- 1 - hatályos: március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - hatályos: 2013. március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet."

Átírás

1 Hatályos: január 1-től Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1997. (XII.02.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról (egységes szerkezetben) Sárvár város Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban : Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 1 felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, megőrzése és a gyermekek védelme érdekében meghatározza Sárvár város Önkormányzata által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. II. A rendelet hatálya 2. (1) 2 E rendelet hatálya az 5. (4) bekezdésében foglaltak kivételével a Sárvár város közigazgatási területén az Szt. 3. -ban, valamint a gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tekintetében a Gyvt. 4. -ban meghatározott személyekre, illetve a város területén tartózkodó hajléktalan személyekre terjed ki. (2) 3 (3) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköröket: a) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület ) b) 4 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága (továbbiakban: bizottság), c) a polgármester gyakorolja (1) 6 A hatáskör gyakorlója a) a 15. (5) bekezdésben, b) a 18/A. (1) bekezdésben, c) a 19. (1) bekezdésben, d) a 19/A. (2) bekezdésben, e) a 22. (2) bekezdésben, f) a 25. -ban megállapított jövedelemhatároktól a (2) bekezdésben meghatározott méltányosságra okot adó esetben 30%-ban emelt mértékig eltérhet. (2) 7 Az (1) bekezdés szerinti méltányosságra okot adó körülmény, ha a kérelmező nyugdíjas, rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő egyedül élő személy, vagy házaspár (ide értve az élettársakat is), vagy gyermekét egyedül nevelő szülő (ide értve a más törvényes képviselőt is). III. Eljárási rendelkezések 4. 8 (1) 9 A képviselő-testület (illetve átruházott hatáskör esetén a polgármester, vagy a bizottság) hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi, illetve szociális ellátásra irányuló kérelmet írásban vagy szóban a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájánál (a továbbiakban: iroda) lehet előterjeszteni. (2) 10 Azon kérelmeket, melyekről az intézményvezető közvetlenül dönthet, (Sztv. 94/A. (1) bekezdése a) pont, Gyvt. 32. (1) bekezdésének d) pont ) az ellátást biztosító intézménynél is elő lehet terjeszteni. E kérelmeket - amennyiben azt nem az intézménynél, hanem az irodánál terjesztették elő - az iroda az intézményvezetőhöz továbbítja. (3) 11 A nem Sárvár város Önkormányzata által fenntartott intézmény által személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránt kérelmeket az iroda az intézmény vezetőjéhez továbbítja. (4) 12 4/A. 13 A szociális pénzbeli támogatási ügyekben a kérelemnyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető, egyébiránt nincsen helye elektronikus kapcsolattartásnak, kivéve, ha ezt jogszabály valamely ügyekben, eljárási cselekményekben kötelezővé teszi. 1 A bevezető részt módosította: a 2/2003. (I.23.) önkormányzati rendelet, hatályos: január 23-tól. 2 A 2. (1) bekezdést módosította: a 26/2004.(VI.24.) számú rendelet, hatályos: június 24-től. Az a (2) bekezdésben és szövegrészt a 23/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 3. -a hatályon kívül helyezte, hatálytalan július 3-tól. 3 A 2. (2) bekezdést hatályon kívül helyezte a 23/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatálytalan július 3-tól. 4 A 2. (3) bekezdés b) pontját módosította a 7/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos február 21-től. 5 A 3. -t módosította az 5/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet, hatályos január 25-től. 6 A 3. (1) bekezdés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. -ával megállapított szöveg. Hatályos: január 1-től. 7 A 3. (2) bekezdését módosította a 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése, hatályos február 20-tól. A 3. (2) bekezdését módosította a 23/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos július 3-tól. 8 A 4. -t módosította a 11/2001.(III.20.) önkormányzati rendelet, hatályos április 1-től. 9 A 4. (1) bekezdést módosította a 6/2006.(II.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: február16-tól. A 4. (1) bekezdés szövege Sárvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 10 A 4. (2) bekezdését a Gyvt.32. (1) bekezdése d) pont szövegrésszel kiegészítette a 6/2006.(II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2006.február 16-tól. 11 A 4. (3) bekezdés szövege Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet

2 5. (1) 14 A képviselő-testület (illetve átruházott hatáskör esetén a polgármester, vagy a bizottság) hatáskörébe tartozó szociális, illetve gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja jövedelmi, vagyoni viszonyairól a kérelem előterjesztésére rendszeresített nyomtatványon nyilatkozni, és a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát amennyiben azt a jövedelem jellege nem zárja ki irattal (pl.: nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés) igazolni. A szociális, illetve a gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeli ellátások esetében ha jogszabály másként nem rendelkezik az igazolás az Szt. 10. (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszakra vonatkozóan az Szt. 4. (1) bekezdése szerinti jövedelmet tartalmazza. Az igazolásokat a kérelmező a kérelemmel egyidejűleg nyújtja be, illetve ha az ügyfél kéri, akkor az ellátást megállapító szerv szerzi be. (2) 15 (3) 16 (4) 17 Az Szt. 7. (1) bekezdése szerinti ellátásoknak a rászorulók ide értve az Szt. 3. (2) bekezdésében meghatározott rászorulókat is részére történő biztosításáról, intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik. (5) 18 (6) (1) Amennyiben a segély, a támogatás folyósításának a rendjét jogszabály eltérően nem szabályozza, az eseti jelleggel adott segélyt, támogatást a határozat végrehajthatóvá válásának napját követő 5 napon belül a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája utalja, vagy fizeti ki. (2) Fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság, illetve egyéb indokolt esetben (különösen, ha a jogosult életét, testi épségét a késedelmes folyósítás veszélyeztetné) a segély, a támogatás a végrehajthatóvá váláskor házipénztárból is kifizethető. 7. (1) 21 A képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi hatásköreit az e rendeletben az egyes ellátások vonatkozásában meghatározott részletszabályokban nevesített szerveire ruházza át. (2) 22 IV. Pénzben fizetendő ellátások Aktív korúak ellátása (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés b) - c) pontjaiban meghatározott személyek vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv a Gondozási és Családsegítő Központ (a továbbiakban: GCSK) Családsegítő Szolgálata. (2) Az együttműködési eljárás szabályai a következők: A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül GCSK-nál köteles megjelenni, magát nyilvántartásba vetetni. Ezzel egyidejűleg a GCSK részletesen tájékoztatja az együttműködési kötelezettség feltételeiről, menetéről, illetve lényeges tartalmáról, az együttműködés elmulasztásának következményeiről, a beilleszkedést segítő program elkészítésének céljáról, menetéről, a programok típusairól. A GCSK a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül az érintett bevonásával az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot készít, melyben személyre szabottan kerülnek meghatározásra az együttműködés elemei. A beilleszkedést segítő programról, annak tartalmáról, a jogokról, kötelezettségekről a felek személyre szabott, közösen kidolgozott megállapodást kötnek. A nyilvántartásba vétel megtörténtéről, vagy elmaradásáról, továbbá ezek okairól a GCSK az ellátást megállapító szervet haladéktalanul tájékoztatja. (3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: a) a GCSK-val való folyamatos - legalább 3 havonta személyes - kapcsolattartásra, b) az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetve munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre. (4) A (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározottak időpontját a GCSK írásbeli felhívásban közli a rendszeres szociális segélyben részesülővel, oly módon, hogy a felhívást legalább 5 nappal korábban kézhez kapja. Az írásbeli felhívás mellőzhető, ha a jelenlévő személlyel a soron következő megjelenési időpontot legalább öt nappal korábban írásban rögzített módon közlik. A rendszeres szociális segélyben részesülő köteles az írásbeli felhívásban, illetve a szóbeli közlésben meghatározott helyen és időpontban a programban való részvételre, közreműködésre alkalmas állapotban megjelenni, minden tőle elvárhatót megtenni a program sikeres végrehajtása érdekében. Az esetleges akadályoztatásról a GCSK-t előzetesen értesíteni, illetve az akadályoztatás okát igazolni köteles. A GCSK az ellátást megállapító szerv részére szükség szerint, de legalább a rendszeres szociális segélyre való jogosultság éves felülvizsgálatakor megküldi a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról készített írásos értékelést, amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával- módosítja a programot. Az együttműködési kötelezettség megszegéséről a GCSK haladéktalanul tájékoztatja az ellátást megállapító szervet. (5) A (2) és (4) bekezdésekben foglaltak megszegése, elmulasztása az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti, kivéve, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a kötelezettség megszegését, illetve a mulasztást a (7) bekezdésben foglaltak szerint megfelelően igazolta. Az együttműködés súlyos megszegésének minősül az Szt.-ben meghatározott eseteken 13 A 4/A. -t megállapította a 26/2005.(IX.22.) önkormányzati rendelet, hatályos november 1-től. A 4/A. szövegét módosította a 28/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos október 16-tól. 14 Az 5. (1) bekezdését a 26/2005. (IX.22.) önkormányzati rendelet állapította meg, hatályos szeptember 22-től. Az 5. (1) bekezdés 1. mondatát módosította a 6/2006.(II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos február 16-tól. Az 5. (1) bekezdés 1. mondatát módosította az 5/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet, hatályos január 25-től. Az 5. (1) bekezdésének 2.mondatát módosította a 28/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos október 16-tól. 15 Az 5. (2) bekezdését a 26/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan június 24-től. 16 Az 5. (3) bekezdését a 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, hatálytalan május 28-tól. 17 Az 5. (4) bekezdését módosította a 26/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos június 24-től azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 18 Az 5. (5) bekezdését az 5/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan január 25-től. 19 Az 5. (5) bekezdését módosította a 11/2001.(III.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2001.április 1-től. 20 A 6. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. -ával megállapított szöveg. Hatályos: január 1-től. 21 A 7. (1) bekezdését módosította a 26/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos június 24-től. 22 A 7. (2) bekezdését a 6/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan február 16-tól. 23 Az alcímet módosította a 7/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos február 13-tól. 24 A 8. (1) bekezdést módosította a 7/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos február 21-től. A 8. (1) bekezdést módosította a 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. (3) bekezdése, hatályos május 28-tól.

3 túl, a GCSK-nál történő nyilvántartásba vétel céljából való megjelenési kötelezettség elmulasztása, illetve az is, ha a GCSK (4) bekezdés szerinti felhívására ismételten nem jelenik meg, feltéve, hogy mulasztását a (7) bekezdés szerint nem igazolta. (6) Beilleszkedési program típusai: munkavállalási tréning (erősségek, gyengeségek, készségek fejlesztése), munkakeresési tréning (önéletrajzírás, állásinterjúra jelentkezés), önsegítő csoport (érdekérvényesítés), kommunikációs készségek fejlesztése, konfliktuskezelő tréningek, problémaelemző és megoldó technikák, taktikák, mediáció, mindennapi életvezetési készségek tréningje (napi teendők szervezése, tanítása, tanácsadás), családi szocializáció elősegítése; rehabilitációs, habilitációs program az Integrált Foglalkoztatóval együttműködve. (7) A (2), illetve (4) bekezdésekben meghatározottakon való részvételt akadályozó körülményként a háziorvos, kezelőorvos által igazolt betegség (az ellátott, illetve kiskorú gyermekének betegsége), állampolgári kötelezettség teljesítése, hozzátartozó temetése, szülői felügyelettel, gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos kötelezettség teljesítése fogadható el. Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt ok akkor fogadható el, ha az nyilvánvalóan az érintett önhibáján kívüli okból következett be. 8/A. 25 (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja - a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása érdekében - az alábbi feltételeket teljesítse: a) a lakásban, illetve a házban egy-egy hulladékgyűjtő edényt, a ház udvarán egy tetővel ellátott hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, azokat rendeltetésszerűen használni kell, a keletkező háztartási hulladék kizárólag azokban helyezhető el addig, amíg a hulladék a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott gyűjtőedényben elhelyezésre nem kerül, b) az ingatlanhoz tartozó zöldterületet rendszeresen nyírni vagy kaszálni kell, c) gondoskodni kell a lakás, vagy ház, továbbá a ház udvarának rágcsálómentesítéséről, illetve gyommentesítéséről, az udvaron keletkező hulladék folyamatos gyűjtéséről, d) fatüzelés esetén a tűzifa az udvaron egymás mellé és fölé sorba rendezetten tartható, e) a kerítéssel, kerítés hiányában az ingatlannal közvetlenül határos járdaszakaszt (járda hiányában egy méter széles területsávot), illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák esetében az úttest középvonaláig terjedő területet szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell takarítani (a járdát a sártól meg kell tisztítani, a lehullott leveleket, gallyakat, ágakat, illetve a hulladékot össze kell gyűjteni), téli időszakban - havazás, jégképződés esetén - lehetőleg azonnal de legalább naponta egy alkalommal a járdát a hótól és jégtől meg kell tisztítani, a síkosságot meg kell szűntetni; a járda és a kerítés között felburjánzó gazt el kell távolítani, járdára kinyúló ágakat, bokrokat vissza kell nyesni, a lehullott lombot össze kell gyűjteni. (2) Az (1) bekezdésben előírt feltételeknek a kérelem benyújtásától a jogosultság fennállásáig folyamatosan meg kell felelni (1) 31 (2) 32 (3) 33 (4) 34 (5) (6) 35 (7) 36 Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 27 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Ápolási díj Önkormányzati segély (1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) A polgármester a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 25 A 8/A. (1) bekezdését módosította a 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos február 20-tól. 26 A 9. -t a 10/2007. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan február 16-tól. 27 Az alcím elnevezését módosította a 2/2003. (I.23.) önkormányzati rendelet, hatályos január 23-tól. 28 A 10. -t a 6/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, hatálytalan február 16-tól. 29 A t a 11/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. 30 A 14. -t a 37/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatálytalan január 1-től, azzal, hogy a december 31-én az Ör a alapján ápolási díjra jogosult személyek jogosultságát február 15-éig felül kell vizsgálni. Az ápolási díjat június 30-áig, de ezen időszakon belül is legfeljebb a jogosultsági feltételek fennálltáig, tovább kell folyósítani, majd az ápolási díjat június 30-ával meg kell szüntetni. 31 módosította a 2/2003. (I.23.) rendelet I. 23. után indult ügyekben alkalmazandó, módosította továbbá a 26/2005. (IX.22.) Ör. ( az Szt. 41..(1) bekezdésében foglaltakon felül mondatrész szeptember 22-től hatályon kívül helyezve, majd a bekezdést hatályon kívül helyezte 2011.május 28-ától: 16/2011.(V.27.) Ör. 5. (4) bekezdése A 16/2011.(V.27.) Ör. 5. (5) bekezdése alapján: Az Ör 14. (1) bekezdés alapján megállapított jogosultságok esetén e rendelet hatályba lépését megelőzően hatályos szabályok irányadók. 32 Módosította a 26/2003.(V.22.) Ör. Hatályos: május 22-től, majd módosította 16/2011(V.27.) Ör 1. -a Hatályos :2011.május Módosította a 26/2005.(IX.22.) Ör., majd módosította 7/2011.(II.18.) Ör 2: hatályba lépés: bevezette a 6/2006. (II. 16.) Ör. hatályos: tól 35 hatályon kívül helyezte a 10/2007.(II.16.) Ör, napjától 36 bevezette a 26/2003. (V. 22.) sz. Ör. rendelet, hatályos: május 22., majd a bekezdést hatályon kívül helyezte: 16/2011.(V.27.) Ör. 5.(4) bekezdése Hatályos:2011.május A 15. és az azt megelőző alcím Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. -ával megállapított szöveg. Hatályos: január 1-től.

4 (3) A bizottság az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb hatszorosáig terjedő, pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyt biztosíthat, amit a döntésétől függően egy összegben, vagy havi részletekben folyósíthat. A kölcsön folyósításának feltételeit, a visszafizetés garanciáit a bizottság döntésének megfelelő tartalommal szerződésbe kell foglalni. (4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (5) Az önkormányzati segély megállapításánál figyelembe vehető, az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetén a 200%-át, a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetén a 200%-át. (6) Az önkormányzati segélyt a rászorultsághoz igazodóan esetenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-áig terjedő összegben lehet kérelemre és hivatalból is megállapítani. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ami nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének a 10%-ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége forint. (7) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 16. (1) 38 (2) 39 (3) /A (1) 44 (2) (3) (4) 45 (5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /A. 47 (1) A polgármester - abból a célból, hogy az önkormányzat a gyermeket gondozó család számára a tanévkezdéssel együtt járó kiadásokhoz szociális, gyermekvédelmi szempontból támogatást nyújtson - tanévkezdési támogatásban részesíti a tárgyév szeptember hónapban általános iskolai tanulmányokat kezdő, vagy folytató általános iskolai tanulói jogviszonyban álló gyermekeket, feltéve, hogy családban az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében a 300%- át nem haladja meg. (2) A támogatás összege gyermekenként, tanévenként forint. (3) A kérelmeket tárgyév június 1 és június 30. között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A jogerős döntéssel megállapított támogatást tárgyév augusztus ig terjedő időszakban kell folyósítani. Temetési kölcsön (1) A polgármester temetési kölcsönt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles volt ugyan, de családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg. (2) A temetési kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig terjedhet. (3) A temetési kölcsönnyújtás feltételeit, visszafizetésének garanciáit külön szerződésben kell rögzíteni, egyidejűleg a kölcsönösszeget hagyatéki teherként be kell jelenteni a közjegyzőnél. 19/A. 51 (1) 52 A polgármester fűtési támogatásban részesítheti azokat a szociálisan rászoruló három, vagy több kiskorú gyermeket nevelő családo(ka)t, illetve az(oka)t a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülő személye(ke)t is, aki(k) a TÁVHŐ fűtési rendszerébe be nem kapcsolt egyedi, vagy egyedileg szabályozható fűtési móddal rendelkező lakást/ házat (továbbiakban lakás) 38 hatályon kívül helyezte a 10/2007.(II.16.) Ör február 16-tól 39 A 16. (2) bekezdését Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 6. a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: január 1-től. 40 hatályon kívül helyezte a 10/2007.(II.16.) Ör február 16-tól 41 Hatályon kívül helyezte : 16/2011(V.27.) Ör. 5. (4) bekezdése Hatályos : bevezette a 2/2003. (I. 23.) Ör. Hatályos: január Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése, hatályos ától 44 módosította a 26/2003. (V. 22.) Ör. Hatályos: január határidőt módosította a 26/2003. (V. 22.) rendelet, hatályos: A 18. -t Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 6. b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: január 1-től. 47 módosította: a tanévkezdési támogatást bevezette 17/2010.(VI.25.) Ör 2. -a, hatályos , majd módosította 7/2011.(II.18) Ör 3. hatályos módosította: 16/2011.(V.27.) Ör. 2. -a, hatályos :2011.május Szövegcserésen módosította 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos ától, azzal, hogy az e rendelet 7. (2) bekezdése alapján, az Ör. e rendelettel megállapított szövegét az e rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni 50 A 19. és az azt megelőző alcím Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. -ával megállapított szöveg. Hatályos: január 1-től. 51 a támogatást bevezette: 23/2006.(VI.23.) Ör., hatályos: június 23. napjától 52 Szövegcserésen módosította 23/2012. (VII.2.) Ör. 2. -a, hatályos ától

5 használnak, és a fűtési szezonra vonatkozóan jelentkező többletköltségeket önállóan, létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül viselni nem képesek. (2) 53 A támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak az tekinthető, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300 %-át (3) 54 A fűtési támogatás havi összege: forint, a teljes fűtési szezonra megállapítható összeg: forint. (4) A fűtési támogatás szempontjából fűtési szezon a november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak (5) A támogatás lakásonként és szezononként egy időszakra vonatkozóan csak egy jogosult (lakáshasználó) számára állapítható meg. Lakáshasználónak a lakás azon jogos birtokosa minősül, aki a támogatással érintett lakásban él életvitelszerűen. A támogatás egy fűtési szezonon belül ugyanazon jogosultnak, ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy ízben adható. (6) 55 A támogatás iránti kérelmeket az irodánál lehet előterjeszteni augusztus 15-től március 31-éig terjedő időszakban. (7) A támogatást a (3) bekezdésben meghatározott teljes összegben kell megállapítani, amennyiben a kérelem november 30- áig benyújtásra kerül. Amennyiben a kérelem november 30-át követően kerül benyújtásra, úgy a támogatás összege a fűtési szezonból fennmaradó hónapokra járó összegben állapítható meg azzal, hogy egy havi összegnek forint felel meg, és a töredék hónapra is teljes havi támogatási összeg jár. Amennyiben a lakáshasználat kezdete november 1-jét követő időpont, akkor a lakáshasználat kezdetétől jár a támogatás azzal, hogy ezekben az esetekben is megfelelően alkalmazandó a töredék fűtési szezonra, és töredék hónapra vonatkozó előzőekben meghatározott szabály. A támogatás a lakás használatának és a szociális rászorultság fennállásának időtartamáig jár. Ha a jogosultság hónap közben szűnik meg, akkor a töredékhónapra járó összeget úgy kell megállapítani, hogy az egy napra jutó összeg a havi összeg harmincad része. (8) A fűtési szezonra járó teljes támogatást egy összegben kell folyósítani a jogosult számára. V. Természetben nyújtott szociális ellátások Lakásfenntartási támogatás (1) (2) (3) 60 (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) A polgármester a fûtési szezon idõtartamára vonatkozóan fűtési támogatásban részesítheti azokat a szociálisan rászorulókat, akik a Távhő fűtési rendszerébe bekapcsolt lakást használnak és a fûtési szezonban jelentkezõ többletköltségeket önállóan, létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül viselni nem képesek. (2) 64 A támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak az tekinthető, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300 %-át. (3) A fûtési támogatás lakásonkénti - havi összege forint 65. (4) A fûtési támogatás szempontjából fûtési szezon a november 1-jétõl március 31-éig terjedõ idõszak. (5) 66 A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától ( ha a kérelmet szeptemberben vagy októberben nyújtják be, akkor november 1-jétõl ) kell megállapítani, kivéve ha a lakáshasználat kezdete ezt követõ idõpont, ebben az esetben a lakáshasználat kezdetétõl jár a támogatás. A támogatás a lakás használatának és a szociális rászorultság fennállásának idõtartamáig jár. Ha a jogosultság hónap közben szûnik meg, akkor a töredékhónapra járó összeget úgy kell megállapítani, hogy az egy napra jutó összeg a havi összeg harmincad része. (6) A támogatás lakásonként és szezononként egy idõben csak egy jogosult ( lakáshasználó ) számára állapítható meg. Lakáshasználónak a lakás tényleges és jogos birtokosa minõsül. A támogatás egy fûtési szezonon belül ugyanazon jogosultnak, ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy ízben adható. (7) 67 A támogatás iránti kérelmeket az irodánál lehet elõterjeszteni augusztus 15-tõl 68 március 31-ig terjedõ idõszakban. (8) A természetbeni ellátásként megállapított támogatás összegét havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig kell folyósítani. Lakbértámogatás 53 Szövegcserésen módosította 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos ától, azzal, hogy az e rendelet 7. (2) bekezdése alapján, az Ör. e rendelettel megállapított szövegét az e rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni 54 módosította: 17/2010.(VI.25.) Ör. 1. (1) bekezdése, hatályos : től 55 Módosította: 7/2011.(II.18.) Ör. 4. -a augusztus 1-től-március 31-ig szövegrész helyébe az augusztus 15-től március 31-ig szöveg lépett Hatályos A 19. (6) bekezdés szövege Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 56 módosította: 17/2010.(VI.25.) Ör. 1. (2) bekezdése ( ) az egy havi összegnek 3000 forint felel meg szövegrész helyébe ( ) az egy havi összegnek 4000 forint felel meg szöveg lép; hatályos : től 57 módosította a 26/2004. (VI.24.) Ör..hatályos: , rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 58 Módosította: 16/2011.(V.27.) Ör.3. -a Hatályos szeptember 1-jétől t hatályon kívül helyezte a 1/2012.(I.27.)Ör. 4. -a ától 60 Módosította 21/2011.(IX.13.) Ör. 1. -a, hatályos 2011.szeptember 14-étől 61 Módosította: 16/2011.(V.27.) Ör. 3. -a Hatályos: szeptember 1-jétől t hatályon kívül helyezte a 1/2012.(I.27.) Ör. 4. -a ától 63 bevezette a 18/2005. (VI. 23.) Ör. hatályos: október 1-től 64 Szövegcserésen módosította 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos ától, azzal, hogy az e rendelet 7. (2) bekezdése alapján, az Ör. e rendelettel megállapított szövegét az e rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni 65 Az összeget Ft-ról Ft-ra módosította a 23/2008.(VI..27.) Ör., hatályos: augusztus 1. napjától 66 kiegészítette a szeptemberben vagy szövegrésszel a 6/2006. (II.16.) Ör. hatályos: tól 67 módosította az 6/2006. (II.16. )Ör. október szövegrész helyébe szeptember lépett hatályos tól. A 22. (7) bekezdés szövege Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 68 módosította a 23/2006.(VI.23.) Ör. szeptember 1-jétől szövegrész helyébe augusztus 1-jétől szövegrész lépett, hatályos: június 23. napjától, majd módosította 7/2011.(II.18.) Ör. 4. -a augusztus 1-től-március 31-ig szövegrész helyébe az augusztus 15-től március 31-ig szöveg lépett hatályos:

6 /A. 70 Köztemetés (1) A polgármester a tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik a Sárvár Város igazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésére köteles személy, vagy b) az eltemettetésére köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A köztemetés Sárvár városban szokásos legolcsóbb temetés, a szükséges kellékekkel és egy élővirág koszorúval. (3) 72 A polgármester az Szt. 48. (3) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség alól akkor mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a család egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimumának 200%-át és a kötelezettség teljesítése a család mindennapi megélhetését veszélyeztető, aránytalan terhet jelent. Közgyógyellátás (1) 74 Az Szt-ben felsorolt eseteken túl közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg azon személynek akinek havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori minimumának 10%-át eléri, és családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori minimumának 180%-át, egyedül élő esetén 200%-át nem haladja meg. (2) 75 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, közgyógyellátásban részesíthetők azok a szív-, vese-, tüdő-, máj-, csontvelő átültetésen átesett személyek is, akiknek havi rendszeres gyógyító ellátás 76 költsége eléri az (1) bekezdésben meghatározott összeget, és családjuk jövedelme meghaladja ugyan az (1) bekezdésben említett jövedelemhatárt, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimumának 300%-át. 25/A Természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás legfeljebb az Szt. 47. (2) bekezdésében meghatározott mértékig - természetbeni ellátás formájában nyújtható, ha a segélyben, támogatásban részesülő családban a Gyvt.68. -ában meghatározott védelembe vett gyermek él. (2) Természetbeni ellátás formájában a rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatást helyettesítő támogatást a gyermek lakóhelyéül is szolgáló lakás fenntartásával összefüggő költségek (pl.: bérleti díj, lakáshitel törlesztés, közüzemi díjak), illetve a gyermek napközbeni ellátását, oktatását, nevelését biztosító intézmény térítési és egyéb díjainak (különösen az étkezésért, tankönyvért fizetendő díjak) fedezésére kell biztosítani. (3) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során be kell szerezni a gyermek gondozását ellátó gyermekjóléti szolgálat családgondozójának javaslatát, amennyiben a segély, támogatás természetbeni ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás nem az ő javaslatára indult. A gyermekjóléti szolgálat javaslata különösen a rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátás formájában való nyújtása szükségességének okait, valamint a természetbeni ellátás javasolt formáit tartalmazza. (4) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során a gyermeket gondozó szülőt, gyámot meg kell hallgatni. A meghallgatást úgy kell megtartani, hogy a gyermekjóléti szolgálat javaslatát a szülő, gyám a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt nappal korábban kézhez kapja. A meghallgatáson a szülő a gyermekjóléti szolgálat javaslatára vonatkozóan nyilatkozatot tehet. Ha a szülő, gyám a rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátás formájában való nyújtására vonatkozó, a gyermekjóléti szolgálat által tett javaslattal részben, vagy egészben nem ért egyet, de a természetbeni ellátási formát nem kifogásolja, akkor nyilatkozatában javaslatot tehet a természetbeni rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás formájára VI. A támogatások közös szabályai VII. Szociális szolgáltatások 83 Alapszolgáltatások A képviselő-testület az alábbi szociális alapszolgáltatásokat, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat biztosítja: a) 85 b) étkeztetés, 69 Hatályon kívül helyezte: 16/2011.(V.27.) Ör 5. (4) bekezdése Hatályos: 2011.május hatályon kívül helyezve: május 22-től a 26/2003. (V. 22.) rendelettel (Adósságkezelési szolgáltatás) 71 módosította a 26/2003. (V. 22.) Ör. hatályos: május 22. napjától 72 Bevezette az 5/2008.(I.25.) Ör., hatályos: január 25. napjától 73 módosította a 26/2003. (V. 22.) Ör. hatályos: május 22. napjától 74 módosította a 6/2006.(II.16.) Ör. hatályos: től 75 hat. kívül helyezte 6/2006. (II.16.) Ör től, majd kiegészítette 34/2008.(XI.25.) Ör hatályos: től 76 Módosította : 16/2011.(V.27.) Ör. 5. (3) bekezdés Hatályos: május A 25/A. -t Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 6. c) pontja hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: január 1- től. 78 Bevezette a 10/2007.(II.16.) Ör., hatályos tól 79 A 26. -t és a megelőző alcímet újraszabályozással módosította a 1/2012.(I.27) Ör. 1. -a, hatályos ától 80 Bevezette a 10/2007.(II.16.) Ör, hatályos tól 81 A 26. -t és a megelőző alcímet újraszabályozással módosította a 1/2012.(I.27) Ör. 1. -a, hatályos ától 82 hatályon kívül helyezte 8/2005. (II. 15.) Ör től 83 az elnevezést módosította a 16/2002. (VI.20.) Ör. hatályos: VI.20-tól 84 módosította a 8/2005. (II. 15.) Ör. hatályos től 85 Hatályon kívül helyezte a 10/2007.(II.16.) Ör február 16-tól (szociális információs szolgáltatás)

7 c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) közösségi ellátások, g) támogató szolgáltatás, h) nappali ellátás, i) gyermekjóléti szolgáltatás j) gyermekek napközbeni ellátása, k) gyermekek átmeneti gondozása. 28/A. 86 Étkeztetés (1) Az Szt ban meghatározott étkeztetést a képviselő-testület a GCsK útján biztosítja. (2) 88 Étkeztetésre az a személy jogosult, aki legalább napi egyszeri meleg étkezést önmaga, vagy eltartottja részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt. Házi segítségnyújtás Az Szt ban meghatározott személyek részére a házi segítségnyújtást képviselő-testület a GCSK útján biztosítja. Családsegítés A képviselő-testület az Szt ában 91 meghatározott családsegítő szolgáltatást a GCSk útján biztosítja. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 92 31/A. 93 Az Szt ban meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a képviselő testület a GCSK útján biztosítja legkésőbb december 31-éig. Közösségi ellátások 31/B. 94 Az Szt. 65/A. -ban meghatározott közösségi ellátásokat a képviselő-testület a GCSK útján biztosítja legkésőbb december 31-éig. Támogató szolgáltatás 31/C. 95 Az Szt. 65/C. -ban meghatározott támogató szolgáltatást a képviselő-testület ellátási szerződés (Szt ) útján biztosítja. Nappali ellátás 31/D. 96 Az Szt. 65/F. -ban meghatározott nappali ellátást a képviselő-testület a GCSK útján biztosítja legkésőbb december 31-éig Gyermekjóléti szolgáltatás 33. (1) Sárvár város Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatást a GCsK keretein belül működő Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. (2) A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. (3) A Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátása során együttműködik a védőnői szolgálattal, házi gyermekorvossal, a családsegítő szolgálattal, közoktatási intézményekkel, nevelési tanácsadóval, rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal. (4) A Gyermekjóléti Szolgálat intézkedést kezdeményez a jegyző, illetve a gyámhivatal felé, ha az alapellátás nem vezet eredményre, vagy attól eredmény nem várható. Gyermekek napközbeni ellátása 34. (1) A napközbeni ellátást a képviselő-testület bölcsődei, óvodai, napközi otthoni ellátás formájában biztosíthatja. (2) 98 (3) A képviselő-testület családi napközi és a házi gyermekfelügyelet létrehozásáról fokozatosan, legkésőbb december 01-ig gondoskodik. Gyermekek átmeneti gondozása 35. (1) A helyettes szülő, a gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona létrehozásáról fokozatosan, legkésőbb december 01-ig gondoskodik. Szakosított ellátást nyújtó intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 37. A Képviselőtestület december 31-ig átmeneti elhelyezést nyújtó intézményként időskorúak gondozóházát hoz létre. 86 Hatályon kívül helyezte a 10/2007.(II.16.) Ör február 16-tól (szociális információs szolgáltatás) 87, módosította a 2/2003. (I.23.) Ör I. 23. után indult ügyekben alkalmazandó 88 bevezette az 5/2008.(I.25.) Ör. Hatályos: január 25. napjától 89 módosította a 16/2002. (VI. 20.) Ör. rendelet, hatályos: módosította a 2/2003. (I. 23. ) Ör I.23. után indult ügyekben alkalmazandó 91 bevezette a 2/2005. (II. 15.) Ör. hatályos: től. 92 az eddigi Speciális alapellátás címet hatályon kívül helyezte a 8/2005.(II. 15.) Ör től (helyébe lépett: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás cím) 93 bevezette a 2/2005. (II. 15.) Ör. hatályos: től. 94 bevezette a 2/2005. (II. 15.) Ör. hatályos: től. 95 bevezette a 2/2005. (II. 15.) Ör. hatályos: től. 96 bevezette a 2/2005. (II. 15.) Ör. hatályos: től. 97 hatályon kívül helyezte a 26/2005. (IX. 22.) Ör. 98 hatályon kívül helyezte a 6/2006.(II.16.) Önkormányzati rendelet tól 99 hatályon kívül helyezte a 2/2005.(II. 15.) sz. Ör től

8 Intézményi jogviszony A GCsK-nál az intézményi jogviszonyban állók, és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét ellátó, -az Szt ban meghatározottak szerint érdekképviseleti fórum működik, melynek a fenntartó által kijelölt tagja a bizottság mindenkori elnöke. Intézményi térítési díj 41. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját a képviselő-testület évente legfeljebb két alkalommal - először minden év március 31-ig - állapítja meg. (2) Az évenként megállapított térítési díj április 1-től alkalmazható. 41/A. 103 (1) A Képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt (továbbiakban kerekasztal) hoz létre. (2) A kerekasztal feladata az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának, és módosításainak véleményezése, az abban meghatározottak megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése, értékelése. (3) 104 A kerekasztal öt taggal működik. A kerekasztal tagjai a polgármester, a bizottság elnöke, Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke, a GCSK vezetője, és az iroda vezetője. (4) A kerekasztal tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg azzal, hogy évente legalább egy ülést tart. VIII. Záró rendelkezések 42. (1) Egy család részére nyújtott önkormányzati szociális támogatás a megállapított rendszeres támogatásokon túlmenően naptári évenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatártól a bizottság a kérelmező javára az Ör. 3. (2) bekezdésében meghatározott méltányosságra okot adó körülmény esetén 105 maximum 50%-kal eltérhet (1) Ez a rendelet - a 10..,18..,36..,38.. kivételével január 01-én, a 26.. (1)-(7). bekezdése az önkormányzati lakások bérének következő emelésével egyidejűleg, lép hatályba. (2) E rendelet 10..,18.., 36.., 38. -a a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit november 1-től kell alkalmazni. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete többször módosított 21/1993. (XI.23.) számú rendelete hatályát veszíti Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend., és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók. S á r v á r, március 20. Dr. D é n e s Tibor Dr. Sz i j á r t ó Valéria polgármester s. k. jegyző s. k. 1. számú melléklet hatályon kívül helyezte a 2/2005.(II. 15.) sz. Ör től 101 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (VII.2.) Ör. 3. -a ától 102 módosította a 2/2003. (I. 23.) sz. Ör. Hatályos: I bevezette a 26/2003. (V. 22.) sz. Ör. hatályos: május 22 3 Hatályon kívül helyezte 41/A. (3) bekezdés 1. mondta (..) legalább (..), a 2.mondata (..) állandó (..) szövegrészeit, illetve 3.mondatát: 7/2009.(II.13.) Ör 2. -a Hatályos: tól 104 A 41/A. (3) bekezdése Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése szerint módosított szöveg, hatályos: március 30-tól. 105 Módosította: 16/2011.(V.27.) Ör ) bekezdés Hatályos: május hatályon kívül helyezte a 6/2006.(II.16.) önkormányzati rendelet tól 107 A 45. -t Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5. -a iktatta be. Hatályos: január 1-től. 108 Hatályon kívül helyezte a 23/2012.(VII.2.) Ör. 3. -a ától,

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1997. (XII.02.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1997. (XII.02.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.)

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben