Normalitás, abnormalitás és tehetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Normalitás, abnormalitás és tehetség"

Átírás

1 Részlet Gyarmathy Éva (2009) Atipikus agy és a tehetség című habilitációs tézisből, Debreceni Egyetem Normalitás, abnormalitás és tehetség Dr Gyarmathy Éva Wishner (1960) szerint a pszichikum egészsége és patológiája közötti kontinuum úgy fogható fel, mint annak a hatékonysága, ahogy az egyén a környezetnek vele szemben támasztott követelményeinek megfelelni képes. A normalitás a Patopszichológiai Vademecum szerint (Szakács, 1989) az átlagos környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodás képessége. Akkor nevezünk valakit normálisnak, egészségesnek, ha képes a társadalomban a neki jutó szerepet jól betölteni. A normalitás meghatározások többségének közös jellemzője, hogy a normalitást az alkalmazkodással szinte szinoním fogalomnak tekintik. Azaz olyan állapotnak definiálják, amely megfelel a társadalmi követelményeknek, adaptív a társadalomhoz, kívánatos valamilyen norma szerint, tipikus, és a többi ember számára követhető, érthető, elérhető. Az átütően tehetségesek általában nem felelnek meg a társadalmi elvárásoknak, normáknak, és nyilvánvaló, hogy sokszor már gyermekkorukban is a környezet számára követhetetlenek, érthetetlenek illetve elérhetetlenek. A társadalmi szerepük betöltése gyermekkorban még egyáltalán nem lehetséges, sőt, gyakran egész életükben sem. Gyakran csak a utókor igazolja a zsenialitást. A normalitás kritériuma, hogy valami tipikus vagy kívánatos. Amikor ez a kettő egybeesik, az nem okoz problémát, de amikor a kívánatos nem tipikus és a tipikus nem kívánatos, az zavarokhoz vezethet. Senkit sem tekintenek fogyatékosnak, mert nincsenek szárnyai. A szárnyak nem tipikusak, bár éppenséggel kívánatosak lehetnének. Ha valakinek azonban szárnyai nőnek erős lábak helyett, az abnormálisnak számít, mert a lábak kívánatosak és tipikusak, a szárnyak bár kívánatosak, nem tipikusak. A repülést nincs aki megtanítsa a szárnnyal született egyednek. A helyzet megváltozik, ha a kívánatos szárnyak tipikusakká válnak. Ekkor már azok lesznek abnormálisok, akik nem tudnak repülni. Az átlag feletti intelligencia, a kiemelkedően kreatív gondolkodásmód, az erőteljes motivációs késztetés a tehetség klasszikus elemei (Renzulli, 1978). Ezek kívánatos, de nem tipikus jellemzők, emiatt eleve zavaróak egy kissé. Kívánatosságuk is meglehetősen társadalom- és kultúrafüggő. Ráadásul egy bizonyos elviselhetőségi szinten túl a társadalmi-kulturális közegtől függetlenül abnormálisnak tekintik a magas intelligenciát, kreativitást és belső hajtóerőt, illetve az ezekkel járó viselkedést. A tehetség tehát addig normális, amíg a megjelenési formája a kívánatosság kritériumnak megfelel. Az extrém, szokatlan elemekkel társuló tehetség (például a szárny) zavart okoz, mert sem nem tipikus, és mégha kívánatos is lehetne, a társadalomba nehezen illeszthető be. A társadalmi beilleszkedés pszichológiai értelemben az egyén és környezete kölcsönhatásának folyamatában kialakuló tartós, dinamikus egyensúlyi állapot. Az egyensúlyt az egyén és környezete kölcsönhatása határozza meg. Az átütően tehetségesek, az atipikus tehetségek ezt az egyensúlyt megbontják, beilleszkedésük nem sikerül, deviánsakká válnak. Merton (1980) szerint azonban a deviancia nem abnormális viselkedés, hanem a társadalmi környezet folyamataira adott természetes válasz. Bizonyos társadalmi struktúrák határozott nyomást fejtenek ki egyes egyedekre, melynek következtében ők a szabálykövető magatartással

2 szemben a non-konformis magatartást részesítik előnyben. Nyilvánvaló, hogyha ez a társadalmi nyomás egyre több egyént érint, akkor a deviáns egyre tipikusabbá válik. Ha pedig a deviáns válik tipikussá, akkor ez társadalmi-kulturális változást jelent. Ilyen folyamatok állnak egyes zavarok, mint a tanulási zavar és a hiperaktivitás zavar gyakoribbá válásának hátterében is (Gyarmathy, 2007). A normalitás fogalma tehát koronként és társadalmi csoportonként eltérő, és tükrözi az adott társadalom, illetve társadalmi csoport világképét és önképét. A normalitásnak a fentiektől eltérő szemlélete Allporté, aki normális, egészséges embernek az érett személyiségű embert nevezi, akire jellemző, hogy saját szükségleteit kielégítően dolgozik, az egész életvezetését meghatározó életszemlélet szerint tevékenykedik, gondolkodik, él, örül (Allport, 1980). Ez a meghatározás függetleníti az egyén normalitását a többség szemléletétől és az alkalmazkodást nem tekinti kritériumnak. Ezzel Allport igen szélesre tárja a normalitás fogalmát, így akár az extrém kreatív tehetségek is normálisnak tekinthetők. Fogyatékosság és másság Az abnormison általában a normálistól, vagyis az átlagtól való eltérést értik (Wishner, 1960). Az abnormalitásnak lehet biológiai háttere, de ez nem szükségszerű. A szerkezeti vagy működésbeli eltérés azonban mindig potenciális alap az abnormalitásra. Azokat a személyeket, akik valamilyen biológiai károsodás vagy sajátosság következtében a társadalom többségének képességeihez igazodó társadalmi elvárásokat nem képesek teljesíteni, fogyatékosnak tekintik. (Bármilyen elnevezéssel is illetik.) A fogyatékosság szintén társadalmilag is meghatározott fogalom. A szokásostól eltérő testi vagy szellemi sajátosság gyakran a normálistól való eltérésként is értelmeződik, mert a tartósan létező szokásost a közösségek hajlamosak egynek tekinteni a normálissal. Társadalmanként és társadalmi csoportonként másként jelölik meg, máshogy értelmezik és máshogy vonják meg a fogyatékos populáció határait és más elvek (orvosi, pszichológiai, pedagógiai, államigazgatási stb.) dominálnak az egyes felfogások és tipológiák hátterében (Gordosné 1976). A fogyatékosság kategóriája a normalitás kategóriájának negatív tükörképe, a fogyatékosság fogalom ezért eredetében és tartalmában is hűen tükrözi az éppen adott társadalom és csoport életkörülményeit és értékrendjét. Amilyen módon és mértékben eltér az egyes korok és csoportok normalitás eszménye, úgy tér el egymástól a korok és csoportok fogyatékosság fogalma is (Bánfalvi, 2004). A normalitástól való eltérés azonban nem mindig értelmeződik fogyatékosságként. Bizonyos szokásostól és normálisnak tekintettől való eltérések éppen kiválóságként is értelmeződhetnek egy-egy adott kultúrában. Ilyen a sámán vagy a varázsló révüléses-hallucinációs képessége a szellemekkel való kapcsolattartásra, a modern korban a művész extrém érzékelési képessége például a zenész abszolút hallása vagy a színész szerepjátszása a politikus és a szónok empátiás virtuozitása, amellyel a hallgatósággal kapcsolatot teremt. Ezeket a képességeket a művészi alkotókészség vagy egy-egy pálya alapjának tekintik, és mint ilyet, pozitív sajátosságoknak tartják (Bánfalvi, 2004). A pozitív sajátosságok is akadályozhatják azonban a beilleszkedést. A szárnyak fogyatékosságnak tekinthetők, ha a földön kell járni. Byron-nak hatalmas szárnyai voltak, amellyekkel magasba szállhatott, de akadályozták a földön való járásban, írta Babits (1957). Minden fogyatékosság sajátosságnak tekinthető, amely potenciális alap lehet a szokásostól való eltérésre, és így a szokásostól való eltérő viselkedésre, következésképpen a szokásostól eltérő teljesítményekre is. Ez az eltérés értékítélet nélkül egyszerűen másságként kezelhető. A

3 hagyományos klinikai, orvosi-gyógypedagógia gyakorlat a deficitekre, betegségekre, zavarokra koncentrál, pedig az egyének sajátosságai erősségeik és gyenge pontjaik is lehetnek különböző helyzetekben. Jó példa erre a hiperaktív egyén, aki amikor segíthet, tevékenykedhet, alkothat és/vagy teljes figyelmét élvezi valakinek, szárnyal, de szokványos helyzetekben rendlkívül sok problémát okoz. Az idegrendszeri különbözőség, neurodiverzitás (neurodiversity) fogalma az atipikus neurológiai fejlődést normális emberi különbozőségnek, biológiai eltérésnek tekinti, és mint ilyen, a túlélés szempontjából lényeges az emberiség számára (Blume, 1998). A fogalmat elsősorban az autistákra használják, de idetartoznak többek között a figyelemzavar/hiperaktívás, illetve a specifikus tanulási zavarokkal küzdők csoportjai is. A tehetségesek mássága A tehetség nem tulajdonság, hanem sajátos észlelés, attitűd, viszonyulás és reakció. A kiemelkedő teljesítményekhez szükséges, átlagtól jelentősen eltérő kognitív folyamatok, elmélyült, megszállott tevékenység, kitartó gyakorlás a normalitástól messze eltérő viselkedést jelent. Sok tehetségnél mutatkozik sajátos kognitív szerveződés, kiegyenlítetlen képesség-struktúra, jobb agyféltekei dominancia, nyelvi zavarok, autoimmun betegségek. Számos esetben a tehetségesek személyiségének sajátosságai, a társas készségekbeli gyengeség és elképzelhetetlen szintű motiváció kényszeres, autisztikus viselkedésként azonosíthatók. Az abnormálisnak azonosított aktivitásszint, mint hiperaktivitászavar diagnosztizálódik. Gyakran azonosítják a tehetségeseknél a társas beilleszkedés zavarát. Sajátos kognitív szerveződés A jobb agyfélteke dominanciája sok tehetségre jellemző. Matematikai, szépművészetek és zenei képességek kapcsolódnak a téri-vizuális képességekhez. A matematika terén tehetséges gyermekek erős jobbagyféltekei aktivitást mutatnak (O'Boyle, Alexander, Benbow, 1991; O'Boyle, Benbow, 1990). A szokásos jobbkezesség ritkább matematikusok, képzőművészek és muzsikusok között (Annett, 1985; Geschwind, Galaburda, 1987), ami megint az atipikus agyi szerveződés jele. Mások is kimutatták, hogy a matematikai és zenei tehetségek sok esetben a jobb agyféltekéjüket is használják olyankor, amikor az átlagosak a bal agyféltekéjükkel dolgozzák fel az információt (Gordon, 1978; Hassler, Birbaumer, 1988; O'Boyle, Gill, Benbow, Alexander, 1994). Számos vizsgálat mutatja, hogy a művészek között nagyobb arányban fordul elő nyelvi fejlődési zavar, mint például a diszlexia (Winner, Casey, DaSilva, Hayes, 1991; Winner, Casey, 1993;). Ugyanezt kimutatták feltalálóknál (Colangelo, Assouline, Kerr, Huesman, Johnson, 1993) és zenészeknél is (Hassler, 1990). Ezek az eredmények alátámasztják Geschwind és Galaburda (1987) "pathology of superiority" elméletét, amely szerint a nyelvi, bal agyféltekei deficitek téri-vizuális tehetséggel kapcsolódhatnak. Az elméletet támadták (Bryden, McManus, Bulman-Fleming, 1994), de az eredmények mégis azt mutatják, hogy létezik egyfajta deviáns működésű agy, amely kemelkedő teljesítményekre lehet képes. Kitartó, megszállott gyakorlás Roe (1953) szerint a kiemelkedő teljesítmény a tudományok terén a kitartás, koncentrációs képesség és elkötelezettség eredménye, nem annyira az intelligenciáé, bár vizsgálati személyei mind intelligensek voltak. Az intelligencia szükséges, de nem elégséges feltétel.

4 Bloom (1985) kimutatta, hogy különböző területeken kiemelkedő teljesítményeket elért alkotókat hosszú és intenzív gyakorlás vezette eredményeikhez. Kora gyermekkorban kezdett gyakorlás, barátságos, szerető tanító, majd valamivel követelőbb, szigorú tanárok irányították a fejlődést. Minden esetben kiderült azonban a leírásokból, hogy a gyermek már nagyon korán mutatta a fogékonyságot. A zenészek gyorsan tanultak, a szobrászok nagyon korai életkorban képesek voltak ábrázolni. A matematikusok is brilliánsnak látszottak gyermekkorukban. A tehetség nem kizárólag gyakorlás, de az intenzív gyakorlás szerepe megkérdőjelezhetetlen, olyan sokan, sokféleképpen és számos területen kimutatták (Ericsson, Krampe, Tesch-Romer, 1993; Ericsson, Lehman, 1996; Howe, Davidson, Sloboda, 1998). A témával foglalkozó szakemberek teljes bizonyossággal állítják, hogy nincsen kiemelkedő teljesítmény nagyon kitartó gyakorlási, felkészülési időszak nélkül. A teljesítményhez szükséges hatalmas munka megszállottságot, minden más, így esetleg akár a társas kapcsolatok feladását is kívánja. Erre az áldozatra elsősorban olyanok képesek, akik számára ezek a kapcsolatok eleve nem fontosak, vagyis társas affiliációjuk nem erős. Sokszor kényszeres, autisztikus viselkedés vagy más társas-érzelmi zavar jellemzi a kiemelkedő alkotót, illetve viselkedése miatt könnyen kapja meg ezeket a diagnózisokat. A tehetségesekben intenzív motiváció működik, hogy magas szinten elsajátítsanak érdelődési területükhez tartozó készségeket, ismereteket. Alig lehet elszakítani őket tevékenységüktől, olyan erővel vonza őket (Winner, 1996). Mint a "véreb" követik a nyomot, amelyet megtaláltak. Ez az intenzív hajtóerő minden tehetségnek alapvető jellemzője, függetlenül attól, hogy tevékenysége egybeesik a környezet elvárásaival vagy sem, és így tehetségként azonosítják, vagy olyan irányban halad, amelyet a környezet nem tart megerősítésre érdemesnek, sőt esetleg károsnak is. Charles Darwint még fiatalemberként is léhának tartották, mert csak sétálgatott és bámészott, nem csinált semmi "értelmeset". Ha környzeti és érzelmi tényezők nem gátolják őket, ezek a tehetségek kiemelkedő teljesítményekre lehetnek képesek. Társas készségekbeli deficitek Terman (1925) vizsgálataival bizonyítani akarta, hogy hamis az a mítosz, miszerint a tehetségesek érzelmi élete zavart. Kimutatta, hogy a legintelligensebbekként kiválasztottak csoportja nemcsak értelmi képességeit tekintve kiemelkedő, de fizikailag, egészségileg, társas készségeiben és erkölcsében is az átlagosak felett áll. Minthogy azonban először a tanárok jelölték a kutatási munkába a gyerekeket, a Terman által vizsgált populáció előszelektált volt a tanárok szemlélete által. Ezért nyilvánvalóan elsőbbséget élveztek azok az intelligens gyermekek és fiatalok, akik az iskolában tüntek ki, vagyis képesek voltak beilleszkedni, és igazodni az iskolai normákhoz. Hollingworth (1942) kimutatta, hogy az átütően intelligensekre (IQ>180) a társas-érzelmi zavarok igen jellemzőek. Janos és Robinson (1985) bizonyította, hogy a zavarok aránya az átlag populációhoz viszonyítva kétszeres a nagyon intelligenseknél. A nagyon intelligensek, hogy beilleszkedni képesek legyenek, igyekeznek visszafogni, elrejteni valódi képességeiket, mert izolálódnak, ha nem tudnak igazodni a többséghez (Gross, 1993). A társas-érzelmi zavarok kialakulhatnak ezen folyamat során. Akár, ha sikerül többé-kevésbé az átlagnak elfogadhatóvá válni, akár ha izolálódik a kiemelkedően intelligens gyermek, az érzelmi teher igen nagy, ami természetesen vezethet belső fejlődési zavarokhoz. A társas helyzetek kezelését nehezítheti a tehetséges gyermekek számára, hogy nehezen tudnak az életkori társak közé beilleszkedni, mert érdeklődésük valószínűleg jelentősen különbözik.

5 Emellett érzelmileg érzékenyebbek és intenzívebben élnek át helyzeteket. Különösen akkor jelentkezik ez, amikor gyanakvással, leértékeléssel, bírálattal kerülnek szembe. (Kline és Meckstroth, 1985). Ugyanakkor nem bizonyított, hogy a kiemelkedő intelligencia önmagában is nem jelent-e olyan sajátosságot, amely már zavarnak számít. Egy átütően intelligens egyén a többségtől egészen eltérően észleli és éli meg a világot. Reakciói ezért eleve zavaróak lehetnek, és valóban abnormális, mert messze nem a normának megfelelő. A kiemelkedő intelligencia már önmagában is abnormalitást jelent. Irodalom Allport, G.W. (1980) A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest. Annett, M. (1985). Left, right, hand and brain: The right-shift theory. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Babits M. (1957) Az európai irodalom története. Szépirodalmi Kiadó, Budapest. Baron-Cohen S (2002). "The extreme male brain theory of autism". Trends Cogn Sci 6 (6): Einstein, Newton Barron, F. (1968) Creativity and personal freedom. Van Nostrand, New York. Bánfalvi Cs. (2004) A fogyatékosság jelensége a szociológiában. In: Zászkaliczky P., Verdes T. (szerk.): A tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. ELTE BGGYFK, Budapest Bloom, B. (1985). Developing talent in young people. New York: Batlantine. Blume, H. (1998) Neurodiversity. The Atlantic, September 30, theatlanticcom /doc/199809u/neurodiversity Briggs, J. (1990) Fire in the Crucible. Jeremy P. Tarcher, Inc. Los Angeles. Bryden, M. P., McManus, I. C., Bulman-Fleming, M. B. (1994). Evaluating the empirical support for the Geschwind-Behan-Galaburda model of cerebral lateralization. Brain and Cognition, 26, Ceci, S. J. (1990) On Intelligence: A Bioecological Treatise on Intellectual Development. Harvard University Press,Cambridge, Massachusetts. Colangelo, N., Assouline, S., Kerr, B., Huesman, R., Johnson, D. (1993). Mechanical inventiveness: A three-phase study. In G. R. Bock, K. Ackrill (Eds.), The origins and development of high ability' (pp ). New York: Wiley. Ericsson, K. A., Krampe, R., Tesch-Romer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100, Ericsson, K. A., Lehman, A. C. (1996). Expert and exceptional performance: Evidence of maximal adaptation to task constraints. Annual Review of Psychology, 47, Geschwind N., Galaburda, A. (1987) Cerebral lateralization. Cambridge, MA: MIT Press. Gordon, H W. (1978). Left-hemisphere dominance of rhythmic elements in dichotically presented melodies. Cortex, 14, Gordosné Szabó A. (1976) Differenciálódás, integrálódás, interdiszciplinaritás a gyógypedagógiában. In Göllesz V. (szerk.) A gyógypedagógia alapproblémái. Medicina, Budapest, Grandin, T. (1996). Thinking in pictures: and Other Reports from My Life with Autism. Vintage. Grandin, T, Scariano, M. M. (2004) Segítség! Autizmus! Kapocs Kiadó, Budapest. Grinder, R.E. (1985) The gifted in our midst: By divine deeds, neurosis and mental test scores we have known them. In.: Horowitz, F.D. O'Brian, M. (eds.) The gifted and talented: developmental perspectives. American Psych. Assoc.iation, Washington. Gross, M. (1993) Exceptionally gifted children. London: Routledge.

6 Gruber, H. (1981). Darwin on man: A psychological study of scientific creativity (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press. Gyarmathy É. (2007a) Diszlexia. Specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest. elmezése). Pagony-PxB, Budapest. Hassler, M. (1990). Functional cerebral asymmetric and cognitive abilities in musicians, painters, and controls. Brain and Cognition, 13, Hassler, M., Birbaumer, N. (1988). Handedness, musical attributes, and dichaptic and dichotic performance in adolescents: A longitudinal study. Developmental Neuropsychology, 4, Hollingworth, L. (1942). Children above 180 IQ, Stanford-Binet origin and development. Yonkers, NY: World Book. Howe, M. J. A., Davidson, J. W., Sloboda, J. A. (1998) Innate talents: Reality or myth? Behavioral and Brain Sciences, 21, Janos, P., Robinson, N. (1985). Psychosocial development in intellectually gifted children. In F. Horowitz, M. O'Brien (Eds.), The gifted and talented: Developmental per~pectives (pp ). Washington, DC: American Psychological Association. Kline, B. E., Meckstroth, E. A. (1985). Understanding and encouraging the exceptionally gifted. Roeper Review, 8(1), Merton, R.(1980) Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat Kiadó, Budapest. O'Boyle, M. W., Benbow, C. P. (1990) Enhanced right hemisphere involvement during cognitive processing may relate to intellectual precocity. Neuropsychologia, 28, O'Boyle, M. W., Alexander, J. E., Benbow, C. P. (1991) Enhanced right hemisphere activation in the mathematically precocious: A preliminary EEG investigation. Brain and Cognition, 17, O'Boyle, M. W., Gill, H. S., Benbow, C. P., Alexander, J. E. (1994) Concurrent finger-tapping in mathematically gifted males: Evidence for enhanced right hemisphere involvement during linguistic processing.cortex, 30, Renzulli, J. (1978) What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappa, 60, , 261. Roe, A. (1953) A psychological study of eminent psychologists and anthropologists and a comparison with biological and physical scientists. Psychological Monographs: General and Applied, 67(2, Whole No. 352). Szakács F. (szerk.) (1989) Patopszichológiai vademecum. Tankönyvkiadó, Budapest Terman. L. M. (1925). Genetic studies of genius." Vol. 1. Mental and physical traits of a thousand gifted children. Stanford, CA: Stanford University Press. Winner, E. (1996). Gifted children: Myths and realities. New York: Basic Books. Winner, E., Casey, M. (1993). Cognitive profiles of artists. In G. Cupchik, J. Laszlo (Eds.), Emerging visions: Contemporary, approaches to the aesthetic process (pp ). New York: Cambridge University Press. Winner, W., Casey, M., DaSilva, D., Hayes, R. (1991). Spatial abilities and reading deficits in visual art students. Empirical Studies of the Arts, 9, Wishner, J. (1960). Reanalysis of "Impressions of personality." Psychological Review, 67,

Atipikus agy és a tehetség I.

Atipikus agy és a tehetség I. Hivatkozás: Gyarmathy É. (2009) Atipikus agy és a tehetség I. - Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindróma. Pszichológia. Vol. 29, 4. 377 390 Atipikus agy és a

Részletesebben

Atipikus agy és a tehetség I.

Atipikus agy és a tehetség I. Hivatkozás: Gyarmathy É. (2009) Atipikus agy és a tehetség I. - Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindróma. Pszichológia. Vol. 29, 4. 377 390 Atipikus agy és a

Részletesebben

DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1

DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1 DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1 Gyarmathy Éva, gyarmathy.eva@gmail.com Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Renate Motschnig, renate.motschnig@univie.ac.at Ján Struhár,

Részletesebben

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó Tehetségek akcióban A FEJÉR MEGYEI PEDAG Ó G I A I S ZAKSZO LG Á LAT M Ó R I TAG I N T ÉZMÉNYE VÁ R N A I - POLÁNYI VIKTÓ R I A P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Tehetséggondozó programok

Tehetséggondozó programok Tehetséggondozó programok A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. számú, XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz című kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás fejlesztése,

Részletesebben

Helyi tehetséggondozó stratégia 1

Helyi tehetséggondozó stratégia 1 Helyi tehetséggondozó stratégia 1 készítette: Dr. habil. Gyarmathy Éva Alapelvek A tehetséggondozásnak, mint minden egyéb jelentős hatású tevékenységnek befogadó jellege kell legyen. Mindenki számára elérhetővé

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Turmezeyné Dr. Heller Erika (2012): A zenei tehetség azonosításának rendszere, módszerei. Parlando, 54(2),

Turmezeyné Dr. Heller Erika (2012): A zenei tehetség azonosításának rendszere, módszerei. Parlando, 54(2), Turmezeyné Dr. Heller Erika (2012): A zenei tehetség azonosításának rendszere, módszerei. Parlando, 54(2), A ZENEI TEHETSÉG AZONOSÍTÁSÁNAK RENDSZERE, MÓDSZEREI A tehetséggondozó, -fejlesztő programokra

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

A tehetséggondozás változási kényszere (három oldalban + másfél oldal hivatkozott szakirodalommal)

A tehetséggondozás változási kényszere (három oldalban + másfél oldal hivatkozott szakirodalommal) Dr. habil. Gyarmathy Éva, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet A tehetséggondozás változási kényszere (három oldalban + másfél oldal hivatkozott szakirodalommal) A kilencvenes években

Részletesebben

A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata

A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata Orosz Róbert Témavezetők: Dr. Balogh László Dr. Máth János DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Tehetséges tanárok a tehetségért

Tehetséges tanárok a tehetségért Hivatkozás: Gyarmathy É. (2003) Tehetséges tanárok a tehetségekért. Pedagógusképzés, 3-4. sz. 105-112. Tehetséges tanárok a tehetségért Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatárs A

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről

Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről KEREKES Noémi Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen kerekes.noemi@arts.unideb.hu Magyarország nemzetközi

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Atipikus agy és a tehetség II.

Atipikus agy és a tehetség II. Gyarmathy É. (2010) Atipikus agy és a tehetség II. - Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok ma. Pszichológia. 30, 1, 31 41. Atipikus agy és a tehetség II. Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok

Részletesebben

Speciális igényűek a felsőoktatásban és a felnőttképzésben

Speciális igényűek a felsőoktatásban és a felnőttképzésben Speciális igényűek a felsőoktatásban és a felnőttképzésben Dávid Mária 2015. MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Speciális igényűek a felsőoktatásban és a felnőttképzésben Dávid Mária Eger, 2015 Kezek Észak-Magyarország

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának rendszerszemléletű megközelítése

A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának rendszerszemléletű megközelítése A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának rendszerszemléletű megközelítése DUDÁS Marianna Nyíregyházi Főiskola Pedagógus Képző Kar, Nyíregyháza dudasm@nyf.hu A hétköznapi életben, a tehetség

Részletesebben

A kreatív intelligencia fejlesztésének lehetőségei a vállalkozásoktatásban

A kreatív intelligencia fejlesztésének lehetőségei a vállalkozásoktatásban A kreatív intelligencia fejlesztésének lehetőségei a vállalkozásoktatásban GARAJ Erika Edutus Főiskola, Tatabánya garaj.erika@edutus.hu Az oktatási innovációk egyik formája a módszertani fejlesztések köre,

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

8. Egy átmeneti korszak nyűgei és áldásai

8. Egy átmeneti korszak nyűgei és áldásai Gyarmathy Éva 8. Egy átmeneti korszak nyűgei és áldásai Bevezetés A digitális kultúra technikai eszközei új környezetet teremtettek, ami a gyerekek idegrendszerének fejlődését megváltoztatta. Ezt a meghatározó

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században BEVEZETŐ "Minden emberi

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK KOGNITÍV FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK KOGNITÍV FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK KOGNITÍV FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Szerzők: Orbán Réka Babes Bolyai Tudományegyetem (Románia) Lektorok: János Réka Babes Bolyai Tudományegyetem (Románia) Kiss Szidónia

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN?

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? Psychologia Hungarica Caroliensis, 2013, 1, 1, 108-113. DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.1.5 MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? A hétlépéses képelemzési

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA GÉNIUSZ MŰHELY 17. A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Páskuné Kiss Judit Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológiai

Részletesebben

HR DR. MATHILDE ZEMAN

HR DR. MATHILDE ZEMAN HR DR MATHILDE ZEMAN TEHETSÉGGONDOZÁS Tehetséggondozás, a tehetségesek fejlesztése, a legtehetségesebbek fejlesztése, deficitorientált képesség/tehetségfejlesztés, tehetségesnek lenni, tehetségessé válni

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról Kiss Szabolcs Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról A beszámolási időszakban (2003-2006) folytattam a gyermek tudatelméletének több szempontú tanulmányozását.

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben

Részletesebben

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe Vázlat Saját tapasztalatok, érdeklődés Különbségek Hasonlóságok - Közös módszerek, alapok

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2.

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2. Tantárgy neve: Szocializáció Tanóra típusa: előadás / szeminárium/ gyakorlat és száma: előadás, 8 óra Számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium Tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

ALULTELJESÍTŐ TEHETSÉGESEK ALTERNATÍV OKTATÁSA

ALULTELJESÍTŐ TEHETSÉGESEK ALTERNATÍV OKTATÁSA gyarmathy & szörényi: alulteljesítő tehetségesek... 27 ALULTELJESÍTŐ TEHETSÉGESEK ALTERNATÍV OKTATÁSA A tehetséggel kapcsolatban számos hiedelem él a köztudatban. Sokszor halljuk, hogy mindenkiben van

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Magatartástudományi Intézet Mi az elhízás? Sokféleképpen definiálják: a. Populáció átlagsúlyhoz képest: >20-40%:

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

A TEHETSÉGGONDOZÁS PSZICHOLÓGIÁJA *

A TEHETSÉGGONDOZÁS PSZICHOLÓGIÁJA * Magyar Pszichológiai Szemle, 2010, 65. 2. 221 232. DOI: 10.1556/MPSzle.65.2010.2.4. A TEHETSÉGGONDOZÁS PSZICHOLÓGIÁJA * GYARMATHY ÉVA MTA Pszichológiai Kutatóintézet E-mail: gyarme@.mtapi.hu Beérkezett:

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 A hároméves kutatás az evés- és testképzavarok terén jelentősen hozzájárult a hazai alapismeretekhez, egyben nemzetközi összevetésben is (főleg

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

A tehetség elméleti alapjai

A tehetség elméleti alapjai EMELJÜK A SZINTET A tehetség elméleti alapjai Révész László Tehetség meghatározások Általános tehetségmodellek A tehetség összetevői A kreativitás szerepe Eltérő vélemények a (sport)tehetségről. Sportáganként

Részletesebben

A téri műveleti képességek fejlettségének vizsgálata

A téri műveleti képességek fejlettségének vizsgálata A téri műveleti képességek fejlettségének vizsgálata TÓTH Péter Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu Amikor térszemléletről, térlátásról beszélünk,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Vállalati logisztikai menedzsment. 3. rész segédlet

Vállalati logisztikai menedzsment. 3. rész segédlet BME Közlekedésgazdasági Tanszék Vállalati logisztikai menedzsment 3. rész segédlet összeállította: Nagy Zoltán mestertanár 2012. Marketingmix A marketingpolitika alapja a marketingmix, amelynek elemeit

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben