Országos Idegtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegtudományi Intézet"

Átírás

1 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, január F igazgató F igazgató gazdasági helyettese

2 2 2. oldal: összesen: 64 T A R T A L O M J E G Y Z É K Munkavédelmi Szabályzat hatálya 3.o. Munkavédelmi ügyrend 4. " Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés követelményei 14." Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés személyi feltételei 18." A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei, jogai - az egészséget nem veszélyeztet - a biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésében 19." Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje 22." A veszélyes munkafolyamatok ellátására vonatkozó követelmények 25." A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendje 26." A munkavédelmi eljárások rendje 29." Az egyéni véd eszközök és felszerelések (munkaruhák) illetve, a tisztálkodási eszközök és szerek juttatása 31." A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 33." Munkavédelmi ellen rzés 36." Alkoholszondás ellen rzés 37." A munkabaleset, az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása 38." A dolgozók egészségének és testi épségének sérelméb l ered károk megtérítésének rendje 45." Hatályba léptet intézkedések 47." Mellékletek 1. sz. Munkavédelemmel összefügg fontosabb jogszabályok 48. " 2. sz. Az OITI azon munkahelyei, illetve munkafolyamatai, ahol a veszélyforrás fokozott hatóképesség nek min síthet 54." 3. sz. A gépkezelési utasítások tartalmi követelményei 55." 4. sz. Id szakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök 56." 5. sz. Tisztálkodási szerek juttatási jegyzéke 57." 6. sz. Igazolás 59." 7. sz. Baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási betegségek jegyzéke 60." 8. sz. Intézeti egyéni véd eszközök és felszerelések jegyzéke 62."

3 3 3. oldal: összesen: 64 M U N K A V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A munkavédelemr l szóló évi XCIII. (Mvt) törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetnél (a továbbiakban OITI) az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat a jelen "Munkavédelmi Szabályzat"-ban (a továbbiakban MVSZ) a következ k szerint határozom meg: MVSZ célja, feladata Az MVSZ az OITI alapvet munkavédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között az intézmény sajátosságainak figyelembevételével határozza meg a munkavédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését. Ezek alapján az MVSZ tartalmazza mindazokat a követelményeket, amelyeket a munkavédelemr l szóló törvény és más jogszabályok ide utalnak, továbbá azokat a követelményeket, amelyeket a jogszabály ugyan nem utal kifejezetten a munkavédelmi szabályzatba, de szabályozásuk az intézmény sajátosságai miatt szükséges és indokolt. Az MVSZ célja, hogy az intézmény egészére kiterjed en rögzítse a vezet k és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, a munkavédelmi oktatás rendjét, az egyéni véd eszközök és tisztálkodószerek juttatásának szabályait, a munkavégzésre vonatkozó általános követelményeket és meghatározza a munkavédelmi eljárások szabályait. Az MVSZ hatálya Az MVSZ hatálya kiterjed az OITI valamennyi dolgozójára, az alkalmi munkát végz kre és minden közszolgálati jogviszonyú és szerz déssel foglalkoztatott munkavállalóra. Az MVSZ -ben foglaltak betartása az Intézetben foglalkoztatott minden egyes dolgozójára nézve kötelez.

4 4 4. oldal: összesen: 64 A szabályzat rendelkezéseinek megszegése - a cselekmény vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegét l függ en - fegyelmi, szabálysértési, illet leg büntet eljárást vonhat maga után. Az MVSZ rendelkezéseit a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokkal, Magyar Szabványokkal, az OITI Szervezeti és M ködési, az OITI Katasztrófa Terve, valamint T zvédelmi Szabályzatával összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Az MVSZ-ben foglalt el írásoktól eltérni csak az OITI vezet jének engedélyével lehet, aki ezen jogosultságát átruházhatja. A munkavédelem megvalósításáért felel s vezet k és munkavállalók kötelességei és jogai: A munkavédelmi feladatok megszervezéséért az Intézet vezet je felel s. A munkavédelemmel összefügg feladatok irányításáért végrehajtásáért az OITI munkavédelmi vezet je a felel s. A munkavédelmi vezet t az Intézet vezet je bízza meg, aki feladatát osztott munkakörben látja el. Munkavédelmi ügyrend A f igazgató feladatai Biztosítja a szükséges és balesetmentes munkakörülmények szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit. Meghatározza a munkavédelemmel kapcsolatos hatásköröket, jogköröket és gondoskodik azok rögzítésér l az Intézet Szervezeti és M ködési Szabályzatában. Gondoskodik a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok meghatározásáról valamint a végrehajtás ellen rzésének megszervezésér l. A munkavédelmi vezet által készített munkavédelmi intézkedési tervet jóváhagyja és az abban foglaltak végrehajtását számon kéri.

5 5 5. oldal: összesen: 64 Évente legalább egyszer munkavédelmi szemlén gy z dik meg az Intézet munkavédelmi helyzetér l. A munkavédelmet érint változásokat követ en gondoskodik az MVSZ szükség szerinti módosításáról a munkavédelmi vezet vel egyetértésében. Gondoskodik a munkabalesetek bejelentésér l, nyilvántartásáról, a balesetek és foglalkozási megbetegedések megel zéséhez szükséges intézkedések megtételér l. Az azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó balesetek esetén részt vesz azok körülményeinek kivizsgálásában. Rendelkezik a munkavédelmi képzés- és továbbképzésr l, az el írt képesítések megszerzésér l. A munkavédelmi feladatok végrehajtásával kapcsolatos mulasztások, a munkavédelmi el írások szándékos vagy gondatlan megszegése esetén megindítja a fegyelmi felel sségre vonást. A f igazgató a munkavédelmi tevékenység intézeti szint operatív irányítását a f igazgató-helyettes gazdasági igazgatóra ruházza át! A f igazgató-helyettes feladatai A f igazgató távolléte esetén ellátja, a f igazgató munkavédelmi feladatait. szemlén. Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi Gondoskodik arról, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos újítások soron kívül elbírálásra, illet leg bevezetésre kerüljenek a munkavédelmi vezet véleményének kikérése után. A f igazgató-helyettes gazdasági igazgató feladatai

6 6 6. oldal: összesen: 64 Gondoskodik arról, hogy a munkavédelemmel összefügg pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre álljon, abban megtervezésre kerüljön. Az OITI-ben a munkavédelmi tevékenység operatív irányítását végzi a f igazgató megbízása alapján. A f igazgató-helyettes gazdasági igazgató m szaki helyettesének feladatai balesetekért. Felel s az Intézet területén a m szaki meghibásodásokból bekövetkezett Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi szemlén. Személyesen köteles résztvenni a közvetlen irányítása alá tartozó területén a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Felel s, hogy halálos vagy súlyos munkabaleset esetén a helyszín érintetlen maradjon. Köteles évenként írásban beszámolni a munkaterület munkavédelmi helyzetér l. közvetlen irányítása alá tartozó Felel s, hogy a közvetlen irányítása alá tartozó területén üzemeltetett gépek, berendezések, eszközök kezelését és használatát csak az el írt követelményeknek megfelel en végzik. Felügyeletet gyakorol az üzemeltetési és fejlesztési osztályvezet - a külön kiemelésben szerepl - munkavédelmi feladatai felett. Az osztályvezet f orvos feladatai Felel s a munkaterületén a munkavédelmi és egészségvédelmi el írások betartásáért és betartatásáért. Köteles gondoskodni és naponta többször ellen rizni a munkahelyi rend, fegyelem és tisztaság betartását.

7 7 7. oldal: összesen: 64 Évenként egy alkalommal köteles munkavédelmi szemlét tartani a munkaterületén. A szemle során tapasztalt észrevételeit jegyz könyvben kell rögzíteni. Köteles gondoskodni a munkaterületén dolgozók ismételt munkavédelmi oktatásának megtartásáról és az oktatások nyilvántartásáról. Minden munkanapkieséssel járó foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet, sérüléssel járó eseményt, illetve az un. "kvázi" balesetet is azonnal köteles jelenteni a munkavédelmi vezet nek. Személyesen köteles résztvenni a munkaterületén a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések vizsgálatában. Felel s, hogy halálos vagy súlyos munkabaleset esetén a helyszín érintetlen maradjon. Intézkedni köteles a munkaterületén a munkavédelmi oktatási napló és a baleseti napló okmányszer vezetésér l. Köteles a munkaterületén dolgozókat az id szakos és esetlegesen szükséges soron kívüli alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni. Félévenként ellen rizni köteles az orvosi alkalmassági vizsgálatok végrehajtását. A munkaterületen észlelt munkavédelmi (egészségvédelmi) hiányosság megszüntetése érdekében, hatáskörében intézkedni köteles. helyzetér l. Köteles évenként írásban beszámolni a munkaterület munkavédelmi Naponta köteles ellen rizni a dolgozók egyéni véd felszerelését és annak viselését, valamint intézkedni a véd felszerelés biztosítására, illetve cseréjére vonatkozóan. Felel s, hogy a munkaterületén üzemeltetett gépek, berendezések, eszközök kezelését csak az el írt követelményeknek megfelel en használják. Felel s a munkaterületén használt gyógyszerek, egészségügyi felszerelések, kábítószerek, mérgek, vegyszerek biztonságos kezeléséért és tárolásáért.

8 8 8. oldal: összesen: 64 Köteles megszervezni a munkahelyi els segélynyújtást, illetve biztosítani az el írt feltételeket. Az üzemeltetési és fejlesztési osztályvezet feladatai leírtakkal. Munkavédelmi feladata és jogköre megegyezik az osztályvezet f orvosnál Felel s továbbá: Küls céggel kötött szerz désben a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos el írásokat és feltételeket rögzíteni. A munkaterületén csak megfelel munkavédelmi min sítéssel, munkavédelmi min ségtanúsítással, illetve magyar nyelv kezelési utasítással ellátott eszközök és berendezések üzemeljenek. Amennyiben az el bbi feltételek hiányosak, köteles gondoskodni a szükséges okmányok pótlásáról, illetve vizsgálatok megtartásáról. Gondoskodik az épületek ( új és rekonstrukciós ), gépek, m szerek és egyéb technológiai eszközök üzembehelyezése során a munkavédelmi alkalmasság felülvizsgálatáról és az üzembe helyezést írásban engedélyezi. Gondoskodni köteles a villamosberendezések, szerelvények és elektromos hálózatok id szakos érintésvédelmi és t zvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról, valamint a villámvédelmi rendszerek szabvány szerinti ellen rzésér l, a dokumentációk meg rzésér l és a megállapított hibák, hiányosságok kijavításáról, illetve megszüntetésér l, ellen rzi azok végrehajtását és a javításról szóló dokumentációt meg rzi. Köteles gondoskodni a nyomástartó berendezések és minden más hatósági vizsgálatra kötelezett berendezés vizsgálatainak megtartásáról és a megfelel dokumentáció meg rzésér l. Köteles részt venni az Intézet munkavédelmi intézkedési terveinek kidolgozásában, a terv gyakorlati végrehajtásában.

9 9 9. oldal: összesen: 64 Köteles gondoskodnia a berendezések és eszközök tervszer karbantartásáról, illetve a karbantartás nyilvántartásáról. Köteles részt venni az üzembehelyezési és használatbavételi eljárásokban. Munkahely létesítése el tt köteles a tervez vel, illetve a kivitelez vel a munkavédelmi követelményeket közölni. Felel s az Intézet üzembehelyezési és használatbavételi eljárások megszervezésér l és megtartásáról. Köteles intézkedni a munkahelyek m szeres méréseinek (zajszint mérés, megvilágítás mérés, légszennyez dés stb.) megrendelése és végrehajtása iránt. Felel s a karbantartási utasítások és tervek kidolgozásáért és kiadásáért. Az Informatikai osztályvezet feladatai leírtakkal. Munkavédelmi feladata és jogköre megegyezik az osztályvezet f orvosnál Az intézeti higiénikus f orvos feladatai Csatolt munkakörben félévenként köteles ellen rizni a munkahelyek egészségügyi helyzetét és a dolgozók egyéni védelmét szolgáló el írások megtartását. Résztvesz a munkavédelmi szemléken és észrevételeit jegyz könyvbe foglalja. Félévenként ellen rzi az intézeti dolgozók étkezési körülményeit, továbbá a szociális létesítményeket (fürd, öltöz, WC stb.). Együttm ködik a területileg illetékes ÁNTSZ-el. Részt vesz a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában, elkészíti a vizsgálati jegyz könyvet. Az anyaggazdálkodási és ellátási osztályvezet feladatai

10 oldal: összesen: 64 Köteles gondoskodni az osztály dolgozóinak ismétl d munkavédelmi oktatásainak megtartásáról és az oktatások munkahelyi nyilvántartásáról. Köteles az osztály munkahelyein bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában részt venni. Köteles megszervezni az Intézet dolgozói részére a véd felszerelések megrendelését, szakszer raktározását és szükségszer cseréjét, javítását. Köteles gondoskodni a munkavédelmi szakkönyvek és kiadványok, valamint a propaganda anyagok beszerzésér l. Felel s a gépjárm vek id szakos és hatósági felülvizsgálatának végrehajtásáért. szemlén. Félévenként az OITI valamennyi egységében résztvesz a munkavédelmi A munkaügyi osztályvezet feladatai Köteles gondoskodni az intézeti baleseti táppénzes jegyzék vezetésér l. Felel s azért, hogy a belép dolgozók csak el zetes orvosi alkalmassági vizsgálat és munkavédelmi oktatás után kerüljenek alkalmazásra. Figyelemmel kiséri a túlórák alakulását, a fiatalkorúak és a terhes n k foglalkoztatását, valamint végzi a kártérítésekkel kapcsolatos feladatokat. A pénzgazdálkodási osztályvezet feladatai Részt vesz a munkavédelmi intézkedési tervek összeállításában, a végrehajtás felülvizsgálatában. Figyelemmel kiséri a tervben meghatározott pénzösszegek felhasználását. Javaslatot tesz a f igazgató-helyettes gazdasági igazgatónak a munkavédelemmel kapcsolatos pénzügyi intézkedésekre.

11 oldal: összesen: 64 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó szakorvos feladatai Felel s az OITI-ben dolgozó orvosi vizsgálatra kötelezettek munkakörönkénti nyilvántartásáért. Kezdeményezi a veszélyes, egészségre ártalmas munkakörökben dolgozók szakorvosi vizsgálatát és ellátja az új munkavállalók el zetes alkalmassági vizsgálatát. A szakorvosi laboratóriumi vizsgálatok eredményeit l függ en tesz javaslatot az új munkavállaló alkalmazásával kapcsolatban. Kezdeményezi és intézkedési körében ellátja az id szakos alkalmassági vizsgálatra kötelezett munkavállalók orvosi vizsgálatát. A munkavédelmi szabályok megszeg ivel szemben felel sségrevonást kezdeményez. Együttm ködik a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásánál a munkavédelmi vezet vel, ellátja az ezzel kapcsolatos jelentési, nyilvántartási feladatokat. A foglalkozási ártalmak, betegségek megel zése érdekében, oktatási segédlettel, szakmai tanácsokkal, szakmai véleményekkel segíti a munkavédelmi vezet t. Beruházásoknál, gépek, berendezések, munkaeszközök üzembehelyezése el tt szakvéleményt ad azok munkahelyi egészségügyi hatásairól. Figyelemmel kiséri a járványügyi érdekb l kiemelt munkahelyen dolgozók, n k, terhes n k, fiatalkorúak, veszélyes és ártalmas munkahelyen dolgozók munkakörülményeit, szükség esetén azonnali intézkedést kezdeményez. A f igazgató ápolási helyettesének feladatai Munkavédelmi hiányosság esetén köteles a munkaterületén az intézkedést megtenni, illetve szükség esetén jelenti a munkahely vezet jének az eseményt. Naponta köteles ellen rizni a munkaterületén a tisztaság és munkahelyi rend betartását, illetve intézkedni ennek biztosítása érdekében.

12 oldal: összesen: 64 Naponta köteles ellen rizni a beosztott dolgozók egyéni véd felszerelés viselését. Személyesen köteles részt venni a munkahely vezet je által megtartott munkavédelmi szemlén. tárolásáért. Felel s a szennyezett ruházat, textilanyagok, ágynem k biztonságos A munkavédelmi vezet feladatai Munkáját a hatályos rendeleteknek, utasításoknak megfelel en végzi, a f igazgató-helyettes gazdasági igazgató közvetlen irányítása és ellen rzése mellett. A dolgozókat közvetlenül fenyeget veszély esetén annak elhárítására intézkedést tesz, a f igazgató-helyettes gazdasági igazgató értesítése mellett. Az OITI valamennyi egységében az esedékes munkavédelmi szemlét megszervezi. Ett l eltér en az Intézet valamennyi munkahelyén, részlegén jogosult bármikor munkavédelmi ellen rzést tartani, el zetes bejelentés nélkül is. Elkészíti a munkavédelmi ellen rzések jegyz könyveit és az abban foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében azokat az illetékeseknek megküldi. Köteles rendszeresen ellen rizni a munkahelyek, gépek, berendezések, járm vek biztonsági állapotát, ha hiányosságot állapít meg, annak megszüntetésér l intézkedni. megismertetni. Köteles a munkavédelmi szabályzat el írásait az intézmény dolgozóival Megszervezi és el készíti a dolgozók munkavédelmi oktatását. Vezeti a munkabalesetek kivizsgálását, ezek eredményét az un. munkabaleseti jegyz könyv -ben rögzíti. Résztvesz a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában. Javaslatot tesz az ismételt baleset megel zését célzó intézkedés megtételére, melyet rendszeresen ellen riz.

13 oldal: összesen: 64 Az azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó munkabalesetekr l a f igazgatót azonnal értesíti, továbbá a f igazgató és helyettesei távollétében is értesíti az MVSZ-ben meghatározott szerveket. Gondoskodik arról, hogy a munkavédelmi oktatáshoz szükséges segédletek rendelkezésre álljanak. Véleményezi a munkavédelmi újításokat, figyelemmel kiséri azok bevezetését. Ellen rzi a n k, terhesanyák és fiatalkorúak munkakörülményeire vonatkozó rendeletek betartását. A beruházási, felújítási, karbantartási tervek megtárgyalásánál részt vesz, gondoskodik a munkavédelmi el írások érvényesülésér l. A m szaki átadásokon, garanciális bejárásokon részt vesz. Az épületek, építmények ( új és rekonstrukciós), gépek, m szerek és egyéb eszközök üzembehelyezése el tt azokat munkavédelmi szempontból véleményezteti. Biztosítja, hogy min ségtanúsítás, vagy munkavédelmi min sítés nélkül, eszközök, gépek, m szerek használatbavételére ne kerülhessen sor. Köteles figyelemmel kísérni a munkavédelemmel kapcsolatos rendeletek, utasítások, szabványok változását és gondoskodni azok érvényesítésér l. A felel s részlegvezet kkel elkészítteti a feladatkörükbe tartozó és szükséges gépkezelési, karbantartási utasításokat, az Intézet tulajdonában lév gépek, berendezések, m szerek karbantartási tervét és gondoskodik azok végrehajtásáról. Gondoskodik az energiaellátó és elosztó berendezésekre vonatkozó biztonsági és t zvédelmi el írások betartatásáról. elkészíti. Gondoskodik az MVSZ évenkénti felülvizsgálatáról és a módosítás tervezetét A sugárvédelmi megbízott feladatai Az Intézet f igazgatója által írásban kijelölt radiológiai végzettséggel rendelkez szakorvos feladata a sugárvédelmi megbízotti teend k ellátása.

14 oldal: összesen: 64 Feladata a sugárártalomnak kitett munkahelyen foglalkoztatott dolgozók sugárterhelésének ellen rzése és a nyilvántartás vezetése. Megtartja a sugárártalomnak kitett dolgozók munkavédelmi oktatását, vezeti az oktatási naplót. Résztvesz a sugárvédelmi szemlén. Kidolgozza a sugárvédelemmel kapcsolatos szabályokat, melyeket a munkavédelmi vezet egyetértésével az OITI f igazgatójához terjeszt el jóváhagyásra.

15 oldal: összesen: 64 Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés követelményei Általános követelmények Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni véd eszköz el állítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai szinvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. Munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés követelményeit, és ezt a gyártó, külföldr l behozott termék esetében az importáló, importáló hiányában az üzemeltet az általános min ségtanúsítás keretében tanúsítja. A munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott munkaeszközt, továbbá valamennyi egyéni véd eszközt, üzembe helyezni, használatba venni akkor lehet, ha a munkaeszköz rendelkezik megfelel ségi tanúsítvánnyal, az egyéni véd eszköz pedig min sít bizonyítvánnyal. A létesítés követelményei A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közrem köd k feladata, amelynek teljesítésében együtt kell m ködniük. A létesítésben közrem köd ( tervez, kivitelez ) köteles írásban nyilatkozni, hogy a törvényben foglaltakat megtartotta. A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.

16 oldal: összesen: 64 Az üzembehelyezés feltétele a munkavédelmi szempontok el zetes vizsgálata, munkaeszköz esetében a munkavédelmi megfelel séget igazoló tanúsítás, hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, munkahely, munkaeszköz esetében a hatósági engedély megléte. Az (1-2) bekezdésekben el írt rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása esetén is. Az újraindítás el feltétele, hogy a veszélyes munkaeszköz és technológia megfeleljen legalább az újraindítást megel z munkavédelmi üzembe helyezés idején hatályos munkavédelmi el írásoknak. A veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltet munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel -(kizáró jogszabály rendelkezés hiányában)- legfeljebb 180 nap id tartamra üzemeltetheti. A munkavégzés tárgyi feltételei A biztonságos m szaki állapot meg rzése érdekében id szakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá a munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott munkaeszközt. (5/1993. (XII.26.) MüM rendelet) A felülvizsgálatot az üzemeltet nek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési dokumentáció más id szakot nem ír el. tartalmazza. A gépkezelési utasítások tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet Biztonságtechnikai szempontból felülvizsgálatra kötelezett orvostechnikai berendezések: Defibrillátor 1 évente Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 1 évente Inkubátor 1 évente Altató-lélegeztet berendezés 1 évente M t lámpa 1 évente Invazív és intervenciós rtg. berendezések 1 évente M t asztal 2 évente Hagyományos rtg. átvilágító és felvételi munkahely 2 évente

17 oldal: összesen: 64 Sebészeti képer sít M téti és rz monitor, EKG Lézer Invazív vérnyomásmér és véráramlásmér Gépi infúzió adagoló készülék Vérmelegít készülék Sterilizáló berendezés Hálózati üzem elektroterápiás készülék (stimulátor, nagyfrekvenciás készülék stb.) Gázellátó berendezés Ultrahang diagnosztikai készülék (47/1999. (X. 6.) EüM rendelet) 2 évente 2 évente 2 évente 2 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente A m hely villamos kéziszerszámait a m helyvezet nek kell ellen riznie, illetve ellen riztetnie. A hordozható elektromos kéziszerszámokat évenként kell érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat alá vetni. Az áramvéd kapcsolókat havonta kell ellen rizni és err l naplót kell vezetni. Az ellen rzésért és naplózásért a m helyvezet felel. A m hely vezet je m szakonként legalább egyszer köteles ellen rizni a kéziszerszámok munkavégzésre alkalmas állapotát. Amennyiben a munkahely, egyéni véd eszköz, munkaeszköz, technológia rendeltetésszer alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a megfelel ségét az üzemeltet munkáltatónak soron kívül vizsgálnia kell. A vizsgálat elvégzéséig annak m ködését, illetve használatát meg kell tiltani.

18 oldal: összesen: 64 Minden munkavállaló részére biztosítani kell: - megfelel mennyiség, az egészségügyi el írásoknak megfelel min ség ivóvizet, - a munkahely és a munka jellegének megfelel en az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, pihenési és melegedési lehet séget. A munkahely és a munka jellegének megfelel en gondoskodni kell a rendr l, tisztaságról, a keletkez szennyez anyagok, szennyvíz, hulladék kezelésér l oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák. A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérr l. A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelel világításra vonatkozó követelményeket. A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellege és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegend mennyiség és min ség egészséget nem kárósító leveg t és klímát kell biztosítani. Amennyiben az el írt leveg vagy klíma biztosítása m szakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni véd eszközt alkalmazni, illet leg véd italt juttatni. Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelel szerkezet és szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelel határoló felületeket, belmagasságot, légtérfogatot mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani. A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebb l fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenés mentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehet vé a gyalogosok és járm vek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést.

19 oldal: összesen: 64 A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt menekülési utak száma, mérete elhelyezése és megvilágítása tegye lehet vé a munkahely, a veszélyes területek gyors és biztonságos elhagyását. A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelv üzemeltetés dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltet köteles biztosítani. (5/1993. (XII.26.) MüM rendelet) Az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés személyi feltételei A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha - annak ellátásához megfelel élettani adottságokkal rendelkezik, - foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illet leg a fiatalkorú egészségét károsan nem befolyásolja, - foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, - mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult. Az egészségügyi megfelel ségr l el zetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben - id szakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A munka egészséget nem veszélyeztet és biztonságos elvégzéséhez megfelel szakképzettség és számú munkavállalót kell biztosítani. Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad.

20 oldal: összesen: 64 A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésében A munkavállaló köteles: - a biztonságos munka végzésre alkalmas állapotban, pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen a munkahelyén megjelenni. - a rosszullétet kiváltó gyógyszer szedésér l a közvetlen munkahelyi vezet jét tájékoztatni, aki köteles ezt a tényt a munka kiadásakor figyelembe venni. - a részére el írt egyéni véd eszközt rendeltetésének megfelel en használni, és a t le elvárható tisztításáról gondoskodni. (Az OITI csak az intézmény által beszerzett lábbeli okozta balesetért vállal felel sséget.) - a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök biztonságos állapotáról a t le elvárható módon meggy z dni, azt rendeltetésének megfelel en a munkahelyi vezet utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. - a munkavégzés során csak az Intézet tulajdonát képez, illetve a használatra kiadott eszközöket használni. Idegen munkaeszköz használatára csak a közvetlen munkahelyi vezet engedélyével kerülhet sor. - a munka végzéséhez olyan ruházatot viselni, mely a saját és mások egészségét, illetve testi épségét nem veszélyezteti. Munkahelyén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani. Többm szakos munkahely esetén a m szak végeztével a munkahelyet rendben tisztán, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. Szemetet, veszélyes hulladékot az erre a célra rendszeresített tárolóba helyezni. - fizikai munkakörben gy r, betegágy mellett nyaklánc és karköt nélkül dolgozni. - a biztonságos munkavégzéshez a szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni. A munkavégzés során a figyelmeztet, figyelemfelhívó jelzéseket figyelembe venni. - tartózkodni minden olyan tevékenységt l és játéktól - a kötelezettségek teljesítésével össze nem fér és függ, - amely balesetet idézhet el. - a veszélyt jelent rendellenességet, üzemzavart, balesetet, sérülést, rosszullétet a munkahelyi vezet jének azonnal jelenteni.

21 oldal: összesen: 64 A munkavállaló joga: - megkövetelni az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban el írt véd intézkedések megvalósítását. - az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehet ség biztosítását. - a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és véd eszközök, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehet ség biztosítását. A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztet és a biztonságos munkavégzés körülményeinek megvalósítása érdekében történ fellépéséért, illetve az Intézet vélt mulasztása miatt jóhiszem en tett bejelentéséért. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkahelyi vezet vagy más vezet utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. Veszélyeztetésnek min sül különösen a szükséges véd berendezések, az egyéni véd eszközök m köd képtelensége, illetve hiánya. A munkáltató kötelességei és jogai: Az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására megfelel képesítéssel rendelkez személyt biztosítani, valamint - a szükséges utasításokat kell id ben a munkavállalónak megadni. - rendszeresen meggy z dni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. - a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefügg veszélyek figyelembevételével megfelel munkaeszközöket biztosítani a munkavállaló részére.

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR BUDAPEST, VIII. PRÁTER U. 50/A Megelzés Bt. 2009. A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt.

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt. SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM 2004 Munkav delem Tartalomjegyzék 1. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, ALAPKÉRDÉSEI... 3 1.1. A munkavédelem

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben