Háború vagy béke? A pákozdi csata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háború vagy béke? A pákozdi csata"

Átírás

1 Háború vagy béke? A pákozdi csata A Pákozd-Sukoró térségében védelmi állásokat elfoglaló honvédsereg létszáma a székesfehérvári visszavonulást követően is folyamatosan gyarapodott. A honvéd alakulatokat a visszavonulás ellenére lelkesedés hatotta át. A harci szellemet jól példázza a magyar táborban járt Vasvári Pál beszámolója: Csak jó vezér kellene a tábor élére, nem maradna hírmondó sem az ellenségből. 205 Amíg a sorkatonák, az önkéntes nemzetőrök között a hangulat lelkesült volt, addig Móga János altábornagyot, a dunántúli magyar hadsereg parancsnokát és a tisztikar jelentős részét továbbra is határozatlanság jellemezte. A bizonytalanság, a határozatlanság szeptember 25-ét követően tovább mélyült. Az uralkodó Lamberg Ferenc altábornagyot a Magyarországon állomásozó valamennyi haderő főparancsnokává, Mailáth György országbírót pedig királyi helytartóvá nevezte ki. Lamberg kinevezését miniszteri ellenjegyzés nélkül nyilvánosságra is hozták. Batthyány Lajos miniszterelnök szeptember 27-én értesült Lamberg kinevezéséről, s hogy felvegye a kapcsolatot az altábornaggyal a dunántúli táborba utazott azzal a céllal, hogy elősegítse a fegyveres konfliktus békés megoldását. Lamberg azonban nem a táborba, hanem titkon Budára érkezett. A miniszterelnök Sukoróra sietett, azonnal felkereste Mógát, és a Lamberg Ferenc altábornagy főparancsnoki kinevezését tartalmazó királyi manifesztumot átadta a parancsnoknak. A bizonytalanság nőttön-nőtt, Móga altábornagy elhatározta, hogy az uralkodói nyílt parancsot tudomásulvétel végett megküldi a Székesfehérváron állomásozó Jelačićnak. Bubna őrnagy eredmény nélkül érkezett vissza, a bán a manifesztum hitelességében kételkedett, azt azonban megígérte, hogy Lamberg megérkezéséig, de legfeljebb 24 óráig támadólag nem nyomul előre. 206 Móga a Lamberg kinevezését tartalmazó manifesztumot szeptember 28-án reggel napiparancsban a honvédsereg tudomására hozta. A nyílt parancs tovább fokozta az ellentéteket, ugyanis a 163

2 sorkatonaság tisztjei az uralkodó utasítására esküt tettek a magyar alkotmányra, a manifesztumban pedig azt követelte tőlük a király, hogy ne harcoljanak Jelačić ellen. 207 Szeptember 28-án, a kápolnásnyéki szállásán értesült Batthyány arról, hogy a képviselőház a miniszteri ellenjegyzés nélkül közzétett királyi manifesztumot törvényellenesnek, Lamberget pedig hazaárulónak minősítette. Az őt szálláshelyén felkereső képviselőházi küldöttek előtt megtiltotta a fenti határozat közzétételét. Batthyányt elsődlegesen az aggasztotta, hogy a határozat kihirdetése Jelačić várható támadása előtt kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Sőt felindult állapotában azt is kijelentette a küldöttek előtt, hogy a képviselőházi határozatot törvényellenesnek tartja. Azonban arra határozott ígéretet tett, hogy Móga altábornagytól kéri a tisztikar összehívását. Az a cél vezérelte, hogy a képviselők is győződjenek meg a tisztikar véleményéről, a honvédsereg harci szelleméről. 208 Feszült órákat élt át a magyar sereg, amelyet Fligely osztrák őrnagy elfogása csak fokozott. Fligely Jelačić megbízásából a honvédsereg védelmi állásain át Pestre, Lamberg altábornagyhoz igyekezett, azonban Martonvásár térségében a nemzetőrök elfogták és a sukorói főhadiszállásra kísérték. Fligelyt szűk körben Batthyány hallgatta ki, majd átvette az osztrák őrnagytól Jelačićnak Lamberghez címzett levelét, amelyben a bán tudatta az altábornaggyal, hogy a királyi nyílt parancs tudomására jutott, jelen helyzetben azonban a legfelső kívánságnak nem tud eleget tenni. Batthyány a levelet magához vette, és megkérte környezetét, hogy a hallottakat, a levél tartalmát tartsák titokban. 209 Általános vita tárgyát képezte a magyar táborban Lamberg küldetése. A honvédek újabb árulásról beszéltek. A királyi nyílt parancs is ismertté lett nemcsak a főhadiszálláson, hanem a katonák között is, akik arról beszéltek, hogy az osztrák és a magyar kormány között kiegyezés készül, s a főhadiszálláson az újabb visszavonulás tervét készítik elő. A tüzéralakulatokat megszemlélő Batthyány alig tudta a felindult honvédeket lecsillapítani

3 Lamberg Ferenc gróf, altábornagy Lamberg Ferenc felkoncolása 165

4 Pákozdi csoportkép 166

5 167 Az ozorai fegyverletétel

6 Jelačić seregéből 168

7 Az esti órákig a fentiek voltak a sukorói főhadiszálláson a nap kiemelkedő eseményei. Móga János altábornagy este 7 órakor haditanácsot hirdetett a sukorói református templomban, amelyen valamennyi csapatparancsnok és minden csapattestből egy-egy tiszt vett részt. A haditanácson Móga elnököt, majd Ludvig János képviselőházi küldött ismertette a képviselőház aznapi határozatát, valamint azt követelte, hogy a sereg hagyjon fel a visszavonulással és ütközzön meg az ellenséggel. Hasonló szellemben szólt Repeczki Ferenc képviselői is. Heves vita követte a képviselők beszédét, a tisztek zöme úgy foglalt állást, hogy be kell várni Lamberg küldetésének fejleményeit (még nem volt ismert a haditanácson részt vettek előtt az altábornagy felkoncolása), és az ütközetet, akár az újabb visszavonulás árán is, el kell kerülni. Móga János altábornagy, Teleki és Holtsche tábornokok, Milpöckh ezredes, valamint a radikális Perczel Mór és az őt támogató képviselőházi küldöttek között szópárbajra került sor. A vita során Móga azt juttatta kifejezésre, hogy megbízatását visszaadja, s leoldott kardját az úrasztalára helyezte. Tettét a tisztek közül többen követték. A haditanácson személyesen jelenlévő Batthyány csak nagy nehézségek árán csillapította le a kedélyeket. Fellépése fordulatot eredményezett, a tisztek kimondták, hogy a magyar sereg jelenlegi állásaiból támadásba nem megy át, de ha Jelačić támad, akkor elfogadják az ütközetet. 211 A haditanács döntését követően Móga még az esti órákban kiadta a parancsot, hogy szeptember 29-én korán reggel az egységek foglalják el kijelölt állásaikat, és helyezzék magukat harci készültségbe. Batthyány a történtektől meggyötörten érkezett meg kápolnásnyéki szállására, ahol a késő esti órákban Pestről érkezett futárok keresték fel, és közölték vele Lamberg Ferenc altábornagy felkoncolásának hírét (az altábornagyot szeptember 28-án a délutáni órákban a hajóhíd pesti hídfőjénél ölte meg a feldühödött tömeg). Hosszas tépelődés után úgy döntött, hogy a fővárosba siet, de csak Tétényig jutott, ahol rövid pihenő után megváltoztatta 169

8 elhatározását és Székesfehérvár felé vette útját. Velencén Szapáry Antal grófnál szállt meg, ahol Pálffy Jánossal, a képviselőház alelnökével találkozott. A vele történt tanácskozás után döntött arról, hogy felkeresi Jelačićot, s megkísérli visszavonulásra bírni a bánt. 212 A sukorói haditanács döntését közvetve előidéző Batthyány Lajos a béke érdekében még egy utolsó kísérletet tett. Szeptember 29-én a kora reggeli órákban székesfehérvári főhadiszállásán, a püspöki palotában kereste fel Jelačićot. A bánnak feltárta küldetése célját, ne folytassa előnyomulását a Székesfehérvárról Budára vivő úton, mert ez esetben a magyar sereg ellenállásába ütközik. Feltehetően a pesti forradalmi hangulatról és Lamberg meggyilkolásáról is tájékoztatta Jelačićot. Batthyány törekvése az összeütközés, a háború elkerülése nem járt eredménnyel. A horvát bán még szeptember 28-án serege további előnyomulására adott parancsot. Batthyány sikertelen vállalkozását követően nem tért vissza a magyar táborba, Csóron egy rövid ideig megpihent Szőgyény Lászlónál, majd Bécsbe utazott. 213 Jelačić szeptember 28-án az osztrák-horvát hadak további előnyomulására adott parancsot. Szeptember 29-én reggel 6 órakor Schmiedl altábornagy hadosztálya indult el elsőnek Székesfehérvárról, a Gramont-hadosztályt a lovasság, majd a Thodorovichadosztály követte. A menetet a tüzérség zárta. Jelačić a lovasság élén vonult. A támadók balszárnyát Johann Franz Kempen tábornok hadteste alkotta, az egység a lovasberényi úton indult meg. Hartlieb altábornagy hadteste a Velencei-tó délkeleti részét szállta meg, s ezzel a Jelačić vezette osztrák-horvát haderő jobbszárnyát biztosította. Székesfehérvárról a budai úton előretörő centrum közel kétórai menet után ért Pákozd előterébe, ahol a magyar sereg előőrsei felfedezték az ellenséget. Jelačić közeledtéről azonnal értesítették Móga altábornagyot. 214 A honvédsereg biztosított állásokban, felkészülten várta az ellenség támadását. A közel 3000 főből és egy ütegből álló jobb- 170

9 szárny a Pátka-Pákozd közötti dombokat tartotta megszállva. Az egység parancsnoka Milpöckh József ezredes feladata a Lovasberényen át Buda felé vezető út lezárása volt. A centrum (középhad) Holtsche tábornok parancsnoksága alatt a Sukoró előtti szőlőket szállta meg, a Budára vezető postaút mindkét oldalán Pákozd és Sukoró között, jól védhető magaslatokon foglalta el állásait. Közvetlenül csatlakozott hozzá a balszárny, melynek parancsnoka Répásy Mihály őrnagy volt. A centrumban és a balszárnyon elhelyezett erők együttes létszáma meghaladta a 8500 főt és a tüzérség harmadfél üteget tett ki. A tartalékot Velencén helyezték el, a 4500 főből álló hadosztály és két üteg parancsnokává Teleki tábornokot nevezték ki. Perczel Mór ezredes közel 4000 fős egysége a Velencei-tótól délre Agárdot és térségét szállta meg azzal a feladattal, hogy egy esetleges átkaroló hadműveletet hiúsítson meg. 215 Az ütközet a magyar haderő jobbszárnyán bontakozott ki, a Kempen-hadtest Csalapuszta és Pátka irányában tört előre. Schmiedl vezérőrnagy hadteste Pákozdot szállta meg. Pátka térségében fél tíz körül a Kempen-hadtest kezdte meg a magyar jobbszárny állásai ellen a támadást. A horvát-osztrák haderő egy zászlóalja a nemzetőröket kiszorította állásaikból. Guyon Richárd őrnagy parancsnoksága alatt levő pesti nemzetőrök igen hatalmasan viselkedtek. Meghiúsították Kempen elsődleges célját, a frontálisan végrehajtott támadással rést ütni, majd egymástól elszigetelni a magyar jobbszárnyon elhelyezett erőket. Újabb kísérlete a lovasberényi úton felvonultatott két zászlóalj gyalogsággal és egy osztály lovassággal sem járt eredménnyel. Átmenetileg zavart okozott a magyar állásokban Ivánka őrnagy fogságba esése. A lovasberényi úton elindult két ellenséges zászlóalj átkarolással fenyegette a jobbszárnyon elhelyezett erőket. A veszélyt Andrássy Gyula zempléni nemzetőrtiszt (a későbbi miniszterelnök) idejében felismerte, s a centrumban elhelyezett erőkből átvezényelt tüzérüteggel, majd a Miklós-huszárok két osztályának ki- 171

10 bontakozó rohamával a veszélyt elhárította. A jobbszárnyon zajló ütközet döntő szakaszában a zalai nemzetőrök Kisfaludy Móric őrnagy parancsnoksága alatt avatkoztak be a csatába. A Pátkán fosztogató horvátokat kiűzték a faluból. A falu lakói azzal tettek bizonyságot bátorságukról, hogy a tüzérség, majd a huszárok elől menekülő horvátokat megtámadták, a társzekereket lefoglalták, köztük Kempen poggyásza, fegyverei és hadi térképei is a pátkaiak zsákmánya lett. Válaszul az ellenség feldúlta a falut, s Ambrus Sándor lelkészt és 28 lakost elhurcoltak, akiket a szeptember 30-án megkötött fegyverszünet után engedtek szabadon. 216 A Kempen-hadtest vereséget szenvedett, kudarcba fulladt Jelačić azon haditerve, amely a magyar jobbszárny átkarolásával, illetve az ott elhelyezett erők felmorzsolásával akarta a honvédsereg védelmi állásait szétzúzni. A kudarcról értesülő bán a centrum ellen vonult. Fél 12 körül legmegbízhatóbb csapataival megindult Pákozd térségéből. A Schmiedl-hadosztály sem tudott az átütő sikert elérni, a magyar középhad tüzérsége meghiúsította az ellenség valamennyi kísérletét. A harmadik és egyben utolsó támadás visszaverésekor a magyar tüzérség ágyúi Jelačić közvetlen környezetét is veszélyeztették. A bán egyik segédtisztje, Oldershausen főhadnagy lábát roncsolták szét a tüzérségi lövedékek. A harci zaj délután 2 óra körül az arcvonal valamennyi szakaszán elcsendesült. 217 Jelačić súlyos kudarcot szenvedett, célját a magyar honvédsereg felszámolását és Pest-Buda bevételét nem tudta megvalósítani. Győzelmet, elsősorban erkölcsi és morális diadalt aratott a honvédsereg. A pákozdi diadal a szabadságharc jelképévé vált, annak ellenére, hogy az ütközet nem tartozott a szabadságharc nagy csatái közé. A Pákozd-Sukoró térségében megvívott ütközetről beszámoló Móga is az elmondottakra utalt: Ámbár seregünk egy teljes győzelmet vívott ki, minthogy magát első állásában megtartotta, mégis katonai nézetből ezen ütközetnek eredmé- 172

11 Görgey Artúr Perczel Mór 173

12 Zichy Ödön kivégzése 174

13 Zichy Ödön a bitófán 175

14 A lórévi Zichy-emlékkápolna 176

15 177 Népfelkelők horvát foglyokat kísérnek

16 nye csekély; ellenben annál nagyobb erkölcsi hatást tett az új csapatra, a mennyiben helyét első megütközés alkalmával diadalmasan meg tudta tartani. 218 Móga a miniszterelnökhöz intézett beszámolójában az ellenség veszteségeit, a sebesültek és a halottak számát 100 főre becsülte, a honvédek közül hét halott és 37 sebesült maradt a csatatéren. 219 Jelačić seregének veszteségét becsült adatnak kell minősítenünk, ugyanis a székesfehérvári katonai kórházban hátrahagyott horvát-osztrák sebesültek száma meghaladta a 400 főt. 178

III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA

III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2007. III. évfolyam 1. szám Kemecse Város Önkormányzata, Városvédő Egyesület Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület Tisztelettel meghívja a Répássy

Részletesebben

Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában

Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában Miklós Tamás Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában Bevezetés Ausztria vesztesként került ki az 1866. évi porosz osztrák háborúból.

Részletesebben

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA ANTALL JÓZSEF Élet-halál kérdéseket érintő vádak, bűnné nőtt hibák tódulnak agyunkba, ha nevét kiejtjük. Ócsárló és elismerő szavak, igazságtalan vádak és

Részletesebben

26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

Ő cs. KIR. F E N S É G E JÓZSEF FŐHERCZEG MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSEREG FŐVEZÉRÉNEK MÉLY HÓDOLATTAL AJÁNLVA.

Ő cs. KIR. F E N S É G E JÓZSEF FŐHERCZEG MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSEREG FŐVEZÉRÉNEK MÉLY HÓDOLATTAL AJÁNLVA. Ő cs. KIR. F E N S É G E JÓZSEF FŐHERCZEG MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSEREG FŐVEZÉRÉNEK MÉLY HÓDOLATTAL AJÁNLVA. MAGYAR K I R Á L Y I HONVÉD TÖRZSTISZTEK ALBUMA 51 ARCZKÉPPEL ÉS ÉLETRAJZZAL. KIADJA És SZERKESZTI

Részletesebben

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Uzsok hősei 1914 1915 Kárpátok A Kárpátok 204.700 km² koszorújának 11%-a a mai Ukrajna határain belül található Kárpátalján. A megye 80%-át

Részletesebben

SzabolcS-Szatmár-beregi

SzabolcS-Szatmár-beregi SzabolcS-Szatmár-beregi Szemle társadalomtudomány irodalom mûvészet a megye önkormányzatának folyóirata megjelenik negyedévenként 48. évfolyam, 03.. Szám Főszerkesztő: Karádi Zsolt Szerkesztőség: Antal

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

SZERBIA ÖSSZEOMLÁSA 1915-BEN

SZERBIA ÖSSZEOMLÁSA 1915-BEN SZERBIA ÖSSZEOMLÁSA 1915-BEN NÉPÉNEK, HADSEREGÉNEK, HADIFOGLYAINAK HALÁLMARSA ÍRTA: FARAGÓ LÁSZLÓ TANÁR, V. HADIFOGOLYTISZT Β UD AP E S T - 19 35 "PATRIA" IRODALMI VÂLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE A magyar szabadság és demokrácia történeti és kulturális folyóirata Alapítva 2010. október 11-én 2014/1 szám Tartalom Villám Tiszta erkölcs Horthy-szobor Budapesten! Emlékezet Délibáb

Részletesebben

HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET

HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET Első rész: Gesztusoktól uralkodó-váltásig Második rész: Megindul a sereg Harmadik rész: Az orosz beavatkozás Negyedik rész: A végjáték Sopron,

Részletesebben

14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE.

14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE. A VOLT M. KIR. NYITRAI 14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE. összeállította: vitéz NÉMETH (DEISLER) KÁROLY ny. áll. tábornok, a volt ezred parancsnoka. I. KÖTET. HADITEVÉKENYSÉG 1914. AUGUSZTUS 1-től 1915.

Részletesebben

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskemét 2014 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Kecskemét 1944 októberében /Tóth Nándor/ 3. Provokáció vagy forradalom /Kenderes Csaba, Kordik

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

Budapest ostrom alatt

Budapest ostrom alatt KALAKÁN LÁSZLÓ Budapest ostrom alatt Hatvan éve történt Budapest 1944/45 fordulóján több európai fõvároshoz és nagyvároshoz hasonlóan drámai heteket élt át. E rövid tanulmány azonban terjedelménél fogva

Részletesebben

vitéz nagybányai H O R T H Y I S T V Á N lovassági tábornok, ezredünk volt parancsnoka.

vitéz nagybányai H O R T H Y I S T V Á N lovassági tábornok, ezredünk volt parancsnoka. vitéz nagybányai H O R T H Y I S T V Á N lovassági tábornok, ezredünk volt parancsnoka. VILMOS A NÉMET BIRODALOM TRÓNÖRÖKÖSE ÉS POROSZORSZÁG TRÓNÖRÖKÖSÉNEK NEVÉT VISELŐ CS. ÉS KIR. JÁSZ-KUN 13. HUSZÁREZRED

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA Részlet a Lagarde melletti csatából. flwttö Az első francia zászló a németek kezében. Grimm A. festménye után. Az olvasó közönséghez! Nagy időket élünk. Szemlélői vagyunk

Részletesebben

71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI

71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI A CS. ES KIR. 71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI A ROMÁN HÁBORÚ KITÖRÉSÉTŐL ERDÉLY VISSZAFOGLALÁSÁIG 1916. AUG. 27-TŐL OKT. KÖZEPÉIG A MINDKÉT OLDALON FELMERÜLT HADÁSZATI ÉS HARCÁSZATI KÉRDÉSEK

Részletesebben

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE Szerkesztette: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár Pápa, 1998. A PÁPAI JÓKAI KÖR KIADVÁNYA 6. Szaktanácsadó: Dr. Hermann István A címlapot tervezte: Lóky

Részletesebben

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban 2 1848 TARTALOMALOM Pécs-Baranya 1848-49-ben Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1998. Fk: dr. Ódor Imre igazgató 1848 TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK BARANYA MEGYE TÖRTÉNETÉBÕL 4. Pécs-Baranya 1848-1849-ben Megjelent:

Részletesebben

Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke intézkedése Budapest védelmének előkészítésére. Intézkedés Budapest védelmére

Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke intézkedése Budapest védelmének előkészítésére. Intézkedés Budapest védelmére 1 1944. október 9. Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke intézkedése Budapest védelmének előkészítésére. Intézkedés Budapest védelmére Budapest védelmének megszervezésével az I. hdt. pk-ot

Részletesebben

szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka.

szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka. szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka. AZ EGYES NÉPFÖLKELŐK HADI HISTÓRIÁJA AZ EZRED VOLT TISZTJEINEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS ÍRTA: BALASSA IMRE NYOLC TÉRKÉPVÁZLATTAL.

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS 1939 MÁRCIUSÁBAN JANEK ISTVÁN ESEMÉNYEI

A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS 1939 MÁRCIUSÁBAN JANEK ISTVÁN ESEMÉNYEI JANEK ISTVÁN A SZLOVÁK-MAGYAR KIS HÁBORÚ TÖRTÉNETE ÉS ESEMÉNYEI 1939 MÁRCIUSÁBAN A magyar olvasók számára újdonságként hathat maga a kis háború elnevezés is, hiszen errl nagyon keveset lehetett eddig hallani.

Részletesebben

Koronás fõk, uralkodói családok,

Koronás fõk, uralkodói családok, Testõrök Magyarországon, 18 20. század Védelem és reprezentáció Koronás fõk, uralkodói családok, magas közjogi méltóságok, illetve szakrális tárgyak környezetében Európában már a késõi középkortól találkozunk

Részletesebben