ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943"

Átírás

1

2 ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története,

3 ZALAI GYŰJTEMÉNY 74.

4 ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 2013

5 Szerkesztette: MOLNÁR ANDRÁS Nyomdai előkészítés: PINTYŐKE GÁBOR Borítóterv: ZÓKA GYULA A borítón a 17/III. zászlóalj 1943 februárjában visszavonuló egysége látható. A reprodukciókat készítette és a képek nyomdai előkészítését végezte: ZÓKA GYULA ISSN ISBN A könyv elkészítését és kiadását a Jövő Polgáraiért Kulturális Alapítvány, Zalaegerszeg MJV Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, Zalaegerszeg MJV Millecentenáriumi Közalapítványa, és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg MJV alpolgármestere támogatta. Kiadja a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Tel: 92/ , Fax: 92/ Felelős kiadó: Molnár András

6 ELŐSZÓ A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 9. könnyű hadosztályának zalaegerszegi 17/III. zászlóalja a város ünnepélyes búcsúvételét követően, május 2-ától vonult el a keleti hadszíntérre. Személyi állományát a később pótlásként kiküldött két menetszázaddal együtt közel 1500 főt zömében Zalaegerszeg környéki, észak-nyugat zalai tartalékosokkal töltötték fel. A zalaegerszegi zászlóalj a közel 300 kilométer széles szovjet-német arcvonal Kurszktól keletre húzódó szakaszán május közepétől június végéig a 9. könnyű hadosztály tartalékát képezte. A június 28-án megindított nagyszabású német hadművelet során július 2-áig, Tyim városa bevételéig mindvégig az első vonalban harcolt, és mintegy tíz százalékos veszteséget szenvedett. Július 10-én a 2. hadsereg Don menti arcvonalának legészakibb szakaszán, a Voronyezstől délnyugatra fekvő Gremjacsje falunál foglalta el védőállását, amelyet január 27-éig megtartott. Folyamvédelmi tevékenysége idején, különösen a gennyfolt - nak nevezett szovjet hídfő felszámolásáért augusztus között folytatott harcai során újabb érzékeny veszteségek érték. A 17/III. zászlóalj január 27-én, a honvéd alakulatok közül utolsóként, mint a visszavonuló 2. hadsereg utóvédjének utóvédje hagyta el Don menti állásait. Visszavonulása során a szovjet csapatok fojtogató bekerítéseinek többszöri áttörése, a mostoha időjárási körülmények és ellátási nehézségek közepette további, rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett májusáig a sebesülten hazakerülteken kívül a 17/III. zászlóalj személyi állományának nem egészen egyhetede tért csak vissza szülőföldjére. Az események 70. évfordulója alkalmából, a zalaegerszegi zászlóalj elesett, eltűnt vagy hadifogságba került, valamint megsebesült katonáinak emlékére megjelenő könyvünk első tanulmánya a fennmaradt hadiokmányok, harctéri naplók és levelek, visszaemlékezések, korabeli sajtótudósítások, valamint eredeti frontfelvételek felhasználásával a 17/III. zászlóalj évi részletes történetét dolgozza fel. A második részben a zalaegerszegi csapattest történetének egyik legfontosabb forrását, Németh József tizedes harctéri naplóját adjuk közre. A harmadik, egykorú arcképekkel illusztrált rész a zászlóalj Oroszországban harctéri szolgálatot teljesített tisztikarának és ismert tiszthelyetteseinek életrajzát tartalmazza, a negyedik részben pedig a 17/III. zászlóalj elesett, meghalt vagy nyomtalanul eltűnt (hadifogságba került) katonáinak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárában őrzött második világháborús veszteség-nyilvántartási dokumentumok és a Zala megyei levéltári források feldolgozása alapján összeállított minden eddiginél részletesebb adattára található. 5

7 A könyv elkészítéséhez nyújtott segítségért ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik rendelkezésünkre bocsátották hozzátartozóiknak, a 17/III. zászlóalj egykori tisztjeinek és honvédeinek személyes emlékeit, eredeti dokumentumait, fényképeit. Segítségük, hozzájárulásuk nélkül ez a könyv nem készülhetett volna el. Külön köszönet illeti Béres Katalint, a Göcseji Múzeum főmuzeológusát, amiért az általa gyűjtött és lejegyzett visszaemlékezéseket átengedte feldolgozásra. Ugyancsak feldolgozhattuk a Bekő Tamás zalaegerszegi segédlevéltáros által gyűjtött tábori postai levelezőlapokat és leveleket is, amit ezúton is megköszönünk. A könyv kiadásának anyagi támogatásáért a Jövő Polgáraiért Kulturális Alapítványnak, illetve elnökének, Szalai Annamáriának, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának, a zalaegerszegi Millecentenáriumi Közalapítványnak, valamint Balaicz Zoltánnak, Zalaegerszeg város alpolgármesterének tartozunk köszönettel! Zalaegerszeg, április A szerzők 6

8 MOLNÁR ANDRÁS: A 17/III. ZÁSZLÓALJ A DONNÁL, Honvéd zászlóalj Zalaegerszegen, Miután az első világháborút követően az északkeleti hadszíntéren nagy veszteségeket szenvedett, jelentős mértékben elvérzett m. kir. zalaegerszegi 6. honvéd huszárezredet feloszlatták, 1 az 1920-as években nem állomásozott honvéd alakulat Zala vármegye székhelyén, Zalaegerszegen. A város nyugati részén, az egykori Ola község én, a Körmendre vezető út mentén álló, a település tulajdonában lévő, volt honvéd huszárlaktanya évekig üresen állt ben csendőriskolát, ahhoz tartozó szolgálati lakásokat, valamint városi szükséglakásokat alakítottak ki benne. 2 A honvéd helyőrségek decentralizációját, az egyes zászlóaljak kisebb városokba, önálló alakulatokként történő kihelyezését tervező Gömbös Gyula honvédelmi miniszter (1932 októberétől miniszterelnök) haderő-fejlesztési reformelképzelései az 1930-as évek elején találkoztak Zalaegerszeg önkormányzati vezetőinek városfejlesztési törekvéseivel áprilisában Gömbös Gyula kezdeményezésére, a vármegyei főispán, Gyömörey György közvetítésével tárgyalás indult Zalaegerszeg város és a Honvédelmi Minisztérium között a Zalaegerszegen letelepítendő helyőrség dolgában június 2-án egy, a város környékén zajló hadgyakorlat megtekintése céljából Zalaegerszegre érkezett a honvédelmi miniszter. Gömbös Gyula ekkor személyesen tájékozódott a helyőrség letelepítésének helyi feltételeiről, és kijelentette, szükségesnek tartja, hogy a városnak katonasága legyen. 5 A honvédelmi miniszter a hónap végén hivatalosan is értesítette a várost, hogy szándékában áll Zalaegerszegen újból helyőrségi állomást létesíteni. Felkérte a polgármestert, gondoskod- 1 Lugosi József Kiss Gábor: Volt egyszer egy huszárezred. A m. kir. zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred története. Budapest Zalaegerszeg, p. A kutatás során nyújtott baráti segítségért, a rendelkezésre bocsátott iratmásolatokért és adatokért, valamint a kézirat szakmai átnézéséért ezúton is köszönetet mondok dr. Szabó Péter hadtörténésznek! 2 Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár (MNL ZML) Zala vármegye főispánjának iratai. Főispáni bizalmas iratok (a továbbiakban: Főisp. biz. ir.) 58/1930. Czobor Mátyás polgármester beadványa a főispánhoz. Zalaegerszeg, április 8. 3 Zalamegyei Ujság augusztus 12. (182. sz.) 1. p. A helyőrségek decentralizációja. 4 MNL ZML Főisp. biz. ir. 58/1930. (Gyömörey György főispán levele Gömbös Gyula honvédelmi miniszterhez. Zalaegerszeg, április 7.; Gömbös Gyula levele Gyömörey Györgyhöz. Budapest, május 2.) 5 Zalamegyei Ujság június 2. (124. sz.) 1. p. 7

9 jon róla, hogy az előreláthatólag egy zászlóaljnyi gyalogság állandó elhelyezéséhez szükséges létesítmények mielőbb rendelkezésre álljanak. 6 Az egykori honvéd huszár laktanya kincstári tulajdonba vételéről, és az új honvéd helyőrség abban történő elhelyezéséről folytatott tárgyalások két éven belül eredményre vezettek. A laktanyát 1931-ben megvásárolta és november elején birtokba is vette a honvéd kincstár, 7 majd hozzáláttak a meglévő épületek felújításához, illetve bővítéséhez. A honvédelmi miniszter 1932 áprilisában kilátásba helyezte, hogy Zalaegerszeg még az ősz folyamán fél zászlóalj (két század) számára helyőrséget nyer, amennyiben a város haladéktalanul gondoskodik a laktanya ének bővítéséről, valamit a lőtér és gyakorlótér céljára alkalmas ek megszerzéséről. 8 Miután a város e kérésnek eleget tett, a honvéd kincstár pedig felújíttatta a régebbi laktanyaépületeket, szeptember 25-én a fél zászlóalj Kuthey Zoltán őrnagy vezette törzse, október 3-án pedig a legénység is Zalaegerszegre érkezett. 9 Az alakulatot a m. kir. szombathelyi 3. honvéd vegyesdandárhoz tartozó 5. honvéd gyalogezred Körmenden állomásozó zászlóaljától helyezték át a zalai megyeszékhelyre. 10 Ugyanebben az évben, 1932-ben vezették be az általános védkötelezettséget, melynek értelmében a honvédelmi szolgálatra kötelezett férfiak meghatározott korosztályainak évente októberben kellett bevonulniuk 18 hónap katonai szolgálatra tól kezdetét vette a tartalékosok továbbképzése, majd a korábban be nem hívott, idősebb korosztályok rövid kiképzése is. 11 Az ilyen módon évente újoncokkal kiegészülő zalaegerszegi alakulat 1933-ban már önálló zászlóaljként, mint a m. kir. Mátyás király 5. honvéd gyalogezred I. zászlóalja tagozódott be a szombathelyi 3. vegyesdandárba. 12 Az 1935-ben életbe léptetett hadrendszervezési változások következtében a zalaegerszegi zászlóaljat is átszervezték. A szombathelyi 3. vegyesdandár kötelé- 6 MNL ZML Zalaegerszeg város polgármesterének iratai. Kiemelt tárgyi csomók 135. doboz. Laktanya. (A továbbiakban: Zeg. polgm. ir d.) A honvédelmi miniszter leirata Zalaegerszeg város polgármesteréhez. Budapest, június NML ZML Zeg. polgm. ir d. M. kir. szombathelyi 3. honvéd vegyesdandár parancsnokság átirata Zalaegerszeg város polgármesteréhez. Szombathely, november 4. 8 NML ZML Zeg. polgm. ir d. A honvédelmi miniszter leirata Zalaegerszeg város polgármesteréhez. Budapest, április Zalamegyei Ujság szeptember 24. (217. sz.) 3. p. 10 Bencze László: Körmend a hadtörténelemben In: Veszprémi László Kelenik József Hermann Róbert Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. (Körmendi füzetek.) Körmend, p. 11 Dombrády Lóránd: A hadsereg szervezése és szerepe a második világháború kitöréséig. In: Dombrády Lóránd Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség Bp., (a továbbiakban: Dombrády Lóránd 1987.) p. 12 NML ZML Zeg. polgm. ir. Kiemelt tárgyi csomók 134. doboz. Katonai gyakorlótér. Az 5/I. zászlóalj parancsnokságának átirata Zalaegerszeg város polgármesteréhez. Zalaegerszeg, október 7. 8

10 1. Az 5/I. zászlóalj géppuskásai a zalaegerszegi laktanya udvarán, 1934 októberében kében maradt ugyan, de kivált az 5. honvéd gyalogezredből, és a nagykanizsai székhelyű 3. határőrkerület parancsnokhelyettes fedőnevű harmadik, rejtett gyalogezredének III. osztálya lett. Három évvel később, január 23-ától az immáron nyílt haderőfejlesztés kezdetekor újabb hadrendi számot kapott: a 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljaként sorolták be a Nagykanizsán megalakított 9. önálló gyalogdandárba. A zalaegerszegi zászlóalj megnevezése, illetve száma változatlan maradt 1943 nyaráig, a nagykanizsai seregtest elnevezése azonban február 12-én átnevezés következtében 9. önálló gyalogdandárról 9. könnyű hadosztályra módosult. 13 A zalaegerszegi honvéd zászlóalj 1937 és 1941 közötti történetének egyik legfontosabb forrása Péchy György főhadnagy (1940 szeptemberéig hadnagy) visszaemlékezése. Péchy, aki mint Ludovika Akadémiát végzett pályakezdő hadnagy, 1937 őszén lett a 3/III. határőrosztály 9. puskásszázadának szakaszparancsno- 13 Szabó Péter: A zalai honvéd alakulatok a második világháborúban, és az azt megelőző években ( ). In: Hadtörténelmi tanulmányok. (Zalai Gyűjtemény 36/I.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, (a továbbiakban: Szabó Péter 1995.) 292. p.; Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Központi Irattár. Závodszky István százados sz. tiszti okmánygyűjtő. (A továbbiakban: HIM KI Závodszky István sz. ti. ogy.) Závodszky 1933 januárjától teljesített szolgálatot a zalaegerszegi zászlóaljnál. 9

11 ka, mostoha kiképzési körülményeket talált Zalaegerszegen. A zászlóalj gyakorlótér szempontjából igen nehéz körülmények között volt. Komoly gyakorlótér nem állt rendelkezésre. A Kiserdő volt az egyetlen hely, ahol földmunkát lövészgödör, lövészteknő kiásást lehetett gyakorolni. Ez a gyakorlótér is nagyon kicsi volt, de ebben is volt egy homokbánya, amely elég nagy et foglalt le. Másik gyakorlótér volt az úgynevezett Rabkert és a vasúti pálya közötti kb. 80 m széles és 300 m hosszú. Hasonlóan kicsi volt a pózvai gyakorlótér is. Ezeken jóformán csak egyes csatárkiképzést lehetett végrehajtani. Már egy rajgyakorlat végrehajtása is nehézségekbe ütközött. A lőkiképzéshez rendelkezésre álló, úgynevezett»elemi lőtér«bár csak két lőállással rendelkezett jól megfelelt. A harcszerű lövészetre (időnként) [használt] bozsoki lőtér sok kívánnivalót hagyott maga után. Ez egy erdős-szőlős domb és erdő közötti, kb m széles és kb. 400 m hosszú völgy volt, ahol kényszerűségből még szakasz kötelékben is hajtottunk végre éles lőgyakorlatot. 14 A kiképzés hatékonyságát Zalaegerszegen is tovább nehezítette a gyakorló lőszer és más kiképzési segédeszközök (pl. kézigránátok és puffancsok) valamenynyi honvéd alakulatnál tapasztalt hiánya.... ezek pótlására különböző kiképzési segédeszközt kellett alkalmazni, kezdve a géppuskák, golyószórók tüzét helyettesítő kereplőktől, a különböző színű lőirány mutatóktól, a különböző színű zászlókig, melyek lengetésének más és más volt a jelentése, a kiképző leleményességétől függően. Nem is beszélve a két kerékpárra szerelt, falécekből ácsolt, papírmaséval burkolt harckocsi-utánzatokról. 15 Péchy György főhadnagy emlékei szerint a rajkiképzés során tapasztalt gondok és bajok tovább sokasodtak a szakasz- és századkötelékben Zalaegerszeg környékén végrehajtott gyakorlatok alkalmával. Ha az előnyomulás útjába egy búza- vagy kukoricatábla került, akkor a puskát tusával felfelé a vállra helyezve, egyesével a meglévő csapáson kellett a táblát megkerülni. A vetés túlsó oldalán az alakzat újbóli felvétele után lehetett a gyakorlatot folytatni, mert nem lehetett mezei kárt okozni a kultúrában. Elképzelhető, hogy a kiképzők minden erőlködése ellenére milyen értéke volt az ilyen kiképzésnek. Ezen némileg enyhített, hogy a zászlóaljat kihelyezték a III. hadtest harcszerű lőterére, Ódörögd pusztára. Ez a Várpalotához, Hajmáskérhez hasonló, nagy kiterjedésű, karsztos jellegű lőtér volt, amely módot adott szakasz- és századkötelékben végrehajtott gyakorlatokra, és ilyen kötelékekben harcszerű lőgyakorlatok végrehajtására is. 16 A zalaegerszegi alakulatnál körül folytatott kiképzésről, illetve a laktanyai élet mindennapi rendjéről az alábbiakat jegyezte fel Péchy György főhadnagy: Maga a kiképzés két részre volt osztható. Délelőtt 8-[tól] 12 óráig az újonckiképzés után kivonulás, harckiképzés, esetleg lőgyakorlat. Ezeken minden beosztott tiszt is részt vett, és vezette egységének kiképzését. Délután főleg alaki, zártrendi kiképzés volt, 14 Hadtörténelmi Levéltár. Tanulmánygyűjtemény Péchy György: Csapattiszt voltam a magyar királyi honvédségben. Gépelt kézirat. [Budapest, 1987.] (a továbbiakban: HL Tgy Péchy György visszaemlékezése) p. Idézi: Szabó Péter p. 15 HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 14. p. Idézi: Szabó Péter p. 16 HL Tgy Péchy György visszaemlékezése p. Vö. Szabó Péter p. 10

12 2. A 17/III. zászlóalj géppuskás századának menetgyakorlata Zalaegerszeg környékén, 1941 tavaszán. Lovon a századparancsnok, Czenthe István százados továbbá előkészítő lőgyakorlat, [...] fegyverismeret, puska, golyószóró szétszedése és összerakása, stb. Esetenként kispuskalövészet az udvaron lévő házi lőtéren. Ezeket a délutáni foglalkozásokat mindig csak a napos-tisztek vezették. Nagyon rossz időben terepasztal foglalkozást tartottunk, melyen egyszerű gyakorlatokat terepkutatók mozgása, a raj mozgása különböző terepen, stb. tartottunk. 17 A zalaegerszegi csapattestnél 1937 októberében kezdődött meg az úgynevezett póttartalékosok, a trianoni békeszerződés tiltó rendelkezése miatt 1920 óta kiképzetlenül maradt korosztályok három hónapos, gyorsított kiképzése. Ez alkalommal láthattam írja visszaemlékezésében Péchy György főhadnagy, hogy ezek a éves emberek eltörődöttek, mennyire kizsigerelte őket a nehéz földműves munka. A gyalogsághoz beosztottak 90 százaléka nincstelen parasztok köréből került ki. Elég sok volt közöttük a szellemileg elmaradott is. Ehhez járult véleményem szerint a Zala megyében honos»noha«bornak már kiskorban elkezdett ivása. Szakaszomban volt egy ilyen, aki képtelen volt egy egyszerű, tőmondatban adott parancsot megismételni. Az ilyenek minden erőlködés és külön foglalkozás mellett is csak a legelemibb katonai ismereteket tudták a 3 hónap alatt elsajátítani HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 15. p. 18 HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 15. p. 11

13 A 3/III. határőrosztály, illetve a 17/III. zászlóalj tényleges szolgálatot teljesítő honvédei és mozgósított tartalékosai a 9. önálló gyalogdandár kötelékében történelmi események részesei lettek a trianoni békediktátum által elcsatolt ek 1938 őszétől 1941 tavaszáig tartó részleges visszaszerzésének időszakában. A zalaegerszegi csapattest első jelentősebb mozgósítására 1938 őszén került sor. Ekkor Magyarország Csehszlovákiával szembeni i igényeinek alátámasztása, illetve a magyarlakta ek visszaszerzése érdekében a határ menti seregtestek mellett mozgósították a dunántúli honvéd alakulatokat is. Szeptember közepén félbeszakadt a Nagykanizsa környékén kezdett, kiképzést lezáró nagy őszi hadgyakorlat, a zalaegerszegi zászlóaljat visszarendelték helyőrségébe, és további tartalékosok behívásával ikresítették. A vitéz Oltay Jenő alezredes vezette zalaegerszegi alakulat a mozgósítás, illetve a kettéosztódás során a 17/III. honvéd zászlóalj, míg a belőle kivált, zömében tartalékosokkal feltöltött alakulat a 38/III. honvéd zászlóalj elnevezést vette fel. A zalaegerszegi alakulatok szállításához szükséges országos járműveket, azaz lovas kocsikat ekkor a környékbeli falvakból vonultatták be hajtóikkal együtt katonai szolgálatra. A 17/III. zászlóalj alig néhány napot töltött a mozgósítási körletben, amikor rövid kiképzés után azonnal berakodási parancsot kapott. Az alakulatot minden búcsúztatás és ünneplés nélkül bevagonírozták, és vasúton Székesfehérváron át Komáromba szállították. A 38/III. zászlóaljat valamivel később indították útnak, így annak honvédei Zalaegerszegen (a vármegyeház előtti téren) ünnepélyes búcsúztatásban részesültek. A határt azonban végül egyik zalaegerszegi csapattest sem lépte át. Az november 2-án kihirdetett első bécsi döntés értelmében fegyveres beavatkozás nélkül visszatért felvidéki ek megszállásában a 9. önálló gyalogdandár alakulatai nem vettek részt, ezért a két, már úton lévő zalaegerszegi honvéd zászlóaljat is békehelyőrségébe rendelték vissza. 19 Alig néhány hónap elteltével, a csehszlovák állam szétesését követően, március 13-án, a honvédség Kárpátalja ének birtokba vételét célzó hadműveletéhez ismét mozgósították a 9. önálló gyalogdandár zalai alakulatait. Meg sem várva valamennyi tartalékos beérkezését, az egységek megalakítását és öszszerázódását, a 17/III. zászlóaljat és a 38/III. zászlóaljat is azonnal bevagonírozták és útnak indították Kárpátaljára. Március 18-án Tiszaújlakon rakodtak ki, majd Mátyfalván szállásoltak be, és a létszám feltöltésére utánuk küldött tartalékosok ott érték utol őket. Időközben, március 15. és 18. között a magyar honvédség úgynevezett Kárpát Csoportja melyhez azután a zalai gyalogdandár is csat- 19 Péchy György fényképalbuma, Felvidék 1-2. p. Képmagyarázatok. (Ifjabb Péchy György tulajdonában, Budapesten.); HL Tgy Péchy György visszaemlékezése p.; Zalamegyei Ujság szeptember 16. (208. sz.) 2. p.; Horváth Ferenc őrmester visszaemlékezése hangszalagon I. Béres Katalin felvétele, Béres Katalin birtokában, Zalaegerszegen. (A továbbiakban: Horváth Ferenc visszaemlékezése hangszalagon I.); Szabó Péter p. 12

14 3. A Kárpátaljáról hazatért honvédek ünnepélyes fogadása Zalaegerszegen, április 12-én lakozott elfoglalta Kárpátalja kijelölt részeit, és kijutott egészen a lengyel határig. A két zalaegerszegi alakulatot március 22. előtt vasúton Kisbereznára, illetve Nagybereznára szállították. Utóbbi településen már kirakodás közben szlovák légitámadás érte a 38/III. zászlóaljat. A Kárpát Csoport március 23-ára újabb feladatot kapott: átlépve Szlovákia keleti határát, nyugat felé előrenyomulva, egy km széles védősávot kellett elfoglalnia az Ung folyó völgyében, Ungvártól az Uzsoki hágóig futó vasútvonal biztosítása érdekében. Az előrenyomulást már március 24-én leállították, mivel az addig elfoglalt sáv elegendő volt a vasút biztosítására. A magyar csapatok két nap alatt mintegy 60 km hosszú és 20 km széles szlovák et vettek birtokba, melyet azután Kárpátaljához csatoltak. Március 23-án a magyar csapatok északi szárnyán Kiskolon elfoglalása céljából előrenyomuló 9. önálló gyalogdandár kötelékében a zalaegerszegi honvéd zászlóaljak is átlépték a szlovák határt, és részesei lettek újabb elcsatolt magyarlakta részleges visszaszerzésének. Ezen a napon, valamint március 24-én Ugar és Kiskolon térségében a többi zalai alakulathoz hasonlóan ezen csapattestek is többször tűzharcba keveredtek kisebb szlovák gyalogos egységekkel, és szlovák repülőgépek is támadást intéztek ellenük. Március 25-én a 17/III. zászlóaljat leváltották, és dandár tartalékként Tibaváraljára rendelték. Március 27-én Kiskolonnál, egy szlovák aknavetőtűz során, gránátszilánk okozta sérülés követ- 13

15 keztében esett el a 17/III. zászlóaljnál szolgálatot teljesítő Vitai Dávid honvéd, akit katonai tiszteletadással temettek el Ugaron. A zalaegerszegi zászlóaljakat április 8-a körül tehergépkocsikkal Nagybereznára vitték. Miután ott berakodtak, vasúton szállították vissza azokat Zalaegerszegre. A békehelyőrségébe hazatért 17/III. zászlóaljat április 12-én ünnepélyes fogadtatásban részesítették a zalai megyeszékhelyen. 20 Amikor 1940 májusának végétől Erdély visszaszerzése érdekében mozgósították a magyar honvédséget, a 17/III. zászlóalj ismételten felállította ikerzászlóalját, mely attól kezdve a 47/III. honvéd zászlóalj elnevezést viselte. Július 13-ára a teljes magyar haderő felvonult a román határ közeli ekre. A zalaegerszegi zászlóaljakat is magában foglaló nagykanizsai 9. önálló gyalogdandár a 2. hadsereg III. hadtestének kötelékébe tartozott. A 2. hadsereg a főerőktől délre, a magyar haderő jobbszárnyán vonult fel a román határra. Eredeti feladata az volt, hogy biztosítsa a Fehér-Köröstől délre húzódó határszakaszt, egyidejűleg pedig indítson támadást a Sebes-Köröstől délre, és a román Carol-vonal erődjeinek megkerülésével foglalja el Nagyváradot. Harcra végül mégsem került sor, mert Magyarország Romániával szembeni i követeléseit német nyomásra, diplomáciai úton sikerült jelentős részben kielégíteni. Augusztus 30-án Bécsben megszületett a Németország és Olaszország külügyminiszterei által vezetett döntőbíróság ítélete: az úgynevezett második bécsi döntés értelmében az 1920-ban elcsatolt erdélyi ek mintegy egyharmada, Észak-Erdély Nagyváraddal, Kolozsvárral és a Székelyfölddel ismét Magyarországé lett. A honvédség alakulatai e megállapodás értelmében szeptember 5. és 13. között, előre meghatározott ütemben vehették birtokba a román királyi haderő által kiürítendő eket. A visszakapott erdélyi ek katonai megszállása során a 2. hadsereg III. hadteste mely a 9. önálló gyalogdandár kötelékében a zalaegerszegi zászlóaljakat is magában foglalta azt a feladatot kapta, hogy a Sebes-Körös völgyében előrenyomulva vegye birtokba Nagyváradot és Kolozsvárt. 21 Péchy György, aki hadnagyként, a 17/III. zászlóalj segédtiszti beosztásában vett részt az erdélyi bevonuláson, így emlékezett a zalaegerszegi előkészületekre: 20 Péchy György fényképalbuma, Kárpátalja 1-5. p. Képmagyarázatok.; HL Tgy Péchy György visszaemlékezése p.; Zalamegyei Ujság április 12. (82. sz.) 2. p.; Horváth Ferenc visszaemlékezése hangszalagon I.; Dombrády Lóránd p.; Szabó Péter p.; Janek István: A szlovák-magyar kis háború története és eseményei 1939 márciusában. In: (Letöltve: február 8.) Vitai Dávid haláláról: (Letöltve: február 8.) 21 Dombrády Lóránd p.; Illésfalvi Péter Szabó Péter Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján Nagykovácsi, Puedlo Könyvkiadó, (a továbbiakban: Illésfalvi Péter Szabó Péter Számvéber Norbert 2005.) p.; Illésfalvi Péter Szabó Péter: Erdélyi bevonulás, Barót, Tortoma Könyvkiadó, (a továbbiakban: Illésfalvi Péter Szabó Péter 2010.) p.; Szabó Péter p. 14

16 A kiserdei gyakorlótéren földből felépítettek egy román kiserődöt. Ennek leküzdési mikéntje egyik tárgya lett a kiképzésnek. Nyár elején kihelyezték a zászlóaljunkat a III. hadtest lőterére, Újdörögd pusztára, zalahalápi elhelyezéssel. A kihelyezés alatt Breuer Pál őrnagy, az ezred nehézfegyver század parancsnoka lett megbízva a zászlóaljparancsnoksággal. Itt is fel volt állítva egy román kiserőd az előtte lévő többsoros drótakadállyal. Utász lángszórós rohamjárőrökkel közös gyakorlatokat hajtottunk végre erre a kiserődre. A kihelyezésről való bevonulás után pár nappal egy többnapos gyakorlatunk volt a nagykanizsai zászlóaljakkal. Alighogy visszaértünk Zalaegerszegre, ismét jött a mozgósítás. Újból ikreződtünk a régi felállás szerint, azzal a különbséggel, hogy most [a] jutasi altisztképző iskolától kaptunk egy hivatásos századost, s így minden századparancsnok hivatásos tiszt lett. A mozgósítás befejezése után elszállították a zászlóaljat Budapest Szolnok Püspökladány Derecske menetvonalon. Itt, Derecskén rakodtunk ki, s a zászlóalj a kijelölt körletébe, Tépére menetelt s szállásolt el. 22 A 17/III. zászlóalj századai július közepétől Tépén, az elhelyezési körletükben folytatták a kiképzést. A III. hadtest parancsnoksága a légi felderítés adatai alapján Hajdúbagos mellett felépíttette a 9. önálló gyalogdandárral szembeni román erődrendszer mását, vizesárkokkal, drótakadályokkal. A zalaegerszegi zászlóaljak is többször gyakorolták itt az árkokon való átkelést és a román kiserődök leküzdését, majd éleslövészetet tartottak e terepen. 23 Pais János tartalékos hadnagy, a 47/III. zászlóalj rohamosztag parancsnoka így emlékezett e gyakorlatokra: A kiserőd előtt vizesárok volt, melyen a rohambürü [gyalogos fahíd] segítségével kellett volna ellenséges tűzben átkelnünk. A gyakorlótéren széles (5 m) és elég mély árkot ástunk, mely felett órák szám gyakoroltuk a rohambürü átdobálását egy külön szerkezet segítségével. A rohambürü a géppuskát vivő katona alatt erős lengő mozgásban volt; szóval még békés gyakorlat közben is kellett hozzá egy kis bátorság s ügyesség, hogy az ember le ne essen géppuskával kezében az árokba. Mi komolyan készültünk lélekben is a kiserődök megrohamozására, de a valóságban nagyon siralmasan nézett ki ez a felkészülés. Ugyanis papíron a rohamosztag fel volt szerelve géppisztollyal, benzingránáttal és lángszóróval is. Kérdeztem, mikor kapjuk meg ezeket a komoly fegyvereket? Válaszképpen közölték, hogy majd a bevetés előtt. [...] Mint rohamosztag parancsnok, gyakorlat közben kiadtam a parancsot:»géppisztolyos előre«, mire a baka egy darab bottal a kezében előreszökellt; a»benzingránátos előre«parancsra egy másik baka ugrott fel egy bottal, majd a»lángszórós előre«parancsra egy harmadik ugrott fel, ugyancsak egy bottal. Mindezen hatásos bot-fegyverek mellett kézigránátdobással töltöttük el a gyakorlati idő nagy részét. [...] augusztus végének egyik napján Hosszúpályiban volt egy»éles«támadási gyakorlat, amikor a tüzérség is élessel lőtte a gyeptéglából készített, a trianoni határon lévő román kiserőd utánzatokat. Mi, a gyalogság tüzérségi támogatás mellett szintén»éles«támadást hajtottunk végre a kiserődök ellen. Mint parancsnok, legelöl szökelltem a tüzér- 22 HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 24. p. Vö. Szabó Péter p. 23 HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 24. p.; Szabó Péter p.; Illésfalvi Péter Szabó Péter Számvéber Norbert p.; Illésfalvi Péter Szabó Péter p. 15

17 ségi lövedékek becsapódása után a cél felé. Rohamtávolságra érve felmutattam a kézigránátot, mire a legénység az utolsó lövések után velem egy időben eldobta kézigránátját a kiserődökre, illetve azok felé. 24 A gyakorlatok végeztével a zalaegerszegi alakulatok is várták a támadási parancsot, ehelyett azonban átcsoportosították őket. A román légifelderítés miatt éjjelente hajtották végre a meneteket. Nappal senki sem hagyhatta el a szálláskörletét, a járműveket fészerek alá állították, a honvédek pedig lombok alá rejtőztek. A 17/III. zászlóaljat augusztus utolsó napjaiban Vésztőn szállásolták el. 25 A 9. önálló gyalogdandár zalai alakulatai, köztük a zalaegerszegi zászlóaljak a második bécsi döntést követően szeptember 7-én Körösnagyharsánynál, a Körös gátján vezető úton lépték át a trianoni határt, hogy birtokba vegyék a Magyarországnak békés úton átengedett észak-erdélyi eket. A 17/III. zászlóalj Dittrich Géza őrnagy, a 47/III. zászlóalj pedig Breuer Pál őrnagy parancsnoksága alatt vett részt a visszatért ek birtokbavételében. A lakosság virágokkal szórta fel előttünk az utat. Mindenfelé nagy volt az öröm emlékezett a 17/III. zászlóalj erdélyi bevonulására Péchy György főhadnagy. Az első célunk Nagyvárad volt. Kora délutáni órákban érkeztünk meg, s így alkalmunk volt az elszállásolás után körülnéznünk. A legénység a volt hadapródiskolában lett elszállásolva. Nem győzték takarítani az elhagyott körleteket. A románok mindent, amit csak tudtak, vittek magukkal, csak piszkot és szennyet hagytak maguk után. [...] Azért, hogy a kijelölt szakaszhatárt meghatározott időre elérhessük, ezért ezredünket egy alkalommal km-en át vasúton szállították. Emlékezetem szerint Segesden rakodtunk be egy hirtelenjében összeállított szerelvénybe. Egy más alkalommal, hogy az út egy nagy, több km-es kanyarját levágjuk, az ezred átgázolt a Sebes-Körösön. A gázoláshoz a legénység derékig levetkőzött, hogy a bakancs, a nadrág és alsónadrág száraz maradjon. A vonatrészek az országúton folytatták a menetüket. Amerre Kolozsvár felé meneteltünk, mindenütt virággal és nagy szeretettel fogadtak bennünket. Nagyon megható volt a felszabadult magyarság öröme. Az úttól távolabbi községekből is zászlóval, népviseletben jöttek, hogy lássanak és köszöntsenek bennünket. 26 A 9. önálló gyalogdandár zalai alakulatai szeptember 11-én érkeztek meg előrenyomulásuk utolsó állomására, Kolozsvárra. A délután beérkező zalaegerszegi zászlóaljakat felhőszakadás fogadta, a helybeliek azonban így is ünneplésben részesítették azokat....olyan sűrűn szakadt az eső, mikor a főtérre értünk, hogy az előttem menő katonát alig láttam, s mikor vertük a díszmenetet egy tábornok előtt, minden lépésünkre szinte dézsányi víz freccsent szét emlékezett a 47/III. zászlóalj kolozs- 24 Dr. Pais János: Életem története. Gépelt kézirat. [Nagykanizsa, 1999.] (Fia, Pais János birtokában, Nagykanizsán. A továbbiakban: Pais János: Életem története.) p. 25 HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 24. p.; Szabó Péter p.; Illésfalvi Péter Szabó Péter Számvéber Norbert p.; Illésfalvi Péter Szabó Péter p. 26 HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 26. p. Részletét közli: Illésfalvi Péter Szabó Péter Számvéber Norbert p. Vö. Szabó Péter p. 16

18 4. A 47/III. zászlóalj felvonulása a kolozsvári díszszemlén, szeptember 15-én vári bevonulására Pais János tartalékos hadnagy. 27 A legénységet laktanyaépületekben, a tiszteket magánházaknál szállásolták el. A következő napok a szokásos kivonulás és kiképzés mellett a kormányzó fogadására való felkészüléssel teltek. Szeptember 15-én Horthy Miklós kormányzó részvételével nagyszabású ünnepséget, illetve díszszemlét tartottak Kolozsvárott. A magyar honvédség legmodernebb fegyvereit is felvonultató katonai parádét a 17. és a 47. gyalogezred alakulatai nyitották. A 17/III. zászlóalj honvédei elsők között vonultak el díszmenetben a kormányzói tribün előtt. A zalaegerszegi alakulatok ezután alig tíz napot töltöttek Kolozsvárott. A 17/III. zászlóalj már szeptember 26-án berakodott, majd két napig tartó vasúti szállítással tért vissza Zalaegerszegre. A zalai megyeszékhelyre szeptember 28-án este érkező alakulatot a zuhogó eső ellenére ünnepélyesen fogadták a megye és a város vezetői. Ünneplésben részesült a 47/III. zászlóalj is, melynek szerelvénye október 1-jén éjszaka futott be Zalaegerszegre Pais János: Életem története 61. p. 28 Péchy György fényképalbuma, Erdély p. Képmagyarázatok.; HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 27. p.; Zalamegyei Ujság szeptember 17. (212. sz.) 1-2. p., 17

19 1941 áprilisában a trianoni békeszerződés következtében Zala vármegyétől elszakított muraközi és muravidéki ek visszafoglalásában, illetve megszállásában vettek részt a 9. önálló gyalogdandár alakulatai. Ekkor ugyan nem mozgósították a zalai seregtestet, ám április elején Jugoszlávia német megszállásának támogatása érdekében a 17. honvéd gyalogezred és a 9. tüzérosztály tényleges szolgálatot teljesítő állományának is fel kellett vonulnia a jugoszláv határra, hogy kivédjék az esetleges jugoszláv ellencsapást. Ezekben a napokban a 17/III. zászlóalj is felvonult az országhatár védelmére, harcra azonban nem került sor. A 17. gyalogezred egyes alakulatai követve az április 6-án Jugoszláviába nyomult német csapatokat április 16-án vonultak be az 1920 előtt Zala vármegyéhez tartozó Muraközbe és Muravidékre. A 17/III. zászlóalj pontos szerepét nem ismerjük, valószínű azonban, hogy a zalaegerszegi alakulat volt az Alsólendvára április 16- án Pince község irányából bevonuló honvédcsapat. (A 17/III. zászlóalj őrmestere, Horváth Ferenc emlékei szerint alakulatának honvédei a délvidéki bevonulás idején Alsólendváig mentek el, és ott megálltak.) 29 A Szovjetunió ellen június 21-én indított német hadjáratban kezdetben még nem vettek részt a honvédség alakulatai, ennélfogva a zalai csapattestek sem. A Kassát ért június 26-ai, nem provokált bombatámadás következtében Magyarország és Szovjetunió között is beállt a hadiállapot. Az ukrajnai támadó hadműveletekben június végétől szerepet vállaló magyar gyorshadtest azonban alig néhány hónap alatt érzékeny veszteségeket szenvedett, és szükségessé vált a leváltása. A gyorshadtest, illetve a Kárpát Csoport hazatérésének ára négy békeállományú gyalogdandárt kitevő 24 gyalogzászlóalj Ukrajnába, megszálló feladatokra történő kiküldése volt. Az 1941 októberétől e feladatra szerveződő 108. gyalogdandár (1942 februárjától könnyű hadosztály) 34. gyalogezredébe sorolták be az elvileg a 17/III. zászlóalj részleges mozgósításával felállított 47/III. zászlóaljat is. A gyakorlatban azonban nem csupán a zalaegerszegi alakulat tartalék állományából, hanem a 17. honvéd gyalogezred I. és II. zászlóaljából is hívtak be tartalékosokat a mozgósítás során. A 47/III. zászlóalj 1941 októberében 50 százalékos, csökkentett létszámmal került felállításra: puskásszázadait fővel szervezték, géppuskás-százada két szakasszal, szakaszonként 3-3 géppuskával rendelkezett, a távbeszélő szakasz állományát pedig 80 százalékra töltötték fel. A 47/III. zászlóaljat ekkor 21 tiszt és 453 főnyi legénység alkotta. A tisztek többsége tartalékos állományú volt, a legénység zöme pedig az idősebb, hiányosan szeptember 30. (223. sz.) 1. p.; Zalai Magyar Élet szeptember 17. (146. sz.) 1. p., október 2. (159. sz.) 2. p. 29 HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 30. p.; Zalamegyei Ujság április 17. (86. sz.) 2. p.; Zalai Magyar Élet április 17. (86. sz.) 1. p.; Horváth Ferenc visszaemlékezése hangszalagon I.; Szabó Péter p.; Göncz László: Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente Lendva, p. 18

20 kiképzett korosztályokból és a nemzetiségi többnyire román és ruszin ajkú átképzett hadkötelesek közül került ki. A Körmendy László őrnagy parancsnoksága alatt álló zászlóalj ünnepélyes eskütételére, illetve búcsúztatására október 30-án került sor Zalaegerszegen, a Kazinczy téren. 30 A zalaegerszegi alakulatot is magában foglaló 108. gyalogdandár csapatait október 30-ától november 10-éig vasúton szállították ki Ukrajnába. E dandárnak kezdetben a Dnyeper folyótól keletre, Kijevtől északra fekvő eken kellett megszálló, biztosító feladatot ellátnia. A 47/III. zászlóalj december közepéig különösebb nehézségek nélkül teljesített szolgálatot Perejeslav környékén. Akkor, a szovjet ellentámadás megindulásával egyidejűleg megélénkült a partizántevékenység januárjának végén a szovjet előretörés miatt a zalaegerszegi zászlóaljat is a szovjet-német arcvonal közvetlen közelébe, Harkov környékére rendelték, hogy szükség esetén harcoló alakulatként legyen segítségére a német csapatoknak márciusának második felében a 47/III. zászlóalj Korobovo elfoglalásáért vívott eredményes harcokat az arcvonal résein a német csapatok mögé benyomuló szovjet reguláris erőkkel. A korabeli sajtóhíradások szerint ekkor szerzett Signum Laudis kitüntetést Garamvölgyi József tartalékos zászlós, a zalaegerszegi csapattest egyik szakaszparancsnoka, aki Korobovo szélső házainál vitte rohamra egységét, és közelharcban kényszerítette visszavonulásra a hevesen védekező ellenséget. Miután az május 12-én Harkov térségében megindított szovjet offenzíva meghátrálásra kényszerítette a 108. könnyű hadosztály szomszédságában védekező német csapatokat, az arcvonalban maradt magyar seregtestet is támadás érte. Május 13-ától 18-áig a 108. könnyű hadosztály valamennyi alakulata, köztük a 47/III. zászlóalj is súlyos harcokat vívott a harckocsikkal támadó szovjet gyalogság ellen. A túlerő, illetve a bekerítés elől visszavonuló magyar seregtest páncélelhárító fegyverei jórészt megsemmisültek, személyi állománya pedig mintegy 40 százalékos veszteséget szenvedett. A 108. könnyű hadosztályt május 18-án kivonták az első vonalból, és a német arcvonal mögé irányították. A szovjet támadás elhárítása után nem reguláris erőkkel, hanem ismét partizánokkal szemben vetették be a 47/III. zászlóaljat. Júniusban érzékeny veszteség érte a zalaegerszegi alakulatot: 10-én a turovoi erdőben partizán orvlövészek áldozata lett az egyik századparancsnok, Pataky Jenő hadnagy, 11-én pedig Poltavánál aknarobbanás következtében elesett a zászlóaljparancsnok, Körmendy László őrnagy nyarán a Kurszktól délnyugatra fekvő Szeregyina Buda környékére irányították a 108. könnyű hadosztályt. A mind létszámában, mind nehézfegyverzetében jelentősen megfogyatkozott 47/III. zászlóalj a későbbiekben, egészen Zalai Magyar Élet október 30. (248. sz.) 2. p.; HL Tgy Péchy György visszaemlékezése 30. p.; Horváth Ferenc visszaemlékezése hangszalagon I.; Szabó Péter p. 19

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai 1. ábra. Az elszakított területeket szimbolizáló budapesti szoborcsoport A MABÉOSZ Visnya

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban

A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban LUKÁCS BENCE ÁKOS SZABÓ PÉTER A SOMOGYI ROSSEB HADOSZTÁLY A DON-KANYARBAN Hadiokmányok, harctéri naplók, tábori

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Solti Hídfőcsata emléktúra

Solti Hídfőcsata emléktúra Solti Hídfőcsata emléktúra Molnár Gábor 2014 Tartalom A solti hídfőcsata története...2-3-4 A túra adatai...5 A túra útvonalak...6 A túra leírása...7 Befejezés...8 1 A solti hídfőcsata története 1944.november

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át Vitéz Szende László ny. gyalogsági ezredest, 98. születésnapja alkalmából, otthonában köszöntötte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek*

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek* Magyarország szerepe a második világháborúban (2010. február 13.) A megbeszélés arra keresett választ, hogy a magyar vezetés és társadalom menynyiben volt felelős a világháborús borzalmakért (beleértve

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21.

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21. 2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 1944. október 21. 2012.10.21. 2 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Rónaföldi Zoltán Múltba nézek térségében. 1944. október Amerikai

Részletesebben

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Terület visszacsatolások 1938-41 Az 1939-ben a Kárpátalja visszatértével szinte azonnal megkezdődött

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben

A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben Az elmúlt évi konferencián már elhangzott egy előadás a csendőrségről a második világháború éveiben. A múlt évi előadás elsősorban az 1941-1945

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Ágoston István csendőr alezredes

Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr százados korában. Született: Szekszárd, 1896.05.18. Édesapja: Ágoston István törvényszéki bíró, táblabíró, végül az ítélő tanács elnöke (szül. Görbő,

Részletesebben

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig 1 A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig A szolnoki helyőrség a román megszállást követően a budapesti katonai körlet parancsnoksághoz tartozott. A helyőrség állományát a vasi

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.)

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.) Honvédelmi miniszteri elismerések: SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL bronz fokozat (5 fő) Kerekréti Mihály Csaba Andorka László Csete László Bencze Péter Mizsei Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek,

Részletesebben

ADATOK A MAGYAR KIRÁLYI UNGVÁRI 24. GYALOGHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉHEZ (1944-1945)

ADATOK A MAGYAR KIRÁLYI UNGVÁRI 24. GYALOGHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉHEZ (1944-1945) Bene János ADATOK A MAGYAR KIRÁLYI UNGVÁRI 24. GYALOGHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉHEZ (1944-1945) A Wermacht 1943-as sztálingrádi és a m. kir. 2. honvéd hadsereg Donmenti tragédiája után Magyarország politikai

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ KL.: 00670/62. sz. SZIGORÚAN TITKOS!... sz. példány MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADÁSA 1 9 6 3 \ Kapj á k : M iniszterhelyettesek H atárőrség 2500 pld.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A A l g y ő ÁSOTTHALOM B a l á s t y a B o r d á n y CSENGELE D o m a s z é k F o r r á s k ú t K is k u n d o r o z s m a M ó r a h a l o m R ö s z k e R

Részletesebben

Manőverek a korszerű harcban

Manőverek a korszerű harcban Manőverek a korszerű harcban A korszerű harc jellemzői a nyitott szárnyak és széles hézagok, valamint a csapatok magas fokú mozgékonysága. Ezek megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy a csapatok kihasználva

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu SZEPTEMBER

Részletesebben

Fényképek Szabó Pál hagyatékából (Kecskemét, Liliom u. 4.)

Fényképek Szabó Pál hagyatékából (Kecskemét, Liliom u. 4.) Fényképek Szabó Pál hagyatékából (Kecskemét, Liliom u. 4.) A Katona József Múzeum gyűjteménygyarapítása az NKA Múzeum Szakmai Kollégiuma pályázati támogatásával Erdély, 1940 1. Tábori mise lakóház udvarán,

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Németh Gergely A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában 2004. 12.05 Konzulens: dr. Csikány Tamás alezredes

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben