MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat Tisztelt Bizottság! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 379/2008.(X.28.) MÖKT határozatával döntött arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.. törvény 65/C -ában meghatározott támogató szolgáltatást január 1. napjától kezdődően - tekintettel a lakossági igényekre és a finanszírozás feltételeire- nem működteti. A képviselő-testület feladatellátási szerződést kötött ezen ellátási forma biztosítására a Makói Kistérség Többcélú Társulása keretén belül Ferencszállás, Klárafalva és Királyhegyes lakossága számára. A támogató szolgáltatás működésében bekövetkezett változásról a Polgármesterek Tanácsát tájékoztattam. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Nagylak község Képviselőtestületének döntését tudomásul véve döntött arról, hogy Nagylak község közigazgatási területére január 1. napjától kezdődően a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a nappali ellátás mint az ENI által nyújtott szociális lapszolgáltatási feladatok ellátása nem terjed ki. Fenti döntések alapján az Egyesített Népjóléti intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az érintett ellátási formák tekintetében módosítani kell. Az intézmény SZMSZ-ének módosítása a Szociális Bizottság határköre. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés mellékletében szereplő tervezetek szerint javaslatot teszek az Egyesített Népjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására: H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1.Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottsága az Egyesített Népjóléti Intézmény Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város Polgármestere HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 - Makó Város Jegyzője - Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője Makó, Béke u Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya Makó, március 11. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 1 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.), továbbá az ágazati külön törvények: az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. (Eü.), a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.), a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (Közokt.), és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével az Egyesített Népjóléti Intézmény szervezeti felépítésének és működésének rendje ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra. I. fejezet Az intézmény alapítása, felügyelete Az intézmény neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Az intézmény nevének hivatalos rövidítése: ENI Az intézmény székhelye: Makó, Béke u. 9. Az intézmény postacíme: 6900 Makó, Béke u. 9. Az intézmény jogállása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önálló jogi személy (Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (Ptk.), Áht., Ámr.) Az intézmény alapítása, alapítói jogkör gyakorlása: Az intézmény alapítása Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete át nem ruházható hatáskörébe tartozik. [A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv.(ötv.)] Alapító okirat száma, kelte: Az alapító okirat száma: Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.MÖKT sz. határozata Az alapító okirat kelte: Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: Az intézmény fenntartó, felügyeleti szerve: Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény ellátási területe: Makó város közigazgatási területe Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában: Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes, Kiszombor Nappali melegedő vonatkozásában: Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes, Kiszombor Családok Átmeneti Otthona vonatkozásában: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros II. fejezet

4 2 Az intézmény feladata Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alapfeladatai: egészségügyi alapellátás körében: - védőnői ellátás (Az egészségügyről szóló évi CLIV.tv., A területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995.(II. 8.) NM. rend.) - iskola-egészségügyi ellátás (Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.) NM. rend.) szociális alapellátás körében: - tanyagondnoki szolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - nappali ellátás: - idősek klubja - nappali melegedő szociális szakosított ellátás körében: - átmeneti ellátás: - időskorúak gondozóháza - hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv.) gyermekjóléti alapellátás: - gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása: - bölcsőde gyermekek átmeneti gondozása: - családok átmeneti otthona (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv.) Civil Szervezetek Klubja működtetése Alaptevékenységen belül kiegészítő, kisegítő tevékenysége: Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet az alaptevékenység sérelme nélkül. Az intézmény alapfeladatait a székhelyen és az alábbi telephelyeken látja el: Gyermekjóléti alapellátások: Belvárosi Bölcsőde Kálvin tér 6.

5 3 Újvárosi Bölcsőde Justh Gyula u. 32. Családok Átmeneti Otthona Teleki u. 10/B Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátások: Házi gondozás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Béke u. 9. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Deák F. u. 57. I. sz. Idősek Klubja Királyhegyesi u. 24. II. sz. Idősek Klubja Munkás u III. sz. Idősek Klubja Deák F. u. 57. Nappali Melegedő Ardics tanya 2. Időskorúak Gondozóháza Deák F. u. 57. Éjjeli Menedékhely Ardics tanya 2. Egészségügyi alapellátások: Védőnői Szolgálat, Tanácsadók Kórház u. 2. Justh Gy. u. 25. Kálvin u. 24. Iskola-egészségügyi Szolgálat Szent János tér 19. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Közhasznú vagy gazdasági társaságban való részvétel: Az intézménynek közhasznú társaságban, vagy gazdasági társaságban nincs érdekeltsége. Feladatmutatók megnevezése, köre: Házi segítségnyújtás: Nappali szociális ellátás: (Királyhegyesi utcai, Munkás utcai, Deák Ferenc utcai Idősek Klubja, Nappali Melegedő) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás: (Éjjeli Menedékhely, Családok Átmeneti Otthona) Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással: (Időskorúak Gondozóháza) Bölcsődei ellátás: (Kálvin téri és Justh Gyula utcai bölcsőde) körzetek száma (db) (10 körzet) férőhelyek száma (db) (120 férőhely) férőhelyek száma (db) (36 férőhely) férőhelyek száma (db) (32 férőhely) férőhelyek száma (db) (70 férőhely) Az intézmény alapfeladatait az alapító okiratban meghatározott keretek között, a vonatkozó ágazati jogszabályoknak, szakmai szabályoknak, a fenntartó, felügyeleti szerv döntéseinek megfelelően végzi. III. fejezet Az intézmény szervezete Az intézmény szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet ábrája mutatja be. Az intézmény belső szervezeti egységekre tagolódik: Szervezeti egységek megnevezése:

6 4 Bölcsőde Védőnői Szolgálat Iskola-egészségügyi Szolgálat Nappali Gondozói Szolgálat Bentlakásos Gondozói Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Étkeztetési Szolgálat Gazdasági Ellátó Szolgálat Magasabb vezető beosztású munkakör megnevezése, jogállása, feladata: Intézményvezető Az intézmény élén egyszemélyi felelős intézményvezető áll, aki irányítási, vezetési, szervezési, ellenőrzési jogosultsággal és felelősséggel működteti az intézményt. Jogállása: Az intézményvezető magasabb vezető beosztásúnak minősül. Kinevezés és megbízás rendje, munkáltatói jog gyakorlása: Az intézmény vezetőjének kinevezése, és vezetői megbízása az önkormányzat képviselő-testületének kinevezési jogkörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja felette. Feladata: Alapvető feladata: - a fenntartó, felügyeleti és finanszírozó szervek rendelkezéseinek megfelelően a tervező, szervező operatív irányító és ellenőrző tevékenység során az intézmény működését és fejlődését biztosító alapvető célok meghatározása, - a feladatok végrehajtására legalkalmasabb működési szervezet kialakítása, - az intézmény szakmai tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelő szintű biztosítása. - Az intézményvezető feladata a döntési jogkörébe utalt pénz-eszközök feletti racionális gazdálkodás irányítása és folyamatos ellenőrzése. (Munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés útján). Felelős: - Az intézmény folyamatos működésének biztosításáért. - Az ellátottak és gondozottak megfelelő szintű ellátásáért. - A saját maga által tett intézkedésekért és az átruházott hatáskörben vezető, vagy beosztott munkatársai által tett intézkedések ellenőrzéséért, beszámoltatásáért, a jogszabályok és felsőbb szervek utasításainak megfelelő végrehajtásáért. - Az intézményvezető gondoskodik a szakmai munka színvonalának folyamatos emeléséről, biztosítja a szakmai továbbképzéseken való részvételt. Intézményvezető helyettesítési rendje: Az intézményvezetőt akadályoztatása vagy távolléte esetén a nappali ellátást irányító vezető gondozónő helyettesíti. Vezető beosztású munkakörök megnevezése, jogállásuk, feladatkörük: A belső szervezeti egységek élén szakmai vezetők állnak.

7 5 Vezetői munkakörök megnevezése: Bölcsőde Védőnői Szolgálat: Iskola-egészségügyi Szolgálat: Nappali Gondozói Szolgálat: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bentlakásos Gondozói Szolgálat Intézményi Étkeztetési Szolgálat: Gazdasági Ellátó Szolgálat: vezető gondozónő vezető védőnő szolgálatvezető orvos vezető gondozónő vezető családgondozó vezető gondozónő élelmezésvezető gazdasági ellátó szolgálat vezető Jogállásuk: A szakmai vezetők vezető beosztású vezetőknek minősülnek. A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezést és a vezetői megbízást az intézményvezető adja. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja közvetlenül felettük. A szakmai vezetők az alájuk alá tartozó szakterület tevékenységét, feladatait összehangolják, szervezik, koordinálják, ellenőrzik, felügyelik az intézményvezető szakmai iránymutatásának megfelelően. Tevékenységüket az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzik. A vezetők főbb feladatköre, felelőssége: Vezető gondozónő, vezető védőnő: Valamennyi szervezeti egység vezetője közvetlenül irányítja a hozzá beosztott, szakmai munkakörben dolgozók munkáját. Éves munkaterv alapján meghatározza az elérendő célokat és feladatokat, annak érdekében, hogy a szakmai munkát minél magasabb színvonalon, a gondozottak megelégedésére lássák el. A vezető munkakörben foglalkoztatottak feladata a szolgálati beosztások elkészítése, a szabadságon vagy egyéb okból távollévő dolgozók helyettesítése, szabadság kiadása. Hatáskörébe tartozik továbbá a feladatok meghatározása és számonkérése, a munkafolyamatba épített ellenőrzés. A vezető a munkaterületén foglalkoztatott kisegítő dolgozók (takarítónő, mosónő) munkáját is irányítja, feladatot határoz meg és azok elvégzését számon kéri. Helyettesítésükről saját hatáskörben illetve az intézményi gondnok által gondoskodik. A vezetők részletes feladatait a munkaköri leírások foglalják magukba, melyet az intézményvezető a kinevezési okirattal együtt ad ki. Beosztott közalkalmazotti munkakörök: A beosztott közalkalmazottak az intézményvezető kinevezési jogkörébe tartoznak. Az egyéb munkáltatói jogkörből a szabadság engedélyezést a szervezeti egységek vezetői gyakorolják, minden más munkáltatói jogot az intézményvezető fenntart magának. Az alább megnevezett munkakörökben foglalkoztatottak részletes feladatait munkaköri leírás tartalmazza. A munkaköri leírás az SZMSZ függelékét képezi. Egyes szakmai és fizikai munkakörök megnevezése, főbb feladatköre: Bölcsőde: Megnevezés: csecsemő- és gyermekgondozó Főbb feladatkör: 0-3 éves korú kisgyermekek teljeskörű ellátása, testi, lelki, értelmi, érzelmi fejlődésének biztosítása.

8 6 A részletes feladatokat a szakmai vezetők által előkészített és az intézményvezető által meghatározott munkaköri leírás tartalmazza. A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik. Védőnői Szolgálat: Területi védőnők: Az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzése, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzet egészségnevelés. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él. A körzeti védőnő a családdal és a társadalmi környezettel szorosan együttműködve segíti - a jövő generáció egészsége érdekében - a serdülőkorú fiatalokat. Önállóan illetve a házi és szakorvossal együttműködve végzi a nő és anyavédelmi, terhes gondozási tevékenységet. Iskolai védőnők: Az iskolaorvossal és az iskola vezetésével együttműködve - oktatási évben meghatározott munkaterv alapján végzi gondozási tevékenységét. Az iskolákban részt vesz az egészséges életmódra, és a családi életre nevelésben. Közegészségügyi és járványügyi tevékenysége során higiéné ellenőrzést, tuberculin szűrést végez. Iskola-egészségügyi Szolgálat: Iskolaorvos: Az iskolaorvos feladata a 6-18 éves korú tanulók orvosi ellátása. A gyermekek egészségi állapotának szűrése, szükséges orvosi vizsgálatok elvégzése, igazolások kiadása. Az iskolaorvos feladatát a védőnőkkel szorosan együttműködve látja el. Nappali Gondozói Szolgálat: Szociális étkeztetés: társadalmi gondozók Házi segítségnyújtás Házigondozók Idősek klubjai klubvezetők, klubgondozó A nappali ellátásban foglalkoztatott szociális gondozók és ápolók feladata a házigondozásban részesülő, illetve az idősek klubjában tagként résztvevő idős emberek fizikális ellátása, igény szerint mentálhigiénés gondozás biztosítása. A házigondozónők a szolgáltatást az idős saját otthonában nyújtják, az idősek klubjában foglalkoztatott gondozónők ezt az ellátást az idősek klubjaiban biztosítják azoknak az idős makói lakosoknak akik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás ezen formájára igényt tartanak, és az ellátottak körébe felvételt nyernek. A társadalmi gondozók segítségével biztosítja az intézmény közel 100 idős ember ebédjének házhoz szállítását. Bentlakásos Gondozói Szolgálat: szociális gondozók: Az idősek gondozóházában a bentlakók teljeskörű ellátása, fizikális és mentálhigiénés igényeinek kielégítése. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Családsegítő Szolgálat Családgondozók: Feladata a városban élő családok segítése, védelme, a hátrányos helyzetűek körülményeinek javítása, a hátrányok halmozódásának megelőzése. Egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére humán szolgáltatás, mentálhigiénés ellátás biztosítása. A családsegítő szolgálat munkatársai részt vesznek a hajléktalanok ellátásában is.

9 7 Gyermekjóléti Szolgálat: Családgondozók: Alapellátás keretében segítséget nyújtanak a gyermekek testi, lelki egészségének biztosításához, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez. Segítséget nyújtanak a gyermekeknek jogaik érvényre juttatásához, a családban történő bántalmazás megelőzéséhez illetve megszűntetéséhez. Családok Átmeneti Otthona Családgondozók: A Családok Átmeneti Otthonában foglalkoztatott családgondozók segítséget nyújtanak az átmenetileg otthontalanná vált anyáknak gyermekük gondozásában, életvezetési problémáik megoldásában, az önálló életvitelre való felkészítésben. Hajléktalanok nappali és átmeneti ellátása: Hajléktalangondozók: Az éjjeli menedékhely szociális munkásai a Makó város területén hajlékkal nem rendelkező embereknek nyújtanak segítséget életvezetési, egészségi problémáik megoldásában, munkához jutásban, hivatalos ügyek intézésében, esetenként jogi szolgáltatás igénybevételéhez. Tanyagondnoki Szolgáltatás Tanyagondnok A tanyagondnok Makó város körzetében a külterületi tanyavilágban, valamint Makó-Rákos településrészen élő lakosok mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget. Intézményi Étkeztetési Szolgálat: Bölcsődei étkeztetés Óvodai étkeztetés Időskorúak étkeztetése Hajléktalanok étkeztetése Élelmezési vezető: Irányítja, koordinálja és ellenőrzi az élelmezés valamennyi munkafolyamatát, a HACCP minőségbiztosítási rendszer követelményeinek megfelelően. Főszakács: Feladata a napi munka megszervezése, a különböző étlapok alapján elkészített étel minőségének és mennyiségének biztosítása Szakács: A főszakács irányítása mellett végzi az étlapoknak megfelelő ételek elkészítését. Élelmezési raktáros: Feladata az étlapnak megfelelő élelmi nyersanyag biztosítása, szakszerű tárolása, a HACCP minőségbiztosításnak megfelelően. Élelmezési adminisztrátor: Az élelmezésvezető által megtervezett étlapok alapján elkészíti a napi létszámnak megfelelő nyersanyag kiszabatot, kimutatja a norma felhasználását illetve az attól való eltérést. Konyhalányok: Feladatuk az élelmezési anyagok előkészítése, tisztítása, a főző- és tálaló edények mosogatása.

10 8 Gazdasági Ellátó Szolgálat: Gazdasági ellátó szolgálat vezető: Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi munkakörben foglalkoztatottak munkáját. Az intézményi gondnokon keresztül irányítja a szakmunkásokat, a gépkocsivezetőt, az udvarost és a takarítónőt. Könyvelő: Feladata az intézmény pénzforgalmának bonyolítása, számlalikvidálás, kontírozás. Házipénztáros: Feladata a készpénzforgalom bonyolítása, számlák kibocsátása, bevételek beszedése. Munkaügyi előadó: Az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb munkaviszonyban foglalkoztatottak kinevezésének, munkaszerződésének elkészítése, a munkavállalókkal kapcsolatos mindennemű nyilvántartás vezetése, igazolások készítése. Intézményi gondnok: Feladata az intézményi vagyon nyilvántartása, valamint az abban bekövetkezett változás regisztrálása, alleltárak ellenőrzése, leltározás elvégzése éves ütemterv alapján, szakmunkások, gépkocsivezető, parkgondozó, takarítónő munkájának irányítása. Szakmunkások: Az intézmény 14 telephelyén a kisebb karbantartási, javítási munkák elvégzése. Gépkocsivezető: Az intézmény feladatainak ellátásához szükséges szállítási feladatok megoldása, különös tekintettel az élelmezési szolgálat igényeire. Takarítónők: Az intézmény valamennyi területén foglalkoztatott takarítónő feladata az adott telephely takarítása, a közegészségügyi előírásoknak megfelelő tisztántartása. Mosónő: A bölcsődében és az időskorúak gondozóházában az ellátotti, és az intézményi textíliák mosása, vasalása. A közalkalmazotti jogviszonyra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. törvény és a végrehajtására ágazatonként kiadott kormányrendeletek: - Egészségügyi ágazatban: 233/2000.(XII. 23.) Korm. rendelet - Szociális, gyermekvédelmi ágazatban: 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet - Közoktatási ágazatban: 138/1992.(X. 8.) Korm. rendelet vonatkoznak A társadalmi gondozók az intézménnyel írásbeli megállapodást kötnek, ami nem munkaviszony. Tevékenységükért tiszteletdíjban részesülnek, ami adó, TB-járulékmentes. A tiszteletdíj felső határát kormányrendelet határozza meg. Munkájukat a megállapodásban rögzítettek szerint végzik. IV. fejezet Az intézmény működési, kapcsolati rendje

11 9 Az intézmény szervezeti egységenként összeállított éves munkaterv alapján működik. Értekezletek, szakmai megbeszélések rendje: A vezetők részére az intézményvezető rendszeresen vezetői értekezletet tart, amelyen az aktuális feladatokat határozza meg, illetve azok végrehajtásáról kér tájékoztatást, beszámolást. Kiadmányozási jog gyakorlása: A kiadmányozási jogot az intézményvezető gyakorolja, ill. távolléte esetén helyettese, valamint esetenként annak gyakorlásáról külön rendelkezik. Iratkezelés rendje: Az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza, amely az SZMSZ mellékletét képezi. Bélyegző használat: Az intézmény hivatalos bélyegzőjének használata: Az intézmény elnevezésének megfelelő és nyilvántartásba vett, a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegzőt használ. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása esetén használható. Az intézmény valamennyi bélyegzőjéről, lenyomatáról, annak használójáról kimutatás készült, amely egyben az átvételt is dokumentálja. Munkarend: Az intézmény egyes telephelyeinek munkarendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Munkarend tartalmazza. Képviselet: Az intézményt az intézményvezető képviseli, aki arra esetenként az intézmény más alkalmazottjának is megbízást adhat. Belső kapcsolati rend: - Az intézményvezető a szervezeti egységek szakmai vezetőivel közvetlenül napi munkakapcsolatot tart. - A szakterületen foglalkoztatottak irányítását, a szakmai feladatok végrehajtásának szervezését, ellenőrzését a szervezeti egységek vezetőin keresztül látja el. Az intézményvezető által a beosztott közalkalmazottak részére közvetlenül adott utasításról a szervezeti egység vezetőjét tájékoztatja. Külső kapcsolati rend: Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn - az alapító, fenntartó és felügyeleti szervvel, annak képviselőjével, az irányítási, fenntartói felügyeleti, törvényességi, ellenőrzési feladatok körében eljáró önkormányzati szervvel, személlyel, - a MEP-pel, - a városi ÁNTSZ-szel - oktatási intézményekkel - civil szervezetekkel - egyházakkal A közvetlen kapcsolattartás az intézményvezetőt illeti meg, ezt a munkaköri leírásban, vagy esetenkénti meghatalmazással az intézmény más munkatársának átadja.

12 10 V. Fejezet Az intézmény, a szervezeti egységek feladatköre 1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az önkormányzat az Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja. A személyes gondoskodás keretébe tartozó feladatokat az intézmény belső szervezeti egységi egymástól függetlenül, mellérendeltségi viszonyban működő szervezeti kereten belül látják el Szociális ellátás Személyes gondoskodást nyújtó alapellátási feladatok Szociális étkeztetés Az étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. A szociális étkezést a képviselőtestület rendelete alapján az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja saját konyhájáról. A szociális étkezés biztosítására irányuló kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az Egyesített Népjóléti Intézmény rászorultság alapján dönt és részesíti étkezésben az igénylőt, rászorulót. A térítési díj megállapítása a Képviselőtestület által hozott rendelet és az étkezést igénybe vevő jövedelme alapján történik. Az étkezési díj fizetése utólag az igénybevételt követő hó 10. napjáig történik. A térítési díj beszedése számla ellenében a hivatásos gondozók feladata. A tényleges igénybevételnek megfelelő számla kiállításáért a vezető gondozónő felelős, akinek kötelessége figyelemmel kísérni a térítési díjak beszedését, illetve hó végén a hátralékokat kimutatni. A hátralékról az intézmény vezetőjét a hó utolsó munkanapján írásban tájékoztatni köteles. A beszedett térítési díjakat naponta a házipénztárba be kell fizetni. A befizetés megtörténtét a gondozási csoportvezető ellenőrizni köteles. Az étkezési igény szüneteltetése iránti kérelmet a kérelembe foglalt időpont előtt 2 nappal írásban kell a gondozási csoportnak bejelenteni. A késve leadott kérelem miatt be nem jelentett ebéd térítési díja az igénylőt terheli. A szolgáltatás megszűnése iránti igényt írásban kell jelezni az intézményvezetőnek. Ha az igénylő az étel hazaszállításáról nem tud gondoskodni, azt a házi-segítségnyújtás keretében kell részére kiszállítani Házi-segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi-segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtást - hivatásos és - társadalmi gondozók közreműködésével kell ellátni. Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon házigondozás csak az étel kiszállítására korlátozódik, kivételt képez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely az év minden napján napi 24 órában a gondozottak rendelkezésére áll. A gondozás szervezeti kereteit a gondozási körzetek adják. A házigondozóknak szoros kapcsolatot kell kialakítani a háziorvosi szolgálattal. A házigondozás során felmerülő egészségügyi képesítéshez kötött feladatokat megfelelő képesítés birtokában, a háziorvossal együttműködve kell végezni.

13 11 A gondozásba vétel az intézményvezető intézkedési jogkörébe tartozik. A gondozásba vettek ellátása az ENI feladata. A gondozásért fizetendő térítési díjat - az önkormányzat képviselőtestülete által megállapított óradíj és az ellátott jövedelmének figyelembevételével - az intézményvezető állapítja meg. A szociális étkezés, a házi segítségnyújtás és az idősek klubja szakmai irányítását nappali szociális szolgálat keretében vezető gondozónő irányítja. Feladatai: - Megszervezi és irányítja a házigondozók, klubgondozók munkáját, elkészíti a körzetenkénti munkabeosztást - A felvételi kérelmet benyújtóknál előgondozást végez és javaslatot tesz az intézményvezető felé az ellátás igénybevételének indokoltságáról - Szervezi és irányítja a jelzőrendszeres házigondozói szolgálatot - A gondozottakról számítógépes nyilvántartást vezet, amely részben a gondozási munkának, részben a térítési díj megállapításának alapját képezi - Az intézményi térítési díjból megállapítja a személyi térítési díjat, amelyről az igénybevétel alapján számlát készít - Gondoskodik a térítési díj beszedéséről, és a házipénztárba történő befizetéséről - Társadalmi gondozók segítségével biztosítja az ebédek házhoz szállítását - Elkészíti a házigondozók körzetenkénti beosztását, meghatározza a gondozottak számát - Elkészíti az idősek klubjában foglalkoztatottak részére a szolgálati beosztást, gondoskodik a munkaszüneti napokon és heti pihenőnapon végzett munka szabadidőben történő megváltásáról, illetve a túlóra elszámolásáról Jog- és hatásköre: - Jogosult az ellátási körzetek kialakítására, az egy gondozónőre tartozó gondozottak számának meghatározására - Javaslattételi joggal rendelkezik a felvételi kérelmek elbírálásánál - Hatáskörébe tartozik a hozzá beosztott munkatársak feladatkörének meghatározása, a végzett munka számonkérése - Hatáskörébe tartozik a távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezése, a dolgozók évi rendes szabadságának engedélyezése Felelős: - a saját és átruházott hatáskörben hozott intézkedésekért, - a gondozási munka szakmai színvonaláért, - az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidejének kihasználásáért, az ésszerű munka szervezéséért, - az intézmény szakmai tevékenységének ellátásához biztosított gazdálkodási keret betartásáért Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat A családsegítő szolgálat feladata a városban élő családok segítése, védelme, kiegyensúlyozott életvitelének elősegítése, a többszörösen hátrányos helyzetűek körülményeinek javítása, a hátrányok halmozódásának megelőzése, hajléktalanok ellátása. A Családsegítő Szolgálat tevékenységi köre: Az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére humán szolgáltatást, mentálhigiénés ellátást nyújtani. Célja, hogy aktívan részt vegyen a helyi szociális problémák

14 12 feltárásában, megoldásában, az intézményt felkeresők szociális pszichés és egyéb életvezetési zavarainak elhárításában, a hajléktalan ellátásban. A Családsegítő Szolgálat feladatköre, szolgáltatásai: a.) Felderítés: a feltárt egyéni, családi és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz. b.) Tanácsadás: - szociális információs szolgáltatás működtetésével információt ad és segítséget nyújt a munkaviszonnyal, társadalombiztosítási ellátások igénybevételével, családjogi, gyámügyi, hatósági ügyekkel stb. kapcsolatos kérdésekben. - életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás keretében a családok egymás közötti kapcsolatának, a család belső szerkezetének, munkamegosztásának, erőforrásának, racionális felhasználásának elősegítése. - a hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok speciális fejlesztő módszertani támogatása, segítése. c.) Intézkedések: - az állampolgár (család, csoport) megbízása alapján, ha az az érdekeinek védelméhez szükséges gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik vagy ismereteinek hiányossága feltételezhetően hátrányokkal járhat. d.) Szolgáltatások: A családsegítő egyes családok, vagy kisebb csoportok által másoknak nyújtandó segítséget megszervezi, közvetíti, közérdekű, vagy konkrét célú lakossági szívességi felajánlásokat, gyűjtési akciókat szorgalmaz a jelenségek ismeretében. Az egyéni gondozás mellett hangsúlyt kell kapjon a csoportos tevékenység is. Nem korlátozódik a bajok tüneti kezelésére, képes a családokban megindult kedvezőtlen folyamatok megállítására, visszafordítására, hozzásegít a problémák megelőzéséhez (prevenció), az életminőség, a család működőképességeinek megőrzéséhez, a végleges lecsúszás elkerüléséhez. Arra törekszik, hogy a zavar elhárítása után a család önállóan legyen képes működni, működőképességét megőrizni. A családsegítő szolgálaton belül adósságkezelési tanácsadás működik, amely segítséget nyújt az egyénnek vagy a családnak a közműtartozások hátralékainak kiegyenlítésében, a rendelkezésükre álló jövedelem célszerű felhasználásában. f.) Érdekérvényesítés: a lakossági öntevékeny csoportok támogatása, a speciális ismérvek, érdekek és szükségletek alapján szerveződő klubok, egyesületek munkájának segítése. g.) Hajléktalan ellátás: hajléktalan szállók működtetése, a hajléktalanok szociális és mentálhigiénés gondozása. h.) Tanyagondnoki Szolgáltatás: a tanyagondnok segítséget nyújt a külterületen valamint Makó-Rákoson élő lakosok alapvető szolgáltatásokhoz, információkhoz való hozzájutásban. A Családsegítő Szolgálat működési elvei A szolgálatot mindenki felkeresheti, igénybevétele semmilyen szociális, etnikai, vallási, életkori, egészségi ismérv alapján nem korlátozható. A szolgálat igénybevétele önkéntes. Az állampolgár (család, csoport) problémáinak megoldásához segítséget kér, vagy a felajánlott segítséget elfogadja. Mindkét félnek konkrét lépéseket kell tenni a probléma megoldására, a kedvezőtlen körülmények elhárítása érdekében.

15 13 A családgondozók a speciális problémák megoldása céljából, jogi, pedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai szakértőt vehetnek igénybe. Társadalmi laikus segítők: önkéntes alapon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül közreműködő, az adott probléma iránt érzékeny, segítőkész lakosok, akik az intézmény szakfelügyelete mellett végezhetnek bármilyen segítő tevékenységet, ami a problémával küszködő, segítséget igénylő ügyfelet (családot) támogatja Gyermekjóléti Szolgálat A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a Gyermekjóléti Szolgálat: - Segítséget nyújt a gyermekek testi, lelki egészségének biztosításához, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez. - Tájékoztatja a szülőt és a gyermeket mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek fejlődésével. - A Gyermekjóléti Szolgálat a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében: a.) segítséget nyújt a gyermek vagy szülője (törvényes képviselője) kérelmének előterjesztéséhez, b.) szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását az illetékes hatóságoknál, c.) a gyermeket, illetve a szülőt felkészíti a támogatás célszerű felhasználására. - A Gyermekjóléti Szolgálat a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát: a.) tájékoztatja az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, b.) személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik problémái rendezésében. - A gyermekek számára olyan szabadidős programokat szervez, amelyek: a.)a családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve b.) megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. - A Gyermekjóléti Szolgálat olyan észlelő és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető tényezők feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. - A Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyjt-ben meghatározott, valamint más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő és jelzőrendszerben. - A Gyermekjóléti Szolgálat az észlelő és jelzőrendszer által jelzett problémát fogadja és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség megelőzése vagy megszüntetése érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat fogadja a panaszával hozzáforduló gyermeket és segíti őt problémája megoldásában. A Gyermekjóléti Szolgálat működésének megkezdéséről, tevékenységének céljáról, elérhetőségéről továbbá szolgáltatásai igénybevételének módjáról tájékoztatja a település lakosságát. - A Gyermekjóléti Szolgálat szükség szerint esetmegbeszéléseket tart, amelyre meghívja az illetékes védőnőt, bölcsőde, óvoda, munkatársát, az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelőst, a családsegítő szolgálat munkatársát. A gyermekjóléti szolgálat az évi XXXI. Tv. 40. értelmében a családsegítő szolgálaton belül működik, a két szolgálat szoros szakmai kapcsolatban áll egymással. A Gyermekjóléti Szolgálat 8-16 óráig vehető igénybe a Deák F. u. 57. sz. alatt.

16 14 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő pszichológiai tanácsadó elsősorban az oktatási intézményekből (óvoda, általános és középiskola) odairányított gyermekek pszichés zavarainak oldását, a magatartás zavarokkal küzdő iskolás gyermekek problémáinak oldását segíti, de a szolgáltatást a pszichés zavarokkal küzdő felnőttek is igénybe vehetik. A szolgálat heti 4 alkalommal óráig működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Deák F. u. 57. szám alatti épületben. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai irányítását vezető családgondozó látja el. Feladata: - Megszervezi és irányítja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak munkáját - Kijelöli a védelembe vett családok családgondozóit - Megszervezi és irányítja a Családok Átmeneti Otthonában foglalkoztatott gondozónők munkáját, elkészíti számukra a szolgálati beosztást, gondoskodik az otthon folyamatos működéséről - Gondoskodik a szolgálatnál jogszabályban előírt gondozási nyilvántartások vezetéséről, a személyes adatok szabályszerű kezeléséről, a szakmai szabályok és etikai normák betartásáról Jog- és hatásköre: - Jogosult a szolgálathoz beosztott munkatársak feladatkörének meghatározására, a szolgálati beosztás elkészítésére - Hatáskörébe tartozik a hozzá beosztott dolgozók évi rendes szabadságának engedélyezése - Javaslattételi joggal rendelkezik a dolgozók jutalmazása illetve fegyelmi felelősségre vonása tekintetében Felelős: - a saját és átruházott hatáskörben hozott intézkedésekért, a gondozási munka szakmai színvonaláért, - az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidejének kihasználásáért, az ésszerű munka szervezéséért, - az intézmény szakmai tevékenységének ellátásához biztosított gazdálkodási keret betartásáért. Nappali ellátás: az Egyesített Népjóléti Intézmény ellátási kötelezettsége a nappali ellátás körében az - idősek klubjára, - nappali melegedőre terjed ki Idősek Klubja: Az idősek klubja a saját otthonukban élők napközbeni tartózkodására, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére szolgál. Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára tekintettel szociális és mentális támogatásra szorul. Az idősek klubja a város három különböző pontján működik, figyelembevéve az igénybevevők területi megoszlását. I. sz. Idősek Klubja Királyhegyesi u. 24. II. sz. Idősek Klubja Munkás u III.sz. Idősek Klubja Deák F. u. 57. Az idősek klubjának nyitvatartási ideje:

17 15 Hétfőtől - péntekig óráig Az idősek klubjában a klubtagok részére biztosított: - az ebéd helyben fogyasztása, - heti egyszeri orvosi vizit, - rendszeres szabadidős programok (havi terv alapján) A klubok működésüket házirend alapján végzik. Klubtagok lehetnek azok, akik esetében az Szt. 75. (2), valamint a pontjában meghatározott feltételek fennállnak, illetve szociális és egészségi állapotuk folytán napközbeni gondozást igényelnek. A klubokba való felvételt az intézményvezető engedélyezi. A felvételi kérelemhez orvosi igazolást kell mellékelni. A felvételi kérelmet az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A klubtagság díjtalan. Az étkezési térítési díjat Makó Város Képviselő-testülete állapítja meg, amely az élelmezési anyag nyersanyagköltségéből, rezsiköltségből, szállítási költségből és ÁFÁ-ból tevődik össze. A személyi térítési díj az igénybevevő nyugdíjának százalékos arányában kerül megállapításra. A térítési díj személyre szóló megállapítása az intézményvezető jogkörébe tartozik. A térítési díj beszedése a klubvezetők kötelessége. A beszedett térítési díjat a házipénztárba naponta be kell fizetni. Az igénybe vett étkezések adagszámának és a térítési díjak beszedésének ellenőrzése a csoportvezető gondozónő feladata. A klubtag részére az ebéd kihordását csak kivételes esetben, a klubtag betegsége esetén, annak időtartamára az intézményvezető engedélyezheti. Ezen időszakra a kiszállításért gondozási óradíjat kell fizetni. Az idősek klubjainak szakmai irányítását a nappali szociális szolgálatot irányító vezető gondozónő látja el Nappali melegedő A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget. A nappali melegedő az Ardics tanya 2. szám alatt működik. Férőhelyek száma: 30 Nyitvatartás: október 15-től április 15-ig napi 6 órában (11 17 óráig) A nappali melegedő rendkívüli hideg időben napi 10 órában (7 17 óráig) tart nyitva. A nappali melegedő lehetőséget biztosít: - a személyes tisztálkodásra, - ruházat mosására, szárítására, - étel melegítésére és elfogyasztására, - a hajléktalanok napközbeni kultúrált körülmények közötti tartózkodására. A nappali melegedőben foglalkoztatott hajléktalan gondozó igény szerint segítséget nyújt a hajléktalanok szociális, mentális problémájának megoldásában. A nappali melegedő működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező házirend tartalmazza. A nappali melegedő igénybevétele díjtalan. Szakosított ellátási formák Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel, folyamatos ellátást, illetve éjszakai benntartózkodást biztosítanak. Az átmeneti elhelyezés az alábbi formában kerül megoldásra. - idősek gondozóháza, - hajléktalanok éjjeli menedékhelye, - családosok átmeneti szállása.

18 Idősek Gondozóháza Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem tudnak gondoskodni. Nem vehető fel az idősek gondozóházába az a személy, aki pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved. Az idősek gondozóházába a felvétel a - a szociális törvényben foglaltaknak megfelelően - az intézményvezető jogkörébe tartozik. Az időskorúak gondozóháza olyan átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, ahol a gondozottak elhelyezésére legfeljebb egy évig kerülhet sor. Ha a gondozott az egy év leteltével sem helyezhető a családi környezetébe vissza, az átmeneti elhelyezés különös méltánylást igénylő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. Amennyiben a gondozott családi környezetbe történő visszahelyezésére semmi lehetőség nincs, úgy a gondozottnak a tartós bentlakásos intézménybe történő elhelyezéséhez kell segítséget nyújtani. Az idősek gondozóháza 32 fő befogadására alkalmas, folyamatos ellátást biztosít. A bentlakásos intézményben a gondozottak részére biztosítani kell: - napi háromszori, az életkori sajátosságoknak megfelelő étkezést (esetenként diétát), - éjszakai, nappali tartózkodásra a személyes tisztálkodásra alkalmas helyiséget, - szükség szerint, de legalább hetente egyszer orvosi ellátást, - ha a gondozott megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, részére ruházatot, négy váltás fehérneműt s hálóruhát kell biztosítani. A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi és egyéni nyilvántartást kell róla vezetni. Az intézmény gondoskodik: - az ellátotti és intézményi textília tisztításáról, - a személyes tisztálkodáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosításáról, - az érték- és vagyonmegőrzéséről, (Az átvett értékekről a gondozóház vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás szabályai a pénzkezelési szabályzatban került meghatározásra.) - a bentlakásos intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendőket a gondozóház vezetője végzi. Ennek keretében kell gondoskodni: - az elkülönítésről, - végtisztességre való felkészítésről, - a törvényes képviselő, valamint a hozzátartozók értesítéséről - ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, valamint örököseinek történő átadásáról. Az intézmény gondoskodik az elhunyt köztemetéséről, ha nincs eltemettetésre kötelezett, vagy ha a kötelezett kötelezettségét nem teljesíti. - Az intézmény belső rendjét a házirend tartalmazza. Az idősek gondozóházába beutalt térítési díjat fizet. A térítési díj összegét a képviselő-testület határozza meg, a tényleges önköltség alapján. A térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres jövedelmének (nyugdíjának) 60 %-át. Az időskorúak gondozóházát vezető gondozónő irányítja. A vezető gondozónő feladata, jog- és hatásköre Feladata:

19 17 - A gondozóház lakóinak teljeskörű ellátása érdekében a szakmai feladatok megszervezése. - Gondoskodik a bentlakók mentálhigiénés gondozásáról, egészségügyi ellátásáról. Az idősek lelki gondozása érdekében folyamatos kapcsolatot tart a városban működő egyházakkal. - Az idős emberek érdeklődési körének megfelelő programok szervezésével biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. - Gondoskodik az ellátottak személyi higiéniájáról, az otthonban a közegészségügyi előírások betartásáról és betartatásáról. - A távollévő dolgozók helyettesítésének biztosítása. Jog- és hatáskör: - jogosult a gondozóházba felvett idősek elhelyezésének meghatározására, szobatársak kiválasztására, - a hozzátartozók informálására, - jogosult a dolgozók feladatainak meghatározására és számonkérésére, a szolgálati beosztások elkészítésére, az éves rendes szabadság engedélyezésére, - javaslattételi joggal rendelkezik a hozzá beosztott dolgozók jutalmazása illetve fegyelmi felelősségre vonása tekintetében. Felelős: - a saját és átruházott hatáskörben hozott intézkedésekért, - a gondozási munka szakmai színvonaláért, - az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidejének kihasználásáért, az ésszerű munka szervezéséért, - az intézmény szakmai tevékenységének ellátásához biztosított gazdálkodási keret betartásáért Hajléktalanok átmeneti szállása Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: Makó, Ardics tanya 2. Férőhelyek száma: 22 Üzemelési idő: az év minden napján óráig (14 óra) A hajléktalanok éjjeli menedékhelye a hajléktalan személyek éjszakai pihenésére szolgál. Az éjjeli menedékhelyet azok a férfiak vehetik igénybe, akik éjjeli szállása megoldatlan, függetlenül attól, hogy Makón, Makó térségében él, vagy átmenetileg tartózkodik a városban. A hajléktalanok mentális és szociális problémáinak megoldásában a Családsegítő Szolgálat és a hajléktalan gondozó nyújt segítséget. A hajléktalanok viselkedési normáit a házirend tartalmazza. A hajléktalanok éjszakai menedékhelyén térítési díj nem szedhető. A hajléktalan személyek nappali melegedőjében és az éjjeli menedékhelyen szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók irányítását Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezető családgondozója látja el, tekintettel a két szolgálat kapcsolatára illetve a szolgálatoknál foglalkoztatott dolgozók alacsony létszámára Bölcsődei ellátás Az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti feladatai közé tartozik a bölcsődei ellátás. A bölcsődében a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott szolgáltatásokat kell biztosítani. A bölcsőde feladata a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása (Napos bölcsőde).

20 18 A bölcsőde napi 12 órán át ( ) tart nyitva A bölcsőde felvételi rendje: Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától három éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31. napjáig vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsődei felvételt a szülő, illetve a szülő hozzájárulásával - a körzeti védőnő, - a házi-gyermekorvos, vagy háziorvos, - a családgondozó is kezdeményezheti. A szülőnek a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolni kell a házi-gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. A bölcsődei felvételnél elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akiknek - mindkét szülője állandó főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkezik, - illetve vállalkozói tevékenységet folytat, amely legalább napi 8 órai elfoglaltsággal jár, - szociális alapon a védőnő, vagy a családgondozó javaslatára az a kisgyermek vehető bölcsődei ellátásba, akinek a gondozását a szülők oly mértékben elhanyagolják, hogy az a gyermek egészségét, testi épségét súlyosan veszélyezteti illetve károsítja. Nem jogosult bölcsődei ellátásra az a gyermek akinek szülője gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesül. A bölcsődei felvétel elbírálása az intézményvezető jogkörébe tartozik. A bölcsődei ellátás megszűnik: - a bölcsődei nevelési év végén (naptári év augusztus 31.), ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, - az intézményvezető saját hatáskörben megszüntetheti a bölcsődei elhelyezést abban az esetben, ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az ellátás szünetelését írásban nem kéri. Amennyiben a szülő a gyermeket ismételten el kívánja a bölcsődében helyezni, a felvételi kérelmet újból kell indítani. A bölcsődei ellátás térítésköteles. Az étkezési térítési díjat a 29/1993.(II.17.) NM rendelet alapján minden hó 10. napjáig kell befizetni. A térítési díjat Makó Város Képviselőtestülete határozza meg az élelmezési nyersanyagköltség alapján. A bölcsődei ellátás szakmai irányítását vezető gondozónő látja el A vezető gondozónő feladata jog- és hatásköre Feladatai: - megszervezi és irányítja a gondozónők munkáját, elkészíti a csoport- és munkabeosztást, - ellenőrzi a gondozási munka színvonalát figyelembe véve BMOI módszertani tanácsait, - biztosítja a gyermekek gondozásához szükséges higiénés körülményeket,

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Alapító Okiratának és szakmai programjainak

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-303/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Búza Utcai Bölcsőde szakmai programjának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben