I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. A rendelet célja és hatálya"

Átírás

1 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban (Szt.) 25..(3) bek., 26.., 92..(1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el. I. fejezet A rendelet célja és hatálya 1.. A rendelet célja, hogy Vaszar Község Önkormányzata - lehetőségeihez igazodvamegállapítsa a szociális rászorultságtól függő szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 2.. A rendelet hatálya az Szt. 3. -ában foglaltak alapján kiterjed: a./ Vaszar község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező, a letelepedési engedéllyel rendelkező, az illetékes magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, valamint a Szt. által meghatározott ellátások esetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira, továbbá b./ 1 hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül a Szt-ben szabályozottak szerint az Önkormányzat átmeneti segélyt nyújt annak a rászoruló személynek, akinek életét vagy testi épségét a késedelem veszélyeztetné. c./ (1) Az ellátások iránti kérelmet Vaszar-Gecse Községek Körjegyzősége Hivatalában lehet benyújtani, vagy postai küldeményként feladni. (2) Az ellátásokat a Körjegyzőség Hivatalán ügyfélfogadási időben rendelkezésre álló, vagy a honlapról letöltött formanyomtatványon is lehet kérelmezni. (3) E rendeletben foglalt ellátások iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell saját, valamint ellátási formától függően a családjában, vagy háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól. (4) A kérelemnek tartalmaznia kell, ahhoz csatolni kell: a./ igazolást a kérelmező saját, valamint a háztartásában életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók adatairól, jövedelmi viszonyairól /továbbiakban: családi jövedelem/ b./ igazolást a fizetett, illetve kapott tartásdíjról 1 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 2 Hatályon kívül helyezte 17/2009.(XII.19.) rendelet január 1-jétől 3 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől

2 2 c./ a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali tagozaton tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában álláskeresőként szerepel d./ családi pótlékra nem jogosult, 18. életévét betöltött, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató felnőtt részéről igazolás a tanulói illetve hallgatói jogviszonyról e./ a rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. Szociális ellátások esetén csatolni kell továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. (5) A SZT-ben szabályozott ellátásoknál a jövedelemszámításnál irányadó időszakot az Szt. 10. (2)-(3) bekezdése szabályozza. Támogatások együttfolyósításának szabályai 4 3/A. (1) Egy naptári évben egy háztartásban élő személyek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és átmeneti segélyt legfeljebb 4 alkalommal lehet megállapítani. (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást vagy átmeneti segélyt csak akkor lehet megállapítani, ha az előző támogatás óta 60 nap eltelt, kivéve ha a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. (3) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában egyféle rendszeres ellátásban részesül, akkor a (2) bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb 3 alkalommal lehet megállapítani. (4) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában kétféle rendszeres ellátásban részesül, akkor a (2) bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani. (5) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában háromféle rendszeres ellátásban részesül, akkor a (2) bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb 1 alkalommal lehet megállapítani. A (3)-(5) bekezdések alkalmazásánál rendszeres ellátásnak minősül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a lakásfenntartási támogatás és az aktív korúak ellátása. 4.. (1) E rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. (2) Az ellátást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani, a családban életvitelszerűen együttlakó személyek életmódját, szociális és egészségügyi helyzetét - a rászorultságot egységben kell vizsgálni. Az ellátást úgy kell megállapítani, hogy azok elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási feltételeit. 5.. (1) Nem nyújtható szociális ellátás - a Szt-ben kötelezően előírtakat kivéve - annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatos valótlan tényt közöl, amennyiben a valós tény alapján jogosultsága különben nem áll fenn. 4 Beiktatta 17/2009.(XII.19.) rendelet január 1-jétől

3 3 (2) Amennyiben a kérelmező kérelméhez a szükséges igazolásokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre - a kérelmet el kell utasítani. (3) Ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata (4) Az ápolási díjat, a rendszeres szociális segélyt és az időskorúak járadékát utólag - minden hó 5-ig kell folyósítani. (5) Az átmeneti segély legkésőbb a megállapítást követő 10 napon belül kerül kifizetésre. 6.. Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik - a változás időpontjától a jegyző gondoskodik megállapított rendszeres pénzellátások új összegének folyósításáról. 6/A. 5 (1) Létfenntartási gondnak tekintendő e rendelet vonatkozásában különösen: - a megfelelő élelmezés hiánya - a lakhatás elvesztésének veszélye - a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye - a megfelelő ruházkodás hiánya - ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlására. (2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívül élethelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában: a.) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, illetve egyszeri kiadásra kényszerülnek b.) elemi kár, vagy baleset következett be, vagy bűncselekmény áldozata lett c.) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult a kérelmező, de a lakásfenntartási költségek megfizetésére nem képes és emiatt hátraléka keletkezett d.) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult a kérelmező, de gyógyszerköltségét nem képes elviselni e.) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik f.) Az a)-g) pontban meghatározott esetekben a kérelemhez csatolni kell a rendkívüli élethelyzetről szóló igazolást (pl. orvosi igazolás, rendőrségi jegyzőkönyv, tb. szerv igazolása, díjhátralékról szóló igazolás) 7.. A pénzbeli ellátások formái: a) 6 aktív korúak ellátása b) időskorúak járadéka c) lakásfenntartási támogatás d) temetési segély e) ápolási díj f) átmeneti segély II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 5 Beiktatta 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 6 módosította a 6/2009.(IV.03.) rendelet, hatályos ától

4 4 Aktív korúak ellátása (1) A Sztv. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a Családsegítő Szolgálatot. b) a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást kötni c) a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni (3) A Családsegítő Szolgálat a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megjelent személyt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt (1) A beilleszkedést segítő programok típusai: a. Munkaképesség javító programok: munkára és pályára állítási, pályaorientációs csoportfoglalkozások, munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok b. Egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló tevékenységek c. Közösségi szakmai programok d. Csoportfoglalkozások: önismereti, önsegítő, rehabilitációs, reintegrációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, motivációs, orientációs, kommunikációs tréning e. Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógia, pszichológiai, rehabilitációs (2) A Családsegítő Szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programokról, a programok helyéről és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet a program megkezdése előtt legalább 8 munkanappal írásban értesíti (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a. a 8. (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, b. a 9. (1) bekezdésben meghatározott programban kettőnél több alkalommal nem vesz részt és az önhibáján kívüli mulasztását 8 munkanapon belül nem igazolja, c. a keresőtevékenység folytatását annak megkezdésétől számított 15 napon belül nem jelenti be, d. a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában nem működik közre. 7 módosította a 6/2009.(IV.03.) rendelet, hatályos ától 8 módosította a 6/2009.(IV.03.) rendelet, hatályos ától 9 módosította a 6/2009.(IV.03.) rendelet, hatályos ától 10 módosította a 6/2009.(IV.03.) rendelet, hatályos ától

5 Időskorúak járadéka 12.. (1) Az Szt. 32/B-D -ában szabályozott időskorúak járadéka iránti kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. (2) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit az önkormányzat kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Lakásfenntartási támogatás 13.. (1) A normatív lakásfenntartási támogatás biztosítása az SzT 38. (2)-(4), (6)-(8) bekezdései alapján történik. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére a lakásfenntartási támogatása az SzT 38. (5) bekezdése alapján történik (1) A képviselő-testület Szt. 38. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakon túl helyi lakásfenntartási támogatást állapíthat meg, melyet önálló ellátásként nyújt. (2) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat önálló ellátásként nyújtja. Helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek nyújtható, aki a. nem jogosult normatív lakásfenntartási támogatásra, továbbá b. akinek a háztartásában együtt élő személyek a településen elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek, és c. a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át d. a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi jövedelmének 30 %-át eléri, és e. lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek. (3) Vaszar község önkormányzata a helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság mértéke azonos az Szt. 38. (4) bekezdésében meghatározott elismert lakásnagysággal. (4) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás megállapításánál az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség azonos az éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeggel. (5) A helyi lakásfenntartási támogatást minden év január és július 1-31 közötti időszakban lehet igényelni. A benyújtási határidő jogvesztő. A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság időtartama 12 hónap. A kérelmet évente meg kell újítani. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás összege havi (7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a. a 3. (2) bekezdés a), b) pontjában foglalt igazolásokat, továbbá b. bérlemény esetén a bérleti szerződést, c. közüzemi díjakról a szolgáltatást végző szerv által kiállított számlát a megelőző 12 hónapra vonatkozóan d. fűtési költségekről igazolást számlákkal a megelőző 12 hónapra vonatkozóan 11 hatályát vesztette ától, hatályon kívül helyezte a 6/2009.(IV.03.) rendelet 12 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől

6 6 e. pénzintézeti igazolást lakáscélú kölcsöntörlesztés havi részletéről a megelőző 12 hónapra vonatkozóan. (8) A megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza 15.. (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. (2) Amennyiben a rendelkezésre álló adatok szerint alaposan feltételezhető, hogy a támogatásban részesített személy a támogatás összegét nem rendeltetésének megfelelően használná fel, vagy kérelmében kéri, úgy - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - a támogatás természetben is folyósítható úgy, mint: lakbér fizetéseket a bérbeadóhoz, illetve lakossági folyószámlára, lakáscélú pénzintézeti kölcsöntörlesztéseket a pénzintézethez, stb. Temetési segély 16.. (1) 13 Temetési segélyben részesül az a hozzátartozó, illetve az a személy, aki a temetés költségeit viselte annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, amennyiben: a.) Az eltemettető vaszari lakos volt és b.) Családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg b.a.) teljesen egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát b.b.) egyéb esetben a mindenkori öregségi nyugdíj 250 %-át. (2) A temetési költség helyben szokásos legkisebb mértéke ,- Ft-ban kerül meghatározásra. (3) 14 A temetési segély összege a.) egyedül élő esetén, ha a havi jövedelem a.a.) nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át ,- Ft a.b.) a nyugdíjminimum 151 %-a és 225 %-a között van ,- Ft a.c.) a nyugdíjminimum 226 %-a és 300 %-a között van ,- Ft. b.) egyéb esetben, ha az egy főre jutó jövedelem b.a.) nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét ,- Ft b.b.) a nyugdíjminimum 101%-a és 175 %-a között van ,- Ft b.c.) a nyugdíjminimum 176 %-a és 300 %-a között van ,- Ft. (4) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell az R 3..(2) foglaltak mellett a kérelmező nevére kiállított temetési költségeit igazoló számlá(ka)t. (5) 15 A temetési segély megállapításának, folyósításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza. Szociális kölcsön 17.. (1) Vaszar Község Önkormányzata kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a személyt, akit (illetve akinek családját) hirtelen súlyos betegség, elemi kár ért, illetve közeli hozzátartozója eltemettetése miatt időlegesen létfenntartási gondokkal küzdő személyt. (2) Létfenntartási gondokkal küzdőnek az (azok) tekinthetők, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg: a.) Teljesen egyedülélő 16 személy esetében a nyugdíjminimum 250 %-át 13 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 14 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 15 Beiktatta 13/2009.(IX.03.) hatályos tól

7 7 b.) Egyéb esetben a nyugdíjminimum 200 %-át (3) 17 A szociális kölcsön megállapításának, a kölcsönszerződés (19. (1) ) megkötésének hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza A szociális kölcsön legmagasabb összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot (1) A kölcsön kedvezményezettjével szerződést kell kötni. A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell: - a kölcsön összegét - a fizetési feltételeket - a havi részlet mértékét - a behajtás módját nem fizetés esetére (2) A kölcsönt 12 havi egyenlő részletben kell visszafizetni minden hónap 15. napjáig. A kölcsön törlesztését a felvételt követő 4. hónaptól kell megkezdeni. (3) Amennyiben a kötelezett a részletet egymást követő 2 hónapon át nem fizeti meg, a részletfizetési kedvezményt meg kell vonni, és ezt követően a kölcsön vissza nem fizetett része 15 napon belül egy összegben megfizetendő. (4) A kölcsönt felvevő a részletfizetési kedvezmény megvonását követően az önkormányzattól semmilyen támogatásban nem részesülhet, míg visszafizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. 18 Ápolási díj 20.. (1) Az Szt. 41. (1) bekezdés szerinti, valamint 43/A. (1) bekezdése szerinti ápolási díjat a jegyző állapítja meg. (2) 19 Az Szt. 43/B. -ára figyelemmel a képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak személynek is, aki a. 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy b. a személy ápolása házi segítség nyújtás keretében nem oldható meg c. a gondozás más módon nem oldható meg, és d. az ápoló munkaviszonnyal rendelkezik és hozzátartozójának ápolása miatt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe munkáltatójától, vagy emiatt szüntette meg munkaviszonyát, és e. a gondozó keresőtevékenységet nem folytathat, és f. 20 a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. (3) 2122 A (2) bekezdés szerinti ápolási díj összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 80 %-a. (4) 23 A (2) bekezdésben meghatározott ápolási díj iránti kérelemhez a 3..(3)-(4) foglaltakon túl mellékelni kell 16 Vö. SzT 4. (1) bek. e) pont 17 Beiktatta 13/2009.(IX.03.) hatályos tól 18 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 19 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 20 módosította a 6/2009.(IV.03.) rendelet, hatályos ától 21 Vö. Szt (1) bekezdés c) pontja 22 Módosította a 14/2008.(XII.18.) rendelet, hatályos január 1-jétől 23 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől

8 8 a. a fizetés nélküli szabadságról szóló munkáltatói engedélyt, vagy az elutasítást tartalmazó döntést, munkaviszony ezen okból történő megszüntetéséről szóló igazolást és b. a Gondozási Szükségletet Vizsgáló Szakértői Bizottság gondozási szükséglet vizsgálatáról szóló szakvéleményét, mely kimondja, hogy a tartósan beteg személy ápolása házi segítségnyújtás keretében nem oldható meg. Átmeneti segély 21.. (1) Az önkormányzat átmeneti segélyben részesítheti a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt feltéve, hogy az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg: a.) Teljesen egyedül élő személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, b.) Egyéb esetben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, (2) Különösen azokat kell az (1) bekezdés szerinti személyeknek tekinteni, akik: a.) Önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról önhibájukon kívül más módon nem tudnak gondoskodni, vagy b.) Alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség vagy elemi kár miatt anyagi támogatásra szorulnak. (3) 24 Az átmeneti segély megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza (4) 25 Ha a családban kiskorú gyermeket nevelnek, akkor nem átmeneti segélyt, hanem a gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kell megállapítani (1) 26 Az átmeneti segély alkalmankénti összege: a.) egyedül élő esetében: 8.000,- Ft b.) 2-3 személy esetében: 9.000,- Ft c.) 4 személy esetében: ,- Ft, mely minden további 1 fő után 1.000,- Ft-tal emelkedik, de a ,- Ft-ot nem haladhatja meg. (2) 27 Rendkívüli élethelyzetben amennyiben a 21..(1) bekezdés alapján nem jogosult átmeneti segélyre, - naptári évenként egy alkalommal támogatásban részesíthető az a személy is, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a.) teljesen egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 225 %-át, b.) egyéb esetben az öregségi nyugdíj 175%-át. (3) 28 Az átmeneti segély összege a.) egyedül élő esetén ,- Ft b.) 2-3 személy esetében ,- Ft c.) 4 személy esetében ,- Ft, mely minden további 1 fő után 1.000,- Ft-tal emelkedik, de a ,- Ft-ot nem haladhatja meg. (4) Elemi kár esetén e támogatás jövedelemhatárra tekintet nélkül adható egy naptári éven belül egy alkalommal, mértéke nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át. 24 Beiktatta 13/2009.(IX.03.) hatályos tól 25 Beiktatta 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 26 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 27 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől 28 Módosította 17/2009.(XII.19.) rendelet, hatályos január 1-jétől

9 9 III. fejezet A természetben nyújtott szociális ellátások 23.. A természetben nyújtott szociális ellátások formái: a.) természetben nyújtott átmeneti segély b.) köztemetés c.) közgyógyellátás d.) rendszeres szociális segély az Szt. 4. (2) bekezdésében meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén Természetben nyújtott átmeneti segély 24.. (1) Az átmeneti segély és a rendszeres szociális segély természetben is nyújtható, - melynek formái: - tankönyv, illetve füzetcsomag - tartós élelmiszer - gyermekintézmények térítési díjának fizetése, illetve ahhoz történő hozzájárulás, - tüzelő támogatás - közüzemi díjak kifizetése, illetve ahhoz történő hozzájárulás - étkeztetés térítési díjának fizetéséhez történő hozzájárulás. Átmeneti segély esetében biztosítható még gyógyszertámogatás is. (2) A segély természetbeni formában történő nyújtása esetén a támogatást megítélő határozatban erről rendelkezni kell Köztemetés 25.. Az Szt a szerinti köztemetést a polgármester rendeli el. Közgyógyellátás 26.. (1) Az Szt. 50. (3) bekezdése alapján szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásai csökkentése érdekében méltányossági alapon közgyógyellátási igazolvány biztosítható. Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és méltányosságból közgyógyellátásban kell részesíteni azt a személyt, aki az alábbi feltételeknek megfelel: az egy főre jutó havi (családi) jövedelem nem haladja meg: - egyedül élő személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 200 %-át, - egyéb esetben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %- át eléri (1) A közgyógyellátás iránti kérelemhez a 3../2/ bekezdés a.,b./ pontjaiban foglaltakon túl csatolni kell 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendeletben meghatározott mellékleteket. IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 28.. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi formái:

10 10 a) szociális étkeztetés b) családsegítés c) házi segítségnyújtás. Szociális étkeztetés 30.. (1) Az Szt ában meghatározott személyek részére szociális étkeztetést biztosít az önkormányzat. (2) A szociális étkeztetési igény kérelemre, vagy hivatalból indul. 31. (1) Szociális étkezésre jogosult az, aki a. 29 A 65. életévét betöltötte vagy b. fogyatékos vagy c. állandó és tartós gondozásra szorul. (2) A (2) bekezdés b. és c. pontjára vonatkozóan háziorvosi igazolás becsatolása szükséges. (3) 30 A szociális étkezés megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása az Szt (1) bekezdése alapján történik. (2) Az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg: az e. (1) bekezdésében foglalt intézményi térítési díj összegét, valamint az igénybevevők által fizetendő térítési díjat. Családsegítés 33.. A családsegítést az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok megsegítésére az Önkormányzat a Pápai Többcélú Kistérségi Társulása útján látja el. Házi segítségnyújtás 34.. Az Önkormányzat házi segítségnyújtásról a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás keretében gondoskodik Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 35. Az önkormányzat az Szt ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el. V. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések 29 Módosította 11/2008.(VI.28.) rendelet, hatályos július 1-től 30 Beiktatta 13/2009.(IX.03.) hatályos tól

11 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többször módosított évi III. törvény rendelkezései az irányadóak (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vaszar Község Önkormányzatának 16/2005.(X.27.), 1/2006.(II.16.) 9/2006.(IV.24.) 13/2006.(IX.01) 2/2007.(II.16.) rendeletei (3) A rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik. Vaszar, február 27. Varga Péter polgármester Pfilfné Bagics Judit körjegyző A rendelet kihirdetve: Vaszar, február 28. Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(XII.3.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Gecse

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK Babót Község Önkormányzata Képviselô-testületének 3 /2007. (II. 26.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselô-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben