Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 32. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya Pápateszér községben élő, az Sztv. 3. (1) (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések 2. (1) E rendeletet az Sztv-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, az egyes pénzbeli és szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. (1) A képviselõ-testület a polgármester hatáskörébe rendeli az 1. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. (2) A polgármester a szociális ellátás tárgyában - átruházott hatáskörében - hozott döntésérõl határozatot hoz. (3) A polgármester az Önkormányzat e rendelet és az évi III. tv. alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. (4) A polgármester döntése ellen a képviselõ-testülethez fellebbezés nyújtható be. (5) A képviselõ-testület határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva a Veszprémi Törvényszéktől lehet kérni a határozat kézbesítésétõl számított 30 napon belül. 3. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet a Körjegyzõségnél lehet elõterjeszteni, a hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványán. (2) A kérelemhez csatolni kell a) a kérelmező és családja, illetve a vele életvitelszerűen közös háztartásban élő személyek jövedelméről szóló igazolást, b) büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát vagyoni viszonyairól az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány szerint, 1

2 c) a szociális ellátások elbírálásához a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott egyéb igazolásokat. 4. (1) Eltérõ szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A jogosultság megállapításához a jövedelemszámítást az Sztv ában foglaltakat kell alkalmazni. 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 5.. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv ában foglaltakat kell alkalmazni. II. Fejezet 4. Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 6. (1) Az Sztv. 37/A. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a Családsegítő Szolgálatot. b) a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást kötni c) a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni (3) A Családsegítő Szolgálat a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megjelent személyt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. 7. (1) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) Munkaképesség javító programok: munkára és pályára állítási, pályaorientációs csoportfoglalkozások, munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok b) Egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló tevékenységek c) Közösségi szakmai programok d) Csoportfoglalkozások: önismereti, önsegítő, rehabilitációs, reintegrációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, motivációs, orientációs, kommunikációs tréning e) Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógia, pszichológiai, rehabilitációs (2) A Családsegítő Szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programokról, a 2

3 programok helyéről és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet a program megkezdése előtt legalább 8 munkanappal írásban értesíti. 8. A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a) a 8. (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, b) a 9. (1) bekezdésben meghatározott programban kettőnél több alkalommal nem vesz részt és az önhibáján kívüli mulasztását 8 munkanapon belül nem igazolja, c) a keresőtevékenység folytatását annak megkezdésétől számított 15 napon belül nem jelenti be, d) a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában nem működik közre Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 9. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, az Szt (3) bekezdésében foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására az alábbiak szerint: a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarán valamint a lakóházban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, ürítésének biztosítása a hulladékszállítást végző szolgáltatóval kötött szerződés alapján. b) a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, e) a lakás, lakóház rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, g) állattartásra vonatkozó (különösen kutyák közterületre kiengedésének tilalma) szabályok betartása. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az Szt. 36. (2) bekezdés d) pontja szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki ezen rendeletben foglalt kötelezettségét a felszólítás ellenére - nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) A jogosultság feltételeként az (1) és (2) bekezdésben előírt szabályok betartását az önkormányzat a körjegyzőség hivatala és a védőnői szolgálat bevonásával ellenőrzi. A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni. 3

4 4. 3. Lakásfenntartási támogatás 10. (1) A normatív lakásfenntartási támogatás biztosítása az Sztv. 38. (2)-(4), (6)-(8) bekezdései alapján történik. (2) A lakásfenntartási támogatás megállapítására való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező lakókörnyezete rendezett legyen. (3) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a 9. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (3) A körjegyző a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 15 napon belül helyszíni szemle keretében győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. (4) Ha a lakókörnyezet a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a körjegyző ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg Ápolási díj 11. (1) A Képviselõ-testület az Sztv. 43/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díjban részesítheti azt a személyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, feltéve, hogy a) a gondozás más módon nem oldható meg vagy a gondozás más módja az önkormányzat számára nagyobb költséget jelentene, és b) a gondozott állapota miatt a gondozó keresõ tevékenységet nem folytathat, továbbá, hogy c) a gondozott családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét amennyiben a gondozott egyedülálló, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. (2) Amennyiben a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személynek nincs olyan az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ hozzátartozója, aki a gondozást elláthatná, az ápolási díj az önkormányzat illetékességi területén tartózkodási hellyel rendelkezõ személy részére is megállapítható. (3) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-ától 110%-áig terjedhet Átmeneti segély 12. (1) Az Sztv ában foglaltak figyelembevételével a Képviselõ-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt állapíthat meg, ha a) a család egy főre jutó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a) nyugdíjazás esetén az ellátatlanság idejére, b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 4

5 c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén, d) elemi kár, baleset esetén, e) egyedülálló ellátatlan személy részére, f) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, de a költségek megfizetésére nem képes, g) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. (3) Az átmeneti segély összege egy alkalommal, legfeljebb 10 ezer Ft-ig terjedhet. (4) A Képviselő-testület évente egy alkalommal rendkívüli élethelyzet esetén különösen elemi kár, baleset, hosszan tartó súlyos betegség, haláleset a jövedelmi viszonyoktól függetlenül is adhat átmeneti segélyt, melynek mértéke 100 ezer Ft-ig terjedhet Temetési segély 13. (1) A Képviselõ-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt Pápateszéri lakóhelyű személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak: a) akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. 14. (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirõl a segélyt kérõ vagy egy háztartásban élõ családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. (2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejûleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmezõ részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve a határozat számát a körjegyzõ a számlákra rávezeti. (4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is - ha a segélyt megítélõ határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettségérõl. (5) Ha a temetési költségek viselése az eltemettetõ, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ és családja jövedelemigazolását. (6) A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a, de maximum Ft Lakásépítési támogatás 15. (1) Az önkormányzat a község közigazgatási területén az első lakásépítőket egyszeri, ,-Ft vissza nem térítendő támogatással segíti. 5

6 (2) A támogatást igénybe veheti az a legalább 5 éve Pápateszéren lakóhellyel rendelkező lakos, aki első lakását építi, január 1. utáni érvényes építési engedéllyel rendelkezik, az épület legalább 50%-os készültségben áll (tető alatt van az épület). (1) Lakásvásárlásnál, meglévő lakás bővítésénél a támogatás nem vehető igénybe. (4) A kérelmet a képviselőtestület bírálja el a beadás időpontját követő első testületi ülésen Házasságkötési támogatás 16. (1) Minden Pápateszéren lakóhellyel rendelkező személy házasságkötése alkalmából jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül ,-Ft házasságkötési támogatásban részesül. Amennyiben mindkét házasulandó fél pápateszéri illetőségű, úgy részükre a támogatás csak egy személy után jár. (2) A kérelemhez mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonatot Szülési támogatás 17. (1) Minden Pápateszéren lakóhellyel rendelkező személy gyermeke születése esetén jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül ,-Ft szülési támogatásban részesül. Amennyiben mindkét szülő pápateszéri illetőségű, úgy részükre a támogatás csak egy személy után jár. (2) A kérelemhez mellékelni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatát Kórházi támogatás 18. (1) Az önkormányzat jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül 5.000,-Ft kórházi támogatásban részesíti azt a Pápateszéren állandó bejelentett lakcímmel rendelkező személyt, aki kórházi kezelés alatt állt legalább 6 napon keresztül. Az ennél rövidebb kórházi tartózkodási időre beadott kérelmek átmeneti segélynek minősülnek, melyeket a képviselő-testület bírál el a soron következő testületi ülésen. (2) A kórházi támogatásra benyújtott kérelemhez csatolni kell a kórházi tartózkodásról szóló igazolást. (3) A kérelmet a polgármester bírálja el a benyújtástól számított 30 napon belül. III. Fejezet 5. Természetben nyújtott ellátások Köztemetés 19. Az Sztv. 48. szerinti köztemetést a polgármester rendeli el. 6

7 5.2. Közgyógyellátás 20. (1) Az Sztv. 50. (3) bekezdése alapján szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásai csökkentése érdekében - méltányossági alapon közgyógyellátást állapíthat meg a körjegyző a) ha a kérelmezõ családjában az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élõ esetén annak 200%-át nem haladja meg, és b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, egyedül élõ esetén annak 20%-át eléri. (2) Amennyiben a felmerülõ költség az (1) bekezdés b) pont szerinti mértéket eléri, de a közgyógyellátásra jogosult személy részére egyéni gyógyszerkeret és az Sztv. 49. (2) bekezdésének b)-c) pontjaiban meghatározott gyógyító ellátás nem kerül megállapításra, támogatásáról a közgyógyellátás mellett gyógyszertámogatás céljára megállapított átmeneti segély formájában is lehet gondoskodni, e rendelet 12. -a szerint. IV. Fejezet 6. Szociális szolgáltatások 21. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat a következõ szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés b) családsegítés c) házi segítségnyújtás 6.1. Étkeztetés 22. Az Sztv. 62. (1) bekezdése szerint étkeztetést állapít meg a képviselõ-testület. 23. Az étkezetés jogosultsági feltételei (1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 70. életévét betöltötte. (2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (3) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (4) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Sztv. alapján hajléktalannak minősül. (5) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása az Sztv (1) bekezdés alapján történik. A térítési díjakat külön rendelet állapítja meg. 7

8 6.2. Családsegítés 24. A családsegítést az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok megsegítésére az önkormányzat a Pápai Többcélú Kistérségi Társulása útján látja el Házi segítségnyújtás 25. Az önkormányzat a házi segítségnyújtásról a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás keretében gondoskodik. V. Fejezet 7. Hatályba léptetõ rendelkezések 26. (1) E rendelet április 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybelépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsõbb szintû jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. (4)Hatályát veszti a 9/2009. (XII. 01.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról, valamint az ezt módosító 1/2010. (I. 22.) és 2/2011. (II. 7.) önkormányzati rendelet. Fehér Mária körjegyzõ címzetes fõjegyzõ Szalczer György polgármester A rendeletet kihirdettük: Pápateszér, március 19. Fehér Mária körjegyzõ címzetes fõjegyzõ 8

9 1. melléklet a 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelethez A képviselõ-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét ruházza át a polgármesterre: 1. temetési segély 2. étkeztetés 3. házasságkötési támogatás 4. szülési támogatás 5. kórházi támogatás megállapítása 9

10 10

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben