1./ Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete 2824 Várgesztes, Arany János u. 51.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1./ Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete 2824 Várgesztes, Arany János u. 51."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT január 07. napján hozták létre alapítói a Pro Vértes Alapítványt, amelyet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság nyilvántartásba vett. Az Alapítvány addigi mőködése során nyilvánvalóvá vált, hogy a célok megvalósítása hatékonyabb lehet az önkormányzatokkal kialakított szorosabb kapcsolattal, nevezetesen közalapítványi formában. Az Alapítvány területén mőködı önkormányzatokban is felmerült az igény, hogy a környezet- és természetvédelem feladatainak ellátására szükség van egy külön szervezetre, hiszen az itt mőködı önkormányzatok nagy része kisközségeket irányít, ahol sem szakmai, sem anyagi háttér nincs ilyen óriási feladatok megoldására. Ezen elızmények után döntöttek úgy a Pro Vértes Alapítvány alapítói, hogy élve a Polgári Törvénykönyv 74/G. /3/. bekezdés adta lehetıséggel, Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete számára felajánlja a Pro Vértes Alapítvány vagyonát, hogy közösen az alábbi Közalapítványt hozzák létre: I. 1./ ALAPÍTÓK 1./ Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete 2824 Várgesztes, Arany János u / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest, Költı u / Vérteskozmai Községvédı Egyesület 8082 Gánt, Vérteskozma / Klébert Antal 2026 Szár, Ér. u / Dr. Székely Sándor 8073 Csákberény, István u / Oláh János 8083 Csákvár, Kossuth u. 49/a. 7./ Potháczky Lajos 2900 Komárom, Koppány Vezér u. 10

2 II. 1./ AZ ALAPÍTVÁNY NEVE PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY RÖVIDÍTETT NEVE PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY 2./ AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE 2824 Várgesztes, Arany János u. 51. AZ ÜGYINTÉZÉS HELYE 8083 Csákvár Kenderesi u. Geszner-ház 3./ AZ ALAPÍTVÁNY JELMONDATA A Természet szolgálatában 4./ AZ ALAPÍTVÁNY IDİTARTAMA Az Alapítvány határozatlan idıre alakul. 5./ AZ ALAPÍTVÁNY CÉLKITŐZÉSEI Mivel természeti környezetünk állapota gyorsuló ütemben romlik, és a tulajdonváltozások során a még természetes állapotban levı területek nagysága is vészesen csökkenhet, elkerülhetetlen új, hatékony természetvédelmi módszerek keresése. A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány legfıbb célkitőzése olyan természetvédelmi kezelı szervezet kialakítása, amely az állami és társadalmi természetvédelmi szervekkel, valamint önkormányzatokkal együttmőködve védett területek kialakítását és kezelését látna el. A legfontosabb feladat új védett területek kialakításában való aktív szerepvállalás és a tulajdonváltozás során veszélybe került természetvédelmi értékek megóvása akár élıhelyük megvásárlásával, akár egyéb módon. A Vértesben és közvetlen környékén lévı még természetes állapotú erdık, láprétek és löszpuszták nem kerülhetnek több száz, a természetvédelem célkitőzéseivel ellentétes érdekő tulajdonos kezébe, mert az egyenlı lenne a megsemmisülésükkel. E területek megvásárlása mellett fontos olyan mőködıképes ökológiai szempontú, tehát hagyományosan környezetkímélı extenzív gazdálkodási tervek kidolgozása, és megvalósítása melyek a természetvédelem érdekeit nem sértik, és hozzájárulnak a területek hosszú távú fenntartásához, de valamilyen formában hasznot is termelhetnek. A természetvédelmi tevékenység mellett az Alapítvány további kiemelt célkitőzése a térségben található jelentıs kulturális értékek, mőemlékek megóvása, újjáépítése valamint hasznosítása.

3 Mindezen értékek megmentéséhez és megismertetéséhez szükséges tudományos kutatások, ismeretek és tapasztalatok eredményeit az alapoktatásba való beépítéssel szeretnénk hasznosítani. Ezen célkitőzés megvalósításához kiváló lehetıséget biztosít a Csákváron felépített Vértes Múzeum. A természetvédelmi, mőemlékvédelmi tevékenységgel szeretnénk biztosítani a Vértes térség értékeinek hosszú távú fenntartását és esetleges hasznosítását az idegenforgalom fejlesztésével az itt élık életminıségének javítása érdekében. Ezért az Alapítvány aktívan szerepet vállal a térségbeli önkormányzatokkal együttmőködve a Velencei-tó Vértes Kiemelt Természetvédelmi és Idegenforgalmi Régió kialakításában. A fentiek alapján a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: * tudományos tevékenység, kutatás * nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés * mőemlékvédelem * természetvédelem, állatvédelem * információ nyújtás Feladataink felajánlásából, és egyéb szervezetek illetve magánszemélyek támogatásaiból, és jelentıs mértékben társadalmi munkából látjuk el. 6./ AZ ALAPÍTVÁNY MŐKÖDÉSI TERÜLETE Az Alapítvány tevékenységét elsısorban Fejér és Komárom-Esztergom Megyékben fejti ki. 7./ AZ ALAPÍTVÁNY JELENTİSÉGE Az Alapítvány céljait tekintve az 1996 évi LIII. tv.61. alapján kiemelten közhasznú, országos jelentıségő szervezet. 8./ AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE A Pro Vértes Közalapítvány jogi személy, a Pro Vértes Alapítvány jogutódja. Az Alapítvány Alapító Okiratát az alapítók hivatalos lapban közzéteszik. Az Alapítvány nyílt, bárki csatlakozhat hozzá, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhat az Alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységével segítheti az Alapítvány mőködését. Az Alapítvány, az alapítványhoz való csatlakozás megkönnyítése végett, szolgáltatásait székhelyén való kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra. Az Alapítvány céljai elérése érdekében kész együttmőködni minden olyan bel- és külföldi szervezettel illetve magánszeméllyel, akik elfogadják célkitőzéseit. Az Alapítvány nem támogat politikai szervezeteket, pártokat, eseményeket, a választások során sem járulhat hozzá semmiféle politikai cél elérését kitőzı rendezvény szervezéséhez sem anyagi erıvel, sem az Alapítvány erkölcsi erejével.

4 III. 1./ AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA Az Alapítvány vagyona Ft, azaz nyolcvannyolc-ezer forint, amelyet az alapítók az alábbiak szerint bocsátanak rendelkezésre: 1./ Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete Ft 2./ Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Ft 3./ Vérteskozma Községvédı Egyesület Ft 4./ Klébert Antal Ft 5./ Dr. Székely Sándor Ft 6./ Oláh János Ft 7./ Potháczky Lajos Ft Az alapítók hozzájárulásuk összegét az OTP Bicskei Fiókjánál, az Alapítvány számlájára befizetik. IV. 1./ AZ ALAPÍTVÁNYI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE 1./ Veszélyeztetett élıhelyek megvásárlással és védetté nyilvánítással történı megóvása, e területekre rekonstrukciós tervek készítése. E területek hosszú távú fenntarthatóságának elérése érdekében a védett területek gondozása, valamint elsısorban ıshonos magyar háziállatok tartása tenyésztése, állományuk fejlesztése egy természetgazdálkodási program keretében. A területeket a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program szerint fenntartani, a gyepterületeket bevonni az ellenırzött ökológiai gazdálkodásba. Részvétel a Zámolyi-medence Tájvédelmi Körzet kialakításában természetvédelmi kezelıként, valamint annak a késıbbiekben környezetileg érzékeny területként történı mőködtetése. A természetvédelmi oltalom alatt álló területek teljes elidegenítési és terhelési tilalom alatt állnak. 2./ Különbözı szintő, a természetvédelmet elısegítı kutatások támogatása. 3./ Természetvédelmi kutatási, ismeretterjesztési tevékenység fejlesztésére helyi természetvédelmi központ létrehozása. A központban kialakított szálláshelyek idegenforgalmi hasznosítása, megteremtve ezzel a kutatók, természetvédelmi szakemberek és az idelátogató csoportok számára a hosszabb idı eltöltését a térség kutatásának és megismerésének céljából, ezzel is növelve az alaptevékenységekre fordítható forrásokat. Térségi, illetve szakmai konferenciák szervezése, illetve részükre helyszín biztosítása. 4./ A természetvédelmi központot, mint erdei iskolát a környék iskoláinak tantervébe beépíteni a természetvédelmi nevelés érdekében. Tanösvények kiépítése és fenntartása, táborok szervezése (táborozók ellátása, elszállásolása) az oktatási lehetıségek kiszélesítésére.

5 5./ Aktív szerepvállalás a Velencei-tó Vértes Természetvédelmi Idegenforgalmi Régió létrehozásában és egy ezt magába foglaló Nemzeti Park kialakításában. Természeti turizmus támogatása, a gyakorlati megvalósítás feltételeinek kidolgozása 6./ Mőemlékek, kulturális és építészeti valamint népi értékek, hagyományok megmentése, fenntartása, a térségfejlesztés szempontjai szerint, az itt élı emberek életminıségének javításával és munkalehetıségek teremtésével. 7./ Az alapítványi célok mind szélesebb körő megismertetése, az Alapítvány vagyonának gyarapítása. 8./ Az Alapítvány legfıbb célkitőzéseit tartalmazó magyar és idegen nyelvő tájékoztatók készítése, ezek terjesztése, külföldre juttatása különbözı, a természetvédelemmel szimpatizáló csoportok és szervezetek részére. 9./ Az Alapítvány tevékenységei TEÁOR szerint: A Mezıgazdálkodás, erdıgazdálkodás Gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt növény termelése Gyümölcs, főszernövény termelése Szarvasmarha tenyésztés Juh-, kecske-, lótenyésztés Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Vegyes gazdálkodás Növénytermelési szolgáltatás Növénytermelési szolgáltatás Növénytermelési bérmunka Ide tartozik a szántóföldi növénytermesztés egészének vagy speciálisan részfolyamatainak önálló, elkülönült végzése (ált. megbízási alapon), pl.: talaj elıkészítés, vetés, növényvédelem stb. Betakarításhoz kapcsolódó tevékenységek (értékesítésre, tárolásra továbbfelhasználásra való elıkészítés). Mezıgazdasági gépek, berendezések mezıgazdasági munka végzésére való kölcsönzése kezelıszemélyzettel együtt Talajerı gazdálkodási szolgáltatás Talajjavítás, -védelem, rekultiváció és az üzemi vízrendezés körében végzett minden olyan munka, mely a talaj termıképességének megırzése, visszaállítása érdekében történik Egyéb mezıgazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt mezıgazdasági szolgáltatások, mint pl. a kitermelt termıföld elhelyezése, mezııri tevékenység végzése, mezıgazdasági üzemekkel munkaszerzıdést kötık tevékenysége Parkosítási, zöldfelület szolgáltatás Védett természeti terület mezıgazdasági gondozása Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési bérmunka Állattenyésztés egésze, vagy speciális részfolyamatainak elkülönült végzése, pl. gazdasági haszonállatok gondozása, fejése, férıhelyük tisztítása, birkanyírás stb.

6 01.50 Vadgazdálkodás Erdıgazdálkodási termék elıállítás Erdıgazdálkodási szolgáltatás Bérmunka Különleges rendeltetéső erdı, terület gondozása (pihenés céljára fenntartott parkerdık vagy pl. sétaerdık rendben tartása) B Halgazdálkodás 05 Halászat, halgazdálkodás Halászat Haltenyésztés D Feldolgozóipar DE Papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység Könyvkiadás Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás Idıszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel kiadás Egyéb kiadás Videofelvétel sokszorosítás G Kereskedelem, javítás Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem Ide tartozik mindenfajta nyershús és belsıség frissen, hőtve, fagyasztva és egyéb módon tartósítva (szárítva, füstölve), húskészítmény, felvágott és konzerv húsból és belsıségbıl, baromfi kiskereskedelme Könyv-, újság-, és papíráru kiskereskedelem Könyv kiskereskedelem (nyomtatott könyv, brosúra, térkép) Írószer-, papíráru kiskereskedelem (levelezılap, nyomtatvány) H Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Ifjúsági és turistaszállás szolgáltatás Ifjúsági és turistaszállás szolgáltatás Ifjúsági szállás szolgáltatás Ide tartozik az ifjúsági szálláshelyeken nyújtott szálláshely és ezzel rokon szállodai szolgáltatásnál szőkebb körő szolgáltatások Turistaszállás szolgáltatás Ide tartozik a turistaszállóban, menedékházban és hasonló szálláshelyeken nyújtott szálláshely és ezzel rokon, a teljes szállodai szolgáltatásnál szőkebb körő szolgáltatás Kempingszolgáltatás Ide tartozik a kempingek és más hasonló létesítmények (pl. üdülıjármő parkolók) által nyújtott szálláshely és ezzel rokon szolgáltatások. A szolgáltatás a táborhely, vagy a táborhely és az azon felállított sátor vagy lakókocsi, étkezési és tisztálkodási lehetıség stb. rendelkezésre bocsátásából állhat Egyéb szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely szolgáltatás

7 Szünidei gyermektáboroztatás (szálláshely és ellátás (étkezés, kirándulás, sport, nyelvtanulás)) Magán-szállásadás Ide tartoznak a garzonházakban, apartmanokban, magánlakásokban, lakrészekben, falusi házakban, tanyákon és hasonló helyeken, valamint a hozzájuk tartozó területen nyújtott szálláshely szolgáltatások, amely magában foglalhat étkeztetést is. I Szállítás, raktározás, posta, távközlés Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés Csomagtúra, utazási ügynöki, turistatájékoztató szolgáltatás Csomagtúra szolgáltatás Ide tartozik a csomagtúrák szervezése és nyújtása, amelyek általában a következıket tartalmazzák: az utasok és csomagjaik szállítását és szállásolását, esetleg városnézést, kirándulást és hasonló, a csomagtúra ideje alatt nyújtott szolgáltatásokat. Ezek lehetnek saját szervezéső vagy egyedi megrendelés szerint összeállított belföldi, illetıleg külföldi csomagtúrák, melyeket utazási szerzıdés alapján közvetlenül vagy közvetítı útján értékesítenek Idegenvezetés Ide tartozik az idegenvezetı által szerzıdés alapján nyújtott, az ország turisztikai szempontjából jelentıs (természeti, történelmi, mőemléki, kulturális és egyéb szempontból érdeklıdésre számot tartó) értékeit élıszóval ismertetı szolgáltatás. Ide értendı a helyi idegenvezetés, csoportkísérés, telepített idegenvezetı szolgáltatás. K Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Gazdasági építmény, földterület bérbeadása Mezıgazdasági építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása Igazgatási, mővészeti, oktatási, szociális, egészségügyi, önálló rendeltetési egység bérbeadása Egyéb földterület bérbeadása Mezıgazdasági gép kölcsönzése Mezıgazdasági gép kölcsönzése Ide tartozik a mg traktorok, berendezések, vetı és palántázógépek, aratógépek stb. kölcsönzése. Kezelıszemélyzet nélkül!!! Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Természettudományi kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi kutatás (multidiszciplináris jellegő kutatás, fejlesztés, a környezetvédelmi kutatás stb.) Vagyonkezelés Mérnöki tevékenység, tanácsadás Kiállítás, vásár, kongresszusszervezés Ide tartozik a gazdasági rendezvények (kereskedelmi bemutatók, kiállítások rendszeres vagy eseti szervezése) tudományos és kulturális találkozók, kongresszusok rendezése, a kiállítási kellékek elhelyezése.

8 L Közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás Közigazgatást kiegészítı szolgáltatás M Oktatás Felnıtt és egyéb oktatás Felnıttoktatás Ide tartozik a felnıtt és egyéb oktatás körébe tartozó minden olyan oktatási szolgáltatás, amely máshova nem sorolható Egyéb, máshova nem sorolt felnıtt oktatás Egyéb oktatás Egyéb, máshova nem sorolt oktatás Ide tartozik minden olyan oktatás, képzés körébe tartozó oktatás, amely máshová nem sorolható, pl. hivatásos sportoktatók képzése, az iskolarendszerő oktatásban, kollégiumban elkülönülten, vállalkozásként végzett óraadás, nevelés, oktatás. O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás Egyéb szórakoztatás Ide tartozik a táncmulatság, disco, sétahajózás, sétakocsikázás, sétarepülés stb Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme Múzeumi szolgáltatás, mővészeti kiállítás Múzeumi szolgáltatás Ide tartozik a muzeális értékő tárgyak felkutatása, beszerzése, győjtése, feldolgozása, megırzése, nyilvántartása, az anyagok rendszerezése, kutatása, bemutatásra alkalmassá tétele és kiállításuk rendezése, alkalmi kiállítások rendezése Képzı-, ipar-, foto-, egyéb mővészeti kiállítás Történelmi hely, épület bemutatása Növény- és állatkerti bemutató (természetvédelem) állat- és növénykert, védett természeti érték bemutatása Védett természeti értékek bemutatása (élı természet, védett természeti értékek bemutatása) Máshova nem sorolható egyéb szabadidıs tevékenység Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás V. 1./ AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA 1./ Az Alapítvány vagyona természetvédelmi területek létrehozására, azok valamint mőemlékek megvásárlására, fenntartására, kezelésére, illetve azoknak a természetvédelem, mőemlékvédelem valamint Alapítvány célkitőzéseit szolgáló hasznosítására fordítható.

9 2./ Az Alapítvány célkitőzéseivel összhangban álló témakörökben folytatandó külföldi tanulmányutakhoz, tapasztalatcseréhez támogatás nyújtható. 3./ Az Alapítvány céljaira az alapítványi vagyonból származó kamathozadék, illetve egyéb bevételek is felhasználhatók. 4./ A csatlakozók jogosultak az általuk adott vagyon egészének, vagy egy részének felhasználására javaslatot tenni, azzal a megkötéssel, hogy a javaslatról a Kuratórium hivatott dönteni. 5./ Az Alapítvány célja és tevékenysége szerint non-profit szervezet, azonban jogosult a Kuratórium döntése alapján az alapító okiratban felsorolt közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, vállalkozási tevékenység folytatására is, ez azonban semmiféle körülmények között nem veszélyeztetheti az alapítvány célkitőzéseit. E tevékenységi körben a gazdálkodásból elért eredményeit nem oszthatja fel, hanem azokat az alapító okiratban nevezett célokkal összhangban használja fel. 6./ Az Alapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. VI. 1./ AZ ALAPÍTVÁNY MŐKÖDÉSE 1./ Az Alapítvány kezelı szerve az öt tagú Kuratórium. Az Alapítvány felügyelı szerve a három tagú Felügyelı Bizottság Az Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint a felügyelı bizottság elnöke és tagjai egyben az Alapítvány vezetı tisztségviselıi 2./ A Kuratórium tagjai: Viszló Levente 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 11. Dr. Sopowné Balogh Elvira 2837 Vértesszılıs, Kertalja u. 7. Fersch Attila 9435 Sarród, Hátsó u. 2. Takács András Attila 8000 Székesfehérvár, Budai út 141. Péchy Tamás 2345 Apaj, Platánsor 1. 3./ Az Alapítók a Kuratórium Elnökévé Viszló Leventét választották. Megbízatása 5 évre szól. 4./ A Kuratórium tagjait az Alapítók rendelik ki, megbízatásuk 5 évre szól.

10 5./ A Kuratórium élén az Elnök áll, aki gondoskodik a Kuratórium üléseinek összehívásáról, a jegyzıkönyvek elkészítésérıl, az alapítványi vagyon felhasználásáról szóló éves jelentés, a közhasznúsági jelentés, a költségvetés elkészítésérıl és általában ellátja a Kuratórium mőködésével kapcsolatos teendıket. Az Elnök jogosult az Alapítvány képviseletére. 6./ A Kuratórium és a Felügyelı Bizottság tagjait - egyhangú döntés esetén - megilletheti a végzett munkájukkal arányos tiszteletdíj, valamint megilleti ıket a munkájukkal összefüggésben felmerülı igazolt költségek megtérítése. 7./ A Kuratórium döntési jogkörébe tartozik: az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása, felhasználásának módja csatlakozók felvétele, illetve hozzájárulások elfogadása alapítványi gazdálkodás feltételeinek meghatározása a közhasznúsági jelentés elfogadása az éves beszámoló jóváhagyása 8./ Az Alapítvány vagyona felett utalványozásra a Kuratórium mindenkori Elnöke önállóan jogosult. Az Elnököt akadályoztatása esetén Takács András Attila Kuratóriumi tag helyettesíti. 9./ A Kuratórium valamennyi - kivéve a jelen Alapító Okiratban másként szabályozott kérdéseket, a jelenlévık egyszerő szótöbbséges szavazásával dönt. Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt. A Kuratórium határozatképes, amennyiben 3 tagja jelen van. 10./ A Kuratórium évente legalább 2 alkalommal ülésezik. A Kuratórium tagjait és a Felügyelı Bizottság Elnökét a hely, idıpont és a tárgy pontos megjelölésével 8 nappal írásban az Elnök hívja össze, de ugyanilyen feltételekkel amennyiben szükséges ezt 2 Kuratóriumi tag vagy a Felügyelı Bizottság Elnöke is megteheti. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 11./ A Kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyeket az Alapítvány irattárában meg kell ırizni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium döntéseinek tartalmát, idıpontját, és hatályát valamint a döntést támogatók és ellenzık számarányát és személyét is. A jegyzıkönyv egy példányát a felügyelı Bizottság Elnökének meg kell küldeni. A kuratóriumi határozatokat valamint az alapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett egyéb iratokat engedéllyel bárki megtekintheti. Engedély adására bármely kuratóriumi tag, valamint az alapítók mindegyike jogosult. A kuratórium határozatait akként hozza nyilvánosságra, hogy meghozatalukat követı napon az alapítvány székhelyén kifüggeszti, mely kifüggesztés 30 napig tart. 12./ Amennyiben a Kuratórium olyan döntést hoz, (pl.: versenytárgyalás) amely más szervezetet vagy személyt érint, úgy a döntést az érintettekkel 8 napon belül írásban közölni kell. 13./ Az Alapítvány közhasznúsági jelentésébe és az ezzel kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a közhasznúsági jelentésrıl saját költségére másolatot is készíthet.

11 14./ A Kuratórium köteles tevékenységérıl évente beszámolni az alapítóknak. 15./ A Kuratórium tagjainak összeférhetetlenségi szabályainak tekintetében az 1997 évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók. 16./ A Kuratórium A kuratórium elnöke által elkészített éves beszámolót a kuratórium hagyja jóvá kizárólagos jogkörben. A jóváhagyáshoz a kuratóriumi tagok minısített, azaz 2/3-os szótöbbsége szükséges. 2. / AZ ALAPÍTVÁNY ELLENİRZÉSE 1./ Az Alapítvány mőködésének felügyeletét a 3 tagú Felügyelı Bizottság látja el. (a továbbiakban FB.) A FB tagjait az alapítók jelölik ki. A FB tagjai maguk közül Elnököt választanak. A FB ügyrendjét maga állapítja meg. A FB tagjai: 1./ Freész Károly Elnök Cím: 1087 BP. VIII. ker. Százados út / Buczkó János Cím: 2026 Szár Rákóczi u / Jókay Zoltán Cím: 8082 Gánt, Vérteskozma 42. A FB tagjai Freész Károlyt választották Elnökké. Az Elnök megbízatása 5 évre szól. 2./ A FB feladata, hatásköre és kötelezettségei A FB ellenırzi a közhasznú szervezet mőködését és gazdálkodását. A vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A FB tagja az Alapítvány Kuratóriumi ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A FB köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a mőködés során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedést tesz szükségessé, vezetı tisztségviselı felelısségét megalapozó tény merül fel. A Kuratóriumot az FB indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a FB is jogosult.

12 Ha a Kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a FB köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet haladéktalanul értesíteni. VII. 1./ AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŐNÉSE Az Alapítvány megszőnik, ha a bíróság megszünteti, az Alapítvány célkitőzései megvalósíthatatlanná válnak. Az Alapítvány megszőnése esetén vagyona a hitelezık kielégítése után a magyarországi természetvédelmi közalapítványok vagy alapítványok közül a területileg legközelebb esı szervezetet illeti, aki köteles a vagyont az alapító okiratban megfogalmazott célokra fordítani, és errıl a nyilvánosságot tájékoztatni. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-74/G. rendelkezései az irányadóak. Várgesztes Önkormányzat Képviselıtestülete Vérteskozmai Községvédı Egyesület Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Klébert Antal Dr. Székely Sándor Oláh János Elıttünk, mint tanúk elıtt: Potháczky Lajos Csákvár, november 19. VIII. Ellenjegyeztem: Dr. Sopow Tamás ügyvéd Csákvár, 2004.november19.

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13.

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. ~ - MISKO KÖZHASZNÚ ~ ~ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. az Alapító Okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Takács Melinda ügyvéd 1115Bp" Bartók B. út 92-94.Bl.lph. VII. 73. 1 MISKO ALAPÍTV

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész)

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) Tóth Lajos alapító a múzeumügy melletti egész életét végig kísérı elkötelezettsége,

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem I. 1. Az alapítvány nyilvántartási száma: 589005. Az alapítvány nyilvántartásba vételéről szóló határozat

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben