SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ Utcai Egyesületének SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az május 16.-án kelt Működési Szabályzat IV. számú módosításaként készült október 3.-án Utcai 2800 Tatabánya, Gál István ltp Telefon: 34/ Adószám:

2 Tartalom I. BEVEZETŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az Egyesület alapítása 2.) Az Egyesület intézményének címe és adatai 3.) Bélyegzők 4.) Az intézmény fenntartója 5.) Felügyelő szerve 6.) Szakmai felügyelet 7.) Az intézmény alapfunkciója, jellege, típusa 8.) Az intézmény gazdálkodása 9.) A vezetésének jelenlegi, indokolt létszáma 10.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat 11.) Az ingatlanok jogi helyzete 12.) A munkáltatói jogok gyakorlása 13.) Az ellátottak és a szolgáltatások 14.) Az utcai szociális segítő feladatai 15.) A kliensek védelme 16.) Munkahelyi demokrácia II. EGYESÜLETÜNK ÁLTAL MŰKÖDTETETT PROGRAMOK 17.) Záró rendelkezések 2

3 I. BEVEZETŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az Egyesület alapítása: április ) Az Egyesület intézményének címe és adatai Székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok u Iroda: 2800 Tatabánya, Gál I. ltp Levélcím: 2804 Tatabánya, Pf Telefon: 34/ Telefax: 34/ Honlap: Számlavezető Bank neve: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Számlaszám: Adószám: KSH.szám: Szervezet jogállása: Közhasznúság foka: Képviselő neve: önálló egyesület közhasznú Lőrincz Norbert 3.) Bélyegzők 3

4 Fejbélyegző: 4.) Az intézmény fenntartója Utcai 5.) Felügyelő szerve: 3 tagú felügyelő bizottság Komárom-Esztergom Megyei Ügyészség 6.) Szakmai felügyelet Az Egyesület Elnöksége 7.) Az intézmény alapfunkciója, jellege, típusa Az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének és csoportok (hajléktalanok, szenvedélybetegek, prostituáltak, utcagyerekek, kallódó fiatalok stb. ) szociális ellátó intézménye. Működése során figyelemmel kell lennie a többször módosított évi Törvényi, az évi (XI.7.) Kormányrendeletben, valamint az 1/2000. SZCSM rendelete és ezek módosításaiban megfogalmazott előírásoknak. A gazdálkodás során a mindenkor vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. Az Egyesület tevékenységi köre az utcán lévő emberek (hajléktalanok, szenvedélybetegek, deviáns fiatalok stb.) érdekeinek képviselete, társadalomba való reintegrálódásuk elősegítése kortárssegítők képzése, összefogása, az Egyesület munkájába történő bevonása iskolai prevenciós programok szervezése, végrehajtása speciális képzések szervezése, lebonyolítása, hátrányos helyzetű csoportok (romák, prostituáltak, munkanélküliek, stb.) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségük védelme érdekében munkaerő-piaci hátrányos helyzetű emberek felderítése, képzése, foglalkoztatása az emberkereskedelem áldozatainak felkutatása, adekvát segítése, számukra speciális képzési, foglalkoztatási, elhelyezési programok megvalósítása a Bánhidai Máltai típusú játszótér-játszóház működtetése 4

5 utcagyerek program és telefonos készenléti ügyelet működtetése Hozzájárulni az ellátó rendszer szakmai fejlődéséhez Társintézményekkel, szakmai szervezetekkel való együttműködések kialakítása, koordinálása Módszertani segítséget nyújtani a régióban fellelhető hajléktalan ellátó intézmények számára regionális diszpécserszolgálat működtetése adományok fogadása és továbbítása Az Intézmény vezetőjének feladatköre Biztosítja korszerű gondozási munka megvalósítását Tanulmányozza az új gondozási módszereket, figyelemmel kíséri a rászorulókkal végzett szakmai munkát Irányítja a tevékenységet végzők munkáját, illetve az etikai keretek betartását a munka során Részt vesz az éves költségvetési tervezet elkészítésében Elkészíti a részlegek dolgozóinak munkaköri leírásait Ismerteti a munkatársakkal a tűz és munkavédelmi szabályokat, illetve gondoskodik azok betartásáról Munkáját az Egyesület elnökének útmutatása alapján végzi 8.) Az intézmény gazdálkodása Az intézmény forrásai: normatíva állami bevételek pályázati bevételek Önkormányzati támogatás egyesületi támogatás egyéb támogatások 9.) A vezetésének jelenlegi, indokolt létszáma : 1 fő vezető 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő adminisztrátor Az intézményvezetés feladata: a tervezés, 5

6 beszámolók készítése, pénzkezelés, utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötések, számvitel, analitikus nyilvántartás, működtetés, munkaszerződések kötése, eszközbeszerzés, eszköznyilvántartás, vagyonkezelés. 10.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat 11.) Az ingatlanok jogi helyzete Az ingatlan a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi. A szerződések értelmében az Egyesület térítésmentesen hasznosítja az ellátási feladatai céljára. Az ingatlanokon megvalósított beruházások az Egyesület tulajdonát képezik. A mindenkori rezsiköltségek t terhelik. 12.) A munkáltatói jogok gyakorlása Az Egyesület elnökét az Alapító Okiratban választják meg, 2 évre. Az intézmény szervezeti egységeinek vezetőit az elnökség jóváhagyásával az elnök nevezi ki határozatlan időre, felettük a munkáltatói jogot is elnök gyakorolja. Az Utcai Egyesületének dolgozói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium megbízása alapján szintén az elnök gyakorolja, a szervezeti egységek vezetőinek egyetértésével. 13.) Az ellátottak és a szolgáltatások Az intézmény feltétel nélkül fogadja, és gondozásba veszi az egységeiben jelentkező utcán élő embereket. 6

7 A szolgáltatások megvonásra akkor kerülhet sor, ha a szociális munka során a kliens megszegi az Egyesület házirendjében foglaltakat, illetve a segítővel kötött együttműködési megállapodást. Az intézmény kizárólag a 18. életévüket betöltött klienseknek nyújt folyamatos szolgáltatást. Amennyiben az ügyfél családos hajléktalanok illetve nem magyar állampolgár, az Egyesület felveszi a kapcsolatot a társintézményekkel (pl. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) a közös esetvitel és együttműködés céljából. A Információs és Ügyfélszolgálati Irodában a szervezeti egységek vezetői és az utcai segítők tartanak ügyeletet minden csütörtökön ig. Az első interjút követően a szociális munkás a kliens igényeinek, szükségleteinek megfelelő elhelyezést, ellátást ajánlja meg. Az interjú során az 1/2000. SzCsM rendelet által előírt adatlapot tölt ki a kliensről, amely adatok a későbbiekben számítógépes feldolgozásra kerülnek. Mindez a kliens beleegyezésével történik. 14.) Az utcai szociális segítő feladatai: Az utcai szociális segítő klienseinek professzionális támogatást nyújt annak érdekében, hogy életüket emberi módon élhessék. A segítő tevékenységének az a célja, hogy a hozzáfordulóval együttműködése során a kliens szükségleteinek megfelelő ellátáshoz jusson. Ez lehet állapotfenntartó intézkedés, információnyújtás, együttműködés az ellátó intézményrendszerbe való bejutás céljából, konkrét probléma helyzet megoldására való szerződés, szociális ügyintézés, stb. Az együttműködés során a szakember segítő támogatással áll a kliens mellett. A probléma jellegétől függően önállóan, vagy a szervezet többi tagjával együttműködve végzi munkáját, a szakmai standardok által tartalmazott munkamódszerek szerint. Egyes konkrét feladatok: Elfogadja és meghallgatja a hozzá fordulókat, információkat ad. Tevékenysége során felkutatja az adott város területén és vonzáskörzetében élő, ellátásban nem részesülő, de rászoruló klienseket, számukra szociális és mentális szolgáltatást és segítségnyújtást végez. Információkat gyűjt össze, azokat rendszerezi és továbbítja. Eljár a kliensek érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében. Ártalomcsökkentő tevékenységet végez. Kapcsolatot tart és együttműködik hatósági, szociális, egészségügyi, nevelési és oktatási intézményekkel, civil- és karitatív szervezetekkel, amely során anyagi és természetbeni erőforrásokat próbál felkutatni, és azokat a kliensek érdekében hasznosítja. 7

8 Tevékenységéről, a kliensekkel kapcsolatos munkájáról - a szervezet vezetője által meghatározott időszakonként - írásos beszámolót készít. Szolgáltatási tevékenységéről nyilvántartást vezet (kivitt segély, helyszín, időpont stb.). 15.) A kliensek védelme A kliens minden olyan esetben, amikor érzése szerint az intézmény részéről méltánytalanság érte, írásban benyújtott panasszal élhet az Egyesület elnökénél. Ilyen esetben a panaszt az elnöknek 30 napon belül ki kell vizsgálnia, és az elnökségnek az ügyről határozatot kell hoznia. Jogos panasz esetén a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 16.) Munkahelyi demokrácia Az intézményben dolgozó személyek munkaszerződéssel, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban látják el feladatukat. Rájuk a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. Jogsérelem esetén az ügy felülvizsgálatát kérhetik az Egyesület elnökségétől és fordulhatnak a Munkaügyi Bírósághoz. A munkahelyi konfliktusok, problémák gyors kezelésére a heti rendszerességgel megtartott szakmai megbeszélések szolgálnak. Az egyes programok munkatársai heti rendszerességgel tartanak un. kis stábokat, míg a programok vezetőinek szintén hetente van, az un. nagy (vezetői) stáb. Kéthetente van szakmai szupervízió, külsős szakember bevonásával. 8

9 II. EGYESÜLETÜNK ÁLTAL MŰKÖDTETETT PROGRAMOK HAJLÉKTALAN PROGRAM 1999-től feladat-ellátási szerződés keretében végezzük Tatabányán (egyedüli szervezetként) az utcai szociális munkát, a hajléktalanok téli krízisellátását (minden év november 1.-től következő év március 30.-ig, 2003-tól összekapcsolva a Regionális Diszpécser Szolgálattal) től két Utcai Gondozó Szolgálatot működtetünk (normatív finanszírozással) szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására. A Szolgálatok ellátási területei: Utcai Gondozó Szolgálat 1. Kertváros Dózsakert Bánhida Sárberek Újváros Turul hegyoldal Utcai Gondozó Szolgálat 2. Alsógalla Gál I. ltp. Cseri ltp. Felsőgalla Hatos telep Mésztelep Hetesi és Nyolcasi félsor Barackos Szeméttelepi kertek Salakos kertek A szolgáltatás célcsoportja: 1. az utcán életvitelszerűen tartózkodó (effektív) hajléktalanok, akik éjszakáikat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltik 2. a szakellátás intézményrendszerével szemben bizalmatlanok, illetve ott nem kapnak a problémájuknak megfelelő segítséget 3. hajléktalanság veszélyében élők, (már van hajléktalan karrierjük, jelenlegi szállás lehetőségük ideiglenes, esetleg albérletben lakók, szívességi befogadottak, lakásfoglalók) Tevékenységi területek: 1. Utcán tartózkodó hajléktalanok elérése 9

10 Az ellátatlan csoportok felkutatása, problémáik felmérése, információ- és adatgyűjtés, folyamatos kapcsolat kialakítása, elérhetőség biztosítása; információszolgáltatás, krízis beavatkozás a közvetlen veszélyhelyzetben élők számára; elsősegélynyújtás. 2. A téli ellátás időszakában (november március) fokozott utcai jelenlét Fokozott utcai jelenlét a téli krízis időszakban, valamint a Regionális Diszpécser Szolgálat által regisztrált jelzésekre történő gyors, célzott reagálás a nap 24 órájában. Ehhez nyújt segítséget krízisautónk, melyet kifejezetten az utcai munka végzésére készítettünk fel. 3. A szolgáltatási pontokon végzett utcai szociális munka A természetbeni szolgáltatások (élelmiszer, ruhanemű, tisztálkodási eszközök, gyógyszer, kötszer, stb.) biztosításán túl leginkább az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok elérésére és a folyamatos kapcsolattartásra irányul. 4. ügyintézés utcán tartózkodó hajléktalanok számára Célja: az Egyesület kliensei számára a segítők az esti szolgáltatási pontokon kívüli időben is elérhetők legyenek. Az ügyfélfogadáson lehetőség nyílik a bizalmas segítő kapcsolat kialakítására, segítő beszélgetésre, melyre a szolgáltatási pontokon gyakran nincs lehetőség. Helye: az egyesület központi irodájában (Tatabánya, Gál I. ltp. 405.) Ideje: minden csütörtökön óráig Szolgáltatások: segítségnyújtás személyes okiratok pótlásában; különböző segélyek igénylésében; űrlapok kitöltésében; kérelmek megfogalmazásában; munkalehetőség, szálláslehetőség keresésében (albérlet, intézményes ellátás); egyéni élethelyzetek, problémák megoldásában információ az igényelhető ellátásokról, az Egyesület szolgáltatásairól postacím biztosítása ügyintézéshez szükséges iratok fénymásolása A szervezeti egység szakmai létszáma: 4 fő Az egységben időszakosan foglalkoztatott önkéntesek szükséges létszáma: min. 2 fő 10

11 REGIONÁLIS DISZPÉCSER SZOLGÁLAT Egyesületünk óta végez utcai szociális munkát. 5 éve ellátási szerződés keretében, mint az Önkormányzattól átvállalt feladatot látja el az utcai munkát. Az utcai szociális munkához szervesen kapcsolódva 1999-től 24 órás telefonos szolgálatot, novemberétől pedig egy Regionális Diszpécser Szolgálatot működtetünk, mely éjjel-nappal hívható az alábbi telefonszámon: 34/ Diszpécser Szolgálatunk munkatársai egész évben napi 24 órában várják a fedél nélkül élő emberek, az érdekükben dolgozó szociális munkások, egészségügyi és egyéb intézményekben dolgozók, valamint a lakosság telefonhívásait kritikus helyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatban. A gyors ellátás érdekében a telefonos szolgálat kiegészítéseként krízisautót üzemeltetünk, mely a bejelentést követően azonnal a helyszínre siet a megye területén belül. A kliens állapotától függően a kiérkező kollégák intézkednek, vagy mentőt hívnak. Diszpécser Szolgálat célja: A Közép-Dunántúli régió hajléktalan ellátásban résztvevő és kapcsolódó intézményeinek szolgáltatásairól folyamatos, naprakész információadás a krízishelyzetbe vagy e közelébe került hajléktalan emberek hatékonyabb ellátása, elhelyezése érdekében. Az intézményi, lakossági felajánlások koordinálása. Fő funkciói: közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentések fogadása és erre történő aktív reagálás (pl. krízisautó) elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldása adományok, lakhatási felajánlások közvetítése a fedél nélkül élő emberek helyzetére, az ellátórendszer működésére vonatkozó általános információk közvetítése a különböző adatbázisokban (pl. kapcsolódó intézmények) szereplő konkrét információk közvetítése éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások férőhelyeinek nyilvántartása a régióban utcai megkereső szolgálat munkájának koordinálása, megszervezése téli krízisellátások tevékenységének koordinálásában való részvétel A szervezeti egység szakmai létszáma: 3,5 fő Az egységben időszakosan foglalkoztatott önkéntesek szükséges létszáma: 0 fő 11

12 KÉPZÉSI FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK Felsőfokú szociális szakképző intézmények gyakorlati helye vagyunk. A SZIE, ELTE, VJTF, WJLF hallgatói töltötték/töltik nálunk gyakorlati idejüket és sajátítják el szociális munkás, szociálpedagógus, utcai szociális munkás, stb. szakmát munkatársaink segítségével. A felsőfokú képzések mellett a már diplomával rendelkező szakemberek számára szervezünk és valósítunk meg speciálisan utcai szociális munkás képzéseket. Ezeken a továbbképzéseken az egyéb területektől módszertanában igen elkülönülő utcai segítségnyújtás eszközrendszerével ismerkedhetnek meg a hallgatók. Kísérleti foglalkoztató programok keretében hajléktalan emberek bevonásával sorstársaik számára speciális eszközöket gyártottunk (vízhatlan takarók, hálózsákok, vízhatlan öltözék, hátizsákok stb.), melyeket a hajléktalan ellátás során tudtunk hasznosítani. Hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek részére szervezünk speciális felkészítő kurzusokat, melyek során olyan technikákat sajátíthatnak el, melyek munkába állásukat segítik, valamint a későbbiekben, a munkahely megtartásában is sikerrel alkalmazhatóak. A szervezeti egység szakmai létszáma: időszakos Az egységben időszakosan foglalkoztatott önkéntesek szükséges létszáma: időszakos PIGMALION FOGLALKOZATÁSI PROJEKT március augusztus 31. között a HEFOP intézkedési program keretében megyei foglalkoztatási programot valósítunk meg Pigmalion Projekt néven, mely a munkaerő-piacról kirekesztett emberek elsősorban 45 év feletti nők és a romák tartós foglalkoztatásának elérését célozza meg Tatabányán és vonzáskörzetében. A program azokat a munkanélkülieket kívánja támogatni, akiknek a hagyományos munkakeresési eszközökkel önerőből nem sikerült megfelelő eredményt elérni. A résztvevőket, akiket különféle tesztek és személyes beszélgetések alapján választjuk ki, egy speciális pszicho szociális képzésben részesítjük. A tréning során segítünk: az álláskeresési technikák elsajátításában magabiztosság képességének fejlesztésében munkahelyi közösségbe való beilleszkedésben munkavégzés során felmerülő problémák felismerésében 12

13 probléma-megoldási készség fejlesztésében A programról bővebb információ a 34/ es telefonszámon kérhető. A szervezeti egység szakmai létszáma: Az egységben időszakosan foglalkoztatott önkéntesek szükséges létszáma: KORTÁRSSEGÍTŐ PROGRAM óta működik kortárssegítő programunk, azóta folyamatosan képezünk, illetve foglalkoztatunk fiatalokat. Az eltelt idő alatt kb. 150 tizenéves fiatalt sikerült bevonni ebbe a munkába. A kortárssegítők nyári táborainkban, évközbeni rövidebb tréningeinken, utóképzéseinken neves szakemberek irányításával sajátítják el a segítő munkához szükséges ismereteket, készségeket. Ehhez kidolgozott metodikával, bejáratott programokkal, forgatókönyvekkel, segédanyagokkal rendelkezünk. Tevékenységi körük kiterjed az utcán élő fiatalokra, gyermekotthonokra, kórházakra, intézetben élő, ill. hajléktalan fiatalokkal való foglalkozásra. A kortárssegítő programok azon a felismerésen alapulnak, hogy a kortárs csoport nagyon fontos terep és viszonyulási pont a tizenévesek számára. A serdülők gyakran fordulnak társaikhoz információért, tanácsért életük nehéz helyzeteiben és erősen befolyásolja őket társaik véleménye. Ezért a kortárs csoportot nagyon jól lehet alkalmazni a serdülők attitűdjének és viselkedésének formálására. A kortárssegítő csoport erejének és hatásának felismerésével hatékony eszközhöz jutottunk az iskolai képzési programok megvalósításához, legyen a téma a kábítószerek, a szexualitás, vagy az emberi jogok. A szervezeti egység szakmai létszáma: időszakos Az egységben időszakosan foglalkoztatott önkéntesek szükséges létszáma: időszakos PREVENCIÓS PROGRAMOK A serdülőkor érzékeny időszakában az iskola illetve a bentlakásos intézmények nagyon hasznos szervezeti hátteret tudnak biztosítani a fiatalok attitűd formálásában, mind a NAT-hoz kapcsolódó, mind a magánszférájukat érintő kérdésekben, problémákban. Elsősorban a szenvedélybetegségek megelőzésére tartunk tanár és diáktréningeket általános ill. középiskolákban. Gyermekotthonokban, állami gondozásban élő fiatalok felkészítését végezzük speciális egészségügyiés szociális prevenciós programok segítségével, melyek célja az áldozattá válás és szexuális kihasználás, nemi betegségek, valamint szenvedélybetegségek megelőzése. 13

14 A képzéssel párhuzamosan kerül sor a pedagógusok felkészítésére is, hiszen a fiatalok a velük való hatékony interakciókban tudják gyakorolni a társas kommunikációt és együttműködést a felnőtt világgal. A szervezeti egység szakmai létszáma: időszakos Az egységben időszakosan foglalkoztatott önkéntesek szükséges létszáma: időszakos BÁNHIDAI JÁTSZÓTÉR JÁTSZÓHÁZ MŰKÖDTETÉSE Megalakulása óta az Egyesület fő profiljába tartozik az ifjúsági munka, melynek egyik színhelye a Bánhidai lakótelepen található Máltai típusú Játszótér-Játszóház. A Bánhidai Játszótér-Játszóházzal célunk egy olyan preventív szociális alapellátást nyújtó intézmény működtetése, mely tevékenységén keresztül lehetőséget biztosít az egészséges, illetve a segítséggel élő gyermekek, valamint családjaik számára, hogy szabadidejüket kellemesen és hasznosan töltsék. A játszóteret a Magyar Máltai Szeretetszolgálat építette fel szeptemberében, mely remek sportolási lehetőséget és adottságaiból adódóan egyéb kulturális lehetőségeket is magába rejt. A Bánhidai Játszótér Játszóház a lakótelep szélén, egy nagy ( m 2 -es) zöld területen fekszik. A játszóteret 2000 m 2 -nyi, átmászó palánkokkal megszakított kerítés veszi körül. Az életkori sajátosságoknak megfelelően 4 részre oszlik a terület: A legfiatalabbak (6 éves korig) számára homokozó, kicsi rugós játékok, mászóka, biztonságos (beleültetős) hinták, állnak rendelkezésre. Az alsó tagozatos gyermekeket nagyobb mozgásigényüknek megfelelően csúszda, labirintus fogócska, nagyobb hinták várják. A még nagyobbak egy csúszdákkal, hidakkal, bástyákkal, mászófalakkal tarkított játékvárban és egy drótkötél csúszkán próbálhatják ki ügyességüket, merészségüket. Egy külön területet (400 m 2 -t) választottunk le a kamaszoknak, mely 4 játékával speciális koordinációt és odafigyelést igényel, valamint izgalmas szórakozási lehetőséget nyújt a tizenéves korosztály számára. A játszótér max. 300 gyermek és hozzátartozó egyidejű befogadására alkalmas. Játszóházunkban egyszerre, egy időben max. 40 gyermek és hozzátartozó tudja jól érezni magát. Napi szinten hétköznaponként , 0 18 év közötti gyermek látogat el hozzánk, közel felükkel hozzátartozó is érkezik. Hétvégén egy-egy nap, illetve nagyobb rendezvények alkalmával gyermek és kísérő fordul meg nálunk. 14

15 Állandó programok: Játszótér születésnapja Mikulásnap Karácsony Baba-mama klub 5 órai tea kicsiknek (téli időszakban) 5 órai tea nagyoknak (téli időszakban) kézműves foglalkozás Nyitva tartás: Az év minden napján (szombat, vasárnap- és ünnepnapokon is!). Nyári időszakban: 9-19 óra között. Téli időszakban: óra között (a korai sötétedés miatt óra után csak a házban játszhatnak a gyerekek). A szervezeti egység szakmai létszáma: 4 fő Az egységben időszakosan foglalkoztatott önkéntesek szükséges létszáma: min. 4 fő UTCAGYEREK PROGRAM 1998-óta a város 4 pontján kínáltunk speciális programlehetőséget alternatívaként a kallódó fiataloknak júliusától feladatátvállalási szerződéssel utcai, lakótelepi szociális munka keretében végezzük Tatabányán a kallódó, csellengő gyermekek speciális segítését. A lakóhelyéről önkényesen eltávozó, ill. a gondozója által lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermekeket felkutatjuk, elősegítjük lakóhelyükre történő visszakerülésüket, szükség esetén kezdeményezzük átmeneti gondozásban vagy gyermekvédelmi gondoskodásban való részesítésüket. Ehhez kapcsolódóan telefonos készenléti szolgálat működtetésével a felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítséget, tanácsot vagy tájékoztatást nyújtunk. A készenléti szolgálat a már ismert 34/ as telefonszámon érhető el. A szervezeti egység szakmai létszáma: 2 fő Az egységben időszakosan foglalkoztatott önkéntesek szükséges létszáma: min. 2 fő 15

16 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyerii Szervezete Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Hajléktalanokért Közalapítvány United Way - Vértes Vidéke Alapítvány Mobilitás Országos Mentőszolgálat Magyar Speciális Mentők Egyesület Nemzeti Civil Alapprogram Egyesített Intézmények ESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Komárom-Esztergom Megyei Intézete Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat KEM Hivatala Ifjúsági, Családügyi, és Esélyegyenlőségi Minisztérium Magyar Nemzetőrség Komárom-Esztergom Megyei Egysége KEM Rendőr Főkapitányság Cégek, magánszemélyek 17.) Záró rendelkezések Jelen SZMSZ a 161/1996.(XI.7.) Kormányrendelet figyelembevételével készült. Az SZMSZ szövegét a szervezeti egységek vezetőinek véleménye alapján az Egyesület elnöke készítette az elnökség jóváhagyásával. Az SZMSZ egy példányát az intézmény vezetőjénél úgy kell elhelyezni, hogy abba az intézmény valamennyi dolgozója, és a felügyeleti szervek képviselői bármikor betekintést nyerjenek. Az SZMSZ egy-egy példányát az elnökségi tagoknak, az intézmény vezetőjének is, valamint az irattárba is biztosítani kell. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat október 3.-án lép hatályba. Tatabánya, október 3. Lőrincz Norbert Egyesületi elnök 16

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/7/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben