Das Blatt der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung Kolontar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Das Blatt der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung Kolontar"

Átírás

1 3. Jahrgang Ostern 2008 Kolontarer Zeitung Das Blatt der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung Kolontar Inhaltsangabe Seite 1. Kreuzweg Seite 2. Die Evangelisten Seite 3. Nachrichten, Frau Józsefné Szekeres Seite 4. Unsere Pfarrer, Der Bau des Pfarrhauses Seite 6. Die grosse Auswanderung Seite 7. Ein glücklicher Mensch Seite 8. Die Tagung der Komission für Religion und Minderheiten der Komitatsselbstverwaltung Ergebnisse Kreuzweg 1. Jesus wird zum Tode verdammt. 2. Jesus trägt sein Kreuz. 3. Jesus fällt zum ersten Mal. 4. Jesus begegnet seiner heiligen Mutter. 5. Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen. 6. Die heilige Veronika. 7. Jesus fällt zum zweiten Mal. 8. Die Frauen von Jerusalem. 9. Jesus fällt zum dritten Mal. 10. Jesus wird entkleidet. 11. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. 12. Jesus stirbt am Kreuze. 13. Jesus wird vom Kreuz genommen. 14. Jesus wird ins Grab gelegt. Jézus értünk vállalta a szenvedést és a halált Keresztút Jézust halálra ítélik. Jézus felveszi a keresztjét. Jézus elsõ ízben esik el. Jézus találkozik anyjával, Máriával. Cirénei Simon segít Jézusnak. Veronika kendõt nyújt Jézusnak. Jézus másodízben esik el. A jeruzsálemi asszonyok. Jézus harmadszor esik el. Jézust megfosztják ruhájától. Jézust felfeszítik a keresztre. Jézus meghal a kereszten. Jézus testét leveszik a keresztrõl. Jézus testét sírba teszik.

2 Evangélium a Jézus Krisztus életérõl és haláláról szóló négy bibliai elbeszélés. A hagyomány szerint a négy evangélista Máté, Márk, Lukács és János írta. Az Újszövetség elején található az öszszes terjedelemnek a felét teszi ki. A latin evangélium szó a görög evangéliumból ered Az angyal Máté attributuma mely "jó hírt" jelent. Szt. Márk Jeruzsálemben született - meghalt a hagyomány szerint Alexandriában. Az életére vonatkozó új testamentomi adatok töredékesek. Az egyetlen hitelt érdemlõ tudósítás egy bizonyos Márkot említ Szt. Pál munkatársaként, aki Rómából küldi üdvözletét a kolosszei (a mai Denizli mellett, Törökország) keresztényeknek. Késõbb Rómában Péter apostolnak is tanítványa, evangéliuma Péter tanítását foglalja írásba. Az apokrif hagyomány szerint Szt. Péter Aquileaba, majd Egyiptomba küldte Szt. Márkot. Alexandria püspökeként sokakat térített keresztény hitre. A hagyomány szerint a húsvéti ünnepi mise közben a pogányok elragadják, a nyakára hurkolt kötélnél fogva végighurcolják a városon, és kivégzik. A IX. Sz.- ban velencei kereskedõk csellel elragadják a szent holttestét, és Velencébe viszik. Azóta Szt. Márk Velence védõszentje lett. A másik evangélista Szt. Máté Kafarnaumban született és a hagyomány szerint az elsõ szinoptikus evangélium szerzõje. Máté vámos (adószedõ) volt a Genezáreti tó mentén. Jézus a vámtól hívta el õt, majd vendég is volt a házában, amin a farizeusok meg is botránkoztak: "Miért eszik a Mesteretek vámosokkal és bûnösökkel?"(mt skk.) Erre válaszolja Jézus: "Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bûnösöket." Az Újszövetség hiányos és bizonytalan tájékoztatást ad Mátéról. Csak az apostolok között sorolja fel, rendszerint Tamással együtt. Az Újszövetségen kívül fontos adatot közöl róla Papiasz hierapoliszi apostoli atya, akinek szavait Kaiszareiai Euszebiosz püspök jegyezte fel. "Így hát Máté a héber gondolkodásnak megfelelõen írta le Jézus mondatait. Magyarázattal is ellátta ezeket szinte mindet. A hagyomány szerint elõször Az oroszlán Márk attributuma AZ EVANGELISTÁK Júdeában mûködött, majd Etiópiába ment. Halálának 2 körülményei vitatottak. Máté ereklyéit állítólag az itáliai Salernoban találták meg ban. Máté evangéliuma a négy újszövetségi evangélium közül az elsõ, Márkéval és Lukácséval együtt a három szinoptikus (azonos szemléletû) evangélium egyike. A Lukács evangélium görögül íródott valamikor Kr. u.70 körül. Márk evangéliumára támaszkodik. A szöveg számos helyen utal arra, hogy szerzõje zsidó keresztény volt, aki hasonló olvasóknak írt. Jézus genealógiáját visszavezeti Ábrahámig, majd Krisztus gyermekkorából olyan részleteket beszél el, amelyek máshol nem fordulnak elõ. Pl.: József zavarát, amikor megtudja, hogy Mária várandós, a bölcsek hódolatát, a menekülést Egyiptomba Heródes katonái elõl, a betlehemi gyermekgyilkosságot, valamint a szent család hazatérését Egyiptomból. Lukács ezután leírja Keresztelõ János prédikálását az apostolok elhívását és Jézus mûködésének fõbb eseményeit. Az utolsó rész az elárulásával, keresztre feszítésével, temetésével és feltámadásával foglalkozik. Ki kell emelni az evangéliumból Jézus híres Hegyi beszédét, amelyet az apostolok és a hallgatók sokaságához intézte, részint azzal a céllal, hogy a megtorlás õsi törvényével szemben új törvényre, az ellenségre is kiterjedõ szeretet parancsolatára tanítson. Ugyancsak kitért az Istennel való helyes kapcsolattartásra (imádság, böjt, az Úrnak tett eskü, tanúságtevés, gondviselésbe vetett bizalom stb.). Továbbá bizonyos erkölcsi kérdésekre (házasságtörés, az anyagiaktól való függetlenség, mások méltányos megítélése stb.). Ez mind a Hegyi beszédben található. A négy újszövetségi evangélium közül a negyedik János evangéliumának szerkezete és tartalma eltér az elõzõ három evangéliumtól. Nehéz eldönteni, hogy ez az evangélium hol és mikor született, de sokan úgy vélik, hogy a kisázsiai Epheszoszban (Efezus) íródott Kr.u.100 körül hellenisztikus hátterû keresztények számára. A szerzõ már az evan- Az ökör Lukács attributuma A sas János attributuma

3 gélium elején bejelenti a megtestesülést: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, az Isten volt az Ige. János evangéliuma nemcsak elmond bizonyos eseményeket, hanem ki is emel olyan részleteket, melyek megerõsítik az események összefüggõ teológiai értelmezését. Pl.: mindegyik evangéliumban szerepel az 5000 ember jóllakatása, de Jánosnál ez mélyebb spirituális igazságra vezet. ("Én vagyok az élet kenyere.") Kr.u. 95-ben a kereszténység elleni támadás jegyében Domitianus császár (Kr.u.51-Kr. u.96) Rómából a Patmosz szigetére számûzte. János evangélista ott írta meg a Jelenések könyvét. A könyv két fõ részbõl áll, amelyek közül az elsõ 2-3. fejezet erkölcsi intelmeket tartalmaz. A második rész (4-22.) elsõsorban a korabeli hit valóságával foglalkozik, amelyet valószínûleg a római üldözések váltottak ki. A keresztényeket ennek megfelelõen arra intik, hogy maradjanak kitartóak a hitükben, és ne adják fel a reményt, hogy Isten végül legyõzi ellenségeiket. A Jelenések könyvének üzenete a késõbbi keresztény nemzedék számára is fontossá vált. Akiknek Krisztus figyelmeztetése szerint hasonló üldöztetéseket kell elszenvedniük. Isten gyõzelme a gonosz felett a késõbbi korokban elkövetkezõ hasonló gyõzelmeket vetíti elõre. XVI. Benedek pápa ezt írja a Názáreti Jézus címû könyvének elõszavában: Már húsz évvel Jézus halála után, a Filippi levél nagy Krisztus himnuszában (2, 6-11.) teljesen kiérlelõdött krisztológiát találunk. Ez azt állítja Krisztusról, hogy Istennel egyenlõ volt, de kiüresítette önmagát, emberré lett. Megalázta magát egészen a kereszthalálig. Most az egész kozmoszt átfogó hódolat és imádás illeti meg. Az "evangélium " szóval kapcsolatban a következõket írja: " Ez a fõnév a római császárok által használt nyelvezethez tartozó kifejezés, akik magukat a világ urának és megmentõjének, megváltójának tekintették. " A császár által kibocsátott rendeleteket evangéliumnak nevezték, tekintet nélkül arra, hogy tartalmuk különösen örömteljes és kellemes lett volna. Az eszme ez volt: " Ami a császártól jön az megmentõ hírüzenet, nem pusztán híradás, hanem a világ megváltoztatása jó irányba. " Ahhoz, hogy fogalmunk legyen Jézus életérõl, azt kérem az olvasóktól, hogy vegyük elõ a Bibliát és olvassuk egyre gyakrabban különös tekintettel a négy evangéliumra. HM Biblia fél áron kapható a templomban. Nachrichten Mit eimem Bündel Unter diesem Titel wurde am16. November 2007 der Gedenktag zum 60. Jahrestag der Vertreibung der Ungardeutschen im Ungarischen Parlament veranstaltet. Auf die Einladung der Präsidentin des Parlaments, Katalin Szili kamen etwa 500 Gäste, darunter die Vorsitzenden der deutschen Selbstverwaltungen, es kamen Dr. Norbert Lammert, Bundestagpräsident, die Präsidenten der Länder, EU-Parlaments-Abgeordnete, Abgeordnete des Ungarischen Parlaments ungardeutschen Herkunfts, Präsident des Europa-Parlaments. Dr. Hans-Gert Pöttering begrüsste in einem Brief die Initiative von Katalin Szili und begrüsste die Teilnehmer. Egy batyuval címmel november 16-án Emléknap volt a Parlamentben: a magyarországi németek elûzésének 60-ik évfordulójára emlékeztek. Szili Katalin házelnök meghívására érkeztek vendégek, kül- és belföldrõl. A mintegy 500 résztvevõbõl legnagyobb számban a magyarországi német kisebbségi önkormányzatok képviselõi foglaltak helyet a felsõházi teremben. Itt voltak a hazai német értelmiség képviselõi, eljöttek a német Bundestag elnöke, Dr. Norbert Lammert és a tartományi elnökök, EU képviselõk, a Magyar Országgyûlés német származású képviselõi is. Dr. Hans- Gert Pöttering, az Európa Parlament elnöke levélben üdvözölte az emléknap résztvevõit és mondott köszönetet Szili Katalinnak a kezdeményezésért. Szekeres Józsefné életrajza Szekeres Józsefné született Kroyer Anna (1921), aki 11 éves korában került Kolontárra. 16 évig itt élt ban férjhez ment és Hegyeshalomba költözött ben letartóztatták és férjével együtt 15 évre elítélték teljes vagyonelkobzással ban szabadult és mindjárt elhagyta az országot, Ausztriába ment. 1 évig volt lágerben, majd Amerikába került, ahol 10 évig élt férjével együtt. Amerika után Ausztriában telepedett le. Férje halála után (1984) 10 évig élt még Ausztriában majd 1994-ben Magyarországra került és itt haláláig a pilisvörösvári Szent Erzsébet otthon lakója volt november 26-án, 85 éves korában hunyt el december 1-én Kolontárra férje mellé lett eltemetve. 3

4 Plébánia építése, lelkészi hivatal mûködése Kolontáron 1935-ben Róth Nándor veszprémi püspök megbízza Nováky Lajos devecseri plébánost, hogy szervezze meg az új lelkészi állást Kolontáron. Új lelkészként káplánját, Horváth Istvánt nevezi ki. Horváth István Szepetneken született (Zala megye) X. 12-én. Szülei Horváth Miklós MÁV váltóõr és Novák Teréz. A gimnáziumot Zalaegerszegen járta, 1925-ben érettségizett. Pappá szentelték VI. 23-án. Káplán Zalamerenyén VI. 23-tól, közben kisegítõ Zalaszentbalázson V. 1-tõl VII. 18.-ig. Káplán Devecserben 1935-ben VII. 9.-tõl plébános Kolontáron ig. Meghalt IV. 3-án Nagyvázsonyban. Horváth István plébánosi kinevezése után megkezdik a plébániaház építését. A sziklás templomudvarban az egyházközség férfijaival együtt 60 m3 követ fejtettek ki és azt a plébániaház építtetésére használták fel. A korabeli fényképek alapján az asszonyok is kivették a részüket az építkezésben. A plébánia építtetése részben L alakban 1936-tól, 1941-ig tartott ben rövid ideig Ther József káplánként szolgált Kolontáron. Õt követte Antal Vince, aki1954-tõl III. 9-ig (haláláig) volt plébános tõl a veszprémi püspök Iker Istvánt nevezi ki plébánosnak Kolontárra, aki1967-ig látta el a hivatalát. Iker István 1900.XI.13-án született Rábakovácsiban (Vas megye). A veszprémi kisszemináriumban érettségizett, a teológia tanulást Innsbruckban (Ausztria) kezdte. Az elsõ világháború után a Német- Magyar Kollégium növendékeként Rómában tanult, majd pappá szentelték VIII. 17-én Sümegcsehin. Zalaszentgróton káplánként dolgozott 1926-ban ben Veszprémben tanulmányi felügyelõ és teológia szakos tanár tõl a dogmatika tanára és a kisszeminárium tanulmányi felügyelõje Vaszaron plébános. Az ÁVH rendszeresen zaklatta és besúgásra akarta kényszeríteni. Majd eltûnt a plébániáról és csak 1956-ban került elõ, addig a szõlõ-hegy egyik pincéjében rejtõzködött ben Szent-királyszabadján kisegítõ között nyugdíjazásig Kolontáron lelkész. Vaszaron fölújíttatta a templomot, új orgonát építtetett. Sírja a kolontári temetõben található ig Ther József a falu plébánosa és a devecseri kerület helyettes esperese. Ther József (Örvényesen 1913-ban született) a gimnáziumot Veszprémben és Gyõrben végezte ban érettségizett Veszprémben ban szentelték pappá. Szolgált káplánként: Kéthelyen, Pápán, Veszprémben, Kislõdön, Kolontáron, Nagykanizsán. Plébános helyettes volt: Csurgón, Lepsényben, Monostorapátiban, plébánosként Kolontáron és Ajkán ban Nagy Zoltán jezsuita került a lelkészi hivatal élére, aki 1983-ig nyugalomba vonulásáig volt plébános. Nagy Zoltán Hódmezõvásárhelyen VIII. 31-én született. A jezsuita rend szolgálatában állt Szegeden VI. 25-tõl. A rend feloszlatása után káplán Ugodon ben. Plébános Mezõlakon ig, Bakonykoppányban ig, kisegítõ Nagykapornakon és Zalaapátiban között. Plébános Rádón ig, Kolontáron ig ig Tóth B. László ferences a plébános, aki VIII. 25-én Zalabéren született. Pappá szentelték VI. 16-án Szombathelyen. Hitoktató Nagykanizsán 4

5 között. Plébános Nagykanizsán a Sarlós Boldogasszony plébánián Káplán Ugodon ben, plébános Lókúton ben, Zircen ben, Bakonyszûcsön ben, Káptalanfán ben, Herenden , beteg-szabadságon ban, plébános Kolontáron között ig Schwartz Márton a plébános, aki XI. 11-én Devecserben született. Pappá szentelték VI. 21-én Veszprémben. Káplán Tapolcán , Sümegen , Nagykanizsán, a Jézus szíve plébánián ig. Plébános Kolontáron , 2001-tõl Káptalanfán ben az egyházi fõhatóságok összevonták a devecseri és kolontári lelkészi hivatalt, amelynek élére Mód Miklós devecseri plébánost nevezték ki, aki I. 8-án született Devecserben. Plébános Devecserben VIII. 1.-tõl. A plébános 2007-ben újabb épületszárnyat épített a kolontári plébániához. Az "U" alakú épületben szálláshelyek, ebédlõ és oktatóterem lett kialakítva. Az épület mint közösségi ház és hittanos szállás mûködik. A helyi közösségek rendezvényeinek, mûsoroknak és számtalan helyi programnak ad helyet. HM Az új rész 5

6 A nagy kivándorlási hullám Az 1900-as évek elején, a legnagyobb mértékben vándoroltak ki Amerikába a történelmi Magyarországról, mivel ebben az idõszakban az Egyesült Államokban gazdasági fellendülés volt. A Magyarországról kivándorlók többsége a bányatelepekre, vagy a nagyvárosokba özönlött. Kossuth Ferenc országgyûlési képviselõ XII. 17-én elmondott beszédében a következõk hangzottak el: Nemcsak Magyarországról vándorolnak ki nagy tömegek, hanem pl.: Angliából, Németországból, Olaszországból is, de tudjuk, hogy ezen államoknak a helyzete más, mint a miénk. Az említett államokból azért vannak nagy kivándorlások, mert túlságos nagy a népesség az illetõ ország területéhez képest. Mitõlünk pedig azért vándorolnak ki az emberek, mert túlságos nagy a szegénység és a nyomor. Tény, hogy 1901-ben az összes kivándorlásból Amerikába egyén ment ki. Romániába 6710, a többi országokba pedig sokkal kevesebben mentek. Amerika képezi tehát azt a világrészt, ahová kivándorlóink legnagyobb része eljutni igyekszik. Ez a tény megkönnyíti állami feladatunkat, mert így csak Amerikába kellene kormány megbízottakat küldeni, így pl.: New Yorkba, amely város a megérkezési gócpont, továbbá pl. : Clevelandbe, vagy más helyekre, ahol megtelepedési gócpontok vannak A Kivándorlási Törvény elfogadásának az volt a célja, hogy kapcsolatot hozzon létre az anyaország és a kivándorlók között, ill. a kivándorlók térjenek haza Magyarországra. A kivándorlók listája elérhetõ az interneten. Pl.: Hanisch Mihály személyi adatai: Name: Mihály Hanisch Estimated Birth: abt 1877 Age: 29 Gender: Male Port of Departure: Bremen Ship Name: Neckar Port of Arrival: New York, New York Nativity: Hungary Birth Location: Hungary Birth Location: Kolontacz A hajón érkezõ kivándorlók elõször az amerikai Szabadság-szobrot pillantották meg. A talpazatával együtt 92 m magas szobor nõalakot ábrázol, amint magasra nyújtott jobb kezében fáklyát baljában pedig egy táblát tart, amelyre a függetlenség kikiáltásának VII. 4-i dátumát vésték. A szobor belsejében felvonó és csigalépcsõ vezet fel a szobor fejéhez, ahol kilátóteraszt alakítottak ki. A talpazat bejáratánál emléktáblán Emma Lazarus "The New Colossus" (Az új kolosszus 1883) c. szonettje olvasható. "Jöjjön a megfáradt tömeg. A zagyva szabadságvágyó, szegény. Ki nem látja bõ-termõ földeket. Hajtsd a vihar ûzötteket felém. Az arany kapuhoz lámpám vezet! (Magyarra fordította: Ferencz Gyõzõ) A szobor lábánál áll az Amerikai Bevándorlási Múzeum (1972). A szobrot és környezetét 1924-ben nyilvánították nemzeti emlékhellyé ben összekötötték a közeli Elli-szigettel, és így az Szabadságszobor emlékhely teljes területe kb. 24 hektárra nõtt óta a világörökség része. Egy újságíró korabeli cikk alapján így ír az Elli-Islandról: "Meg kell adni, hogy itt már Amerika fényesen, imponálóan fogadta az újonnan érkezetteket. A kicsiny szigetet csaknem teljesen elfoglalta a hatalmas márványból és vörös kõbõl épült bevándorlási hivatal. Középsõ tornyán ott lobogott az elmaradhatatlan csillagos-sávos amerikai zászló. Sötétkék egyenruhás, fehér gombos alkalmazottak valóságos sorfala között vonultunk be az épületbe. Látszólag semmit nem csináltak, tényleg megfigyeltek bennünket. " Az Amerikába kivándoroltak elõször egészségügyi ellenõrzésen estek át, majd jegyzõkönyvet vettek fel (pl.: (személyi adatokat). Aki nem esett valamilyen kifogás, vagy gyanú alá, annak megengedték a partraszállást. A parton várakozók között, ha volt rokon vagy ismerõs azonnal tovább utaztak a célállomás felé. A többieket elhelyezték menházakba, ahol megvárták, míg munka kerül a számukra. A magyarok és más új bevándorlók életkörülményeirõl szóló korabeli írások piszkos és egészségtelen szállásokról számolnak be. Különösen persze a nagyvárosokat tekintve, ahol az új bevándorlók rendszerint az érvényesülés útján elõbb haladó régi bevándorlók helyét foglalták el. Az "Aranykapun" átlépve így kezdõdtek el a kivándorlók munkás hétköznapjai. A magyar kormányzat mindinkább aggódott a kivándorlók növekvõ száma miatt, aggodalma kétféleképp is formát öltött. Míg láthatólag nem kívánta korlátozni polgárai jogát a kivándorlásra, bizonyos gazdasági érdekcsoportok nyomásának is engedni kényszerült. Így született meg az 1903-as Kivándorlási Törvény, melynek célja a megnehezítés volt ben megszületett az a terv, hogy a kivándorlás hatása talán jobban ellensúlyozható lett volna, ha nem a távozást korlátozzák, hanem e helyett különféle gazdasági kedvezményekkel hazatérésre ösztönöznék a már eltávozottakat, mivel a Magyarországról kivándoroltak többségét a mezõgazdaságban dolgozók alkották. Így a visz- 6

7 Csótapuszta szavándorlásnál is az jött számba, hogy itthon is tudnak-e föld, vagy ingatlanvásárlásra lehetõséget biztosítani. E célból hosszú lejáratú haszonbérleti szerzõdés tervezetét dolgozták ki. A föld és ingatlan vásárlásnál 50%-ot elõlegként be kellett fizetni a konzuli hivatalokban, vagy a kijelölt bankokban. A vásárlás létrejöttekor 10-20% (elsõ részlet) kellett fizetni, a többit alacsony havi részletben. A hazatérést elsõsorban a magyar történelmi egyházak karolták fel ben a veszprémi püspökség is felajánlotta uradalmainak egy részét eladásra. Így került sor Egy boldog ember Interjú Tili Károly kolontári polgármester úrral, a Legyen Ön is Milliomos gyõztesével Nagyon megragadó volt számomra az Ön szereplése a Legyen Ön is Milliomos játékban.boldognak, felszabadultnak láttam. Pszichológiából tudjuk, hogy az egészséges felnõtt lélekhez hozzátartozik a játék. Mi inditotta Önt arra, hogy jelentkezzen ebbe a mûsorba? Többször láttam már ezt a mûsort. Sokszor ültem úgy a televízió elõtt, hogy az összes kérdésre tudtam a választ. Motoszkált bennem a gondolat, hogy egyszer megmérettetném magam ország, világ elõtt. Aki mer az nyer. Úgy is monhatnánk bátraké a szerencse. Eddig több ezer hittanos gyermeket láttam vendégül Kolontáron. Eddig azt hittem, hogy rajtuk keresztül leginkább nekem sikerült ismertté tenni Kolontárt (nem Kolompár). Most örömmel vettem tudomásul, hogy az Ön szereplése révén több millióan hallhattak Kolontárról. Hogy lehetne ezt az ismertséget településünk javára fordítani? Sok budapesti, és tõlünk távol lakó ember nem tudta, hogy van Kolontár nevû település Magyarországon. Néhány szóban ismertettem elhelyezkedését a falunak. Úgy gondolom, hogyha valaki érdeklõdését felkeltette e település, ami közel van a Somlóhoz, egy térképet elõvéve hamar meg fogja találni. Vannak-e Önnek tervei a falusi turizmus irányába? Eddig sikerült Önnel közösen megfogalmaznunk a Biblikus zarándokút tervét. A település jövõje szempontjából vannak-e még további népszerûsítési tervei? Természetesen vannak, hisz Kolontár tagja a Leader csoportnak, ami a vidékfejlesztésre épül. Folyamatban van egy Csótapuszta eladására, amelyet a kolontári és környékbeli kivándoroltak vásároltak fel. Az így létrejött kat. holdú parasztgazdaságok megélhetést biztosítottak az itt letelepedõknek. Akik kint maradtak Amerikában, azok emlékként õrzik az 1911-ben felállított Szentháromság oszlopot. A közelgõ Fénykép az 1911-ben felállított kolontári Szentháromság oszlopról! 100. évforduló arra kötelez bennünket, kolontári lakosokat, hogy felújítsuk ezt az oszlopot, mert ez az egyetlen kapocs maradt meg a kivándorlók örökségébõl. HM szennyvíz csatorna pályázat beadása, ahol reméljük sikerrel járunk. Kedvezményes építési telkek kialakítása is folyamatban van a településen. Akkor talán könnyeben jönnek fiatal családok, akik itt telepednek le. Növekszik-e a falu létszáma? Lehet-e ide sokgyerekes családokat vonzani? Az utóbbi néhány évben nem tapasztalom azt, hogy ideköltöznének emberek. Nem is csökkent, de nem is növekedett a lélekszám Kolontáron. Igen, az a szándékunk, hogy még több család éljen itt a településen. A kedvezményes, új építési telkekkel szeretnénk népszerûsíteni a falunkat. Régi mondás, hogy :"A templomot és az iskolát ne hagyjátok". Van-e az iskolának életben maradási esélye, vagy esetleg még növelhetõ is? Természetesen az iskola marad. A következõ tanév kezdettõl az ajkai Borsos Miklós általános iskola tagintézménye fogunk lenni, mert csak így mûködhetünk tovább. Van-e még olyan terv a település szempontjából,ami még szebbé, jobbá, látogatottabbá, élhetõbbé tudja tenni? Az építési telkeink kialakítása után, letelepedési támogatást kívánunk adni a fiatal családoknak, de azoknak is akik meglévõ régi házat vásárolnak, mert nem mindenki tud új házat építeni. Munkahely teremtésérõl kérdezném még, mert a faluban élõk úgy járnak be más városokba dolgozni, lát erre lehetõséget? Jelen pillanatban nincs olyan vállalkozó, aki nagyobb lélekszámban tudna embert alkalmazni.úgy gondolom, hogy nem nagy a távolság egyik várostól sem. A lehetõség mindenkinek adva van, aki akar dolgozni. Sok sikert kívánok a tervei megvalósításához! Mód Miklós 7

8 Megyei Hírek Egyház a megyében Egyháziak és megyei vezetõk találkoztak a Hittudományi Fõiskolán febr. 26-án Népszavazási eredmények Veszprém megyében is elsöprõ eredményt hoztak a dupla adók eltörlésére leadott voksok.. Szinte mindegyik témában 1%-al megelõztük az országos átlagot. Veszprém igen % nem % Kórházi Vizitdíj 83,41 16,59 Tandíj 82,59 17,41 Kolontár igen fõ nem fõ kb. ez is a veszprém megyei átlag Devecser Iszkáz Már 10 éve rendszeresen találkoznak a megye és az egyházak vezetõi. Az ebéd és a szeminárium bemutatása után Dr. Huszár Pál beszélt a keresztény felelõsségünkrõl. Kifejtette nemzetünk értékeit, dícsérte kitartását, kifogásolta elnyomását. A hit és tudás nem áll ellentétben egymással, sõt segítik egymást. 100 ezrek imája kell nemzetünk megújulásához - fejezte be mondanivalóját. Márfi érsek az egyház helyes politikai szerepválallásáról, Ittzés János püspök a családok válságáról beszélt. Én pedig az egyház történelmi vezetõ szerepérõl, iránymutató készségérõl és a mindíg megújúló képességérõl tettem említést. mm Felelõs kiadó: Német Kisebbségi Önkormányzat, Kolontár, Kossuth u. 24. Fõszerkesztõ: Hanisch Mihály, elnök, alpolgármester, egyházközségi világi elnök Szerkesztés, tipográfia: Mód Miklós plébános Munkatársak: Dancs Karolin, Orbán Helga, Wéber Tünde Készült a Tradeorg Nyomda üzemében Balatonfûzfõn ISSN Borszörcsök A népszavazásban - a népuralom gyakorlásán túl - az volt a szép, hogy az idõs segítette a fiatalt, a fiatal az idõset. Így március 9-én az emberség gyõzõtt. Sem a kormány sem az orvosok nem szegények. Akik viszont szegények, azok vannak többszörösen megsarcolva, háromszorosan mint egy cseh állampolgár. Az emberségben a növekedés a megoldás. Ezt segíti az igazságosabb elosztás. A kisnyugdíjas is idõben gyógyulhasson, a szegény gyerek is tanulhasson. mm

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. AUGUSZTUS 25. I. szám:2003. október XI. évfolyam VIII. szám Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 2. OLDAL FÜLEP MÁRK FUVOLAMŰVÉSZ 5. OLDAL EYGHÁZADÓ 3. OLDAL VISSZAPILLANTÓ

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz.

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadására emlékezünk ezen a napon. Ugyanakkor ez az időszak a tavasz kezdetének, a természet megújulásának ünnepe is. Lássuk mennyire vagy otthon

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

4. LECKE: ILLÉS PRÓFÉTA NEHÉZ HELYZETBEN

4. LECKE: ILLÉS PRÓFÉTA NEHÉZ HELYZETBEN 4. LECKE: ILLÉS PRÓFÉTA NEHÉZ HELYZETBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskola óraszáma: 2. (Egyházi iskolákban a 2. órához javasolt téma: a Karmel-hegyi istenítélet, melyhez szintén található óravázlat

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Magyar Biblia a reformáció korában

Magyar Biblia a reformáció korában Magyar Biblia a reformáció korában Komjáti Benedek Pozsonyi kanonok volt, s 1527 és 1529 között a bécsi egyetemen tanult. A török elől menekült, amint maga írja, Huszt várába. Perényiné Frangepán Katalin,

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben