Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Terhesgondozási csomag igénybevételére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Terhesgondozási csomag igénybevételére"

Átírás

1 Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Terhesgondozási csomag igénybevételére amely létrejött egyrészről név/születési név:.. születési hely, idő:... anyja neve:.. lakóhelye:... Taj szám: : mint szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybevevő), aki helyett és nevében törvényes képviselőként eljár név/születési név:.. születési hely, idő:... anyja neve:.. lakóhelye:... szig.szám:. másrészről a BBCS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u A. ép. III. emelet, cg.: , adószáma: , képviseli: Kadala Zsuzsanna ügyvezető) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: I. Bevezetés Felek rögzítik, hogy Szolgáltató működteti a Rózsakert Medical Center-t (a továbbiakban: RMC), megállapítják továbbá, hogy Szolgáltató kidolgozta és működteti a kismamák korszerű ellátását biztosító, a magyar egészségügyi protokollnak megfelelő RMC Terhesgondozási csomagot, amelynek leírását a jelen szerződés sz. elválaszthatatlan melléklete tartalmazza (a továbbiakban: Terhesgondozási csomag). Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltatást igénybevevő az Terhesgondozási csomag keretében - igénybe veszi a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait a jelen szerződésben foglalt feltételekkel.

2 II. A szolgáltatás tartalma Szolgáltató a Terhesgondozási csomag keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Szolgáltatást igénybevevő részére: a) a magyar egészségügyi protokoll szerinti összes kötelező vizsgálatot tartalmazó teljes körű terhesgondozást biztosít, amely magába foglalja az sz. mellékletben meghatározott vizsgálatokat, laborvizsgálatokat és műszeres vizsgálatokat (a továbbiakban együttesen: Vizsgálatok), b) a Vizsgálatokat előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben, az sz. mellékletben meghatározott terhességi terminusban elvégzi, az időpont egyeztetés során Szolgáltatást igénybevevő érdekeinek maximális figyelembe vételével jár el, c) a terhességi terminus után (a 40. hét elteltét követően) minden második napon CTG, szülészeti kontroll, szükség esetén ultrahang és flowmetria vizsgálatot végez, d) sürgősségi esetben a hívások fogadására - az RMC nyitvatartási idején kívül (hétköznap este 20 óra és reggel 08 óra között, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon) Szolgáltató 24 órás telefonügyeletet biztosít; e) igény esetén bérleti díj ellenében otthoni használatra kifejlesztett CTG készüléket biztosít. 2. Felek rögzítik, hogy a Terhesgondozási csomag igénybevételének feltétele, hogy Szolgáltatást igénybevevő rendelkezzen TAJ számmal. 3. A Szolgáltató járóbetegellátó és egynapos sebészeti központ, így szülési szolgáltatást nem nyújt. 4. A felek rögzítik, hogy a Terhesgondozási csomag nem tartalmazza: Az számú mellékletben szereplő választható vizsgálatokat. Ultrahangvizsgálatot a csomagban szereplő alkalmakon felül. Rendelési időn kívüli sürgősségi ultrahang vizsgálatot A gondozási időszak alatt felmerülő további vizsgálatokat, a szüléshez nem kapcsolódó egészségügyi problémák diagnosztizálásának, kezelésének árát Szülészeti ellátás valamennyi költségét, amelyet a választott intézmény határoz meg. III. A Terhesgondozási csomag szolgáltatási díja Szerződő Felek rögzítik, hogy a Terhesgondozási csomag szolgáltatásaiért Szolgáltatást igénybevevő - a jelen szerződés sz. elválaszthatatlan mellékletében meghatározott összegű díjat köteles fizetni Szolgáltató részére. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 85.. (1) bekezdésének c) pontja alapján a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás tárgyi Áfa-mentes. Felek rögzítik, hogy a Terhesgondozási csomag mindenkori díja nem tartalmazza a nem szüléssel kapcsolatos betegségek diagnosztizálásának és kezelésének díját, valamint az sz. mellékletben meghatározott, szüléshez kapcsolódó választható vizsgálatok díját, ezen szolgáltatásokat Szolgáltatást igénybevevő a Szolgáltató mindenkori díjjegyzékében meghatározott díjazás ellenében veheti igénybe. 2. Szolgáltatást igénybevevő a III. pont szerint meghatározott díjat - Szolgáltató számlája alapján a) egy összegben, a terminus által indokolt második megjelenés (9. hét) alkalmával, vagy b) két részletben, az első részletet a terminus által indokolt második megjelenés (9. hét), a második részletet a terminus 24. hetében elvégzendő vizsgálatokra történő megjelenés alkalmával 1 készpénzzel vagy bankkártyával köteles megfizetni. Banki átutalás esetén a fizetési határidő napja a III/2. pont szerinti megjelenés és a számla átvételét követő ötödik naptári nap. Banki átutalás esetén a fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha a számla összege Szolgáltató számlája alapján jóváírásra került A kívánt rész aláhúzandó

3 Szolgáltatást igénybevevő az első megjelenés alkalmával elvégzett vizsgálatok díját a Szolgáltató díjjegyzékében foglaltak szerinti összegben a Szolgáltató számlája ellenében köteles megfizetni Szolgáltató részére. Amennyiben azonban Szolgáltatást igénybevevő a jelen szerződést megköti, Szolgáltató az első megjelenés alkalmával elvégzett vizsgálatok díját az Terhesgondozási csomag első díjrészletének IV:2. pont szerinti megfizetésekor jóváírja Szolgáltatást igénybevevő javára. 4. Amennyiben a jelen szerződés a terminus folyamán a 9. hetet követően, de a 24. hetet megelőzően jön létre, Szolgáltatást igénybevevő a teljes terminusra vonatkozó díjat köteles megfizetni azzal, hogy amennyiben a) a III/2.(a) pont szerinti díjfizetési módot választja, a díjat az első (9. hetet követő) vizsgálatra történő megjelenéskor, b) a III/2. (b) pont szerinti díjfizetési módot választja, az első részletet az első (9. hetet követő) megjelenés, a második részletet a terminus 24. hetében elvégzendő vizsgálatokra történő megjelenés alkalmával kell megfizetnie. 5. Amennyiben a jelen szerződés a terminus folyamán a 24. héten vagy azt követően jön létre, Szolgáltatást igénybevevő a teljes terminusra vonatkozó díj felét köteles megfizetni azzal, hogy a díjat egyösszegben a terminus 24. hetében elvégzendő vizsgálatokra történő megjelenés, vagy az ezt követő első megjelenés alkalmával kell megfizetni. 6. Amennyiben Szolgáltatást igénybevevő az esedékes szolgáltatási díjat határidőben nem fizeti meg, Szolgáltató 5 (öt) napos póthatáridő megjelölésével, írásban felszólítja Szolgáltatás igénybevevőt a díj megfizetésére. Úgy kell tekinteni, hogy a felszólító levél - Budapesten 3 (három) munkanapon belül, vidéken 5 (öt) munkanapon belül - Szolgáltatást igénybe vevő részére kézbesítésre került. Amennyiben a felszólításban meghatározott póthatáridő eredménytelenül telt el, Szolgáltató jogosult a jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására (rendkívüli felmondás). IV. A szerződés létrejötte, hatálya, megszűnése Jelen szerződés - a hatályba lépésétől kezdődően a szülés napjáig tartó határozott időre jön létre. 2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályba lépésének együttes feltétele, hogy a) Szolgáltatást igénybevevő rendelkezzen TAJ számmal, b) Szolgáltatást igénybevevő a III. pont szerint meghatározott mértékű szolgáltatási díj teljes összegét két egyenlő részletben történő díjfizetési mód választása esetén a díj első részletét - a III. pontban foglaltak szerint megfizesse. 3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a IV. pontban rögzített határozott idő elteltével szűnik meg. Felek a rendes felmondás jogát kizárják. A felek közös megegyezéssel a jelen szerződést ugyancsak megszüntethetik. 4. Súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására (rendkívüli felmondás). Szolgáltatást igénybevevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a III. pontban rögzített fizetési kötelezettségek elmulasztása. Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a terhesgondozási protokoll által az egyes meghatározott terminusokhoz kötött Vizsgálatok elvégzésével indokolatlanul késedelmeskedik, és ezáltal meghiúsítja azok eredményességét, vagy fennáll a vizsgálatok eredményes elvégzésének veszélye. 5. Bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén határidő megjelölésével köteles írásban felszólítani a másik felet a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, illetve a kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a felszólításban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a másik fél jogosult a jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. Rendkívüli felmondási jogukat a felek kizárólag a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal

4 gyakorolhatják. Úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató által elküldött levél - Budapesten 3 (három) munkanapon belül, vidéken 5 (öt) munkanapon belül - Szolgáltatást igénybe vevő részére kézbesítésre került. Amennyiben a szerződésszegő magatartás megszüntetésére irányuló felszólítás olyan kötelezettség teljesítésére irányul, amely csak bizonyos időpontban vagy időszakban teljesíthető eredményesen, az írásbeli felszólítás mellőzhető, illetve a telefaxon vagy -ben megtett felszólítást jogszerűnek fogadják el. 6. A Szolgáltató általi rendkívüli felmondás akkor lép hatályba, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozatot a IV.5. pont alapján a Szolgáltatást igénybevevő részére kézbesítettnek kell tekinteni. A Szolgáltatást igénybevevő általi rendkívüli felmondás akkor lép hatályba, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozatot a Szolgáltató kézhez vette. 7. Amennyiben a jelen szerződés a IV. pontban meghatározott határidő eltelte előtt azért szűnik meg, mert a szolgáltatás teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné válik, Szolgáltató a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett vizsgálatok díjjegyzék szerinti összegének megfizetésére tart igényt, a már megfizetett Szolgáltatási díj fennmaradó összegét pedig visszafizeti Szolgáltatást igénybevevő részére. V. Vegyes rendelkezések Szolgáltató szavatol azért, hogy mindenkor megfelel a jelen szerződésben rögzített egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi feltételnek, így különösen szerepel az egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyek Országos Tisztifőorvosi Hivatal által vezetett országos nyilvántartásában, működési engedélye kiterjed a jelen szerződés keretében az RMC-ben végzendő egészségügyi szolgáltatási tevékenységére is, a nevében és részéről a II. pontban rögzített szolgáltatásokat nyújtó személyek szerepelnek az évi CLIV. Törvény a alapján a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által vezetett működési nyilvántartásban, a jelen szerződés keretében végzett egészségügyi szolgáltatási tevékenysége során okozott kár megtérítésére megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, és a Szolgáltató közreműködői ezen feltételnek ugyancsak maradéktalanul megfelelnek. 2. Szolgáltatást igénybevevő tudomásul veszi, hogy az sz. mellékletben rögzített Vizsgálatok eredményességéért csak és kizárólag abban az esetben vállal szavatosságot, ha Szolgáltatást igénybevevő az sz. mellékletben meghatározott Vizsgálatok elvégzése céljából az azok elvégzésére ott megjelölt időpontokban Szolgáltatónál megjelenik. 3. Szolgáltatást igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt adataiban bekövetkezett bármely változást annak bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül Szolgáltató részére írásban bejelenti. 4. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény és az egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 6. Ezen szerződést a felek - annak elolvasása és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Budapest, 201 év... hónap nap Szolgáltató Szolgáltatást igénybevevő (törvényes képviselő)

5 számú melléklet Korszerű, prémium színvonalú RMC Terhesgondozási csomag a Rózsakert Medical Centerben (RMC) Rendelőnkben teljes körű terhesgondozást kínálunk pácienseinknek, mely a magyar egészségügyi protokoll szerinti összes kötelező vizsgálatot tartalmazza, és ezen kívül javaslunk olyan választható vizsgálatokat mely a Kismama és a gyermek érdekeit szolgálják. 9. hét Nőgyógyászati vizsgálat o Rákszűrés: (amennyiben 1 éves vagy 1 évnél régebbi cytológiai lelettel rendelkezik) o Kolposzkópia (méhszáj felszínének vizsgálata) Belgyógyászati vizsgálat Komplex fogászati szűrés Hüvelyi ultrahang vizsgálat 12 elvezetéses EKG Vérkép Vércukor Papp-A Beta Hcg Syphilis (RPR/VDRL) Vércsoport meghatározás és ellenanyagszűrés Teljes vizeletvizsgálat Hepatitis B (HbsAg) Májfunkció TSH Bakteriális vaginózis szűrés (ph mérés, szükség esetén hüvelykenet, illetve KOH teszt) D-vitamin szint PrenaTest (a 9. és 20. hét között) Szemészeti vizsgálat További vérvizsgálat: vesefunkció További fertőző betegségek szűrése - TORCH szűrés (védettség hiányában): Toxoplasma IgM Rubeola IgM Cytomegalovírus (CMV IgM) Herpes HIV szűrés Genetikai tanácsadás 35 év alatti kismamák részére, ha szakmailag nem indokolt, de a kismama kéri. 12. hét Első trimeszteri kiterjesztett szűrés: Genetikai ultrahang Vérvétel Egyéni kockázatelemzés (Down-szindróma, triszómia kockázat becslés) Laboreredmények kiértékelése Tanácsadás Szülésfelkészítő tanfolyam alkalom (2 óra) Genetikai tanácsadás a 35 év feletti kismamák részére, illetve indokolt esetekben (genetikai kórtörténet, terhességre vonatkozó általános genetikai Első genetikai ultrahang - Magzati anomália szűrés, első trimeszteri szív ultrahang vizsgálat (Down-kór szűrés) Nyaki redő mérés- NT Orrcsont DV flow, Tricuspidalis flow Teljes dokumentáció írásban és DVD-n

6 20. hét Második trimeszteri anomália szűrés, genetikai ultrahang (DVD-felvétel) Vizeletvizsgálat 24. hét Második trimeszteri genetikai ultrahang, anomália szűrés kromoszóma eltérésre utaló jelek az agy 3. dimenziós vizsgálata a gerinc, a hasi és mellkasi szervek szerkezetének vizsgálata További vérvizsgálat: Vesefunkció Májfunkció További fertőző betegségek szűrése - TORCH szűrés (védettség hiányában): Toxoplasma IgM Rubeola IgM Cytomegalovírus (CMV IgM) Herpes Gyermekorvosi konzultáció Szülésfelkészítő tanfolyam 2. alkalom (2 óra) Terheléses vércukor vizsgálat Vérkép Vizeletvizsgálat Vércsoport és ellenanyag vizsgálat Magzati szívhanghallgatás Hüvelyi ultrahang vizsgálat cervix hossz mérés További vérvizsgálat: Vesefunkció További fertőző betegségek szűrése - TORCH szűrés (védettség hiányában): Toxoplasma IgM Rubeola IgM Cytomegalovírus (CMV IgM) Herpes 30. hét Harmadik trimeszteri állaposzűrés Vizeletvizsgálat Harmadik trimeszteri állapotszűrés, a magzat növekedési ütemének vizsgálata a köldökzsinór és agyi keringés ellenőrzése a szív szerkezetének vizsgálata szívhibák jeleinek keresése 33. hét Szülés átbeszélése az orvossal Vizeletvizsgálat 36. hét Vérkép További vérvizsgálat: INR (véralvadási Vesefunkció

7 Szoptatási tanácsadás Szülésfelkészítő tanfolyam kismama tanácsadóval 3. alkalom (2 óra) faktor vizsgálata) Májfunkció Vizeletvizsgálat Vércsoport és ellenanyag vizsgálat B csoportú streptococcus szűrés 37. hét Laboreredmények megbeszélése Vizeletvizsgálat Ultrahangvizsgálat (A magzat fekvése, nagysága, magzatvíz mennyisége, lepény állapota) Flowmetria 38. hét Vizeletvizsgálat CTG 39. hét második fele Szülészeti kontroll, méhszáj vizsgálata Vizeletvizsgálat Ultrahangvizsgálat CTG Terminus után (40. hét) KÉTNAPONTA Szülészeti kontroll Vizeletvizsgálat CTG Szükség esetén ultrahang vizsgálat Hetente 2 alkalommal Flowmetria Szülész-nőgyógyász orvosaink az átlagosnál nyugtalanabb, illetve magas rizikó csoportba tartozó kismamák számára otthoni használatra kifejlesztett CTG készüléket (Fetaphon) ajánlanak. Így otthon, kényelmesen végezhetik el a vizsgálatot, nem kell külön befáradni rendelőnkbe. A vizsgálatok (pl. baba szívműködése, méhaktivitás stb.) eredményei interneten keresztül automatikusan bekerülnek rendszerünkbe, melyeket orvosaink azonnal értékelni tudnak. (A készülék használatával kapcsolatos kérdéseiről konzultáljon kezelő orvosával.) A készülék bérleti díja: Ft, azaz tízezer forint megkezdett hetenként. Fizetési információk: A csomag megvásárlását a 9. heti, de legkésőbb a 12. heti vizsgálatot követően kérjük. A csomagban lévő esetleges addigi vizsgálatokat ekkor beszámítjuk. A választott csomag árát lehetősége van a szülőknek két részletben is

8 kifizetni, ebben az esetben az első részletet a 2. megjelenés alkalmával, a második részletet a 24. héten szükséges rendezni. A terhesgondozás során felmerülő esetleges további vizsgálatok költségét orvosaink, munkatársaink jelzik. Amennyiben kérik ezeket a vizsgálatokat, akkor azokat külön terheljük fel és aktuális vizit után tudják rendezni pénztárunkban. A terhesgondozási csomag teljes költsége elszámolható egészségpénztári számla terhére. Pácienseinknek lehetősége van szerződő partnerünkön keresztül egészség hitelt igénybe venni. A terhesgondozási csomag ára (a választható vizsgálatok nélkül)*: Ft, azaz Háromszázharmincezer forint. Iker terhesség esetén a csomag ára Ft-tal kiegészül, így Ft-ba kerül, mert ebben az esetben az ultrahang vizsgálatokat mindkét magzat esetén el kell végezni. A plusz díjat a csomag első részletének kifizetésekor kell kifizetni. A csomag kizárólag a megadott vizsgálatokat tartalmazza, a választható és a gondozási időszak alatt felmerülő további vizsgálatok, a nem szüléssel kapcsolatos betegségek diagnosztizálásának, kezelésének árát nem. A csomagnak nem része továbbá a szülés költsége: az orvosi és szülésznői honorárium, illetve az esetleges magánszülészeti ellátás. *A vizsgálatok során a tájékoztatás és a dokumentáció magyar nyelvű es egyéb kényelmi szolgáltatásokat nem tartalmaz. A szerződés közvetített szolgáltatást tartalmaz. Budapest, 20.. év.. hónap nap Szolgáltató Szolgáltatást igénybevevő (törvényes képviselő)

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a BBCS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. A. ép. III. emelet, cg.: 01-09-710532,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 I. Fejezet: ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Humancell MCC Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési Feltételek) alkotják a befektető

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Vállalkozási és felhasználási szerződés

Vállalkozási és felhasználási szerződés Vállalkozási és felhasználási szerződés amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., törzsszám: 311607, adószám: 15311605-2-41) képviseletében eljár: dr. Berta

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben