H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála"

Átírás

1 H í r le vé l yam 156. s zám m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi l ap ja Tavaszk öszöntő Néptáncgála A évben a k isk őrösi válogató után az alábbi néptáncegyüttesek és szólótáncosok k aptak m egh ívást a k ecsk em éti gálam űsorba, m elyre m árcius 18-án órai k ezdettel k erül sor az Erdei Ferenc M űvelődési Központ és M űvészeti Isk olában (Kecsk em ét, Deák Ferenc tér 1.): 1. Liszt Ferenc Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény Bok réta Csoport, Kalocsa vezető: Perityné Fark as Éva k oreográfia: Illés Z oltán: Gyertök h aza ludaim! 2. Danubia Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény - Nádik ó Csoport, Szak m ár vezető: Dudás Szilvia, Illés Z oltán k oreográfia: Illés Z oltán: Szak m áron innen és túl 3. H írös Alapfok ú M űvészetok tatási Isk ola 3. osztály, Kecsk em ét vezető: Csum a Sándor, Nagy Erik a k oreográfia: Nagy Erik a: Vízh ordásk or 4. Erdei Ferenc M űvelődési Központ és M űvészeti Isk ola, Kecsk em ét vezető: Bedőcs József és Bedőcsné Szabó Rita k oreográfia: Bedőcs József - Bedőcsné Szabó Rita - Szék ely: Em lék ek a som ogyi táborból 5. Sebők Luca - M átyás Dani valam int Vargyas Erik a - Illés Ák os, Kalocsa a Liszt Ferenc Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény Bok réta Csoporttáncosai felkészítő: Perityné Fark as Éva, Illés Z oltán k oreográfia: Sárk özi táncok Tóth Attila - Pusk ás Kitti, Érsek csanád a H étszínvirág Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény Érsek csanádi "Bazsarózsa" Gyem ek és Ifjúsági Néptánc Együttes tagjai felkészítő: M ih ó Erik a, Tóth Z oltán k oreográfia: Érsek csanádi táncok : lassú csárdás, friss csárdás, ugrós Nagy Vik tória - M onostori M elinda, Kalocsa a Liszt Ferenc Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény Ifjúsági Csoporttáncosai felkészítő: Illésné Koszta Krisztina, Illés Z oltán k oreográfia: M ezőföldi ugrós és friss csárdás Tóth Ferenc - Fark as Evelin, Izsák az izsák i Sárfeh ér Táncegyüttes tagjai felkészítő: Luk ács László k oreográfia: M ezőföldi ugrós és friss Gyenes Norbert, Fülöpszállás A fülöpszállási Szász Károly Reform átus Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény tanulója felkészítő: Luk ács László k oreográfia: Szék i sűrű és ritk a tem pó Perity Dóra - Tam asin M áté, Kalocsa a Liszt Ferenc Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény Ifjúsági Csoporttáncosai felkészítő: Illésné Koszta Krisztina, Illés Z oltán k oreográfia: Kalocsai táncok 6. Liszt Ferenc Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény Gyerök ök Csoport, Kalocsa vezető: Illésné Koszta Krisztina, Illés Z oltán k oreográfia: Illésné Koszta Krisztina - Illés Z oltán: "A h alom i szőlőh ögyön..." szünet 7. Sárfeh ér Táncegyüttes, Izsák vezető: Luk ács László, Luk ácsné H aránteszter k oreográfia: Luk ács László - Luk ácsné H aránt Eszter: Jaj anyám, a k anász 8. H étszínvirág Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény "Tátik a" Gyerm ek Néptánc Együttes, Kalocsa vezető: M ih ó Erik a, Tóth Z oltán k oreográfia: M ih ó Erik a-tóth Z oltán: "Fogjuk m eg a rók át!" - bagi játék ok táncok 9. Vask úti Általános M űvelődési Központ Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény Tánccsoportja, Vask út vezető: Kapornyai Enik ő k oreográfia: Kapornyai Enik ő: Vask úti ném ettáncok 10. H írös AM I 7. osztály, Kecsk em ét vezető: Csum a Sándor, Fantoly Gyula k oreográfia: Balogh Ildik ó Fantoly Gyula: Nyárádm agyarosi táncok 11. Liszt Ferenc Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény Ifjúsági Csoport, Kalocsa vezető: Illésné Koszta Krisztina - Illés Z oltán k oreográfia: Illésné Koszta Krisztina-Illés Z oltán: "A lányok h oz sark antyúsan járni " A m űsor után tánch ázzalfolytatódik a rendezvény órai k ezdettel a 25 éves H egedűs Együttes születésnapi k oncertjét tek inth etik m eg az érdek lődők. Utóbbi rendezvényre jegyek igényelhetők a 76/ as telefonszám on. M inden érdek lődőtszeretettelvárunk! II. Dél-alföldi regionális m onda- és m esem ondó találkozó m egyei válogatója Az Életfa Kulturális Alapítvány, a Bék és M egyei M űvelődési Központ, a Bék és M egyei Könyvtár, a Százszorszép Gyerm ek h áz és a Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányzat Közm űvelődési Szak m ai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete m onda és m esem ondó versenyt h irdet k ülön k ategóriában általános isk olák alsó- és felső tagozatos tanulói részére a Dél-alföldi régióban. Célunk, h ogy elsősorban a térségben fellelhető m onda- és m esevilág tém ak öre k erüljön bem utatásra, de term észetesen m ás tájegység m onda- és m esek incsét is elfogadjuk a jelentk ező résztvevők előadásai során. M inden versenyző feladata, h ogy egy m ondát vagy egy népm esételm ondjon. Kétk ategóriában várjuk a jelentk ezések et: I. k ategória: általános isk olák alsó tagozatos tanulói II. k ategória: általános isk olák felsőtagozatos tanulói Egy isk olábólk ategóriánk éntcsak egy tanuló delegálható! A jelentk ezési lapok beérk ezési h atárideje: április 30. A m egyei döntőből a zsűri döntése alapján a h at legjobb előadó (k ategóriánk ént h árom -h árom fő) m egh ívást k ap a regionális m onda és m esem ondó találkozóra. Jelentk ezni a m ellék elt nevezési lappal a M egyei Közm űvelődési Intézetben leh et(6000 Kecsk em ét, Katona József tér 8.). További inform áció Csenk i Katalintólk érh ető;tel/fax: 76/ ;Em ail:re nde zve bacsk ultura.k ozne t.h u.

2 Be m utatjuk Th ám Lás zlóné Szilvölgyi O ttilia, H as zilló Enik ő -M űvés ztanárnak lenni m e gleh e tős e n érde k e s léth e lyze t. H ogyan válik valak i azzá? Th ám Lás zlóné Szilvölgyi O ttilia: -Elsős orban tanár, ne k e m a m űvés z ne m is k olai végze tts ége t je lent, am ive l valak i m e gk apja e zt a titulus t. Am atőrk ént s e m érze m m agam annak. Az e m be r k örnye ze te, az utók or ne ve zh e t m űvés zne k. -M itőlk öve tk e zh e te z be? TLO :-Vannak s zületés tőlfogva zs e nik m os t is van e gy ilye n tanítványunk ak ik e n ére zh e tő, h ogy m ás k épp rajzolnak. Általános is k olában e z a térlátás ban nyilvánul m e g e lsők ént. Nagyon fontos, h ogy e gy rajztanár alkos s on. H a ne m dolgozom otth on, ak k or ne m tudom k e llőe n érték e lni a m égoly te h e ts ége s gye re k e k m unk áját és m ás k épp s e gíte m azt, ak i ügye tlenk ébb. -Pos ztm ode rn fe lfogás s ze rint az a m űvés ze t, am it annak tartanak... E s ze rintaz a m űvés z, ak itannak tartanak? H as zilló Enik ő: -Van ak i e lvégzi a K épzőm űvés ze ti Főis k olát, és alkot továbbra is. Be fut, jó s zponzora van am i m anaps ág ne m utolsó s ze m pont. Ne m biztos, h ogy k iváló te h e ts égrőlvan s zó. Léte zik az is, h ogy re ndk ívül e re de ti m ódon és m agas m inős égűe n alkot az illető, de s e nk i ne m tud róla. Sok m űvés z van, ak ik ne k k atas ztrofális ak a m unk ái;e ladás ra te rm e l. -Az e gyik e lőző inte rjúban Bardócz Lajos k ülönbs ége t te tt am atőr és dilettáns k özött. k e llene m e gtalálni. A te ch nik át tőle tanultuk, tőle indult e l, de am it varrok, azt én is s ze re te m m e grajzolni. Le gink ább a te xtillelk apcs olatos m unk a vonz; az anyag puh as ága, be ns ős ége s s ége. -H E: Én is te xtillelfoglalkozom, ilye n is k olát is vége zte m, k onk rétan s zövés s e l. Szíve s e n k e ve re k m ás anyagok at a s zőtte s be, többe k k özött fát, drótot. K ialak ulóban vagyok, k e re s e m a form át. M indazonáltal e z nagyon las s ú m e s te rs ég, több h ónap vagy e s e tleg év, m ire e gy-e gy m unk a e lkés zül. A m ás anyagú k ie gés zítés e k gyors abbá és érde k e s e bbé te s zik a m unk át. M inde n e m be rne k s zük s ége van valam ire, am i lek öti és érde k li. Ezért is próbáljuk m ár gye rm e k k orban be vonni a gye re k e k e t az e fajta alkotóm unk ába, am it fe lnőtt k orában is h as znos an tud alkalm azni. Vis s zatérve a m űvés ze t k érdés ére, azt gondolom, am it a re ne s záns z e lőtt is gondoltak. M a is azok at a m űalkotás ok at cs odáljuk m e g, am e lye k e t m e s te rs égbe li tudás s al k és zíte tte k, ne m m űvés ze tne k k ik iáltva azok at. Egés zs ége s e bb az, h ogy m e s te rs égk ént fogom fe laz alkotóm unk át és k e zde k e ldolgozni, m int az, h a te ch nik ai tudás nélkülm űvés zne k m ondom m agam. -M ilye n ötlete k ből, m otívum ok bóls ze re tdolgozni? -H E: M ondák, m itológiák, Biblia. Eze k általános érvényűe k, k éze nfe k vő e ze k k e lélni az alkotás s orán, h ogy a m ondanivalót k ife je zzük. Ah ogyan fe jlődik az e m be r, e ze k e t m e gtoldja valam i s ajáttal, például s aját m otívum k inccs e l,am e ly nálam m ég alak ulóban van. -TLO : Ném e lyik m unk át ne h éz is am atőr je lzőve lilletni, m e rtolyan jó. -Talán e gye dülaz alkotás s zám ít. M itje lente z Önök ne k? -TLO : Falis zőnye ge k e t varrok, grafik áim és s zobraim is vannak. Általában cs ak e s te jutok h ozzá, h ogy valam it alkos s ak, és az alkotás nagyon m e g tud nyugtatni. Gyak ran foglalkoztat e gy-e gy gondolat és addig ne m h agy nyugtot, am íg k i ne m rajzolom m agam ból. -M iféle gondolatok, h agyom ányok e ze k? -TLO : Bibliábóle re dőe k, népm e s ék, m itológiák. -M indk e tte n B. Boros Ilona tanítványai. M ilye n h atás s al van önök re az őáltala h as ználtm otívum k incs? -TLO :Vonzó e z az út, de ne m volna jó pontos an e ze n e lindulni, h is ze n e z az ő világa. Ne k ünk a s ajátunk at 2 H as zilló Enik ő

3 Be m utatjuk -Em líte tte, h ogy van m ondanivaló. Eze k k im ondh ató, leírh ató? s ze rint e z -H E: Bizonyos m érték be n ige n. Az alkotóh oz k öze lebb állók többe t érte ne k m e g. Pe rs ze leh e t, h ogy ne m ugyan arra gondolunk. A m ű cím e m ár azért valam ilye n m érték be n irányítja a be fogadás t. Le h e t, h ogy olyat is be lelátaz alkotás om ba, am itén ne m. TLO :- Az jó, h a van vélem ény és e lke zdik m e s élni, h ogy m itgondolnak róla. -A te xtilnői m űvés ze talapanyaga? -TLO : Valóban ritk a a férfi te xtiles, a '20-as éve k be n s zülete tte k k özött m ég többe n voltak, de m anaps ág m ár ne m. Valós zínűleg az anyag puh as ága is adja e zt. -H E: M e g h át h ogyan néz k i e gy férfi tűve l? Azért goblene k e tférfiak s zőtte k rége n. -H ogyan látják, a tanítványok m ibe n gazdagodnak az e lsajátítottk és zs ége k e n túl? -TLO : Ne m cs ak nézne k, h ane m nagyon s ok m inde nt m e g is látnak. Nagyon fontos s zám uk ra, h ogy alkos s anak. Elküldjük az alkotás ok at ve rs e nyre, h a nye rne k, az újabb dopping a folytatás ra. Sok an k özépis k olának m űvés ze ti is k olát válas ztanak, s őt, van m ár tanító tanítványom is. Em e llettdélutánonk éntnagyon jó k is k özös s ég alak ulk i. -H E: A gye re k érzék e nye bbé válik a világra, van néh ány dolog: ze ne, tánc, m űvés ze t, am it ne m m inde gy, h ogy m ik or k e zd e la gye re k. Vannak fe lnőtt k orban ne m, vagy k e vés bé pótolható dolgok. Érzék e nye bb les z a gye re k, s zépérzék k e lre nde lke zik, k i tudja s zűrni a s ilányat. Ak i fe lnőttk ént találkozik e lős zör k om olyze néve l, ne m biztos, h ogy végigh allgat e gy k once rte t. Úgy gondolom, az a gye re k, ak it e bbe n a k orban m űvés zi h atás ok érne k, többre les z h ivatott. M inde nk éppe n gazdagabb les z, ne m cs ak az ízlés világra gondolok. -M ilye n, a tanári, m űvés zi pályát érintő s ik e re k re a legbüs zk ébbe k? -H E: M ár az m e gh atározó volt, am ik or Boros Ica néni be válogatta a m unk áink at, de rés zt ve ttünk Am atőr Artium Th ám m Lászl óné Szilvölgyi O ttilia K e ce len s zülette m, itt jártltalános is k olába. A rajzolás t, fe s tés t, batik olás t volt tanára, B.Boros Ilona iparm űvés z (ne k ünk Ica néni) s ze re tte tte m e g. Sze ge de n a m űvés ze ti k özépis k olában grafik us k ént, m ajd a Juh ás z Gyula Tanárk épző Főis k ola rajzföldrajz s zak án tanult. K e zdők ént, D unapatajon és D us nok on, m ajd től a k e ce li általános is k olában tanít. H a ide je e nge di a m aga öröm ére falik épe k e t varr. Tém aválas ztás nál s e gíte ne k a bibliai történe te k, a m e s ék, a te rm és ze t világa. M e gye i és ors zágos k iállítás on is s ze re pe lte k m unk ái. Nagy öröm e t je lent s zám ára, h ogy a gye re k e k m ind rajzórák on, m ind a m űvés ze ti is k olában lelke s e n alkotnak. Szép e re dm énye k e t érte k e l k ülönböző pályázatok on. K iállítás ai: Am ator Artium : M e gye i K épző-és Iparm űvés ze ti K iállítás, K e cs k e m ét Am ator Artium : XVII. O rs zágos K épző- és Iparm űvés ze ti Tárlat, Budape s t B. Boros Ilona m űvés ztanár és tanítványainak k iállítás a, K is k unfélegyh áza, K e ce l, K alocs a Am ator Artium : XVIII. M e gye i K épző-és Iparm űvés ze ti K iállítás, K e cs k e m ét Flora virágk iállítás, K e ce l Th ám Lás zlóné O ttilia 3

4 Be m utatjuk k iállítás on, itt ors zágos s zintre is e ljutottunk m indk e tte n. Ica nénive l volt k özös k iállítás unk. Nagyon büs zk ék vagyunk a gye re k e k re is, ak ik e re dm énytérne k e l. -További fe jlődés m e rre m utat? -H E: Ak i m ég ne m jutott be a K épzőm űvés ze ti, Iparm űvés ze ti Főis k olára, annak néh a fe lötlik, h ogy e gy m űvés ze ti alaptags ág jó volna. Egy biztos : s zük s ége s az alkotóm unk át folytatni. Eze n k ívülaz is, h ogy az e m be r néh a s ajátm agátis m e gm ére tte s s e. -Léte zik ins piráló s zak m ai k özös s ég? -H E: Sajnos a s zövős zék e t cipe lni ne m nagyon leh e t, s ajnos K e ce len ilye s fajta k özös s ég m ég ne m igazán alak ult k i. Azért vannak is m e rős ök, ak ik k e le lm e gyünk e gy-e gy k iállítás ra, m e gm utogatjuk a dolgaink at e gym ás nak. Egye dül alkotunk, de s zük s ég van a folyam atos vis s zaje lzés re. Ica nénitk e re s tük m e g többs zör. -TLO : O lyanok k al be s zélünk, ak ik érték e lik az e m be r m unk áját, de e gybe n k ritik us ak is. -K ös zönöm a be s zélge tés t, re m élem továbbra találkozh atunk a m unk áik k ala m e gye i k iállítás ok on! 4 is H aszil l ó Enik ő Tanulm ányait a k e ce li Arany János Általános Is k olában vége zte, ah olb. Boros Ilona pe dagógus iparm űvés z k e ze alatt k e dve lte m e g a rajzolás t, te xtilezés t. K özépis k olát is e nne k alapján válas ztott: Sze ge de n a Töm örk ény Is tván K épző-és Iparm űvés ze ti Szak k özép Is k ola te xtil s zak ára je lentk e ze tt. Itt is m e rk e dte m m e g k öze lebbről a s zövés s e lés e nne k k ülönbözőte ch nik áival. A tanítók épző főis k olát Z s ám bék on vége zte e l, m ajd a Sze ge di Juh ás z Gyula Tanárk épző Főis k ola rajz s zak ára fe lvéte lize tt és az idén fe je zni be. A tanulás s alpárh uzam os an tanítja a K e ce li is k olában a rajz tantárgyat és délutánonk ént a m űvés ze ti tagozatos gye re k e k ne k foglalkozás ok atve ze t. Tanulóival re nds ze re s e n rés zt ve s z gye rm e k rajzpályázatok on. Tanítványai k özül néh ányan m űvés ze ti is k olába je lentk e zte k és te tte k s ik e re s fe lvéte lit. Elsős orban tanárnak érzi m agát, de nagyon érde k li a k ortárs te xtil és e zt igye k s zik figye lem m e l k ís érni. Szabad ide jébe n s zíve s e n gondolkodik a te xtil világában és k és zít s zövés s e l, varrás s al m e gm unk ált k épe k e t. Sze re ti a m ai irányzatot, ah ol bátran fe lhas ználhat k ülönböző anyagok at és be építh e ti a falik épbe. Azonban figye lm e t fordít arra, h ogy az anyags ze rűs ég m e gm aradjon. H a alkalm a adódik s zíve s e n indul fe lnőtte k ne k s zóló m e gye i, ors zágos pályázatok on, k iállítás ok on. Ere dm énye k : Ne m ze tk özi M iniatűrte xtil Bie nnálé, Szom bath e ly SZ TE JGY TF K ar R ajz-m űvés ze ttörténe t Tans zék M űvés ze ti D iák k öri K iállítás a, Tok aji Galéria és K épzőm űvés ze ti Szalon, II. Ne m ze tk özi K ézim unk a Pályázat, B. Boros Ilona és tanítványai K iállítás a, K alocs a AM ATO R ARTIUM, XVIII. O rs zágos K épzőés Iparm űvés ze ti Tárlat, Budape s t Elis m e rőok levélk iváló s zak tanári m unk áért. k ate gória díj(vis e let) Sze ge d II. díj

5 Egészségnevelési program ok és m ódszerek Intézetünk szak m ai k épzést szervez a m egyében m űk ödő k özm űvelődési intézm ények ben és az ilyen tevék enységet is ellátó egyéb szervezetek ben (önk orm ányzatok, ok tatási intézm ények, egyesületek, k lubok ) dolgozó szak em berek szám ára Egészségnevelési program ok és m ódszerek cím m el. A k özösségi élet színtere a m űvelődési h áz, ah olaz em berek többféle program k eretében szereznek inform ációk at, cserélnek tapasztalatot, h atnak egym ásra. Sok szor olyan rendezvények, esem ények otth ona is ez a tér, am ely szervezett (lak ossági m obilszűrés, vagy eseti egészségnap, ism eretterjesztő előadások, sorozatok, bem utatók ) vagy ak ár szervezetlen form ában (baráti találkozó, k lubok ) foglalkoznak az egészséggel k apcsolatos k érdések k el. Úgy gondoltuk, h ogy a k özm űvelődési intézm ények nek és a h ozzájuk k apcsolódó k özösségek nek a tevék enységét, m int k eretet biztosító leh etőséget m egfelelő ism eretek átadásával a népegészségügyi program ok m egvalósításának egyik bázisává teh etjük, h a az önszerveződések k öré szak m ai ism eretek ettársítunk, s segítjük az így k ialak ultcsoportok m űk ödésétaz adottcélelérése érdek ében. Legfőbb célunk, az egészség, m int érték fogalm ának népszerűsítése, valam int az az üzenet, h ogy az em berek saját m aguk felelősek egészségük ért. A népegészségügyi program is ennek érdek ében fogalm azódott, de nem leh et m egvalósítani az em berek, az érintettek m eggyőződése és ak tív részvétele nélkül. Tudjuk, h ogy az egészségért folytatott k üzdelem sok szereplős tevék enység. Fontos annak tudatosítása, h ogy nem elég várni a k orm ányzat intézk edéseit és beavatk ozásait, ennek az egészségm egőrző- és fejlesztő m unk ának részese az egyén a m aga m indennapi választásaival, szok ásaival, a k özösségek érték rendjük k el, tám ogató vagy gátló h atásaik k al, az üzleti élet m inden szereplője a k örnyezet, a fogyasztói szok ások alak ítása, a m unk ah elyek létreh ozása és fenntartása révén. Partnereink tőlazt k érjük, h ogy m indenk i a m aga h elyén és h atók örében fontolja m eg tevék enységének az egészségre gyak orolt h atásait és gondolja át, m ités h ogyan tudna m egváltoztatni annak érdek ében, h ogy azzalaz em berek jobb egészségétszolgálja. Az egészséget tám ogató társadalm i k örnyezet k ialak ítása m ellett k iem elt k ulturális k özm űvelődési feladat, az egészséges életm ód program jai népszerűsítése, lak osság életm ódjának egészségesebb irányban történő segítése A k özm űvelődési intézm ények nek ebben a k özösségi életsegítésén túlaz ism eretterjesztés és k épzés eszk özeivelis résztk ellvállalniuk. M i a h elyi k özm űvelődési tevék enység egyik legfontosabb elem ének a lak osság k ülönböző rétegei részére szóló ism eretátadást és k észség k ialak ításttartjuk. Szak m ai tanácsk ozásunk k alaz alábbi célok atk ívánjuk m egvalósítani: - a k özm űvelődésben dolgozók ism erjék m eg az egészségfejlesztő- nevelőm unk a stratégiai és operatívcéljait - elm életi és gyak orlati segítségetadjunk a tervezésh ez és a m egvalósításh oz - a felnőttnevelés (ism eretterjesztés, k épzés) és k özösségfejlesztés k orszerű m ódszereinek ism ertetése - tapasztalatok h oz és olyan élm ényh ez juttassuk a résztvevők et, h ogy az egészségfejlesztésh ez való viszonyuk at, elkötelezettségük etnöveljük. A k étnaposra tervezettszak m ai tanácsk ozás ideje április H elyszíne: Tiszak écsk e város, tervezettlészám fő. Kérem, h ogy ak i program unk irántérdek lődik, az bacsk ultura.k oznet.h u e-m ai cím en vagy telefonszám uk on jelentk ezzen. Polyák Albert Pá ly á z atajánl ó Pol arsys Inform atik ai Bt. - Ingye ne s h onl ap k észítése nonprofitsze rve ze te k szám ára Pályázh atnak : Társ adalm i célú s ze rve ze te k, nonprofit s ze rve ze te k, e gye s ülete k, te lepülés i önk orm ányzatok. Ne m pályázh atnak : ne m nonprofit je lleg s ze rve ze te k, m agáns ze m élye k. Be adás i h atáridő: Folyam atos an, vis s zavonás ig. A PolarSys Inform atik ai Bt. inte rne te s m e gje lenés i leh e tős ége t k íván nyújtani olyan s ze rve ze te k s zám ára, m e lye k m ég ne m re nde lke zne k h onlappal, vagy je lenlegi h onlapuk ne h e ze n k arbantarth ató, m e gújítás ra s zorul. Így k íván h ozzájárulni a k is e bb anyagi leh e tős égge l re nde lke zős ze rve ze te k inte rne te s m e gje lenés éh e z. A pályázat k e re tébe n a nye rte s pályázók s zám ára, a k iválas ztás után az alábbi s zolgáltatás ok atnyújtjuk : - Nyílt forrás k ódú portálm otorra épül CM S re nds ze r te lepítés e (e gyénileg s truk turálható, s zám talan be épül alkalm azás s al bővíth e tő (fórum, k épgaléria, látogatós zám láló, re gis ztráció, s zavazás, h írlevéls tb.)), - A re nds ze r te s tre s zabás a, k onfigurálás a, 5-8 m e nüpontra történ k ialak ítás a, - A m e gje lenés k ialak ítás a nyílt forrás k ódú, a portálm otorh oz e lérh e tős ablonok alapján, - A h onlap üze m e lte tés éh e z s zük s ége s tárh e ly biztos ítás a Ft+ áfa/h ó áron, 10 db e -m ailcím, - A s ze rve ze táltalbe k üldöttanyagok k alvaló fe ltöltés t. A k iválas ztás a be érk e ze tt pályázatok s orre ndjébe n folyam atos an történik. Az e gye s s zak as zok at m inde n h ónap utolsó napján zárjuk. Az adott h avi nye rte s pályázó k iválas ztás a a k öve tk e ző h ónap 10-éig m e gtörténik. M inde n h ónapban e gy s ze rve ze t k e rül k iválas ztás ra. A k iválas ztás a s ze rve ze t be m utatk ozás a és a k és zülő h onlapra vonatk ozó e lképze lés e i alapján történik. A nye rte s a k iválas ztás áról érte s ítés t k ap. A nye rte s s ze rve ze te k ne véne k lis tája folyam atos an m e gte k inth e tő a h onlapunk on: h ttp://w w w.polarsys.h u Az e lsőbe érk e zés i cik lus zárás a m árcius 31. A pályázat cs ak a Pályázati adatlapon adh ató be, am e ly letölth e tő a h ttp://w w w.polarsys.h u cím ről. A PolarSys Bt. általk és zíte tt h onlapok ból, re fe re nciak ént néh ány s zintén m e gte k inth e t a h onlapon. A pályázatot nyom tatott és digitális form ában is be k e lladni. A nyom tatott pályázatot e gy példányban k e ll ajánlott levélbe n m e gk ülde ni az alábbi cím re : PolarSys Inform atik ai Bt., 1045 Budape s t, R ózs a utca e m. 42. A boríték ra k érjük ráírni: Nonprofit h onlappályázat. A 5

6 Pál yázatajánl ó pályázati anyag digitális változatát e -m ailbe n az pol arsys.h u cím re vagy cd-n pos tán a fe nti cím re k e l l k ülde ni. E-m ailbe n a tárgy m e zőbe n k érjük fe ltünte tni: Nonprofith onlappályázat A program ban rés ztve vők vállalják, h ogy k iválas ztás e s e tén a h onlaph oz s zük s ége s anyagok at, inform ációk at a k és zítők rés zére e lek tronik us form ában /e -m ail, CD s tb./ biztos ítják. A pályázat re gis ztrációs díja bruttó 3600 Ft, m e lye t a k öve tk e ző s zám las zám ra k e ll a pályázat be nyújtás ak or átutalni: A pályázattal k apcs olatos k érdés e it fe lte h e ti az pol arsys.h u e m ailcím e n, vagy h étk öznaponk ént ig a e s te lefons zám on. Az O k tatás i és K ulturális M inis ztérium, a H agyom ányok H áza, a Népm űvés ze ti Egye s ülete k Szöve ts ége, a K ézm űve s Alapítvány, a D e bre ce ni M űve lődés i K özpont, valam int a k ézm űve s k ate góriák at gondozó intézm énye k m e gh irde tik a VII. O rs zágos Ifjús ági Népi K ézm űve s Pályázatota éve s fiatalok nak A pályázattal a m e gh irde tők leh e tős ége t k ívánnak te re m te ni a M agyarors zágon és az ors zág h atárain túli m agyar nye lvte rülete n élő, a h agyom ányos k ézm űve s te vék e nys ége k k e l foglalkozó fiatalok nak a be m utatk ozás ra, a m e gm ére tte tés re, illetve h agyom ányápoló te vék e nys égük továbbfe jles ztés ére. Pályázni az alábbi k ate góriák ban, h e lys zíne k e n és időpontok ban leh e t: 1. Bőrm űve s (s zíjgyártó, bőrtárgy k és zítő) és a Faze k as : Sze rve zője : Ady Endre ÁM K - Népi K is m e s te rs ége k Szak is k olája, Nádudvar, Ady tér 10. Te l.: 54/ vagy 54/ A pályázat gondozója: D om ánné Baranyai Ete lka igazgató, e -m ail: adyk axe lero.h u am k adyk ony.axe l e ro.h u és Ve tro M ih ál y m űvés ze ti ve ze tő, Be nő Tam ás bőrm űve s s zak ok tató, Faze k as Is tván faze k as s zak ok tató - E-m ail:nk szm fre e m ail.h u A pályam unk ák be adás ának ide je : s ze pte m be r 14. K iállítás m e gnyitó, díjátadás, s zak m ai program : ok tóbe r Faragás : (fa, k ére g, s zaru, cs ont) Sze rve zője : Es ély K öve s s y Erzs ébe t Szak k épző Is k ola, 1089 Budape s t, D ugonics András u , te l. és Fax: , , , e m ail: sze k e ly- e fre e m ail.h u A pályázat gondozója: Szék e ly Éva. A pályam unk ák be adás ának ide je : s ze pte m be r 27. K iállítás m e gnyitó, díjátadás, s zak m ai program : ok tóbe r 5. (pénte k ) 3. Fonh ató s zálas anyagok : (gyék ény, s zalm a, ve s s ző, s ás, cs uh é, s ze rve zője : M e gye i M űve lődés i K özpont és K ézm űve s Szak is k ola, 5600 Bék és cs aba, Luth e r u. 6. Te l.: 66/ , 66/ , e -m ail: M M Km be k e s- M M K.h u. A pályázat gondozója: PálM ik lós né és K ucs e ráné Szabó M ária. A pályam unk ák be adás ának ide je : m árcius K iállítás m e gnyitó, díjátadás : m árcius H ím zés, cs ipk e, vis e let, népi ék s ze r: Sze rve zője : Ve s zprém M e gye i Népm űvés ze ti Egye s ület. A pályázat gondozója: Cz. Tóth H ajnalka, te l.: 88/ , 88/438658, 30/ A pályam unk ák be adás ának ide je : június (pos tai úton), s ze m élye s e n: június 28án óráig. H e lye : BALATO NALM ÁD I, Pannónia K ulturális K özpont és K önyvtár 8220 Balatonalm ádi, Város h áz tér 4.. K iállítás m e gnyitó, díjátadás, s zak m ai program h e lye : Pannónia K ulturális K özpont és K önyvtár, Balatonalm ádi. Ide je : július 13-án 16 órától 5. Szövés : (gyapjú, vás zon,) és ne m e z, s ze rve zője : Vörös m arty M ih ály Általános M űve lődés i K özpont, 7150 Bonyh ád, Széch e nyi tér 2. Te l.: 74/ , e -m ail: 6 e ne k e se fre e m ail.h u. A pályázat gondozója: Szabóné Éne k e s Éva. A pályam unk ák be adás ának ide je : s ze pte m be r 14. K iállítás m e gnyitó, díjátadás, s zak m ai program : s ze pte m be r 28. Valam e nnyi k ate góriában fogadjuk a k ate góriának m e gfe lelő gye rm e k játék ok at is! Pályázh atnak : Egyéne k : 3 db tárggyal vagy e gy ös s ze tartozó k ollek cióval. K özös s ége k, s zak is k olák : 5 db tárggyalvagy e gy ös s ze tartozó k ollek cióval. Pályázatok ataz alábbi fe lirattale llátva fogadunk e l: 1. Az alkotó ne ve, életk ora, cím e, (is k olája) 2. A pályam unk a m e gne ve zés e, m ére te, anyaga, érték e 3. Szak k örök nél, is k olák nál, s ze rve ze te k nél a k özös s ég, intézm ény pontos cím e /irányítós zám, h e ly, utca, h ázs zám, te lefon/a cs oports zak m ai ve ze tőjéne k ne ve. D íjak, érték e lés : A be adott pályam unk ák at életk oronk ént (11-15 és éve s e k ) k ülön érték e ljük. M inde n k ate góriában e lső, m ás odik, h arm adik és k ülön díjak. Ne ve zés i díj: e gyéne k ne k, 1000 Ft/k ate gória, k özös s ége k ne k és s zak is k olák nak, 2000 Ft/k ate gória. A fe lsorolt k ate góriák ban, a m e gje lölt h e lys zíne k e n k iállítás ok on m utatjuk be a pályam unk ák at és e k k or k e rül s or a s zak m ai érték e lés e k re is. M inde n k ate góriából a díjazottak jutnak tovább az Ifjú K ézm űve s e k O rs zágos K iállítás ára, m e lyne k h e lys zíne : D EBR ECENI M ŰVELŐD ÉSI K Ö Z PO NT 4024 D EBR ECEN, K os s uth u. 1. (leve lezés i cím e : D e bre ce n, 4001 Pf. 419 ) Te l.: 52/ , e -m ail: dm dbm uvk ozpont.t- online.h u, h onlap: h ttp://w w w.de bre ce nim uvk ozpont.h u A pályázatk oordinátora: D r. Tar K árolyné és Nagy M ária Valam e nnyi díjazott pályam unk a be m utatója, azaz az Ifjú k ézm űve s e k O rs zágos K iállítás ának m e gnyitója és a h ozzá k apcs olódó Vándorlegény k onfe re ncia te rve ze tt ide je : nove m be r További inform áció a m e gje lölt h e lys zíne k e n k érh e tős ze m élye s e n vagy te lefonon. Az Ö TLET program h azánk b an e l sők éntind ul t h osszú távú önk énte s program. A program k ülde tés e, h ogy a 18 és 30 év k özötti állás k e re s ő fiatalok m unk ae rő-piaci e s élye it növe lje, a m unk atapas ztalattal m ég ne m re nde lke ző fiatalok nak leh e tős ége t biztos íts on a tapas ztalats ze rzés re, e gyéni fe jlődés re. A program s orán a fiatalok 6-10 h ónapon át vége zne k önk énte s te vék e nys ége t k ülönféle civil, önk orm ányzati és e gyh ázi s ze rve ze te k nél. H azánk ban a fiatalok at érintő m unk anélkülis ég e gyre nagyobb m ére te k e t ölt, évrőlévre e gyre több pályak e zdő k üzd a m unk avállalás ne h ézs ége ive l, annak e llenére, h ogy m a jóvaltöbb a s zak k épze tt, ére tts égive lés diplom ával re nde lke zőfiatal,m intak ár e gy évtize de. A m unk ae rő-piaci leh e tős ége k k ülönös e n k orlátozottak a m e gfe lelő m unk atapas ztalat és s zak m ai gyak orlat nélküli pályak e zdők s zám ára. A k e zde ti m unk ak e re s és i lelke s e dés t h am ar letörh e tik a s orozatos vis s zautas ítás ok, a fiatalok e lve s zíth e tik m unk ával k apcs olatos m otivációjuk at, e ddigi tanulm ányaik at fe les lege s ne k ére zh e tik, érték te lenne k élhe tik m e g önm aguk at. A tartós m unk anélkülis ég ps zich és h atás ai m a m ár ne m is m e re tlene k, az önbe cs ülés e lve s ztés e, a társ as k apcs olatok be s zűk ülés e, a cs aládi és társ adalm i függős ég k ialak ulás a tovább ne h e zíti a m unk a világába való vis s zave ze tés t. A fiatalok at érintő tartós m unk anélkülis ég növe k e dés t m utat, s ok fiatal k arrie rjéne k e lső állom ás ak ént pas s zivitás ba k énys ze rül. A fiatalok s ze m pontjából e lőnyös, h a e lső m unk ah e lyi tapas ztalatuk at tám ogató k örnye ze tbe n s ze rzik m e g, ah ola fe lelős s ége t ne m k e ll te lje s e gés zébe n e gye dülvis e lniük. A Nyugat-Európában és az Egye s ült Állam ok ban m ár

7 Pál yázatajánl ó évtize de k óta léte ző h os s zú távú ( h ónap) önk énte s s zolgálat jó leh e tős ége t nyújt a fiatalok gyak orlati tudás ának, tapas ztalats ze rzés éne k tám ogatás ára. Az Ö TLET program im m ár m ás odik évébe n vállalkozik arra, h ogy m e gte re m ts e a h azai h os s zú távú önk énte s s zolgálat k e re te it, fe ltéte leit és k ís érleti je llegge linte grálja azt a fiatalok tapas ztalats ze rzés ét tám ogató e gyéb program ok k özé. Az Ö TLET program célja: A program célja, h ogy a 18 és 30 év k özötti m unk anélküli fiatalok m unk a-e rőpiaci e s élye it javíts a a h os s zú távú önk énte s s zolgálat s orán m e gs ze re zh e tő tapas ztalati tudás s al, k és zs ége k fe jles ztés éve lés m unk ah e lyi gyak orlat m e gs ze rzés éve l. A program ban leh e tős ég nyílik arra, h ogy a fiatalok véde tt k örülm énye k k özött tapas ztalhas s ák m e g m ilye n e gy m unk ah e lyi k özös s ég tagjak ént, a m unk a világának s zabályai s ze rint m űk ödni, m ilye n cs apatban és e zze l e gy időbe n m égis önállóan dolgozni, fe lelős s ége t vállalni s ajátm aguk értés m ás ok ért. A tapas ztalats ze rzés e n túla fiatalok s ze m élyis égfe jlődés e is pozitív irányba m ozdulhat, h is z az önk énte s s ége n k e re s ztül olyan e m be ri és társ adalm i érték e k s zolgálatába állítják m aguk at, m int a s zolidaritás, az odafordulás, vagy az e lfogadás. A program további célkitűzés e, h ogy az önk énte s s ég e s zm e is ége te rje dje n, az önk énte s s ég k ultúrája fe jlődjön h azánk ban. Cél, h ogy a program ban rés ztve vő valam e nnyi s ze rve ze t h ozzájáruljon az önk énte s te vék e nys ége k re gionális k oordinációjának k ialak ulás áh oz és fe jlődés éh e z. A program leh e tős ége t biztos ít a rés ztve vő s ze rve ze te k s zám ára, h ogy: - e gy társ adalm ilag h as znos program h oz cs atlak ozzanak, - m e gtanulják, m itje lente gy h álózatrés ze k éntdolgozni, - e rős íts ék az e gym ás k özötti e gyüttm űk ödés t és tapas ztalatcs e rét, - rés zt ve gye ne k fiatalönk énte s e k k és zs ége ine k, tudás ának és önbizalm ának fe jles ztés ébe n, - te vék e nys ége ik h e z s e gíts ége tés újötlete k e tk apjanak, - m e gtanulják m ás ok k alm e gos ztani m unk ájuk at és a ve le járó fe lelős s ége t, - fe jles s zék e lfogadó k épe s s égük e t (tolerancia) és e gyüttm űk ödés i k és zs ége ik e t Cél, h ogy a program ban rés ztve vő fogadós ze rve ze te k s ze rve ze ti k ultúrájának fe jlődés ét s e gíts e a 6-10 h ónapos önk énte s s zolgálat. A fogadós ze rve ze te k e lm élyíts ék az önk énte s m e ne dzs m e nt te rén m e glévő tudás uk at, a s zolgálat időtartam a alatt fe jles s zék azt, a jövőbe n je lentős égte lje s e rőforrás k ént s ze re pe lte s s ék az önk énte s s ége t, az önk énte s e k be vonás átte vék e nys ége ik be. Célcs oport: Je len pályázati fe lhívás s al azon civil, önk orm ányzati és e gyh ázi fe nntartás ú s ze rve ze te k e t s zólítjuk m e g, ak ik s zíve s e n rés zt ve nnék az Ö TLET program ban, m int önk énte s e k e t fogadó s ze rve ze t. Fogadó s ze rve ze te k leh e tne k : nonprofit s ze rve ze te k és intézm énye ik (pl. e gye s ülete k, alapítványok, k özalapítványok, k özh as znú társ as ágok, k özte s tülete k ), e gyh ázak és intézm énye ik, m e gye i és h e lyi önk orm ányzatok valam int intézm énye ik, és e gyéb k ölts égve tés i intézm énye k. Ne m leh e tne k fogadós ze rve ze te k : k özponti állam i s ze rve ze te k, pártok és s ze rve ze te ik, s zak s ze rve ze te k, piaci s ze rve ze te k. További inform ációk k érh e tők a R e gionális K oordináló Sze rve ze te k tőlvagy az Ö nk énte s K özpont Alapítványtól: onk e nte s.h u, TÉR Ifjús ágs e gítő Egye s ület D él-alföldi R égió 6000 K e cs k e m ét, K lapk a u. 35. I. e m. 18.Te l.: (76) , (30) E-m ail: otl e t_ de l - al fol fre e m ail.h u H onlap: h ttp://w w w.te rk e csk e m e t.h u A NÉPM ŰVÉSZ ETI K O LLÉGIUM PÁLY ÁZ ATI FELH ÍVÁSA TENGERTÁNC A Népm űvés ze ti K ollégium pályázatot h irde t a s zak te rület program jainak tám ogatás ára. A k ollégium a pályázatnál ne m k íván önrés zte lőírni. Pályázni az alábbi tém ak örök be n leh e t: Ne m ze tk özi k apcs olatok m e gvalós ítás ára Altém a k óds zám a: A népm űvés ze ti alkotók és e lőadók, alkotó és e lőadó k özös s ége k április 1. de ce m be r 31. k özött m e gre nde zés re k e rülő rangos fe s ztiválok on, k iállítás ok on, k onfe re nciák on való rés zvéte léne k tám ogatás ára. Pál yázh atnak : H azai és ne m ze tk özi e s e m énye k e n k ie m e lke dőe n s ze re plő, díjat vagy érték e s m inős ítés t e lért m agyarors zági népm űvés ze tte lfoglalkozó e gye s ülete k, alapítványok vagy népm űvés ze ti k özös s ége k e t, e gyütte s e k e t fe nntartó k özm űve lődés i intézm énye k, önk orm ányzatok. A pályázath oz cs atolni k e ll: az alkotó és alkotó k özös s ége k, valam int e lőadó és e lőadó k özös s ége k rés zlete s be m utatás át, am e ly tartalm azza a s zak m ai te vék e nys ég is m e rte tés ét, a pályázó e re dm énye it, m inős ítés e it, az e lis m e rés e k e t, díjak at; a rés zlete s indok lás t, a m e gh ívólevél, vagy az e s e m ény program jának fénym ás olatátés m agyar nye lvű fordítás át A tám ogatás pályázatonk énti m érték e : m axim um Ft. A pályázatok m árcius 19 -ig b e érk e zőe n nyújth atók be k izárólag pos tai úton az NK A Igazgatós ágának cím ére (H Budape s t, Pf. 82). A h atáridőn túl érk e ző pályázatok érvényte lene k. A NÉPM ŰVÉSZ ETI K O LLÉGIUM PÁLY ÁZ ATI FELH ÍVÁSA (2.) TENGERTÁNC A Népm űvés ze ti K ollégium pályázatot h irde t a s zak te rület program jainak tám ogatás ára. A k ollégium e gy pályázati pontnáls e m k íván önrés zte lőírni. Pályázni az alábbi tém ak örök be n leh e t: 1. Ne m ze tk özi, ors zágos és re gionális, s ze pte m be r 1. és április 15. k özött m e gvalós uló re nde zvénye k, k onfe re nciák, fe s ztiválok és k iállítás ok m e gre nde zés ére. Altém a k óds zám a: A k ollégium az alábbi k ölts égjogcím e k e t tám ogatja:tis zte letdíj és annak járulék ai, vagy s zám lás, k ifize tés e, utazás i k ölts ég, s zállítás i k ölts ég, s zállás k ölts ég, bérleti díj, pr-k ölts ég cs oportos étk e zte tés s zak m ai anyagk ölts ég. Előnybe n rés ze s ülne k : a legalább 3 m e gyét érintő vagy táji k ötődés ű, több intézm ény ös s ze fogás ával s ze rve ze tt re nde zvénye k, azok a h agyom ányos an m e gre nde zés re k e rülő e s e m énye k, am e lye k e t s zéles s zak m ai e lis m e rés öve ze tt, fe lm e nő re nds ze rű m e gye i, re gionális és ors zágos re nde zvényt is tartalm azó e s e m énye k, K odályévfordulóh oz k apcs olódik, m inél nagyobb s zázalék ú önrés ztvállaló pályázatok. 2. Az élő népm űvés ze t (néptánc, népze ne, tárgyalkotó népm űvés ze t, s tb.) ors zágos és re gionális h atók örű 7

8 Pál yázatajánl ó továbbk épzés e ine k tám ogatás ára, valam int népm űvés ze ti s zak táborok és re nds ze re s tánch ázak program jainak m e gvalós ítás ára. A pályázatm e gvalós ítás ának időtartam a a év. Altém a k óds zám a: A pályázatot a program ok re nde zői (s zak m ailag e lis m e rt intézm énye k, civils ze rve ze te k, m űh e lye k ) nyújth atnak be. A k ollégium az alábbi k ölts égjogcím e k e t tám ogatja: tis zte letdíj és annak járulék ai, vagy s zám lás k ifize tés e, utazás i k ölts ég, bérleti díj (te re m, e s zk öz), cs oportos étk e zte tés (továbbk épzés e s e tén legalább 2 napos program e s e tén k érh e tő), s zállítás i k ölts ég, pr-k ölts ég, s zállás k ölts ég, s zak m ai anyagk ölts ég. Am e nnyibe n a pályázó a k iírás pontjaiban fe lsorolt k ölts ége k től e ltérő k ölts égjogcím e t is m e gje löl, úgy azt rövide n indok olnia k e ll, s e nne k alapján a k ollégium s aját h atás k örbe n dönt. Am e nnyibe n a pályázó e lm ulas ztja az indok lás t, a k ollégium a k értjogcím e tne m fogadja e l. A pályázatok m árcius 19 -ig b e érk e zőe n nyújth atók be k izárólag pos tai úton az NK A Igazgatós ágának cím ére (H Budape s t, Pf. 82). A h atáridőn túl érk e ző pályázatok érvényte lene k. A pécsi M űvésze te k H áza és a Café Báb e la Ve rsm e gál l ó program k e re téb e n ve rs- és fotópál yázatoth ird e t. 'H atártalanul' h ívós zóra várjuk k öltők, k épző- és iparm űvés ze k olyan alkotás ait, m e lye k az e m be re k vagy k ultúrák k özötti k ülönbs ége k áth idalhatós ágát, az e gym ás s al folytatott párbe s zéd leh e tős ége it m utatják be. Be k üldh e tőe k olyan m űve k is, m e lye k Pécs h e z, a 'H atártalan város h oz' k ötődő valós vagy fik tív e m lék e k e t, élm énye k e tm e s élne k e l. A zs űri általlegjobbnak ítélt írás ok bólés fotók bólállös s ze a Ve rs M e gálló program k öztéri k iállítás ának anyaga, az a 100 nagym ére tű plak át, m e lye k e n e gy-e gy ve rs (és annak ide ge nnye lvű fordítás a) valam int e gy-e gy fényk ép k ap h e lye t. E k ortárs m űvés ze ti 'tablók ' Pécs forgalm as bus zm e gállóinak üve gvitrinje ibe n k e rülne k k ih e lye zés re e lőre láth atóan a Pécs i O rs zágos Szính ázi Találkozó- és a Gas ztronóm iai H e te k ide jén, június h ónapban. A pályázatok at a pécs i M űvés ze te k H áza cím ére pos tán (M űvés ze te k H áza, 7621 Pécs, Széch e nyi tér 7-8.) vagy e m ailen pm h.h u) m árcius 15-ig leh e t be k ülde ni. FELTÉTELEK : - te m atik a: 'H atártalanul' - te rje de lem : m axim um 600 k arak te r (ve rs e k e s e tébe n) - s ze rzőnk éntlegfe lje bb ötm ű (ve rs vagy k ép) k üldh e tőbe - a k épe k e t CD -re írva nagyfe lbontás ú JPG form átum ban várjuk - am e nnyibe n a ve rs e k e t pos tai úton juttatják e lh ozzánk, k érjük a nyom tatott változat m e llé floppyn vagy CD -n m e llék e ljék a pályam unk ák atrtf form átum ban - a boríték ra írják rá: 'H atártalanul' - h atáridő: m árcius 15. JUTALM AZ ÁS: - k öze ls záze ze r olvas ó és látogató naponta - a zs űri által legjobbnak ítélt h árom pályam ű alkotója díjazás ban rés ze s ül A pályázatok at s zak m ai zs űri érték e li, az e re dm ényről április végéig m inde n pályázót érte s ítünk. A Ve rs M e gálló program ról folyam atos an tájék ozódni leh e t a tavas s zal útjára induló h onlapon (h ttp://w w w.ve rsm e gallo.h u ), ah ova az ös s ze s pályam ű fe lhe lye zés re k e rül. A program további rés zlete irőlérde k lődni a 72/ e s te lefons zám on vagy az pm h.h u e m ailcím e n leh e t. 8 O rszágos Kis jank ó Bori h ím zőpályázat(xxv.) A pályázat célja a m agyar népi h ím zések és viseletek h agyom ányainak m egőrzése és továbbfejlesztése, a régebbi, k evésbé ism ert stílusok felkutatása és feldolgozása, továbbá olyan népi iparm űvészeti h ím zések k észítése, am elyek m ind m űvészi, m ind h asználati érték szem pontjából m egfelelnek a m ai k or k övetelm ényeinek. Pályázni csak új alkotások k al (m axim um 5 tétellel) leh et, az összetartozó tárgyegyüttes vagy garnitúra egy pályam unk ának szám ít. Kivitelező önállóan nem veh et részt a pályázaton. A pályázat jeligés. A beadott darabok h oz lezárt, jeligévelellátott boríték ban csatolni k ell a felhívás m ellék letét k épező adatlapot, m ely a k iírók nál is beszerezh ető és az Internetrőlis letölth ető. A pályam unk ák zsűrizésre k erülnek, ezért tételenk ént 800 Ft zsűridíjat k ellcsek k en befizetni, és a feladóvevényt, m eg a k itöltött zsűrinyom tatványt is m ellék elni k ell a pályam unk ák h oz (beszerzésük a fentebb jelzettm ódon leh etséges). A h ím zések et június 1-jéig k ellpostára adni. Szem élyes átvétel: június ig h -ig., 09 -én h -ig leh etséges. A cím m indk ét esetben: Közösségi H áz, 3400 M ezők övesd, Szent László tér 24. Inform áció, bővebb felvilágosítás: H agyom ányok H áza, Népi Iparm űvészeti O sztály - Barsi H ajna 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6., tel./ fax: (06-1) , Közösségi H áz 3400 M ezők övesd, Szent László tér 24., tel./ fax: (06-49 ) , , e-m ail: k h lhcom.h u w ebcím : h ttp://w w w.m e zok ove sd.h u, h ttp://w w w.m e zok ove sd.tajh az.h u Tájék oztató a h e l yi önk orm ányzatok k özm űve l őd ési érd e k e l tségnöve l őtám ogatásával k apcsol atosan 1. A h e lyi önk orm ányzatok k özm űve lődés i érde k e lts égnöve lő tám ogatás ávalk apcs olatos an a 6/2007. (II. 13.) O K M re nde lette l m ódos ított 4/2004. (II. 20.) NK Ö M re nde letbe n leírtak s ze rint k e lle ljárni. A téve dés e k e lke rülés e érde k ébe n érde m e s az önk orm ányzatok figye lem étfe lhívni az alábbi pontos ítás ok ra. A s zük s ége s dok um e ntum ok a 6/2007. (II. 13.) O K M re nde lette lm ódos ított4/2004. (II. 20.) NK Ö M re nde lets ze rint: adatlap (e z valójában a re nde let m e llék lete, érte lem s ze rűe n k itöltve ), az önk orm ányzat k ölts égve tés i re nde lete ide vonatk ozó oldalának m ás olata a polgárm e s te r illetve a je gyző által h ite les ítve (ne ve s ítve az érde k e lts égnöve lő tám ogatás ra önrés zk ént s zánt ös s ze ge t), vagy e nne k h iányában k ülön önk orm ányzati h atározataz ös s ze g e lkülönítés éről, a k özm űve lődés i intézm ény Alapító ok irata, vagy a k özös s égi s zíntér k ije lölés ére vonatk ozó önk orm ányzati re nde let, illetve h atározat, és a k ölts égve tés i re nde let m űk ödte tés tigazoló rés zéne k h ite les íte ttm ás olata, az önk orm ányzatk özm űve lődés i re nde lete. 2. A tám ogatás s orán e gy, a m inde nk ori k ölts égve tés i re nde letbe n m e gadott ös s ze g k e rüle los ztás ra, am e ly 2007be n Ft, e bből Ft az újonnan alapított intézm énye k m űs zak i-te ch nik ai fe jles ztés ére s zolgál. 3. A tám ogatás i k ére lm e t a M agyar Állam k incs tár Te rületi Igazgatós ágáh oz k e ll be k ülde ni, k ét példányban (e gy e re de ti és e gy m ás olati), m árcius 25-ig. M agyar M űve lődés i Intéze t és K épzőm űvés ze ti Le k torátus R e gionális Program ok Főos ztálya K odály Z oltán Em lék év- m árcius h ttp://w w w.m ul t- k or.h u/cik k.ph p?articl e =16 736

9 H íre k, ak tual itások K ös zöne taz 1%-ért A K ALO CSA NÉPM ŰVÉSZ ETÉÉRT ALAPÍTVÁNY k ös zöne te t m ond m indazok nak, ak ik az e lm últ évbe n tám ogatták a népm űvés ze te t s ze m élyi jöve de lm ük 1 s zázalék ával. A tám ogatás t az alapítvány 15. évfordulóján m e gre nde ze tt k iállítás ra és ünne ps égre valam int a Pécs iné Ács Sarolta-díjak bővítés ére h as ználtuk fe l. Tis zte lette l k érjük további tám ogatás uk at, am e ly népm űvés ze tünk ne m e s ügyéts zolgálja. Adós zám unk : , bank s zám lánk : O TP K alocs ai Fiók K ös zöne tte l: Az alapítvány k uratórium a H agyom ányőrzők a Th ália Szính ázban A K alocs ai H agyom ányőrző Népi Együtte s jólk e zdte a 2007-e s éve t, m ive l januárban h árom s zor lépe tt fe l. M indjárt az év e lején az O pe re tt gála m űs orán, m ajd a francia diplom ata ve ndége k ne k Bak odpus ztán és 27-én Budape s te n, a Th ália Szính ázban az Antológia m űs orán. Eze n a s zínvonalas m űs oron az ors zág h ét h agyom ányőrző e gyütte s e s ze re pe lt, ak ik a 2006.évi m inős ítőn a legtöbb ponts zám ot érték e l. M i k e zdtük az e lőadás t a M ögh oztuk a piros, barna m önye cs k ét c. k ore ográfiánk k al, am e lye t a m e gh ajlás nálvas taps k ís ért. Itt s ze re tném m e gk ös zönni m inde n táncos nak, as s zonyok nak és a ze ne k arnak alkotó m unk ájuk at. H as onló te ts zés t váltott k i az Is as ze gi Együtte s Tavas zi néps zok ás ok c.,a m oh ács iak Vidám és s zom orú Sze ntm árton c., a s ióagárdiak m ás ik lak odalm as s zám a, az őcs ényie k fonója, a ve re s e gyh áziak Jöttünk k ös zönte ni c. és a 75 éve s Szanyi Bok réta Együtte s m űs ora. Az e lőadás m e gh ató m ozzanata volt a M uh aray Elem érre való e m lék e zés, a k e dve s népdalának k özös éne k lés e és a M uh aray-díjak átadás a. Az idén az e gyütte s e k k özül a M is k e i R ozm aring k apta, m e lye t a K is h e gyi h ázas pár ve ze t. Egyéni díjk ént a M uh aray H agyom ány-őrző Szöve ts ég e lnök e H éra Éva k apta. Gratulálunk ne k ik! A m űs or után a tánccs oportok átm e nte k az Alm ás s y téri Szabadidő K özpontba, ah ol a Néptáncos ok báljában ropták a táncot h ajnalig. M inde n e gyütte s te le élm énnye l utazott h aza, h ogy fe ltöltődve, te le lelke s e dés s e l lás s on újra m unk áh oz. Ne k ünk is k e ll az e rő, m ive l nagyon k és zülünk a 40 éve s jubileum unk ra! Be ncze K árolyné e gyütte s ve ze tő O R SZ ÁGO S KÖ Z ÉPISKO LAI NÉPDALÉNEKLÉSI VER SENY A Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányzat Közm űvelődési Szak m ai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete évben népdalének lési versenyth irdeta k özépisk olában tanuló éves fiatalok részére. Nevezni az intézettőligényelt, k itöltött jelentk ezési lappalleh et egy csatolt h angzóanyaggal. A m agnó-, videó-, M P3- vagy m ás h angfelvételen a jelentk ező egy m axim um 6 perces népdalcsok rot adjon elő, m elynek dalaitlak óh elyén gyűjtöttek. Nevezési h atáridő: április 30. Az országos versenyre a m ájusi válogatás után ez év szeptem berében k erülsor Kecsk em éten. További inform áció Csenk i Katalintól k érh ető a 76/ as telefonszám on, vagy a re nde zve bacsk ultura.k ozne t.h ua E-m ailcím en. Az O K M k özl e m énye a d ok um e ntum vásárl ási h ozzájárul ásról Az O k tatás i és K ulturális M inis ztérium a 157/2000. (IX.13.) K orm. R e nd. 1. -ának (4) be k e zdés e alapján a dok um e ntum vás árlás i h ozzájárulás s al k apcs olatban évre vonatk ozóan az alábbi k özlem énytte s zi k özzé. 1. A évbe n a h ozzájárulás ös s ze ge, azaz az utalványk e re t , azaz tíze ze r Ft. (ld. a M agyar K öztárs as ág évi k ölts égve tés éről s zóló évi CXXVII. tv. 57. (3) be k e zdés e.) A s ze m élyi jöve de lem adóról s zóló többs zör m ódos ított évi CXVII. törvény s ze rint a dok um e ntum vás árlás i h ozzájárulás 2007-ban is adóm e nte s és járulék m e nte s. 2. A évbe n a re nde letbe n e m líte tt lebonyolító a K önyvtáre llátó K özh as znú Társ as ág (139 1 Budape s t, Pf Te l.: ). 3. Az intézm ényve ze tők a re nde let 1. (2) be k e zdés be n e m líte tt k e dve zm énye ze tte k k öréne k m e gh atározás ára a évi névje gyzék h e z vis zonyított változás ok at a m e llék let s ze rinti form ában lebonyolítónak m e gk üldik je len k özlem ény K ulturális K özlönybe n való m e gje lenés étől s zám ított30 napon be lül. 4. Le bonyolító az utalványk e re t m e gnyitás ának vis s zaigazolás ak ént m árcius 15-ig az intézm ényve ze tők ne k m e gk üldi a k e dve zm énye ze tte k lis táját. 5. Az intézm ényve ze tő m e gk üldi lebonyolítónak a k e dve zm énye ze tt által k itöltött m e gre nde lő lapot, vagy lapok at legk és őbb de ce m be r 31-ig. Az e m líte tt h atáridőig az igényjogos ultak a re gis ztrációt k öve tőe n m e gre nde lés e k e t is fe ladh atnak a K önyvtáre llátó inte rne te s k önyváruh ázán k e re s ztül (w w w.k e llo.h u <h ttp://w w w.k e llo.h u/> ). Ezt a h atáridőt k öve tőe n a 6. pont k ivéte léve l igényt az utalványk e re t te rh ére ne m leh e t be nyújtani évre. A m e gre nde lés t több rés zletbe n is fe l leh e t adni, vagy a k e dve zm énye ze tt s ze m élye s e n is vás árolhat utalványk e re te te rh ére a lebonyolító általm e gje lölth e lye n és időpontban. 6. Am e nnyibe n lebonyolító ne m tudja a m e gre nde lt dok um e ntum ot les zállítani, e rrőlh aladék talanulérte s íti a k e dve zm énye ze tte t, és a k e dve zm énye ze tt újabb m e gre nde lés t adh at m indaddig, am íg lebonyolító ne m te lje s íti m e gre nde lés ét. 7. A k e dve zm énye ze tte k k öte les e k m e gtéríte ni lebonyolítónak az utalványk e re t m érték ét m e gh aladó dok um e ntum -re nde lés e s e tén az utalványk e re t és a ténylege s m e gre nde lés ös s ze ge k özti k ülönböze te t. 8.A dok um e ntum ok s zállítás ával k apcs olatos k ölts ége k lebonyolítótte rh e lik. 9. A dok um e ntum ok les zállítás ávale gyide jűleg lebonyolító olyan s zállítólis tát is k üld, am e ly a les zállított dok um e ntum ok at k e dve zm énye ze tte nk ént fe lsorolja. A s zállítólis tán a k e dve zm énye ze tt aláírás ával rögzíti a dok um e ntum átvéte léne k tényét. 10. A m uze ális intézm énye k ről, a nyilvános k önyvtári e llátás rólés a k özm űve lődés rőls zóló CXL. törvény 9 4. (5) be k e zdés ébe n m e gje lölt - de a 157/2000. (IX. 13.) K orm. re nde let h atálya alá ne m tartozó -m unk avállalók dok um e ntum vás árlás ának biztos ítás a érde k ébe n a m unk áltató s aját k ölts égére cs atlak ozh at a k orm ányre nde letbe n és a je len k özlem énybe n k ialak ított re nds ze rh e z. 9

10 H íre k, ak tual itások A K árpát-m e d e nce táncos örök sége. (60 óra 4 al k al om ) A tanfolyam a pe dagógus ok - továbbk épzés i re nds ze rébe n ak k re ditáltk épzés Program unk at legink ább olyan gyak orlott táncot ok tató pe dagógus ok nak ajánljuk, ak ik m e glévő vagy h iányos tudás uk at s ze re tnék bővíte ni, k ie gés zíte ni. A tanfolyam négy, k urzus onk ént változó táje gys ége t ölel fe l, m e lyne k m e gis m e rte tés e azonos te m atik a alapján történik. Egy tanfolyam on be lültöre k s zünk arra, h ogy m inde n táncdialek tus k épvis e lte tve legye n. Célunk, h ogy a táncok m agas fok ú e lsajátítás a és m óds ze rtani m e gk öze lítés én túl, azok k örnye ze térőlis is m e re te k e t k apjanak a rés ztve vők. A tanító, tanár, de e lsős orban a néptáncpe dagógus társ adalom továbbk épzés éne k olyan te rületétcélozzuk m e g, am e ly a Táncés drám ape dagógia táncanyagának, valam int Az alapfok ú m űvés ze tok tatás k öve te lm énye i és tante rvi program ja néptánc tans zak ának bővítés ét, k ors ze rűs ítés ét s zolgálja. K ie m e lke dő e bbe n, h ogy a h allgatók (tanítók, tanárok, táncpe dagógus ok ) ne m cs ak a s zoros an ve tt táncanyaggal is m e rk e dne k m e g, h ane m a k urzus gondot fordít a te rve ze tt táncanyag s ze llem i k onte xtus ára, az átadás m óds ze rtani is m e re te ire is. A k épzés e n rés ztve vők s zám ára a tanfolyam záróvizs gávalvégződik, m e lyne k k öve te lm énye i: Írás be li vizs ga: (záródolgozat), M inim um 10 oldalas dolgozat e gy táje gys ég vagy falu táncos s zok ás airól, illetve táncéletéről, alkalm azva a tanfolyam s orán m e gs ze rze tt táncfolkloris ztik ai és néprajzi is m e re te k e t. A dolgozat tartalm azza a k és zítő által fe lhas znált irodalom lis tát és bibliográfiát, illetve a fe lhas ználte gyéb forrás ok je gyzék ét. Gyak orl ati vizsga: A tanult táncanyagok m óds ze rtani és gyak orlati s zám onk érés e. Im provizáció a tanult táncok ból, tánctípus onk ént, valam int m óds ze rtani be s zám oló a vizs gáztató általk ije löltanyagból. A tanfol yam tane gysége i: néptánc, népze ne, néprajz, folkloris ztik a A tanfolyam a pe dagógus ok továbbk épzés i re nds ze rébe n ak k re ditált. Az al apítási e nge d él y nyíl vántartási szám a: O M 272/51/2004, ind ítási e nge d él y nyil vántartási szám a: O M 273/119 / éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál l ást k e re s K e cs k e m éte n és k örnyék én, illetve K is k őrös ön és térs égébe n. K ét éve s - általános is k olai k önyvtáros tanári és m e gye i k önyvtári m unk atapas ztalattalre nde lke ze m. Be s zélt nye lve k : lengye lés angol.m inde n m e goldás érde k e l. M obil: 06-70/ , e -m ail:rk fre e m ail.h u Tájék oztatjuk k e dve s k ollégáink at, h ogy a k özm űve lődési érde k e ltségnöve lő tám ogatás (m e ly az intézm énye k, színte re k m űszak i, te ch nik ai fe jlesztését szolgálja) be adási h atáride je m árcius 26. Intéze tünk m inde n m e gyénk be li te lepülés polgárm e ste réne k az e rrőlszóló fe lh ívást, re nde lete k e te lküldte. A Népi Iparm űvésze ti Gyűjte m ény m árciusi program jaib ól Játsszunk h agyom ányosan, te rm észe te se n -A k iállítás on s ok féle anyagból- fából, te xtilből, papírból, a te rm és ze tbe n található anyagok ból - k és zült e gyéni m űalkotás ok és igénye s, k re ativitás tfe jles ztőjáték ok láth atók. 55 éve s K e csk e m éti Díszítőm űvész Szak k ör - h ím zés k iál l ítás: A jubileum i tárlaton a s ok ak által is m e rt h ím zés m otívum ok és te ch nik ák (k alocs ai, k e re s zts ze m e s, e rdélyi s zállán varrott) m e llett igazi k ülönlege s s ége t je lente ne k a Z obor-vidék i, a bak onyi, a tardi, az e rdélyi s zás z h ím zés e k, valam int a s zak k ör tagjainak s aját gyűjtés e nyom án fe ldolgozás ra k e rült h e rce gs zántói és h artai m otívum ok. M e gnyitó: m árcius 9 -én (pénte k e n) M e gnyitja: dr. Báns zk y Pál-m űvés ze ttörténés z, a D una-tis za k özi Népm űvés ze ti Egye s ület e lnök e. Látogath ató: s ze pte m be r végéig A varázse re jű h ím e s tojás: A k iállítás a Népi Iparm űvés ze ti Gyűjte m ény több s záz darabos h ím e s tojás k ollek ciójából nyújt íze lítőt. A h e lyi és ors zágos an e lis m e rt tojás h ím zők m unk áit be m utató tárlaton h azánk és a k örnye ző ors zágok je les néprajzi tájainak m otívum k incs e it a k ülönböző te ch nik ák k al dís zíte tt (k arcolt, írók ázott, vés e tt, batik olt, rátéte s és áttört) alkotás ok on k e re s ztül is m e rh e tik m e g a látogatók. A m e gnyitót k öve tőe n R om s ics Lás zlóné (Szark a Ve ra) a Népm űvés ze t M e s te re e gy e gye di tojás dís zítés i e ljárás t, a pingálás t m utatja be, és tart k ézm űve s foglalkozás t az érde k lődők s zám ára. K iállítás m e gnyitó: m árcius 23-án (pénte k e n) 14 órak or, m e gnyitja: Sze les né K ás a Ilona-rajztanár, a Népm űvés ze t Ifjú M e s te re. Látogath ató: április 28-ig k e ddtőls zom batig óráig Tavaszi Fe sztivál h oz k apcsol ód ó k ézm űve s program ok : m árcius 24. (s zom bat) óráig: Tojás dís zítés h agyom ányos an, te ch nik ák : be rzs e lés, írók ázás, aranyozás. K érjük legfe lje bb 10 db k ifújt tojás t h ozzon m agával! Ára: 150,-Ft/fő m árcius 30. (pénte k ) óráig: H ús véti je lképe k (cs ibe, bárány, nyus zi) k és zítés e te rm és ze te s anyagok ból. Fe lhas ználtanyagok : gyapjú, cs uh é, agyag. Ára: 150,-Ft/fő m árcius 31 (s zom bat) óráig: Játék ok a s zabadban, tojás s árk ány k és zítés e és röpte tés e, óriás tojás ok dís zítés e (fe s tés, ragas ztás, s tb) április 7. (s zom bat) óráig: K re atív tojás dís zítés. Fe lhas znált anyagok : s zárított növénye k, papír, s tb. K érjük legfe lje bb 10 db k ifújttojás th ozzon m agával! Ára: 300,- Ft/fő Te l./fax: 76/ , H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze tk iadványa K és zült500 példányban, Tis zak écs k én, a Nyom tató K k t. nyom dájában. Fe lelős k iadó: Im re K ároly igazgató Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőaz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk atona Józs e f tér 8. Te l/fax: 76/ e -m ail:h irleve bacs k ultura.k ozne t.h u h onlap: w w w.bacs k ultura.k ozne t.h u E-m ail: m uze um.ne fre e m ail.h u, w w w.m use um.h u/k e csk e m e t/ne piiparm uve sze ti nim 0 citrom ail.h u, w e b:

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

O rszágos Népze ne i M inősítő

O rszágos Népze ne i M inősítő H í r le vé l X. évfol yam 136. szám 2005. Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e ftér

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

H í r le vé l. Néptáncgál

H í r le vé l. Néptáncgál H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

folytatás az 5. oldalon

folytatás az 5. oldalon Gondolatok Cs ák y Károly: Irodalm i k apcs olatok I-III. cím ű m unk ája k apcsán (A cik k e lső része a Saját Sodrás m árciusi szám ában olvash ató) folytatás az 5. oldalon A TARTALO MBÓL Várjuk visszajelzéseik

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

H í r le vé l. 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál

H í r le vé l. 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál H í r le vé l yam 155. s zám 20 0 7. fe b ru ár A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály Gödöllői Sport Klub

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Monok Sportegyesület Monok SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r e vé yam 153. s zám 20 0 6. de ce m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz o gá tató In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben