Területi Tervezési Koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területi Tervezési Koncepció"

Átírás

1 Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara Külső szakértő: Dr. Hőna Eszter Területfejlesztési szakértő ReGIS 2100 Kft. 1

2 I. BEVEZETÉS A WAREMA projekt helye a magyar tervezési rendszerben A térségi tervezés jogszabályi háttere A SEA (2001/42/EK) Direktíva magyarországi adaptálása A WAREMA tervi műfajának meghatározása (Spatial Planning Concept definiálása) A WAREMA projekt és a Víz Keretirányelv kapcsolata A Velencei-tó vízgyűjtőjének tervezési előzményei A WAREMA projekt módszertana... 9 II. HELYZETÉRTÉKELÉS A Velencei tó vízgyűjtőjének természeti adottságai A vízgyűjtő terület határa, nagysága, alakja A vízgyűjtő terület magassági és domborzati viszonyai A vízgyűjtő terület vízhálózata A Velencei-tó kialakulása, vízszintingadozásai A vízgyűjtő terület éghajlatának általános jellemzése A vízgyűjtő terület talajviszonyai A vízgyűjtő növényborítottsága, művelési ágak szerinti megoszlása A vízgyűjtő terület védendő természeti erőforrásai Felszíni és felszínalatti vizek Velencei-tó Felszín alatti vízbázisok Termálvíz Termőföld Természeti értékek A Vízgyűjtő terület térszerkezeti és társadalmi, gazdasági adottságai Demográfiai helyzet és foglalkoztatottság A vízgyűjtő gazdasági funkciója Az üdülés- idegenforgalom szerepe A vízgyűjtő terület térhasználati konfliktusainak elemzése Térhasználati konfliktus-mátrix Védelmi funkciók és az üdülés- idegenforgalom Üdülés- idegenforgalom és a vízvédelem Üdülés- idegenforgalom talajvédelem Üdülés- idegenforgalom, természet- és tájvédelem Védelmi funkciók és a mezőgazdaság Mezőgazdasági termelés földhasználati típusok szerint Mezőgazdaság valamint a természet- és tájvédelem Mezőgazdaság és vízvédelem Mezőgazdaság és talajvédelem Védelmi funkciók és a településfejlesztés Településfejlesztés, termőföldvédelem Településfejlesztés és vízvédelem Településfejlesztés természet és tájvédelem A helyzetértékelést összegző SWOT analízis

3 III. A VÍZGYŰJTŐ HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Hosszú távú jövőkép fejlesztési forgatókönyvek A fenntartható fejlesztés átfogó célja és a prioritások Stratégiai programok és intézkedési csoportok A védendő természeti értékre alapozható üdülés, idegenforgalom fejlesztési programjai Vízvédelem és az üdülés, idegenforgalom Termőföld védelem és az üdülés, idegenforgalom Természet- és tájvédelem, valamint az üdülés, idegenforgalom A védendő természeti értékek és a mezőgazdaság fejlesztési programjai Vízvédelem és mezőgazdaság Termőföldvédelem és a mezőgazdaság A természet- és tájvédelem valamint a mezőgazdaság A védendő természeti erőforrások és a települési környezet fejlesztése Vízvédelem és a települési környezet fejlesztése Termőföldvédelem és a települési környezet fejlesztése Természeti környezeti és kulturális értékek védelme és a települési környezet védelme A fejlesztési célok érvényesülését szolgáló intézmény- és eszközrendszer fejlesztési irányai A fejlesztési koncepcióban kifejtett programok finanszírozási lehetőségei SKV jelentés IV. Felhasznált forrásmunkák... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 I. BEVEZETÉS 1. A WAREMA projekt helye a magyar tervezési rendszerben 1.1. A térségi tervezés jogszabályi háttere Magyarországon a területfejlesztési politika érvényesítését az Európai Unió regionális fejlesztési politikáját is figyelembe vevő, az Országgyűlés által elfogadott törvény szabályozza. Az 1996-ban megalkotott és 2004-ben módosított XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről meghatározza a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatait, szabályait és a tervezés intézményrendszerét. A törvény értelmében Magyarországon egy adott térségre 1 kétféle, önálló tervfajta készülhet. Fejlesztési típusú tervfajta a területfejlesztési koncepció vagy program, míg a rendezési típusú tervfajta a területrendezési terv. A két tervfajta tehát nem integráltan, együtt, hanem különálló dokumentumként készül. A törvény szerint a területfejlesztési koncepció meghatározza egy térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket. A területfejlesztési program a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programokra épül. A területrendezési terv az egyes térségek nagytávlatú műszaki fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezkedését és a területfelhasználás optimális területi szerkezetét. Területfejlesztési koncepció készülhet az országra, régióra, megyére, kistérségre, valamint két országosan kiemelt térségre ez a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, és a Budapesti Agglomeráció. A tervezési egységekhez a tervezésért felelős szervezetek tartoznak. Országos Fejlesztési Tanács, regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi fejlesztési tanácsok. Területrendezési tervek viszont csak a következő tervezési egységre készülnek: az országra, a két kiemelt térségre és megyére. Az Országos Területrendezési Tervet, valamint a kiemelt térségek területrendezési terveit az Országgyűlés törvényben fogadja el. A megyei területrendezési terveket a megyei önkormányzatok, hagyják jóvá. A területrendezési tervekben fogalmazódnak meg tehát a környezet- a táj-, és természetvédelemmel az egyes térségek adottságainak célszerű hasznosításával kapcsolatos tervezési feladatok, a fenntartható fejlődés térségi szempontjai. A tervhierarchia érvényesülése alapján az országos és megyei területrendezési tervek, térszerkezeti és területfelhasználási övezeti besorolásai, valamint a térségi területrendezési szabályzat irányadóak minden egyéb térségi lehatárolás és tervezés esetén. Az ország aktuális területrendezési tervét a 2003-ban elfogadott törvény szabályozza. (2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről) Az országos terv alapján készültek el a megyei területrendezési tervek, illetve ezek felülvizsgálatai. 1 A településekre vonatkozó tervezést más törvény szabályozza. 4

5 Magyarország uniós csatlakozását megelőzően, a ig terjedő, majd a csatlakozás utáni ( ) tervezési periódusra megélénkült a fejlesztési típusú tervek készítése az uniós követelményeknek megfelelően. A ig terjedő időszakban elnyerhető források megalapozására egy sor dokumentum készült el ben országgyűlési határozattal fogadták el az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK), valamint az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK). Mindkét dokumentum az ország hosszú távú fejlődésének irányvonalát határozza meg, alapul szolgálva az uniós kötelező tervdokumentumok kidolgozásának. Az OTK az OFK-val összhangban meghatározta: Magyarország területi jövőképét, átfogó céljait 2020-ig, középtávú országos területi céljait 2013-ig a területfejlesztési célok érvényesülését szolgáló intézmény- és eszközrendszer fejlesztési irányait, a régiók fejlesztési irányait. E tervek alapján készült el Magyarország Nemzeti Stratégiai Referencia Kerete, Nemzeti Vidékfejlesztési Terve, valamint a régiók operatív programjai a ig terjedő támogatási időszak tervdokumentumaiként. Az európai uniós agrárpolitikára és az azon belüli támogatási formákra (SAPARD, LEADER) való felkészülés során, Magyarországon az országos agrárstruktúra és vidékfejlesztési koncepció és program mellett megyei és kistérségi koncepciók és programok is készültek, alapvetően az uniós stratégiai tervezés metodikái szerint. A területfejlesztési és területrendezési tervezést integráló, a nemzetközi tervezésben alkalmazott struktúra-terv műfaját Magyarországon még csak kísérleti szinten készítik A SEA (2001/42/EK) Direktíva magyarországi adaptálása A stratégiai környezeti vizsgálatról (SKV) szóló irányelv, amely a jövőbeni fejlesztések keretéül szolgáló tervek és programok elkészítése során a fenntarthatósági szempontok minél teljesebb érvényesülését szolgálja, Magyarországon is bevezetésre került ben született meg az a kormányrendelet, 2 amely az SKV alkalmazásának rendjét szabályozza. A rendelet értelmében mindazokra a területi tervekre, amelyekre többek között az évi XXI. tv. vonatkozik, - tehát a területfejlesztési koncepcióra, területfejlesztési programra és területrendezési tervre-, el kell végezni az SKV-t. Az SKV leglényegesebb eleme, hogy a fejlesztési alternatívákat az érintettek bevonásával a döntés előkészítés fázisában szükséges egyeztetni, és mérlegelni a fenntarthatósági szempontok szerint. Magyarországon az SKV megjelenése előtt is jogszabály írta elő a területi tervek egyeztetési és jóváhagyási rendszerét. Az SKV megerősítette ezt az eljárást, és új elemként hozta be a fenntarthatósági elvek mentén történő egyeztetések dokumentálását. (SKV jelentés) 2 2/2005. ( I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 5

6 1.3. A WAREMA tervi műfajának meghatározása (Spatial Planning Concept definiálása) A WAREMA projekt céljának meghatározásában ez áll: A vízgyűjtő terület olyan fenntartható regionális fejlesztését megalapozni, amely a helyi erőforrások fokozott kihasználása és védelme mellett egy közösségi részvételen alapuló tervezési folyamat során biztosítja a vízgyűjtő integrált terület- és vízgazdálkodását, elősegítve ezzel a Víz Keretirányelv teljesülését, a vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítését. A fentiekben meghatározott fejlesztési cél eszköze a vízgyűjtő-gazdálkodási terv hosszú távú célkitűzéseihez (2015) igazodó, olyan területfejlesztési koncepció elkészítése, amely szintén hosszú távra határozza meg a fejlesztés stratégiai céljait és prioritásait a védett területekkel és a vízgazdálkodással kapcsolatos szakmai összefüggések tekintetében. 2. A WAREMA projekt és a Víz Keretirányelv kapcsolata Egyik legjelentősebb természeti erőforrásunk a víz, amely azonban nem áll korlátlanul rendelkezésünkre. Ez a felismerés vezetett az Európai Unióban a Víz Keretirányelv (VKI) megalkotásához 2000-ben (2000/60/EK). A jogszabály a hazai jogrendbe is átültetésre került folyamán. A VKI általános célkitűzése, hogy az európai vizek jó állapotba kerüljenek 2015-re. A célkitűzés elemei 3 a következők: A vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi és vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása, A hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat elősegítése, A szennyező anyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével a vízminőség javítása, A felszín alatti vizek szennyeződésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása, Az árvizek és aszályok hatásának mérséklése. A VKI, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló (221/2004 (VII.21.) sz. Kormányrendelet előírja, hogy 2009 végéig vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteni az ország teljes területére. A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket (VGT) 42 vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységre kell elkészíteni, amelyekből az egyik ilyen alegység a Velencei-tó vízgyűjtője. A Víz Keretirányelv egyik nagyon lényeges módszertani követelménye az, hogy az érintett társadalmi csoportokat a folyamat kezdetétől a végéig be kell vonni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésébe és a tervek megvalósításának ellenőrzésébe is. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv egy szabályozási és intézkedési program, amely biztosítja, hogy az ezek alapján végrehajtott beavatkozásokkal a környezeti célkitűzések 3 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja (Tervezet, december 22.) 6

7 megvalósíthatók legyenek. A VGT a társadalmi igények és a környezeti tényezők összehangolása mellett tartalmazza a finanszírozhatóság, a társadalmi elfogadottság elemzéseit is, de nem tartalmazza a beavatkozások konkrét kiviteli terveit. A VGT és a WAREMA projekt keretében készülő terv mind célkitűzésében, mind módszertanában nagyon hasonló. Nem egyezik a tervezési műfaj, és nem egyezik a határidő. A WAREMA projekt keretében egy fenntartható (környezeti, társadalmi gazdasági szempontból) hosszú távú térségfejlesztési koncepció készül, amely a távlati cél eléréséhez meghatározza az alapvető prioritásokat és elérési módokat. A Velencei tó vízgyűjtő területére a VGT keretében pedig egy intézkedési terv készül. A WAREMA projekt határideje május, míg a VGT határideje december. A WAREMA projekt a nemzetközi eredmények összehasonlításával egy innovatív módszertant alakít ki, amely segíteni tudja a VGT munkálatait. 3. A Velencei-tó vízgyűjtőjének tervezési előzményei A Velencei-tó hosszú tervezési múltra tekint vissza, tehát célszerű az elmúlt időszak tervezési munkáiból is kiindulni, amelyek alapvető információkat szolgáltatnak jelen projekthez annál is inkább, mert a tó vízminőségének megőrzése és a természetes víz üdülőés idegenforgalmi igénybevétele, illetve ennek egyensúlyban tartása állt mindig is a tervezési munkák középpontjában. A 60-as években elkezdődött tervezési munkák a tó üdülés- idegenforgalmi fejlesztését állították a középpontba, elsősorban a közelében lévő két nagyváros (Budapest és Székesfehérvár) üdülési igényeinek kielégítése céljából. A fejlesztések hatására a 80-as évek közepére a Velencei-tó az ország második legjelentősebb vízparti üdülőterületévé vált. A turisztikai igénybevételt a fejlesztések nem tudták arányosan követni, ezért a környezet állapota folyamatosan romlott, újabb fejlesztési tervek kidolgozása vált szükségessé. A Velence-tavi térségre 1990-ben jóváhagyott hosszú távú Fejlesztési Koncepció és Regionális Rendezési Terv ban már felülvizsgálatra is szorult. A Kormány A Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését elősegítő intézkedési tervet fogadott el az 1031/1995. ((IV. 19.) sz. és az azt módosító1084/1996. (VII. 24.) sz. határozatával. Az intézkedési terv 3.1 pontja kimondta, hogy felül kell vizsgálni az ben jóváhagyott terveket, beleértve a Velence-tavi Vízgazdálkodás Fejlesztési programot is. A felülvizsgálat alapvetően a térségalkalmassági és tájterhelhetőségi vizsgálatokra irányult. Ez a felülvizsgálat képezte alapját az 1997-ben megindult új hosszú távú fejlesztési koncepció tervezési munkálatainak. A Velencei-tó- Vértes kiemelt üdülőkörzetet az Országos Területfejlesztési Koncepció (35/1998. (III. 20.) Ogy.) országgyűlési határozata jelölte kiemelt térséggé. AVelencei-tó- Vértes kiemelt üdülőkörzet fejlesztési koncepciója 2002-ben készült és a Kormány 1117/2003. (XI. 28.) Korm. sz. határozatával elfogadta. A határozat rendelkezett a koncepció alapján a kiemelt térség területrendezési tervének és középtávú programjának elkészítéséről is. A középtávú program elkészült, de a területrendezési tervnek csak a megalapozó munkarésze készült el. a munka további folytatását felfüggesztették a közben megindult Országos Területrendezési Terv munkálatai miatt. A tervhierarchia miatt a térség rendezési tervének igazodnia kell az országos, illetve megyei területrendezési terv szabályozási 7

8 elemeihez. A megyei és térségi területrendezési terv munkálatai eddig nem készültek el. A megyei területrendezési terv most indul, várhatóan 2008 végére fog elkészülni ben megalakult a Velencei-tó- Vértes Fejlesztési Tanács, amely a térségre készülő tervek elfogadásának és a megvalósítás koordinálásának a vezető testülete. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. törvény évi módosítása azonban csak két kiemelt térséget hagyott jóvá, a Velencei-tó- Vértes kiemelt üdülőkörzetet nem. Ezért a Fejlesztési Tanács fokozatosan funkcióját veszítette. Iránymutató dokumentumként hasznosítható még a megyére elkészített agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégia, amelyet a Fejér megyei Területfejlesztési Tanács 1999 májusában hagyott jóvá, Fejér megye turisztikai koncepciója 2004, A Közép-dunántúli régió turisztikai fejlesztési stratégiája 2006, a régió kormány által elfogadott operatív programja, valamint a vízgyűjtő területét érintő kistérségek térségfejlesztési, agrár és vidékfejlesztési tervei. Ezek a munkák a stratégiai tervezés módszertana szerint hosszú távú koncepciókat, valamint középtávú programokat tartalmaznak. A Velencei-tó vízgyűjtő területe Fejér megye területén belül helyezkedik el, de teljes egészében része a Velencei-tó- Vértes kiemelt üdülőkörzetnek is. Forrás: Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Ködu-Kövizig) 8

9 A Velencei tó vízgyűjtőjének jelenlegi tervezési faladata a Velence-tó- Vértes kiemelt üdülőkörzet területfejlesztési koncepciójához áll legközelebb, de a felsorolt tervek is kiindulási alapnak tekinthetők a vízgyűjtő területi tervezése során. 4. A WAREMA projekt módszertana A WAREMA projekt az alulról való tervezés módszertanát szorgalmazza, az érintettek széleskörű szakmai és társadalmi bevonásával. Magyarországon még nincs nagy hagyománya az érintetteknek a tervezési folyamatban az ilyen aktív szerepvállalására. A különböző területi tervek kötelező véleményezési eljárásai inkább a szakhatóságokkal történő egyeztetések formájában zajlanak, illetve a terveket lakossági fórumokon mutatják be. A Velencei tó vízgyűjtő területén azért fontosak a tervezési előzmények, hiszen az információk gyűjtése, és a problémák megtárgyalása nem nulláról indul, hanem a már korábban elkészült koncepciók, programok alapján lehet csoportosítani ezeket. A probléma területek egyben az érdekeltek körét is nagyban meghatározzák. Az érdekeltek bevonása és a tervezési folyamatban való szerepük, egy tartós együttműködésen, egy együtt dolgozáson alapul, amelynek célja a különböző szervezetek, civil partnerek érdekeinek folyamatos képviselete a tervezéstől a megvalósításig. A pályázati anyag feladat meghatározása 10 munkatalálkozót ütemezett be az alábbi három munkafázisra: Jövőképalkotás (3 munkatalálkozó) Stratégiakészítés (4 munkatalálkozó) A koncepció bemutatása, véleményezése (3 munkatalálkozó) A jövőképalkotás a vizsgálati anyag alapján, az elérendő célok megfogalmazását jelenti. A vizsgálati anyagnak tartalmaznia kell azokat a problémákat, amelyekre a jövőkép épülhet. A stratégiakészítés a jövőkép alapján, az elérendő célokhoz vezető megoldások meghatározása, mérlegelése, a kulcsfontosságú stratégiai irányok kijelölése. A korábban készült tervanyagok itt is hasznosíthatók, mert az érdekeltekkel történő egyeztetések során a korábban kijelölt célok megvalósulásának eredményessége, vagy eredménytelensége vizsgálható. Az elemzési eljárás során az eredeti célkitűzésektől eltérő, újabb problémafelvetések és megoldási javaslatok is születhetnek. A munkatalálkozók harmadik fázisában az előző munkatalálkozók eredményei alapján a szakértők által összeállított koncepció bemutatása, véleményezése történik. A munkatalálkozók komoly szakértői háttérmunkára épülnek. Az ezzel kapcsolatos feladatok is három nagy csoportra tagolhatók: Az előzményanyagok feltárása, feldolgozása, a problématerületek előzetes meghatározása, az érintettek kijelölése, Az érintettek fölkészítése a csoportmunkára, problématerületenként a workshop-ok szakmai irányítása, az eredmények feldolgozása, A projekt munkaszakaszaihoz kapcsolódó, időszakos jelentések elkészítése, egyeztető tárgyalásokon részvétel, a végső dokumentáció elkészítése. 9

10 A WAREMA projekt kapcsán, a közösségi szerepvállalás új módszertana miatt, és a hatékony munka érdekében a munkaértekezletek alapos előkészítésére volt szükség. Ki kellett jelölni azt a szakértői csapatot, amely összeállítja az egyes munkaértekezletek tematikáját, és meghatározza az érintettek körét. Ennek a szakértői csapatnak a két projekt menedzser mellett állandó tagjai a vízügy, a természetvédelem, környezetvédelem, a talajvédelem és földhasználati kérdések szakértői, valamint a lakossági, települési infrastruktúra és üdülés-, idegenforgalmi kérdéskörök felelőseiként az önkormányzatok, kistérségi társulások képviselői. Ezek a szakértők egyben érintettek is, de ők tudják igazán meghatározni a további érintettek körét, szakmai alapon bevonva őket. A munkaértekezletekre való felkészülés során a különböző szakértők meghatározták azokat a kérdésköröket, amelyekre az érintettek véleményét, problémafeltevéseit várhatják A jövőképalkotás 3 munkaértekezletén nem csupán az egyes témakörök önálló ismertetésére volt szükség, hanem a szakterületek ütközési pontjainak ismertetésére, amely alapján a hosszú távú célok, prioritások kijelölése megkezdődhet. Az érintetteket természetesen nem lehet erőszakkal bevonni a projekt tervezés folyamatába, de pontosan a szakmai érdeküket érintő kérdéskörökkel lehet őket érdekeltté tenni. Szakmai érdeklődésük felkeltésére sok esetben a személyes megkeresés eszközét is alkalmazni kellett, a szakmai háttérmunka keretében. A jövőképalkotás szakaszában az értekezletek célja a tájékoztatás volt a célok megfogalmazása érdekében, de egyben további információk, problémák gyűjtése, így az érintettek körének nagyobb táborát lehetett megcélozni. A stratégiaalkotás a szűkebb szakértői csapat feladata volt, szem előtt tartva, hogy a témák szempontjából minden érdekcsoport képviselve legyen. A koncepció bemutatásának, véleményezésének szakaszában, újra szélesebb körben történt az információk cseréje, itt a munkaértekezleteken kívül, más az első szakaszra jellemző eszközöket is alkalmaztunk (média, szórólapok, Internet hozzáférés, stb.) A szakértői háttérmunka fontos eleme a témáknak digitális térképi bemutatása. Ez néha egy egy témakör analitikus térképi megjelenítése, de a problématerületek a különböző szakági anyagok értékelése alapján, ezek területi átfedésével határolhatók le, ami a témakörök áthatásainak szintetikus térképi feldolgozásával oldható meg. (pl. a Velencei tó, mint üdülésidegenforgalmi adottság, ugyanakkor, mint vízbázis védelmi kategória, vagy az ökológiai folyosók, természetvédelmi területek és a mezőgazdasági hasznosítás konfliktusai). Tekintettel arra, hogy a koncepció az egyeztetések során felmerülő alternatívák megvitatásával (igények és lehetőségek mérlegelésével) készült, tehát a fenntarthatósági elvek beépültek a tervezés egész folyamatába, ezért a koncepcióban elegendő egy környezeti jelentést megfogalmazni, a koncepcióban szereplő változat elfogadásának indoklásával (SKV irányelv). 10

11 II. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. A Velencei tó vízgyűjtőjének természeti adottságai 1.1. A vízgyűjtő terület határa, nagysága, alakja A tóhoz viszonylag nagy vízgyűjtő terület tartozik, a vízgyűjtő terület a tó területének megközelítőleg huszonötszöröse, 602,2 km 2 - ez az érték magában foglalja a tó felszínét is. A vízgyűjtő terület a Vértes-hegység délkeleti lejtőjére, a Zámolyi-medencére, a Velenceihegységre és a Velencei-tó medencéjére terjed ki. (2. ábra) 1.2. A vízgyűjtő terület magassági és domborzati viszonyai A Velencei-tó vízgyűjtő területét domborzatilag a sokszínűség jellemzi, ami megmutatkozik a különböző korú és felépítésű hegységi, dombsági és síksági területeiben. A Vértes hegység a Dunántúli-középhegység nagytáján belül a Vértes-velencei-hegyvidék középtáj egyik kistája. Geomorfológiai szempontból a Vértes hegység Vértes-fennsíkra és Vértesaljára különíthető el. A térséget északon az Által-ér völgye, keletről az etyeki dombvidék, délről a Zámolyi-medence, nyugatról a Móri-árok határolja. A Vértes alacsony (átlagos tengerszintfeletti magassága m), északkelet-délnyugati irányú, sasbércesárkos szerkezetű karsztos hegység. Kisebb hegyközi medencék tagolják, így a Gánti-, Vérteskozmai- és a Csákberényi-medence, amelyek alapzatát kúpkarsztos, bauxittakarós peneplén-maradványok képezik. Ezeket a mélyben fekvő részeket eocén ingressziós üledékek, mészkőtakarók óvtak meg a lepusztulástól. Az eocén rétegek fölé harmadidőszaki üledékek települtek. Az alacsony fennsíkokba félig száraz éghajlat alatt egykor torrens völgyrendszerek réselődtek be, amelyek ma a hegységelőteri völgykijáratoknál törmelék- és 11

12 hordalékkúpokban, laza hegylábfelszínekben végződnek. A fennsíkperemeket abráziós lépcsők tagolják. Legmagasabb pontja a Nagy-Csákány (487 m). A Zámolyi-medence a Velencei-hegység északi előterében fekszik. A pleisztocén során süllyedt le. Ebben az árkos süllyedékben az óholocénig tó is volt, ami később a környező területek hordalékával töltődött fel. A Velencei-hegység az újpaleozoikumi gránitképződés pásztájának felszínen maradt része. Érdekesség, hogy őshegység jellege miatt éppen itt, Nadapon volt az országos szintezési hálózat egyik fő alappontja. A hegység a kihantolt gránitpluton többszörösen tönkösödött középhegységi formatípusa. Felszínét enyhén hullámos, tönkös maradványformák, lépcsős hegylábfelszínek, hosszanti gerincek jellemzik, amelyet a gránit sajátos, gyapjúzsákos lepusztulás formái díszítenek (kőbörcök, ingókövek). A harmadidőszaki letarolás az egykori eocén vulkánosság formáit és anyagát felemésztette. Maradványai a Nadaptól nyugatra eső, kiemelt gránittérszínen telérekként vagy kisebb csatornakitöltések formájában jelennek meg. A hegység könnyen pusztuló palaköpenye ma hegylábfelszínné alacsonyodott, és helyenként a gránit málladéktakarójába temetkezik. A hegység környezetében a harmadidőszak végén kialakult alacsony, dombsági jellegű hegylábfelszínek (Fehérvári hegylábfelszín), enyhén tagolt eróziós-deráziós dombvidék (Pázmánd-Verebi-dombvidék) és hátakra tagolódott hegylábi síkok (Lovasberényi-hát) helyezkednek el. A Velencei-hegységtől északkeletre, a Pázmándig sorakozó hegykúpok olyan kvarcittelérek kipreparálódott maradványai, amelyek egykor a hegység keleti részét alkotó rétegvulkáni andezitösszletet törték át. Északról a Zámolyi-medence, délről a Velencei-tó határolja. Legmagasabb pontja a Meleg-hegy (352 m). A Velencei-tó medencéje mintegy 80 km 2 kiterjedésű. Átlagos tengerszint feletti magassága 104 és 163 méter között változik. A tájképet az enyhén hullámos síkságok, illetve a rossz lefolyású alacsony síkságok jellemzik. Legjellegzetesebb formái a tó legmagasabb egykori vízállásához igazodó tavi turzásképződmények. A tóhoz északról kisebb teraszos völgyek kapcsolódnak. A tómedencét délről és keletről mély talajvizű löszös síkság zárja körül. A tó északi partján lealacsonyodó, eróziós-deráziós völgyekkel tagolt dombság helyezkedik el. A vízgyűjtőt szolid esésviszonyok jellemzik. A 0-5 % közötti lejtőkategóriába tartozik a vízgyűjtő 62 %-a és ha számba vesszük a belterületeket is, ez az arány 2/3-ot tesz ki. A viszonylag kis eséskategóriát jelentő 5-12 % közötti területek is 19 %-ot tesznek ki és így gyakorlatilag 1/5-ét sem teszik ki a vízgyűjtőn a nagyobb esésű területek és ezen belül a hegyvidéki jelleg csak 2,7 % arányú területre jellemző. (3. ábra) 12

13 Forrás: MgSzh, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1.3. A vízgyűjtő terület vízhálózata A Velencei-tó kialakulása, vízszintingadozásai A Velencei-tó, vízgyűjtőjének déli részén, a Velencei-hegység délkeleti lábánál, tektonikus süllyedékben terül el. Legnagyobb kiterjedését a pleisztocénben érte el. Tulajdonképpen, azóta beszélünk tóról, mert előtte, a felső-neogénben még a pannóniai tenger hullámzott területén. Ezt bizonyítja az altalaj méter vastag pannóniai rétege. A holocénig a tótól nyugatra a Nádas-tó 2-3 méter mély vize is itt hullámzott, amely a patakok hordaléka miatt teljesen feltöltődött. Ekkor változott meg a Császár-víz iránya, amely eddig a Nádas-tóba torkollott. Saját hordaléka azonban útját állta, és a Velencei-tó irányába kényszerítette. A tó évszázados vízszintváltozásaira kevés írásos adat áll rendelkezésre. A kutatások azt látszanak bizonyítani, hogy a tavat keletkezése óta mindig sekély víz borította, ez azonban a mindenkori csapadék és hőmérséklet viszonyoktól függően erősen ingadozott. Dr. Bendefy László kutatásai szerint amelyet régi meteorológiai megfigyelések és levéltári adatok, más tavakra vonatkozó régi feljegyzések alapján végzett a Velencei-tó az elmúlt 1800 évben 13- szor kiszáradt. A Velencei-tó vízjárásáról megbízható adatok 1931-től vannak. Az elmúlt 70 évben három szélsőséges időszak mutatkozott, az első 1935 őszén, amikor a tó vízszintje +83 cm-re csökkent, a másik , amikor is 1949 őszén +65 cm-es tóvízállást regisztráltak, a harmadik pedig mintegy tíz éve játszódott le, között, amikor augusztus végén +72 cm-es minimális vízszintet mértek. A feltárások szerint a tónak az 1400-as évektől kezdve nyolc nagy áradása volt, az utolsó 1963-ban. Ekkor a hirtelen hóolvadás és esőzés hatására a vízszint +244 cm-re emelkedett, amely 1931 óta a mért legmagasabb vízállás volt. 13

14 A tó életében jelentős változást hozott az 1880-ban megkezdett vízrendezés, amely a Nádas-tavat lecsapolta és a Dinnyés-Kajtori-csatornát és a dinnyési zsilipet megvalósította. Ezzel a beavatkozással a tó vízszintje tulajdonképpen szabályozhatóvá vált. Ugyanakkor az a kedvezőtlen állapot alakult ki, hogy a befolyó Császárvíz és a leeresztő csatorna a tó nyugati oldalán egymás mellett található, így a tó vizének átöblítésre nincs lehetőség. Ezzel a megoldással a tó olyan lefolyástalan vízként jellemezhető, amelynek befolyója és lefolyása van. A Velencei tó tehát sekély tónak minősül, átlagos vízmélysége mindössze 189 cm. Hosszúsága 10,8 km, átlagos szélessége 2,3 km. A tó teljes vízfelülete 160 centiméteres agárdi vízmérce-állásnál (vízmérce "0"=102,615 m.b.f.) 24,2 km 2. A Vértes az ország egyik vizekben legszegényebb hegysége. A dolomit nehezen oldódik és mállik, nem keletkeznek benne tágas járatok, amelyek a leszivárgó felszíni és csapadékvizeket egyesíthetnék, ezért ezek a vizek általában nem bukkannak fel bővizű karsztforrásokban. A kőzet finom hasadékaiba szivárgó víz szétoszolva a hegység lábánál, vizenyős területek formájában kerül napvilágra. Ilyen volt régen a Csákvár alatti tó, amely azonban feliszapolódott, feltöltődött és ma már csak az időnként nedves Nagy-tó-rét emlékeztet rá. A felszíni vizek közül az állandó vízfolyások a hegység belsejében csaknem teljesen hiányoznak, csak a peremeken indulnak kisebb patakok. Ezek közül a Császár-víz a vízgyűjtő terület meghatározó vízfolyása. A Császár-víz Csákvárnál ered és a Burján-árokkal (Zámolynál beletorkollik a Forrás-patak és a Csákberénynél eredő Zámolyi-víz), valamint a Lovasberény, Pátka vizeit összegyűjtő Rovákja-patakkal egyesülve a Velencei-tóba torkollik. Az 1970-es években két tározót (Zámolyi- és Pátkai-tározó) létesítettek a Császár-vizen. A tápláló források egyike sem bővizű. Ráadásul a régebben bővebb vizű források (pl. Zámolyiforrás) a bányászattal kapcsolatos vízkiemelés okozta karsztvízszint-süllyedés következtében lényegében kiapadtak. A csákvári Árpád-forrás az útszélesítéskor szűnt meg. Még meglévő források: Vérteskozma közelében a Kaszap-kút, a kápolnapusztai Vörösmarty-forrás, a Mátyás-kút és a Szarvas-kút. A Velencei-tó déli partjának nagyobb vízfolyása még a Vereb-Pázmándi-víz (Bágyompatak). Kápolnásnyéken átfolyva és a Cibulka-patakkal egyesülve a velencei strand mellett ömlik a tóba. További vízfolyások a Bella- és a Lapos-völgyi (vagy Lápos, régen Göbölkúti)- patak, a Száraz-árok; a Sukoróról folyó Koldus-árok, a Sukorói-ér, a Halas-tói-árok, és a Velencénél beömlő Csontréti-patak. Ezek a vízfolyások azonban szélsőséges vízháztartásúak, általában csak igen csapadékos időszakban szállítanak vizet. A tó déli partján jelentősebb vízfolyás a Dinnyési-határárok és a Gárdonyi (Bikavölgyi)- patak. Ezek szintén időszakosak. A Velencei-hegységben állandóbb vizű források is fakadnak: legnevezetesebb a Meleghegytől délnyugatra eredő Angelika-forrás, a Barlang-kút, Sukorótól északnyugatra a Felső- Csepegő-forrás, északkeletre a Szücs (borjú)-kút, illetve a Pázmándi-forrás. A források keletkezése szempontjából döntő adottság, hogy a gránit maga vízzáró, de a felszínen levő vékony, mállott gránitréteg vízvezető. A források vízhozama azonban igen kicsi, sőt legtöbbször nem is hoznak vizet. (4. ábra) A felszín alatti vizek jelentősége az elmúlt évtizedekben csökkent a Velencei-tó vízgyűjtőjén. A karsztvizek, illetve az ezekből táplálkozó források előfordulási területe a vízgyűjtő északi része, a Vértes, ahol jól meghatározható karsztvíztükör húzódik. Ennek 14

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 Általános klimatológiai viszonyok... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 2.1 Levegő... 10 2.1.1 Légszennyező ok kibocsátása...

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. ÉVI 2/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. március 9. PEST MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2020 Project: Pest Megyei Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Környezeti állapot változások... 5 1.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója II. kötet Helyzetértékelés a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, 1999. március

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben