Országos Idegtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegtudományi Intézet"

Átírás

1 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, január F igazgató F igazgató gazdasági helyettese

2 2 2. oldal: összesen: 64 T A R T A L O M J E G Y Z É K Munkavédelmi Szabályzat hatálya 3.o. Munkavédelmi ügyrend 4. " Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés követelményei 14." Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés személyi feltételei 18." A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei, jogai - az egészséget nem veszélyeztet - a biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésében 19." Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje 22." A veszélyes munkafolyamatok ellátására vonatkozó követelmények 25." A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendje 26." A munkavédelmi eljárások rendje 29." Az egyéni véd eszközök és felszerelések (munkaruhák) illetve, a tisztálkodási eszközök és szerek juttatása 31." A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 33." Munkavédelmi ellen rzés 36." Alkoholszondás ellen rzés 37." A munkabaleset, az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása 38." A dolgozók egészségének és testi épségének sérelméb l ered károk megtérítésének rendje 45." Hatályba léptet intézkedések 47." Mellékletek 1. sz. Munkavédelemmel összefügg fontosabb jogszabályok 48. " 2. sz. Az OITI azon munkahelyei, illetve munkafolyamatai, ahol a veszélyforrás fokozott hatóképesség nek min síthet 54." 3. sz. A gépkezelési utasítások tartalmi követelményei 55." 4. sz. Id szakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök 56." 5. sz. Tisztálkodási szerek juttatási jegyzéke 57." 6. sz. Igazolás 59." 7. sz. Baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási betegségek jegyzéke 60." 8. sz. Intézeti egyéni véd eszközök és felszerelések jegyzéke 62."

3 3 3. oldal: összesen: 64 M U N K A V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A munkavédelemr l szóló évi XCIII. (Mvt) törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetnél (a továbbiakban OITI) az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat a jelen "Munkavédelmi Szabályzat"-ban (a továbbiakban MVSZ) a következ k szerint határozom meg: MVSZ célja, feladata Az MVSZ az OITI alapvet munkavédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között az intézmény sajátosságainak figyelembevételével határozza meg a munkavédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését. Ezek alapján az MVSZ tartalmazza mindazokat a követelményeket, amelyeket a munkavédelemr l szóló törvény és más jogszabályok ide utalnak, továbbá azokat a követelményeket, amelyeket a jogszabály ugyan nem utal kifejezetten a munkavédelmi szabályzatba, de szabályozásuk az intézmény sajátosságai miatt szükséges és indokolt. Az MVSZ célja, hogy az intézmény egészére kiterjed en rögzítse a vezet k és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, a munkavédelmi oktatás rendjét, az egyéni véd eszközök és tisztálkodószerek juttatásának szabályait, a munkavégzésre vonatkozó általános követelményeket és meghatározza a munkavédelmi eljárások szabályait. Az MVSZ hatálya Az MVSZ hatálya kiterjed az OITI valamennyi dolgozójára, az alkalmi munkát végz kre és minden közszolgálati jogviszonyú és szerz déssel foglalkoztatott munkavállalóra. Az MVSZ -ben foglaltak betartása az Intézetben foglalkoztatott minden egyes dolgozójára nézve kötelez.

4 4 4. oldal: összesen: 64 A szabályzat rendelkezéseinek megszegése - a cselekmény vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegét l függ en - fegyelmi, szabálysértési, illet leg büntet eljárást vonhat maga után. Az MVSZ rendelkezéseit a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokkal, Magyar Szabványokkal, az OITI Szervezeti és M ködési, az OITI Katasztrófa Terve, valamint T zvédelmi Szabályzatával összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Az MVSZ-ben foglalt el írásoktól eltérni csak az OITI vezet jének engedélyével lehet, aki ezen jogosultságát átruházhatja. A munkavédelem megvalósításáért felel s vezet k és munkavállalók kötelességei és jogai: A munkavédelmi feladatok megszervezéséért az Intézet vezet je felel s. A munkavédelemmel összefügg feladatok irányításáért végrehajtásáért az OITI munkavédelmi vezet je a felel s. A munkavédelmi vezet t az Intézet vezet je bízza meg, aki feladatát osztott munkakörben látja el. Munkavédelmi ügyrend A f igazgató feladatai Biztosítja a szükséges és balesetmentes munkakörülmények szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit. Meghatározza a munkavédelemmel kapcsolatos hatásköröket, jogköröket és gondoskodik azok rögzítésér l az Intézet Szervezeti és M ködési Szabályzatában. Gondoskodik a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok meghatározásáról valamint a végrehajtás ellen rzésének megszervezésér l. A munkavédelmi vezet által készített munkavédelmi intézkedési tervet jóváhagyja és az abban foglaltak végrehajtását számon kéri.

5 5 5. oldal: összesen: 64 Évente legalább egyszer munkavédelmi szemlén gy z dik meg az Intézet munkavédelmi helyzetér l. A munkavédelmet érint változásokat követ en gondoskodik az MVSZ szükség szerinti módosításáról a munkavédelmi vezet vel egyetértésében. Gondoskodik a munkabalesetek bejelentésér l, nyilvántartásáról, a balesetek és foglalkozási megbetegedések megel zéséhez szükséges intézkedések megtételér l. Az azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó balesetek esetén részt vesz azok körülményeinek kivizsgálásában. Rendelkezik a munkavédelmi képzés- és továbbképzésr l, az el írt képesítések megszerzésér l. A munkavédelmi feladatok végrehajtásával kapcsolatos mulasztások, a munkavédelmi el írások szándékos vagy gondatlan megszegése esetén megindítja a fegyelmi felel sségre vonást. A f igazgató a munkavédelmi tevékenység intézeti szint operatív irányítását a f igazgató-helyettes gazdasági igazgatóra ruházza át! A f igazgató-helyettes feladatai A f igazgató távolléte esetén ellátja, a f igazgató munkavédelmi feladatait. szemlén. Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi Gondoskodik arról, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos újítások soron kívül elbírálásra, illet leg bevezetésre kerüljenek a munkavédelmi vezet véleményének kikérése után. A f igazgató-helyettes gazdasági igazgató feladatai

6 6 6. oldal: összesen: 64 Gondoskodik arról, hogy a munkavédelemmel összefügg pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre álljon, abban megtervezésre kerüljön. Az OITI-ben a munkavédelmi tevékenység operatív irányítását végzi a f igazgató megbízása alapján. A f igazgató-helyettes gazdasági igazgató m szaki helyettesének feladatai balesetekért. Felel s az Intézet területén a m szaki meghibásodásokból bekövetkezett Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi szemlén. Személyesen köteles résztvenni a közvetlen irányítása alá tartozó területén a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Felel s, hogy halálos vagy súlyos munkabaleset esetén a helyszín érintetlen maradjon. Köteles évenként írásban beszámolni a munkaterület munkavédelmi helyzetér l. közvetlen irányítása alá tartozó Felel s, hogy a közvetlen irányítása alá tartozó területén üzemeltetett gépek, berendezések, eszközök kezelését és használatát csak az el írt követelményeknek megfelel en végzik. Felügyeletet gyakorol az üzemeltetési és fejlesztési osztályvezet - a külön kiemelésben szerepl - munkavédelmi feladatai felett. Az osztályvezet f orvos feladatai Felel s a munkaterületén a munkavédelmi és egészségvédelmi el írások betartásáért és betartatásáért. Köteles gondoskodni és naponta többször ellen rizni a munkahelyi rend, fegyelem és tisztaság betartását.

7 7 7. oldal: összesen: 64 Évenként egy alkalommal köteles munkavédelmi szemlét tartani a munkaterületén. A szemle során tapasztalt észrevételeit jegyz könyvben kell rögzíteni. Köteles gondoskodni a munkaterületén dolgozók ismételt munkavédelmi oktatásának megtartásáról és az oktatások nyilvántartásáról. Minden munkanapkieséssel járó foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet, sérüléssel járó eseményt, illetve az un. "kvázi" balesetet is azonnal köteles jelenteni a munkavédelmi vezet nek. Személyesen köteles résztvenni a munkaterületén a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Felel s, hogy halálos vagy súlyos munkabaleset esetén a helyszín érintetlen maradjon. Intézkedni köteles a munkaterületén a munkavédelmi oktatási napló és a baleseti napló okmányszer vezetésér l. Köteles a munkaterületén dolgozókat az id szakos és esetlegesen szükséges soron kívüli alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni. Félévenként ellen rizni köteles az orvosi alkalmassági vizsgálatok végrehajtását. A munkaterületen észlelt munkavédelmi (egészségvédelmi) hiányosság megszüntetése érdekében, hatáskörében intézkedni köteles. helyzetér l. Köteles évenként írásban beszámolni a munkaterület munkavédelmi Naponta köteles ellen rizni a dolgozók egyéni véd felszerelését és annak viselését, valamint intézkedni a véd felszerelés biztosítására, illetve cseréjére vonatkozóan. Felel s, hogy a munkaterületén üzemeltetett gépek, berendezések, eszközök kezelését csak az el írt követelményeknek megfelel en használják. Felel s a munkaterületén használt gyógyszerek, egészségügyi felszerelések, kábítószerek, mérgek, vegyszerek biztonságos kezeléséért és tárolásáért.

8 8 8. oldal: összesen: 64 Köteles megszervezni a munkahelyi els segélynyújtást, illetve biztosítani az el írt feltételeket. Az üzemeltetési és fejlesztési osztályvezet feladatai leírtakkal. Munkavédelmi feladata és jogköre megegyezik az osztályvezet f orvosnál Felel s továbbá: Küls céggel kötött szerz désben a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos el írásokat és feltételeket rögzíteni. A munkaterületén csak megfelel munkavédelmi min sítéssel, munkavédelmi min ségtanúsítással, illetve magyar nyelv kezelési utasítással ellátott eszközök és berendezések üzemeljenek. Amennyiben az el bbi feltételek hiányosak, köteles gondoskodni a szükséges okmányok pótlásáról, illetve vizsgálatok megtartásáról. Gondoskodik az épületek ( új és rekonstrukciós ), gépek, m szerek és egyéb technológiai eszközök üzembehelyezése során a munkavédelmi alkalmasság felülvizsgálatáról és az üzembe helyezést írásban engedélyezi. Gondoskodni köteles a villamosberendezések, szerelvények és elektromos hálózatok id szakos érintésvédelmi és t zvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról, valamint a villámvédelmi rendszerek szabvány szerinti ellen rzésér l, a dokumentációk meg rzésér l és a megállapított hibák, hiányosságok kijavításáról, illetve megszüntetésér l, ellen rzi azok végrehajtását és a javításról szóló dokumentációt meg rzi. Köteles gondoskodni a nyomástartó berendezések és minden más hatósági vizsgálatra kötelezett berendezés vizsgálatainak megtartásáról és a megfelel dokumentáció meg rzésér l. Köteles részt venni az Intézet munkavédelmi intézkedési terveinek kidolgozásában, a terv gyakorlati végrehajtásában.

9 9 9. oldal: összesen: 64 Köteles gondoskodnia a berendezések és eszközök tervszer karbantartásáról, illetve a karbantartás nyilvántartásáról. Köteles részt venni az üzembehelyezési és használatbavételi eljárásokban. Munkahely létesítése el tt köteles a tervez vel, illetve a kivitelez vel a munkavédelmi követelményeket közölni. Felel s az Intézet üzembehelyezési és használatbavételi eljárások megszervezésér l és megtartásáról. Köteles intézkedni a munkahelyek m szeres méréseinek (zajszint mérés, megvilágítás mérés, légszennyez dés stb.) megrendelése és végrehajtása iránt. Felel s a karbantartási utasítások és tervek kidolgozásáért és kiadásáért. Az Informatikai osztályvezet feladatai leírtakkal. Munkavédelmi feladata és jogköre megegyezik az osztályvezet f orvosnál Az intézeti higiénikus f orvos feladatai Csatolt munkakörben félévenként köteles ellen rizni a munkahelyek egészségügyi helyzetét és a dolgozók egyéni védelmét szolgáló el írások megtartását. Résztvesz a munkavédelmi szemléken és észrevételeit jegyz könyvbe foglalja. Félévenként ellen rzi az intézeti dolgozók étkezési körülményeit, továbbá a szociális létesítményeket (fürd, öltöz, WC stb.). Együttm ködik a területileg illetékes ÁNTSZ-el. Részt vesz a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában, elkészíti a vizsgálati jegyz könyvet. Az anyaggazdálkodási és ellátási osztályvezet feladatai

10 oldal: összesen: 64 Köteles gondoskodni az osztály dolgozóinak ismétl d munkavédelmi oktatásainak megtartásáról és az oktatások munkahelyi nyilvántartásáról. Köteles az osztály munkahelyein bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában részt venni. Köteles megszervezni az Intézet dolgozói részére a véd felszerelések megrendelését, szakszer raktározását és szükségszer cseréjét, javítását. Köteles gondoskodni a munkavédelmi szakkönyvek és kiadványok, valamint a propaganda anyagok beszerzésér l. Felel s a gépjárm vek id szakos és hatósági felülvizsgálatának végrehajtásáért. szemlén. Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi A munkaügyi osztályvezet feladatai Köteles gondoskodni az intézeti baleseti táppénzes jegyzék vezetésér l. Felel s azért, hogy a belép dolgozók csak el zetes orvosi alkalmassági vizsgálat és munkavédelmi oktatás után kerüljenek alkalmazásra. Figyelemmel kiséri a túlórák alakulását, a fiatalkorúak és a terhes n k foglalkoztatását, valamint végzi a kártérítésekkel kapcsolatos feladatokat. A pénzgazdálkodási osztályvezet feladatai Részt vesz a munkavédelmi intézkedési tervek összeállításában, a végrehajtás felülvizsgálatában. Figyelemmel kiséri a tervben meghatározott pénzösszegek felhasználását. Javaslatot tesz a f igazgató-helyettes gazdasági igazgatónak a munkavédelemmel kapcsolatos pénzügyi intézkedésekre.

11 oldal: összesen: 64 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó szakorvos feladatai Felel s az OITI-ben dolgozó orvosi vizsgálatra kötelezettek munkakörönkénti nyilvántartásáért. Kezdeményezi a veszélyes, egészségre ártalmas munkakörökben dolgozók szakorvosi vizsgálatát és ellátja az új munkavállalók el zetes alkalmassági vizsgálatát. A szakorvosi laboratóriumi vizsgálatok eredményeit l függ en tesz javaslatot az új munkavállaló alkalmazásával kapcsolatban. Kezdeményezi és intézkedési körében ellátja az id szakos alkalmassági vizsgálatra kötelezett munkavállalók orvosi vizsgálatát. A munkavédelmi szabályok megszeg ivel szemben felel sségrevonást kezdeményez. Együttm ködik a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásánál a munkavédelmi vezet vel, ellátja az ezzel kapcsolatos jelentési, nyilvántartási feladatokat. A foglalkozási ártalmak, betegségek megel zése érdekében, oktatási segédlettel, szakmai tanácsokkal, szakmai véleményekkel segíti a munkavédelmi vezet t. Beruházásoknál, gépek, berendezések, munkaeszközök üzembehelyezése el tt szakvéleményt ad azok munkahelyi egészségügyi hatásairól. Figyelemmel kiséri a járványügyi érdekb l kiemelt munkahelyen dolgozók, n k, terhes n k, fiatalkorúak, veszélyes és ártalmas munkahelyen dolgozók munkakörülményeit, szükség esetén azonnali intézkedést kezdeményez. A f igazgató ápolási helyettesének feladatai Munkavédelmi hiányosság esetén köteles a munkaterületén az intézkedést megtenni, illetve szükség esetén jelenti a munkahely vezet jének az eseményt. Naponta köteles ellen rizni a munkaterületén a tisztaság és munkahelyi rend betartását, illetve intézkedni ennek biztosítása érdekében.

12 oldal: összesen: 64 Naponta köteles ellen rizni a beosztott dolgozók egyéni véd felszerelés viselését. Személyesen köteles részt venni a munkahely vezet je által megtartott munkavédelmi szemlén. tárolásáért. Felel s a szennyezett ruházat, textilanyagok, ágynem k biztonságos A munkavédelmi vezet feladatai Munkáját a hatályos rendeleteknek, utasításoknak megfelel en végzi, a f igazgató-helyettes gazdasági igazgató közvetlen irányítása és ellen rzése mellett. A dolgozókat közvetlenül fenyeget veszély esetén annak elhárítására intézkedést tesz, a f igazgató-helyettes gazdasági igazgató értesítése mellett. Az OITI valamennyi egységében az esedékes munkavédelmi szemlét megszervezi. Ett l eltér en az Intézet valamennyi munkahelyén, részlegén jogosult bármikor munkavédelmi ellen rzést tartani, el zetes bejelentés nélkül is. Elkészíti a munkavédelmi ellen rzések jegyz könyveit és az abban foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében azokat az illetékeseknek megküldi. Köteles rendszeresen ellen rizni a munkahelyek, gépek, berendezések, járm vek biztonsági állapotát, ha hiányosságot állapít meg, annak megszüntetésér l intézkedni. megismertetni. Köteles a munkavédelmi szabályzat el írásait az intézmény dolgozóival Megszervezi és el készíti a dolgozók munkavédelmi oktatását. Vezeti a munkabalesetek kivizsgálását, ezek eredményét az un. munkabaleseti jegyz könyv -ben rögzíti. Résztvesz a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában. Javaslatot tesz az ismételt baleset megel zését célzó intézkedés megtételére, melyet rendszeresen ellen riz.

13 oldal: összesen: 64 Az azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó munkabalesetekr l a f igazgatót azonnal értesíti, továbbá a f igazgató és helyettesei távollétében is értesíti az MVSZ-ben meghatározott szerveket. Gondoskodik arról, hogy a munkavédelmi oktatáshoz szükséges segédletek rendelkezésre álljanak. Véleményezi a munkavédelmi újításokat, figyelemmel kiséri azok bevezetését. Ellen rzi a n k, terhesanyák és fiatalkorúak munkakörülményeire vonatkozó rendeletek betartását. A beruházási, felújítási, karbantartási tervek megtárgyalásánál részt vesz, gondoskodik a munkavédelmi el írások érvényesülésér l. A m szaki átadásokon, garanciális bejárásokon részt vesz. Az épületek, építmények ( új és rekonstrukciós), gépek, m szerek és egyéb eszközök üzembehelyezése el tt azokat munkavédelmi szempontból véleményezteti. Biztosítja, hogy min ségtanúsítás, vagy munkavédelmi min sítés nélkül, eszközök, gépek, m szerek használatbavételére ne kerülhessen sor. Köteles figyelemmel kísérni a munkavédelemmel kapcsolatos rendeletek, utasítások, szabványok változását és gondoskodni azok érvényesítésér l. A felel s részlegvezet kkel elkészítteti a feladatkörükbe tartozó és szükséges gépkezelési, karbantartási utasításokat, az Intézet tulajdonában lév gépek, berendezések, m szerek karbantartási tervét és gondoskodik azok végrehajtásáról. Gondoskodik az energiaellátó és elosztó berendezésekre vonatkozó biztonsági és t zvédelmi el írások betartatásáról. elkészíti. Gondoskodik az MVSZ évenkénti felülvizsgálatáról és a módosítás tervezetét A sugárvédelmi megbízott feladatai Az Intézet f igazgatója által írásban kijelölt radiológiai végzettséggel rendelkez szakorvos feladata a sugárvédelmi megbízotti teend k ellátása.

14 oldal: összesen: 64 Feladata a sugárártalomnak kitett munkahelyen foglalkoztatott dolgozók sugárterhelésének ellen rzése és a nyilvántartás vezetése. Megtartja a sugárártalomnak kitett dolgozók munkavédelmi oktatását, vezeti az oktatási naplót. Résztvesz a sugárvédelmi szemlén. Kidolgozza a sugárvédelemmel kapcsolatos szabályokat, melyeket a munkavédelmi vezet egyetértésével az OITI f igazgatójához terjeszt el jóváhagyásra.

15 oldal: összesen: 64 Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés követelményei Általános követelmények Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni véd eszköz el állítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai szinvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. Munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés követelményeit, és ezt a gyártó, külföldr l behozott termék esetében az importáló, importáló hiányában az üzemeltet az általános min ségtanúsítás keretében tanúsítja. A munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott munkaeszközt, továbbá valamennyi egyéni véd eszközt, üzembe helyezni, használatba venni akkor lehet, ha a munkaeszköz rendelkezik megfelel ségi tanúsítvánnyal, az egyéni véd eszköz pedig min sít bizonyítvánnyal. A létesítés követelményei A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közrem köd k feladata, amelynek teljesítésében együtt kell m ködniük. A létesítésben közrem köd ( tervez, kivitelez ) köteles írásban nyilatkozni, hogy a törvényben foglaltakat megtartotta. A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.

16 oldal: összesen: 64 Az üzembehelyezés feltétele a munkavédelmi szempontok el zetes vizsgálata, munkaeszköz esetében a munkavédelmi megfelel séget igazoló tanúsítás, hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, munkahely, munkaeszköz esetében a hatósági engedély megléte. Az (1-2) bekezdésekben el írt rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása esetén is. Az újraindítás el feltétele, hogy a veszélyes munkaeszköz és technológia megfeleljen legalább az újraindítást megel z munkavédelmi üzembe helyezés idején hatályos munkavédelmi el írásoknak. A veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltet munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel -(kizáró jogszabály rendelkezés hiányában)- legfeljebb 180 nap id tartamra üzemeltetheti. A munkavégzés tárgyi feltételei A biztonságos m szaki állapot meg rzése érdekében id szakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá a munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott munkaeszközt. (5/1993. (XII.26.) MüM rendelet) A felülvizsgálatot az üzemeltet nek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési dokumentáció más id szakot nem ír el. tartalmazza. A gépkezelési utasítások tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet Biztonságtechnikai szempontból felülvizsgálatra kötelezett orvostechnikai berendezések: Defibrillátor 1 évente Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 1 évente Inkubátor 1 évente Altató-lélegeztet berendezés 1 évente M t lámpa 1 évente Invazív és intervenciós rtg. berendezések 1 évente M t asztal 2 évente Hagyományos rtg. átvilágító és felvételi munkahely 2 évente

17 oldal: összesen: 64 Sebészeti képer sít M téti és rz monitor, EKG Lézer Invazív vérnyomásmér és véráramlásmér Gépi infúzió adagoló készülék Vérmelegít készülék Sterilizáló berendezés Hálózati üzem elektroterápiás készülék (stimulátor, nagyfrekvenciás készülék stb.) Gázellátó berendezés Ultrahang diagnosztikai készülék (47/1999. (X. 6.) EüM rendelet) 2 évente 2 évente 2 évente 2 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente A m hely villamos kéziszerszámait a m helyvezet nek kell ellen riznie, illetve ellen riztetnie. A hordozható elektromos kéziszerszámokat évenként kell érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat alá vetni. Az áramvéd kapcsolókat havonta kell ellen rizni és err l naplót kell vezetni. Az ellen rzésért és naplózásért a m helyvezet felel. A m hely vezet je m szakonként legalább egyszer köteles ellen rizni a kéziszerszámok munkavégzésre alkalmas állapotát. Amennyiben a munkahely, egyéni véd eszköz, munkaeszköz, technológia rendeltetésszer alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a megfelel ségét az üzemeltet munkáltatónak soron kívül vizsgálnia kell. A vizsgálat elvégzéséig annak m ködését, illetve használatát meg kell tiltani.

18 oldal: összesen: 64 Minden munkavállaló részére biztosítani kell: - megfelel mennyiség, az egészségügyi el írásoknak megfelel min ség ivóvizet, - a munkahely és a munka jellegének megfelel en az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, pihenési és melegedési lehet séget. A munkahely és a munka jellegének megfelel en gondoskodni kell a rendr l, tisztaságról, a keletkez szennyez anyagok, szennyvíz, hulladék kezelésér l oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák. A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérr l. A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelel világításra vonatkozó követelményeket. A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellege és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegend mennyiség és min ség egészséget nem kárósító leveg t és klímát kell biztosítani. Amennyiben az el írt leveg vagy klíma biztosítása m szakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni véd eszközt alkalmazni, illet leg véd italt juttatni. Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelel szerkezet és szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelel határoló felületeket, belmagasságot, légtérfogatot mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani. A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebb l fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenés mentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehet vé a gyalogosok és járm vek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést.

19 oldal: összesen: 64 A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt menekülési utak száma, mérete elhelyezése és megvilágítása tegye lehet vé a munkahely, a veszélyes területek gyors és biztonságos elhagyását. A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelv üzemeltetés dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltet köteles biztosítani. (5/1993. (XII.26.) MüM rendelet) Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés személyi feltételei A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha - annak ellátásához megfelel élettani adottságokkal rendelkezik, - foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illet leg a fiatalkorú egészségét károsan nem befolyásolja, - foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, - mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult. Az egészségügyi megfelel ségr l el zetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben - id szakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A munka egészséget nem veszélyeztet és biztonságos elvégzéséhez megfelel szakképzettség és számú munkavállalót kell biztosítani. Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad.

20 oldal: összesen: 64 A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésében A munkavállaló köteles: - a biztonságos munka végzésre alkalmas állapotban, pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen a munkahelyén megjelenni. - a rosszullétet kiváltó gyógyszer szedésér l a közvetlen munkahelyi vezet jét tájékoztatni, aki köteles ezt a tényt a munka kiadásakor figyelembe venni. - a részére el írt egyéni véd eszközt rendeltetésének megfelel en használni, és a t le elvárható tisztításáról gondoskodni. (Az OITI csak az intézmény által beszerzett lábbeli okozta balesetért vállal felel sséget.) - a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök biztonságos állapotáról a t le elvárható módon meggy z dni, azt rendeltetésének megfelel en a munkahelyi vezet utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. - a munkavégzés során csak az Intézet tulajdonát képez, illetve a használatra kiadott eszközöket használni. Idegen munkaeszköz használatára csak a közvetlen munkahelyi vezet engedélyével kerülhet sor. - a munka végzéséhez olyan ruházatot viselni, mely a saját és mások egészségét, illetve testi épségét nem veszélyezteti. Munkahelyén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani. Többm szakos munkahely esetén a m szak végeztével a munkahelyet rendben tisztán, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. Szemetet, veszélyes hulladékot az erre a célra rendszeresített tárolóba helyezni. - fizikai munkakörben gy r, betegágy mellett nyaklánc és karköt nélkül dolgozni. - a biztonságos munkavégzéshez a szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni. A munkavégzés során a figyelmeztet, figyelemfelhívó jelzéseket figyelembe venni. - tartózkodni minden olyan tevékenységt l és játéktól - a kötelezettségek teljesítésével össze nem fér és függ, - amely balesetet idézhet el. - a veszélyt jelent rendellenességet, üzemzavart, balesetet, sérülést, rosszullétet a munkahelyi vezet jének azonnal jelenteni.

21 oldal: összesen: 64 A munkavállaló joga: - megkövetelni az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban el írt véd intézkedések megvalósítását. - az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehet ség biztosítását. - a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és véd eszközök, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehet ség biztosítását. A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés körülményeinek megvalósítása érdekében történ fellépéséért, illetve az Intézet vélt mulasztása miatt jóhiszem en tett bejelentéséért. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkahelyi vezet vagy más vezet utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. Veszélyeztetésnek min sül különösen a szükséges véd berendezések, az egyéni véd eszközök m köd képtelensége, illetve hiánya. A munkáltató kötelességei és jogai: Az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására megfelel képesítéssel rendelkez személyt biztosítani, valamint - a szükséges utasításokat kell id ben a munkavállalónak megadni. - rendszeresen meggy z dni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. - a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefügg veszélyek figyelembevételével megfelel munkaeszközöket biztosítani a munkavállaló részére.

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

10 99 Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység?

10 99 Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység? Tesztt megolldások néllküll Szakttanácsadók Továbbképzése 2007 Munka-- és ttűzvédellem Sorszám Szakterület Kérdés 1 99 A munkavédelem alapvető szabályait milyen szintű jogszabály tartalmazza? Válassza

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése műszaki, jogi és szervezési intézkedések rendszerével. A munkavédelem szabályrendszere

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Készítette a HBM Kft. a Solétanche Bachy munkavédelmi szakanyagainak a felhasználásával, a Safety Home Services Kft. és a Pohlok Kft. bevonásával, a

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet 38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások 1. Fogalmi meghatározások 1. Irtószer: a biocidek 3. Főcsoport 14., 18. és 19. termékcsoportjába

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben