I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32."

Átírás

1 VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében, (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 45. (1)-(2) bekezdéseiben, 46. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 62. -ában, 92. (1) bekezdésében, 115. (1) és (3) bekezdéseiben, és a 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Vasszécsenyben tartózkodó a Szoc.tv. 3. (1) (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32. (1) bekezdés) 3. (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzbeli szociális ellátás iránti kérelmet - szóban vagy írásban - a Körjegyzőségen (9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.) kell előterjeszteni.

2 (2) Az átmeneti segély iránti igényt a 1. számú melléklete, az újszülöttek támogatása/szülési segély iránti igényt a 2. számú melléklete, a temetési segély iránti igényt a 3. számú melléklete szerinti kérelem-nyomtatványon, illetve nyilatkozaton kell előterjeszteni. (3) A kérelmező - figyelemmel a Szoc.tv. 4. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra - a kérelme benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja jövedelmi, vagyoni viszonyairól igazolást csatolni vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor jövedelmi, vagyoni viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti. (4) Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. (5) A polgármester a képviselőtestülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselőtestületet annak következő ülésén tájékoztatja. Adatkezelés 4. A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szoc.tv a szerint illeti meg az igénylőket. A személyes adatok védelméről szóló évi LXIII tv. 3. (5) bekezdése alapján az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni. II. FEJEZET Pénzbeli ellátások Aktívkorúak ellátása (Szoc.tv /G. ) 5. (1) A Képviselő-testület az Szoc.tv. szerinti - aktív korúk ellátására való jogosultság megállapításnak feltételein túl további feltételeket ír elő az alábbiak szerint: (2) Nem állapítható meg aktív korúak rendszeres szociális segélye, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatás annak a kérelmezőnek vagy aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik, b) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztántartásáról nem gondoskodik,

3 c) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és kertjének gaz- és gyommentesítéséről nem gondoskodik, d) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház megműveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik, e) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik. (3) A körjegyző a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja. Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttműködése 6. (1) Az Szoc.tv. 37. (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott személy (a továbbiakban: együttműködésre kötelezett) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal (9700 Szombathely, Széll K. u. 4.), a továbbiakban : együttműködésre kijelölt szerv (2) Az együttműködésre kötelezett köteles a) megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, b) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedési programról 60 napon belül megállapodást kötni az együttműködésre kijelölt szervvel, c) az esetleges akadályoztatásáról a kijelölt szervet előzetesen értesíteni, illetve az akadályoztatás okát 5 napon belül igazolni, d) a beilleszkedési programban foglaltakat teljesíteni. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követően: a) tájékoztatást ad a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés elmulasztásának következményeiről, b) az együttműködésre kötelezettel közösen kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programot, amelyről az ügyféllel 60 napon belül megállapodást köt, c) az együttműködésre kötelezettel a megállapodásban foglaltak szerint kapcsolatot tart, d) jelzi a jegyzőnek a nyilvántartásba vétel megtörténtét, e) jelzi, ha az együttműködésre kötelezett az együttműködési kötelezettségét megszegi. (4) A beilleszkedési program típusai: a) munkavállalási tréning, b) munkakeresési tréning, c) önsegítő csoport d) problémaelemző és megoldó technikák

4 (5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetének minősül, ha a rendszeres szociális segélyezett a) nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt szervnél (6..(1) bekezdés), b) az együttműködésre kijelölt szerv által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, c) nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson, d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hatja végre. Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. ) 7. (1) A képviselő-testület átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. Átmeneti segélyben elsődlegesen azt részesíti, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %--át (a továbbiakban: nyugdíjminimum), egyedül élőnél pedig annak 230%-át nem haladja meg. (2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén, d) elemi kár, baleset esetén, e) egyedül élő ellátatlan személy részére f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén( pl.: halál eset). (3) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerű felhasználása úgy biztosított, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátás nyújtható. (4) Ha az átmeneti segélyt közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segély közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható. (5) Az (1) bekezdés szerinti ellátás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át. 8. (1) A képviselő-testület a 7. -ban szabályozottakon túlmenően - átmeneti segélyt állapíthat meg a) a települési ünnepi megemlékezésekhez kötődően a 65. életévüket betöltött személyek részére (feltéve, hogy a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.) (2) Az ellátás folyósításáról és annak mértékéről a képviselő-testület éves költségvetési rendeletében dönt.

5 (3) Az (1) bekezdés szerinti ellátás megállapítása hivatalból történik. (4) Az (1) bekezdés szerinti ellátás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át. Temetési segély (Szoc.tv. 46. ) 9. (1) A Képviselő-testület temetési segélyben részesíti az elhunyt személy hozzátartozóját vagy a temetésről gondoskodó más személyt, akinek a nevére a temettetésről készült számla szól feltéve, hogy a temettető családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 500 %-át. (2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni a Körjegyzőségen. Más önkormányzat illetékességi területén történt elhalálozás esetén csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege Ft. (4) A temetési segély összege a (3) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-a, de annak összege elérheti a (3) bekezdésben meghatározott összeget is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy a családjának létfenntartását veszélyezteti. (5) A Képviselő-testület az Szoc.tv (1) bekezdésében biztosított hatáskörét a polgármesterre ruházza át. Köztemetés (Szoc.tv. 48. ) 10. (1) A Képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt - kérelmére mentesíti a köztemetés költségei megtérítésének kötelezettsége alól, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. (2) A Képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt - kérelmére részben mentesíti a köztemetés költségei megtérítésének kötelezettsége alól, ha a kérelmező jövedelme az (1) bekezdésben megállapított mértéket meghaladja, de a költségek megtérítése számára aránytalanul nagy terhet jelentene.

6 Újszülöttek támogatása 11. (1) Az Szoc.tv. 1.. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a képviselőtestület a vasszécsenyi állandó lakóhellyel rendelkező, gyermeket szülő anyát támogatásban részesíti, feltéve hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 700 %-át. (2) A támogatás összege újszülöttenként a nyugdíjminimum 50 %-a, 100 Ft-ra kerekítve. (3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani a Körjegyzőségen, a kérelemhez csatolni kell a születési anyakönyvi kivonat másolatát. (4) A képviselő-testület e hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátás Közgyógyellátás (Szoc.tv. 50. (2) bekezdése) 12. (1) A jegyző megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságát, aki szociális rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élőnél havi 200 %-át nem haladja meg, és b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a nyugdíjminimum 23 %-át meghaladja. IV. FEJEZET Szociális szolgáltatások (Szoc.tv. 92. ) 13. (1) A képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként: a) az étkeztetést a Tündérország Óvoda Vasszécseny, és b) a házi segítségnyújtást a PÁTRIA Szociális Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Közkereseti Társaság (9762 Tanakajd, Rákóczi F. u. 39.) útján biztosítja. c) a családsegítéshez való hozzáférést a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (9700 Szombathely, Széll K. u. 4.) útján biztosítja.

7 14. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes. (2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül a) az étkeztetés igénylése iránti kérelmet a Körjegyzőségen, b) a házi segítségnyújtás iránti kérelmet a PÁTRIA Szociális Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Közkereseti Társaságnál c) a családsegítés iránti igényt a Körjegyzőségen és a 16. (1) bekezdés c) pontjában megnevezett szolgáltatónál lehet előterjeszteni. (3) Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. 15. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt, b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza, d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne. Étkeztetés (Szoc.tv. 62. (2) bekezdés) 16. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak számára munkanapokon - napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít. (2) Szociálisan rászorultak különösen azok a személyek, akik az étkeztetést a) életkoruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük e) hajléktalanságuk miatt kívánják igénybe venni.

8 (3) Korára való tekintettel jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. (4) Az Szoc.tv (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott személyek esetében a rászorultságot háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell bizonyítani. (5) Az önkormányzat étkeztetésben részesítheti továbbá azt a szociálisan rászorult személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy aki egyedül élő és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és nem rendelkezik vagyonnal. (6) Az étkeztetés szociális ellátásként kérelemre és hivatalból is megállapítható. (7) A Képviselő-testület az Szoc.tv szerinti hatáskörét a polgármesterre ruházza. Térítési díj (Szoc.tv. 92. (1) bekezdés) 17. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi és személyi térítési díj mértékét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az ellátásban részesülő kérelmére az általa fizetett személyi térítési díj kivételes méltányosságból csökkenthető vagy elengedhető, ha nevezett személy jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) A személyes gondoskodásért fizetésre kötelezettek köre: a) az ellátást igénybe vevő jogosult, b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, valamint c) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személyi térítési díjat fizet. (4) A személyi térítési díjat a kötelezett szociális rászorultsága, jövedelmi viszonyai, valamint a központi jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével kell megállapítani. (5) Nem kell térítési díjat fizetni a családsegítés igénybe vételéért. (6) A (2) bekezdés szerinti méltányosságot a polgármester gyakorolja. V. FEJEZET 18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (1) A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Pályázat) alapján támogatásban részesítheti az

9 önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, valamint folytató hallgatókat. (2) A támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak tekintendő, aki a/ árva, félárva jövedelemtől függetlenül, b./akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és c./vagyona, vagy családja vagyona nem haladja meg a Szoc.tv. 4. /1/ bekezdésében foglalt összeget, (3) A támogatás elbírálásakor előnyt élvez: a/ akinek a családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, b/ aki árva, félárva, c/ aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van, d/ akinek a szülője /gondviselője munkanélküli /v. álláskereső / vagy nyugdíjas, e/ akinek gyermeke van, f/ aki nem részesül kollégiumi ellátásában, g/ akit egyedülálló szülő nevel. (3) Az ösztöndíjpályázatban való részvételről a Képviselő-testület, a támogatás mértékéről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. VI. FEJEZET Záró rendelkezések Hatálybalépés 19. (1) Ez a rendelet április 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben az az ügyfélre nézve kedvezőbb. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 6/2011.(IV.19.) önkormányzati rendelete. Vegyes rendelkezések 20. A rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Szoc.tv., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

10 Jogharmonizációs záradék 21. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Vasszécseny, február 16. Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar körjegyző KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: Ez a rendelet - a község hirdetőtábláján való kifüggesztéssel - a mai napon kihirdetésre került. Vasszécseny, február 17. Gáspár Tivadar körjegyző

11 1. számú melléklet KÉRELEM Átmeneti segély megállapításához 1. A kérelmező neve:... Születési helye, ideje: Anyja neve:... Családi állapota:... Lakcíme (ill. tartózkodási helye):... TAJ száma:... Telefon elérhetősége (kitöltése önkéntes): A kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: Név: Születési idő: rokoni kapcsolata.: 3. A kérelmező a házban, lakásban milyen minőségben lakik?: A háztartás havi rezsije: Víz és csatornadíj:.gáz:... Villany:..telefon: Fűtés költsége:...kölcsöntörlesztés:.. gyógyszer:. Egyéb: 5. Vagyoni helyzet: 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon : Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon: Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon:.. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):.

12 Gépkocsi: típusa: rendszáma: szerzés éve: Egyéb:. 6. Van-e a családban krónikus betegségben szenvedő: igen - nem Ha igen: neve:... Mióta beteg, betegség megnevezése: Szenvedélybeteg van- e a családban? Igen - nem A szenvedélybeteg áll-e gyógykezelés alatt?: igen - nem 8. A kérelmező részesül-e közgyógyellátásban?: igen - nem Milyen célból kéri a segélyt, részletes indoklás: Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából kezeljék. Dátum:... A kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 1. Jövedelemigazolásokat: - havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről - nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról.

13 JÖVEDELMI ADATOK: A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5.a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások( különösen: GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,. árvaellátás 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb( különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb) 9.Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátáss a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 4. (1) bek.i) pontja 10. A család összes nettó jövedelme: 11. a család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők ( tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelme A család összes nettó jövedelme:.ft/ hó Egy főre jutó havi nettójövedelem( ügyintéző tölti ki): Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv 10. (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti. Dátum:... a kérelmező aláírása

14 2. számú melléklet K É R E L E M Újszülöttek támogatása megállapításához A kérelmező neve:... Születési helye, ideje: Anyja neve:... Családi állapota:... Lakcíme (ill. tartózkodási helye):... TAJ száma:... Telefon elérhetősége (kitöltése önkéntes):... A gyermek neve és születési ideje:... A kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: Név: Születési idő: rokoni kapcsolata.: Kelt,..... A kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 1. Jövedelemigazolásokat: - havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről - nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról. 2. születési anyakönyvi kivonat másolata

15 JÖVEDELMI ADATOK A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5.a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások( különösen: GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,. árvaellátás 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb( különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb) 9.Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátáss a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 4. (1) bek.i) pontja 10. A család összes nettó jövedelme: 11. a család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők ( tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelme A család összes nettó jövedelme:.ft/ hó Egy főre jutó havi nettójövedelem( ügyintéző tölti ki): Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv 10. (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti. Dátum:... A kérelmező aláírása

16 3. számú melléklet K É R E L E M Temetési segély megállapításához A kérelmező neve:... Születési helye, ideje: Anyja neve:... Családi állapota:... Lakcíme (ill. tartózkodási helye):... TAJ száma:... Telefon elérhetősége ( kitöltése önkéntes):... Az elhunythoz való rokoni kapcsolata: Az elhunyt neve:... Utolsó állandó lakcíme:... Elhalálozás ideje:... A temetés költsége:.ft volt, melyről a számlát bemutatom. 2. A kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: Név: Születési idő: rokoni kapcsolata.: Kelt,..... a kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 1. Jövedelemigazolásokat: - havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről - nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról. 2. temetési számla másolata 3. halotti anyakönyvi kivonat másolata

17 JÖVEDELMI ADATOK: A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5.a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások( különösen: GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,. Árvaellátás 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb( különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb) 9.Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja 10. A család összes nettó jövedelme: 11. a család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők ( tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelme A család összes nettó jövedelme:.ft/ hó Egy főre jutó havi nettójövedelem( ügyintéző tölti ki): Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv 10. (7) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti. Dátum:... a kérelmező aláírása

18 4. számú melléklet A fizetendő térítési díjakról I. A napi étkezésért fizetendő térítési díj mértéke: Az étkeztetés intézményi térítési díja: Kiszállítással Elvitel esetén bruttó: 400 Ft bruttó: 330 Ft A személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díj összegével. Az évi III. törvény aiban leírtak alapján a havonta fizetendő térítési díj az e mellékletben leírt számadatok alkalmazása következtében sem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének a) 30 %-át étkeztetés esetén (értve ez alatt a házhoz szállított ebédet), b) 25 %-át házi segítségnyújtás igénybevétele esetén, c) 30 %-át ha az étkeztetés házi segítségnyújtás keretében történik

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok

I. Fejezet Általános szabályok Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének az 5/2015. (IV.29.) sz. rendelettel módosított 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben