DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX."

Átírás

1 DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX Gazdag István 1921 január 1 Holland bank érdeklődik Debrecen erdőbirtoka (kb kh :) iránt január 4 Megalakult Keserü Lajos törvényszéki bíró elnökletével a debrecenitörvényszék kegyelmi tanácsa január 4 Dr~ Baltazár Dezső debreceni református püspök prokilamálta a függetlenségi nagy-magyar párt" 12 pontból álló programját január 10 Milotay István és Pröhle Vilmos képviselő i beszámolót tartanak az Arany Bika dísztermében január 10 Balkőnyi Károly az OMKE igazgatója előadást tart a Kereskedelmi Csarnokban a gazdaság aktuális kérdéseir ő l január 11 Lassus francia kapitány, az entente missió parancsnoka értékes könyveket ajándékoz az egyetemi könyvtárnak január 14 Bénárd Ágoston népjóléti és munkaügyi miniszter Debrecenbe érkezett január 21 Éjjel betörnek a Nlagytemplomba és; megszentségtelenítik a szószéket, az úrasztalát, a püspök székét és a zsoltároskönyvét A falakra Üsd a reformátust" jelszót mázolnal~ január 21 gr~ Teleki Pál miniszterelnök fogadja a debreceni egyetem, az egyházkerület és Debrecen város küldöttségét a száműzött kolozsvári és pozsonyi egyetemek Debrecenbe leendő elhelyezésre ügyében január 23 A rendőrség feloszlatta az ORLE közgyűlését január 23 Az amerikai zsidóság segélybizottsága kerületi bizottságot kíván szervezni Debrecenben január Súlyos tífuszjárvány lépett fel Debrecenben február 6 A városi tanács fegyelmi bizottsága megszünteti dr Magoss György elleni fegyelmi eljárást és; állásába visszahelyezi február 12 A kolozsvári egyetem küldöttsége Debrecenbe érkezik február 16 A Debreceni Kereskedelmi Társulat új leányiskolát állít fel március 9 Hatszáz egyházközösség küldöttsége jelenlétében kerül sor a Nagytemplom ünnepélyes újraavatására A kormányt Nagyatádi Szabó István miniszter képviselte március 18 gr Bethlen István Debrecenbe érkezik és megvizsgálja a menekültely helyzetét március 21 A Láng szanatórium helyén (Kossuth u 39 ) megalakul a Belvárosi Szanatórium R T Főorvos : dr Szaploncay Gyula 185

2 április 4 Megalakul Debrecenben a magyar-francia kamara Elnök : Bosznay Dezső április 9 Debrecen város tanácsa engedélyezi, hogy Tócsán János debreceni lakos utcán árusíthassa A spkat szenvedő Magyarország" c verses kötetet április 21 Keresked ő k, iparosok és gazdák a városházán tartott gyűlésen tiltakoznak a hadinyereségadó szábalytalan kivetése ellen május 3 Megnyílik a Margit-fürd ő vízgyógyintézete május 16 Megalakult Debrecenben dr Tervei Tamás elnöklete alatt a Független Polgári Párt május 29 Debrecen város törvényhatósági bizottsága gr Apponyi Albertet díszpolgárnak választja június 1 Négy hónapos átképző tanfolyam indul a fiúkereskedelmi iskola keretében Résztvevők : menekültek, köztisztviselők és leszerelt katonatisztek június 2~ A Debreceni Független Újság vezércikke a mozikat teszi felelőssé a háború elvesztéséért, a hazafias érzések meggyengüléséért június 2 A piaristák debreceni letelepülésének 200 évfordulóját a város nagy ünnepséggel köszönti június Debrecen város tanácsa dr Rácz Lajost bízza meg a városi statisztikai hivatal vezetésével június 5 Bernolák Nándor miniszter és Ruffy Pál államtitkár részt vesz a városi gyermekvéd ő bizottságának ülésén június 6 A debreceni egyetem ünnepség keretében felveszi a Tisza István egyetem címet Az ünnepségen részt vesz gr Bethlen István miniszterelnök is június 19 A kormány kinevezi Miskolczy Lajos ny szolgabírót, földbirtokost Debrecen város, főispánjának június Befejeződik a debreceni hitelszövetkezetek felszámolása a Pénzintézeti Központ vezetésével július 5 A tiszáninneni ref egyházkerület bírósága felmenti Jánosi Zoltánt büntetése alól és visszahelyezi lelkészi állásába július 19 A vármegyeháza tanácstermében megalakul Hajdú vármegye és Debrecen Vitézi Széke Vitézi székkapitány vitéz Nagy Pál ezredes július 8 50 tagú gazdaküldöttség utazik Heged ű s Lóránd pénzügyminiszterhez a gazdatársadalom bajainak orvoslása érdekébe július 22 A Kereskedelmi Csarnokban rendezett sakkversenyt Dalmy Barna nyerte meg július 27 A gubás ipartársulat közgyűlése kimondta a feloszlatást augusztus 3 Debrecenbe érkezik Gerard francia ezredes vezetésével egy bizottság, hogy felmérje a románok okozta kárt augusztus 14 Alacsony fizetésök miatt sztrájkba lépnek a debreceni villamosvezetők és kalauzok augusztus 16 Tű z pusztított a Debreceni Vendégl ősök, Hentesek és Kereskedők Erzsébet utcai jéggyárban Két ember meghalt A tűzoltást nehezítette, hogy az éjszaka folyamán nem volt vízszolgáltatás szeptember 1 Megnyílik Debrecenben a zsidó gimnázium A hitközség dr Kardos Albertet bízza meg az igazgatói teendőkkel szeptember 13 Megalakul a Kollégiumban a Tisza-szoborbizottság Elnöke : Márk Endre 18 6

3 szeptember 20 Sztrájkba lépnek a debreceni pékek szeptember Megindul Debrecenben a Népszerű Főiskolai Tanfolyam október 8 A kereskedelemügyi miniszter elrendelte a debreceni kislakások építésének azonnali megkiezdését A tervek szerint 88 két, illetve 34 egyszobás lakás épül október 13 Megnyílik Balczer György képkiállítása a reáliskolában október 23 Debrecen sakkbajnoka Kulcsár Kálmán október Megkezdte az üzemelést a Debreceni Hírlap nyomdája november 2 Megkezdte működését Debrecen új szórakozóhelye a Modern Kabaré és Bár november 2 A Magyar Általános Hitelbank debreceni fiókintézete koronás alapítványt létesít szegénysorsú és jótanuló diákok számára november 3 Imre Sándor államtitkár Debrecenbe érkezik és előadást tart a református tanítók értekezletén a nemzetnevelésr ő l november 5 A vörheny és a tífuszbetegségek terjedése miatt járványkórházat nyitnak Debrecenben november 4 Ünnepélyes keretek között nyílik meg az egyetem orvosi fakultása A megnyitót dr Kenézy Gyula egyetemi tanár tartotta november Balla Zoltán a Magyar Sakkszövetsiég új elnöke szimultánt ad Debrecenben november 13 Megkezdi működését a gr Tisza István nevét viselő állami egyetemi internátus november 16~ Megalakul a Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Elnöke : Pokioly József egyetemi tanár november 20 Csürös Béla festőművész kiállítást rendez a református főgimnáziumban november 23 dr Baltazár Dezső református püspök 65 theológust avat pappá a Neagytemplomban november 27 Megalakul a debreceni unitárius leányegyház Gondnoka : Székely Ferenc műszaki főtanácsos november Dienes János festőművész és Füredi Richard szobrász együttes kiállítást nyit a városháza dísztermében december 2, dr Vásáry István memorandumát - a városokat és tisztviselőket ért sérelem miatt - a város kbzgyűlése elfogadta és a kormány elé terjeszti december 7 Kun Béla dr egyetemi tanár a város közgyűlésén szóvá teszi, hogy a rendőrség tehetetlensége miatt veszélybe van Debrecen közbiztonsága december 18 A Debreceni Független Újság felhívja a polgárokat, a soproni népszavazás diadalmas eredményének örömére lobogózzák fel házaikat december Megalakul a Debreceni Kálvinisták Templomegyesülete Elnök : dr Baltazár Dezső és Márk Endre Megkezdi működését az Ecetgyár R T az év folyamán : A Magyar Történelmi Társulat első vidéki ülését Debrecenben tartja Megalakul a Tiszántúli Hírlap Debrecen városa először vás~árol képet Medgyessy Ferenctől Megkezdi működését az Angol-Magyar 18 7

4 Bank debreceni fiókja Füredy F Gusztáv zenei ismeretterjesztő előadássorozatot indít Debrecenben Megjelenik a Családi Kör c lap Szalánczy József szerkesztésében Megkezdi működését a Tiszántúli Hírlap Könyv és Lapkiadó RT nyomdája január 23 Megalakul a Debreceni Gyorsírók Köre Elnöknek választják Ady Lajost január 29~ A debreceni szociáldemokrata szakstzervezetek megtartják a háború utáni első gyűlésüket szoros rend őri felügyelet alatt február 7 Laky Zsigmond lelkész az amerikai protestáns egyház küldötte Debrecenbe érkezik Programja részeként istentiszteletet tart a Kistemplomban február 12 Debrecenben tart előadást Pedlov kapitány, alpi sokat tett a nyomor, a szegénység áldozatainak megsegítésére február 12 József főherceg debreceni programja során meglátogatja a Déri Múzeumot, a Csokonai Kört, a Hegedűs és Sándor RT könyvesboltját és a Debreceni Független ÍJjság szerkesztőségét február 18 A Magyar rtjságírók Egyesülete debreceni csoportja tiltakozik a belügyminiszter rendelete ellen, amely a híreket kizárólag az MTI részére biztosítja február 23 A belügyminisztérium megvonja Pálffy József szerk~sztésében megjelen ő Tiszántúli Hírlap" c újság utcai terjesztésének jogát, mivel több cikk az ország közrendjét súlyosan veszélyeztetik ~ " február 25 Megalakul Debrecen város gazdasági felügyelősége Vezetője : Surgoth Jenő kir gazdasági főfelügyelő február 25 Emerch Pál bécsi zongoraművész hangversenyt ad a Zenedében február Négynapos hózivatar kritikus helyzetet teremt a megyében A hóesés akadályozza a vasúti közlekedést, az élelmiszer szállítást február Megalakul Debrecenben az Egységes Párt március 2 Megalakiul a Debreceni Orvosegyesület Elnöke dr Kenézy Gyula március 4-5 Országos Petőfi-ünnepséget rendeznek Debrecenben El őadó Ravasz László református püspök március 7 Szomjas Gusztávot a kormány felmenti Hajdú vármegye főispáni tisztéből, egyben Miskolczy Lajost, Debrecen város főispánját megbízza Hajdú vármegye főispáni teendőivel március 14 Balta Zoltán magyar sakkbajnok harminc fős szimultánt játszik az Angol Királynő szálló külön termében március 17 A debreceni sütőmunkások bérkövetelés miatt sztrájkba lépnek március 19 A DEAC és a DTE mérkőzése után Csaba-sapkás egyetemistát inzultálják a DTE játékosait A rend őrség nem avatkozik közbe március 26 A Független és 48-as párt Aranybikában tartott nagygyűlését egyetemisták megzavarják A rendőrség állitja helyre a rendet március 30 Gróth István a budapesti iparművészeti fiúiskola igazgatója a város vezetőinek vázolja a debreceni iparművészeti iskola alakításának feladatait

5 március 31 Debrecen város törvényhatósági bizottság ülésén Zöld Józse= fet és Vass Károlyt tanácsnoknap választják április 2 Megalakul az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE) Hajdú megyei kerülete április 2 Megalakul Debrecenben a Nemzeti Polgári Párt Elnök : Poroszlay László április 20 Tojama Kojesi Budapesten tanító japán tanár Debrecenbe látogat április 23 Megalakul a Délmagyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesülete debreceni csoportja Alelnök : Ritter Aurél április 30 A debreceni betegpénztári orvosok sztrájkba lépnek számukra pedvez őbb szerződés megkötése érdekében május 3 Rimanóczy ~Bélát választja a törvényhatósági bizottság a világítási vállalat igazgatójává május 7 Debrecenben az első nagyszabású cserkész ünnepélyt az Erő cserkész csapat rendezi a Csokonai Színházban május 7 Az Aranybikában rendezett egységpárti nagygyűlésre Debrecenbe érkezik gr Bethlen István miniszterelnök és Nagyatádi Szabó István miniszter május 7 Dr Baltazár Dezső református püspök elindul amerikai írtjára május 14 Gr Apponyi Albert választási napgyűlést tart Debrecenben május 14 Hatalmas népgyűlésen mond beszédet Rassay Károly a liberális ellenzék vezéralakja május 20 Nagy sikert arat Timár Ila színésznő vendégszereplése első fellépésében, a Bob hercegben május 25 Megalakul a Debreceni Műbútorgyár és Fakereskedelmi RT a Külsővásártéren június 4 Országgy űlési választáson debreceni mandátumot szerez Györki Imre (Szdp), Hegymegi Kiss Pál (liberális) és Jánosp~ Zoltán (radikális függetlenségi, oktróbista) június 18 Befejeződik a Tisza István Tudományos Társaság szervezése Elnöke Pokoly József dr, Főtitkár Tóth Lajos június 23 Megalakul Debrecenben a Mezőgazdasági Kamara Igazgató dr Rácz Lajos június A Műpártoló Egyesület megrendezi a debreceni művészek háború utáni első közös kiállítását Holló László, Sennyei Oláh István, Thoroczkay Oszvald és mások műveiből július 5 Megalakul a Debreceni ~rltalános Bank RT július 11 Dr Good a református presbiteri világszövetség elnöke Debrecenbe érkezik július 14 Dühöngő szélvihar seper végig Debrecenen Fákat tép ki, háztet őket rongál meg, ablaküvegeket tör be július 22 Benedixen dán professzor a külügyminisztérium munkatársával Debrecnbe érkezik július 23 Sztrájkba lépnek - béremelésért - a debreceni villamos vasút dolgozói július 23 Megalakul Debrecenben 80 fűszerkeresked ő részvételével az OMKE Hajdú megyei fiókjánap fűszerkereskedő szakosztálya Elnökök : Vadászi Sándor és Glück Izidor 189

6 augusztus 6 A debreceni statusquo zsidó hitközség dr Schlesinger Sámuel monori rabbit választja főrabbinak augusztus 7 Gr Klebersberg Kunó kulturális miniszter Debrecenbe érkezik, hogy megszemlélje az egyetemi építkezést augusztus 13 A Margit-fürdő uszodájában zajlik a Tisza-északi kerületi úszóbajnoksága augusztus 16 Kigyullad a Hév Petőfi-téri műhelye A tűzoltók egy órai küzdelemben tudják a tüzet megfékezni augusztus Német középiskolás cserkészek érkeznek Debrecenbe szeptember 2 Repülő árvizsgáló bizottság jelentése alapján az ügyészség elrendeli Deutsch Sámuel kereskedő letartóztatását árdrágításért Az uzsorabíróság elítélte a kereskedőt szeptember 3 Dr Baltazár Dezs ő püspök hazaérkezik+ az Egyesült Államokból Az ünnepélyes fogódás után diadalmenetben vonult be a püspök a városba szeptember 8 Megalakul Debrecenben a 39-esek bajtársa egyesülete Elnök : Wolff János tábornok szeptember 12 A Csokonai-színház 5 naprá beszünteti előadásait, mi "rel a belügyminiszter 500 /ó-al felemelte a színház ügyeleti díját szeptember A Deák Ferenc-utcai zsidó nagytemplom fennállásának 25 évfordulóját a hívek megünnepelték szeptember 26 A korányzó megengedi, hogy a Tisza István tudományegyetemen Rusz-Sántha István végzett jogászhallgatót a sub auspicüs gubernatoris a jogtudományoké doktorává avassák szeptember 30 Svéd újságírók látogatnak Debrecenbe, hogy megismerkedjenek a város nevezetességeivel október 3 Debreceni detektívek zsidó népszámlálást kezdenek a városban Megy a felháborodás, az országgyűlési országgyűlésben képvisel ők interpellálnak az október 3 Vitéz Nagy Pál altábornagy a honvédség főparancsnoka Debrecenbe érkéezik október 6 A városi tanács közigazgatási bizottsága fegyelmi választmánya a kommün alatt tanúsított magatartásért" elmozdítja állásából Csurka István iparostanonc-iskola igazgatót október 8 Dr Baltazár Dezső református püspök lemond közigazgatási bizottsági tagságáról október 12 zeumnak Harangy-rajzokat adományoz Déri Frigyes a debreceni mú- október 18 Nyolcvan törvényhatósági bizottsági tag kéri a főispánt, hogy rendelje el a polgármester választást október Eltűnik a piacról a burgonya, a tej és a tojás november 7 A Református Magyar Lelkészek Egyesületének debreceni ülésén dr Baltazár Dezső református püspök a numerus claus,u ellen és az egyházak egyenjogúságáért száll síkra november 12 A Tisza István Tudományos Társaság megtartja első felolvasó ülését Az egyesületet a kormány , Debrecen városa , a Debreceni Első Takarékpénztár , a Keresékedelmi Csarnok 3000 koronával támogatja november 15 Debrecenben bont zászlót a liberális ellenzék 190

7 november 16 Debrecenben tartja első kongresszusát a Magyar Kávésok Országos Szövetsége november 18 Dr Schandl Károly földművelésügyi államtitkár meglátogatja a Gazdasági Akadémiát november 22 Hegymegi Kiss Pál közigazgatási reformot sürget az országgyűlésen november 25 Holló László SZDP titkár és Hódy Béla ügyvéd nyílt levélben fordul dr Baltazár Dezsőhöz és Márk Endréhez törvényhatósági bizottsági tagok választása ügyében november Budig Miksa és Budig János zwitteni gyárosok és az Általános Forgalmi Bank RT megalakítja az Első Debreceni Textilárugyár RT-t (Külsővásártér 17 ) december 19 Márk Endrét választják az ügyvédi kamara ~új elnökéneki december 24 Megjelenik Madai Gyula, a debreceni Bokréta-társaság tagjának Gondolatok szárnyán" című verses kötete az év folyamán Megalakul a Magyar Leszámítoló Bank debreceni fiókja A debreceni szakszervezetek megvásárolják a Margit-fürdő épületét Megalakul Debrecenben az Éremgyűjtők Köre A Debreceni Vívó Clubból megalakul a Békéssy Béla Vívó Club" (Simonffy u 1 sz ) Megalakul az Apolló Cukorka és Csokoládégyár RT (Délisor) Megalakul a Tiszántúli Könyv Lapkiadó RT Megalakul az Ady Asztaltársaság Szervezője Benyovszky Pál 1923 január 5 A Műpártoló Egyesület a városháza kö(zgy űlésá termében rendezett tárlat anyagát vándorkiállitásra indítja Hajdú és Szabolcs megyébe január 6 A Csokonai-színház súlyos anyagi gondokkal küzd Megoldási lehetőségek : a helyárak emelése, az előadások számának növelése vagy éjjeli előadások tartása január 14 Megjelenik Térey Sándor Magányos ember" c verses kötete január 14 A Menekültek Társadalmi Egyesülete nagygyűlést tart az Arany Bika előtti téren a román, cseh és szerb túlkapások ellen január 28 Rangos szereposztással mutatja be a Csokonai-színház Mascagni Parasztbecsületét A fő szerepeket Voith Ilona, Timár Ila, Földes Erzsi és Torma Zsiga játssza január Tárgyalások kezdődnek a Déri múzeum helyének kijelöléséről Felvetődött lehetőségek: Dégenfeld tér, Petőfi tér és a Nagyerdő február 4 A Munkás-Otthon dísztermében 5000 ember jelenik meg Szeder Ferenc és Györki Imre politikai beszámolóján A résztvev ők elutasítják a rendőrségi törvényt február 6 A népjóléti miniszter engedélyezi Koczogh Jánosnak a Péterfia utca végén, Bozóky Györgynek a Vargakertben patika megnyitását február 8 Megalakul a zsidó egyetemisták debreceni egyesülete Elnök : Weisz Endre orvostanhallgató február 10 Csürös Ferenc tanácsnok előterjeszti a törvényhatósági bizottság ülésén a Petőfi centenáriumra készített programot (szobor-emléktábla avatás, pályázat kiírás) február 10 Képviselőválasztás eredményeként _ megn ő a gazdálkodól~ aránya a városi közgyűlésben Vezetőjük Jóna János

8 február 18 Debrecen város tanácsa 28 szakbizottságot alakit február 17 A Csokonai-kör impozáns Pető fi ünnepségén megjelenik Szabolcska Mihály február 20 Százötvenezer fizetési meghagyás vár kézbesítésre a debreceni adóhivatalban március 19 Debreceni joghallgatók tüntetnek zsidó származású hallgatók felvétele ellen március 20 Ünnepélyesen beiktatják dr Hadházi Zsigmond képviselőt Hajdú vármegye és Debrecen főispáni tisztébe április 13 A városi tanács jogi- és pénzügyi bizottság ülésén Aczél Géza főmérnök bejelenti, hogy az idén a temetők megtelnek, égetően sürgős a köztemet ő létesítése április 15 Református püspökölt konferenciája Debrecenben Révész Kálm~án, Németh István, Ravasz László és Baltazár Dezső püspökök találkoztak az új református énekeskönyv megjelentetése ügyében április 17 Dr Zoványi Jenő egyetemi tanár, akit izgatásért ítélt el az ötös tanács, bevonult a debreceni fogházba 3 hónapos büntetése letöltésére : április 23 A népjóléti miniszter kinevezi Hadházi Zsigmond főispánt debreceni kerületi lakásügyi miniszteri biztossá április 26 Tóth János debreceni detektív bűnözőkkel folytatott tűzharcban életét vesztette április 28 A Debreceni Református Főgimnázium csapata nyeri a kerületi tornaversenyt nagy pontkülönbséggel április 29 Kiss Menyhért képviselő interpellációt nyújt be, mivel debreceni katonatisztek levették Kossuth képét a falról ésj a Gotterhaltet énekelték A honvédezni miniszter visszautasította a képviselői interpellációt május 1 A debreceni rendőrség nem engedélyezi, hogy a szociáld~mokraták május elsején gyűlést rendezzenek a Munkás-Otthonban május 7 A DTE labdarúgó csapata nagy közönség elő tt kapott ki a Vasastól 5 :1-re május 14 Sikeresen mutatkozott be Debrecenben a Balás Sándor Máv üzletvezető által szervezett filharmonikus zenekar május 26 Hegyznegi Kiss Pál országgyűlési képviselő interpellált a nemzetgyűlésben, mivel Debrecenben 8000 választót megfosztottak választói jogától május 31 Megl~ezdték az áradásai miatt sok gondot okozó Tócó-árok tisztítását június 2 Szlávik Rezső, a gazdasági akadémia hallgatója Felvidékre történt hazalátogatása során cseh határőrökkel vívott tűzharcban életét vesztette június 2-3 A Fazekas Mihály reáliskola fennállásának 50 évfordulóját ünnepli a város Tóth 1~rpád Köszöntő " című versét ez alkalomból írta június 3 A Műpártolb Egyesület a Kollégium dísztermében képzőművés~eti kiállítást nyit kartárs művészek - Holló László, Sennyei Oláh István, Káplár János, G Szabó Kálmán, Thoroczkay Oszvald és mások műveiből június 11 Sir William Goode angol diplomata Debrecenbe érkezik Megbeszélést folytat Iiadházy Zsigmond főispánnal és meglátogatja a Hortobágyot 19 2

9 szeptember 20 Debrecen város törvényhatósági bizottsága dr 1VIagoss Györgyöt megválasztja polgármesternek szeptember 22 Debrecenbe érkezik gr Klebersberg Kunó kultuszminiszter, Déri Frigyes kormány főtanácsos, dr Tóth Lajos és dr Petri Pál államtitkárok, képviselő k, rektorok és miniszteri tanácsosok szeptember 23 Ünnepélyesen megnyitják a debreceni belgyógyászati és sebészeti klinikát, valamint a röntgen intézetet szeptember 23 Ünnepélyes körülmények keizött, magas vendégek jelenlétében kerül sor a Déri múzeum alapkő letételére szeptember 23 A tudományegyetem orvoskara díszdoktorrá avatja dr Tóth Lajos államtitkárt szeptember 23 Ünnepélyesen megnyitják a vármegyeháza dísztermében a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara Legszebb kalász" c mezőgazdasági kiállítását szeptember Spitzer Hermann nyomdája megkezdi működését V október 12 A debreceni ipari és kereskedelmi érdekeltségek nagygyű lésen tiltakoznak a jövedelem- és vagyonadó kivetése ellen Tiltakozásukat küldöttség viszi fel a pénzügyminiszterhez október 19 Déri Frigyes múzeumalapítót Debrecen város közgyűlése díszpolgárrá választja október 19 Debrecen város törvényhatósági bizottságának közgyűlése üdvözli gr Bethlen István miniszterelnökeit és bizalmát fejezi ki iránta október 24 Dr Csülük Elemér pénzügyi főtanácsos Debrecenbe érkezik a jövedelemadó kivetés felülvizsgálatára október Debrecen város 108 alkalmazottat bocsát el az 1923 :XXXV tc alapján október Papp Lajos rendőrfogalmazót sikkasztás miatt letartóztatják november 4 Hegymegi Kiss Pál képviselő társasvacsorán kifejti véleményét a politikai helyzetről és Debrecen dolgairól A vacsorán részt vesz Rákóczy Ferenc képviselő is november 7 Debrecenbe érkezik Heatherte Dudley a Manchester Guardian tudósítója Debrecen nevezetességeiről akar írni november 13 Széles körben ünnepli a bábaképezde tudós igazgatójának dr Kenézy Gyulának,40 éves,jubileumát november 18 El őször rendeznek Debrecenben ökölvívó mérkő zést, az Arany Bika dísztermében három pár lép szorítóba november 20 A debreceni református egyház memorandumban jelenti a kultuszminiszternek, hogy pénzügyi nehézségei miatt nem tudja kifizetni a tanítók illetményét november 20 Eversole professzor a Rockefeller Fond alapítvány magyarországi megbízottja Debrecenbe érkezik, hogy felmérje a debreceni egyetem orvoskarának berendezéseit november 22 Hegymegi Kiss Pál képviselő interpellációt nyújt be a nemzetgyűlésben a törvényhatósági választások és tisztújítások ügyében november Megnyílik a debrecen-nagyváradi vasútvonal december 2 A debreceni szociáldemokraták a Munkás-Otthonban Várnai Dániel képviselő közreműködésével művész estélyt rendez A bevétel a munf~anélkülieket illeti december 5 Dr Magos György polgármester bemutatkozó látogatást tesz a minisztereknél 19 4

10 december 9 Megalakul Debrecenben a Gazdák Körzeti Hitelszövetkezete december 16 Ady-matinét rendeznek Debrecenben december 18 Dr Györki Imre képvisel ő a nemzetgyűlésben támadja a kormány pénzügyi politikáját és a rendőrség kegyetlenkedését december 26 Hegymegi Kiss Pál képviselő a Debreceni Független Újságban kifejti kritikus véleményét a törvényhatósági reformjavaslatról december Dr Ungár Margit az első nő jogi doktor, aki kéri az ügyvédi kamarát, hogy vegye fel az ügyvédjelöltek névjegyzékébe Megkezdi működését az Első Debreceni Cérnagyár (Csapó u 58 sz ) az év folyamán Megjelenik a fiatal költök antológiája a Vihar, Ana~fabéta tanfolyam indul Debrecenben 1924 január 1 Nőtisztviselők is dolgoznak a városházán : Kiss Sarolta számtiszt és Flóra Józsa irodasegédtiszt A városi tanács Borbély Lajost bízza meg a toronyórák gondozásával 10 q búza, 4 q fa bérért Szemere Arpád a m kir Operahámi tagja és Kolbay Idikó Nemzeti Színház tagja a Zenedében operaáriákat énekel a Kolozsvári január 3 Dr Baltazár Dezső nyilatkozik : A politikai és vallási zsarnol~ ság támadása összeomlott a kollégium kemény homlokzatán A Közhasznú Munkáskertek Egyesülete kender termesztésével próbálkozil~ Debrecen határában január 4 A Stern kefegyárban tűz pusztít A földreform előkészítéseként megkezdődött Debrecenben összefrása az igényl ők január 10 Németh Gyula budapesti egyetemi tanár előadást tart Debrecen keletkezéséről, nevéről Kodály Zoltán a magyar népzenér ől beszél január 11 A városi tanács elhatározza a Péterfia és a Simonyi út burkolását~ Pohl Ferenc városi főkertész elkészítette az utcák fásítási tervét január 12 A nemzetgyűlés megsemmisíti Jánosi Zoltán mandátumát január 20 A III kerületi időszakos választás Kossuth-párti jelöltje, Nagy Vince program beszédet tart január 21 A lt+ertségben engedélyezett patikák tulajdonosai a belvárosba helyezik át patikájukat A Vargakertbe engedélyezett patikát a Csapó utcára helyezik át január 29 Debrecenben súlyos influenza járvány alakul ki február 3 A GYOSZ debreceni szervezete nagygyűlést tart Debrecenben Előadó : Feny ő Miksa : február 3 A zsidó főiskolai hallgatók Kiss József matinét rendeznek a városi Zenede dísztermében február 6 A pozsonyi Toldy-kör által meghirdetett Petőfi drámapályázatot Juhász Géza kereskedelmi iskolai tanár nyerte Szeptember végén" c verses ünnepi színjátékkal február 14 Űjra alakul a Debreceni Madárvédelmi Szomjas Gusztáv ny főő ispán Egyesület Elnöke : február 14 Hegymegi Kiss Pál képviselő interpellációjára Vass József népjóléti miniszter vizsgálatot rendel el a debreceni lakáshivatalban ; 195

11 február 16 Albrecht királyi herceg Debrecenbe érkezik az ifjúsági vöröskereszt díszünnepélyére Hegymegi Kiss Pál képviselő tiltakozik a szinte h~irályi fogadtatás ellen február 15 A kereskedelmi miniszter és Debrecen városa közötti tárgyalás eredményeképpen a fémipari iskola mellé faipari iskola épül, amelynek képesítési joga is lesz február 17 Nagy Vince függetlenségi programmal megnyerte a III kerületben az időszaki országgyűlési választást február 18 A pallagi villamos vasút ünnepélyes megnyitóján megjelent a földművelésügyi miniszter február 28 Horváth Zoltán képviselő interpellált a debreceni időszakos választás során tapasztalt visszásságok miatt Az ügyet kivizsgálásra a kereskedelemügyi miniszter kapta február 29 A városi tanács a város keleti, homokos részén házhelyekre alkalmas területet jelöl ki február 29 A Debreceni Független rtjság felveti a villamos körforgalom kialakításának gondolatát március 2 Dr Eecsedi István tanítóképezdei tanár a Függetlenségi Körben előadást tart A debreceni polgárság részvétele a magyar vallási és politikai küzdelmekben" március 8 Debrecenben ról ra csökk"~nt az országgy űlési válásztók száma Az ellenzék a kormány manipulációját elmarasztalja március 15 Megjelenik a Debrecen c napilap március 20 A távbeszélő forgalom kibővülés következtében lehetővé válik Debrecen és Bécs közötti telefon kapcsolás március 22 A zsidó főiskolai hallgatók kulturális estéjén Iászai Mari színésznő szavalatokat ad elő március 25 A debreceni főreáliskola felveszi a Fazekas Mihály nevet április 2 A Kollégium tulajdonát képező Füvészkertet a református egyháiz átadta a Déri múzeum részére április 17 Debrecen város törvényhatósági bizottságának közgyűlés jelentést tesz a nemzetgyűlésnek a város súlyos helyzetéről április 20 A Debreceni Független ÍTjság A debreceni várospolitika alapvető hibái" c vezércikkében támadja a város vezetését április 21 A debreceni nyomdászok grafikai kiállítást rendeznek húsvét ünnepén a városháza kbzgyűlési termében április 21 A londoni Leplay House szociológiai társaság 22 tagja magyarországi tanulmányútján Debrecenbe érkezik április 26 Sztankay F Bélát a debreceni fa- és fémipari szakiskola igazgatóját a kormányzó kinevezte iparoktatási főigaagatónak május 3 A Csokonai-kör ülésén Voinovich Géza esztéta felolvas Juhász Géza Szeptember végén c drámájából és Oláh Gábor verseiből szaval május 11 Megalakult a Debreceni Úszók Egyesülete május 11 A debreceni szőnyegszöv ők ipartársulatot szerveznek ", elnöknek Jablonszky Józsefnét választják május 11 A Budai Dalárda Debrecenbe érkezik és több hangversenyt ad május 28 A debreceni rend őrkapitány nem engedélyezi a június elsejére tervezett népgyűlés megtartását, amelyek szónokai az ellenzéki képviselők lettek volna június 1 A Békéssy Béla Vívó Klub országos versenyén dr Tóth Péter a 196

12 MAC versenyző je győz A legjobb debreceni Kalnitzky Gusztáv a hetedil~ lett június 8 Befejeződött a városban az állat összeírás : szarvasmarhát, 7267 lovat, 2600 sertést, juhot, 142 kecskét, 2 öszvért és 3 szamarat írtak össze június 13 A kultuszminiszter megszünteti az ingyenes népoktatást az egyházi iskolákban A Tiszántúli Református Egyházkerület továbbra is fenn akarja tartani az ingyenes népoktatást június 13 Debrecen város tanácsa fokossal szereli fel a határban őrködő mezőbiztost és 12 mezőő rt június 17 A polgármester 30 kh föld használatát kapja reprezentációra június 22 A Debreceni Autó Forgalmi RT a Hatvan u 53 sz alatt megk~ezdi működését július 1 A debreceni református egyház presbitériuma úgy határoz, hogy a Homokkert kapja az új templomot július 1 ~r debreceni HV RT közgyűlése felvetette a Debrecen-Hajdúnánás vonal házikezelésbe vételét és villamosítását július 1 Hegymegi Kiss Pál képviselő nyilatkozik a Debrecent súlytó gazdasági katasztrófákról, a munkanélküliségr ő l és a földmunkások nyomoráról július 2 Andor Endre helyettes államtitkár, a munkaközvetítő intézetek kormánybiztosa Debrecenbe érkezett július 3 Hegymegi Kiss Pál képviselő interpellációjában hívta fel a figyelmet arra, hogy a debreceni rendőrség akadályozza az ellenzéki képviselők munkáját július 4 Debrecen polgármestere reprezentációjának további növelésére 20 kh föld haszonbérletét kapja július 5 Megrendezik az első divatrevüt Debrecenben a Royal szálló dísztermében Párizsi ruhák és kalapok, perzsaszőnyegek kerülnek bemutatásra Fodrászati bemutatóra is sor kerül július 8 Salamon Béla és társulata óriási sikert arat a Csokonai színházban július 15 Beach princentoni egyetemi tanár Debrecenbe érkezik Innen utazik tovább Erdélybe, hogy a román uralom alatt élő protestáns egyházak helyzetét tanulmányozza július 18 Délután hatalmas felhőszakadás zúdul Debrecenre Az utcák egy részét, a pincelakásokat és raktárakat elönti a víz július 20 Rakovszky Iván belügyminiszter egy napot tölt Debrecenben július 29 Maróczy Géza sakkmester 20 táblás szimultánt játszik a Kereskedelmi Csarnokban A mester 15 játszmát megnyert, 4 döntetlen lett, egyet Ritter ellen elvesztett július 31~ A debreceni nyomdászok az Arany Bika dísztermében Guttenberg-ünnepélyt rendeznek augusztus? Debrecen városának évenként 400 millió koronájába kerül a katonatisztek elszállásolása augusztus 15 Pohl Ferenc főkertész a városi kertészet számára 37 millió koronát kér A tanács 8 milliót utal ki augusztus 24 Nagy Géza dr egyetemi tanársegéd nyeri a győri nemzetközi sakklversenyt A debreceni Kulcsár Kálmán 6 és Dalmy Barna 7 helyezést ért el 197

13 szeptember 1~ A debreceni ellenzéki képviselők - Hegymegi Kiss Pál, Györki Imre és Nágy Vince - a Hatvan utca 60 sz alatti ház udvarán kb ember elő tt tartanak beszédet szeptember 15 Tizenhárom debreceni vitézt beiktatnak a vitézi telekbe szeptember 21 Debrecenben nagy sikerű repülő-napot rendeznek szeptember 23 A Mayer és Moller olaj-, gépkenő cs- és vegyi ipari RT Debrecenben lefejtő és tároló fióktelepet létesít szeptember 24 Svenska Dagbladed stokholmi újság magyarországi mellékletében Leffer Béla tollából Utazás a Tisza mentén és a magyar pusztán" c, cikkében szó esik Debrecen több nevezetességérő l szeptember 27 A tiszántúli egyházkerület őszi közgyűlése megtárgyalja az pvi költségvetést A Kollégium előreláthatóan 500 millió korona deficittel számol szeptember 28 Debrecen város tanácsa elutasítja a nagybérlők haszonbérlet leszállítására irányuló kérését szeptember 28 Debrecenbe érkezik Schmiedt Ott volt porosz kn~ltuszminiszter A professzor a debreceni klinikákat tanulmányozza október 2 Dézsi István és Bíró Antal debreceni tűzoltó tiszteket díszéremmel tünteti ki a kormányzó október 4 Bruston és Perrier francia református teológus tanárok Debrecenbe érkeznek és egy hétig a városban tartózkodnak október 5 Dolmányi Ernő az Arany Bika dísztermében ad nagy sikerű hangversenyt október 15 Dr Baltazár Dezső püspök elindul második amerikai útjára október 17 Lengyel egyetemi hallgatók érkeznek baráti látogatásra Debrecenbe október 17 A Csokonai-kbr Debrecennek kéri az aradi vértanú szobrot, mivel a román kormány nem tűri meg a szobrot Aradon október 19 Megalakul a Debreceni Keresztény Ifjak Egyesülete október 19 Közgyűlést tart Debrecenben az Országos Bírói és ifgyészi Egyesület A kbzgyűlés visszautasítja a nemzetgy űlés és a belügyminisztérium kritikáját október 28 Meghalt Déri Frigyes Debrecen város koszorúját Sőregi János helyezi el a bécsi ravatalon november 6-7 Debrecenbe érkezik Horthy Miklós kormányzó a gyermekklinika felavatására november 19 Korb Flóris műegyetemi tanár nyeri el a Kisfaludy Társaság Greguss-díját a debreceni egyetem tervezéséért november 21 Dolmányi Ernő zongoraművész, dirigens hangversenyezett az Arany Bika dísztermében a budapesti filharmónikusok~ kíséretében november 30 Gazdag programú Ady-ünnepséget rendeznek Debrecenben Némethy László szobrászművész által készített emléktáblát az Angol királynő étterem ún Bunda-termében helyezik el november Megalakul az első önálló debreceni művészegyesület, a Debreceni Képzőművészek és Iparművészek Egyesülete, működtetésében az ún Művészház december 7 A Színházi Élet művészestje Debrecenben Fellépnek Karinthy Ferenc humorista, Farlms Imre zeneszerz ő, Kolbay IIona, Karácsony Ili és D' Arrigó Kornél primadonnák, Német Juliska sanzonénekes, valamit Lukács Pál és Tőkés Anna színészek 198

14 december 8 A Magyar Külügyi Társaság ülést tart Debrecenben Előadást gr Apponyi Albert elnök tart december 14 A debreceni újságírók a Csokonai-színház művészeivel közösen matinét rendeznek Szathmáry Zoltán 35 éves hírlapírói jubileuma alkalmából december 31 Dr Huzella Tibot debreceni orvos Háború és béke orvosi szemmel" c művét az ügyészség lefoglalja december Megkezdi működéséta Bocskai Vasöntöde Motor- és Gépgyár RT (Szoboszlai u 4 ) az év folyamán Debrecen városa %-os eladósodása ellenére növeli tiszta vagyonát, megszilárdítja költségvetését 1925 január 3-5 Kellner Gyula debreceni birkózó Magyarország 1925 évi bajnoka január 3 A Debreceni Polgárok és Munkások Szövetsége vacsorát ad a város ellenzéki képviselőinek tiszteletére január 10 Dr Kunos Ignác a Magyar Tudományos Akadémia tagja előadást tart a zsidó gimnáziumban Isztambulról január 26 Debrecen város közigazgatási hatósága engedélyezi autótaxik forgalomba hozását Halász Gyulának és a Debreceni Autóforgalmi RT-nelc január Márk Endre udvari tanácsos, egyházkerületi és kollégiumi ügyész 10 milliós alapítványt tett a debreceni református kollégiumnak február 8 Megalakul az Országos Közegészségügyi Egyesület debreceni osztálya Elnök dr Tüdös Kálmán egészségügyi főtanácsos, főtitkár dr Sághy Ferenc egyetemi tanársegéd február 8 Györki Imre országgyűlési képviselő meglátogatja a Halápon élő vákáncsosokat február 10 Hegymegi Kiss Pál országgy űlési képviselő kéri a főispánt, hogy lépjen fel a város határában felállított vámsorompók lebontása érdekében február 19 Debrecen város törvényhatósági bizottsága ünnepi közgyűlésen emlékezett meg Jókai Mórról születésének 100 évfordulóján február 27 Debrecen város törvényhozó bizottsága a nemzetgyűléshez és és a kormányhoz intézett feliratában elhatárolja magát a jobb- és a baloldal politikájától február 29 A debreceni Művészházban értékes tárlat nyílik Dienes János és Nagy Sándor műveibő l március 8 A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara megbeszélést szervez a határszéli gazdák számára március 12 Kiss Ferenc - a Nemzeti Színház művésze - hangversenyt ad az Arany Bika szálló dísztermében március 15 Megalakul a Magyarországi Famunkások Szövetsége helyi csoportja március 18 Debrecen városa 5 millió dollár hitelre szerződést köt egy amerikai pénzcsoporttal (7% kamat, 20 év ) március 24 A Debreceni Első Takarékpénztár és a Közgazdasági Bank és Váltóüzlet fuzionál 19 9

15 március 29 Megalakul a Kézm űiparosok és Kereskedők Országos Szövetségének debreceni csoportja Elnök Mándoky Ferenc április 2 A Csokonai színház bemutatja Lengyel Menyhért Waterlooi csata című darabját Halassy Marika, Rajz János szereposztásával április 3 Dr Baltazár Dezső püspök hazaérkezik negyedik amerikai útjáról, dollárt gyűjtött egyháza számára Detroit magyarsága látogatása alkalmával javasolta, hogy május 22-ét Amerika-szerte Debrecen napjaként ünnepeljék április 3-4 A református leányk~özépiskola Gyóni" önképzőköre Csiky Gergely Nagymama c darabját adja elő Halassy Marika színésznő rendezésében - április 13 A debreceni Művészházban nyílik meg Kovács János és Gáborjáni Szabó Kálmán képz őművészeti kiállítása április 16 Postaügynökség kezdi meg működését a Márton Kálmán telepen április 26 Az Eötvös-kollégium (a párizsi Ecole Normale Superieure pandanja) első vidéki ülését Debrecenben tartja Előadók Németh Gyula és Kodály Zoltán április Debrecenben 4 intézettel, 8 orvossal és 12 védőnővel működik az anya- és csecsemővédelem Megjelenik Ecsedi István Poros országúton" című kbnyve A debreceni levéltár törökkori okleveleit Fekete Lajos fordítja magyarra május 3 Dénes János Tisza Istvánról készített portréját ünnepi közgyűlésen leplezték le az egyetemen május 3 Laubner József a Magyar Nemzeti Bank debreceni fiókja elnökének kinevezik május 7 Hegymegi Kiss Pál, Györki Imre és Nagy Vince debreceni képviselők sürgetik az oktatásügyi minisztériumban az egyetemi építkezés folytatását május 9 Sir Williams Drummond angol unitárius lelkész a nemzetközi vallásos kongresszusok főtitkára Debrecenbe érkezik Istentiszteletet tart és részt vesz a Székely Társaság rendezvényén május 12 Megnyílik az első juhászknállitás Debrecenben A kiállítást megtekinti Meyer János földművelésügyi miniszter május 20 A Déri-gyűjtemény nagyobb része Debrecenbe érkezik május 21 A debreceni gyorsírók társasága gyorsíró és gépíró versenyét Székely Andor nyeri május 26 Rády József a MAC versenyzője nyeri a Békéssy vívóversenyt május 29 Az Aero Express RT' tervezi, hogy Debrecent bekapcsolja nemzetközi repülőjárataiba május A leggazdagabb magyar városok sorrendje : Debrecen, Szeged ; Kecskemét, Sopron, Győr A debreceni rendőrséget kerékpárral szerelik fel A kerékpáros őrjáratok minden órában megfordulnak egyszer az utcákon Katz Ignác debreceni kereskedő 16 milliárdos kártérítési pert indít az állam ellen Repülőgépjárat indul Budapestről Debrecenbe és vissza június 1 Czinner Lajos szakszervezeti titkár vezetésével építőmunkás küldöttség keresi fel a polgármestert a munkanélküliség enyhítését kérve június 5 Honthy Hanna vendégszínészként szerepel a Csokonai színházban 200

16 június Szakértők véleménye szerint a Kistemplomot le kell bontani július 1 Nagy sikerrel szerepel Debrecenben Salamon Béla és a Terézkörúti színpad július 8 A debreceni egyetem épít ő bizottságának ülésén dr Baltazár Dezső püspök felszólítja gr Bethlen István miniszterelnökbt, hogy tartsa be ígéretét : az egyetem építését fejezzék be július 9 A rendőrség megbünteti a külsőségi házak elé lócára kiülőket mert elfoglalják a járdát július 9 Hegymegi Kiss Pál képviselő felszólítja a belügyminisztert, hogy viszgálja meg a városi üzemek kezelését július 11 Darlington Henrik Tamás amerikai püspök Debrecenbe érkezik Vendéglátója dr Baltazár Dezső püspök július 12 Debrecenbe érkezik Nagy Vince képviselő, Rupert Rezső, Vámbéry Rusztem és Kollmann Dezső a Kossuth-párt vezető i július 18 Hatalmas felhőszakadás zúdul Debrecenre, több pincét elöntött a víz július Kellner Károly - debreceni úszó - Békéscsabán megszerzi a műugrás országos vidéki bajnoki címet augusztus 1 Profi boxmérkőzést rendeznek a Korona szálló dísztermében A 3 mérkőzést sokan nézték végig augusztus 2 Országos vihar vonul át a Hajdúságon Debrecenben áramszünet bénítja a várost, a Nagyerdőn, a Simonyi úton több mint 50 fát tépett ki a vihar augusztus 4 Országos kiállításra küldik a debreceni kertek fényképeit (Nagyerd ő, köztemető, Pető fi tér és még sokat) augusztus 9 Leitner Zoltánt, a debreceni református főgimnázium volt diákját Berlinben az orvostudományok doktorává avatják augusztus 9 Debrecenben tartja kbzgyűlését a Magyar Sakkszövetség A megnyitó után rangos sakkverseny kezdődik augusztus 13 Országos katonatiszti teniszverseny kezdődik Debrecenben több mint 200 résztvevővel augusztus 23 A Homokkert lakossága követeli lakóhelyének bekiapcsolását a villamos vasút hálózatába augusztus 28 Kisiklott a debreceni-budapesti személyvonat Karcagpusztán hibás váltó állítás miatt Hárman meghaltak augusztus Miskolcról Debrecenbe költözik a posta területi igazgatósága szeptember 1 Fehér Gézának a debreceni egyetem tanárának sikerült megfejteni Bulgáriában a madrai lovasember feliratát szeptember 5 Dr Tüdös Kálmán tiszti főorvos sürgeti a kertségek közművekkel való ellátását szeptember 6 Ünnepélyesen leleplezik a 39-es hősök emlékm űvét a Nagyerdő bejáratánál szeptember 10 Orsós Ferenc dr, Hüttl Tivadar dr debreceni sebészek előadást tartanak a fővárosban szeptember 18 A Vasutasok Házépítő Szövetkezete lyén 4 év alatt kertvárost akar építeni szeptember 18 Megérkezik a debreceni mentők számára az első autó szeptember 19~ Forrai Istvánt hívták meg a Városi Dalegylet gyárvak es Loessl János dr új a Dobozi-temető hementő - karna- 20 1

17 szeptember 23 A Debreceni Független ÍJjság vezércikkben tiltakozik a belügyrr~iniszter zsidó gimnázium építését tiltó rendelete ellen szeptember 27 Megalakul a Debreceni Kereskedők és Utazók Egyesülete október 1 Tiszántúli ipar és kereskedelem címmel új lap indul Debrecenben Szerkesztője : dr Szatai Ferenc október 5-12 A Párizsban ülésező városok kongresszusán dr Vásáry István vezetésével debreceni delegáció is részt vesz szeptember 11 Toroczkai Oszvald kiállításával nyit szezont a Művészház október 16 Zsámboki Miklós gordonkaművész hangversenyt ad a városi zeneiskola hangversenytermében október 17 A polgári és katonai vegyes bizottság elhatározza, hogy a katonai lőteret a Nagyerdőről Apafájára helyezi október 27 Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület alelnökének választják Kontsek Géza debreceni kereskedőt november 3 A Zenekedvelők Körének első estélyén előadásra kerül Bartók Béla magyar rapszódiája A zongoraszámot a Debrecenben először fellépő szerző adja elő, a budapesti filharmonikusok kíséretével november 8 A debreceni reformtus egyház fényes ünnepség keretében adja át rendeltetésének a restaurált Nagytemplomot november 8 Felavatják Debrecenben az evangélikus egyház új orgonáját Az avatáson részt vesz Geduly Henrik ev püspök november 15 A Szinnyei Merse Pál Társaság tárlatot rendez Debrecenben A megnyitót Glatz Oszkár tartja november 23 Debrecenben először kerül sor skarlát elleni védőoltásra november 28 Az Auguszta szanatórium igazgatója szerint Debrecenben gümőklóros beteg él november 29 Megalakul a debreceni Hadtörténelmi Múzeum Titkára Fekedő renczy Károly december 6~ Megalakul Debrecenben a La Fontaine Társaság Főtitkára dr Horvay Róbert december 9 Debreceni kirakatverseny első helyezettjei : Löbl Gyula látszerész, Békés Lajos úridivat-keresked ő, Petrik Károly és Tsa rőföskereskedő december 19 Magoss György dr polgármester szózatban hívja fel a lakosságot a szegényeke megsegítésére december 25 Béber László szerint Debrecenben visszaesett a könyvvásárlás, legfeljebb erotikus írókat és orosz regényeket vesznek december 31 Megalakul Debrecenben a Kelet-magyarországi Rádió Társaság Titkár May Imre

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, 2009. 1884. XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

DEBRECENI EGYESÜLETEK

DEBRECENI EGYESÜLETEK DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5

K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5 K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5 Kiadó: Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa 1998 2005 Képes várostörténeti kronológia összeállította: Asbóth Miklós (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 2006-ban Kalocsa

Részletesebben

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is.

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. XVII. évfolyam 25. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. Városi Szent István-nap SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 19-én, vasárnap

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

Sportvezetők újévi köszöntése

Sportvezetők újévi köszöntése Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Sportvezetők újévi köszöntése Miként az lassan egy évtizede gyakorlattá vált, idén sem maradt el a város vezetőinek és a helyi sportklubok irányítóinak

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN

A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN 1920 1940 1921. október 19-én Szeged városának százados álma nyert megvalósulást: a Tisza-parti magyar metropolisban megnyitotta kapuit az egyetem. Egyetem! Párizs, Bologna,

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A Barátság melléklete A Városháza Dísztermében 2006. június 20-án megtartott konferencia szerkesztett anyaga Megyesné Dr. Hermann Judit aljegyző megnyitója

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

Itt az idő, válasszatok.

Itt az idő, válasszatok. VfiROSUtll< GYOltIAENDRŐD IX. évfolyam 9. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2002. szeptember Itt az idő, válasszatok. Hazánk felnőtt lakossága

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK

LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK Tartalom LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK ÓDOR IMRE: A tékozló másodhegedűs Batthyány Kázmér gróf pályaképéhez... KERESZTES CSABA: A Nemzeti (Legitimista) Néppárt szervezeti felépítése és működése 1933-1937-ben...

Részletesebben

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. március 28. Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac Önkormányzati hírek 2 2015. március 28. SZOMBATHELYI

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben