Das Blatt der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung Kolontar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Das Blatt der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung Kolontar"

Átírás

1 3. Jahrgang Ostern 2008 Kolontarer Zeitung Das Blatt der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung Kolontar Inhaltsangabe Seite 1. Kreuzweg Seite 2. Die Evangelisten Seite 3. Nachrichten, Frau Józsefné Szekeres Seite 4. Unsere Pfarrer, Der Bau des Pfarrhauses Seite 6. Die grosse Auswanderung Seite 7. Ein glücklicher Mensch Seite 8. Die Tagung der Komission für Religion und Minderheiten der Komitatsselbstverwaltung Ergebnisse Kreuzweg 1. Jesus wird zum Tode verdammt. 2. Jesus trägt sein Kreuz. 3. Jesus fällt zum ersten Mal. 4. Jesus begegnet seiner heiligen Mutter. 5. Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen. 6. Die heilige Veronika. 7. Jesus fällt zum zweiten Mal. 8. Die Frauen von Jerusalem. 9. Jesus fällt zum dritten Mal. 10. Jesus wird entkleidet. 11. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. 12. Jesus stirbt am Kreuze. 13. Jesus wird vom Kreuz genommen. 14. Jesus wird ins Grab gelegt. Jézus értünk vállalta a szenvedést és a halált Keresztút Jézust halálra ítélik. Jézus felveszi a keresztjét. Jézus elsõ ízben esik el. Jézus találkozik anyjával, Máriával. Cirénei Simon segít Jézusnak. Veronika kendõt nyújt Jézusnak. Jézus másodízben esik el. A jeruzsálemi asszonyok. Jézus harmadszor esik el. Jézust megfosztják ruhájától. Jézust felfeszítik a keresztre. Jézus meghal a kereszten. Jézus testét leveszik a keresztrõl. Jézus testét sírba teszik.

2 Evangélium a Jézus Krisztus életérõl és haláláról szóló négy bibliai elbeszélés. A hagyomány szerint a négy evangélista Máté, Márk, Lukács és János írta. Az Újszövetség elején található az öszszes terjedelemnek a felét teszi ki. A latin evangélium szó a görög evangéliumból ered Az angyal Máté attributuma mely "jó hírt" jelent. Szt. Márk Jeruzsálemben született - meghalt a hagyomány szerint Alexandriában. Az életére vonatkozó új testamentomi adatok töredékesek. Az egyetlen hitelt érdemlõ tudósítás egy bizonyos Márkot említ Szt. Pál munkatársaként, aki Rómából küldi üdvözletét a kolosszei (a mai Denizli mellett, Törökország) keresztényeknek. Késõbb Rómában Péter apostolnak is tanítványa, evangéliuma Péter tanítását foglalja írásba. Az apokrif hagyomány szerint Szt. Péter Aquileaba, majd Egyiptomba küldte Szt. Márkot. Alexandria püspökeként sokakat térített keresztény hitre. A hagyomány szerint a húsvéti ünnepi mise közben a pogányok elragadják, a nyakára hurkolt kötélnél fogva végighurcolják a városon, és kivégzik. A IX. Sz.- ban velencei kereskedõk csellel elragadják a szent holttestét, és Velencébe viszik. Azóta Szt. Márk Velence védõszentje lett. A másik evangélista Szt. Máté Kafarnaumban született és a hagyomány szerint az elsõ szinoptikus evangélium szerzõje. Máté vámos (adószedõ) volt a Genezáreti tó mentén. Jézus a vámtól hívta el õt, majd vendég is volt a házában, amin a farizeusok meg is botránkoztak: "Miért eszik a Mesteretek vámosokkal és bûnösökkel?"(mt skk.) Erre válaszolja Jézus: "Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bûnösöket." Az Újszövetség hiányos és bizonytalan tájékoztatást ad Mátéról. Csak az apostolok között sorolja fel, rendszerint Tamással együtt. Az Újszövetségen kívül fontos adatot közöl róla Papiasz hierapoliszi apostoli atya, akinek szavait Kaiszareiai Euszebiosz püspök jegyezte fel. "Így hát Máté a héber gondolkodásnak megfelelõen írta le Jézus mondatait. Magyarázattal is ellátta ezeket szinte mindet. A hagyomány szerint elõször Az oroszlán Márk attributuma AZ EVANGELISTÁK Júdeában mûködött, majd Etiópiába ment. Halálának 2 körülményei vitatottak. Máté ereklyéit állítólag az itáliai Salernoban találták meg ban. Máté evangéliuma a négy újszövetségi evangélium közül az elsõ, Márkéval és Lukácséval együtt a három szinoptikus (azonos szemléletû) evangélium egyike. A Lukács evangélium görögül íródott valamikor Kr. u.70 körül. Márk evangéliumára támaszkodik. A szöveg számos helyen utal arra, hogy szerzõje zsidó keresztény volt, aki hasonló olvasóknak írt. Jézus genealógiáját visszavezeti Ábrahámig, majd Krisztus gyermekkorából olyan részleteket beszél el, amelyek máshol nem fordulnak elõ. Pl.: József zavarát, amikor megtudja, hogy Mária várandós, a bölcsek hódolatát, a menekülést Egyiptomba Heródes katonái elõl, a betlehemi gyermekgyilkosságot, valamint a szent család hazatérését Egyiptomból. Lukács ezután leírja Keresztelõ János prédikálását az apostolok elhívását és Jézus mûködésének fõbb eseményeit. Az utolsó rész az elárulásával, keresztre feszítésével, temetésével és feltámadásával foglalkozik. Ki kell emelni az evangéliumból Jézus híres Hegyi beszédét, amelyet az apostolok és a hallgatók sokaságához intézte, részint azzal a céllal, hogy a megtorlás õsi törvényével szemben új törvényre, az ellenségre is kiterjedõ szeretet parancsolatára tanítson. Ugyancsak kitért az Istennel való helyes kapcsolattartásra (imádság, böjt, az Úrnak tett eskü, tanúságtevés, gondviselésbe vetett bizalom stb.). Továbbá bizonyos erkölcsi kérdésekre (házasságtörés, az anyagiaktól való függetlenség, mások méltányos megítélése stb.). Ez mind a Hegyi beszédben található. A négy újszövetségi evangélium közül a negyedik János evangéliumának szerkezete és tartalma eltér az elõzõ három evangéliumtól. Nehéz eldönteni, hogy ez az evangélium hol és mikor született, de sokan úgy vélik, hogy a kisázsiai Epheszoszban (Efezus) íródott Kr.u.100 körül hellenisztikus hátterû keresztények számára. A szerzõ már az evan- Az ökör Lukács attributuma A sas János attributuma

3 gélium elején bejelenti a megtestesülést: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, az Isten volt az Ige. János evangéliuma nemcsak elmond bizonyos eseményeket, hanem ki is emel olyan részleteket, melyek megerõsítik az események összefüggõ teológiai értelmezését. Pl.: mindegyik evangéliumban szerepel az 5000 ember jóllakatása, de Jánosnál ez mélyebb spirituális igazságra vezet. ("Én vagyok az élet kenyere.") Kr.u. 95-ben a kereszténység elleni támadás jegyében Domitianus császár (Kr.u.51-Kr. u.96) Rómából a Patmosz szigetére számûzte. János evangélista ott írta meg a Jelenések könyvét. A könyv két fõ részbõl áll, amelyek közül az elsõ 2-3. fejezet erkölcsi intelmeket tartalmaz. A második rész (4-22.) elsõsorban a korabeli hit valóságával foglalkozik, amelyet valószínûleg a római üldözések váltottak ki. A keresztényeket ennek megfelelõen arra intik, hogy maradjanak kitartóak a hitükben, és ne adják fel a reményt, hogy Isten végül legyõzi ellenségeiket. A Jelenések könyvének üzenete a késõbbi keresztény nemzedék számára is fontossá vált. Akiknek Krisztus figyelmeztetése szerint hasonló üldöztetéseket kell elszenvedniük. Isten gyõzelme a gonosz felett a késõbbi korokban elkövetkezõ hasonló gyõzelmeket vetíti elõre. XVI. Benedek pápa ezt írja a Názáreti Jézus címû könyvének elõszavában: Már húsz évvel Jézus halála után, a Filippi levél nagy Krisztus himnuszában (2, 6-11.) teljesen kiérlelõdött krisztológiát találunk. Ez azt állítja Krisztusról, hogy Istennel egyenlõ volt, de kiüresítette önmagát, emberré lett. Megalázta magát egészen a kereszthalálig. Most az egész kozmoszt átfogó hódolat és imádás illeti meg. Az "evangélium " szóval kapcsolatban a következõket írja: " Ez a fõnév a római császárok által használt nyelvezethez tartozó kifejezés, akik magukat a világ urának és megmentõjének, megváltójának tekintették. " A császár által kibocsátott rendeleteket evangéliumnak nevezték, tekintet nélkül arra, hogy tartalmuk különösen örömteljes és kellemes lett volna. Az eszme ez volt: " Ami a császártól jön az megmentõ hírüzenet, nem pusztán híradás, hanem a világ megváltoztatása jó irányba. " Ahhoz, hogy fogalmunk legyen Jézus életérõl, azt kérem az olvasóktól, hogy vegyük elõ a Bibliát és olvassuk egyre gyakrabban különös tekintettel a négy evangéliumra. HM Biblia fél áron kapható a templomban. Nachrichten Mit eimem Bündel Unter diesem Titel wurde am16. November 2007 der Gedenktag zum 60. Jahrestag der Vertreibung der Ungardeutschen im Ungarischen Parlament veranstaltet. Auf die Einladung der Präsidentin des Parlaments, Katalin Szili kamen etwa 500 Gäste, darunter die Vorsitzenden der deutschen Selbstverwaltungen, es kamen Dr. Norbert Lammert, Bundestagpräsident, die Präsidenten der Länder, EU-Parlaments-Abgeordnete, Abgeordnete des Ungarischen Parlaments ungardeutschen Herkunfts, Präsident des Europa-Parlaments. Dr. Hans-Gert Pöttering begrüsste in einem Brief die Initiative von Katalin Szili und begrüsste die Teilnehmer. Egy batyuval címmel november 16-án Emléknap volt a Parlamentben: a magyarországi németek elûzésének 60-ik évfordulójára emlékeztek. Szili Katalin házelnök meghívására érkeztek vendégek, kül- és belföldrõl. A mintegy 500 résztvevõbõl legnagyobb számban a magyarországi német kisebbségi önkormányzatok képviselõi foglaltak helyet a felsõházi teremben. Itt voltak a hazai német értelmiség képviselõi, eljöttek a német Bundestag elnöke, Dr. Norbert Lammert és a tartományi elnökök, EU képviselõk, a Magyar Országgyûlés német származású képviselõi is. Dr. Hans- Gert Pöttering, az Európa Parlament elnöke levélben üdvözölte az emléknap résztvevõit és mondott köszönetet Szili Katalinnak a kezdeményezésért. Szekeres Józsefné életrajza Szekeres Józsefné született Kroyer Anna (1921), aki 11 éves korában került Kolontárra. 16 évig itt élt ban férjhez ment és Hegyeshalomba költözött ben letartóztatták és férjével együtt 15 évre elítélték teljes vagyonelkobzással ban szabadult és mindjárt elhagyta az országot, Ausztriába ment. 1 évig volt lágerben, majd Amerikába került, ahol 10 évig élt férjével együtt. Amerika után Ausztriában telepedett le. Férje halála után (1984) 10 évig élt még Ausztriában majd 1994-ben Magyarországra került és itt haláláig a pilisvörösvári Szent Erzsébet otthon lakója volt november 26-án, 85 éves korában hunyt el december 1-én Kolontárra férje mellé lett eltemetve. 3

4 Plébánia építése, lelkészi hivatal mûködése Kolontáron 1935-ben Róth Nándor veszprémi püspök megbízza Nováky Lajos devecseri plébánost, hogy szervezze meg az új lelkészi állást Kolontáron. Új lelkészként káplánját, Horváth Istvánt nevezi ki. Horváth István Szepetneken született (Zala megye) X. 12-én. Szülei Horváth Miklós MÁV váltóõr és Novák Teréz. A gimnáziumot Zalaegerszegen járta, 1925-ben érettségizett. Pappá szentelték VI. 23-án. Káplán Zalamerenyén VI. 23-tól, közben kisegítõ Zalaszentbalázson V. 1-tõl VII. 18.-ig. Káplán Devecserben 1935-ben VII. 9.-tõl plébános Kolontáron ig. Meghalt IV. 3-án Nagyvázsonyban. Horváth István plébánosi kinevezése után megkezdik a plébániaház építését. A sziklás templomudvarban az egyházközség férfijaival együtt 60 m3 követ fejtettek ki és azt a plébániaház építtetésére használták fel. A korabeli fényképek alapján az asszonyok is kivették a részüket az építkezésben. A plébánia építtetése részben L alakban 1936-tól, 1941-ig tartott ben rövid ideig Ther József káplánként szolgált Kolontáron. Õt követte Antal Vince, aki1954-tõl III. 9-ig (haláláig) volt plébános tõl a veszprémi püspök Iker Istvánt nevezi ki plébánosnak Kolontárra, aki1967-ig látta el a hivatalát. Iker István 1900.XI.13-án született Rábakovácsiban (Vas megye). A veszprémi kisszemináriumban érettségizett, a teológia tanulást Innsbruckban (Ausztria) kezdte. Az elsõ világháború után a Német- Magyar Kollégium növendékeként Rómában tanult, majd pappá szentelték VIII. 17-én Sümegcsehin. Zalaszentgróton káplánként dolgozott 1926-ban ben Veszprémben tanulmányi felügyelõ és teológia szakos tanár tõl a dogmatika tanára és a kisszeminárium tanulmányi felügyelõje Vaszaron plébános. Az ÁVH rendszeresen zaklatta és besúgásra akarta kényszeríteni. Majd eltûnt a plébániáról és csak 1956-ban került elõ, addig a szõlõ-hegy egyik pincéjében rejtõzködött ben Szent-királyszabadján kisegítõ között nyugdíjazásig Kolontáron lelkész. Vaszaron fölújíttatta a templomot, új orgonát építtetett. Sírja a kolontári temetõben található ig Ther József a falu plébánosa és a devecseri kerület helyettes esperese. Ther József (Örvényesen 1913-ban született) a gimnáziumot Veszprémben és Gyõrben végezte ban érettségizett Veszprémben ban szentelték pappá. Szolgált káplánként: Kéthelyen, Pápán, Veszprémben, Kislõdön, Kolontáron, Nagykanizsán. Plébános helyettes volt: Csurgón, Lepsényben, Monostorapátiban, plébánosként Kolontáron és Ajkán ban Nagy Zoltán jezsuita került a lelkészi hivatal élére, aki 1983-ig nyugalomba vonulásáig volt plébános. Nagy Zoltán Hódmezõvásárhelyen VIII. 31-én született. A jezsuita rend szolgálatában állt Szegeden VI. 25-tõl. A rend feloszlatása után káplán Ugodon ben. Plébános Mezõlakon ig, Bakonykoppányban ig, kisegítõ Nagykapornakon és Zalaapátiban között. Plébános Rádón ig, Kolontáron ig ig Tóth B. László ferences a plébános, aki VIII. 25-én Zalabéren született. Pappá szentelték VI. 16-án Szombathelyen. Hitoktató Nagykanizsán 4

5 között. Plébános Nagykanizsán a Sarlós Boldogasszony plébánián Káplán Ugodon ben, plébános Lókúton ben, Zircen ben, Bakonyszûcsön ben, Káptalanfán ben, Herenden , beteg-szabadságon ban, plébános Kolontáron között ig Schwartz Márton a plébános, aki XI. 11-én Devecserben született. Pappá szentelték VI. 21-én Veszprémben. Káplán Tapolcán , Sümegen , Nagykanizsán, a Jézus szíve plébánián ig. Plébános Kolontáron , 2001-tõl Káptalanfán ben az egyházi fõhatóságok összevonták a devecseri és kolontári lelkészi hivatalt, amelynek élére Mód Miklós devecseri plébánost nevezték ki, aki I. 8-án született Devecserben. Plébános Devecserben VIII. 1.-tõl. A plébános 2007-ben újabb épületszárnyat épített a kolontári plébániához. Az "U" alakú épületben szálláshelyek, ebédlõ és oktatóterem lett kialakítva. Az épület mint közösségi ház és hittanos szállás mûködik. A helyi közösségek rendezvényeinek, mûsoroknak és számtalan helyi programnak ad helyet. HM Az új rész 5

6 A nagy kivándorlási hullám Az 1900-as évek elején, a legnagyobb mértékben vándoroltak ki Amerikába a történelmi Magyarországról, mivel ebben az idõszakban az Egyesült Államokban gazdasági fellendülés volt. A Magyarországról kivándorlók többsége a bányatelepekre, vagy a nagyvárosokba özönlött. Kossuth Ferenc országgyûlési képviselõ XII. 17-én elmondott beszédében a következõk hangzottak el: Nemcsak Magyarországról vándorolnak ki nagy tömegek, hanem pl.: Angliából, Németországból, Olaszországból is, de tudjuk, hogy ezen államoknak a helyzete más, mint a miénk. Az említett államokból azért vannak nagy kivándorlások, mert túlságos nagy a népesség az illetõ ország területéhez képest. Mitõlünk pedig azért vándorolnak ki az emberek, mert túlságos nagy a szegénység és a nyomor. Tény, hogy 1901-ben az összes kivándorlásból Amerikába egyén ment ki. Romániába 6710, a többi országokba pedig sokkal kevesebben mentek. Amerika képezi tehát azt a világrészt, ahová kivándorlóink legnagyobb része eljutni igyekszik. Ez a tény megkönnyíti állami feladatunkat, mert így csak Amerikába kellene kormány megbízottakat küldeni, így pl.: New Yorkba, amely város a megérkezési gócpont, továbbá pl. : Clevelandbe, vagy más helyekre, ahol megtelepedési gócpontok vannak A Kivándorlási Törvény elfogadásának az volt a célja, hogy kapcsolatot hozzon létre az anyaország és a kivándorlók között, ill. a kivándorlók térjenek haza Magyarországra. A kivándorlók listája elérhetõ az interneten. Pl.: Hanisch Mihály személyi adatai: Name: Mihály Hanisch Estimated Birth: abt 1877 Age: 29 Gender: Male Port of Departure: Bremen Ship Name: Neckar Port of Arrival: New York, New York Nativity: Hungary Birth Location: Hungary Birth Location: Kolontacz A hajón érkezõ kivándorlók elõször az amerikai Szabadság-szobrot pillantották meg. A talpazatával együtt 92 m magas szobor nõalakot ábrázol, amint magasra nyújtott jobb kezében fáklyát baljában pedig egy táblát tart, amelyre a függetlenség kikiáltásának VII. 4-i dátumát vésték. A szobor belsejében felvonó és csigalépcsõ vezet fel a szobor fejéhez, ahol kilátóteraszt alakítottak ki. A talpazat bejáratánál emléktáblán Emma Lazarus "The New Colossus" (Az új kolosszus 1883) c. szonettje olvasható. "Jöjjön a megfáradt tömeg. A zagyva szabadságvágyó, szegény. Ki nem látja bõ-termõ földeket. Hajtsd a vihar ûzötteket felém. Az arany kapuhoz lámpám vezet! (Magyarra fordította: Ferencz Gyõzõ) A szobor lábánál áll az Amerikai Bevándorlási Múzeum (1972). A szobrot és környezetét 1924-ben nyilvánították nemzeti emlékhellyé ben összekötötték a közeli Elli-szigettel, és így az Szabadságszobor emlékhely teljes területe kb. 24 hektárra nõtt óta a világörökség része. Egy újságíró korabeli cikk alapján így ír az Elli-Islandról: "Meg kell adni, hogy itt már Amerika fényesen, imponálóan fogadta az újonnan érkezetteket. A kicsiny szigetet csaknem teljesen elfoglalta a hatalmas márványból és vörös kõbõl épült bevándorlási hivatal. Középsõ tornyán ott lobogott az elmaradhatatlan csillagos-sávos amerikai zászló. Sötétkék egyenruhás, fehér gombos alkalmazottak valóságos sorfala között vonultunk be az épületbe. Látszólag semmit nem csináltak, tényleg megfigyeltek bennünket. " Az Amerikába kivándoroltak elõször egészségügyi ellenõrzésen estek át, majd jegyzõkönyvet vettek fel (pl.: (személyi adatokat). Aki nem esett valamilyen kifogás, vagy gyanú alá, annak megengedték a partraszállást. A parton várakozók között, ha volt rokon vagy ismerõs azonnal tovább utaztak a célállomás felé. A többieket elhelyezték menházakba, ahol megvárták, míg munka kerül a számukra. A magyarok és más új bevándorlók életkörülményeirõl szóló korabeli írások piszkos és egészségtelen szállásokról számolnak be. Különösen persze a nagyvárosokat tekintve, ahol az új bevándorlók rendszerint az érvényesülés útján elõbb haladó régi bevándorlók helyét foglalták el. Az "Aranykapun" átlépve így kezdõdtek el a kivándorlók munkás hétköznapjai. A magyar kormányzat mindinkább aggódott a kivándorlók növekvõ száma miatt, aggodalma kétféleképp is formát öltött. Míg láthatólag nem kívánta korlátozni polgárai jogát a kivándorlásra, bizonyos gazdasági érdekcsoportok nyomásának is engedni kényszerült. Így született meg az 1903-as Kivándorlási Törvény, melynek célja a megnehezítés volt ben megszületett az a terv, hogy a kivándorlás hatása talán jobban ellensúlyozható lett volna, ha nem a távozást korlátozzák, hanem e helyett különféle gazdasági kedvezményekkel hazatérésre ösztönöznék a már eltávozottakat, mivel a Magyarországról kivándoroltak többségét a mezõgazdaságban dolgozók alkották. Így a visz- 6

7 Csótapuszta szavándorlásnál is az jött számba, hogy itthon is tudnak-e föld, vagy ingatlanvásárlásra lehetõséget biztosítani. E célból hosszú lejáratú haszonbérleti szerzõdés tervezetét dolgozták ki. A föld és ingatlan vásárlásnál 50%-ot elõlegként be kellett fizetni a konzuli hivatalokban, vagy a kijelölt bankokban. A vásárlás létrejöttekor 10-20% (elsõ részlet) kellett fizetni, a többit alacsony havi részletben. A hazatérést elsõsorban a magyar történelmi egyházak karolták fel ben a veszprémi püspökség is felajánlotta uradalmainak egy részét eladásra. Így került sor Egy boldog ember Interjú Tili Károly kolontári polgármester úrral, a Legyen Ön is Milliomos gyõztesével Nagyon megragadó volt számomra az Ön szereplése a Legyen Ön is Milliomos játékban.boldognak, felszabadultnak láttam. Pszichológiából tudjuk, hogy az egészséges felnõtt lélekhez hozzátartozik a játék. Mi inditotta Önt arra, hogy jelentkezzen ebbe a mûsorba? Többször láttam már ezt a mûsort. Sokszor ültem úgy a televízió elõtt, hogy az összes kérdésre tudtam a választ. Motoszkált bennem a gondolat, hogy egyszer megmérettetném magam ország, világ elõtt. Aki mer az nyer. Úgy is monhatnánk bátraké a szerencse. Eddig több ezer hittanos gyermeket láttam vendégül Kolontáron. Eddig azt hittem, hogy rajtuk keresztül leginkább nekem sikerült ismertté tenni Kolontárt (nem Kolompár). Most örömmel vettem tudomásul, hogy az Ön szereplése révén több millióan hallhattak Kolontárról. Hogy lehetne ezt az ismertséget településünk javára fordítani? Sok budapesti, és tõlünk távol lakó ember nem tudta, hogy van Kolontár nevû település Magyarországon. Néhány szóban ismertettem elhelyezkedését a falunak. Úgy gondolom, hogyha valaki érdeklõdését felkeltette e település, ami közel van a Somlóhoz, egy térképet elõvéve hamar meg fogja találni. Vannak-e Önnek tervei a falusi turizmus irányába? Eddig sikerült Önnel közösen megfogalmaznunk a Biblikus zarándokút tervét. A település jövõje szempontjából vannak-e még további népszerûsítési tervei? Természetesen vannak, hisz Kolontár tagja a Leader csoportnak, ami a vidékfejlesztésre épül. Folyamatban van egy Csótapuszta eladására, amelyet a kolontári és környékbeli kivándoroltak vásároltak fel. Az így létrejött kat. holdú parasztgazdaságok megélhetést biztosítottak az itt letelepedõknek. Akik kint maradtak Amerikában, azok emlékként õrzik az 1911-ben felállított Szentháromság oszlopot. A közelgõ Fénykép az 1911-ben felállított kolontári Szentháromság oszlopról! 100. évforduló arra kötelez bennünket, kolontári lakosokat, hogy felújítsuk ezt az oszlopot, mert ez az egyetlen kapocs maradt meg a kivándorlók örökségébõl. HM szennyvíz csatorna pályázat beadása, ahol reméljük sikerrel járunk. Kedvezményes építési telkek kialakítása is folyamatban van a településen. Akkor talán könnyeben jönnek fiatal családok, akik itt telepednek le. Növekszik-e a falu létszáma? Lehet-e ide sokgyerekes családokat vonzani? Az utóbbi néhány évben nem tapasztalom azt, hogy ideköltöznének emberek. Nem is csökkent, de nem is növekedett a lélekszám Kolontáron. Igen, az a szándékunk, hogy még több család éljen itt a településen. A kedvezményes, új építési telkekkel szeretnénk népszerûsíteni a falunkat. Régi mondás, hogy :"A templomot és az iskolát ne hagyjátok". Van-e az iskolának életben maradási esélye, vagy esetleg még növelhetõ is? Természetesen az iskola marad. A következõ tanév kezdettõl az ajkai Borsos Miklós általános iskola tagintézménye fogunk lenni, mert csak így mûködhetünk tovább. Van-e még olyan terv a település szempontjából,ami még szebbé, jobbá, látogatottabbá, élhetõbbé tudja tenni? Az építési telkeink kialakítása után, letelepedési támogatást kívánunk adni a fiatal családoknak, de azoknak is akik meglévõ régi házat vásárolnak, mert nem mindenki tud új házat építeni. Munkahely teremtésérõl kérdezném még, mert a faluban élõk úgy járnak be más városokba dolgozni, lát erre lehetõséget? Jelen pillanatban nincs olyan vállalkozó, aki nagyobb lélekszámban tudna embert alkalmazni.úgy gondolom, hogy nem nagy a távolság egyik várostól sem. A lehetõség mindenkinek adva van, aki akar dolgozni. Sok sikert kívánok a tervei megvalósításához! Mód Miklós 7

8 Megyei Hírek Egyház a megyében Egyháziak és megyei vezetõk találkoztak a Hittudományi Fõiskolán febr. 26-án Népszavazási eredmények Veszprém megyében is elsöprõ eredményt hoztak a dupla adók eltörlésére leadott voksok.. Szinte mindegyik témában 1%-al megelõztük az országos átlagot. Veszprém igen % nem % Kórházi Vizitdíj 83,41 16,59 Tandíj 82,59 17,41 Kolontár igen fõ nem fõ kb. ez is a veszprém megyei átlag Devecser Iszkáz Már 10 éve rendszeresen találkoznak a megye és az egyházak vezetõi. Az ebéd és a szeminárium bemutatása után Dr. Huszár Pál beszélt a keresztény felelõsségünkrõl. Kifejtette nemzetünk értékeit, dícsérte kitartását, kifogásolta elnyomását. A hit és tudás nem áll ellentétben egymással, sõt segítik egymást. 100 ezrek imája kell nemzetünk megújulásához - fejezte be mondanivalóját. Márfi érsek az egyház helyes politikai szerepválallásáról, Ittzés János püspök a családok válságáról beszélt. Én pedig az egyház történelmi vezetõ szerepérõl, iránymutató készségérõl és a mindíg megújúló képességérõl tettem említést. mm Felelõs kiadó: Német Kisebbségi Önkormányzat, Kolontár, Kossuth u. 24. Fõszerkesztõ: Hanisch Mihály, elnök, alpolgármester, egyházközségi világi elnök Szerkesztés, tipográfia: Mód Miklós plébános Munkatársak: Dancs Karolin, Orbán Helga, Wéber Tünde Készült a Tradeorg Nyomda üzemében Balatonfûzfõn ISSN Borszörcsök A népszavazásban - a népuralom gyakorlásán túl - az volt a szép, hogy az idõs segítette a fiatalt, a fiatal az idõset. Így március 9-én az emberség gyõzõtt. Sem a kormány sem az orvosok nem szegények. Akik viszont szegények, azok vannak többszörösen megsarcolva, háromszorosan mint egy cseh állampolgár. Az emberségben a növekedés a megoldás. Ezt segíti az igazságosabb elosztás. A kisnyugdíjas is idõben gyógyulhasson, a szegény gyerek is tanulhasson. mm

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám :: 2011. szeptember Idegesített, hogy idegen emberek tervezik a kastély jövôjét Károlyi György máltai

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Gyulay Endre püspök körlevele tanévkezdésre

Gyulay Endre püspök körlevele tanévkezdésre A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 150 Ft melléklettel XII. évfolyam 9. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2005. szeptember Gyulay Endre püspök körlevele tanévkezdésre Kedves

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. (Jn 6,30-35) Jó Hír A Pécsi Egyházmegye

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

Regina Krónika. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika www.reginamundi.extra.hu X. évfolyam 6. szám 2009. június 7. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» szeretetére és próbáljuk meg azt viszonozva, gyakorlatba ültetni. Szentháromság

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 5. szám Tartalom A szentek visszatérnek...1 Jó volt olvasni: Szabó Ferenc SJ Elszállnak éveink...2 A

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 4. szám SZENTHÁROMSÁG 2012. június - július Tartalom Te voltál mindig mindenben minden..1 Laudate, cantate!

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom...

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom... GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Kísértések Amikor szembesítenek magunkkal például így nagyböjt idején akkor döbbenünk csak rá, milyen nehéz is megtartani a parancsolatokat.

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Egy életem, egy halálom Horváth István Sándor

Egy életem, egy halálom Horváth István Sándor Egyházmegyei zarándoklat Találkozzunk, és imádkozzunk együtt egyházmegyénk híveiért, és papjaiért 3. oldal Évforduló Hét éve áll a Katolikus Egyház élén XVI. Benedek pápa 11. oldal Mindszenty könyvajánló

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben