1./ Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete 2824 Várgesztes, Arany János u. 51.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1./ Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete 2824 Várgesztes, Arany János u. 51."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT január 07. napján hozták létre alapítói a Pro Vértes Alapítványt, amelyet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság nyilvántartásba vett. Az Alapítvány addigi mőködése során nyilvánvalóvá vált, hogy a célok megvalósítása hatékonyabb lehet az önkormányzatokkal kialakított szorosabb kapcsolattal, nevezetesen közalapítványi formában. Az Alapítvány területén mőködı önkormányzatokban is felmerült az igény, hogy a környezet- és természetvédelem feladatainak ellátására szükség van egy külön szervezetre, hiszen az itt mőködı önkormányzatok nagy része kisközségeket irányít, ahol sem szakmai, sem anyagi háttér nincs ilyen óriási feladatok megoldására. Ezen elızmények után döntöttek úgy a Pro Vértes Alapítvány alapítói, hogy élve a Polgári Törvénykönyv 74/G. /3/. bekezdés adta lehetıséggel, Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete számára felajánlja a Pro Vértes Alapítvány vagyonát, hogy közösen az alábbi Közalapítványt hozzák létre: I. 1./ ALAPÍTÓK 1./ Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete 2824 Várgesztes, Arany János u / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest, Költı u / Vérteskozmai Községvédı Egyesület 8082 Gánt, Vérteskozma / Klébert Antal 2026 Szár, Ér. u / Dr. Székely Sándor 8073 Csákberény, István u / Oláh János 8083 Csákvár, Kossuth u. 49/a. 7./ Potháczky Lajos 2900 Komárom, Koppány Vezér u. 10

2 II. 1./ AZ ALAPÍTVÁNY NEVE PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY RÖVIDÍTETT NEVE PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY 2./ AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE 2824 Várgesztes, Arany János u. 51. AZ ÜGYINTÉZÉS HELYE 8083 Csákvár Kenderesi u. Geszner-ház 3./ AZ ALAPÍTVÁNY JELMONDATA A Természet szolgálatában 4./ AZ ALAPÍTVÁNY IDİTARTAMA Az Alapítvány határozatlan idıre alakul. 5./ AZ ALAPÍTVÁNY CÉLKITŐZÉSEI Mivel természeti környezetünk állapota gyorsuló ütemben romlik, és a tulajdonváltozások során a még természetes állapotban levı területek nagysága is vészesen csökkenhet, elkerülhetetlen új, hatékony természetvédelmi módszerek keresése. A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány legfıbb célkitőzése olyan természetvédelmi kezelı szervezet kialakítása, amely az állami és társadalmi természetvédelmi szervekkel, valamint önkormányzatokkal együttmőködve védett területek kialakítását és kezelését látna el. A legfontosabb feladat új védett területek kialakításában való aktív szerepvállalás és a tulajdonváltozás során veszélybe került természetvédelmi értékek megóvása akár élıhelyük megvásárlásával, akár egyéb módon. A Vértesben és közvetlen környékén lévı még természetes állapotú erdık, láprétek és löszpuszták nem kerülhetnek több száz, a természetvédelem célkitőzéseivel ellentétes érdekő tulajdonos kezébe, mert az egyenlı lenne a megsemmisülésükkel. E területek megvásárlása mellett fontos olyan mőködıképes ökológiai szempontú, tehát hagyományosan környezetkímélı extenzív gazdálkodási tervek kidolgozása, és megvalósítása melyek a természetvédelem érdekeit nem sértik, és hozzájárulnak a területek hosszú távú fenntartásához, de valamilyen formában hasznot is termelhetnek. A természetvédelmi tevékenység mellett az Alapítvány további kiemelt célkitőzése a térségben található jelentıs kulturális értékek, mőemlékek megóvása, újjáépítése valamint hasznosítása.

3 Mindezen értékek megmentéséhez és megismertetéséhez szükséges tudományos kutatások, ismeretek és tapasztalatok eredményeit az alapoktatásba való beépítéssel szeretnénk hasznosítani. Ezen célkitőzés megvalósításához kiváló lehetıséget biztosít a Csákváron felépített Vértes Múzeum. A természetvédelmi, mőemlékvédelmi tevékenységgel szeretnénk biztosítani a Vértes térség értékeinek hosszú távú fenntartását és esetleges hasznosítását az idegenforgalom fejlesztésével az itt élık életminıségének javítása érdekében. Ezért az Alapítvány aktívan szerepet vállal a térségbeli önkormányzatokkal együttmőködve a Velencei-tó Vértes Kiemelt Természetvédelmi és Idegenforgalmi Régió kialakításában. A fentiek alapján a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: * tudományos tevékenység, kutatás * nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés * mőemlékvédelem * természetvédelem, állatvédelem * információ nyújtás Feladataink felajánlásából, és egyéb szervezetek illetve magánszemélyek támogatásaiból, és jelentıs mértékben társadalmi munkából látjuk el. 6./ AZ ALAPÍTVÁNY MŐKÖDÉSI TERÜLETE Az Alapítvány tevékenységét elsısorban Fejér és Komárom-Esztergom Megyékben fejti ki. 7./ AZ ALAPÍTVÁNY JELENTİSÉGE Az Alapítvány céljait tekintve az 1996 évi LIII. tv.61. alapján kiemelten közhasznú, országos jelentıségő szervezet. 8./ AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE A Pro Vértes Közalapítvány jogi személy, a Pro Vértes Alapítvány jogutódja. Az Alapítvány Alapító Okiratát az alapítók hivatalos lapban közzéteszik. Az Alapítvány nyílt, bárki csatlakozhat hozzá, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhat az Alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységével segítheti az Alapítvány mőködését. Az Alapítvány, az alapítványhoz való csatlakozás megkönnyítése végett, szolgáltatásait székhelyén való kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra. Az Alapítvány céljai elérése érdekében kész együttmőködni minden olyan bel- és külföldi szervezettel illetve magánszeméllyel, akik elfogadják célkitőzéseit. Az Alapítvány nem támogat politikai szervezeteket, pártokat, eseményeket, a választások során sem járulhat hozzá semmiféle politikai cél elérését kitőzı rendezvény szervezéséhez sem anyagi erıvel, sem az Alapítvány erkölcsi erejével.

4 III. 1./ AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA Az Alapítvány vagyona Ft, azaz nyolcvannyolc-ezer forint, amelyet az alapítók az alábbiak szerint bocsátanak rendelkezésre: 1./ Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete Ft 2./ Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Ft 3./ Vérteskozma Községvédı Egyesület Ft 4./ Klébert Antal Ft 5./ Dr. Székely Sándor Ft 6./ Oláh János Ft 7./ Potháczky Lajos Ft Az alapítók hozzájárulásuk összegét az OTP Bicskei Fiókjánál, az Alapítvány számlájára befizetik. IV. 1./ AZ ALAPÍTVÁNYI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE 1./ Veszélyeztetett élıhelyek megvásárlással és védetté nyilvánítással történı megóvása, e területekre rekonstrukciós tervek készítése. E területek hosszú távú fenntarthatóságának elérése érdekében a védett területek gondozása, valamint elsısorban ıshonos magyar háziállatok tartása tenyésztése, állományuk fejlesztése egy természetgazdálkodási program keretében. A területeket a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program szerint fenntartani, a gyepterületeket bevonni az ellenırzött ökológiai gazdálkodásba. Részvétel a Zámolyi-medence Tájvédelmi Körzet kialakításában természetvédelmi kezelıként, valamint annak a késıbbiekben környezetileg érzékeny területként történı mőködtetése. A természetvédelmi oltalom alatt álló területek teljes elidegenítési és terhelési tilalom alatt állnak. 2./ Különbözı szintő, a természetvédelmet elısegítı kutatások támogatása. 3./ Természetvédelmi kutatási, ismeretterjesztési tevékenység fejlesztésére helyi természetvédelmi központ létrehozása. A központban kialakított szálláshelyek idegenforgalmi hasznosítása, megteremtve ezzel a kutatók, természetvédelmi szakemberek és az idelátogató csoportok számára a hosszabb idı eltöltését a térség kutatásának és megismerésének céljából, ezzel is növelve az alaptevékenységekre fordítható forrásokat. Térségi, illetve szakmai konferenciák szervezése, illetve részükre helyszín biztosítása. 4./ A természetvédelmi központot, mint erdei iskolát a környék iskoláinak tantervébe beépíteni a természetvédelmi nevelés érdekében. Tanösvények kiépítése és fenntartása, táborok szervezése (táborozók ellátása, elszállásolása) az oktatási lehetıségek kiszélesítésére.

5 5./ Aktív szerepvállalás a Velencei-tó Vértes Természetvédelmi Idegenforgalmi Régió létrehozásában és egy ezt magába foglaló Nemzeti Park kialakításában. Természeti turizmus támogatása, a gyakorlati megvalósítás feltételeinek kidolgozása 6./ Mőemlékek, kulturális és építészeti valamint népi értékek, hagyományok megmentése, fenntartása, a térségfejlesztés szempontjai szerint, az itt élı emberek életminıségének javításával és munkalehetıségek teremtésével. 7./ Az alapítványi célok mind szélesebb körő megismertetése, az Alapítvány vagyonának gyarapítása. 8./ Az Alapítvány legfıbb célkitőzéseit tartalmazó magyar és idegen nyelvő tájékoztatók készítése, ezek terjesztése, külföldre juttatása különbözı, a természetvédelemmel szimpatizáló csoportok és szervezetek részére. 9./ Az Alapítvány tevékenységei TEÁOR szerint: A Mezıgazdálkodás, erdıgazdálkodás Gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt növény termelése Gyümölcs, főszernövény termelése Szarvasmarha tenyésztés Juh-, kecske-, lótenyésztés Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Vegyes gazdálkodás Növénytermelési szolgáltatás Növénytermelési szolgáltatás Növénytermelési bérmunka Ide tartozik a szántóföldi növénytermesztés egészének vagy speciálisan részfolyamatainak önálló, elkülönült végzése (ált. megbízási alapon), pl.: talaj elıkészítés, vetés, növényvédelem stb. Betakarításhoz kapcsolódó tevékenységek (értékesítésre, tárolásra továbbfelhasználásra való elıkészítés). Mezıgazdasági gépek, berendezések mezıgazdasági munka végzésére való kölcsönzése kezelıszemélyzettel együtt Talajerı gazdálkodási szolgáltatás Talajjavítás, -védelem, rekultiváció és az üzemi vízrendezés körében végzett minden olyan munka, mely a talaj termıképességének megırzése, visszaállítása érdekében történik Egyéb mezıgazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt mezıgazdasági szolgáltatások, mint pl. a kitermelt termıföld elhelyezése, mezııri tevékenység végzése, mezıgazdasági üzemekkel munkaszerzıdést kötık tevékenysége Parkosítási, zöldfelület szolgáltatás Védett természeti terület mezıgazdasági gondozása Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési bérmunka Állattenyésztés egésze, vagy speciális részfolyamatainak elkülönült végzése, pl. gazdasági haszonállatok gondozása, fejése, férıhelyük tisztítása, birkanyírás stb.

6 01.50 Vadgazdálkodás Erdıgazdálkodási termék elıállítás Erdıgazdálkodási szolgáltatás Bérmunka Különleges rendeltetéső erdı, terület gondozása (pihenés céljára fenntartott parkerdık vagy pl. sétaerdık rendben tartása) B Halgazdálkodás 05 Halászat, halgazdálkodás Halászat Haltenyésztés D Feldolgozóipar DE Papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység Könyvkiadás Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás Idıszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel kiadás Egyéb kiadás Videofelvétel sokszorosítás G Kereskedelem, javítás Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem Ide tartozik mindenfajta nyershús és belsıség frissen, hőtve, fagyasztva és egyéb módon tartósítva (szárítva, füstölve), húskészítmény, felvágott és konzerv húsból és belsıségbıl, baromfi kiskereskedelme Könyv-, újság-, és papíráru kiskereskedelem Könyv kiskereskedelem (nyomtatott könyv, brosúra, térkép) Írószer-, papíráru kiskereskedelem (levelezılap, nyomtatvány) H Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Ifjúsági és turistaszállás szolgáltatás Ifjúsági és turistaszállás szolgáltatás Ifjúsági szállás szolgáltatás Ide tartozik az ifjúsági szálláshelyeken nyújtott szálláshely és ezzel rokon szállodai szolgáltatásnál szőkebb körő szolgáltatások Turistaszállás szolgáltatás Ide tartozik a turistaszállóban, menedékházban és hasonló szálláshelyeken nyújtott szálláshely és ezzel rokon, a teljes szállodai szolgáltatásnál szőkebb körő szolgáltatás Kempingszolgáltatás Ide tartozik a kempingek és más hasonló létesítmények (pl. üdülıjármő parkolók) által nyújtott szálláshely és ezzel rokon szolgáltatások. A szolgáltatás a táborhely, vagy a táborhely és az azon felállított sátor vagy lakókocsi, étkezési és tisztálkodási lehetıség stb. rendelkezésre bocsátásából állhat Egyéb szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely szolgáltatás

7 Szünidei gyermektáboroztatás (szálláshely és ellátás (étkezés, kirándulás, sport, nyelvtanulás)) Magán-szállásadás Ide tartoznak a garzonházakban, apartmanokban, magánlakásokban, lakrészekben, falusi házakban, tanyákon és hasonló helyeken, valamint a hozzájuk tartozó területen nyújtott szálláshely szolgáltatások, amely magában foglalhat étkeztetést is. I Szállítás, raktározás, posta, távközlés Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés Csomagtúra, utazási ügynöki, turistatájékoztató szolgáltatás Csomagtúra szolgáltatás Ide tartozik a csomagtúrák szervezése és nyújtása, amelyek általában a következıket tartalmazzák: az utasok és csomagjaik szállítását és szállásolását, esetleg városnézést, kirándulást és hasonló, a csomagtúra ideje alatt nyújtott szolgáltatásokat. Ezek lehetnek saját szervezéső vagy egyedi megrendelés szerint összeállított belföldi, illetıleg külföldi csomagtúrák, melyeket utazási szerzıdés alapján közvetlenül vagy közvetítı útján értékesítenek Idegenvezetés Ide tartozik az idegenvezetı által szerzıdés alapján nyújtott, az ország turisztikai szempontjából jelentıs (természeti, történelmi, mőemléki, kulturális és egyéb szempontból érdeklıdésre számot tartó) értékeit élıszóval ismertetı szolgáltatás. Ide értendı a helyi idegenvezetés, csoportkísérés, telepített idegenvezetı szolgáltatás. K Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Gazdasági építmény, földterület bérbeadása Mezıgazdasági építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása Igazgatási, mővészeti, oktatási, szociális, egészségügyi, önálló rendeltetési egység bérbeadása Egyéb földterület bérbeadása Mezıgazdasági gép kölcsönzése Mezıgazdasági gép kölcsönzése Ide tartozik a mg traktorok, berendezések, vetı és palántázógépek, aratógépek stb. kölcsönzése. Kezelıszemélyzet nélkül!!! Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Természettudományi kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi kutatás (multidiszciplináris jellegő kutatás, fejlesztés, a környezetvédelmi kutatás stb.) Vagyonkezelés Mérnöki tevékenység, tanácsadás Kiállítás, vásár, kongresszusszervezés Ide tartozik a gazdasági rendezvények (kereskedelmi bemutatók, kiállítások rendszeres vagy eseti szervezése) tudományos és kulturális találkozók, kongresszusok rendezése, a kiállítási kellékek elhelyezése.

8 L Közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás Közigazgatást kiegészítı szolgáltatás M Oktatás Felnıtt és egyéb oktatás Felnıttoktatás Ide tartozik a felnıtt és egyéb oktatás körébe tartozó minden olyan oktatási szolgáltatás, amely máshova nem sorolható Egyéb, máshova nem sorolt felnıtt oktatás Egyéb oktatás Egyéb, máshova nem sorolt oktatás Ide tartozik minden olyan oktatás, képzés körébe tartozó oktatás, amely máshová nem sorolható, pl. hivatásos sportoktatók képzése, az iskolarendszerő oktatásban, kollégiumban elkülönülten, vállalkozásként végzett óraadás, nevelés, oktatás. O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás Egyéb szórakoztatás Ide tartozik a táncmulatság, disco, sétahajózás, sétakocsikázás, sétarepülés stb Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme Múzeumi szolgáltatás, mővészeti kiállítás Múzeumi szolgáltatás Ide tartozik a muzeális értékő tárgyak felkutatása, beszerzése, győjtése, feldolgozása, megırzése, nyilvántartása, az anyagok rendszerezése, kutatása, bemutatásra alkalmassá tétele és kiállításuk rendezése, alkalmi kiállítások rendezése Képzı-, ipar-, foto-, egyéb mővészeti kiállítás Történelmi hely, épület bemutatása Növény- és állatkerti bemutató (természetvédelem) állat- és növénykert, védett természeti érték bemutatása Védett természeti értékek bemutatása (élı természet, védett természeti értékek bemutatása) Máshova nem sorolható egyéb szabadidıs tevékenység Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás V. 1./ AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA 1./ Az Alapítvány vagyona természetvédelmi területek létrehozására, azok valamint mőemlékek megvásárlására, fenntartására, kezelésére, illetve azoknak a természetvédelem, mőemlékvédelem valamint Alapítvány célkitőzéseit szolgáló hasznosítására fordítható.

9 2./ Az Alapítvány célkitőzéseivel összhangban álló témakörökben folytatandó külföldi tanulmányutakhoz, tapasztalatcseréhez támogatás nyújtható. 3./ Az Alapítvány céljaira az alapítványi vagyonból származó kamathozadék, illetve egyéb bevételek is felhasználhatók. 4./ A csatlakozók jogosultak az általuk adott vagyon egészének, vagy egy részének felhasználására javaslatot tenni, azzal a megkötéssel, hogy a javaslatról a Kuratórium hivatott dönteni. 5./ Az Alapítvány célja és tevékenysége szerint non-profit szervezet, azonban jogosult a Kuratórium döntése alapján az alapító okiratban felsorolt közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, vállalkozási tevékenység folytatására is, ez azonban semmiféle körülmények között nem veszélyeztetheti az alapítvány célkitőzéseit. E tevékenységi körben a gazdálkodásból elért eredményeit nem oszthatja fel, hanem azokat az alapító okiratban nevezett célokkal összhangban használja fel. 6./ Az Alapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. VI. 1./ AZ ALAPÍTVÁNY MŐKÖDÉSE 1./ Az Alapítvány kezelı szerve az öt tagú Kuratórium. Az Alapítvány felügyelı szerve a három tagú Felügyelı Bizottság Az Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint a felügyelı bizottság elnöke és tagjai egyben az Alapítvány vezetı tisztségviselıi 2./ A Kuratórium tagjai: Viszló Levente 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 11. Dr. Sopowné Balogh Elvira 2837 Vértesszılıs, Kertalja u. 7. Fersch Attila 9435 Sarród, Hátsó u. 2. Takács András Attila 8000 Székesfehérvár, Budai út 141. Péchy Tamás 2345 Apaj, Platánsor 1. 3./ Az Alapítók a Kuratórium Elnökévé Viszló Leventét választották. Megbízatása 5 évre szól. 4./ A Kuratórium tagjait az Alapítók rendelik ki, megbízatásuk 5 évre szól.

10 5./ A Kuratórium élén az Elnök áll, aki gondoskodik a Kuratórium üléseinek összehívásáról, a jegyzıkönyvek elkészítésérıl, az alapítványi vagyon felhasználásáról szóló éves jelentés, a közhasznúsági jelentés, a költségvetés elkészítésérıl és általában ellátja a Kuratórium mőködésével kapcsolatos teendıket. Az Elnök jogosult az Alapítvány képviseletére. 6./ A Kuratórium és a Felügyelı Bizottság tagjait - egyhangú döntés esetén - megilletheti a végzett munkájukkal arányos tiszteletdíj, valamint megilleti ıket a munkájukkal összefüggésben felmerülı igazolt költségek megtérítése. 7./ A Kuratórium döntési jogkörébe tartozik: az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása, felhasználásának módja csatlakozók felvétele, illetve hozzájárulások elfogadása alapítványi gazdálkodás feltételeinek meghatározása a közhasznúsági jelentés elfogadása az éves beszámoló jóváhagyása 8./ Az Alapítvány vagyona felett utalványozásra a Kuratórium mindenkori Elnöke önállóan jogosult. Az Elnököt akadályoztatása esetén Takács András Attila Kuratóriumi tag helyettesíti. 9./ A Kuratórium valamennyi - kivéve a jelen Alapító Okiratban másként szabályozott kérdéseket, a jelenlévık egyszerő szótöbbséges szavazásával dönt. Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt. A Kuratórium határozatképes, amennyiben 3 tagja jelen van. 10./ A Kuratórium évente legalább 2 alkalommal ülésezik. A Kuratórium tagjait és a Felügyelı Bizottság Elnökét a hely, idıpont és a tárgy pontos megjelölésével 8 nappal írásban az Elnök hívja össze, de ugyanilyen feltételekkel amennyiben szükséges ezt 2 Kuratóriumi tag vagy a Felügyelı Bizottság Elnöke is megteheti. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 11./ A Kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyeket az Alapítvány irattárában meg kell ırizni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium döntéseinek tartalmát, idıpontját, és hatályát valamint a döntést támogatók és ellenzık számarányát és személyét is. A jegyzıkönyv egy példányát a felügyelı Bizottság Elnökének meg kell küldeni. A kuratóriumi határozatokat valamint az alapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett egyéb iratokat engedéllyel bárki megtekintheti. Engedély adására bármely kuratóriumi tag, valamint az alapítók mindegyike jogosult. A kuratórium határozatait akként hozza nyilvánosságra, hogy meghozatalukat követı napon az alapítvány székhelyén kifüggeszti, mely kifüggesztés 30 napig tart. 12./ Amennyiben a Kuratórium olyan döntést hoz, (pl.: versenytárgyalás) amely más szervezetet vagy személyt érint, úgy a döntést az érintettekkel 8 napon belül írásban közölni kell. 13./ Az Alapítvány közhasznúsági jelentésébe és az ezzel kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a közhasznúsági jelentésrıl saját költségére másolatot is készíthet.

11 14./ A Kuratórium köteles tevékenységérıl évente beszámolni az alapítóknak. 15./ A Kuratórium tagjainak összeférhetetlenségi szabályainak tekintetében az 1997 évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók. 16./ A Kuratórium A kuratórium elnöke által elkészített éves beszámolót a kuratórium hagyja jóvá kizárólagos jogkörben. A jóváhagyáshoz a kuratóriumi tagok minısített, azaz 2/3-os szótöbbsége szükséges. 2. / AZ ALAPÍTVÁNY ELLENİRZÉSE 1./ Az Alapítvány mőködésének felügyeletét a 3 tagú Felügyelı Bizottság látja el. (a továbbiakban FB.) A FB tagjait az alapítók jelölik ki. A FB tagjai maguk közül Elnököt választanak. A FB ügyrendjét maga állapítja meg. A FB tagjai: 1./ Freész Károly Elnök Cím: 1087 BP. VIII. ker. Százados út / Buczkó János Cím: 2026 Szár Rákóczi u / Jókay Zoltán Cím: 8082 Gánt, Vérteskozma 42. A FB tagjai Freész Károlyt választották Elnökké. Az Elnök megbízatása 5 évre szól. 2./ A FB feladata, hatásköre és kötelezettségei A FB ellenırzi a közhasznú szervezet mőködését és gazdálkodását. A vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A FB tagja az Alapítvány Kuratóriumi ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A FB köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a mőködés során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedést tesz szükségessé, vezetı tisztségviselı felelısségét megalapozó tény merül fel. A Kuratóriumot az FB indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a FB is jogosult.

12 Ha a Kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a FB köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet haladéktalanul értesíteni. VII. 1./ AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŐNÉSE Az Alapítvány megszőnik, ha a bíróság megszünteti, az Alapítvány célkitőzései megvalósíthatatlanná válnak. Az Alapítvány megszőnése esetén vagyona a hitelezık kielégítése után a magyarországi természetvédelmi közalapítványok vagy alapítványok közül a területileg legközelebb esı szervezetet illeti, aki köteles a vagyont az alapító okiratban megfogalmazott célokra fordítani, és errıl a nyilvánosságot tájékoztatni. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-74/G. rendelkezései az irányadóak. Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete Vérteskozmai Községvédı Egyesület Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Klébert Antal Dr. Székely Sándor Oláh János Elıttünk, mint tanúk elıtt: Potháczky Lajos Csákvár, november 19. VIII. Ellenjegyeztem: Dr. Sopow Tamás ügyvéd Csákvár, 2004.november19.

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely létrejött az 1990. évi I.tv. illetıleg a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Kenderes Város Önkormányzata 234/1998.(XI.26.) számú határozatával elhatározta, hogy a módosított 1959. évi IV. tv. 74/G. -ában foglaltakra, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okirata (2008. június 26-án módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése a 44/1997.

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt Egységes szerkezetbe foglalt A 93/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához ALAPÍTÓ OKIRAT Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához /Egységes szerkezetben a Vas Megyei Bíróság által Pk.60.134/1995/6. számú, Pk.60.134/1995/9. számú és Pk. 60.134/1995/11. számú végzésekkel

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96.

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96. Alapító Okirat A 91/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek és fiatalok szünidei foglalkoztatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) A Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával

Részletesebben

A szerv által alapított közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok 1.4. Közalapítványok A szerv által alapított közalapítványok Közalapítvány neve, 12 Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány Székhelye 6449 Mélykút, Petıfi tér 1. Tornai Edit kuratóriumi elnök Bolvári János

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Fejezet A közalapítvány célja:

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Fejezet A közalapítvány célja: ALAPÍTÓ OKIRAT Andocs Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959.évi 74/G. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Andocs Községben mőködı

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás -

ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás - ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás - A jelen Alapító Okirat III. pontjában meghatározott alapító a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény / Ptk. /, valamint

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.11-09-014785 cégjegyzékszámú Monostori Erıd

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával a 33/2004. (II. 26.), 140/2005. (VI. 23.), 295/2006. (XI. 30.),

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22. 1 8 4 3 4 3 2 7 1 0 5 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008 Alsóregmecért Közalapítvány Alsóregmec, Szabadság u. 22. Alsóregmec, 2009.02.10 az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 126/1999. (IX.14.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

b.)az idegen nyelv tanulásának elısegítése: az idegen nyelv tanulásának elısegítése érdekében korszerő eszközök beszerzése.

b.)az idegen nyelv tanulásának elısegítése: az idegen nyelv tanulásának elısegítése érdekében korszerő eszközök beszerzése. ALAPÍTÓ OKIRAT Andocs Községi Önkormányzat az 1959.év IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv 74/6.-ban foglaltak alapján Andocs Községben az Andocsi Iskoláért önálló jogi személyiséggel bíró Közalapítvány

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Gyermekeint Egészséges Felnıtt Koráért Alapítvány Székhelye: 1039 Budapest, Hunyadi J utca 4.sz Az Alapítvány rövidített neve: GYEFKA 2010.április 26-2010.december 31. Közhasznúsági jelentés Alapítvány

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA Jegyzıkönyvi kivonat A 94/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA 1.1 A közalapítvány neve: Soproni Sport 1.2 Székhelye: 9400 Sopron,

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G (1) bekezdése alapján határozatlan

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben 2008. május 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben