in A magyar honvédelem ezer éve. Bp A keresztes eszme születése. Vigilia 2000: 11. sz Déli harangszó. Magyar Napló 12, 2000: 4. sz Szerémi György, in Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyar könyvek - magyar századok. Budapest: Tarsoly Kiadó, Bevezető, in Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária és Veszprémy László (szerk.): Kard és koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 4. Bp.: Hadtörténeti Múzeum, Az Augsburgi csata, A Kenyérmezei csata. Rubicon 2002: 2. sz. 4-5., György Györffy. Ungarn-Jahrbuch 25, Szt. István Intelmei a magyar kultúrtörténetben. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Millenniumi Kötet. 2000, 1-2. sz A Hadtörténeti Könyvtár és Térképtár. in Varga László (szerk.): Kortárs írók arcképcsarnoka. Eger, 2002, Symbol der Einheit: der Aachener Dom und Mitteleuropa. Die Waage 42, 2003: Okt Mattia, un re alle soglie di un epoca vecchia e nuova. Annuario. Studi e documenti italo-

15 15 ungheresi. Roma-Szeged, L histoire militaire en Hongrie. Revue Historique des Armées 2004: No Német királylányból magyar szent. História 25, 2003: 10. sz Attila, a magyar király? História 26, 2004: A középkori hadimén. História 27, 2005: 1-2. sz A magyar őstörténet (honfoglalás) a középkori magyar krónikákban. Csodaszarvas. (Bp.) 1, Anonymus-kutatás a 20 és 21. század fordulóján (Györffy Györgytől napjainkig). Csodaszarvas (Bp.). 2, Könyvismertetések Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. Hadtörténelmi Közlemények 1996: 2. sz Újabb vélemények Nagymorávia fekvéséről. Hadtörténelmi Közlemények 1996: 3. sz Gisela Beinhoff: Die Italiener am Hof Kaiser Sigimunds Hadtörténelmi Közlemények sz Peter Lock: The Franks in the Aegean Hadtörténelmi Közlemények 1996: 4. sz R. W. Kaeuper-E. Kennedy: The Book of Chivalry de Geoffroy de Charny. Hadtörténelmi Közlemények 1997: 2. sz Harald Zimermann: Siebenbürgen und seine hospites Theutonici. Köln-Weimar-Wien, Századok 131, Kristó Gy.: A székelyek eredete. Szeged, Aetas 1997: 2-3. sz M. G. Kellner: Die Ungarneinfälle im Bild der Quellen bis Századok Szita László: A törökök kiűzése. Bp Südostdeutsches Archiv 38-39, (1998) Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. Magyarország története 1301-ig. BUKSZ 1998 ősz Kubinyi András: König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn. Századok 133, Reizner János élete és munkássága. Szeged, Magyar Könyvszemle 1999: 3. sz Kézai Simon Magyar krónikája. Századok 134, Muckenhaupt Erzsébet: Csíksomlyói ferences könyvtár. Századok 134, A magyarországi latinság szótára. Bp Magyar Könyvszemle 116, Hans-Werner Goetz: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im hohen Mittelalter. Századok 134, Az esztergomi egyház a magyar művelődés századaiban. Kiállítás a Bibliotheca anyagából. Magyar Könyvszemle 116, Les Hongrois et l Europe: conquète et intégration. Szerk. Csernus Sándor és Korompay Klára.

16 16 Publications de l Institut Hongrois de Paris. Paris - Szeged, Századok 135, , Bóna István: A magyarok és Európa a században. História, MTA Történettudományi Intézete, Századok 135, Macartney, Carlile Aylmer: Studies on Early Hungarian and Pontic History. Aldershot, Századok 135, és angolul Slavonic and East European Studies 79, 2001 No Kronika anonymného notára krála Bela. Gesta Hungarorum. Ed. Vincent Múcska. Bratislava, Magyar Könyvszemle 117, 2001: 2. sz Harald Zimmermann: Dr Deutsche Orden im Burzenland. Eine diplomatische Untersuchung. Köln-Wien-Weimar, Böhlau, Századok 135, Karoli IV imperatoris Romanorum Vita ab eo conscripta. Ed. Nagy Balázs és Frank Schaer. Bp. N. Y. Ceu Press, Századok 135, Árpád-kori új okmánytár. Hadtörténelmi Közlemények 115, Stefano d Ungheria esortazioni al figlio, leggi e decreti. Századok 136, Miskolczy Ambrus: Nemzet és emlékezet. Bp Századok 136, Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs. Berlin, Századok 137, Kultúrák találkozása. Olajos Terézia emlékkönyv. Szeged, Századok 137, 2003, A magyar történelem tizenegy+1 kötetben. Századok 137, 2003: Hans-Henning Kortüm: Krieg im Mittelalter. Hadtörténelmi Közlemények 116, Szijj J. (szerk).: Képeskönyv. Bp (Mészáros Kálmánnal). Hadtörténelmi Közlemények 117, J. Bradbury: The Routledge Companion to Medieval Warfare. London New York, Hadtörténelmi Közlemények 117, 2004: 2, Marcus Bull and Norman Housley (ed.), The Experience of Crusading. 1. Western Approaches. Cambridge, Hadtörténelmi Közlemények 117, 2004: 2. sz Nemerkényi Előd: Latin Classics in Medieval Hungary, Eleventh Century. BUKSZ 18, 2006: 2. sz Colin Imber: The Crusade of Varna, Ashgate, Aldershot, 2006.; Jeremy Black: Rethinking Military History. Routledge, London-New York, 2004, 257.old.; Charles R. Bowlus: The Battle of Lechfeld and Its Aftermath, August 955. The End of the Age of Migrations in the Latin West. Ashgate Publ. Comp., Aldershot, 2006; John France (Szerk.): Medieval Warfare Ashgate, Aldershot, 2006, in: Hadtörténelmi Közlemények 119, , Thomae archidiaconi Spalatensis historia. Századok 141, Katalógus tételek, lexikon szócikkek Pray-kódex, Pozsonyi évkönyvek, in Új Magyar Irodalmi Lexikon. Bp , , (új kiad. Bp., 2000.) Anasztáz, Asztrik, Gizella, határispán, határispánság, Imre, in A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Bp. 1994, 42, 68, , ,

17 17 A pannonhalmi apátság egyházi kincseit összeíró oklevél, in Takács Imre (szerk.): Mons sacer. Pannonhalma ezer éve. 1. k. Pannonhalma, Gesta Ungarorum, Gisela, Königin von Ungarn, Geschichte Ungarns, Stephan der Hl., Emmerich, in Alfried Wieczorek - Hans-Martin Hinz Hg. Europas Mitte um Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Bd. 2.. Stuttgart: Theiss, 2000, , , , , Magyar fordításban Európa közepe körül. Stuttgart: Theiss, , , , , , Sacramentarium töredék, in Takács Imre (szerk.): Paradisum plantavit. Pannonhalma, Säulenkapitell, Darstellung einer Ritterschlacht, Ungarischer Krieger, in Wolfgang Jahn Christian Lankes - Wolfgang Petz - Evamaria Brockhoff (Hg.): Bayern, Ungarn Tausend Jahre. Augsburg: Haus der bayerischen Geschichte, , Hadtörténetírás. in Révai Új Lexikona. 9. k. Szekszárd: Babits, Anonymus, akna, Szt. Adalbert, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 1. köt. Bp.: Balassi, , 55, Drági Tamás, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 2. köt. Bp.: Balassi, Hadtudományi irodalom (Hausner Gáborral), hadügy (Zachar Józseffel), II. Ferdinánd, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 3. köt. Bp.: Balassi, , , Harcban segítő szentek, huszárok (Zachar Józseffel), in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 4. köt. Bp.: Balassi, , Kézai (Kulcsár Péterrel), in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 5. köt. Bp.: Balassi, 2006, A középkori történetírás műfajai, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 6. köt. Bp.: Balassi, 2006, Névtelen: Hadi, erődítéstani, tüzérségi kézirat, Mariano di Jacopo Taccola: De ingeneis és a Huszita háborúk névtelenje, Anonymus: Kriegs vnnd Pixenwerch, Haditechnikai kéziratszerkesztés, korábban mint Hartlieb: Kriegsbuch-kézirat, Balkán-térkép, in Takács Imre (szerk.): Sigismundus. Rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Budapest-Luxemburg: Zabern, (németül és franciául is).

18 18 Hungary and the Crusades ; Mohacs, battle (1526) ; Sigismund, Holy Roman emperor ( ) ; Crusade of Varna, 1444, in The Encyclopedia of the Crusades. ABC Clio,

19 19 Hivatkozási jegyzék Veszprémy László Összes hivatkozás 406 Ebből külföldön megjelent 55 hivatkozás Társzerzős műre hivatkozás A Halotti beszéd és Könyörgés viszonya a Pray-kódexben. Magyar Nyelv 80, Wehli T. in Paradisum plantavit. Pannonhalma, 2001, 203. Megjegyzések a Pray-kódex sacramentarium maiusa sanctoraléjáról. Magyar Könyvszemle 100, Tóth E. in Századok 1999, 30; Wehli T. in Paradisum plantavit. Pannonhalma, 2001, 203; Madas E.: Középkori prédikációirodalmunk történetéből. Bp. 2002, 116; Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 144, 145, Anastasius esztergomi érsek műveltségéről. Magyar Könyvszemle 101, Tóth E. in Századok 1997: 63.; Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 351, Kristó Gy.: Az államalapítás korának forrásai. Szeged, 1999, 170, 172, 176, Nemerkényi E. in Quidditas (Rocky Mountain) 2001, 50; Nemerkényi E. in Aetas 2002:4, 87.; Nemerkényi E. in Magyar Könyvszemle 2003, 4; Nemerkényi E. in Acta Antiquitatis Hungaricae. 2003, 245; Nemerkényi E.: Latin Classics, Debrecen-Bp. 2004, 27.; Nemerkényi E. in Mittellateinisches Jahrbuch (Stuttgart) 2006, 420. Az Árpád-kori várszervezet klerikus várjobbágyairól. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 32, Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 1993:2, 25.; Zsoldos A.: A szent király szabadjai. Bp. 1999, 13.; Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 2000, 421. Pray-kódex, In Kódexek a középkori Magyarországon. Budapest, Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 144.(2szer) 1986 Egy 12. századi sermonarium-töredék. Magyar Könyvszemle 102, Madas E. in Magyar Könyvszemle 1994, Illusztrált technikai és haditechnikai kéziratok Zsigmond korában. In: Művészet Zsigmond király korában k., Bp , képek. Katalógustételek uo. 2. k Hoffmann E. Wehli T.: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1992, 230, 232; Csapodi Cs. in Magyar Könyvszemle 1995, 11, 12.; Marosi E. in: Takács I. szerk. Sigismundus rex et imperator. Mainz: Zabern, 2006, 398, 402.; Buzás G. in Studia Caroliensia 2006:3-4, 289. A magyarországi lovagságra vonatkozó néhány adat értelmezéséről. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34,

20 20 Kristó Gy.: A történeti irodalom Magyarországon. Bp. 1994, 142.; Zemplényi F.: Európai udvari kultúra, Debrecen 1998, 25.; Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 2000, 419. Megjegyzés a magyarok taktikájáról a merseburgi csatában. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 34, B. Szabó J. in Hadtörténelmi Közlemények 2007, A kővetőgép egy elfelejtett említése a magyar krónikában. Hadtörténelmi Közlemények Új f. 35, Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 2000, Legkorábbi hazai sacramentariumaink. In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp Klaniczay G.: Uralkodók szentsége. Bp. 2000, 134; Bánhegyi M. in Paradisum plantavit. Pannonhalma, 2001, 79,;Madas E. Középkori prédikációirodalmunk. Bp. 2002, 51; Tóth E. in Századok 2003, 284, Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 47, 55, 56; Orbán I. in Aetas 1997: 2-3, 45.; Solymosi L.: Írásbeliség és társadalom az Árpádkorban. Bp. 2006, 171, 201. Egy Árpád-kori ferences kézirat Assisiben. Ars Hungarica 17, Hoffmann E. - Wehli T.: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1992, 216; Csapodi Cs,.-Csapodiné G. K.: Bibliotheca Hungarica 2. Bp. 1993, 353. Három 15. századi ferences kézirat Udinéből. Magyar Könyvszemle 105, Hoffmann E. Wehli T.: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1992, 247. Szentkultusz a korai magyarországi liturgikus kódexekben. Ars Hungarica 17, Tóth E. in Századok 1997, 63; Szendrei J.: Mos patriae. Bp. 2005, 47, 55, 56, 144, 161, 210, 282. Szent István felövezéséről. Hadtörténelmi Közlemények 102, Kristó Gy.: Történeti irodalom Magyarországon. Bp. 1994, 145.; Tóth E. in Századok 1997, 58; Tóth E. in Századok 1999, 29.; Kristó Gy.: Az államalapítás korának forrásai. Szeged 1999, 276, 304; Zsoldos A. in Hadtörténelmi Közlemények 2000, 419.; Dér T. in Aetas 2003: 2, 112.; Körmendy T. in FONS 2003/1, 78. Ismertetés: Scherff, Bruno: Studien zum Heer der Ottonen und der Salier. Bonn, Hadtörténelmi Közlemények 102, Négyesi L. in Hadtörténelmi Közlemények 2003, Magyar vonatkozású források Otranto ostromáról ( ). Hadtörténelmi Közlemények 103, V. Seges: Od rytierstva po zoldnierstvo. Bratislava 2004, 35; Szakály F. - Fodor P. in

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

A KÖZÉPKOR SZERETETE

A KÖZÉPKOR SZERETETE A KÖZÉPKOR SZERETETE Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére Szerkesztette KLANICZAY GÁBOR - NAGY BALÁZS ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, 1999 Tartalom Köszöntő

Részletesebben

A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben

A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben Merfoldkovek_001-168.qxd 2015. 12. 10. 11:53 Page 41 MONOK ISTVÁN A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben Az írás, a könyv és általában a könyves világ történetét még a könyvekben rögzített

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Csukovits Enikő: Magyarországról és a magyarokról Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

Csukovits Enikő: Magyarországról és a magyarokról Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Csukovits Enikő: Magyarországról és a magyarokról Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Források a középkori magyarokról III. Béla emlékezete. Vál.,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. A korszak története Ágoston Gábor Oborni Teréz:

Részletesebben

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatika Tanszék Informatikus könyvtáros alapképzési szak nappali tagozat ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév A

Részletesebben

Domokos György publikációi

Domokos György publikációi Domokos György publikációi Könyv: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. (A korábbi tanulmány teljesen átdolgozott, bővített kiadása) Inventáriumok

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája 1979 Eskulits Tamás: Ehnaton Múzeum. Mozgó Világ, 5. évf. 4. sz. 1979. 118 122. 1980 Kényszerteória. Tanulmány fiatal képzőművészekről. Mozgó Világ, 6. évf. 6. sz.

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

MS 6690 : The Angevins: Society, Politics, Culture in Fourteenth Century Central Europe

MS 6690 : The Angevins: Society, Politics, Culture in Fourteenth Century Central Europe MS 6690 : The Angevins: Society, Politics, Culture in Fourteenth Century Central Europe (Friday 11:00 12:40, Seminar, 2 credits) Instructor: Marianne Sághy (Room FT 506) Tel. 06 30 647 3347 E mail: saghym@ceu.hu

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Irodalomjegyzék a levelező oktatáshoz PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

Irodalomjegyzék a levelező oktatáshoz PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék FONT MÁRTA A középkori magyar történelem korszakai 1. Kristó Gyula: Magyarország története 895 1301. Osiris, Bp., 1998. 2. Kristó Gyula Engel Pál Kubinyi András: Magyarország története 1301 1526. Osriris,

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Új szerzeményeink (2009. május)

Új szerzeményeink (2009. május) Új szerzeményeink (. május) Lelőhely Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok 4/6821 Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti Helsinki : Kansallisarkisto, 4/3668 Annual report of the Kokuritsu

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Baczoni Tamás [et al.]: Halálfejes katonák : Az Osztrák- Magyar Monarchia rohamcsapatai, 1916-1918

Baczoni Tamás [et al.]: Halálfejes katonák : Az Osztrák- Magyar Monarchia rohamcsapatai, 1916-1918 Lelőhely Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok Fiókkönyvtár 8675 Baczoni Tamás [et al.]: Halálfejes katonák : Az Osztrák- Magyar Monarchia rohamcsapatai, 1916-1918 [2006] 4/6827

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Témabibliográfia.Szent István - könyvtárunkban fellelhető dokumentumok

Témabibliográfia.Szent István - könyvtárunkban fellelhető dokumentumok Témabibliográfia.Szent István - könyvtárunkban fellelhető dokumentumok a 2013-as esztendőt Székesfehérvár városa Szent István Emlékévvé nyilvánította 360 SZ 61 Szent István király intelmei és törvényei

Részletesebben

First published: http://www.militaria.hu/uploads/files/43424900_1417014516...

First published: http://www.militaria.hu/uploads/files/43424900_1417014516... Zitierhinweis Veszprémy, László: Rezension über: Konrad Gündisch (Hg.), Generalprobe Burzenland. Neue Forschungen zur Geschichte des Deutschen Ordens in Siebenbürgen und im Banat, Köln / Weimar / Wien:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A. 1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1. Csikány Tamás: Psotta Móric

Részletesebben

LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE LAPIDARIUM HUNGARICUM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kutatási Osztályán a türjei premontrei prépostsági templom tudományos feldolgozásához kapcsolódó, a magyarországi premontrei

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Az ország bárói a században

Az ország bárói a században Az ország bárói a 14-15. században Oktató: Novák Ádám MTA DE tudományos segédmunkatárs DE Történelem szak II. éves BA specializáció BTTRPN203BA Kedd 8 10:00, 407/5-ös terem Irodalom tárhely: Google drive

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 30. Daniel Matis 1962 0:14:18 2. 12. Szendrei Zsolt 1985 0:15:08 3. 97. Vajas Roland 1976 015:16 4. 36. Marcsa Dániel 1984 0:15:31 5. 35. Csillag Balázs 1996 0:15:45 6. 24. Sáling

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

IN MEDIO REGNI HUNGARIAE. RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK AZ ORSZÁG KÖZEPÉN

IN MEDIO REGNI HUNGARIAE. RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK AZ ORSZÁG KÖZEPÉN IN MEDIO REGNI HUNGARIAE. RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK AZ ORSZÁG KÖZEPÉN ARCHAEOLOGICAL, ART HISTORICAL, AND HISTORICAL RESEARCHES IN THE MIDDLE OF THE KINGDOM I. Károly garasának

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18.

K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18. K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18. század) A Reformációkutató és Kora Újkori Mővelıdéstörténeti Mőhely

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben