Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(V.19.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szociális ellátásokról Módosított rendelet azonosítója: 7/2006.(V.19.) (hatályon kívüli), 8/2007.(VI.29.) (hatályon kívüli), 3/2008.(II.15.) (hatályon kívüli), 8/2009.(II.11.) (hatályon kívüli), 6/2010.(IX.15.) (hatályon kívüli), 3/2011.(II.16.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: L1 Tárgykód megnevezése: Szociális ellátás Kihirdetés dátuma: május 19. Hatályba lépés dátuma: június 1. Dokumentum készült: május 31.

2 Rendelet szövege Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(V.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.)l. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 31. (1) (3) bekezdésében, a 35. (2) bekezdésében, 37. (1) bekezdése d) pontjában, a 37/A. (3) bekezdésébe, a 38. (9) bekezdésében, a 43/B. (1)-(3) bekezdésében, a 45. (1)-(2) bekezdésében, a 46. (1) bekezdésében, a 48. (4) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, a 62. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az évi LXV. Törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el. I. Fejezet Általános eljárási rendelkezések 1.Az ellátások igénylése, megállapítása 1. (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmeket Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzőségénél (a továbbiakban: Hivatal) formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2) A kérelmező köteles - az e rendelet 7. (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel - a jogosultság megállapítása érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást benyújtani, az alábbiak szerint: a) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást, b) rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai kézbesítési szelvényt, c) a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltség és Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan, d) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot, e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelemről az Sztv. 10. (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot, f) az alkalmi munkából származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelmére vonatkozó nyilatkozatot és az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény 3. -ba foglalt melléklet szerinti munkaszerződés másolatát, g) a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot vagy elismervényt, postai feladóvevényt, pénzintézeti számlakivonatot, vagy a szülők 2 / 8

3 közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratot, vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, h) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot, i) a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, vagy postai kézbesítési szelvényt, vagy átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot, j) az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását. (3) Átmeneti segély igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelem alapját szolgáló tények igazolására a: a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott Műszaki/mentési jelentés másolatát, b) betegségről, vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményi ellátásáról hat hónapnál nem régebbi ambuláns leletet, zárójelentést, c) speciális betegség kialakulásáról hat hónapnál nem régebbi háziorvosi, vagy szakorvosi igazolást, d) hat hónapnál nem régebben történt bűncselekmény elkövetéséről a rendőrségi feljelentés másolatát. (4) Temetési segély igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a temetési költségről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére - a temetési szolgáltatást végző szerv által - kiállított számla eredeti példányát. (5) Köztemetés esetén csatolni kell a kérelemhez az eltemettetésre köteles személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről nem gondoskodik. (6) Az ügyintéző a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről, életkörülményeiről környezettanulmányt készíthet különösen a 4. -ban szereplő bérpótló juttatás feltételeinek ellenőrzésére. (7) A megállapított segély összegének kifizetéséről, utalásáról a Jegyző gondoskodik 2. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 2. (1) Ha a képviselő-testület a hatáskörében tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét- amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg. (2) A képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíti abban az esetben, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg. 3 / 8

4 II. FEJEZET Pénzbeli ellátások 1. Rendszeres szociális segély 3. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Celldömölki Városi Népjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálattal ( továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles: a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából felkeresni a Családsegítő Szolgálatot. b.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást kötni. c.) a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni. d.) A Családsegítő Szolgálat a (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint megjelent személyt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásában megállapodást köt. (3) A beilleszkedést segítő program típusai: a.) Munkaképességet javító programok: munkára és pályára állítási pályaorientációs csoport foglalkozások, munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok. b.) Egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló tevékenységek. c.) Közösségi szakmai programok. d.) Csoport foglalkozások: önismertető, önsegítő, rehabilitációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiéniás, motivációs, orientációs, kommunikációs tréning. e.) Tanácsadások: egészségügyi, mentális, munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a (2) bekezdésben felsorolás együttműködési kötelezettség bármelykilét nem teljesíti. (5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a családgondozó: a) három munkanapon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az együttműködésre kötelezett személyt, b)az együttműködési kötelezettség megszegésének okát az együttműködésre kötelezett személy kérésére a megkeresést követő nyolc napon belül igazolhatja, c) a családgondozó vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésére kötelezett személy nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül értesíti a jegyzőt az együttműködés létrejöttének elmaradásáról, illetve megszegéséről. 2. Bérpótló juttatás 4 / 8

5 4. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, bérpótló juttatás megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy a lakókörnyezete rendezett legyen. (2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeres gondozza, gyomtalanítja, d) a kerítésen kívül határos terület, járda, árok tisztántartásáról folyamatosan gondoskodik. (3) A jegyző a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. előtt az (1) bekezdésben foglaltakat ellenőrzi, szükség esetén felszólítás alkalmaz. 3. Lakásfenntartási támogatás 5. (1) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat önálló ellátásként nyújtja. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % -át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. (3) A helyi lakásfenntartási támogatásnál a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert költség költségvetési törvényben meghatározott összeggel azonos. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: személyenként 25 m2. (5) A támogatás legkisebb összege 2500 forint/hónap. (6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez e rendelet 1.sz. melléklet szerinti nyilatkozatot csatolni kell. A kérelem évente két alkalommal (a tárgyév április 15. és október 15. napjáig) nyújtható be. (7) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 4. Ápolási díj 6. (1) A képviselő-testületápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását végzi. 5 / 8

6 (2) Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át. (3) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon keresztül nem gondoskodik az ápolt személy gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénikus követelmények biztosításáról. (4) Az ápolási kötelezettség teljesítését a házi segítségnyújtást nyújtó szolgáltató havonta ellenőrzi, melynek eredményét a körjegyzővel közli. 5. Átmeneti segély, kamatmentes kölcsön 7. (1) A képviselő-testület átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. Átmeneti segélyben elsődlegesen azt részesíti, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj összegét, egyedül élőnél pedig annak 150 %-át nem haladja meg. (2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén, d) elemi kár, baleset esetén, e) egyedülálló ellátatlan személy részére f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. (3) Az átmeneti segély legmagasabb összege a mindenkori rendszeres szociális segély összegénél nem lehet magasabb. (4) Ha a képviselő-testület úgy látja, hogy a segély rendeltetésszerű felhasználása csak akkor biztosított, ha a pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátás nyújt, akkor a segélyt természetben kell biztosítani. (5) Ha az átmeneti segélyt közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segélyt közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható. (6) A képviselő-testület kérelemre, évente egy alkalommal, az átmeneti segély terhére az öregségi nyugdíj háromszoros összegéig terjedő mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászoruló személyt, a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át, vagy b) aki nem kaphat átmeneti segélyt, és c) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére. (7) Átmeneti segély hivatalból is megállapítható. 6 / 8

7 6. Temetési segély 8. (1) A képviselő-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családban az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: forint. (3) A temetési segély összege minimum (2) bekezdésben maghatározott összeg 10%-a. (4) A temetési segélyt, a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátás Közgyógyellátás 9. (1) A jegyző megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságát, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, a) akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élőnél havi 200%-át nem haladja meg, és b) havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj 20 %-át. (3) A kérelemhez mellékelni kell az e rendelet 2. sz. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot. IV. FEJEZET Szociális szolgáltatások 10. (1) A képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként: a) a szociális információs szolgáltatást, b) az étkeztetést és c) a házi segítségnyújtást biztosítja. (2) A szociális információ szolgáltatást a körjegyzőség hivatala útján biztosítja. A szociális információs szolgáltatás elérhetősége: , / 8

8 (3) Az étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítéshez való hozzáférést a Népjóléti Szolgálat Celldömölkkel kötött megállapodás alapján biztosítja. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes. (5) Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül a) az étkeztetést, b) a házi segítségnyújtást szóban és írásban is előterjesztett kérelemmel lehet igényelni, melyet a Népjóléti Szolgálatnál kell benyújtani. (6) A képviselő-testület a szociálisan rászorultak számára napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít. (7) Az étkeztetésre az a személy jogosult, aki a) a 70. életévét betöltötte, vagy b) rokkant és önmaga illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egyszeri meleg étkeztetést nem képes biztosítani. V. FEJEZET Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet június 01-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2006.(V.19.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 8/2007.(VI.29.), a 3/2008.(II.15.), a 8/2009.(II.11.), a 6/2010.(IX.15.), és a 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Major Tiborné:/ körjegyző Záradék: A hirdetőtáblán történt kifüggesztés kihirdetve. Tokorcs, május 19. /:Major Tiborné:/ körjegyző 8 / 8

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról [Egységes szerkezetben a 16/2011. (V. 31.), a 20/2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben