- 1 - hatályos: március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - hatályos: 2013. március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet."

Átírás

1 Hatályos: január 1-től Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1997. (XII.02.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról (egységes szerkezetben) Sárvár város Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban : Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 1 felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, megőrzése és a gyermekek védelme érdekében meghatározza Sárvár város Önkormányzata által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. II. A rendelet hatálya 2. (1) 2 E rendelet hatálya az 5. (4) bekezdésében foglaltak kivételével a Sárvár város közigazgatási területén az Szt. 3. -ban, valamint a gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tekintetében a Gyvt. 4. -ban meghatározott személyekre, illetve a város területén tartózkodó hajléktalan személyekre terjed ki. (2) 3 (3) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköröket: a) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület ) b) 4 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága (továbbiakban: bizottság), c) a polgármester gyakorolja (1) 6 A hatáskör gyakorlója a) a 15. (5) bekezdésben, b) a 18/A. (1) bekezdésben, c) a 19. (1) bekezdésben, d) a 19/A. (2) bekezdésben, e) a 22. (2) bekezdésben, f) a 25. -ban megállapított jövedelemhatároktól a (2) bekezdésben meghatározott méltányosságra okot adó esetben 30%-ban emelt mértékig eltérhet. (2) 7 Az (1) bekezdés szerinti méltányosságra okot adó körülmény, ha a kérelmező nyugdíjas, rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő egyedül élő személy, vagy házaspár (ide értve az élettársakat is), vagy gyermekét egyedül nevelő szülő (ide értve a más törvényes képviselőt is). III. Eljárási rendelkezések 4. 8 (1) 9 A képviselő-testület (illetve átruházott hatáskör esetén a polgármester, vagy a bizottság) hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi, illetve szociális ellátásra irányuló kérelmet írásban vagy szóban a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájánál (a továbbiakban: iroda) lehet előterjeszteni. (2) 10 Azon kérelmeket, melyekről az intézményvezető közvetlenül dönthet, (Sztv. 94/A. (1) bekezdése a) pont, Gyvt. 32. (1) bekezdésének d) pont ) az ellátást biztosító intézménynél is elő lehet terjeszteni. E kérelmeket - amennyiben azt nem az intézménynél, hanem az irodánál terjesztették elő - az iroda az intézményvezetőhöz továbbítja. (3) 11 A nem Sárvár város Önkormányzata által fenntartott intézmény által személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránt kérelmeket az iroda az intézmény vezetőjéhez továbbítja. (4) 12 4/A. 13 A szociális pénzbeli támogatási ügyekben a kérelemnyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető, egyébiránt nincsen helye elektronikus kapcsolattartásnak, kivéve, ha ezt jogszabály valamely ügyekben, eljárási cselekményekben kötelezővé teszi. 1 A bevezető részt módosította: a 2/2003. (I.23.) önkormányzati rendelet, hatályos: január 23-tól. 2 A 2. (1) bekezdést módosította: a 26/2004.(VI.24.) számú rendelet, hatályos: június 24-től. Az a (2) bekezdésben és szövegrészt a 23/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 3. -a hatályon kívül helyezte, hatálytalan július 3-tól. 3 A 2. (2) bekezdést hatályon kívül helyezte a 23/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatálytalan július 3-tól. 4 A 2. (3) bekezdés b) pontját módosította a 7/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos február 21-től. 5 A 3. -t módosította az 5/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet, hatályos január 25-től. 6 A 3. (1) bekezdés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. -ával megállapított szöveg. Hatályos: január 1-től. 7 A 3. (2) bekezdését módosította a 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése, hatályos február 20-tól. A 3. (2) bekezdését módosította a 23/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos július 3-tól. 8 A 4. -t módosította a 11/2001.(III.20.) önkormányzati rendelet, hatályos április 1-től. 9 A 4. (1) bekezdést módosította a 6/2006.(II.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: február16-tól. A 4. (1) bekezdés szövege Sárvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 10 A 4. (2) bekezdését a Gyvt.32. (1) bekezdése d) pont szövegrésszel kiegészítette a 6/2006.(II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2006.február 16-tól. 11 A 4. (3) bekezdés szövege Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet

2 5. (1) 14 A képviselő-testület (illetve átruházott hatáskör esetén a polgármester, vagy a bizottság) hatáskörébe tartozó szociális, illetve gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja jövedelmi, vagyoni viszonyairól a kérelem előterjesztésére rendszeresített nyomtatványon nyilatkozni, és a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát amennyiben azt a jövedelem jellege nem zárja ki irattal (pl.: nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés) igazolni. A szociális, illetve a gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeli ellátások esetében ha jogszabály másként nem rendelkezik az igazolás az Szt. 10. (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszakra vonatkozóan az Szt. 4. (1) bekezdése szerinti jövedelmet tartalmazza. Az igazolásokat a kérelmező a kérelemmel egyidejűleg nyújtja be, illetve ha az ügyfél kéri, akkor az ellátást megállapító szerv szerzi be. (2) 15 (3) 16 (4) 17 Az Szt. 7. (1) bekezdése szerinti ellátásoknak a rászorulók ide értve az Szt. 3. (2) bekezdésében meghatározott rászorulókat is részére történő biztosításáról, intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik. (5) 18 (6) (1) Amennyiben a segély, a támogatás folyósításának a rendjét jogszabály eltérően nem szabályozza, az eseti jelleggel adott segélyt, támogatást a határozat végrehajthatóvá válásának napját követő 5 napon belül a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája utalja, vagy fizeti ki. (2) Fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság, illetve egyéb indokolt esetben (különösen, ha a jogosult életét, testi épségét a késedelmes folyósítás veszélyeztetné) a segély, a támogatás a végrehajthatóvá váláskor házipénztárból is kifizethető. 7. (1) 21 A képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi hatásköreit az e rendeletben az egyes ellátások vonatkozásában meghatározott részletszabályokban nevesített szerveire ruházza át. (2) 22 IV. Pénzben fizetendő ellátások Aktív korúak ellátása (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés b) - c) pontjaiban meghatározott személyek vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv a Gondozási és Családsegítő Központ (a továbbiakban: GCSK) Családsegítő Szolgálata. (2) Az együttműködési eljárás szabályai a következők: A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül GCSK-nál köteles megjelenni, magát nyilvántartásba vetetni. Ezzel egyidejűleg a GCSK részletesen tájékoztatja az együttműködési kötelezettség feltételeiről, menetéről, illetve lényeges tartalmáról, az együttműködés elmulasztásának következményeiről, a beilleszkedést segítő program elkészítésének céljáról, menetéről, a programok típusairól. A GCSK a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül az érintett bevonásával az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot készít, melyben személyre szabottan kerülnek meghatározásra az együttműködés elemei. A beilleszkedést segítő programról, annak tartalmáról, a jogokról, kötelezettségekről a felek személyre szabott, közösen kidolgozott megállapodást kötnek. A nyilvántartásba vétel megtörténtéről, vagy elmaradásáról, továbbá ezek okairól a GCSK az ellátást megállapító szervet haladéktalanul tájékoztatja. (3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: a) a GCSK-val való folyamatos - legalább 3 havonta személyes - kapcsolattartásra, b) az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetve munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre. (4) A (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározottak időpontját a GCSK írásbeli felhívásban közli a rendszeres szociális segélyben részesülővel, oly módon, hogy a felhívást legalább 5 nappal korábban kézhez kapja. Az írásbeli felhívás mellőzhető, ha a jelenlévő személlyel a soron következő megjelenési időpontot legalább öt nappal korábban írásban rögzített módon közlik. A rendszeres szociális segélyben részesülő köteles az írásbeli felhívásban, illetve a szóbeli közlésben meghatározott helyen és időpontban a programban való részvételre, közreműködésre alkalmas állapotban megjelenni, minden tőle elvárhatót megtenni a program sikeres végrehajtása érdekében. Az esetleges akadályoztatásról a GCSK-t előzetesen értesíteni, illetve az akadályoztatás okát igazolni köteles. A GCSK az ellátást megállapító szerv részére szükség szerint, de legalább a rendszeres szociális segélyre való jogosultság éves felülvizsgálatakor megküldi a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról készített írásos értékelést, amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával- módosítja a programot. Az együttműködési kötelezettség megszegéséről a GCSK haladéktalanul tájékoztatja az ellátást megállapító szervet. (5) A (2) és (4) bekezdésekben foglaltak megszegése, elmulasztása az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti, kivéve, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a kötelezettség megszegését, illetve a mulasztást a (7) bekezdésben foglaltak szerint megfelelően igazolta. Az együttműködés súlyos megszegésének minősül az Szt.-ben meghatározott eseteken 13 A 4/A. -t megállapította a 26/2005.(IX.22.) önkormányzati rendelet, hatályos november 1-től. A 4/A. szövegét módosította a 28/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos október 16-tól. 14 Az 5. (1) bekezdését a 26/2005. (IX.22.) önkormányzati rendelet állapította meg, hatályos szeptember 22-től. Az 5. (1) bekezdés 1. mondatát módosította a 6/2006.(II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos február 16-tól. Az 5. (1) bekezdés 1. mondatát módosította az 5/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet, hatályos január 25-től. Az 5. (1) bekezdésének 2.mondatát módosította a 28/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos október 16-tól. 15 Az 5. (2) bekezdését a 26/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan június 24-től. 16 Az 5. (3) bekezdését a 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, hatálytalan május 28-tól. 17 Az 5. (4) bekezdését módosította a 26/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos június 24-től azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 18 Az 5. (5) bekezdését az 5/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan január 25-től. 19 Az 5. (5) bekezdését módosította a 11/2001.(III.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2001.április 1-től. 20 A 6. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. -ával megállapított szöveg. Hatályos: január 1-től. 21 A 7. (1) bekezdését módosította a 26/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos június 24-től. 22 A 7. (2) bekezdését a 6/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan február 16-tól. 23 Az alcímet módosította a 7/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos február 13-tól. 24 A 8. (1) bekezdést módosította a 7/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos február 21-től. A 8. (1) bekezdést módosította a 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. (3) bekezdése, hatályos május 28-tól.

3 túl, a GCSK-nál történő nyilvántartásba vétel céljából való megjelenési kötelezettség elmulasztása, illetve az is, ha a GCSK (4) bekezdés szerinti felhívására ismételten nem jelenik meg, feltéve, hogy mulasztását a (7) bekezdés szerint nem igazolta. (6) Beilleszkedési program típusai: munkavállalási tréning (erősségek, gyengeségek, készségek fejlesztése), munkakeresési tréning (önéletrajzírás, állásinterjúra jelentkezés), önsegítő csoport (érdekérvényesítés), kommunikációs készségek fejlesztése, konfliktuskezelő tréningek, problémaelemző és megoldó technikák, taktikák, mediáció, mindennapi életvezetési készségek tréningje (napi teendők szervezése, tanítása, tanácsadás), családi szocializáció elősegítése; rehabilitációs, habilitációs program az Integrált Foglalkoztatóval együttműködve. (7) A (2), illetve (4) bekezdésekben meghatározottakon való részvételt akadályozó körülményként a háziorvos, kezelőorvos által igazolt betegség (az ellátott, illetve kiskorú gyermekének betegsége), állampolgári kötelezettség teljesítése, hozzátartozó temetése, szülői felügyelettel, gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos kötelezettség teljesítése fogadható el. Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt ok akkor fogadható el, ha az nyilvánvalóan az érintett önhibáján kívüli okból következett be. 8/A. 25 (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja - a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása érdekében - az alábbi feltételeket teljesítse: a) a lakásban, illetve a házban egy-egy hulladékgyűjtő edényt, a ház udvarán egy tetővel ellátott hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat rendeltetésszerűen használni kell, a keletkező háztartási hulladék kizárólag azokban helyezhető el addig, amíg a hulladék a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott gyűjtőedényben elhelyezésre nem kerül, b) az ingatlanhoz tartozó zöldterületet rendszeresen nyírni vagy kaszálni kell, c) gondoskodni kell a lakás, vagy ház, továbbá a ház udvarának rágcsálómentesítéséről, illetve gyommentesítéséről, az udvaron keletkező hulladék folyamatos gyűjtéséről, d) fatüzelés esetén a tűzifa az udvaron egymás mellé és fölé sorba rendezetten tartható, e) a kerítéssel, kerítés hiányában az ingatlannal közvetlenül határos járdaszakaszt (járda hiányában egy méter széles területsávot), illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák esetében az úttest középvonaláig terjedő területet szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell takarítani (a járdát a sártól meg kell tisztítani, a lehullott leveleket, gallyakat, ágakat, illetve a hulladékot össze kell gyűjteni), téli időszakban - havazás, jégképződés esetén - lehetőleg azonnal de legalább naponta egy alkalommal a járdát a hótól és jégtől meg kell tisztítani, a síkosságot meg kell szűntetni; a járda és a kerítés között felburjánzó gazt el kell távolítani, járdára kinyúló ágakat, bokrokat vissza kell nyesni, a lehullott lombot össze kell gyűjteni. (2) Az (1) bekezdésben előírt feltételeknek a kérelem benyújtásától a jogosultság fennállásáig folyamatosan meg kell felelni (1) 31 (2) 32 (3) 33 (4) 34 (5) (6) 35 (7) 36 Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 27 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Ápolási díj Önkormányzati segély (1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) A polgármester a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 25 A 8/A. (1) bekezdését módosította a 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos február 20-tól. 26 A 9. -t a 10/2007. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan február 16-tól. 27 Az alcím elnevezését módosította a 2/2003. (I.23.) önkormányzati rendelet, hatályos január 23-tól. 28 A 10. -t a 6/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan február 16-tól. 29 A t a 11/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. 30 A 14. -t a 37/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan január 1-től, azzal, hogy a december 31-én az Ör a alapján ápolási díjra jogosult személyek jogosultságát február 15-éig felül kell vizsgálni. Az ápolási díjat június 30-áig, de ezen időszakon belül is legfeljebb a jogosultsági feltételek fennálltáig, tovább kell folyósítani, majd az ápolási díjat június 30-ával meg kell szüntetni. 31 módosította a 2/2003. (I.23.) rendelet I. 23. után indult ügyekben alkalmazandó, módosította továbbá a 26/2005. (IX.22.) Ör. ( az Szt. 41..(1) bekezdésében foglaltakon felül mondatrész szeptember 22-től hatályon kívül helyezve, majd a bekezdést hatályon kívül helyezte 2011.május 28-ától: 16/2011.(V.27.) Ör. 5. (4) bekezdése A 16/2011.(V.27.) Ör. 5. (5) bekezdése alapján: Az Ör 14. (1) bekezdés alapján megállapított jogosultságok esetén e rendelet hatályba lépését megelőzően hatályos szabályok irányadók. 32 Módosította a 26/2003.(V.22.) Ör. Hatályos: május 22-től, majd módosította 16/2011(V.27.) Ör 1. -a Hatályos :2011.május Módosította a 26/2005.(IX.22.) Ör., majd módosította 7/2011.(II.18.) Ör 2: hatályba lépés: bevezette a 6/2006. (II. 16.) Ör. hatályos: tól 35 hatályon kívül helyezte a 10/2007.(II.16.) Ör, napjától 36 bevezette a 26/2003. (V. 22.) sz. Ör. rendelet, hatályos: május 22., majd a bekezdést hatályon kívül helyezte: 16/2011.(V.27.) Ör. 5.(4) bekezdése Hatályos:2011.május A 15. és az azt megelőző alcím Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. -ával megállapított szöveg. Hatályos: január 1-től.

4 (3) A bizottság az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb hatszorosáig terjedő, pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyt biztosíthat, amit a döntésétől függően egy összegben, vagy havi részletekben folyósíthat. A kölcsön folyósításának feltételeit, a visszafizetés garanciáit a bizottság döntésének megfelelő tartalommal szerződésbe kell foglalni. (4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (5) Az önkormányzati segély megállapításánál figyelembe vehető, az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetén a 200%-át, a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetén a 200%-át. (6) Az önkormányzati segélyt a rászorultsághoz igazodóan esetenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-áig terjedő összegben lehet kérelemre és hivatalból is megállapítani. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ami nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének a 10%-ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége forint. (7) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 16. (1) 38 (2) 39 (3) /A (1) 44 (2) (3) (4) 45 (5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /A. 47 (1) A polgármester - abból a célból, hogy az önkormányzat a gyermeket gondozó család számára a tanévkezdéssel együtt járó kiadásokhoz szociális, gyermekvédelmi szempontból támogatást nyújtson - tanévkezdési támogatásban részesíti a tárgyév szeptember hónapban általános iskolai tanulmányokat kezdő, vagy folytató általános iskolai tanulói jogviszonyban álló gyermekeket, feltéve, hogy családban az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében a 300%- át nem haladja meg. (2) A támogatás összege gyermekenként, tanévenként forint. (3) A kérelmeket tárgyév június 1 és június 30. között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A jogerős döntéssel megállapított támogatást tárgyév augusztus ig terjedő időszakban kell folyósítani. Temetési kölcsön (1) A polgármester temetési kölcsönt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles volt ugyan, de családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg. (2) A temetési kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig terjedhet. (3) A temetési kölcsönnyújtás feltételeit, visszafizetésének garanciáit külön szerződésben kell rögzíteni, egyidejűleg a kölcsönösszeget hagyatéki teherként be kell jelenteni a közjegyzőnél. 19/A. 51 (1) 52 A polgármester fűtési támogatásban részesítheti azokat a szociálisan rászoruló három, vagy több kiskorú gyermeket nevelő családo(ka)t, illetve az(oka)t a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülő személye(ke)t is, aki(k) a TÁVHŐ fűtési rendszerébe be nem kapcsolt egyedi, vagy egyedileg szabályozható fűtési móddal rendelkező lakást/ házat (továbbiakban lakás) 38 hatályon kívül helyezte a 10/2007.(II.16.) Ör február 16-tól 39 A 16. (2) bekezdését Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 6. a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: január 1-től. 40 hatályon kívül helyezte a 10/2007.(II.16.) Ör február 16-tól 41 Hatályon kívül helyezte : 16/2011(V.27.) Ör. 5. (4) bekezdése Hatályos : bevezette a 2/2003. (I. 23.) Ör. Hatályos: január Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése, hatályos ától 44 módosította a 26/2003. (V. 22.) Ör. Hatályos: január határidőt módosította a 26/2003. (V. 22.) rendelet, hatályos: A 18. -t Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 6. b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: január 1-től. 47 módosította: a tanévkezdési támogatást bevezette 17/2010.(VI.25.) Ör 2. -a, hatályos , majd módosította 7/2011.(II.18) Ör 3. hatályos módosította: 16/2011.(V.27.) Ör. 2. -a, hatályos :2011.május Szövegcserésen módosította 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos ától, azzal, hogy az e rendelet 7. (2) bekezdése alapján, az Ör. e rendelettel megállapított szövegét az e rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni 50 A 19. és az azt megelőző alcím Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. -ával megállapított szöveg. Hatályos: január 1-től. 51 a támogatást bevezette: 23/2006.(VI.23.) Ör., hatályos: június 23. napjától 52 Szövegcserésen módosította 23/2012. (VII.2.) Ör. 2. -a, hatályos ától

5 használnak, és a fűtési szezonra vonatkozóan jelentkező többletköltségeket önállóan, létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül viselni nem képesek. (2) 53 A támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak az tekinthető, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300 %-át (3) 54 A fűtési támogatás havi összege: forint, a teljes fűtési szezonra megállapítható összeg: forint. (4) A fűtési támogatás szempontjából fűtési szezon a november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak (5) A támogatás lakásonként és szezononként egy időszakra vonatkozóan csak egy jogosult (lakáshasználó) számára állapítható meg. Lakáshasználónak a lakás azon jogos birtokosa minősül, aki a támogatással érintett lakásban él életvitelszerűen. A támogatás egy fűtési szezonon belül ugyanazon jogosultnak, ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy ízben adható. (6) 55 A támogatás iránti kérelmeket az irodánál lehet előterjeszteni augusztus 15-től március 31-éig terjedő időszakban. (7) A támogatást a (3) bekezdésben meghatározott teljes összegben kell megállapítani, amennyiben a kérelem november 30- áig benyújtásra kerül. Amennyiben a kérelem november 30-át követően kerül benyújtásra, úgy a támogatás összege a fűtési szezonból fennmaradó hónapokra járó összegben állapítható meg azzal, hogy egy havi összegnek forint felel meg, és a töredék hónapra is teljes havi támogatási összeg jár. Amennyiben a lakáshasználat kezdete november 1-jét követő időpont, akkor a lakáshasználat kezdetétől jár a támogatás azzal, hogy ezekben az esetekben is megfelelően alkalmazandó a töredék fűtési szezonra, és töredék hónapra vonatkozó előzőekben meghatározott szabály. A támogatás a lakás használatának és a szociális rászorultság fennállásának időtartamáig jár. Ha a jogosultság hónap közben szűnik meg, akkor a töredékhónapra járó összeget úgy kell megállapítani, hogy az egy napra jutó összeg a havi összeg harmincad része. (8) A fűtési szezonra járó teljes támogatást egy összegben kell folyósítani a jogosult számára. V. Természetben nyújtott szociális ellátások Lakásfenntartási támogatás (1) (2) (3) 60 (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) A polgármester a fûtési szezon idõtartamára vonatkozóan fűtési támogatásban részesítheti azokat a szociálisan rászorulókat, akik a Távhő fűtési rendszerébe bekapcsolt lakást használnak és a fûtési szezonban jelentkezõ többletköltségeket önállóan, létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül viselni nem képesek. (2) 64 A támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak az tekinthető, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300 %-át. (3) A fûtési támogatás lakásonkénti - havi összege forint 65. (4) A fûtési támogatás szempontjából fûtési szezon a november 1-jétõl március 31-éig terjedõ idõszak. (5) 66 A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától ( ha a kérelmet szeptemberben vagy októberben nyújtják be, akkor november 1-jétõl ) kell megállapítani, kivéve ha a lakáshasználat kezdete ezt követõ idõpont, ebben az esetben a lakáshasználat kezdetétõl jár a támogatás. A támogatás a lakás használatának és a szociális rászorultság fennállásának idõtartamáig jár. Ha a jogosultság hónap közben szûnik meg, akkor a töredékhónapra járó összeget úgy kell megállapítani, hogy az egy napra jutó összeg a havi összeg harmincad része. (6) A támogatás lakásonként és szezononként egy idõben csak egy jogosult ( lakáshasználó ) számára állapítható meg. Lakáshasználónak a lakás tényleges és jogos birtokosa minõsül. A támogatás egy fûtési szezonon belül ugyanazon jogosultnak, ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy ízben adható. (7) 67 A támogatás iránti kérelmeket az irodánál lehet elõterjeszteni augusztus 15-tõl 68 március 31-ig terjedõ idõszakban. (8) A természetbeni ellátásként megállapított támogatás összegét havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig kell folyósítani. Lakbértámogatás 53 Szövegcserésen módosította 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos ától, azzal, hogy az e rendelet 7. (2) bekezdése alapján, az Ör. e rendelettel megállapított szövegét az e rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni 54 módosította: 17/2010.(VI.25.) Ör. 1. (1) bekezdése, hatályos : től 55 Módosította: 7/2011.(II.18.) Ör. 4. -a augusztus 1-től-március 31-ig szövegrész helyébe az augusztus 15-től március 31-ig szöveg lépett Hatályos A 19. (6) bekezdés szövege Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 56 módosította: 17/2010.(VI.25.) Ör. 1. (2) bekezdése ( ) az egy havi összegnek 3000 forint felel meg szövegrész helyébe ( ) az egy havi összegnek 4000 forint felel meg szöveg lép; hatályos : től 57 módosította a 26/2004. (VI.24.) Ör..hatályos: , rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 58 Módosította: 16/2011.(V.27.) Ör.3. -a Hatályos szeptember 1-jétől t hatályon kívül helyezte a 1/2012.(I.27.)Ör. 4. -a ától 60 Módosította 21/2011.(IX.13.) Ör. 1. -a, hatályos 2011.szeptember 14-étől 61 Módosította: 16/2011.(V.27.) Ör. 3. -a Hatályos: szeptember 1-jétől t hatályon kívül helyezte a 1/2012.(I.27.) Ör. 4. -a ától 63 bevezette a 18/2005. (VI. 23.) Ör. hatályos: október 1-től 64 Szövegcserésen módosította 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos ától, azzal, hogy az e rendelet 7. (2) bekezdése alapján, az Ör. e rendelettel megállapított szövegét az e rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni 65 Az összeget Ft-ról Ft-ra módosította a 23/2008.(VI..27.) Ör., hatályos: augusztus 1. napjától 66 kiegészítette a szeptemberben vagy szövegrésszel a 6/2006. (II.16.) Ör. hatályos: tól 67 módosította az 6/2006. (II.16. )Ör. október szövegrész helyébe szeptember lépett hatályos tól. A 22. (7) bekezdés szövege Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 68 módosította a 23/2006.(VI.23.) Ör. szeptember 1-jétől szövegrész helyébe augusztus 1-jétől szövegrész lépett, hatályos: június 23. napjától, majd módosította 7/2011.(II.18.) Ör. 4. -a augusztus 1-től-március 31-ig szövegrész helyébe az augusztus 15-től március 31-ig szöveg lépett hatályos:

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben